Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.02.2023 do 31.03.2023 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 01.04.2023
Porovnanie zmien počas roka:
9/2023 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2023 do 31.03.2023
9
ZÁKON
z 22. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 71 ods. 2 písm. d) sa za slovom „hier“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne“.
2.
V § 71 ods. 2 písm. f) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
3.
V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vo výške 27 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.“.
4.
V § 71 ods. 3 písm. e) a g) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
5.
V § 71 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
6.
V § 71 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
7.
V § 72 ods. 2 sa slová „ods. 2 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d) až g)“.
8.
Za § 100a sa vkladá § 100b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§100b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
Ustanovenia § 71 ods. 2 písm. d), f) a g), ods. 3 písm. e) a g), ods. 4 písm. a) a b), ods. 5 písm. a) a b) a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2023 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac február 2023. Mesačné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za mesiac január 2023 sa vykoná podľa predpisu účinného do 31. januára 2023.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.