Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.11.2015
Časové verzie:
240/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015
240
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 ods. 4 sa za slová „členského štátu,“ vkladajú slová „alebo ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia, ak dováža z územia tretieho štátu spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou,“ a za slová „§ 10 ods. 1 písm. c)“ sa vkladajú slová „a h)“.
2.
V § 51 ods. 5 poslednej vete sa slová „po dohode s tlačiarňou“ nahrádzajú slovami „so súhlasom tlačiarne“.
3.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.“.
4.
V § 52 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý znie: „Dovozca spotrebiteľského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. d) do 15 dní pred dovezením neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z územia tretieho štátu. Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa § 26 ods. 2 písm. d) do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu.“.
5.
V § 53 odsek 3 znie:
„(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.“.
6.
V § 53 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť finančnému riaditeľstvu aj pred každou zmenou náležitostí, prvkov a údajov kontrolnej známky okrem identifikačného čísla kontrolnej známky.“.
7.
V § 53 ods. 9 sa druhá veta nahrádza textom, ktorý znie: „Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok; ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni.“ a za piatu vetu sa vkladá text, ktorý znie: „Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane.“.
8.
V § 53 ods. 19 písmeno d) znie:
„d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie najviac v množstve 0,02 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a najviac v množstve 0,1 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok použitých na označenie spotrebiteľských balení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenia a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,“.
9.
V § 53 ods. 20 úvodnej vete sa za slová „evidenciu kontrolných známok“ vkladajú slová „v členení podľa rozmeru kontrolnej známky“.
10.
V § 53 ods. 20 písmená d) až f) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,“.
11.
V § 53 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: „Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 20 písm. a) až c) a g) až j), ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.“.
12.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
„(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení, alebo údaj o jednotlivých čiarových kódoch EAN týchto spotrebiteľských balení, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa odseku 12, sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 70 ods. 1 písm. y) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 20 sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
„68)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.“.
13.
V § 70 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods.12,“.
14.
V § 70 ods. 1 písmeno x) znie:
„x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne
1.
0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,“.
15.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až ac), ktoré znejú:
„y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí.83a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
„81a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.“.
16.
V § 70 ods. 2 písm. t) sa vypúšťajú slová „a x)“.
17.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú:
„u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac).“.
18.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.“.
19.
V § 73 ods. 8 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
20.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:
„(26)
Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12 nesprávny údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo nesprávny údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia do 31. októbra 2015 a konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu.83a) Ak sa konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety nezačalo do 31. októbra 2015, toto konanie sa nezačne.
(27)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 70 ods. 1 písm. x) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzťahuje § 70 v znení účinnom od 1. novembra 2015, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa priaznivejšie.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.