Všetko, čo potrebujeme vedieť o inštitúte “mikrodaňovník”

Inštitút „mikrodaňovník“ bol do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. zapracovaný s účinnosťou od 1. januára 2021. Upravuje ho § 2/w zákona. Ide o fyzickú osobu, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a  z inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790 eur alebo o právnickú osobu, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 49 790 eur. Uplatnenie inštitútu mikrodaňovníka vylučujú:

  • realizácia kontrolovanej transakcie závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r)
  • vyhlásenie konkurzu a vstup do likvidácie, povolenie splátkového kalendára
  • kratšie zdaňovacie obdobie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (okrem prípadu úmrtia daňovníka,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní