Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 01.09.2013
Časové verzie:
135/2013 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013
135
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „je uvedený v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
§12 Výkon následnej kontroly
(1)
Colný úrad písomne oznámi kontrolovanej osobe začatie následnej kontroly. Oznámenie o začatí následnej kontroly obsahuje miesto výkonu následnej kontroly, dátum začatia následnej kontroly a predmet následnej kontroly s uvedením údajov o colných vyhláseniach alebo s uvedením obdobia, na ktoré sa následná kontrola vzťahuje. Colný úrad je oprávnený rozšíriť výkon následnej kontroly aj o iný predmet následnej kontroly, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí následnej kontroly; túto skutočnosť je colný úrad povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanej osobe.
(2)
Colný úrad je oprávnený začať následnú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené, pozmenené, alebo ak iné okolnosti môžu znemožniť začatie následnej kontroly.
(3)
Ak kontrolovaná osoba počas výkonu následnej kontroly požiada o opravu colných vyhlásení, ktoré sú predmetom následnej kontroly, colný úrad opravu takýchto colných vyhlásení až do skončenia následnej kontroly nevykoná.
(4)
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
umožniť colnému úradu vykonať následnú kontrolu,
b)
umožniť colnému úradu vstup do svojho sídla a prevádzkových priestorov,
c)
poskytnúť colnému úradu všetky požadované doklady, údaje, informácie, vrátane dát uložených na dátových nosičoch, ich výpisy alebo zabezpečiť ich poskytnutie ňou určenou osobou (ďalej len „určená osoba“) aj mimo svojho sídla a prevádzkových priestorov, podávať k nim ústne alebo písomné vyjadrenia, na preukázanie svojich tvrdení predložiť dôkazy, ktoré má k dispozícii, a navrhnúť iné dôkazy, ktoré sú jej známe, a to v lehote určenej colným úradom,
d)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie následnej kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej riadny priebeh,
e)
umožniť colnému úradu skontrolovať tovar, na ktorý sa vzťahuje kontrolované colné vyhlásenie, ak má tento tovar k dispozícii.
(5)
Colný úrad písomne potvrdí prevzatie dokladov a dátových nosičov podľa odseku 4 písm. c). Colný úrad je oprávnený vyhotovovať kópie dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od kontrolovanej osoby a určenej osoby. Colný úrad vráti prevzaté doklady a dátové nosiče osobe, od ktorej ich prevzal, najneskôr v deň ukončenia následnej kontroly. Ak je podozrenie z porušenia colných predpisov, colný úrad je oprávnený originály kontrolovaných dokladov a dátové nosiče zaistiť podľa § 64.
(6)
Colný úrad v záujme zistenia skutočného stavu veci vykonáva pri následnej kontrole dokazovanie. Colný úrad na dokazovanie použije všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Colný úrad hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(7)
Colný úrad je oprávnený pri následnej kontrole odoberať vzorky tovaru. O odobratí vzorky je colný úrad povinný vydať kontrolovanej osobe písomné potvrdenie.
(8)
Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru a odoberaním vzoriek.
(9)
Kontrolovaná osoba je oprávnená
a)
požadovať predloženie služobného preukazu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,
b)
byť prítomná na rokovaní so svojimi zamestnancami,
c)
podávať námietky proti postupu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,
d)
predkladať alebo navrhovať v priebehu následnej kontroly dôkazy preukazujúce jej tvrdenia,
e)
vyjadriť sa pred ukončením následnej kontroly ústne do zápisnice alebo písomne k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,
f)
určiť si zástupcu.
(10)
O námietkach podľa odseku 9 písm. c) rozhoduje riaditeľ colného úradu vykonávajúceho následnú kontrolu. Riaditeľ colného úradu námietkam vyhovie, ak sú na to dôvody, inak námietky zamietne. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať odvolanie. Ak následnú kontrolu vykonáva podľa osobitného predpisu20a) finančné riaditeľstvo alebo Kriminálny úrad finančnej správy, o námietkach rozhoduje prezident finančnej správy alebo riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
(11)
Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou preukázali, že colné predpisy boli uplatnené správne, colný úrad vyhotoví záznam z následnej kontroly; colný úrad postupuje rovnako, ak k takým zisteniam dospeje na základe prerokovania nedostatkov zistených následnou kontrolou alebo písomného vyjadrenia k týmto nedostatkom. Dňom vyhotovenia záznamu z následnej kontroly je následná kontrola ukončená. Záznam z následnej kontroly sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.
(12)
Záznam z následnej kontroly obsahuje
a)
označenie colného úradu, ktorý vykonal následnú kontrolu,
b)
označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,
c)
číslo záznamu z následnej kontroly a dátum jeho vyhotovenia,
d)
miesto vykonania následnej kontroly, dátum začatia a dátum ukončenia následnej kontroly,
e)
evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f)
vyjadrenie colného úradu, že nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov,
g)
hodnosť, meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí vykonali následnú kontrolu,
h)
hodnosť, meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlačok úradnej pečiatky.
(13)
Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou nasvedčujú, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad písomne oboznámi kontrolovanú osobu s nedostatkami zistenými následnou kontrolou a vyzve ju, aby sa v deň určený vo výzve (ďalej len „určený deň“) dostavila na prerokovanie týchto nedostatkov alebo aby sa do určeného dňa k zisteným nedostatkom písomne vyjadrila. Kontrolovaná osoba má právo vyjadriť sa k nedostatkom zisteným následnou kontrolou a k spôsobu, akým colný úrad k týmto zisteniam dospel, vrátane obstarania, vykonania a vyhodnotenia dôkazov.
(14)
Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou nasvedčujú, že sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad vo výzve podľa odseku 13 zároveň upovedomí kontrolovanú osobu, že začína konanie o dodatočnom vymeraní colného dlhu. Dôkazy, ktoré colný úrad vykonal pri následnej kontrole pred začatím konania o dodatočnom vymeraní colného dlhu, nie je potrebné opätovne vykonať.
(15)
Pri prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou colný úrad zaznamená vyjadrenia kontrolovanej osoby písomne do zápisnice. Zápisnicu podpisuje kontrolovaná osoba a colníci, ktorí sa zúčastnili jej spísania. Odmietnutie podpisu kontrolovanou osobou colný úrad vyznačí v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak mu je známy.
(16)
Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou preukázali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol o následnej kontrole (ďalej len „protokol“). Podkladom na vyhotovenie protokolu sú najmä písomné podania, návrhy a vyjadrenia kontrolovanej osoby alebo určenej osoby, dôkazy a zápisnica podľa odseku 15, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe colnému úradu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov určuje colný úrad. Ak sa kontrolovaná osoba v určený deň nedostaví na prerokovanie nedostatkov zistených následnou kontrolou a ani sa do tohto dňa písomne nevyjadrí, colný úrad môže vyhotoviť protokol na základe podkladov, ktoré má k dispozícii v určený deň; na túto skutočnosť colný úrad kontrolovanú osobu upozorní vo výzve podľa odseku 13.
(17)
Protokol obsahuje
a)
označenie colného úradu, ktorý vykonal následnú kontrolu,
b)
označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,
c)
číslo protokolu a dátum jeho vyhotovenia,
d)
miesto vykonania následnej kontroly, dátum začatia a dátum ukončenia následnej kontroly,
e)
evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f)
vymedzenie preukázaných nedostatkov zistených následnou kontrolou, skutočností, ktoré boli podkladom na vyhotovenie protokolu, vrátane úvah, ktorými bol colný úrad vedený pri hodnotení dôkazov, opatrenia vykonané v priebehu následnej kontroly; v protokole colný úrad uvedie aj to, ako sa vyrovnal s vyjadreniami kontrolovanej osoby k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,
g)
zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré boli zaistené pri následnej kontrole,
h)
výpočet sumy colného dlhu, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, právnu skutočnosť, na základe ktorej vznikol colný dlh, okamih vzniku colného dlhu, miesto vzniku colného dlhu a určenie dlžníka,
i)
ďalšie skutočnosti, ktoré vyplynuli z následnej kontroly a ktoré sú významné z hľadiska uplatňovania colných predpisov,
j)
hodnosť, meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí vykonali následnú kontrolu,
k)
hodnosť, meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlačok úradnej pečiatky.
(18)
Dňom vyhotovenia protokolu je následná kontrola ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.
(19)
Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad zapíše do účtovnej evidencie20b) sumu colného dlhu uvedenú v protokole, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, a v súlade s colnými predpismi oznámi túto sumu dlžníkovi rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu.
(20)
Colné vyhlásenia, ktoré boli predmetom následnej kontroly, môžu byť opätovne predmetom následnej kontroly,
a)
ak kontrolovaná osoba žiada o vrátenie colného dlhu,
b)
na podnet Európskej komisie, ministerstva alebo finančného riaditeľstva,
c)
na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
20a) § 4 ods. 3 písm. v) a § 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20b)
Čl. 217 až 220 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
3.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
4.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
K písomnej deklarácii údajov o colnej hodnote sa prikladá kópia faktúry.“.
5.
V § 54 ods. 1 sa slová „o uložení peňažných prostriedkov na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky60) v prospech colného úradu“ nahrádzajú slovami „o vinkulovaní vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu alebo bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na účet colného úradu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
6.
V § 54 ods. 2 sa slovo „deklarantovi“ nahrádza slovami „osobe, od ktorej sa požadovalo zabezpečenie colného dlhu“.
7.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť zabezpečený colný dlh, ktorý neprevyšuje sumu 1 659,70 eura.“.
8.
V § 55 ods. 1 sa slová „pobočku zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnú banku, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku“ a za slovom „sídlom“ sa vypúšťa čiarka a slovo „pobočkou“.
9.
V § 55 ods. 2 písm. d) sa slovo „zárukou“ nahrádza slovami „bankovou zárukou“.
10.
V § 55 ods. 4 prvá veta znie:
„Osoba podľa odseku 1 podáva žiadosť o schválenie byť ručiteľom v písomnej forme colnému úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo alebo trvalý pobyt; osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo trvalý pobyt, podáva žiadosť colnému úradu, v ktorého územnom obvode je umiestnená jej organizačná zložka.“.
11.
V § 55 ods. 6 sa slová „pobočka zahraničnej banky,60)“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku“ a slová „pobočka zahraničnej poisťovne“ sa nahrádzajú slovami „zahraničná poisťovňa, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku“.
12.
V § 55 odsek 9 znie:
„(9)
Ak ručenie poskytuje iná osoba ako banka, zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky, je povinná colnému úradu predložiť záručnú listinu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.
13.
V § 58 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „banky“ vypúšťa odkaz 60.
14.
V § 65 ods. 1 a 2 sa za slová „vlastník tovaru alebo veci“ vkladá čiarka a slová „osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať,“.
15.
V § 85 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Výrok rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo výrok rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením sumy colného dlhu, ktorá sa má vybrať alebo ktorá zostáva na vybratie a ktorú colný úrad vymeral a zapísal, dlžníka, právnych skutočností, na základe ktorých vznikol colný dlh, a okamihu vzniku colného dlhu. Colný úrad zároveň vo výroku uvedie ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorých rozhodol, a určí lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu podľa colných predpisov.83b)
(4)
Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom následnej kontroly, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť protokol podľa § 12 ods. 17, ktorý sa v takom prípade doručuje spolu s týmto rozhodnutím.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:
„83b)
Čl. 222 až 229 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
16.
Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§92c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Následná kontrola začatá a neukončená podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.“.
17.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
18.
Názov prílohy č. 4 znie:
„Záručná listina na zabezpečenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou, zahraničnou bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poisťovňou, zahraničnou poisťovňou, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3, 4 a 9 sa slová “päť rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky“.
2.
V § 18j ods. 1 sa číslo „2008“ nahrádza číslom „2011“.

Čl. III

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35c ods. 7 písm. b) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“, za slovo „oblasti“ sa vkladá slovo „následnej“ a za slová „vnútorného auditu“ sa vkladá čiarka a slová „vládneho auditu“.
2.
V § 35d ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo oznámiť dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené“.
3.
V § 36 ods. 4 až 7 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
4.
Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý znie:
§41c
Štátny zamestnanec alebo zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa § 35c ods. 7 v znení účinnom do 30. júna 2013, sa vymenuje za vládneho audítora podľa predpisu účinného do 30. júna 2013.“.

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z. a zákona č. 70/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. h) sa slová „zo štátnych dlhopisov a štátnych“ nahrádzajú slovami „z dlhopisov a“.
3.
V § 7 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v odseku 2“.
4.
V § 16 ods. 1 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová „z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok“.
5.
V § 43 ods. 3 písm. h) sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
6.
V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska,“.
7.
V § 43 ods. 3 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).
8.
V § 43 ods. 3 písm. l) sa za slovo „výnos“ vkladá slovo „(príjem)“.
9.
V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
v odseku 3 písm. i) a l) je úhrn týchto výnosov (príjmov) v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich vyplateniu, poukázaniu alebo pripísaniu v prospech daňovníka znížených o obstarávaciu cenu dlhopisov vyradených z majetku podľa osobitného predpisu1) v príslušnom zdaňovacom období a poplatky súvisiace s ich obstaraním.“.
10.
V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
11.
V § 43 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 14 a 15.
12.
V § 43 ods. 15 sa slová „l) a m)“ nahrádzajú slovami „i) a l)“.
13.
Za § 52u sa vkladá § 52v, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52v Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Postup podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a § 43 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2013 sa použije pri zdanení výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka od 1. júla 2013.“.

Čl. V

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 439/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. l) sa za slovo „bingo“ vkladá čiarka a slová „lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou1) (ďalej len „pokladničný doklad“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písm. r) treťom bode sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1aa a poznámka pod čiarou k odkazu 1aa.
3.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „vkladu“ vkladá čiarka a slová „ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak,“.
4.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
lotéria pokladničných dokladov.“.
5.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§4a Lotéria pokladničných dokladov
(1)
Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov.
(2)
V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.
(3)
Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné.
(4)
Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu.
(5)
V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa nepovažujú za vklad.“.
6.
V § 20 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 6 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,“.
7.
V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri lotérii pokladničných dokladov sa počet žrebov, cena jedného žrebu a celková výška hernej istiny neuvádzajú,“.
8.
V § 37 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri určovaní výšky odvodu ministerstvom pri lotérii pokladničných dokladov.“.
9.
V § 41 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.“.
10.
V § 42 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru.“.
11.
Za § 58i sa vkladá § 58j, ktorý vrátane nadpisu znie:
§58j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Do lotérie pokladničných dokladov môže byť zaradený žreb vydaný prevádzkovateľom hráčovi po predložení pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený po 31. auguste 2013.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.