Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2018

171/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.08.2018
171
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet a účel zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,
c)
podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
d)
niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,
f)
štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor“).
(2)
Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo obec individuálnu licenciu podľa tohto zákona, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a podala oznámenie podľa § 19,
b)
prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry,
c)
herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania vkladov a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej hry je aj určenie stávky, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v tomto zákone; reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie,
d)
pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,
e)
hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
f)
licenciou individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a všeobecná licencia na kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“), ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba individuálna licencia alebo iba individuálne licencie na prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier, alebo iba všeobecná licencia,
g)
stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry,
h)
vkladom úhrada peňažných prostriedkov alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na hazardnej hre,
i)
výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa pravidiel hazardnej hry,
j)
výhrou výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie výhry v peňažnej forme alebo nepeňažnej forme,
k)
prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti vkladov hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne,
l)
štátnou lotériou hazardné hry, ktorými sú číselné lotérie, špeciálne bingo, lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou1) (ďalej len „pokladničný doklad“) a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
m)
žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
n)
finančnou zábezpekou suma ustanovená týmto zákonom, s ktorou musí žiadateľ a prevádzkovateľ hazardnej hry nakladať len v súlade s týmto zákonom,
o)
herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby podľa osobitného predpisu,1aaa) ktorá má steny,
p)
viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej prípadnej výhre ešte i možnosť ďalšej výhry,
q)
kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne,
r)
propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky, vrátane hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky, alebo akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry, o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru v akejkoľvek podobe s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu; propagovaním hazardnej hry nie je
1.
označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme tejto osoby, ak je táto osoba prevádzkovateľom hazardnej hry alebo bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru,
2.
označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru,
3.
označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,1aa)
4.
zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva prevádzkovateľovi hazardnej hry, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru, z osobitného predpisu,1a)
s)
informáciou o výhre druh reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej forme upozorňujúci na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry.
t)
hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky hazardná hra, ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry,
u)
poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete,
v)
výťažkom rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami v tom istom kalendárnom roku.
§3 Hazardné hry
(1)
Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu, ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Hazardnou hrou je aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie krátkych textových správ a odosielanie multimediálnych správ na geografické čísla1ab) alebo na čísla účastníkov mobilnej siete vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Hazardnými hrami sú
a)
lotériové hry,
b)
hazardné hry v kasíne,
c)
stávkové hry,
d)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
f)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g)
kartové hry mimo kasína,
h)
charitatívne lotérie,
i)
hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
(3)
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce, na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20 a pri hazardných hrách prevádzkovaných v herni možno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 len na území obce, na ktorom v týchto budovách jej umiestnenie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); zostavenie, podanie alebo vybavenie petície1ac) podľa § 10 ods. 6 nie je dôvodom na neudelenie individuálnej licencie. Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, možno len v súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety. Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, sa zakazuje.
(4)
Za hazardné hry sa nepovažujú
a)
športové podujatia podľa osobitného predpisu1ad) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,1ae)
b)
hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 eurocentov,
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom hracom zariadení,
e)
kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti,
f)
žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur.
(5)
Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona. Propagačnými súťažami sa rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Platby uskutočnené na účely získania plnení od organizátora propagačnej súťaže alebo poskytovateľa výhier do propagačnej súťaže sa nepovažujú za vklad podľa tohto zákona.
(6)
Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.
(7)
Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier a propagovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách podľa odseku 2, ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady uhrádzané do zahraničia.
§4 Lotériové hry
(1)
Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel, pričom výhra je dôsledkom
a)
uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, obrázku (ďalej len „číslo“) alebo
b)
získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorých získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len „žreb“).
(2)
Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej len „žrebovanie“).
(3)
Lotériové hry sú najmä
a)
žrebové lotérie,
b)
tomboly,
c)
číselné lotérie,
d)
bingo,
e)
okamžité lotérie,
f)
lotéria pokladničných dokladov.
(4)
Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami a ktoré umožňujú viacstupňové hranie. Viacstupňovým hraním sa rozumie taký spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej prípadnej výhre ešte aj možnosť ďalšej výhry. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej žrebovej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby.
(5)
Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové peňažno-vecné lotérie a žrebové vecné lotérie.
(6)
Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.
(7)
Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný hráčovi, ak predloží potvrdenie o vklade a o vykonanej stávke, poskytnúť výhru určenú podľa pravidiel uvedených v hernom pláne, pričom tieto pravidlá určujú výhercu podľa toho, ako sa z obmedzeného počtu verejne žrebovaných čísel stávka hráča zhoduje s vyžrebovanými číslami. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška hernej istiny. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov vopred herným plánom určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu. Jeden hráč môže vykonať aj viacero stávok, pričom podľa počtu stávok sa zvyšuje aj výška vkladu, ktorý musí uhradiť.
(8)
Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra, pričom
a)
loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov podielom vopred určeným herným plánom; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké,
b)
keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom vkladu podľa pravidiel uvedených v hernom pláne,
c)
doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; na verejnom žrebovaní sa žrebuje jedno výherné číslo a vyhrávajú tí hráči, ktorí majú celkom alebo čiastočne zhodné číslo na žrebe; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(9)
Bingo je lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu s vopred neurčeným počtom hráčov a výškou hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky vkladov, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania. Osobitným druhom binga je špeciálne bingo. Špeciálnym bingom je bingo, pri ktorom sa vklady prijímajú a výhry vyplácajú v zberniach. Žrebovanie a celý priebeh špeciálneho binga sa realizuje na jednom mieste centrálne, pričom jeho priebeh a výsledky sú spravidla zverejňované masovokomunikačnými prostriedkami.
(10)
Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti. Žreby musia byť označené poradovým číslom a číslom série.
§4a Lotéria pokladničných dokladov
(1)
Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov.
(2)
V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.
(3)
Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné.
(4)
Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu.
(5)
V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa nepovažujú za vklad.
§5 Hazardné hry v kasíne
(1)
Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.
(2)
Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo iných znakov predpokladá pozícia, na ktorej sa zastaví guľôčka vhodená do mechanicky sa otáčajúceho zariadenia. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov a výherného pomeru podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne.
(3)
Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry určená na základe symbolov rozdaných kariet alebo dosiahnutým počtom bodov na kockách, alebo kombináciou hodnôt na kockách.
§6 Stávkové hry
(1)
Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv.
(2)
Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.
(3)
Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(4)
Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá.
(5)
Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru a výšky vkladu.
§7 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sú hazardné hry, pri prevádzkovaní ktorých sa používajú výherné prístroje. Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.
§8 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovanie videohier
(1)
Pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení1b) alebo pri prevádzkovaní videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška vkladov; výhra sa vypočítava z výšky vkladov alebo podľa podmienok určených v hernom pláne.
(2)
Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je také zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú na rovnakom mieste ako vyhodnocovacia jednotka, sú s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry prevádzkovanej na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčom hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.
(3)
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú hazardné hry, pri ktorých je podmienkou účasti použitie telekomunikačného zariadenia určeného v hernom pláne. Vklad je zúčtovaný prostredníctvom platby uhradenej hráčom prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia.
(4)
Videohra je hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom elektronických komunikačných sietí2) na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa hazardnej hry. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe. Pri odpojení terminálu od centrálneho počítačového systému prevádzkovateľa hazardnej hry nie je terminál funkčný.
§9 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu sú hazardné hry, na ktorých sa hráč zúčastňuje pripojením cez internet na hrací server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná hazardná hra, pričom hráči hrajú proti tomuto hraciemu systému alebo jeden proti druhému. Prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier realizovaný prostredníctvom internetovej siete nie je považovaný za hazardnú hru prevádzkovanú prostredníctvom internetu.
§9a
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti.

DRUHÁ ČASŤ | REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§10
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:
a)
ministerstvo,
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
c)
daňové úrady.
d)
colné úrady.
(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi, colnými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami podľa § 30 ods. 5,
b)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona, ak tak ustanovuje tento zákon,
c)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
d)
metodicky usmerňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady a obce v oblasti hazardných hier, okrem metodického usmerňovania výkonu dozoru,
e)
je odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach ním uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa tohto zákona,
f)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(3)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
a)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
b)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní a údaje z nich predkladá ministerstvu do troch dní od doručenia žiadosti ministerstva,
c)
mesačne aktualizuje databázu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier a údaje z neho predkladá do 10 dní po aktualizácii ministerstvu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí ministerstvo; ročné údaje za predchádzajúci kalendárny rok v tom istom rozsahu predkladá ministerstvu do 15 dní po ročnom vyúčtovaní odvodov,
d)
metodicky usmerňuje daňové úrady pri prevádzkovaní daňového informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
e)
metodicky usmerňuje daňové úrady a colné úrady v oblasti výkonu dozoru,
f)
je odvolacím orgánom pre daňové úrady a colné úrady v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach nimi uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa tohto zákona,
g)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(4)
Daňový úrad
a)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
b)
vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier podľa ich sídla,
c)
je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a vo veciach nimi uložených sankcií prevádzkovateľom hazardných hier podľa tohto zákona,
d)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(5)
Obec
a)
rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
b)
vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,
c)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
d)
môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce; na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.
(6)
Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Osobitný predpis o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4a) a osobitný predpis o meste Košice4b) môžu ustanoviť nižšie kvórum obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a ktorí musia takú petíciu podporiť, pričom toto kvórum nemôže byť nižšie ako 15 %; toto nižšie kvórum sa uplatní, len ak pôsobnosť v oblasti hazardných hier nie je štatútom mesta prenesená na mestské časti. Vyvesenie návrhu takého všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.
DRUHÁ HLAVA
DOZOR
§11 Orgány dozoru a ich pôsobnosť
(1)
Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú:
a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
b)
daňové úrady,
c)
colné úrady.
(2)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
a)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. k), a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
c)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti.
(3)
Daňový úrad
a)
vykonáva dozor nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti okrem dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ak je súčasťou dozoru technická kontrola.
(4)
Colný úrad
a)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste a vyhľadávacej činnosti okrem dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
§12 Dozorované subjekty
Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú
a)
prevádzkovatelia hazardných hier,
b)
fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry,
c)
fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier,
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú hazardné hry,
e)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry,
f)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier.
g)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku,
h)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona používajú označenie „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov,
i)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa § 3 ods. 4 písm. a), okrem športovej organizácie zapísanej v informačnom systéme športu,
j)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo propagujú súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 písm. b) až f) a ods. 5 a 6,
k)
iné fyzické osoby a právnické osoby v rozsahu ich povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk.
§13 Všeobecné zásady výkonu dozoru
(1)
Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Orgán dozoru pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a pri propagovaní hazardných hier alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dozorovaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Pri výkone dozoru sa postupuje podľa tohto zákona.
(2)
Dozor nad dozorovanými subjektmi je neverejný.
(3)
Pri výkone dozoru patria orgánu dozoru a jeho zamestnancom, ktorí v mene orgánu dozoru vykonávajú dozor (ďalej len „osoba poverená výkonom dozoru“) a prizvanej osobe oprávnenia podľa tohto zákona. Za výkon dozoru zodpovedá príslušný orgán dozoru. Osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dozoru; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť voči orgánu dozoru a voči poverenej skúšobni a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin alebo iné skutočnosti, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.5) Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí neobvyklú obchodnú operáciu alebo porušenie povinností dozorovaných subjektov pri predchádzaní alebo odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, bezodkladne to oznámi službe finančnej polície Policajného zboru a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.
(5)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú povinní umožniť výkon dozoru, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované orgánom dozoru alebo osobami poverenými výkonom dozoru na účely výkonu dozoru; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dozorovaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.
(6)
Dozorom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, spravidla priamo v dozorovanom subjekte alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Dozorom na mieste nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1.
(7)
Dozorom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, inak ako dozorom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených orgánu dozoru na základe jeho písomnej žiadosti, na základe informácií sprístupnených alebo predkladaných orgánu dozoru a orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier a obciam podľa tohto zákona a na základe verejne dostupných informácií; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Dozorom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na diaľku v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1. O vykonanom dozore na diaľku osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 9 primerane.
(8)
Daňový úrad pri výkone dozoru na diaľku nad prevádzkovaním videohier využíva koncové zariadenie umožňujúce on-line prístup.5a)
(9)
Vyhľadávacou činnosťou je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, inak ako dozorom na mieste a dozorom na diaľku, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov miestnym zisťovaním vykonaným osobami poverenými výkonom dozoru, a to aj pod utajenou identitou; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Vyhľadávacou činnosťou nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov miestnym zisťovaním v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1. O vykonanej vyhľadávacej činnosti osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 9 primerane.
(10)
Náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, ktoré vznikli orgánu dozoru, znáša orgán dozoru, a náklady, ktoré vznikli dozorovanému subjektu, znáša dozorovaný subjekt.
§14 Mlčanlivosť
(1)
Osoby poverené výkonom dozoru a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.6)
(3)
Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci orgánu dozoru.
(4)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti
a)
inému orgánu dozoru alebo inej osobe poverenej výkonom dozoru toho istého orgánu dozoru na účely vykonávania dozoru,
b)
daňovým úradom alebo obciam miestne príslušným podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, ktoré vykonávajú správu odvodov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce podľa tohto zákona (ďalej len „príslušný správca odvodu“) na účely správy odvodov,
c)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných prostriedkoch,
d)
ministerstvu na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,7)
e)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na základe osobitných predpisov,8)
f)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti daňových úradov, obcí a ministerstva alebo jeho nadriadeného orgánu alebo odvolacieho orgánu podľa osobitného predpisu9) na účely kontroly a v súvislosti s uplatňovaním ich pôsobnosti,
g)
súdu na účely súdneho konania,10)
h)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,
i)
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov dozoru u prevádzkovateľov dostihových stávok,
j)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie orgánu dozoru v konaní pred súdom,
k)
poverenej skúšobni v prípade, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie zariadenia na žiadosť alebo na účely orgánu dozoru, ministerstva alebo orgánov uvedených v písmene e),
l)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely podľa osobitného predpisu.10a)
(5)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti s písomným súhlasom toho dozorovaného subjektu, ktorého sa predmet mlčanlivosti týka.
§15 Postup pri dozore na mieste
(1)
Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dozoru, ktorá má služobný preukaz oprávňujúci na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba musí mať písomné poverenie na výkon dozoru na mieste vydané daňovým úradom.
(2)
Osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba je vylúčená z výkonu dozoru na mieste, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu dozoru, dozorovanému subjektu alebo jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(3)
Dozor na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dozoru preukázala dozorovanému subjektu služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, dozor na mieste sa začína dňom, keď sa prizvaná osoba preukázala dozorovanému subjektu písomným poverením na výkon dozoru podľa odseku 1. Od začatia dozoru na mieste sú orgán dozoru, osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba oprávnené vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov súčinnosť a plnenie povinností na účely výkonu dozoru na mieste vrátane predloženia dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch a iných informácií, písomností a vecí, ako aj ich doručenie v lehote určenej orgánom dozoru.
(4)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste oprávnená
a)
vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu, do herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním hazardných hier alebo propagovaním hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,
b)
vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v ňou určenej lehote poskytovali
1.
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon dozoru,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zaistiť v odôvodnených prípadoch doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom,
d)
prizvať prizvanú osobu, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; prizvaná osoba je povinná sa na tejto kontrole zúčastniť, pričom náklady spojené s jej účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa.
(5)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste povinná
a)
preukázať sa dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dozoru na mieste služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba sa musí preukázať dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dozoru na mieste písomným poverením na výkon dozoru podľa odseku 1,
b)
vydať dozorovanému subjektu písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru nad dozorovaným subjektom, je povinná vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať písomné potvrdenie o ich vrátení,
c)
vypracovať písomnú správu o výsledku dozoru na mieste (ďalej len „správa“), doručiť dozorovanému subjektu jedno vyhotovenie správy, určiť primeranú lehotu, najmenej tri pracovné dni, dozorovanému subjektu na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, bezodkladne preveriť oprávnenosť písomných námietok predložených dozorovaným subjektom a doručiť dozorovanému subjektu písomné oznámenie o výsledku preverenia predložených písomných námietok,
d)
určiť a písomne oznámiť, ak je to potrebné, dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný subjekt povinný prijať a splniť svoje opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dozore na mieste a príčin ich vzniku a predložiť orgánu dozoru písomnú správu o prijatých opatreniach a o splnení prijatých opatrení; lehoty podľa tohto ustanovenia môže orgán dozoru z objektívneho dôvodu určiť alebo zmeniť aj po skončení dozoru na mieste,
e)
rešpektovať práva dozorovaného subjektu podľa tohto zákona,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných predpisov;10b) porušením tejto povinnosti nie je poskytnutie takých informácií a podkladov na výkon pôsobností orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier podľa tohto zákona, ak je to na ich výkon potrebné,
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)
Dozorovaný subjekt a jeho zamestnanci, sú oprávnení
a)
byť prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri výkone dozoru na mieste,
b)
vyjadriť sa písomne k nedostatkom zisteným pri výkone dozoru na mieste, ktoré im v priebehu výkonu dozoru na mieste oznámili osoby poverené výkonom dozoru,
c)
predložiť v určenej lehote písomné námietky voči údajom uvedeným v správe.
(7)
Dozorovaný subjekt je povinný
a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dozoru na mieste,
b)
prijať a splniť prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa odseku 5 písm. d),
c)
predložiť bezodkladne orgánu dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
(8)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú pri výkone dozoru na mieste povinní tiež
a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dozoru na mieste patria orgánu dozoru, osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe,
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste, najmä doklady, iné písomnosti, ústne a písomné informácie a ústne a písomné vyjadrenia k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zúčastniť sa na požiadanie osôb poverených výkonom dozoru na prerokovaní správy a písomných námietok dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe; odopretie účasti na prerokovaní správy a prednesené dôvody odopretia tejto účasti sa zaznamenajú v správe,
d)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)
Správa obsahuje
a)
názov a sídlo orgánu dozoru a meno a priezvisko osôb poverených výkonom dozoru, ktoré vykonali dozor na mieste a meno a priezvisko prizvanej osoby, ak bola súčasťou dozoru technická kontrola,
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu dozorovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
miesto, dátum začatia a dobu trvania výkonu dozoru na mieste,
d)
predmet vykonaného dozoru na mieste a dozorované obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dozore vrátane uvedenia písomných podkladov a iných skutočností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a právnych predpisov, ktorých porušenie bolo zistené, a to aj nedostatkov zistených počas výkonu dozoru na mieste nad rámec predmetu dozoru,
f)
lehotu určenú pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe,
g)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali dozor, a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ak je dozorovaným subjektom fyzická osoba; ak je dozorovaným subjektom právnická osoba, uvádza sa meno, priezvisko a podpis jej štatutárneho zástupcu alebo jeho oprávneného zástupcu,
h)
miesto a dátum vyhotovenia správy.
(10)
Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné námietky dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe, rovnopis písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia predložených písomných námietok dozorovaného subjektu a doklad o doručení tohto oznámenia dozorovanému subjektu.
(11)
Dozor na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia jeho písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, ak dozorovaný subjekt predložil také námietky; inak je výkon dozoru na mieste skončený márnym uplynutím lehoty určenej pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe.
(12)
Nedostatky v činnosti dozorovaného subjektu uvedené v správe sa považujú za zistené odo dňa skončenia dozoru na mieste.
(13)
Správu uchováva orgán dozoru päť rokov po skončení dozoru na mieste.
(14)
Policajný zbor poskytuje osobám povereným výkonom dozoru pri výkone dozoru na mieste ochranu podľa osobitného predpisu.10c)
§15a Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou
(1)
Ak sa vykonáva dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou, orgán dozoru vydá písomné poverenie na výkon dozoru pod utajenou identitou, ktoré obsahuje číslo preukazu osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou, ktorý jej vydal orgán dozoru.
(2)
Dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou začína okamihom, keď osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou urobila voči dozorovanému subjektu prvý úkon, a trvá až do momentu preukázania sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou písomným poverením orgánu dozoru.
(3)
Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je oprávnená vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení § 35 ods. 6 až 8.
(4)
Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je povinná preukázať sa poverením na výkon dozoru pod utajenou identitou až po vykonaní úkonov potrebných pri dozore formou vyhľadávacej činnosti.
(5)
Všetky plnenia vykonané pri dozore formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou sa od začiatku zrušujú preukázaním sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou. Dozorovaný subjekt je povinný uhradiť orgánu dozoru všetky plnenia v rámci výkonu tohto dozoru a orgán dozoru vráti dozorovanému subjektu celé finančné plnenie prijaté v rámci výkonu tohto dozoru, pričom tieto finančné plnenia sa musia uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď sa osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou preukázala poverením na výkon dozoru.
§15b Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
(1)
Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk formou dozoru na diaľku a zostavenie zoznamu webových sídiel, prostredníctvom ktorých právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky (ďalej len „zoznam zakázaných webových sídiel“), na základe vykonaného dozoru na diaľku.
(2)
Zoznam zakázaných webových sídiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy v prvý pracovný deň v týždni na svojom webovom sídle. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zodpovedá za správnosť údajov podľa odseku 3.
(3)
Zoznam zakázaných webových sídiel obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje zakázanú ponuku,
b)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
číslo účtu, ktoré používa právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu, ak je zistené,
e)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných webových sídiel zostavený.
(4)
Na účely zisťovania údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) je osoba poverená výkonom dozoru oprávnená používať identifikačné údaje inej fyzickej osoby s jej súhlasom. Pred zaradením údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) do zoznamu zakázaných webových sídiel odošle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej pošty dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní odo dňa odoslania výzvy; ak elektronická adresa nie je na webovom sídle uvedená, možno do tohto zoznamu zaradiť údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) aj bez odoslania výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie na dôsledky neukončenia poskytovania zakázanej ponuky.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel alebo vyradí z tohto zoznamu dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku, alebo ak bolo poskytovanie zakázanej ponuky ukončené.
(6)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk oprávnené vyžadovať podklady na výkon dozoru od poskytovateľa platobných služieb,10d) a to identifikáciu používateľa platobných služieb a ďalšie informácie o používateľovi platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom; Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky si môže vyžiadať od tohto poskytovateľa platobných služieb aj podklady na výkon dozoru podľa § 11 ods. 2 písm. b).
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje platobné služby,10d) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky.
(8)
Na vydanie príkazu podľa odseku 7 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.10f) Proti príkazu súdu podľa odseku 7 nie je prípustný opravný prostriedok.
(9)
Žiadosť podľa odseku 7 prvej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e)
b)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(10)
Príkaz súdu podľa odseku 7 prvej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní od podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e)
c)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(11)
Žiadosť podľa odseku 7 druhej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
b)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b),
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b).
(12)
Príkaz súdu podľa odseku 7 druhej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní odo dňa podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
c)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c),
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c).
(13)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní príkaz súdu podľa odseku 7 na svojom webovom sídle a doručí ho do vlastných rúk osobám uvedeným v odseku 10 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 7 prvej vety, alebo osobám uvedeným v odseku 12 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 7 druhej vety, ktoré na základe tohto príkazu vykonajú úkony podľa osobitných predpisov.4c)
(14)
Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu podľa odseku 7, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiada príslušný súd o jeho zrušenie.
TRETIA HLAVA
LICENCIE
§16
Licencie podľa tohto zákona sú:
a)
všeobecná licencia,
b)
individuálne licencie, ktorými sú
1.
licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
2.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
3.
licencia na prevádzkovanie stávkových hier,
4.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
5.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovanie videohier,
6.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu,
7.
licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
8.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i),
9.
licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
§17
(1)
Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(2)
Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom na udelenie alebo vydanie licencie. Licencia je platná dňom zápisu tejto právnickej osoby do obchodného registra alebo obdobného verejného registra. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do obchodného registra alebo obdobného verejného registra do 90 dní od prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo odo dňa zverejnenia všeobecnej licencie alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán nezapíše právnickú osobu do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, musí právnická osoba vrátiť licenciu orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal.
(3)
Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti, a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení, prípadne rozdelení prevádzkovateľa hazardnej hry.
(4)
Podmienky na udelenie alebo vydanie licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.
§18 Všeobecná licencia
(1)
Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať na základe všeobecnej licencie vydanej ministerstvom a po splnení oznamovacej povinnosti podľa § 19. Vo všeobecnej licencii ministerstvo určí podmienky prevádzkovania žrebových vecných lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína.
(2)
Všeobecnú licenciu ministerstvo vydáva pre vopred neurčený počet právnických osôb podľa § 17 ods. 1 a 2, ktoré po splnení podmienok v nej uvedených môžu prevádzkovať hazardnú hru, na ktorú je táto licencia vydaná. Všeobecná licencia sa vydáva na dobu neurčitú.
(3)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol sú najmä
a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
vecné a obsahové náležitosti žrebu,
e)
podmienky žrebovania,
f)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a 2,
g)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly,
h)
náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly.
(4)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä
a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
počet stolov s uvedením ich druhu,
e)
spôsob označenia stolov,
f)
typ turnaja a doba trvania turnaja,
g)
výška dotácie turnaja,
h)
počet hráčov,
i)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a 2,
j)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,
k)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína.
(5)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe hazardnej hry, na ktorú sa všeobecná licencia vydáva; musia byť primerané, transparentné a nesmú znevýhodňovať záujemcov o prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie.
(6)
Návrh všeobecnej licencie ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu najmenej 40 dní pred dňom jej predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu všeobecnej licencie uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu. Ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecnej licencie.
(7)
Ministerstvo vyhlási všeobecnú licenciu zverejnením vo Finančnom spravodajcovi ministerstva. Všeobecná licencia nadobúda platnosť dňom zverejnenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia platnosti.
(8)
Odseky 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.
(9)
V prípade zmeny alebo zrušenia všeobecnej licencie môžu prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí splnili oznamovaciu povinnosť podľa § 19, dokončiť prevádzkovanie žrebovej vecnej lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína podľa pôvodnej všeobecnej licencie.
§19 Oznamovacia povinnosť
(1)
Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína, je povinná oznámiť tento zámer miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania, ak nie je vo všeobecnej licencii určená dlhšia lehota.
(2)
Oznámenie musí byť písomné a obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a údaj o zápise právnickej osoby podľa odseku 1 do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak sa takýto zápis pre vznik právnickej osoby vyžaduje, identifikačné číslo právnickej osoby podľa odseku 1, ak bolo pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby podľa odseku 1,
c)
herný plán hazardnej hry,
d)
termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,
e)
výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,
f)
ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.
(3)
Daňový úrad na základe doručenia úplného oznámenia zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie. Ak je oznámenie neúplné, daňový úrad najneskôr do desiatich dní od doručenia takéhoto oznámenia vyzve právnickú osobu podľa odseku 1 na jeho doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní. Daňový úrad, ktorému právnická osoba podľa odseku 1 doručila úplné oznámenie, do siedmich dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia potvrdí tejto osobe splnenie oznamovacej povinnosti. V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti sa uvedie obdobie prevádzkovania hazardnej hry, platnosť tohto potvrdenia, ktorá je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vydania, údaje týkajúce sa úhrady odvodu a zoznam prevádzok. K tomuto potvrdeniu sa priloží kópia oznámenia podľa odseku 2 a herný plán hazardnej hry, ktorý musí byť označený na každej strane odtlačkom úradnej pečiatky a dátumom zhodným s dátumom vydania potvrdenia.
(4)
Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počas dlhšieho obdobia, ako bolo uvedené v oznámení podľa odseku 2 písm. d), je povinný oznámiť svoj zámer miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania hazardnej hry. Daňový úrad na základe doručenia tohto oznámenia ponechá prevádzkovateľa hazardnej hry zapísaného v evidencii prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie a vydá potvrdenie tomuto prevádzkovateľovi hazardnej hry o splnení oznamovacej povinnosti.
(5)
Daňový úrad miestne príslušný podľa sídla prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, najneskôr do piatich dní odo dňa pripísania odvodu na jeho účet, vyhotoví evidenčný štítok pre každý kartový stôl samostatne a v tej istej lehote zašle evidenčné štítky spolu s kópiou oznámenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a herného plánu podľa odseku 3 daňovému úradu príslušnému podľa miesta prevádzkovania kartového stola. Evidenčný štítok obsahuje označenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, číslo evidenčného štítka, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, obdobie platnosti evidenčného štítka, dátum vyhotovenia a odtlačok pečiatky daňového úradu, ktorý štítok vyhotovil. Označenie kartového stola evidenčným štítkom vykoná daňový úrad príslušný podľa miesta prevádzkovania kartového stola, najneskôr do piatich dní od jeho doručenia tak, aby po odlepení evidenčného štítka nastalo jeho nezvratné poškodenie.
(6)
Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 alebo prevádzkovateľom hazardnej hry podľa odseku 4 bez doručenia oznámenia v určenej lehote alebo bez doplnenia neúplného oznámenia sa považuje za prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.
(7)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vypracuje k 30. júnu a k 31. decembru ministerstvu zoznam právnických osôb podľa odseku 1 zapísaných do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie za obdobie predchádzajúcich šesť mesiacov, ktorý do 15 dní odo dňa jeho vypracovania predkladá ministerstvu. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v tomto zozname uvedie názov, prípadne obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa hazardnej hry, ako aj výšku odvodu, ak už je známa. Ministerstvo zverejňuje zoznam prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie na internete.
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie
§20
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má zriadenú dozornú radu, ak tento zákon neustanovuje inak; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(2)
Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej
a)
331 900 eur pri žrebových peňažných lotériách a žrebových peňažno-vecných lotériách,
b)
331 900 eur pri okamžitých lotériách,
c)
66 300 eur pri hrách bingo okrem špeciálneho binga,
d)
66 300 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
331 900 eur pri stávkových hrách,
f)
331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,
g)
1 659 600 eur pri hazardných hrách v kasíne.
(3)
Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
(4)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výška vkladu spoločníka a výška jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo telekomunikačného zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry,
j)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
k)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry.
(5)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa odseku 6 písm. j) a n),
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,
d)
materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
e)
počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej hry.
(6)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,
b)
stanovy,
c)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
d)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
e)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
f)
doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,
g)
herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,11)
j)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky a čestné vyhlásenie o tom, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
k)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
l)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto zákona,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce, na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20; toto vyhlásenie neprikladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier prostredníctvom internetu.
n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove uvedenej v § 38 ods. 4, nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie obmedzené jej umiestnenie v takej budove všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) a že umiestnenie herne spĺňa požiadavky podľa § 38 ods. 4,
o)
výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým žiadateľ preukáže, že splatil sumu zodpovedajúcu výške základného imania podľa odsekov 2 a 3; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov.
(7)
Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre
a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,
b)
iný úmyselný trestný čin.
(10)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazujú bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého sú občanmi, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavali v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladajú okrem zahraničného dokladu aj výpis z registra trestov. Občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, preukazujú svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a výpisom z registra trestov. Výpis z registra trestov, prípadne zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.
§20a
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 6 ods. 5 môže podať aj štátny podnik.
(2)
Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.
(3)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov dozornej rady, ak je zriadená, riaditeľa, iných fyzických osôb oprávnených konať za žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu.
(4)
Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto výšku kmeňového imania,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(5)
Žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1, zakladaciu listinu a doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10.
§20b
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie môže podať len nadácia11aa) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „nadácia“) alebo záujmové združenie nadácií11b) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujmové združenie“), ak
a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné účely občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby alebo iným nadáciám najmenej 5 000 000 eur, pričom každý rok poskytla najmenej 830 000 eur pre najmenej 100 občianskych združení, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo iných nadácií,
c)
za posledných päť rokov v každom roku preukáže nadácia alebo členovia záujmového združenia vyhotovenie auditu svojej účtovnej závierky.
(2)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov správnej rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených konať za nadáciu alebo záujmové združenie.
(3)
Nadácia alebo záujmové združenie musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(4)
Nadácia alebo záujmové združenie k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží
a)
výpis z registra nadácií alebo výpis z registra záujmových združení, ktorý v čase predloženia žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide o záujmové združenie,
c)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie alebo na majetok záujmového združenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
e)
popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,
f)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
g)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
h)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
doklady o splnení skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c).
§21
(1)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 41,
b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií o tom, že žreby sú dostatočne zabezpečené proti falšovaniu alebo inému zneužitiu, pričom žiadateľ je povinný predložiť ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní pred začatím predaja žrebov znalecký posudok vydaný znaleckým ústavom,11c)
c)
počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií s uvedením počtu žrebov vydaných v každej sérii,
d)
čas predaja žrebov.
(2)
V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie číselných lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 uviesť aj spôsob, ktorým hráč určí svoju stávku a spôsob preukazovania vykonania stávky hráčom; ak na určenie stávky budú hráči používať rovnaké listiny, na ktorých stávku vyznačia, žiadateľ priloží vzor takejto listiny.
(3)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie stávkových hier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 alebo § 20a ods. 3 až 5 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
predmet a druh stávkovej hry,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou vkladu, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
c)
adresy stávkových kancelárií,
d)
súhlas obce, v ktorej má byť umiestnená stávková kancelária,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa musí byť úradne osvedčený,
f)
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s prevádzkovaním dostihových stávok týkajúcich sa dostihov konaných na území Slovenskej republiky.
(4)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebov,
b)
adresu herne, v ktorej sa prevádzkuje bingo,
c)
súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkový poriadok kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a terminálov videohier,
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území,
j)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných hier v kasíne, ktorý je vypracovaný autorizovanou osobou,11d)
k)
odborné životopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží.
(6)
Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, za vedúcich zamestnancov prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a fyzických osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti hazardných hier alebo ukončené stredoškolské odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti hazardných hier, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu aj päťročnú prax v oblasti hazardných hier v kasíne.
(7)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,
b)
adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,
c)
vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.
(8)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
označenie telekomunikačného zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorých hráč zaplatí vklad.
(9)
Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, ministerstvo alebo obec najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, a upozorní žiadateľa, že ak túto žiadosť nedoplní, konanie zastaví.
(10)
Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. i), v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na takúto hazardnú hru uvedie okrem dokladov a skutočností podľa § 20 ods. 4, 6 a 10 aj údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie takej hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. i). Ministerstvo alebo obec pri rozhodovaní o udelení takejto licencie posudzuje náležitosti žiadosti primerane podľa ustanovení tohto zákona týkajúcich sa hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná tejto hazardnej hre.
(11)
Ak žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení alebo pri prevádzkovaní videohier bude prevádzkovať hazardnú hru, ktorá je svojím charakterom najviac podobná niektorej hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. a) alebo c), je povinný splniť podmienky ustanovené týmto zákonom aj pre takéto hazardné hry.
(12)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej licencie podľa odseku 13 a ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie alebo v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna licencia udelená, okrem údajov podľa § 20 ods. 5 písm. d) a e), oznámiť orgánu, ktorý túto licenciu udelil, najneskôr do 15 dní od ich vzniku. Zmeny spočívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb uvedených v individuálnej licencii alebo v zmene sídla prevádzkovateľa hazardnej hry je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ministerstvu alebo obci oznámiť a hodnoverne preukázať.
(13)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré sú uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré ministerstvo alebo obec pri udeľovaní individuálnej licencie schválila alebo ktoré sú prílohou individuálnej licencie, vopred požiadať o zmenu tejto licencie. Na konanie o zmene individuálnej licencie sa primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie. V žiadosti o zmenu licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena licencie týka.
(14)
Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných hier alebo skutočnosti, ktoré ministerstvo uvádza v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie podľa § 23 ods. 2, môže ministerstvo zmeniť individuálnu licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmito skutočnosťami.
(15)
Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.
(16)
Žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých sa používajú technické zariadenia podľa § 1 ods. 1 písm. c) určené podľa druhej vety, je povinný predkladať ministerstvu o týchto zariadeniach vybrané údaje. Druh zariadení, formu, štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania určí ministerstvo a zverejní na svojom webovom sídle.
Individuálne licencie
§22
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej licencie udelenej ministerstvom alebo obcou.
(2)
Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. V ostatných prípadoch vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov umiestnených v kasíne, alebo ak sa vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu udeľuje ministerstvo.
(3)
Individuálnu licenciu udelí ministerstvo alebo obec žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto zákone. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie ministerstvo zašle bezodkladne toto rozhodnutie Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky; obec bezodkladne zasiela také rozhodnutie daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry je prevádzkovateľom tejto hazardnej hry na základe už udelenej individuálnej licencie, ministerstvo alebo obec udelí tomu žiadateľovi novú individuálnu licenciu na prevádzkovanie tej istej hazardnej hry s platnosťou najskôr v deň nasledujúci po dni, keď mala uplynúť lehota na prevádzkovanie hazardnej hry podľa už udelenej individuálnej licencie, pričom individuálnu licenciu možno udeliť najskôr 60 dní pred dňom začatia prevádzkovania hazardnej hry určeným v individuálnej licencii; lehoty na udelenie individuálnej licencie podľa § 23 ods. 1, § 26 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa nepoužijú.
(4)
Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na
a)
dva roky pri žrebových peňažných a žrebových peňažno-vecných lotériách a pri okamžitých lotériách,
b)
päť rokov pri stávkových hrách,
c)
päť rokov pri bingu okrem špeciálneho binga,
d)
jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, pri ktorých sa udeľuje individuálna licencia na dobu zodpovedajúcu životnosti výherných prístrojov, najdlhšie však do skončenia platnosti licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
e)
dva roky pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,
f)
dva roky pri hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i),
g)
päť rokov pri štátnej lotérii,
h)
dva roky pri hazardných hrách v kasíne,
i)
päť rokov pri charitatívnej lotérii.
§23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, individuálna licencia sa udelí najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie aj druh hazardnej hry, na prevádzkovanie ktorej sa udeľuje individuálna licencia, zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, číslo účtu, na ktorý sa uhradí odvod podľa § 37, výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier, podmienky začatia prevádzkovania hazardnej hry alebo ukončenia prevádzkovania hazardnej hry v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení individuálnej licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 písm. d), schváli sa herný plán hazardnej hry, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní hazardnej hry používať, a určí sa začiatok prevádzkovania hazardnej hry a lehota, na ktorú sa individuálna licencia udeľuje; v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie národnej lotériovej spoločnosti sa zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, neuvádzajú. Výrok rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, udeľovanej ministerstvom, môže obsahovať aj ďalšie charakteristiky technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier. V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry, pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov, ministerstvo prevádzkovateľovi hazardných hier uloží, aby
a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.“,
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.“,
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
sa zdržal ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.
(3)
Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii. Ministerstvo alebo obec odníme individuálnu licenciu, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť individuálnu licenciu, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená individuálna licencia, nie sú pravdivé, alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry; odňatie individuálnej licencie ministerstvo alebo obec oznámi Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí individuálnej licencie.
§24
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení individuálnej licencie nadobudlo právoplatnosť, a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.
Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
§25
(1)
Licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne udeľuje ministerstvo. Ak sa má udeliť licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne akciovej spoločnosti, všetky jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(2)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj spoľahlivosť a verejný záujem. Spoľahlivosť sa posudzuje vzhľadom na osoby podľa § 21 ods. 6 a verejný záujem sa posudzuje vo vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry v kasíne prevádzkované. Žiadateľ je povinný v žiadosti o licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne preukázať svoju spoľahlivosť a to, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom.
(3)
Spoľahlivá je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu podľa § 21 ods. 6 vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Licenciou na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa povoľuje prevádzkovanie hazardných hier v kasíne podľa § 5 ods. 1 v rozsahu vymedzenom v tejto licencii a za podmienok určených v tejto licencii.
(5)
Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne, v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne s licenciou udelenou podľa tohto zákona.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
§26
(1)
Ministerstvo udelí žiadateľovi licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne po predložení úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a preukázaní splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ak je zabezpečené riadne prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.
(2)
O žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne rozhodne ministerstvo najneskôr do 60 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. O žiadosti na zmenu licencie podľa § 21 ods. 13 rozhodne ministerstvo do 15 pracovných dní od podania úplnej žiadosti.
(3)
Ministerstvo žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok na udelenie licencie podľa § 20, 21 a § 25 ods. 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(4)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie druh hazardných hier, na ktoré sa táto licencia udeľuje, výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier, podmienky začatia prevádzkovania hazardných hier v kasíne alebo ukončenia prevádzkovania hazardných hier v kasíne v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení tejto licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 písm. d), určí sa prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť zabezpečiť v kasíne monitorovaciu techniku na účel kontroly priebehu hazardných hier a denného vyúčtovania výsledku stávkových hier v kasíne, určí sa začiatok prevádzkovania hazardných hier v kasíne a lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier, podmienky začatia prevádzkovania hazardných hier v kasíne alebo ukončenia prevádzkovania hazardných hier v kasíne v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení tejto licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 písm. d), a schváli sa
a)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
b)
prevádzkový poriadok kasína,
c)
počet a druh hracích stolov,
d)
vzor hracích žetónov,
e)
herná mena,
f)
adresa kasína,
g)
počet výherných prístrojov, technických zariadení a terminálov videohier.
(5)
Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj podmienky, ktoré je povinný prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne splniť pred začatím prevádzkovania hazardných hier v kasíne, alebo podmienky, ktoré je prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne povinný dodržiavať pri prevádzkovaní ktorejkoľvek povolenej hazardnej hry v kasíne.
§27
Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ak sa hazardné hry v kasíne prevádzkujú v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Ministerstvo odníme licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, nie sú pravdivé; odňatie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne ministerstvo oznámi Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí tejto licencie.
Licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie
§28
(1)
Licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie podáva národná lotériová spoločnosť ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie.
(3)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu4) schváli herný plán, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní štátnej lotérie používať, určí sa začiatok prevádzkovania štátnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi štátnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie štátnej lotérie. Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie ďalej obsahuje najmä:
a)
cieľ prevádzkovania štátnej lotérie,
b)
počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom prevádzkovania štátnej lotérie známe a používajú sa na prevádzkovanie hazardnej hry; pri lotérii pokladničných dokladov sa počet žrebov, cena jedného žrebu a celková výška hernej istiny neuvádzajú,
c)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa ukončenia platnosti licencie.
§29
(1)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu môže obsahovať aj technické podmienky ochrany hráčov, zabezpečenia prijímania vkladov a vyplácania výhier pomocou telekomunikačných zariadení a ďalšie technické a bezpečnostnoochranné prvky serveru a hracích systémov, ktoré budú odborne posúdené v súlade s § 30 až 34.
(2)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu ministerstvo prevádzkovateľovi štátnej lotérie uloží, aby
a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.“,
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.“,
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
zdržal sa ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.
§29a Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)
Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii alebo záujmovému združeniu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie podáva nadácia alebo záujmové združenie ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie do 30 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
(3)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu4) schváli herný plán, cieľ prevádzkovania charitatívnej lotérie, určí sa začiatok prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÉ POSUDZOVANIE
§30
(1)
Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31, po vykonaní ktorej poverená skúšobňa vydá osvedčenie podľa § 32.
(2)
Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie
a)
výherných prístrojov,
b)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
c)
terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,
d)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,
e)
elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry,
f)
prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry,
g)
softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. d) a e) a jeho verzie programu.
(3)
Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 po uplynutí doby, na ktorú je poverenou skúšobňou vydané osvedčenie podľa § 32.
(4)
Zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená skúšobňa, a to len tie zariadenia a systémy podľa odseku 2, na ktorých odborné posudzovanie bola poverená.
(5)
Poverenou skúšobňou môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná.12) Rozsah autorizácie a notifikácie je ustanovený osobitným predpisom.13) Poverená skúšobňa musí byť akreditovaná v rozsahu technických noriem.13a)
§31
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie môže podať len právnická osoba podľa § 30 ods. 5.
(2)
Poverenie podľa odseku 1 vydáva ministerstvo na dobu určitú, najmenej však na dobu piatich rokov; ministerstvo môže po uplynutí tejto lehoty a po vykonaní kontroly3) platnosť poverenia podľa odseku 1 predĺžiť.
(3)
Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa odseku 1 nie je právny nárok.
(4)
Ministerstvo zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým bolo udelené poverenie podľa odseku 1 aj s uvedením rozsahu tohto poverenia spôsobom podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly podľa § 10 ods. 2 písm. a) zistí, že poverená skúšobňa
a)
nepredložila register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení v lehote podľa § 34, uloží poverenej skúšobni pokutu od 500 eur do 1 000 eur,
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 33 ods. 3, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti podľa § 32 ods. 3 a 4, vydala osvedčenie na základe neúplnej žiadosti alebo vydala osvedčenie, ktorého náležitosti nie sú v súlade so žiadosťou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 1 000 eur do 20 000 eur,
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení podľa odseku 1 alebo vydala osvedčenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie je poverenou skúšobňou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 20 000 eur do 30 000 eur,
d)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, na odborné posudzovanie ktorých nebola poverená, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 32 ods. 1, alebo vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú bola autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná12) v rozsahu podľa technických noriem,13) odníme poverenej skúšobni poverenie podľa odseku 1.
(6)
Pri ukladaní sankcií podľa odseku 5 postupuje ministerstvo primerane podľa § 54 ods. 2, 7, 9 až 11 a § 56 ods. 1 písm. c).
(7)
Ministerstvo môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie podľa odseku 2 z vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto zákona.
§32
(1)
Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že zariadenia a systémy uvedené v § 30 ods. 2
a)
sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,
b)
sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané, odosielané a spracúvané,
c)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi14) a že
d)
prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Pri zariadeniach a systémoch podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadeniach a systémoch, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, poverená skúšobňa odborne posudzuje systém vytvárania prémiovej výhry a podmienky spôsobu evidencie a vyplácania prémiových výhier.
(3)
Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie
a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude zariadenie alebo systém podľa § 30 ods. 2 pri prevádzkovaní hazardnej hry používať,
b)
vlastníka výherného prístroja, iného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2,
c)
výrobcu hazardnej hry - programu,
d)
výrobcu výherného prístroja, ak je predmetom odborného posudzovania výherný prístroj,
e)
druh, typ alebo iný opis posudzovaného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2 a prípadne jeho výrobné a sériové číslo,
f)
hernú menu,
g)
vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo 2,
h)
podmienky používania posudzovaného zariadenia alebo systému, ak je ich nevyhnutné dodržiavať na to, aby posudzované skutočnosti podľa odseku 1 alebo 2 boli zachované počas celej doby ich využívania pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
schválené pravidlá hry pre typ hry - programu výherného prístroja,
j)
dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
k)
dátum vydania osvedčenia,
l)
poradové číslo osvedčenia,
m)
odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie vydáva a meno, priezvisko a podpis oprávnených zamestnancov poverenej skúšobne.
(4)
Poverená skúšobňa pri posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení okrem údajov podľa odseku 3 uvedie aj
a)
adresu herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
b)
typ hazardnej hry, typ zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, číslo osvedčenia poverenej skúšobne, verziu programu,
c)
výrobcu prémiovej hry a verzie programu,
d)
počet zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry a ich výrobné čísla,
e)
systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.
(5)
Poverená skúšobňa vykonáva overovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2, na ktoré bolo vydané osvedčenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31 ods. 2.
§33
(1)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie na určitú dobu.
(2)
Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť opätovne nechať odborne posúdiť posudzované zariadenie alebo systém podľa § 30 ods. 2 po určenej dobe jeho používania. Osvedčenie zanikne, ak prevádzkovateľ hazardnej hry túto povinnosť nesplní v lehote určenej poverenou skúšobňou.
(3)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2. Lehotu podľa prvej vety môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch na žiadosť poverenej skúšobne predĺžiť.
§34
Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá ministerstvu do desiatich dní od uplynutia kalendárneho polroka. Poverená skúšobňa predkladá ministerstvu informácie zo svojho informačného systému o vydaných osvedčeniach v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré písomne určí ministerstvo.

TRETIA ČASŤ | ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER A OPATRENIA PRE ZODPOVEDNÉ HRANIE

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§35
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti sa nemôže zbaviť.
(2)
Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa § 30 ods. 2 odborne posúdené poverenou skúšobňou, ktoré majú platné osvedčenie podľa § 32. Zariadenia podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný označiť na viditeľnom mieste druhom zariadenia a výrobným číslom zariadenia.
(3)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier plnili povinnosti ustanovené týmto zákonom. Prevádzkovateľ hazardnej hry a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.15)
(4)
Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady sa nesmie zúčastňovať ako hráč hazardnej hry, v ktorej stávky alebo vklady prijíma.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého je vydaná všeobecná licencia, je povinný každoročne do 31. mája kalendárneho roka uložiť ročnú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok.16)
(6)
Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru má právo na tieto účely požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,16a) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.
(7)
Účasť na hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. b) a d) až g) a § 4 ods. 3 písm. d) a na hazardných hrách, pri ktorých je prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizovaný prostredníctvom internetovej siete, je zakázaná aj fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“). Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v prvej vete nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a g) a § 4 ods. 3 písm. d) okrem hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti; na účely výkonu dozoru je aj orgán dozoru oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,16a) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.
(8)
Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať. Na účely výkonu dozoru je orgán dozoru oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti od každej fyzickej osoby nachádzajúcej sa v herni. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového času herne; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne.
(9)
Vklady možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne.
(10)
Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s istotou, úhradách odvodu podľa § 37 a ďalších úhradách podľa tohto zákona sa dňom úhrady rozumie
a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.
(11)
Herný plán hazardnej hry musí byť umiestnený na viditeľnom mieste vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky orgánu, ktorý prevádzkovateľovi hazardnej hry udelil individuálnu licenciu a dátum schválenia herného plánu.
(12)
Príjem vkladov, príjem stávok, vyplácanie výhier, žrebovanie, iné úkony smerujúce k určeniu výsledku hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 a ďalšie úkony, ktoré sa pri prevádzkovaní hazardných hier vykonávajú verejne alebo pri ktorých sa uskutočňuje komunikácia medzi hráčom a prevádzkovateľom hazardnej hry okrem zverejňovania výsledkov hazardných hier, je okrem prevádzkovania číselnej lotérie s názvom Eurojackpot vrátane jej doplnkovej hry, zakázané vykonávať
a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v čase trvania štátneho smútku,
c)
mimo prevádzkového času.
(13)
Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách štátnych orgánov.
(14)
Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom posudzovaní sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách získaných pri odbornom posudzovaní.
(15)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 14 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií
a)
súdu na účely súdneho konania,10)
b)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov,8)
c)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely podľa osobitného predpisu,10a)
d)
daňovým orgánom na účely daňového konania,
e)
príslušným orgánom na účely konania o priestupkoch17) alebo
f)
v prípade, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 12 povinnosti mlčanlivosti.
(16)
Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa osobitného predpisu,18) a to aj keď boli zavinené tretími osobami, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry poveril vykonávaním niektorých činností súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier.
(17)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier sa musia viesť oddelene od iných účtovných operácií prevádzkovateľa hazardných hier. Ak prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkuje viac hazardných hier, musí viesť oddelenú analytickú evidenciu za každú z nich.
(18)
Prevádzkovateľ hazardných hier pri číselných lotériách, stávkových hrách, pri bingu vrátane špeciálneho binga a hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne je povinný denne vyúčtovať prijaté vklady a prípadne vyplatené výhry, ak sa pri prevádzkovaní týchto hazardných hier denne prijímajú vklady a vyplácajú výhry. Ministerstvo môže povoliť denné vyúčtovanie hazardných hier prevádzkovaných v kasíne aj s použitím videotechniky. Prevádzkovateľ výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier je povinný viesť mesačnú evidenciu vkladov a výhier osobitne za každý výherný prístroj, za každé technické zariadenie, obsluhované priamo hráčmi a za každé zariadenie pri videohre, prostredníctvom ktorého sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre pri videohrách. Prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína je povinný viesť mesačnú evidenciu vkladov, výhier a poplatkov za účasť na hazardnej hre osobitne za jednotlivé prevádzky, v ktorých prevádzkuje kartové hry. Údaje o prijatých vkladoch a vyplatených výhrach za príslušný kalendárny mesiac je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný zasielať elektronickou zásielkou príslušnému správcovi odvodu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a uvádzať v ročnom vyúčtovaní odvodov predkladanom podľa § 37; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 3 písm. a), b), e) a f).
(19)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier je povinný pred spustením do prevádzky jednotlivého výherného prístroja, technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi a terminálu videohry oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov a elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier takého zariadenia; ak má také zariadenie oba typy počítadiel vkladov a oba typy počítadiel výhier, nahlási sa stav všetkých elektronických počítadiel aj mechanických počítadiel. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa prvej vety je povinný oznámiť výmenu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov alebo elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov alebo elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier alebo ukončenie prevádzkovania takého zariadenia spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov a elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry najneskôr do piatich dní odo dňa výmeny počítadla alebo ukončenia prevádzkovania; ak má také zariadenie oba typy počítadiel vkladov a počítadiel výhier, nahlási sa stav všetkých elektronických počítadiel aj mechanických počítadiel. Prevádzkovateľ kurzových stávok je povinný pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry. Prevádzkovateľ kurzových stávok oznámi ukončenie prevádzkovania stávkovej kancelárie daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry do piatich dní odo dňa ukončenia prevádzkovania. Rozsah a spôsob oznámení podľa tohto odseku písomne určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(20)
Hazardné hry, ktoré môžu byť zameniteľné alebo podobné štátnej lotérii, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom hazardných hier ako národnej lotériovej spoločnosti, ak § 9a neustanovuje inak.
(21)
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(22)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
(23)
Do hernej istiny sa nezapočítava výška vkladov a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa § 32 ods. 5.
(24)
Prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohry možno len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takých prístrojov, zariadení alebo terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý taký prístroj, také zariadenie alebo taký terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo terminálu bez ohľadu na počet hracích miest.
(25)
Informáciu o výhre je zakázané umiestňovať na vonkajšie časti priestorov, v ktorých sú prevádzkované hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) a v blízkosti týchto priestorov; informáciu o výhre je možné umiestňovať len v interiéri týchto priestorov a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany týchto priestorov.
(26)
Prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) sú povinní na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
§35a Register vylúčených osôb
(1)
Register vylúčených osôb je informačným systémom18a) verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 35 ods. 7 prvej vete.
(2)
Fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a
a)
ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,18aa)
b)
ktoré sami požiadali o vylúčenie,
c)
ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,18ab)
d)
ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium.
(3)
Správcom registra vylúčených osôb je ministerstvo, ktoré môže prevádzkou registra písomne poveriť právnickú osobu, zriadenú orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu18ac) (ďalej len „správca registra“); správca registra je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu.18ad)
(4)
Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d)
dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku 2.
(5)
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny18ae) do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o osobách, ktoré sami požiadali o vylúčenie, poskytujú tieto osoby. Údaje podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o fyzických osobách, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,18ab) poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.18af) Túto povinnosť je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný plniť až do času, kým správca registra nezabezpečí automatizované získavanie údajov z registra podľa osobitného predpisu.18ag) Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách, ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 20. dňa kalendárneho mesiaca.
(6)
Fyzické osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách zasielajú údaje do registra vylúčených osôb v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra alebo v listinnej podobe zaslaním formulára správcovi registra zverejneného na webovom sídle správcu registra.
(7)
Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb, ak zistí, že pominuli dôvody pre tento zápis. Pri zápise fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise.
(8)
Užívateľom údajov podľa odseku 4 je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok ustanovených v odseku 9.
(9)
Správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľom hazardných hier na účely porovnania totožnosti fyzickej osoby nepretržitý prístup do registra vylúčených osôb, a to len k údajom o tom, či konkrétna fyzická osoba je zapísaná v registri vylúčených osôb. Ak správca registra nemôže umožniť nepretržitý prístup prevádzkovateľom hazardných hier do registra vylúčených osôb, oznam s uvedením dôvodu tejto skutočnosti zverejní na svojom webovom sídle, pričom prevádzkovateľ hazardnej hry v čase od zverejnenia takého oznamu až do zverejnenia oznamu na tomto webovom sídle o obnovení nepretržitého prístupu do registra vylúčených osôb nie je povinný využívať register vylúčených osôb. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže využívať register vylúčených osôb z dôvodov na svojej strane, splnenie jeho povinností podľa § 35 ods. 7 a 8 tým nie je dotknuté. Prístup do registra vylúčených osôb má prevádzkovateľ hazardnej hry výlučne po dobu platnosti individuálnej licencie.
§36 Finančná zábezpeka
(1)
Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvody podľa § 37 ods. 1 a 2, úrok z omeškania podľa § 54 ods. 8 a výplata výhier hráčov. Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom musí prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať aj po uplynutí platnosti licencie až do vysporiadania všetkých záväzkov podľa prvej vety a predloženia potvrdeného ročného vyúčtovania odvodov ministerstvu. Ak by z akýchkoľvek dôvodov výška finančnej zábezpeky klesla pod minimálnu výšku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju do 30 dní doplniť. Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu.18ah)
(2)
Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Finančnú zábezpeku alebo jej časť možno uvoľniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak
a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; ministerstvo rozhodne o použití finančnej zábezpeky a o tom, na vysporiadanie ktorých záväzkov bude finančná zábezpeka použitá, pričom doklad o nevysporiadaných záväzkoch podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, vydá príslušný správca odvodu,
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu kasín, prevádzkovaných výherných prístrojov alebo hracích stolov, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako jeden mesiac neuhradené záväzky z odvodov, na vysporiadanie ktorých slúži finančná zábezpeka podľa odseku 1; ministerstvo na žiadosť príslušného správcu odvodu o uvoľnenie finančnej zábezpeky na účely úhrady týchto záväzkov rozhodne o uvoľnení finančnej zábezpeky v sume zodpovedajúcej neuhradeným záväzkom určenej príslušným správcom odvodu a o prevode tejto sumy na účet príslušného správcu odvodu, pričom príslušný správca odvodu do piatich pracovných dní nasledujúcich odo dňa prevodu tejto sumy oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry pokles výšky finančnej zábezpeky a dôvod tohto poklesu.
(3)
Zo zloženej finančnej zábezpeky nemá prevádzkovateľ hazardnej hry nárok na úroky.
(4)
Minimálna výška finančnej zábezpeky je pri
a)
žrebových lotériách, okamžitých lotériách a pri tombolách 5 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
b)
bingu okrem špeciálneho binga 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200 eur,
d)
kurzových stávkach 750 000 eur,
e)
výherných prístrojoch za každý výherný prístroj 150 eur, najmenej však 60 000 eur na jedného prevádzkovateľa hazardnej hry na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok,
f)
hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
g)
charitatívnych lotériách 200 000 eur,
h)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) 750 000 eur,
i)
kartových hrách mimo kasína 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
(5)
Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky ministerstvo, a to podľa výšky finančnej zábezpeky pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná týmto hazardným hrám.
§37 Odvod
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri
a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebovej lotérie do štátneho rozpočtu,
b)
tombolách 15 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb do štátneho rozpočtu,
c)
číselných lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
okamžitých lotériách 20 % zo sumy vypočítanej ako rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie do štátneho rozpočtu,
e)
charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 6 % z hernej istiny, pričom pri kurzových stávkach 5,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,
f)
bingu 4,5 % z hernej istiny, z toho 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza herňa binga,
g)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
h)
dostihových stávkach 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
hazardných hrách v kasíne, ktorými sú stolové hry a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 30 % z hernej istiny, z toho 27 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno,
j)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej licencie udelenej obcou 2 600 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka; pri výherných prístrojoch prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne za každý taký výherný prístroj bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 700 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom ako pri termináloch videohier podľa odseku 9, najmenej však 800 eur za každý taký výherný prístroj za kalendárny rok do rozpočtu obce, pričom na spôsob, lehoty a ďalšie podmienky úhrady odvodu do štátneho rozpočtu sa pri takom výhernom prístroji použijú ustanovenia odseku 8,
k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé také technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 900 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom podľa odseku 7, najmenej však 900 eur za každé také technické zariadenie za kalendárny rok do rozpočtu obce,
l)
videohrách za každý terminál vrátane terminálov prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 700 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom podľa odseku 9, najmenej však 800 eur za každý taký terminál za kalendárny rok do rozpočtu obce,
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok do štátneho rozpočtu,
n)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení 10 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
o)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27 % z rozdielu medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami do štátneho rozpočtu.
(2)
Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, určí výšku odvodu ministerstvo, pričom pri určovaní výšky odvodu je povinné prihliadať na výšku odvodu uvedenú v odseku 1 pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre, pri ktorej sa určuje výška odvodu; to neplatí pri určovaní výšky odvodu ministerstvom pri lotérii pokladničných dokladov.
(3)
Odvod podľa odseku 1 okrem odvodu podľa odseku 1 písm. a), b), d), j) až m) prevádzkovateľ hazardnej hry odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote príslušnému správcovi odvodu.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. a), b) a d), je povinný predložiť vyúčtovanie odvodov daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa § 35 ods. 21 a po potvrdení správnosti vyúčtovania odvodov týmto orgánom predloží toto vyúčtovanie ministerstvu. Prevádzkovateľ hazardných hier uhradí odvod príslušnému správcovi odvodu do 15 dní od potvrdenia správnosti jeho vyúčtovania.
(5)
Prevádzkovateľ výherných prístrojov uhrádza do štátneho rozpočtu odvod po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi výherného prístroja bola udelená licencia počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za tento výherný prístroj do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ výherného prístroja v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za tento výherný prístroj za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania výherného prístroja. Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod príslušnému správcovi odvodu.
(6)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za takéto jednotlivé technické zariadenia po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená individuálna licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za takéto jednotlivé technické zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za takéto jednotlivé technické zariadenia za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi. Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod príslušnému správcovi odvodu.
(7)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za také jednotlivé technické zariadenie za každý deň jeho umiestnenia na území tejto obce vo výške 2,50 eura na základe hlásenia o počte technických zariadení a počte dní, počas ktorých bolo technické zariadenie umiestnené na území obce; hlásenie predkladá tejto obci k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v priebehu roka premiestní toto zariadenie na územie inej obce, odvod za počet dní, keď toto zariadenie je premiestňované a nie je prevádzkované, uhradí tej obci, z územia ktorej toto zariadenie premiestnil; odvod obci, na územie ktorej toto zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi začne prevádzkovať toto zariadenie prvýkrát v priebehu roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej toto zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu roka.
(8)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ videohry v priebehu roka ukončí jej prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé terminály tejto videohry za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania videohry. Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod príslušnému správcovi odvodu.
(9)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za taký jednotlivý terminál videohier za každý deň jeho prevádzkovania na území tejto obce vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území obce; hlásenie predkladá tejto obci k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ videohier v priebehu roka premiestni toto zariadenie na územie inej obce, odvod za počet dní, keď toto zariadenie je premiestňované a nie je prevádzkované uhradí tej obci, z územia ktorej toto zariadenie premiestnil; odvod obci, na územie ktorej toto zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ videohier začne prevádzkovať toto zariadenie prvýkrát v priebehu roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej toto zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu roka.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e) až o) a odseku 2 do štátneho rozpočtu, predloží príslušnému správcovi odvodu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí príslušnému správcovi odvodu do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.
(11)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. e), f), i), k) a l) a odseku 2 do rozpočtu obce, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka predloží príslušnému správcovi odvodu ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí príslušnému správcovi odvodu do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.
(12)
Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodov vráti príslušný správca odvodu prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov na základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nepožiada písomne o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom odvodu za ďalší kalendárny rok. Preplatok nepresahujúci sumu päť eur sa nevracia a stáva sa preddavkom odvodu v ďalšom kalendárnom roku. Nárok na vrátenie preplatku zaniká do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.
(13)
Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa § 36 ods. 2 písm. f).
(14)
Mesačné preddavky odvodov sa nezaokrúhľujú. V ročnom vyúčtovaní sa odvody zaokrúhľujú na celý eurocent nahor.
(15)
Príjmami z odvodov podľa odsekov 1 a 2 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
(16)
Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a túto licenciu odňala, môže rozhodnúť, že po splnení daňovej povinnosti a úhrade odvodu podľa odseku 1 písm. j) prevádzkovateľom výherných prístrojov bude výťažok z hazardnej hry odvedený do rozpočtu tejto obce, rovnako môže postupovať, ak fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkovala výherné prístroje bez tejto licencie a obec bola oprávnená túto licenciu udeliť.
(17)
Daňový úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho územnom obvode fyzickou osobou alebo právnickou osobou bez licencie, ktorú by bolo oprávnené udeliť alebo vydať ministerstvo, bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(18)
Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu a túto licenciu odňalo alebo zrušilo, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardných hier bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(19)
Ministerstvo môže z príjmov z odvodov poskytnúť dotáciu nadácii alebo záujmovému združeniu prevádzkujúcich charitatívnu lotériu v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(20)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorým je národná lotériová spoločnosť, je povinný uhradiť mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu vo výške 40 000 000 eur; ministerstvo môže povoliť úhradu časti mimoriadneho odvodu v splátkach v takom rozsahu, v akom sa zriadi záložné právo na majetok tohto prevádzkovateľa na zabezpečenie pohľadávky štátu v správe ministerstva. Príjmom z tohto odvodu sa zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami18b) a na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov oblastí postihnutých povodňami.
§38 Herňa
(1)
Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá herne, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas herne,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu herne,
d)
označenie stáleho dohľadu herne,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
(3)
Nápisom „herňa“ môže prevádzkovateľ hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo „herňa“ súčasťou jeho obchodného mena. Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov.
(4)
Herňu možno umiestniť len v
a)
hoteloch, moteloch a penziónoch,
b)
budovách pre obchod a služby,
c)
budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d)
bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
DRUHÁ HLAVA
LOTÉRIOVÉ HRY
§39
(1)
Hernou istinou pri tombolách, žrebových lotériách, okamžitých lotériách a iných lotériách, v ktorých budú vydávané žreby okrem binga, je súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb.
(2)
Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov.
(3)
Hernou istinou pri bingu a špeciálnom bingu je súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb.
(4)
Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 1 : 200.
(5)
Najnižšia výhra pri tombolách a žrebových lotériách musí mať hodnotu ceny žrebu.
(6)
Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 30 % hernej istiny.
(7)
Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.
§40
(1)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.
(3)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry, prípadne právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu dozoru.
(4)
Pri žrebových vecných lotériách s hernou istinou nepresahujúcou úroveň 5 000 eur a pri tombolách musia byť žreby očíslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkovateľa hazardnej hry.
§41
(1)
Používanie štátnych symbolov na žreboch je zakázané; to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.19)
(2)
Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách musí obsahovať
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
číslo individuálnej licencie,
c)
počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia celkovej výšky hernej istiny,
d)
počet a výšku výhier, prípadne spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na prevzatie výhry,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j)
čas predaja žrebov.
(3)
Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti orgánu dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4)
Obsah žrebu, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí ministerstvo v licencii.
(5)
Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný kód na overenie výhernosti žrebu umiestnený pod stieracou vrstvou, bez ktorého nemožno overiť výhernosť žrebu.
§42
(1)
Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru. Žrebovanie lotériovej hry, okrem lotériovej hry podľa § 4 ods. 3 písm. d) a číselnej lotérie s názvom Klub keno, s hernou istinou na úrovni

a)
nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru,
b)
do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.
(2)
Orgán dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní podľa odseku 1 osvedčia, že priebeh žrebovania bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.
(3)
Za účasť orgánu dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie s názvom Eurojackpot považuje účasť orgánu dozoru u prevádzkovateľa tejto hazardnej hry pri úkonoch súvisiacich s prijímaním verejne vyžrebovaných čísel, rozdeľovaním výhier a vyhlasovaním výhier. Orgán dozoru osvedčuje, že postup prevádzkovateľa pri úkonoch podľa prvej vety je v súlade s udelenou individuálnou licenciou, herným plánom a týmto zákonom.
§43
(1)
Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry je povinná určiť zodpovedného zástupcu.
(2)
Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu nesmie prevádzkovateľ lotériovej hry zasahovať do jej priebehu.
(3)
Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny orgánu dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, ktoré nastali a o prijatých opatreniach.
(4)
Zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru prekontrolujú, či boli do osudia vložené pri
a)
číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu; to neplatí pri číselnej lotérii s názvom Eurojackpot,
b)
žrebovej lotérii všetky vydané žreby,
c)
tombole všetky predané žreby.
(5)
Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania, alebo tesne po žrebovaní, nemohli zneužiť. Počas priebehu lotériovej hry je zodpovedný zástupca povinný žreby uschovávať na bezpečnom mieste. Po skončení lotériovej hry, v ktorej sa používajú žreby, je zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru povinný nepredané žreby znehodnotiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu žrebovania a zoznam vyhrávajúcich žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby pri žrebových lotériách, pred stratou, zničením alebo poškodením alebo rovnako zabezpečí výhry neprevzaté pri tombole.
(8)
Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a upovedomiť o tom verejnosť. Zodpovedný zástupca pri tombole po žrebovaní upovedomí verejnosť o vyhrávajúcich žreboch a zabezpečí zverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich žrebov.
§45
Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu dozoru najneskôr po uplynutí šiestich mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotériovej hry.
TRETIA HLAVA
HAZARDNÉ HRY V KASÍNE
§46
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardnej hry v kasíne. Iné hazardné hry, ako sú uvedené v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, možno v kasíne prevádzkovať až po udelení príslušnej individuálnej licencie na ich prevádzkovanie; prevádzkový čas týchto hier nesmie presiahnuť prevádzkový čas hazardných hier v kasíne.
(2)
V kasíne nesmie hrať ten, kto nebol pripustený k hazardnej hre v súlade s herným plánom a prevádzkovým poriadkom.
(3)
Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne, v ktorom sú zamestnané. Osoby zamestnané v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri hazardných hrách v kasíne, sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4)
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. V kasíne používané hracie žetóny označené ich hodnotou schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených prevádzkovateľom kasína ministerstvu pri žiadosti o udelenie tejto licencie. Jedno vyhotovenie ministerstvom schválených hracích žetónov prevádzkovateľ kasína predloží orgánu dozoru na účely dozoru.
(5)
V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, sa musia osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek hracích žetónov kasínom sa musí preukázať tomuto orgánu.
(6)
V každom kasíne sa používajú osobitne označené žetóny. Len v kasíne prevádzkovanom jedným prevádzkovateľom hazardných hier sa môžu používať rovnako označené žetóny.
(7)
Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po ukončení prevádzky kasína za každý stôl osobitne.
(8)
Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína.
(9)
Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii po skončení prevádzkovej doby kasína.
(10)
Obslužné nie je súčasťou hernej istiny, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v prevádzkovateľovi kasína, prokuristi, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady, ak nie sú súčasne v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom kasína.
(11)
Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne zamestnancom uvedeným v odseku 10 podľa pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť orgánu dozoru. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(12)
Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k hernej istine za toto obdobie.
(13)
Herná istina pri hrách v kasíne je výška vkladov po odpočítaní vyplatených výhier.
ŠTVRTÁ HLAVA
STÁVKOVÉ HRY
§47
(1)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými právnickými osobami, tuzemskými fyzickými osobami a zahraničnými osobami na výhradné právo tipovať určité súťaže, preteky alebo zápasy.
(2)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, dopravný prostriedok a podobne, ak je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom stávkových hier alebo manžel takejto osoby.
(3)
Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky na
a)
výsledky číselných lotérií,
b)
športové podujatie podľa § 3 ods. 4 písm. a), ak sa koná na území Slovenskej republiky a je určené pre športovcov mladších ako 18 rokov.
(4)
Prevádzkovateľ stávkovej hry je povinný bezodkladne informovať národný športový zväz príslušného športu o podozrení z manipulácie súťaže19a) alebo podozrení z prípravy manipulácie súťaže.
(5)
Ak ministerstvo v licencii na prevádzkovanie stávkových hier schváli prevádzkovateľovi kurzových stávok viac ako jednu stávkovú kanceláriu, prevádzkovateľ stávkovej hry je povinný zabezpečiť ich elektronické prepojenie na centrálny počítačový systém v lehote určenej v tejto licencii.
(6)
Herná istina pri stávkových hrách je súčet vkladov.
PIATA HLAVA
VÝHERNÉ PRÍSTROJE
§48
(1)
Výherný prístroj podľa § 7 musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
vklad sa realizuje mincou, bankovkou alebo kreditným kľúčom,
b)
hodnota vkladu a výplaty sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
c)
môže fungovať len pri súčasnom zapojení mechanického a elektronického počítadla, pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie vklady ani vyplácať výhry,
d)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vkladov a vyplatených výhier,
e)
čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej štyri sekundy; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne,
f)
od dátumu výroby výherného prístroja, s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, neuplynulo viac ako šesť rokov,
g)
výherný pomer, ktorým sa na účely prevádzkovania výherných prístrojov rozumie peňažný pomer hodnoty vyhraných hazardných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hazardných hier vyjadrený v percentách a ktorý nesmie byť nižší ako 70 %; výherný pomer vyjadruje pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov,
h)
čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej 15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.
(2)
Vo výhernom prístroji voľba kombinácie pre výhru alebo prehru sa uskutočňuje mechanickým, elektronickomechanickým alebo elektronickým zariadením a výherný prístroj alebo prevádzkovateľ hazardnej hry vypláca výhru hráčovi.
(3)
Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a výhra v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 15 eur; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.
(4)
Hráč môže uhradiť viacero vkladov v jednom okamihu, v takom prípade musí mať hráč možnosť kedykoľvek po ukončení niektorej hry vybrať vklady ku hrám, ktoré ešte neodohral.
(5)
Jednou hrou sa pri výherných prístrojoch rozumie začatie hazardnej hry spustením mechanického, elektronickomechanického alebo elektronického zariadenia, ktoré určí výsledok hazardnej hry a zobrazenie výsledku hazardnej hry na výhernom prístroji a prípadne vyplatenie výhry. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Po skončení každej hazardnej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá hazardná hra musí hráčovi poskytnúť možnosť výhry.
(6)
Poverená skúšobňa je za účasti orgánov dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie podľa § 32 odňať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzkovateľovi výherného prístroja udelil licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ výherného prístroja, len ak boli zistené nedostatky.
§50 Prémiová hra
(1)
V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém prémiovej hry založenej na zhromažďovaní určitej časti vkladu do prémiovej hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov umiestnených v herni, pričom táto časť vkladu je určená na prémiovú výhru.
(2)
Prevádzkovať prémiovú hru možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch jedného prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov a výška prémiovej výhry nesmie prekročiť sumu na úrovni 3 000 eur; to neplatí pre prevádzkovanie prémiovej hry prostredníctvom výherných prístrojov v kasíne.
(3)
Ak v herni prevádzkujú prémiovú hru viacerí prevádzkovatelia hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov, vydáva sa osvedčenie podľa § 32 pre každého prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov osobitne.
(4)
Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli.
ŠIESTA HLAVA
PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH ZARIADENÍ OBSLUHOVANÝCH PRIAMO HRÁČMI, PROSTREDNÍCTVOM TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PREVÁDZKOVANIE VIDEOHIER
§51
(1)
Prevádzkovatelia hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú povinní pri zverejňovaní informácií o hazardnej hre zverejniť, kde sa hráč môže oboznámiť s herným plánom.
(2)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne.
(3)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní videohier sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie videohier v kasíne.
(4)
Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení musí poskytovateľ služby, prostredníctvom ktorej sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre, samostatne viesť evidenciu o sumách, ktoré sa započítavajú na vklad hráča.
(5)
Herná istina pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení je súčet vkladov. Herná istina pri videohrách a technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi je rozdiel prijatých vkladov a vyplatených výhier.

ŠTVRTÁ ČASŤ | CHARITATÍVNA LOTÉRIA

§51a
(1)
Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie môže požiadať ministerstvo o poskytnutie dotácie z výdavkov štátneho rozpočtu, a to najviac do výšky 50 % ním zaplatených odvodov za príslušný kalendárny rok podľa § 37. Žiadosť predkladá prevádzkovateľ charitatívnej lotérie ministerstvu do 30 kalendárnych dní po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo je oprávnené poukázať finančné prostriedky ročne do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti. Výška dotácie nesmie presiahnuť sumu ustanovenú osobitným predpisom.19aa)
(2)
Výťažok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po úhrade nákladov spojených s jej prevádzkovaním vrátane úhrady odvodov podľa § 37 a dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť výlučne na verejnoprospešný účel.19b) Dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie poskytnutá dotácia podľa odseku 1.
(3)
Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami.

PIATA ČASŤ | NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ

§52
(1)
Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a akcionárom je Slovenská republika zastúpená ministerstvom.
(2)
Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti musí obsahovať označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ Označenie „národná lotériová spoločnosť“ ani jeho preklady nesmie používať žiadna iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám je zakázaný.
(4)
Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 332 000 eur. Akcie národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(5)
Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti alebo právo na prioritné upisovanie akcií národnej lotériovej spoločnosti, ak ich môžu získať iné právnické osoby alebo fyzické osoby, na ktoré nie je možné previesť podľa odseku 3 akcie národnej lotériovej spoločnosti.
(6)
Predaj podniku alebo jeho časti20) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej spoločnosti. Zlúčenie alebo splynutie národnej lotériovej spoločnosti je možné len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.
§53
(1)
Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry podľa tohto zákona a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním hazardných hier.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej licencie.
(3)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i), ktoré sú zameniteľné alebo podobné štátnej lotérii, možno udeliť iba národnej lotériovej spoločnosti.

ŠIESTA ČASŤ | SANKCIE

§54
(1)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené v tomto zákone alebo určené v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii, povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplní povinnosti jemu uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uloží mu jednu alebo viacero z týchto sankcií:
a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na jeho splnenie a povinnosti v určenej lehote informovať orgán dozoru o jeho splnení,
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti alebo zakázanej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry,
e)
pokutu za priestupok podľa § 55,
f)
pokutu za správny delikt podľa § 56.
(2)
Pri ukladaní sankcií orgán dozoru vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že dozorovaný subjekt alebo osoba uvedená v odseku 7 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny stav.
(3)
Orgán dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie technického zariadenia, určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne alebo hazardnej hry, ak pri výkone dozoru zistil
a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia,
b)
nesplnenie niektorej z podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v licencii,
c)
porušovanie podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v licencii,
d)
nedodržanie povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo
e)
nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier.
(4)
O pozastavení prevádzkovania hazardnej hry vyhotoví orgán dozoru písomný záznam. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry. Škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry znáša dozorovaný subjekt.
(5)
Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru; orgán dozoru je povinný udeliť písomný súhlas najneskôr do troch pracovných dní od preukázania odstránenia nedostatkov prevádzkovateľom. Orgán dozoru je povinný pozastavenie hazardnej hry, zapečatenie výherného prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo obci, ktoré individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelili.
(6)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt počas obdobia platnosti licencie prevádzkuje hazardnú hru opakovane v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii, podá ministerstvu alebo obci podnet na odňatie individuálnej licencie.
(7)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala majetkový prospech právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila ustanovenia tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo takou osobou ovládaná osoba, orgán dozoru uloží osobe, ktorá takto získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť sumu rovnajúcu sa hodnote takto získaného majetkového prospechu do štátneho rozpočtu.
(8)
Príslušný správca odvodu uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak odvody podľa § 37 neboli prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatené včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušného správcu odvodu. Príslušný správca odvodu úrok z omeškania neuloží, ak úrok z omeškania nepresiahne v úhrne sumu päť eur za jeden kalendárny rok. Úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Úrok z omeškania je splatný do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení úroku z omeškania. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je daňový úrad, je príjmom štátneho rozpočtu. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je obec, je príjmom rozpočtu obce. Ak úrok z omeškania nebol uhradený v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa ustanovenia § 36 ods. 2 písm. f).
(9)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dozoru alebo príslušný správca odvodu zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.21)
(10)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok alebo pokuty za správny delikt dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola rovnakému subjektu uložená pokuta, orgán dozoru môže uložiť pokutu až do výšky jej dvojnásobku.
(11)
Pokuta za priestupok alebo pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a je príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty, ktoré právoplatne uložil orgán dozoru podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c), spravuje Úrad vládneho auditu;21a) na tento účel príslušný orgán dozoru zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.
§55 Pokuty za priestupky
(1)
Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. b) až k) a ktorá
a)
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
b)
marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
d)
podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry alebo pri prevádzkovaní hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
e)
používa označenie „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez licencie podľa tohto zákona,
f)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,
g)
nesplní povinnosť podľa § 15b ods. 7 v súlade s osobitným predpisom,4c)
h)
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.
(2)
Orgán dozoru uloží fyzickej osobe podľa odseku 1 pokutu
a)
od 200 eur do 1 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. a),
b)
od 700 eur do 5 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. b),
c)
od 1 000 eur do 10 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. c),
d)
od 2 000 eur do 20 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. d),
e)
od 3 000 eur do 30 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. e),
f)
od 5 000 eur do 50 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. f),
g)
od 10 000 eur do 100 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. g),
h)
od 15 000 eur do 250 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. h).
(3)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17)
§56 Pokuty za správne delikty
(1)
Orgán dozoru uloží za správny delikt pokutu
a)
500 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie povinností ustanovených v § 21 ods. 12 a 13, § 24 alebo § 35 ods. 2 druhej vete,
b)
od 500 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie povinností ustanovených v § 35 ods. 6 až 8, 18 a 19, § 38, § 54 ods. 1 písm. b) alebo uložených opatrením podľa § 54 ods. 1 písm. a),
c)
od 700 eur do 15 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12, za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona,
d)
od 1 500 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. e) a f), za propagovanie hazardnej hry alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
e)
od 3 000 eur do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a) a b), za prevádzkovanie hazardnej hry, podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonávanie činností pre prevádzkovateľa hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo za nesplnenie povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
f)
od 5 000 do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. h), za používanie označenia „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez licencie podľa tohto zákona,
g)
od 5 000 do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za prevádzkovanie zakázanej hazardnej hry podľa § 35 ods. 20,
h)
od 5 000 eur do 250 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. e) až g) a j), za propagovanie hazardnej hry alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,
j)
od 10 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. k), za nesplnenie povinnosti podľa § 15b ods. 7 v súlade s osobitným predpisom,4c)
k)
od 15 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. b), d), g), i) a j) za prevádzkovanie hazardnej hry alebo za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.
(2)
Príslušný správca odvodu uloží právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), pokutu 300 eur za nepredloženie vyúčtovania odvodov z prevádzkovania hazardnej hry v lehotách podľa § 37.

SIEDMA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
§57 Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 18,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 19,
c)
odborné posudzovanie podľa § 30,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 54 ods. 3,
e)
vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 13 a § 54 ods. 8.
f)
výkon dozoru podľa tohto zákona a
g)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených osôb.
(3)
Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 13 a § 54 ods. 8 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.22)
(4)
Na žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, rozumejú sa tým „hazardné hry“.
§57a
Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier,
b)
náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier.
DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§58 Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné dokončiť, orgány, ktoré ich začali, zastavia.
(2)
Konania o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Povolenia na prevádzkovanie tombol a žrebových vecných lotérií vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za všeobecnú licenciu podľa § 18 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 19.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovatelia hazardných hier, na ktoré je podľa tohto zákona potrebná individuálna licencia a ktorým bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov, okrem prevádzkovateľov výherných prístrojov, sú povinní do 30. septembra 2005 požiadať ministerstvo o udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona, inak ich povolenie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bolo vydané, najneskôr však k 1. októbru 2005. Ak bola žiadosť o udelenie individuálnej licencie doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety, povolenie podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona.
(5)
Žiadatelia, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona platné povolenie vydané podľa doterajších predpisov a ktorí splatili základné imanie v súlade s doterajšími predpismi, preukazujú splatenie základného imania priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, prípadne iných dokladov preukazujúcich výšku a splatenie základného imania.
(6)
Povolenia vydané prevádzkovateľom výherných prístrojov podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.
(7)
Prevádzkovatelia lotérie alebo inej podobnej hry, ktorým bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov, sú od 1. júla 2005 povinní uhradiť odvod vo výške a lehote ustanovenej týmto zákonom.
(8)
Oprávnenia na prijímanie stávok vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť k 1. októbru 2005.
(9)
Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti najneskôr do 31. decembra 2005.
(10)
Ministerstvo podľa § 18 ods. 5 zverejní návrh všeobecnej licencie. Až do účinnosti všeobecnej licencie sa pri prevádzkovaní tomboly a žrebových vecných lotérií postupuje podľa doterajších predpisov.
(11)
Poverené skúšobne sú povinné do 30. júna 2005 požiadať ministerstvo o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona, inak ich poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bolo vydané, najneskôr však k 30. septembru 2005. Ak bola žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety, poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona.
§58a Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené skúšobne sú povinní zosúladiť svoje právne vzťahy s týmto zákonom do dňa zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Prevádzkovatelia hazardných hier okrem hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. d), ktorým bola individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov, sú v prípade zmien údajov a skutočností vyplývajúcich z tohto zákona povinní požiadať o zmenu udelenej individuálnej licencie podľa § 21 ods. 13 najneskôr 30. júna 2008, inak ich individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená, najneskôr však ku dňu zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23) K tomuto dňu zaniká individuálna licencia i prevádzkovateľom hazardných hier, ktorým nebola schválená zmena udelenej individuálnej licencie na základe žiadosti podľa prvej vety.
(3)
Na účely konaní o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009, ktoré udeľuje obec, sa euro nepovažuje za cudziu menu; to sa vzťahuje aj na konania, ktoré sa začali pred 1. januárom 2009. Ustanovenia § 35 ods. 17 a § 36 ods. 2 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2008 sa použijú prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(4)
Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktorými sú osvedčenia podľa § 32 priložené k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie v konaní podľa odseku 2 alebo 3, musia obsahovať aj údaj o hernej mene. Tieto osvedčenia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré bolo vydané v konaní podľa odseku 2 alebo 3. Na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry je poverená skúšobňa do 31. decembra 2010 oprávnená opakovane potvrdiť platnosť týchto osvedčení. Ak poverená skúšobňa opakovane nepotvrdí platnosť týchto osvedčení najneskôr k 31. decembru 2010, týmto dňom ich platnosť zaniká.
(5)
Platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike.23) Platnosť osvedčení s vyznačeným dátumom skončenia platnosti predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike zaniká k dátumu uvedenému na osvedčení.
(6)
Na konania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú lehoty podľa doterajších predpisov. Ministerstvo alebo obec o žiadostiach podľa odsekov 2 a 3 rozhodne do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(7)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Konania o vymáhaní nedoplatkov odvodov podľa § 37 alebo sankcií podľa § 54 ods. 1 písm. e) a f), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(9)
Na prepočet peňažných sadzieb, ktoré sú v tomto zákone uvedené v eurocentoch alebo eurách, na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska, pričom v jednotlivých kalendárnych mesiacoch sa používa kurz platný v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca a sadzba zistená podľa prepočtu sa zaokrúhľuje na celé koruny.
(10)
Daňový úrad podľa § 24 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2008 prvýkrát oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardných hier po udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(11)
Na konanie o zrušení vinkulácie finančnej zábezpeky a použití finančnej zábezpeky pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov vinkulovanej v prospech obce sa použijú doterajšie predpisy.
§58b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008
(1)
Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.
(2)
Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(3)
Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v znení účinnom od 1. apríla 2008.
§58c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g) udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009 sa považujú za individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2010.
(2)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(3)
Konania o uvoľnení finančnej zábezpeky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(4)
Odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním osvedčenia pred 1. januárom 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(5)
Ustanovenia § 37 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2010.
(6)
Ročné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2009 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(7)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať kartové hry mimo kasína po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sú povinné splniť podmienky ich prevádzkovania a zaslať oznámenie podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 30 dní od zverejnenia všeobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína; ustanovenia § 54 až 56 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa v tejto lehote neuplatnia.
(8)
Na konania o uloženie sankcií poverenej skúšobni, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa použijú ustanovenia § 31 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010, ak je to pre poverenú skúšobňu priaznivejšie; to platí aj v prípade, ak sa od 1. januára 2010 začalo konanie o uložení sankcie za porušenie zákona, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2010.
(9)
Poverené skúšobne sú povinné preukázať splnenie požiadaviek uvedených v § 30 ods. 5 do 30. júna 2010. Ak poverené skúšobne nepreukážu splnenie požiadaviek podľa prvej vety, ich poverenie na odborné posudzovanie zanikne k 1. júlu 2010.
§58d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 30. septembra 2010
Úhrada mimoriadneho odvodu podľa § 37 ods. 20 sa vykoná do 10. októbra 2010 s výnimkou časti mimoriadneho odvodu, ktorej úhradu ministerstvo povolí v splátkach.
§58e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2011, sa zastavia.
§58f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. c), e) a i) v znení účinnom od 1. septembra 2011 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac september 2011.
(2)
Výkon kontroly alebo dozoru, ktorý sa začal a neskončil sa pred 1. septembrom 2011, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.
(3)
Na konanie o uložení sankcie, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo pred 1. septembrom 2011, sa použijú ustanovenia § 56 v znení účinnom od 1. septembra 2011, ak je to pre dozorovaný subjekt priaznivejšie.
§58g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou podľa predpisov účinných do 1. septembra 2011 možno použiť poslednýkrát v konaní o udelení alebo zmene individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov pre kalendárny rok 2012.
(2)
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. septembrom 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.
§58h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2012 sa prvýkrát použije na úhradu odvodov za mesiac október 2012.
§58i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný upraviť herňu do 30. septembra 2013 v súlade s ustanovením § 2 písm. o) v znení účinnom od 1. januára 2013.
(2)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný najneskôr od 1. apríla 2013 zabezpečiť stály dozor v herni v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2013.
(3)
Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 zostávajú v platnosti najdlhšie do 30. júna 2013.
(4)
Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením do 31. decembra 2012, sa vydá podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.
(5)
Doklady podľa § 20 ods. 6 písm. l) a § 21 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát prikladajú k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie predloženej od 1. januára 2013; ak sa žiadosť predložila do 31. decembra 2012 a konanie o nej sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2012, doklad podľa § 20 ods. 6 písm. l) v znení účinnom od 1. januára 2013 predloží žiadateľ na výzvu ministerstva alebo obce.
(6)
Vyjadrenia obce vydané podľa § 21 ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2012 platia do 31. decembra 2013.
(7)
Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný telefónne číslo podľa § 35 ods. 24 umiestniť na ním prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier bezodkladne po jeho zverejnení na webovom sídle ministerstva.
(8)
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije na úhradu preddavku odvodov za mesiac január 2013.
(9)
Vymáhanie nedoplatkov z odvodov z prevádzkovania hazardných hier podľa § 37 ods. 13, ktoré začal vymáhať daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier pred 1. januárom 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.
(10)
Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktoré sa začali a právoplatne sa neskončili do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.
(11)
Na individuálne licencie udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2012.
§58j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Do lotérie pokladničných dokladov môže byť zaradený žreb vydaný prevádzkovateľom hráčovi po predložení pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený po 31. auguste 2013.
§58k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2015.
§58l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
§58m
(1)
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016, pričom na udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni po 31. decembri 2016 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 24 a na udelenie alebo zmenu licencie podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po 31. decembri 2017 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 22.
(2)
Konania podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(3)
Konania o uložení sankcií začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(4)
Výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 31. decembra 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(5)
V období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 môže orgán dozoru, ktorým je
a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2017,
b)
colný úrad vykonávať dozor podľa § 11 ods. 4 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2017.
(6)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky začne od 1. júla 2017 vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom zoznam zakázaných webových sídiel zverejní prvýkrát 17. júla 2017.
(7)
Obec do 31. decembra 2017 vykonáva dozor nad prevádzkovaním hazardných hier podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, pričom tento dozor sa musí ukončiť najneskôr do 31. decembra 2017; konania o uložení sankcií uložených na základe výkonu tohto dozoru sa začnú a dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(8)
Prevádzkovatelia videohier sú povinní sprístupniť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa videohier koncové zariadenia, umožňujúce on-line prístup od 1. januára 2018.
(9)
Na uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 uloženej na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa použije predpis účinný do 31. decembra 2016.
(10)
Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa najneskôr do 31. marca 2017; ak je táto finančná zábezpeka uložená na samostatnom termínovanom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, jej prevod sa musí vykonať najneskôr do 31. decembra 2017.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na
a)
prevádzkovateľov hazardnej hry, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 a ktorí pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku 8 požiadajú o zrušenie individuálnej licencie alebo ukončia prevádzkovanie hazardnej hry prevádzkovanej na základe všeobecnej licencie,
b)
žiadateľov, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 a ktorí pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku 8 požiadajú o zastavenie konania o udelení individuálnej licencie.
(12)
Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. januára 2017 upraviť herný plán a predložiť ho na schválenie orgánu, ktorý individuálnu licenciu udelil a orgánu, ktorý všeobecnú licenciu vydal.
(13)
Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. marca 2017 upraviť vzhľad herne podľa § 38 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017.
(14)
Prevádzkovanie okamžitých lotérií, na ktoré bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017 sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(15)
Register vylúčených osôb sa zriadi s účinnosťou od 1. januára 2019. Prevádzkovatelia hazardných hier uvedených v § 35 ods. 7 v znení účinnom od
1. januára 2017 sú povinní odmietnuť účasť na týchto hazardných hrách osobám zapísaným v registri vylúčených osôb od 1. januára 2019. Prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovanej v herni sú povinní podľa § 35 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2017 odmietnuť vstup do herne osobám zapísaným v registri vylúčených osôb od
1. januára 2019.
(16)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi, alebo terminály videohier, je povinný tieto zariadenia označiť v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 do 31. marca 2017.
(17)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je povinný zosúladiť prevádzkovanie týchto hazardných hier s ustanovením § 35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
(18)
Prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi alebo terminály videohier, a právnickej osobe, ktorej sa udelí licencia podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu pred 1. januárom 2018, zaniká platnosť tejto licencie 1. januára 2018, ak k tomuto dňu nemá všetky také prístroje, zariadenia a terminály premiestnené do herne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takých prístrojov, zariadení alebo terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý taký prístroj, také zariadenie alebo takýto terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo terminálu bez ohľadu na počet hracích miest. Do
1. januára 2018 je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier
a)
v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách štátnych orgánov,
b)
vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, s výnimkou ich prevádzkovania v herni; vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené také zariadenia a najbližším vchodom do budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže a meria sa kalibrovaným meradlom.24)
(19)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý už je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podľa § 24 v znení účinnom od 1. januára 2017 podať príslušnému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry do 31. marca 2017 a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.
(20)
Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016 zostávajú v platnosti.
(21)
Ak sa o všeobecne záväznom nariadení podľa § 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2016 nerozhodlo uznesením obecného zastupiteľstva do 31. decembra 2016, na všeobecne záväzné nariadenie sa použije § 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom účinky petície podľa § 10 ods. 6 podanej pred
1. januárom 2017 zostávajú zachované.
(22)
Udeliť alebo zmeniť licenciu podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po
31. decembri 2017 možno len v súlade s § 35 ods. 24 v znení účinnom od 1. januára 2018.
(23)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017, je povinný najneskôr do 31. októbra 2017 požiadať o zmenu tejto individuálnej licencie na účel jej zosúladenia s § 38 ods. 4; ak tento prevádzkovateľ hazardnej hry o takú zmenu individuálnej licencie do 31. októbra 2017 nepožiada, platnosť tejto individuálnej licencie zaniká 1. novembra 2017.
(24)
Udeliť alebo zmeniť individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni po 31. decembri 2016 možno len v súlade s § 38 ods. 4.
§58n
Ustanovenie § 10 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.
§59 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z., zákona č. 332/2000 Z. z., zákona č. 218/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 433/2002 Z. z.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 140 znie:
„Položka 140
a)
udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1.
číselné lotérie 10 000 Sk
2.
okamžité lotérie 10 000 Sk
3.
výherné prístroje, za každý výherný prístroj 45 000 Sk
4.
stávkové hry okrem kurzových stávok 10 000 Sk
5.
žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie 10 000 Sk
6.
kurzové stávky 100 000 Sk
7.
hazardné hry v kasíne 1 000 000 Sk
8.
bingo vrátane špeciálneho binga 100 000 Sk
9.
hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry 100 000 Sk
10.
hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode 100 000 Sk
b)
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly 1 000 Sk
c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách 1 000 Sk
d)
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 500 Sk
e)
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu 500 Sk.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 141 znie:
„Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 000 Sk.“.

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z. a zákona č. 404/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 846 znie:
§846
Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov14) nepodliehajú prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie. Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,14) s výnimkou výkonu rozhodnutia na majetok obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie, o ktorom tak ustanovuje zmluva podľa § 20 ods. 2.“.
2.
V § 24 ods. 11 úvodnej vete sa slovo „uhradí“ nahrádza slovami „uhradí a vysporiada“.
3.
V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu ani podľa písmena c).“.
4.
V § 24 ods. 12 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
5.
V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
úhradu straty z hlavnej činnosti.“.
6.
V § 31 odsek 8 znie:
„(8)
Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté; odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu. Penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy pri nakladaní s inými finančnými prostriedkami, ako poskytnutými z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
7.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
§37a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005
(1)
Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom po 1. máji 2005 sa vzťahuje na odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli uložené po 1. januári 2005.
(2)
Ustanovenie § 37 ods. 7 sa vzťahuje aj na hospodárenie, postup používania a poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv uzatvorených do 1. mája 2004.“.

Čl. VI

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 4 ods. 4 sa slová „15. augusta“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.

Čl. VII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 104 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.
(12)
Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.“.

Čl. VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 2 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis18aa) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IX

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
1a)
Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1aa)
Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
1aaa)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
1ab)
§ 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
1ac)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
1ad)
§ 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2)
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 98a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
§ 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
5)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
7)
Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z., zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
8)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
10a)
§ 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 249/1994 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10d)
§ 2 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
10e)
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10f)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aa)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11d)
§ 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 624/2004 Z. z.
12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.
13a)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
STN EN ISO/IEC 45011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov.
STN EN 55014-1 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.
STN EN 55014-2 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita.
STN EN 55022 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania.
STN EN 55024 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania.
STN EN 60335-1 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 60335-2-82 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.
STN EN 60950-1 – Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 61000-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom
STN EN 61000-3-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom STN EN 61000-4-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju.
STN EN 61000-4-4 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov.
STN EN 61000-4-5 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.
STN EN 61000-4-8 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). 4. časť: Metódy skúšania a merania. 8. oddiel: Skúška odolnosti proti magnetickému poľu na sieťovom kmitočte. Kmeňová norma.
STN EN 61000-4-11 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.
STN EN 61000-6-1 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
STN EN 61000-6-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
14)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.
15)
Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
16a)
§ 12 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
18aa)
§ 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ab)
§ 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18ac)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18af)
§ 24 ods. 5 až 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
18ag)
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ah)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
19)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.
19a)
§ 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19aa)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
21a)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.