Finančný prenájom u nájomcu – obstaranie, ocenenie, účtovanie

Finančný prenájom je definovaný opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj postupy účtovania). …

Pomôcky pre účtovníkov

V najbližších dňoch zverejním  nasledovné odborné materiály a pomôcky. Pridajte si sledovanie nových článkov autora a príde Vám okamžitá notifikácia na email.

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, …