Účtovné povinnosti v období pandémie ochorenia COVID-19

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia pandémiu šírenia ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vážnosť situácie konala aj vláda Slovenskej republiky a 12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. …
text

Finančný prenájom u nájomcu – obstaranie, ocenenie, účtovanie

Finančný prenájom je definovaný opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj postupy účtovania). …

Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2018

K dani z príjmov predložili návrhy na zmenu zákona dve ministerstvá. Ministerstvo financií a Ministerstvo spravodlivosti.
Návrh Ministerstva financií

(návrh novely zákona MPK číslo LP/2017/356)

Ministerstvo financií SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) návrh novely zákona č.431/2002 Z.z. …