Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Predpis bol zrušený predpisom 161/2019 Z. z.

210/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2017 do 31.07.2019
210
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o meradlách a metrologickej kontrole
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 6, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8, § 14 ods. 7, § 15 ods. 7 a 8,§ 18 ods. 4, § 23 ods. 4, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1 Vyhlásenie národného etalónu
(1)
Etalón možno vyhlásiť za národný etalón podľa § 6 zákona, ak
a)
jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním boli odborne posúdené a potvrdené,
b)
je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho prístrojová zostava, určené sú podmienky používania a uchovávania a ak sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos jednotky alebo stupnice na iné etalóny a meradlá,
c)
sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón alebo na uznávaný národný etalón iného štátu, ktoré dostatočne preukazujú jeho metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d)
je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na meradlá,
e)
právnická osoba, ktorá ho realizuje a uchováva, má vytvorený, dokumentovaný a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(2)
Návrh na schválenie, zmenu a zrušenie národného etalónu, ktorý po ukončení výskumu a vývoja etalónu predkladá Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“) iná právnická osoba ako ústav, ktorá etalón realizuje a uchováva, obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä
a)
dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)
špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na meradlá,
c)
špecifikáciu prístrojovej zostavy etalónu a etalónových zariadení patriacich k etalónu,
d)
pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu, publikácie o základných metrologických charakteristikách etalónu a výsledkoch medzinárodných porovnaní.
(3)
Ak etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí kópia zriaďovacej listiny alebo kópia výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu tejto právnickej osoby o splnení podmienok podľa odseku 1.
(4)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu ústav potvrdí alebo nepotvrdí splnenie požiadaviek na národný etalón. Ak je splnenie požiadaviek potvrdené, ústav ho schváli a predloží úradu návrh na vyhlásenie etalónu za národný etalón.
(5)
Podľa odseku 4 sa postupuje aj pri zmene vyhlásenia národného etalónu.
(6)
Národný etalón možno schváliť, len ak je ústavom potvrdené splnenie požiadaviek na národný etalón.
(7)
Vyhlásenie národného etalónu sa zruší, ak pri dohľade podľa § 6 ods. 6 zákona ústav zistí, že národný etalón nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo ak o zrušenie vyhlásenia národného etalónu požiada právnická osoba, ktorá etalón realizuje a uchováva, alebo ak ide o národný etalón, ktorý realizuje a uchováva ústav.
(8)
Národný etalón sa môže používať len na účely, na ktoré je určený. Pri používaní národného etalónu nesmie dôjsť k zhoršeniu jeho metrologických charakteristík alebo technických charakteristík.
(9)
Počas dohľadu podľa § 6 ods. 6 zákona sa posudzuje najmä
a)
technická realizácia národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,
b)
metrologické charakteristiky a technické charakteristiky národného etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na meradlá, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,
c)
prístrojová zostava národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu oproti špecifikácii prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,
d)
pravidlá používania a uchovávania národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,
e)
aktuálnosť dokladov o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené.
§2 Príprava certifikovaného referenčného materiálu
(1)
Návrh na certifikáciu referenčného materiálu, ktorý predkladá žiadateľ ústavu, obsahuje
a)
súhrnnú správu o referenčnom materiáli (ďalej len „súhrnná správa“),
b)
návrh štítku,
c)
informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.
(2)
Súhrnná správa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
opis referenčného materiálu,
b)
účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c)
metódu prípravy referenčného materiálu,
d)
výsledky skúšok homogenity referenčného materiálu a závery z nich vyplývajúce,
e)
výsledky hodnotenia stability referenčného materiálu,
f)
názvy laboratórií zúčastnených na porovnávacích meraniach,
g)
časové obdobie, v ktorom sa merania vykonali,
h)
metódy merania, dosiahnuté výsledky a spôsob spracovania nameraných hodnôt vlastností, zdokumentovanie zabezpečenia nadväznosti výsledných hodnôt týchto vlastností a metódu odhadu príslušných štandardných neistôt,
i)
v prípade medzilaboratórnych porovnávacích meraní štatistickú charakteristiku hodnôt, ktoré majú byť certifikované,
j)
návrh času platnosti certifikátu,
k)
spôsob prepravy a skladovania,
l)
návod na používanie certifikovaného referenčného materiálu,
m)
bezpečnostné požiadavky a iné pokyny alebo obmedzenia,
n)
deklaráciu systému kvality výrobcu referenčného materiálu.
(3)
Štítok podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
názov „Slovenský metrologický ústav“,
b)
názov certifikovaného referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje o výrobcovi referenčného materiálu,
d)
kód certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
údaj o hmotnosti alebo objeme balenia,
f)
bezpečnostnú výstrahu (ak je to nevyhnutné).
(4)
Počas platnosti certifikátu sa jeden exemplár súhrnnej správy spolu so vzorom štítku archivuje v ústave.
(5)
Referenčný materiál možno certifikovať, ak hodnoty charakterizujúce vlastnosti referenčného materiálu, ktoré majú byť certifikované,
a)
sú uvedené v súhrnnej správe s príslušnou neistotou merania získanou všeobecne uznávaným postupom a
b)
majú zabezpečenú a podľa medzinárodných odporúčaní preukázanú nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené.
(6)
O výsledku posúdenia ústav vypracuje protokol, ktorý obsahuje hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál podľa odseku 5, identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a identifikačné údaje ústavu.
(7)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu vyrobeného v Slovenskej republike ústav vydá alebo nevydá certifikát referenčného materiálu. V prípade vydania dostane žiadateľ o certifikáciu referenčného materiálu originál certifikátu a ústav počas platnosti archivuje jeho kópiu.
(8)
Certifikát obsahuje
a)
názov a adresu ústavu,
b)
jednoznačnú identifikáciu certifikátu,
c)
identifikačné údaje o výrobcovi certifikovaného referenčného materiálu,
d)
názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
certifikované hodnoty s príslušnými neistotami merania,
f)
vyhlásenie o nadväznosti certifikovaných hodnôt,
g)
metódu získania certifikovaných hodnôt, a ak sú hodnoty závislé od metódy merania, aj jej podrobnosti,
h)
necertifikované, informatívne hodnoty, ak existujú,
i)
údaje o hmotnosti alebo objeme balenia,
j)
ak to vyžaduje dosiahnutá úroveň homogenity vlastností, údaj o najmenšom použiteľnom množstve,
k)
meno, priezvisko a podpis osoby konajúcej v mene ústavu,
l)
čas platnosti certifikátu,
m)
dátum certifikácie,
n)
opis certifikovaného referenčného materiálu, spôsob skladovania a návod na používanie,
o)
informácie o možných rizikách spojených s používaním certifikovaného referenčného materiálu.
(9)
Zahraničný referenčný materiál možno uznať ako certifikovaný referenčný materiál, ak bol certifikovaný
a)
príslušnou medzinárodnou organizáciou alebo certifikačným orgánom iného štátu a žiadateľ predloží ich výsledky, certifikát systému kvality výrobcu referenčného materiálu a ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 5 alebo
b)
iným zahraničným subjektom a žiadateľ predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty preukazujúce nadväznosť certifikovaných hodnôt referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotiek, v ktorých sú vyjadrené hodnoty vlastností.
(10)
Na základe výsledkov posúdenia referenčného materiálu vyrobeného v zahraničí ústav vydá rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní certifikátu referenčného materiálu, ktoré obsahuje identifikačné údaje zahraničného certifikátu, identifikačné údaje žiadateľa a ústavu a výsledky posúdenia.
(11)
Ústav v návrhu na vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu uvedie
a)
opis referenčného materiálu,
b)
požiadavky na zloženie referenčného materiálu,
c)
účel použitia referenčného materiálu,
d)
metódu prípravy referenčného materiálu,
e)
požiadavky na homogenitu referenčného materiálu,
f)
požiadavky na stabilitu referenčného materiálu a
g)
vlastnosti alebo hodnoty referenčného materiálu navrhované na certifikovanie.
(12)
Ústav v návrhu na zrušenie vyhlásenia certifikovaného referenčného materiálu uvedie
a)
identifikačné údaje vyhláseného certifikovaného referenčného materiálu,
b)
dôvod zrušenia a
c)
dátum odkedy má byť vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu zrušené.
§3 Druhy určených meradiel
(1)
Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Čas platnosti overenia podľa odseku 1 platí, ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel sú uvedené v prílohách.
(4)
Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel nie sú uvedené v prílohách, vzťahujú sa na daný druh určeného meradla slovenské technické normy.1)
(5)
Najväčšia dovolená chyba v používaní sa rovná dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak prílohy č. 6 až 73 neustanovujú inak.
§4 Postup pri schvaľovaní typu určeného meradla
(1)
Žiadosť o schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom jazyku. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, alebo bydlisko žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla,
c)
druh určeného meradla a účel použitia,
d)
názov určeného meradla a jeho typové označenie, prípadne aj obchodné označenie,
e)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f)
potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)
(2)
K žiadosti sa prikladá dvojmo výkresová a technická dokumentácia obsahujúca
a)
opis
1.
konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2.
spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3.
prístrojov na ovládanie a nastavenie určeného meradla,
4.
spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na účely ovplyvňovania nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacích, prípadne zabezpečovacích značiek,
b)
všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla a v prípade potreby detailné výkresy dôležitých súčastí,
c)
schematický nákres znázorňujúci princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, fotografiu určeného meradla.
(3)
K žiadosti sa prikladajú, ak je to potrebné, aj
a)
doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu1) týkajúce sa najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility,
b)
dokumenty súvisiace so schválením typu vykonaným v zahraničí,
c)
podklady súvisiace s predošlým schválením typu, ak ide o úpravu alebo doplnenie typu meradla.
(4)
Ústav alebo určená organizácia podľa § 9 ods. 5 zákona
a)
posúdi výkresovú a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka bola vyrobená podľa nej,
b)
vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek meradla s cieľom zistiť, či meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a zodpovedá výrobcom deklarovaným charakteristikám, pričom skúšky vykoná vo svojich laboratóriách, vo vybraných laboratóriách alebo u výrobcu, dovozcu alebo na mieste inštalácie určeného meradla; pri skúške vzoriek určeného meradla sa prekontroluje celková činnosť meradla v bežných podmienkach používania, pri ktorých meradlo musí zachovať požadované metrologické charakteristiky,
c)
môže skúšky uvedené v písmene b) vynechať, ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla dostatočne známe,
d)
posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek,
e)
preverí, či na meradlo boli vydané doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) aby meradlo nemohlo ohroziť život alebo zdravie jeho používateľa alebo životné prostredie,
f)
určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné,
g)
vyhotoví protokol o vykonanej skúške a posúdení.
(5)
Protokol o posúdení obsahuje najmä
a)
názov dokumentu a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b)
názov a sídlo organizácie, ktorá správu vydala,
c)
údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa,
d)
údaje potrebné na identifikáciu meradla a výrobcu meradla,
e)
technický opis meradla,
f)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g)
podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky skúšok,
h)
príslušnú neistotu merania,
i)
výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na daný druh meradla,
j)
spôsob overenia meradla,
k)
čas platnosti overenia,
l)
určenie ďalších požiadaviek, ktoré musí meradlo splniť,
m)
podpisy a mená spracovateľov a osôb zodpovedných za posúdenie,
n)
dátum vydania.
§5 Označovanie schváleného typu meradla
(1)
Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 1.
(2)
V prípade národného schválenia typu s obmedzením sa pred národnú značku schváleného typu umiestni písmeno „P“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 2.
(3)
Národnú značku schváleného typu pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, tvoria písmená TSK NM doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 3.
(4)
Národnú osobitnú značku označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 4.
(5)
Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje
a)
v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, ktorý typ meradla schválil – B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko, a posledné dvojčíslo roka, v ktorom typ schválil,
b)
v dolnej časti označenie pridelené metrologickou službou, ktorá typ schválila (identifikačné číslo).
Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 5.
(6)
V prípade schválenia typu Európskych spoločenstiev s obmedzením sa pred značku schváleného typu Európskych spoločenstiev umiestni písmeno „P“ tej istej veľkosti ako štylizované písmeno „ε“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 6.
(7)
Značka schváleného typu Európskych spoločenstiev pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, je rovnaká ako značka schváleného typu Európskych spoločenstiev a je umiestnená v šesťuholníku. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 7.
(8)
Osobitnú značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ symetricky otočené okolo zvislej osi a nemá žiadne ďalšie znaky. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 8.

Postupy overovania určených meradiel

§6 Všeobecné ustanovenia
(1)
Objednávka na overenie určeného meradla (ďalej len „meradlo") sa podáva ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe podľa § 24 zákona (ďalej len „vykonávateľ overenia"). Objednávka musí obsahovať jednoznačnú špecifikáciu meradla.
(2)
Vykonávateľ overenia po predložení meradla na overenie zistí, či
a)
meradlo daného druhu podlieha schváleniu typu. Ak schváleniu nepodlieha, zistí, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla,
b)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie o schválení typu. Ak rozhodnutie bolo vydané, zistí, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla platné ku dňu schválenia typu,
c)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie, že schvaľovaniu typu nepodlieha. Ak áno, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.
(3)
Skúška pri overení sa vykoná podľa § 15 ods. 9 zákona a týka sa najmä
a)
metrologických charakteristík,
b)
najväčších dovolených chýb,
c)
technického stavu meradla,
d)
kontroly úplnosti a správnosti predpísaných nápisov a možnosti umiestnenia overovacích značiek.
(4)
Doklad o overení obsahuje najmä
a)
základné údaje o vykonávateľovi overenia,
b)
číslo dokladu,
c)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
d)
potvrdenie zhody s požiadavkami na daný druh meradla,
e)
údaj o rozšírenej neistote merania,
f)
informáciu o použitom etalóne,
g)
čas platnosti overenia.
§7 Spôsob prvotného overenia meradla
(1)
Prvotné overenie meradla (ďalej len „prvotné overenie“) sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.
(2)
Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri meradlách, ktoré sú úplne skompletizované už pri výstupe z výroby, a to pri meradlách, ktoré možno prepraviť na miesto inštalácie bez ich rozoberania.
(3)
Meradlá, ktoré sa overujú v jednej etape, sa overujú na mieste, ktoré určí vykonávateľ overenia.
(4)
Prvotné overenie v dvoch alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri meradlách, ktorých správna činnosť závisí od podmienok, za ktorých sa budú inštalovať alebo používať.
(5)
Prvá etapa overenia musí potvrdiť, že meradlo zodpovedá schválenému typu, alebo v prípade, že schválenie typu sa nevyžaduje, že zodpovedá technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám na daný druh meradla.
(6)
Meradlá, ktoré sa overujú v dvoch alebo vo viacerých etapách, overuje ústav alebo určená organizácia. Posledná etapa overenia sa musí vykonať na mieste inštalácie. Pre ostatné etapy platí ustanovenie odseku 3.
(7)
V prípade prvotného overenia vo viacerých etapách sa meradlo spĺňajúce požiadavky po vykonaní čiastkových etáp overenia označí značkou čiastočného overenia. Značka čiastočného overenia sa umiestni na určenom mieste na meradle alebo jeho častiach, ktoré vyhoveli požiadavkám na čiastočné overenie. Značka konečného overenia sa umiestni na určené miesto na meradle po vykonaní poslednej etapy overenia.
§8 Spôsob následného overenia
(1)
Pre následné overenie meradiel platia primerane ustanovenia § 6 a 7.
(2)
Pri následnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, sa zisťuje, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu následného overenia.
(3)
Meradlá, ktoré podliehajú následnému overeniu a ktorých druhy sa uvádzajú na trh podľa osobitného predpisu,1) sa následne overujú podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo normatívnych dokumentov2b) platných v čase posúdenia zhody.
§9 Druhy overovacích značiek
(1)
Národnými overovacími značkami sú
a)
overovacie značky ústavu a určenej organizácie,
b)
overovacie značky autorizovaných osôb.
(2)
Overovacia značka ústavu a určenej organizácie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:
0 – ústav,
1, 2 alebo 3 – určená organizácia,
ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka ústavu a určenej organizácie.
(3)
Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej osoby umiestnených v kruhu, ak technické požiadavky na daný druh meradla podľa tohto predpisu neustanovujú inak. Overovacia značka autorizovanej osoby zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(4)
Pri meradle podliehajúcom následnému overovaniu sa národná overovacia značka dopĺňa dátumom overenia meradla alebo posledným dvojčíslom roka, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným v jej blízkosti. Ak je dátum overenia vyjadrený len posledným dvojčíslom roka, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo doklad, v ktorom je uvedený presný dátum overenia.
(5)
Národnú značku čiastočného prvotného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom vykonávateľa overenia. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(6)
Národné overovacie značky možno doplniť ďalšími symbolmi, ako je číselný znak overujúceho pracoviska alebo číselný znak overujúceho zamestnanca, ktoré bližšie určujú vykonávateľa overenia.
(7)
Značka konečného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva z dvoch častí:
a)
prvú časť predstavuje písmeno „e“ obsahujúce
1.
v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, v ktorom bolo meradlo overené – B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko, doplnené v prípade potreby jednou číslicou alebo dvoma číslicami identifikujúcimi územnú alebo administratívnu časť štátu,
2.
v dolnej časti identifikačné číslo zamestnanca, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý overenie vykonal,
b)
druhú časť predstavuje šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo,
ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Identifikačné číslo ústavu a určenej organizácie je zhodné s evidenčným číslom podľa odseku 2; identifikačné číslo autorizovanej osobe prideľuje úrad v rozhodnutí o autorizácii.
(8)
Značka čiastočného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva len z prvej časti značky podľa odseku 7. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(9)
Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3.
(10)
Národné overovacie značky doplnené dátumom overenia môžu byť vyhotovené ako samolepky. Národné overovacie značky, ktoré plnia funkciu zabezpečovacích značiek, sa vyhotovujú ako odtlačky vložiek do plombovacích klieští, odtlačky razidiel alebo ako samolepky. Národné overovacie značky môžu byť nanesené na meradle, ak sa na meradlo umiestňujú počas výroby. Rozmery národných overovacích značiek sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Priemery kružníc sú 3,2 mm, 6,3 mm, 8,0 mm a 12,5 mm pre samolepky a razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Pri samolepke je kružnica súčasťou národnej overovacej značky. Rozmery číslic označujúcich posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, umiestnených vo štvorci alebo v kruhu sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo národnej overovacej značky. Pri samolepke môže byť kružnica súčasťou označenia tohto dvojčísla. Celkové rozmery a tvar samolepiek nie sú určené. Odporúčané vyhotovenie samolepiek je uvedené v prílohe č. 3 na obrázkoch č. 8 až 11.
(11)
Rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm.
(12)
Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste na meradle tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.
(13)
Značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste na meradle tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.
(14)
Overovacie a zabezpečovacie značky sa umiestňujú v súlade s rozhodnutím o schválení typu meradla.
(15)
Grafické znázornenie dočasnej zabezpečovacej značky opravára je uvedené v prílohe č. 4.
§9a Spôsob počítania času platnosti overenia
Čas platnosti overenia určeného meradla
a)
sa počíta odo dňa overenia, ak písmená b) až f) neustanovujú inak,
b)
označeného značkou prvotného overenia Európskych spoločenstiev sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,
c)
označeného značkou prvotného overenia uznanou podľa § 37 ods. 2 zákona sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,
d)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa prílohy č. 2 osobitného predpisu2c) modulov
B + F, F1 alebo G alebo podľa prílohy č. 2 osobitného predpisu2d) modulov B + F, F1 alebo G, sa počíta odo dňa overenia meradla podľa týchto osobitných predpisov,2e)
e)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitných predpisov,2e) inak ako podľa písmena d), sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku umiestnenia doplnkového metrologického označenia na meradle, a od 1. januára nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku umiestnenia doplnkového metrologického označenia na meradle alebo neskôr,
f)
ktoré bolo uvedené na trh podľa osobitného predpisu,2f) sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku výroby, a od 1. januára nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku výroby alebo neskôr.

Autorizácia a registrácia

§10 Autorizácia
(1)
Žiadosť o autorizáciu, ktorú predkladá úradu podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ “), obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“),
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií,
e)
dátum podania žiadosti,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene žiadateľa, ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
V žiadosti o autorizáciu na overovanie určených meradiel sa uvedie aj špecifikácia druhov meradiel a zoznam predpisov, podľa ktorých sa meradlá budú overovať.
(3)
V žiadosti o autorizáciu na výkon úradného merania sa uvedie aj špecifikácia druhov meraní, prípadne zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje.
(4)
K žiadosti o autorizáciu žiadateľ pripojí
a)
kópiu zriaďovacej listiny,3) kópiu výpisu z obchodného registra4) alebo kópiu živnostenského oprávnenia,5)
b)
dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie,
c)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. g) až i) zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,
d)
kópiu poistnej zmluvy podľa § 23 ods. 2 písm. j) zákona,
e)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. k) zákona,
f)
potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)
(5)
K žiadosti o autorizáciu sa pripojí doklad o spôsobilosti zodpovedného zástupcu v oblasti metrológie vydaný podľa § 29 zákona.
(6)
K žiadosti o autorizáciu pre každú fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, žiadateľ pripojí doklad o spôsobilosti na overovanie meradiel alebo na výkon úradného merania vydaný ústavom.
(7)
Autorizovaná osoba musí mať na výkon činnosti, ktorý je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s overovaním meradiel nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaných meradiel ani ich oprávnenými zástupcami. Okrem toho nesmú byť priamo, či nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, marketingu, oprave alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách.
(8)
Systém práce autorizovanej osoby podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona a dokumentácia podľa § 23 ods. 2 písm. m) zákona musia zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa slovenskej technickej normy.6) Pri posudzovaní systému práce a dokumentácie sa posudzuje najmä
a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
analýza neistôt pri meraní,
c)
opis pravidelných interných kontrol etalónov v období medzi kalibráciami,
d)
spôsob riadenia dokumentácie podľa § 23 ods. 2 písm. m) zákona vrátane manipulácie s meradlami a overovacími značkami,
e)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.
(9)
Fyzická osoba, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie podľa § 23 ods. 2 písm. d) zákona, musí mať so žiadateľom uzavretú pracovnú zmluvu.
(10)
Merania súvisiace s platbami vo vzťahu priamo k spotrebiteľovi sú merania pri priamom predaji, ak
a)
výsledok merania slúži ako základ na stanovenie ceny,
b)
aspoň jedna zo zúčastnených strán je spotrebiteľ alebo účastník, ktorý si vyžaduje podobný stupeň ochrany,
c)
všetky zúčastnené strany akceptujú výsledky merania na danom mieste a v danom čase.
(11)
Zabezpečovacia značka autorizovanej osoby podľa § 2 písm. m) zákona má tvar overovacej značky podľa prílohy č. 3 obrázka č. 3, ak úrad nerozhodol inak.
§11 Registrácia
(1)
Prihláška na registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“),
d)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie – špecifikáciu najmä druhov, tried presnosti a meracích rozsahov opravovaných alebo montovaných určených meradiel alebo špecifikáciu druhov spotrebiteľských balení označených značkou „e“ a ich menovitých množstiev,
e)
dátum podania prihlášky,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene podnikateľa a ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
K prihláške na registráciu sa pripojí
a)
kópia zriaďovacej listiny,3) kópia výpisu z obchodného registra4) alebo kópia živnostenského oprávnenia,5)
b)
doklad o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)
(3)
K prihláške na registráciu sa pripojí doklad o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie vydaný podľa § 29 zákona.
(4)
Fyzická osoba, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie v zmysle § 26 ods. 2 písm. d) zákona, musí mať s podnikateľom uzavretú pracovnú zmluvu, ak fyzická osoba nie je žiadateľom.
(5)
Dokumentovaný systém práce registrovanej osoby podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona obsahuje najmä
a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
opis pravidelných interných kontrol etalónu alebo meradla v období medzi kalibráciami alebo overeniami, ak taký etalón alebo meradlo pri výkone svojej činnosti používa,
c)
spôsob riadenia dokumentácie,
d)
postup manipulácie s etalónom, meradlom alebo zabezpečovacou značkou, ak ich pri výkone svojej činnosti používa,
e)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie.
§12 Podrobnosti o výkone štátneho metrologického dozoru
(1)
Výsledkom metrologického dozoru je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru (ďalej len „metrologický dozor"), ktorý vyhotovuje inšpektor podľa § 35 ods. 2 písm. d) zákona. V protokole uvedie identifikačné údaje kontrolovanej osoby podľa § 33 ods. 3 zákona, predmet metrologického dozoru, svoje identifikačné údaje, výsledky kontroly alebo uložené nápravné opatrenia.
(2)
Súčasťou protokolu je vyjadrenie zamestnanca kontrolovanej osoby k výsledkom metrologického dozoru. Protokol podpisujú inšpektori a zamestnanec kontrolovanej osoby, ktorý sa kontroly zúčastnil. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak zamestnanec kontrolovanej osoby odmietne oboznámiť sa s protokolom, dať písomné vyjadrenie o protokole alebo podpísať protokol. Táto skutočnosť sa uvedie v protokole.
(3)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. c) a f) zákona zistí porušenie povinnosti výrobcami a dovozcami určených meradiel alebo nedodržanie parametrov určených meradiel, orgán metrologického dozoru bezodkladne informuje o výsledku kontroly ústav.
(4)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. d), e), g) a h) zákona zistí nedodržanie povinností ustanovených zákonom, orgán metrologického dozoru bezodkladne informuje o výsledku kontroly úrad.
(5)
Vzor preukazu inšpektora je v prílohe č. 5.
§12a
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.7)
§12b
(1)
Na určené meradlá uvedené na trh podľa osobitného predpisu8) sa nevzťahuje od 30. októbra 2006 tretí stĺpec tabuľky v prílohe č. 1.
(2)
Overenie vykonané do 30. júna 2011 podľa prílohy č. 21 účinnej do 30. júna 2011 zostáva v platnosti najneskôr do uplynutia jeho platnosti.
(3)
Certifikát o kalibrácii vydaný do 30. júna 2011 podľa prílohy č. 21 účinnej do 30. júna 2011 zostáva v platnosti najneskôr do uplynutia jeho platnosti.
§12ba Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2015
(1)
Schválenie typu Európskych spoločenstiev a rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev na
a)
merače pretečeného množstva studenej vody podľa prílohy č. 8,
b)
liehomery a hustomery na lieh podľa prílohy č. 16,
c)
tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel podľa prílohy č. 19,
d)
obilné skúšače podľa prílohy č. 20
sa od 1. decembra 2015 nevydáva.
(2)
Konania o vydanie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev podľa odseku 1 začaté do 30. novembra 2015 sa dňom 1. decembra 2015 zastavujú.
(3)
Prvotné overenie Európskych spoločenstiev závaží podľa prílohy č. 17 sa vykonáva do 30. novembra 2025.
§12bb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným do 1. januára 2016
Čas platnosti overenia membránových plynomerov so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane, uvedených do používania do 31. decembra 2015, ktoré majú platné overenie, sa predlžuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2016.
§12c
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 74.
§13 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK SCHVÁLENÉHO TYPU A OSOBITNÝCH ZNAČIEK
Príloha č. 3 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZABEZPEČOVACEJ ZNAČKY PODNIKATEĽA - OPRAVÁRA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VZOR PREUKAZU ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH METROLOGICKÝ DOZOR
Príloha č. 6 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 7 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTROLNÉ A TRIEDIACE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA TEPLEJ VODY
Príloha č. 10 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
OBJEMOVÉ PRIETOKOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 11 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA K PRIETOKOVÝM MERADLÁM OKREM VODY
Príloha č. 12 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZOSTAVY NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 13 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
TLAKOMERY NA MERANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Príloha č. 20 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM
Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 25 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 26 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DÁVKOVACIE PLNIACE
Príloha č. 27 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 28 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 29 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DISKONTINUÁLNE SČÍTAVACIE
Príloha č. 30 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL ZA POHYBU A NA MERANIE NÁPRAVOVÉHO ZAŤAŽENIA
Príloha č. 31 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 32 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ MAXIMÁLNE
Príloha č. 33 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 34 k vyhláške 210/2000 Z. z.
PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY
Príloha č. 35 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PREPOČÍTAVAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA PLYNU
Príloha č. 36 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VLHKOMERY OBILNÍN A OLEJNÍN
Príloha č. 37 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY
Príloha č. 38 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 39 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE PLOŠNÉHO OBSAHU USNÍ
Príloha č. 40 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 41 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
Príloha č. 42 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 43 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV
Príloha č. 44 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 45 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 46 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
Príloha č. 47 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 48 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 49 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 50 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV A DĹŽKOVÉ MERADLÁ NA KONTROLU DĹŽKY SKLADOV SKLADACÍCH MERACÍCH ZARIADENÍ
Príloha č. 51 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 52 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI
Príloha č. 53 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PRIETOKOMERY AKO ČLENY MERAČOV TEPLA
Príloha č. 54 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KOMBINOVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY URČENÉ PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE TYPU VVER 440
Príloha č. 55 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 56 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 57 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 58 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
DÁVKOVACIE OBJEMOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY
Príloha č. 59 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 60 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
NAPÍNACIE ZARIADENIA NA PREDPÄTÝ BETÓN
Príloha č. 61 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ZARIADENIA NA MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV
Príloha č. 63 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 64 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO OBJEMU VODY S VOĽNOU HLADINOU
Príloha č. 65 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY
Príloha č. 66 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA PLYNY
Príloha č. 67 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 68 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 69 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA KVAPALÍN
Príloha č. 70 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LABORATÓRNE HUSTOMERY, CUKROMERY A MUŠTOMERY
Príloha č. 71 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VIBRAČNÉ HUSTOMERY NA KVAPALINY A PLYNY
Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZOSTAVY NA LIEH
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.
Táto príloha sa vzťahuje na meracie zostavy na lieh určené na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva liehu vyjadreného v litroch 100 % alkoholu na základe údajov vlastného prietokového meradla merajúceho objem alebo hmotnosť (ďalej len „meracia zostava“).
2.
Na účely tejto prílohy sa rozlišujú tieto oblasti použitia meracej zostavy:
a)
meracia zostava na etanol,
b)
meracia zostava na zmes etanolu a vody.
3.
Meracia zostava pred uvedením na trh podlieha:
a)
posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu1) alebo
b)
prvotnému overeniu, ak ide o meraciu zostavu, ktorej komponenty majú platné schválenie typu podľa predpisov2) platných pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu.1)
Meracia zostava pred uvedením do prevádzky podlieha zabezpečeniu úradnými uzáverami správcu dane.
4.
Meracia zostava počas jej používania ako určeného meradla podlieha následnému overeniu. Metódy skúšania pri následnom overovaní a pri prvotnom overovaní po oprave sú uvedené v druhej časti.
5.
Meracia zostava podľa bodu 3 písm. a) podlieha po oprave prvotnému overeniu, len ak nedôjde k naplneniu ustanovenia podľa osobitného predpisu.3)
6.
Meracia zostava, ktorá pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
Druhá časť
Technické požiadavky, metrologické požiadavky a metódy skúšania pri overovaní meracích zostáv na lieh
1.
Všeobecné požiadavky na meraciu zostavu
1.1
Meracia zostava obsahuje všetky potrebné meracie zariadenia, ako je prietokové meradlo, vibračný hustomer, prepočítavač množstva kvapalín, ktoré umožňujú určenie množstva liehu vyjadreného v litroch 100 % alkoholu.
1.2
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. a)
Meracia zostava musí spĺňať požiadavky prílohy č. 1 osobitného predpisu1) a prílohy MI-005 osobitného predpisu.1)
1.3
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. b)
Meracia zostava na lieh pozostáva z objemového prietokového meradla na kvapaliny okrem vody zodpovedajúceho podmienkam prílohy č. 10 alebo z hmotnostného prietokomera na kvapaliny zodpovedajúceho podmienkam prílohy č. 65, ku ktorému je pripojený vibračný hustomer na kvapaliny zodpovedajúci podmienkam prílohy č. 71 a prepočítavač množstva kvapalín zodpovedajúci podmienkam prílohy č. 69, ak nie sú súčasťou vlastného hmotnostného prietokomeru.
1.4
Prídavným zariadením meracej zostavy je:
a)
regulátor prietoku alebo vyrovnávacia jednotka liehu do meracej zostavy s vymedzením hraníc prietoku na účely hlásenia poruchy,
b)
teplotný poistný ventil, ktorý automaticky odstaví meraciu zostavu v prípade prekročenia maximálnej teploty liehu po 10 sekundách.
1.5
Meracia zostava je vybavená záložným zdrojom napájania.
1.6
K meracej zostave je pripojené etalónové gravimetrické zariadenie s nádržou s objemom zabezpečujúcim hodnotu rozšírenej neistoty merania nie väčšiu ako 0,05 %, pričom objem nádrže nie je menší ako 1000 dm3. Toto zariadenie slúži na účely overovania meracej zostavy a pre potreby správcu dane.
2.
Triedy presnosti a najväčšie dovolené chyby
2.1
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. a)
Meracia zostava musí spĺňať požiadavku na triedu presnosti 0,3 s najväčšou dovolenou chybou ± 0,3 %.
2.2
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. b)
Meracia zostava musí spĺňať požiadavku na triedu presnosti 0,3 s najväčšou dovolenou chybou ± 0,3 %.
Jednotlivé komponenty meracej zostavy musia spĺňať požiadavky:
a)
objemové prietokové meradlo podľa prílohy č. 10 – trieda presnosti 0,3,
b)
hmotnostný prietokomer na kvapaliny podľa prílohy č. 65 – trieda presnosti 0,2,
c)
vibračný hustomer na kvapaliny podľa prílohy č. 71 – trieda presnosti 0,1,
d)
prepočítavač množstva kvapalín podľa prílohy č. 69 – trieda presnosti 0,1.
3.
Metódy skúšania pri overení
3.1
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. a)
Meracia zostava sa následne overuje a prvotne overuje po vykonanej oprave podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo normatívnych dokumentov.
3.2
Meracia zostava podľa prvej časti bodu 3 písm. b)
Meracia zostava sa počas platnosti schválenia typu komponentov meracej zostavy overuje podľa predpisov platných ku dňu schválenia typu.
Meracia zostava, ktorej platnosť rozhodnutia o schválení typu komponentov uplynula, musí pri následnom overení splniť požiadavku najväčšej dovolenej chyby podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo normatívnych dokumentov.4)
4.
Zabezpečenie proti neoprávnenému zásahu
Meracia zostava je zabezpečená proti neoprávnenému zásahu overovacími značkami5) alebo zabezpečovacími značkami6),7) tak, ako bolo určené pri jej uvedení na trh, a úradnými uzáverami správcu dane tak, ako bolo určené pri jej uvedení do prevádzky.
5.
Osobitné náležitosti
Meracia zostava v prevádzke sa pri overení zabezpečuje úradnými uzáverami správcu dane.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
2) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
3)§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)§ 11 ods. 8 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
5) § 2 písm. k) zákona č. 142/ 2000 Z. z.
6) § 2 písm. l) zákona č. 142/2000 Z. z.
Príloha č. 73 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA STANOVENIE ENERGETICKEJ HODNOTY ZEMNÉHO PLYNU
Prvá časť
Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.
Táto príloha sa vzťahuje na procesné plynové chromatografy a laboratórne plynové chromatografy, ktoré sa používajú na meranie chemického zloženia zemného plynu, stanovenie jeho energetickej hodnoty a relatívnej hustoty (ďalej len „plynový chromatograf“). Energetické hodnoty slúžia na výpočet množstva energie obsiahnutej v zemnom plyne.
2.
Plynový chromatograf pred uvedením na trh podlieha schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overení sú uvedené v druhej časti.
3.
Plynový chromatograf schváleného typu výrobca alebo dovozca označí značkou schváleného typu.
4.
Plynový chromatograf, ktorý pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
5.
Plynový chromatograf počas jeho používania ako určeného meradla podlieha následnému overeniu.
Druhá časť
Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overení plynových chromatografov
1.
Termíny a definície
1.1
Plynový chromatograf je meradlo určené na stanovenie energetickej hodnoty, t. j. spaľovacieho tepla a výhrevnosti zemného plynu na základe výsledkov analýzy chemického zloženia. Energetická hodnota a ďalšie veličiny sa vypočítajú programom zohľadňujúcim požiadavky príslušnej slovenskej technickej normy.1)
1.2
Procesný plynový chromatograf je plynový chromatograf, ktorý, na rozdiel od laboratórneho plynového chromatografu, je napojený priamo na plynárenskú sieť zemného plynu.
1.3
Spaľovacie teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní úplným spálením stanoveného množstva plynu vo vzduchu tak, že tlak p1,pri ktorom daná reakcia prebieha, zostane konštantný a teplota všetkých produktov spaľovania sa vráti na východiskovú teplotu t1 zhodnú s teplotou reagujúcich zložiek, pričom všetky produkty spaľovania sú v plynnom stave s výnimkou vody vytvorenej spálením, ktorá pri teplote t1 skondenzovala do kvapalného stavu.
1.4
Výhrevnosť je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní úplným spálením stanoveného množstva plynu vo vzduchu tak, že tlak p1,pri ktorom daná reakcia prebieha, zostane konštantný a teplota všetkých produktov spaľovania sa vráti na východiskovú teplotu t1 zhodnú s teplotou reagujúcich zložiek, pričom všetky produkty spaľovania sú v plynnom stave.
1.5
Mólový zlomok je podiel počtu mólov zložky k počtu mólov plynnej zmesi.
1.6
Objemový zlomok je podiel objemu zložky k objemu zmesi za daných podmienok, t. j. tlaku a teploty.
1.7
Hmotnostný zlomok je podiel hmotnosti zložky k hmotnosti plynnej zmesi.
1.8
Hustota je pomer hmotnosti vzorky plynu k jej objemu za definovaných podmienok.
1.9
Relatívna hustota je hustota plynu delená hustotou suchého vzduchu štandardného zloženia1) za rovnakých stanovených podmienok tlaku a teploty.
1.10
Kalibračný plyn je zmes plynov definovaného zloženia, zabezpečujúceho metrologickú nadväznosť jednotlivých zložiek, používaná pri periodických kalibráciách meradla a pri metrologických skúškach.
1.11
Interný kalibračný plyn je kalibračný plyn, ktorý je súčasťou meradla a slúži na jeho periodickú kalibráciu.
1.12
Externý kalibračný plyn je kalibračný plyn, ktorý netvorí súčasť meradla a používa sa na metrologickú kontrolu meradla.
1.13
Kompresibilitný faktor je pomer skutočného objemu určitej hmotnosti plynu za stanovených podmienok tlaku a teploty a objemu plynu vypočítaného zo stavovej rovnice pre ideálny plyn.
2.
Metrologické požiadavky
2.1
Referenčné podmienky: tlak 101,325 kPa, teplota spaľovania 25 oC, teplota merania objemu 15 oC.
2.2
Pracovné podmienky: teplota –18 oC až 55 oC.
2.3
Meracie rozsahy
Meracie rozsahy a meracie jednotky stanovovaných veličín na plynovom chromatografe sú tieto:
a)
mólové zlomky jednotlivých zložiek zemného plynu vyjadrené v %,
b)
spaľovacie teplo: (25 až 50) MJ . m-3, resp. (7 až 14) kWh . m-3,
c)
relatívna hustota: 0,555 až 0,700.
Merateľné rozsahy mólových zlomkov zložiek sú uvedené v tabuľke č. 1:
Tabuľka č. 1
Zložka Merateľné rozsahy
%
dusík 0 až 15
metán 75 až 100
oxid uhličitý 0 až 10
etán 0 až 10
propán 0 až 3
izobután 0 až 1
n-bután 0 až 1
neopentán 0,0 až 0,5
izopentán 0,0 až 0,5
n-pentán 0,0 až 0,5
C6+ (n-hexán) 0,0 až 0,2
2.4
Kalibrácia interným kalibračným plynom sa musí v prípade procesného plynového chromatografu vykonávať pravidelne, optimálne raz denne, najmenej však raz za 168 hodín. Na kalibráciu musí byť na chromatografe vyčlenený samostatný vstup, ktorý musí byť zabezpečený proti neoprávnenému zásahu značkou používateľa, napríklad plombou.
V prípade laboratórneho plynového chromatografu sa kalibrácia vykonáva bezprostredne pred analýzou odobratej vzorky.
2.5
Interný kalibračný plyn musí byť zabezpečený tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii s ním. Jeho vlastnosti sú uvedené v certifikáte. Rozšírené relatívne neistoty jeho jednotlivých hodnôt vlastností – spaľovacieho tepla, relatívnej hustoty a mólového zlomku metánu nesmú byť väčšie ako 0,25 %. Technické požiadavky na kalibračné plyny na analýzu zemného plynu sú uvedené v bode 3.6.
2.6
Externé kalibračné plyny používané pri metrologickej kontrole sú certifikované referenčné materiály s rôznymi hodnotami spaľovacieho tepla, ktoré musia obsahovať najmenej 11 zložiek. Na overenie sa použijú 2 plyny, pričom hodnoty ich rozšírených relatívnych neistôt nesmú byť väčšie ako 0,2 % príslušnej hodnoty spaľovacieho tepla, relatívnej hustoty a mólového zlomku metánu.
2.7
Opakovateľnosť merania vyjadrená v percentách ako relatívna smerodajná odchýlka z určitého počtu meraní musí byť menšia ako hodnoty uvedené pre jednotlivé veličiny v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Kontrola sa vykonáva pri technických skúškach na účely schvaľovania typu meradla a pri prvotnom overení.
2.8
Hodnoty najväčších dovolených chýb pri technických skúškach na účely schvaľovania typu, pri prvotnom a následnom overení pre jednotlivé veličiny sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3

3.
Technické požiadavky
3.1
Plynový chromatograf je spravidla tvorený:
a)
analytickou časťou – dávkovací systém, teplotne stabilizované chromatografické kolóny, detektor,
b)
pneumatickou časťou zabezpečujúcou prívod plynov vrátane regulácie vstupných tlakov,
c)
elektronickou riadiacou a ovládacou jednotkou vrátane integračnej jednotky.
3.1.1
Príslušenstvo:
a)
sonda na odber vzorky zemného plynu alebo vzorkovnica zemného plynu,
b)
výstupné potrubie pre plyny vchádzajúce do prístroja,
c)
tlaková nádoba s nosným plynom,
d)
tlaková nádoba s interným kalibračným plynom.
3.2
Konštrukcia vlastného prístroja musí zabezpečiť merací systém proti neprípustnej manipulácii.
3.3
Analytická časť musí umožňovať stanovenie všetkých zložiek v jednej analýze. Jednotlivé zložky musia byť separované s výnimkou uhľovodíkov s počtom uhlíkov v reťazci vyšším ako šesť.
3.4
Elektronická riadiaca jednotka môže byť zabudovaná do analytickej časti alebo môže byť umiestnená oddelene ako samostatná časť. Táto jednotka vykonáva integráciu signálu, uchováva kalibračné údaje, vykonáva vyhodnotenie a výpočet spaľovacieho tepla a relatívnej hustoty. Vypočítané údaje sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo sa prenášajú do záznamového zariadenia.
3.5
Pneumatická časť zabezpečuje stabilizáciu a reguláciu tlaku nosného plynu, najčastejšie hélia, a pracovných plynov, napr. vodík, vzduch alebo dusík, ktoré sú potrebné na činnosť použitých detektorov alebo na ovládanie pneumatických ventilov analytickej a vzorkovacej časti.
3.6
Interný kalibračný plyn tvorí súčasť meradla a slúži na jeho pravidelnú kalibráciu. Musí obsahovať všetkých 11 zložiek zemného plynu v rozsahoch podľa tabuľky č. 1. V prípade procesného plynového chromatografu sa nesmie kalibračný plyn odpojovať od prístroja. Kalibračný certifikát interného kalibračného plynu musí byť k dispozícii.
3.7
Časť na prepínanie vstupov vzoriek a interného kalibračného plynu pri procesnom plynovom chromatografe býva ovládaná elektronickou jednotkou a musí umožňovať napojenie vzoriek a kalibračného plynu. V prípade použitia viacerých vstupov vzoriek musí byť dĺžka analýzy a početnosť dávkovania nastavená tak, aby bolo možné vykonať aspoň 24 analýz z každého vstupu za 24 hodín. V prípade, že sa odber vzoriek vykonáva mimo budovy, musí byť odberová kapilára temperovaná tak, aby teplota plynu neklesla pod teplotu rosného bodu jednotlivých zložiek zmesi. Prietok vzoriek musí byť nastavený tak, aby časové oneskorenie vzorky plynu bolo kratšie, ako je cyklus dávkovania.
3.8
Tlaková nádoba s kalibračným plynom musí byť vybavená temperovacím zariadením, aby v prípade nižších teplôt prostredia nedochádzalo ku kondenzácii jeho zložiek a aby sa zabezpečila homogenita obsahu tlakovej nádoby.
4.
Nápisy a značky
4.1
Štítok
Prístroj musí mať trvalý a ľahko čitateľný štítok, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
ochrannú značku alebo obchodné meno výrobcu,
b)
rok výroby,
c)
výrobné číslo,
d)
typové označenie alebo číslo modelu,
e)
merací rozsah spaľovacieho tepla pri referenčných podmienkach.
4.2
Umiestnenie overovacej značky
Prístroj, ktorý pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení. Umiestnenie overovacej značky sa uvádza v rozhodnutí o schválení typu a v doklade o overení.
5.
Metódy technických skúšok
5.1
Prístroj predložený na skúšku na účely schvaľovania typu musí byť kompletný s príslušenstvom a dokumentáciou. Skúšky sa vykonávajú na mieste jeho používania podľa pracovného postupu schváleného Slovenským metrologickým ústavom.
Pred technickými skúškami na účely schvaľovania typu sa najskôr vykoná jeho nastavenie interným kalibračným plynom podľa pracovných inštrukcií výrobcu. Nastavenie aj následné skúšky sa vykonávajú v referenčných podmienkach uvedených v bode 2.1 pomocou externých kalibračných plynov, ktorými sú certifikované referenčné materiály s certifikovaným obsahom všetkých požadovaných 11 zložiek zemného plynu.
5.2
Ak sa prístroj používa v prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom, potom údaje prístroja pri hodnotení jeho stability za relatívne stabilných podmienok okolia a po kalibrácii interným kalibračným plynom zostávajú pri skúške typu počas 8 hodín v rámci driftu, ktorého priemerná hodnota je menšia alebo nanajvýš sa rovná polovičnej hodnote najväčšej dovolenej chyby.
5.3
Vypočítajú sa relatívne odchýlky v percentách, ktoré sa porovnajú s najväčšou dovolenou chybou pre danú veličinu. Relatívne odchýlky musia byť menšie ako najväčšie dovolené chyby uvedené v tabuľke č. 3.
5.4
Opakovateľnosť merania sa vyhodnotí zo smerodajnej odchýlky 20 nameraných hodnôt. Musí byť menšia ako najväčšie dovolené hodnoty uvedené v tabuľke č. 2.
6.
Metódy skúšania pri overení
6.1
Overenie plynového chromatografu sa vykonáva na mieste jeho používania použitím predpísaných metód a certifikovaných referenčných materiálov zmesí plynov – externé kalibračné plyny, ktoré sú nadviazané na národný etalón zloženia vybraných zmesí plynov.
6.2
Prvotné overenie
Prvotné overenie prístroja sa vykonáva po schválení jeho typu, a to použitím potrebných pomôcok a externých kalibračných plynov. Pozostáva z týchto krokov:
a)
vonkajšej obhliadky – kontroly certifikátu interného kalibračného plynu, ktorý musí spĺňať požiadavky metrologickej nadväznosti, úrovne štandardných neistôt a platnosti; kontroly stavu štítkov a plombovania,
b)
kontroly stavu kalibrácie plynového chromatografu, t.j. kalibračnej tabuľky v overovanom prístroji a jej porovnania s kalibračným certifikátom,
c)
skúšky správnosti merania hodnôt mólových zlomkov, spaľovacích tepiel a relatívnych hustôt porovnaním s hodnotami uvedenými v certifikáte externého kalibračného plynu,
d)
skúšky opakovateľnosti merania.
Opakovateľnosť merania sa vyhodnotí zo smerodajnej odchýlky 10 nameraných hodnôt. Musí byť menšia ako najväčšie dovolené hodnoty uvedené v tabuľke č. 2.
6.3
Následné overenie
Následné overenie pozostáva z rovnakých skúšok ako prvotné overenie s výnimkou skúšky opakovateľnosti merania.
6.4
Na meranie sa použijú certifikované referenčné materiály zmesí plynov, ktoré sú nadviazané na národný etalón mólového zlomku vybraných zmesí plynov.
6.5
Vyhodnotenie nameraných výsledkov a spracovanie výsledkov skúšok
Pre každé meranie sa stanoví hodnota rozšírenej neistoty výsledku merania. Pre meradlo, ktoré vyhovie príslušným požiadavkám, sa vystaví doklad o overení a meradlo sa označí overovacou značkou.
1) STN EN ISO 6976 Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobbeho indexu zo zloženia.
Príloha č. 74 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
„Smernica Rady 71/316/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú tak meradiel, ako aj metód metrologickej kontroly (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1) v znení smernice Rady 72/427/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1), v znení smernice Rady 83/575/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 7), v znení smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13./zv. 8), v znení smernice Rady 87/355/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 8) a v znení smernice Rady 88/665/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 9) a v znení nariadenia Rady ES č. 807/2003 zo dňa 14. 04. 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4).
2.
Smernica Rady 71/317/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 kg do 50 kg a valcových závaží strednej triedy presnosti od 1 g do 10 kg (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1).
3.
Smernica Rady 71/318/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú plynomerov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1) v znení smernice Rady 74/331/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 2), v znení smernice Rady 78/365/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 5) a v znení smernice Rady 82/623/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 6).
4.
Smernica Rady 71/319/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú meradiel na kvapaliny iné ako voda (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1).
5.
Smernica Rady 71/348/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú prídavných zariadení k meradlám na kvapaliny iné ako voda (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 1).
6.
Smernica Rady 73/362/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú dĺžkových mier (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 2) v znení smernice Rady 78/629/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 5) a v znení smernice Komisie 85/146/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 8).
7.
Smernica Rady 74/148/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú závaží vyššej triedy presnosti od 1 mg do 50 kg (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 2).
8.
Smernica Rady 75/33/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na studenú vodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 3).
9.
Smernica Rady 75/410/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú kontinuálnych sčítavacích váh s automatickou činnosťou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 3).
10.
Smernica Rady 76/765/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú liehomerov a liehových hustomerov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 3) v znení smernice Rady 82/624/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 6).
11.
Smernica Rady 76/766/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú liehových tabuliek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 3).
12.
Smernica Rady 76/891/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú elektromerov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 3) v znení smernice Rady 82/621/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 6).
13.
Smernica Rady 77/95/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú taxametrov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13 /zv. 4).
14.
Smernica Rady 77/313/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú meracích systémov na kvapaliny iné ako voda (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 4) v znení smernice Komisie 82/625/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 6).
15.
Smernica Rady 78/1031/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vytrieďovacích kontrolných váh a triediacich váh s automatickou činnosťou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 5).
16.
Smernica Rady 79/830/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na teplú vodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 5).
17.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
18.
Smernica Komisie 2007/13/ES zo 7. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 71/316/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (Ú. v. EÚ L 73, 13. 3. 2007).
19.
Smernica Rady 71/347/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o meraní násypnej hustoty obilia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1).
20.
Smernica Rady 86/217/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8).
21.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ z 9. marca 2011, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie (Ú. v. EÚ L 71, 18. 3. 2011).
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
2d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu.
2e)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
2f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.
3)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).
7)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
8)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.