Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene obchodného mena

Podľa §8 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. …