Pomôcky pre účtovníkov

V najbližších dňoch zverejním  nasledovné odborné materiály a pomôcky. Pridajte si sledovanie nových článkov autora a príde Vám okamžitá notifikácia na email.

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké (§ 2 ZoU).

1. Mikro Poznámky 2016 (editovateľný vzor)

Mikro Poznámky 2015 (editovateľný vzor)

Mikro ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok

 • netto aktíva nepresiahli 350 000 eur;
 • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10.

Účtovnú závierku mikro ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74.

Ponúkaný odborný materiál obsahuje 4 súbory:

 1. v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (vrátane súvahy a výsledovky);
 2. vo worde autorskú rešerš mikro ÚZ (2 strany);
 3. vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre mikro ÚJ pre rýchlu orientáciu v téme (3 strany);
 4. autorské vzorové mikro poznámky editovateľné vo worde (3 strany), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.

Mikro UJ nemá povinnosť v rámci poznámok zostaviť výkaz cash flow.

2. Malé Poznámky 2016 (editovateľný vzor)

2. Malé Poznámky 2015 (editovateľný vzor)

Malá ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok

 • netto aktíva presiahli 350 000 eur, ale nepresiahli 4 000 000 eur;
 • čistý obrat presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 10, ale nepresiahol 50.

Účtovnú závierku malej ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/23378/2014-74.

Ponúkaný odborný materiál obsahuje 4 súbory:

 1. v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (vrátane súvahy a výsledovky);
 2. vo worde autorskú rešerš malej ÚZ (4 strany),
 3. vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre malú UJ pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany);
 4. autorské vzorové malé poznámky editovateľné vo worde (7 strán), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.

Malá UJ nemá povinnosť zostaviť výkaz cash flow.

3. Veľké Poznámky 2016 (editovateľný vzor)

3. Veľké Poznámky 2015 (editovateľný vzor)

Veľká ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok

 • netto aktíva presiahli 4 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.

Účtovnú závierku veľkej ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/23377/2014-74.

Ponúkaný odborný materiál obsahuje 4 súbory:

 1. v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (vrátane súvahy a výsledovky);
 2. vo worde autorskú rešerš veľkej ÚZ (4 strany);
 3. vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre veľkú UJ pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany);
 4. autorské vzorové veľké poznámky editovateľné vo worde (25 strán – bez výkazu CF), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.

Veľká ÚJ má povinnosť zostaviť výkaz cash flow – ponúkame v ďalšom bode.

4. Prehľad peňažných tokov 2015 (výkaz cash flow)

Výkaz CF je povinnou súčasťou len v poznámkach veľkej ÚJ. Mikro a malá ÚJ nemajú povinnosť zostaviť výkaz CF.

Účtovnú závierku veľkej ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/23377/2014-74.

Ponúkaný odborný materiál obsahuje 3 súbory

 1. v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (len obsah poznámok, aj s obsahom výkazu CF);
 2. v exceli tabuľkovú formu výkazu CF (2 strany) pre veľkú ÚJ;

autorský návod na vyplnenie výkazu CF vo worde (7 strán).

5. Účtovné a daňové novely (rok 2015 – 2016)

Pomôcka obsahuje rešerše 20 noviel účtovných a daňových predpisov (DzP, DPH, podvojné účtovníctvo) s dopadom na právny stav roku 2015 a 2016 (spolu cca 45 strán).

Pripájame aj novelu Obchodného zákonníka č.87/2015 Z.z. (zavádza pojem – obchodná spoločnosť v kríze).

Rešerše noviel poskytujú rýchlu orientáciu v téme.

6. Interné účtovné smernice 2015 (pre podvojné účtovníctvo podnikateľov)

Praktická pomôcka v rozsahu 19 strán.

Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu.

Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

7. Transferové oceňovanie (praktická pomôcka)

Obsahuje súbory potrebné k profesionálnemu zvládnutiu tejto témy:

 1. Slovensky preklad Smernice OECD k transferovému oceňovaniu publikovaný v minulosti MF SR (plus český preklad aktualizácie 2010).
 2. Rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán).
 3. Príklady na jednotlivé metódy oceňovania (5 + 5 príkladov).
 4. Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu (5 strán) – súbor vo worde možno ďalej prispôsobiť na konkrétnu firmu, ale až na základe jej spoznania (dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP).

8. Daňová obhajoba v praxi (praktická pomôcka)

Rozsah 40 strán. Súbor v PDF formáte.

Obsahuje

 • prehľadnú rešerš daňového poriadku;
 • postupy ako sa obhajovať pri daňovej kontrole,
 • návod na analytické dokazovanie,
 • vybranú judikatúru,
 • vzor odvolania a
 • vzor žaloby na správny súd.

9. DPH v praxi

Súhrnná publikácia (v PDF formáte) k problematike DPH má 65 strán.

Obsahuje

 • rešerše noviel DPH zasahujúcich do právneho stavu roku 2014 až 2016;
 • vybranú judikatúru k téme DPH;
 • množinu otázok a odpovedí z praxe k téme DPH.

10. Prevodová tabuľka DPH (praktická pomôcka).

Súbor v PDF formáte.

Obsahuje čísla cca 300 judikátov ESD (z časti aj judikátov Najvyššieho súdu SR) priradených podľa článkov eurosmernice a paragrafov slovenského zákona o DPH. Užitočná pomôcka v praxi pri riešení DPH s podporou judikatúry, vhodné najmä pri daňových sporoch.

11. Výročná správa (editovateľný vzor)

Editovateľný súbor vo worde (8 strán bez príloh) – Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body zo zákona. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie “bez náplne”. Užitočná pomôcka v praxi všade tam, kde nie je k dispozícii relevantný vzor výročnej správy.

12. Zlúčenie obchodných spoločností

(ide o prakticky manuál v rozsahu 7 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinnosti a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

13. Rozdelenie obchodných spoločností

(ide o praktický manuál v rozsahu 7 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu.

V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

14. Nepeňažný vklad do základného imania

(ide o praktický manuál v rozsahu 6 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu.

V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

15. Predaj podniku alebo jeho časti

(ide o praktický manuál v rozsahu 5 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

16. Likvidácia obchodnej spoločnosti

(ide o praktický manuál v rozsahu 5 strán).

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto činnosť. Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

17. Zákaz prania špinavých peňazí

Ide o problematiku zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Medzi povinné osoby patria aj  – audítor, daňový poradca a účtovník. Materiál obsahuje rešerš zákona a tiež vzorovú editovateľnú internú smernicu – program vlastnej činnosti (požaduje § 20 uvedeného zákona).

18. Jednoduché účtovníctvo pre FO podnikateľov (v exceli)

Jednoduché účtovníctvo vedené formou excel tabuľky bude vhodné najmä pre neprofesionálnych účtovníkov a jednoduché živnosti s opakovanými rutinnými zápismi – ako možná náhrada zložitejších SW programov. Ponúkaná pomôcka obsahuje v exceli editovateľný vzor peňažného denníka aj ostatných pomocných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha zásob, kniha dlhodobého majetku, mzdový list); súčasťou je aj platné Opatrenie MF SR (aj so vzormi výkazov). Priložíme tiež vybraný zoznam – uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku (cca 35 položiek).

19. Interné účtovné smernice 2015 (pre jednoduché účtovníctvo podnikajúcich FO)

Praktická pomôcka v rozsahu 14 strán. Súbory sú editovateľné vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku – podnikajúcu fyzickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov. Priložíme tiež vybraný zoznam – uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku (cca 35 položiek).

20. Daňová evidencia pre FO podnikateľov (v exceli)

Podnikajúce fyzické osoby (§ 6 ZDP) môžu namiesto jednoduchého účtovníctva viesť – daňovú evidenciu.

Ponúkaná pomôcka obsahuje v exceli editovateľný vzor daňovej evidencie príjmov a výdavkov ako aj inej požadovanej evidencie (pohľadávky, záväzky, zásoby, hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku); obsahom je aj metodická rešerš pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany).

21. Jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie (v exceli)

Jednoduché účtovníctvo vedené formou excel tabuľky bude vhodné pre všetky neziskové organizácie (napr. občianske združenie) – ako možná náhrada zložitejších SW programov.

Ponúkaná pomôcka obsahuje editovateľný vzor peňažného denníka aj ostatných pomocných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, mzdový list); obsahom je aj metodická rešerš pre rýchlu orientáciu v téme (3 strany).

22. Neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve – poznámky 2015

Účtovnú závierku pre neziskové právnické osoby (napr. občianske združenie) upravuje Opatrenie MF SR č.MF/17616/2013-74.

Ponúkaný odborný materiál obsahuje 4 súbory:

 1. v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (vrátane súvahy, výsledovky);
 2. vo worde autorskú rešerš ÚZ pre nepodnikateľské organizácie (1 strana);
 3. vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve, pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany);
 4. autorské editovateľné vzorové poznámky pre neziskové organizácie vo worde (14 strán), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu organizáciu.

23. Účtovná závierka 2015 v praxi (podvojné účtovníctvo)

Pomôcka obsahuje manuál k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov (cca 40 strán) spracovaný podľa jednotlivých účtových tried.

Obsahom sú tiež najčastejšie chyby podľa skúsenosti z audítorskej praxe. Väčšina metodiky platí pre všetky ÚJ, aby sa nezabudlo na rozdiely – pripojíme tiež špecifiká pre jednotlivé veľkostné druhy ÚJ (mikro, malá, veľká).

24. Daňová závierka 2015 v praxi (komplexný príklad DP PO)

Pomôcka obsahuje komplexný príklad daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (cca 35 strán).

Príklad je spracovaný podľa jednotlivých riadkov DP a uvádza množstvo tém z praxe napr. – rezervy, opravné položky, transferové ocenenie, položky podmienené zaplatením, oprava chýb minulých rokov, kurzové rozdiely, zápočet dane zaplatenej v zahraničí, umorenie straty.

 

Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

6 komentárov

Pridaj komentár