Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o elektronických komunikáciách

Predpis bol zrušený predpisom 351/2011 Z. z.

610/2003 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 31.10.2011
610
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o elektronických komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet a účel úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení, štátnu reguláciu elektronických komunikácií (ďalej len „regulácia“), práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ochranu týchto sietí a služieb, efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, ochranu súkromia a údajov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných sietí,1a) ak zákon neustanovuje inak.
(3)
Účelom zákona je vytvoriť podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií na území Slovenskej republiky a odstrániť prekážky brániace jej rozvoju, vytvoriť podmienky na zriaďovanie a rozvoj transeurópskych elektronických komunikačných sietí a prevádzkyschopnosť celoeurópskych služieb, dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž”) pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb založenú na princípe technologickej neutrality a podporiť záujmy užívateľov elektronických komunikačných služieb.
(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§2 Elektronické komunikácie
(1)
Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom užívateľov uskutočňovaných po elektronických komunikačných sieťach. Elektronické komunikácie nezahŕňajú informácie prenášané ako súčasť televízneho a rozhlasového vysielania pre verejnosť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete okrem informácií, ktoré sa týkajú identifikovateľného užívateľa prijímajúceho informácie.
(2)
Elektronické komunikácie sú zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie zariadení elektronických komunikácií, elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.
§3 Zariadenia elektronických komunikácií
(1)
Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát (ďalej len „signál“) prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružené prostriedky.
(2)
Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré je schopné komunikovať pomocou vysielania, príjmu alebo vysielania a príjmu rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským alebo kozmickým rádiokomunikáciám.
(3)
Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie na koncové body sietí.
(4)
Pridružené prostriedky sú technické zariadenia a iné vybavenie pridružené k sieti, ktoré umožňujú alebo podporujú poskytovanie služieb prostredníctvom tejto siete alebo služby. Zahŕňajú systémy podmieneného prístupu a elektronických programových sprievodcov.
(5)
Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb, alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu vymedzenú v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) prevádzkovanú v súlade s týmto zákonom.
(6)
Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého používanie sa môže platiť najmä mincami, kreditnými kartami, debetnými kartami alebo predplatnými kartami vrátane kariet s volacími kódmi. Súčasťou verejného telefónneho automatu je jeho kabína alebo jeho stojan.
(7)
Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou od 9 kHz do 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom priestore bez umelého vedenia.
§4 Elektronické komunikačné siete
(1)
Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
(2)
Verejná sieť sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb.
(3)
Verejná telefónna sieť sa používa na poskytovanie verejných telefónnych služieb; umožňuje prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faksimilný prenos alebo prenos dát.
(4)
Rozhranie je
a)
koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej sieti a v prípade sietí zahŕňajúcich spájanie alebo smerovanie je tento bod určený špecifickou sieťovou adresou, ktorá sa môže vzťahovať na telefónne číslo účastníka a jeho technické špecifikácie,
b)
rozhranie v priestore, ktoré vymedzuje rádiovú spájaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami a jeho technické špecifikácie,
c)
rozhranie na prepojenie sietí alebo pripojenie osobitných sietí a jeho technické špecifikácie alebo
d)
rozhranie pre aplikačné programy, ktorým sú softvérové rozhrania medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovateľmi rozhlasového a televízneho vysielania alebo poskytovateľmi služieb a medzi prostriedkami v digitálnych televíznych zariadeniach určených pre digitálne televízne a rozhlasové služby a jeho technické špecifikácie.
(5)
Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieťou alebo jej sprístupnenie.
(6)
Geografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerovanie volaní na fyzické umiestnenie koncového bodu siete.
(7)
Negeografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu a žiadna časť jeho štruktúry nemá geografický význam; zahŕňa najmä čísla užívateľov mobilnej siete, služieb volania na účet volaného a služieb za zvýšenú úhradu.
(8)
Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. Poskytovanie siete, služby, alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je podnikaním podľa osobitného predpisu.1b)
(9)
Prístup je sprístupnenie zariadení, elektronických komunikačných služieb alebo zariadení a elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, najmä prístup k
a)
účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb prostredníctvom účastníckeho vedenia,
b)
pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu,
c)
prevodu čísel alebo k systémom ponúkajúcim ekvivalentnú funkciu,
d)
príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e)
infraštruktúre vrátane stavieb, priestorov a častí vedení sietí,
f)
systémom podmieneného prístupu na služby digitálnej televízie,
g)
službám virtuálnych sietí.
(10)
Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom umožňujúce užívateľom siete jedného podniku komunikovať s užívateľom toho istého alebo iného podniku alebo umožňujúce prístup k elektronickým komunikačným službám poskytovaným iným podnikom. Tieto služby môže poskytovať podnik alebo tretia osoba, ktorí majú prístup k verejnej sieti. Prepojenie je osobitný druh prístupu medzi poskytovateľmi verejných sietí.
(11)
Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.
(12)
Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup alebo spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia bez zmeny jeho vlastníctva.
(13)
Úplný uvoľnený prístup je prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia. Úsek metalického skrúcaného páru je časť účastníckeho vedenia spájajúca koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia.
(14)
Spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia je prístup k účastníckemu vedeniu alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť časť frekvenčného spektra, ktoré sa nepoužíva na telefónnu službu, pričom hovorové pásmo frekvenčného spektra zostáva aj naďalej k dispozícii podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu.
(15)
Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) je súčasť siete. Vedením sú líniové a inžinierske stavby elektronických komunikačných sietí a verejné technické vybavenie územia,2) najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, ako sú rozvádzače, zosilňovače, stožiare, nosiče, oporné a vytyčovacie body, káblovody, káblové šachty a rúry.
(16)
Oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče alebo káble.
(17)
Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových súborov, križovatka káblov s pozemnými komunikáciami, dráhami, vodnými tokmi, polohová zmena trasy káblov v obciach alebo vo voľnom teréne.
§5 Elektronické komunikačné služby
(1)
Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaný pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti,3) ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťami.
(2)
Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. Verejná telefónna služba je verejná služba na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
(3)
Volanie je elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.
(4)
Prevádzkyschopnosť služieb je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov a rozhraní, ktoré umožňuje komunikáciu medzi koncovými užívateľmi alebo medzi koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim službu prostredníctvom technologicky rôznych sietí.
(5)
Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.
(6)
Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby. Koncový užívateľ je spotrebiteľ4) a v prípade rozhlasových a televíznych programových služieb aj poslucháč a divák.
(7)
Účastník je ten koncový užívateľ, ktorý uzavrel s podnikom poskytujúcim verejné služby zmluvu o pripojení.

DRUHÁ ČASŤ | REGULÁCIA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§6
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Ministerstvo
a)
vypracúva návrhy národnej politiky pre elektronické komunikácie a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,
b)
vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde na schválenie,
c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie a medzinárodných organizácií.
(3)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií alebo prechodu na digitálne pozemské vysielanie, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.4a) Na poskytovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.4b)
(4)
Po schválení žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 a účele dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Úrad je národný regulátor a cenový orgán5) v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona
a)
vykonáva reguláciu,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov,
c)
spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,
d)
chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
e)
plní povinnosti podporujúce súťaž, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých osôb členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky, prístup k sieťam, prevádzkyschopnosť sietí a služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa s uplatnením technických noriem,6)
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v medziach tohto zákona,
g)
vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
h)
zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a Európskej komisii, ktorej oznamuje aj informácie patriace do jeho pôsobnosti,
i)
určuje úhrady,
j)
vedie mimosúdne riešenie sporov,
k)
poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,
l)
plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,7)
m)
vykonáva dohľad a ukladá sankcie,
n)
vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.7a)
(7)
Úrad je povinný všetky činnosti vykonávať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Úrad pri svojej činnosti môže využiť aj služby iných osôb. Svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu zverejňuje vo vestníku a informatívne na internete, pričom zabezpečuje ochranu údajov.
(8)
Úhrady podľa odseku 6 písm. i) sú administratívne úhrady, ktoré úrad ukladá podnikom poskytujúcim siete, služby alebo siete a služby na základe všeobecného povolenia a úhrady za právo používať čísla alebo úhrady za právo používať frekvencie, ktoré úrad ukladá na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Výška administratívnych úhrad podľa § 13 ods. 2 písm. e) nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na správu, kontrolu práv a povinností vyplývajúcich z týchto povolení a povinností podľa § 18 až 27. Úrad pri určovaní úhrad jednotlivým podnikom koná v súlade s odsekom 7 a ukladá ich primerane tak, že minimalizuje nadbytočné náklady. Úhrady zahŕňajú aj náklady úradu na medzinárodnú spoluprácu a harmonizáciu, analýzu trhu, sledovanie a kontrolu plnenia podmienok a iné kontroly trhu. Úhrady vyberá úrad a sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Úrad zverejňuje spôsob a metódu stanovenia administratívnych úhrad, ročný prehľad svojich nákladov úradu na správu a kontrolu práv a povinností podľa § 18 až 28 a práv a povinností uložených na základe povolenia a celkovú sumu vybratých administratívnych úhrad.
§7
(1)
Úrad je rozpočtová organizácia8) so sídlom v Bratislave. Úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať stále alebo dočasné pracoviská.
(2)
Na čele úradu je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom a ktorého na návrh vlády volí a odvoláva národná rada.
(3)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda.
(4)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.9)
(6)
Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas funkčného obdobia
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,
b)
vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia,
c)
byť zamestnancom, spoločníkom alebo konateľom právnickej osoby, členom jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom fyzickej osoby, ani mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach týchto osôb, ak sú tieto osoby prevádzkovateľom siete, poskytovateľom služby alebo prevádzkovateľom siete a poskytovateľom služby,
d)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
(7)
Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady a podpredseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi vlády. Funkčné obdobie predsedu úradu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie. Funkčné obdobie podpredsedu úradu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie.
(9)
Predsedu úradu odvolá národná rada a podpredsedu úradu odvolá vláda, ak
a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom čine alebo bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená,
d)
počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonáva svoju funkciu.
§8 Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi a prevádzkovateľmi
(1)
Úrad spolupracuje najmä s
a)
Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie,
b)
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v otázkach určenia relevantných trhov (§ 15), analýzy relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií (§ 16) a určenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (§ 17),
c)
prevádzkovateľmi osobitných sietí pri koordinácii využívania frekvenčného spektra,
d)
Slovenskou obchodnou inšpekciou pri výkone štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami,
e)
Európskou komisiou a národnými regulátormi členských štátov Európskej únie.
(2)
Pri uplatňovaní regulačnej zodpovednosti úradu vymedzenej týmto zákonom a kompetencií Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ustanovenej osobitným predpisom si úrady vymieňajú informácie a podklady.
§9 Informácie úradu
Úrad poskytuje Európskej komisii na jej odôvodnenú žiadosť informácie, ktoré Európska komisia požaduje na plnenie svojich úloh. Ak úrad poskytuje Európskej komisii informácie, ktoré mu predtým poskytol podnik na jeho žiadosť, oznámi úrad túto skutočnosť podniku. Informácie zhromaždené úradom sú verejne dostupné okrem informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva10) alebo utajovanou skutočnosťou.
§10 Konzultácie
(1)
Konzultácie sú vzájomná výmena informácií, stanovísk a predbežné rokovania úradu s dotknutými stranami, najmä podnikmi, národnými regulačnými orgánmi alebo Európskou komisiou pred konaním a rozhodovaním o opatreniach, ktoré budú mať značný dosah na relevantný trh alebo v prípadoch, o ktorých to ustanoví tento zákon.
(2)
Úrad pred začatím konania konzultuje svoj návrh opatrenia vo veci, ktorá bude mať významný dosah na relevantný trh, poskytne dotknutým stranám najmenej jeden mesiac na vyjadrenie odo dňa jeho zverejnenia. Úrad v návrhu uvedie najmä definíciu trhu, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na relevantnom trhu spolu s označením podniku s významným vplyvom na tomto trhu, uloženie, zmenu alebo zrušenie povinností podľa § 18 až 24 a § 27 a odôvodnenie uvedených skutočností. Úrad zohľadní v čo najväčšej možnej miere stanovisko dotknutého podniku.
(3)
Ak návrh vo veci podľa odseku 2 bude mať dosah na obchodovanie medzi členskými štátmi Európskej únie, úrad zašle tento návrh s odôvodnením Európskej komisii a všetkým národným regulačným orgánom členských štátov Európskej únie, ak ide o
a)
určenie relevantných trhov,
b)
postupy súvisiace s analýzou relevantného trhu,
c)
povinnosti prístupu k sieti a prepojenia sietí,
d)
povinnosti určené podľa § 23, 24, 27 a 28.
(4)
Úrad v čo najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Európskej komisie a národných regulačných orgánov. Úrad po posúdení stanovísk začne konanie alebo konzultácie ukončí. Úrad vydané rozhodnutie zašle Európskej komisii.
(5)
Ak rozhodnutie bude mať dosah na obchodovanie medzi členskými štátmi Európskej únie a Európska komisia vo svojom stanovisku k návrhu rozhodnutia vyjadrí názor, že jeho vydanie bude prekážkou vo vzájomnom obchode v rámci Európskej únie, alebo vyjadrí vážne pochybnosti o jeho súlade s právom Európskej únie, najmä s účelom uvedeným v § 1 ods. 2, úrad odloží vydanie rozhodnutia o dva mesiace. Ak Európska komisia v tejto lehote požiada o stiahnutie návrhu s uvedením dôvodov, úrad rozhodnutie nevydá a konanie zastaví.
(6)
Ak úrad vo výnimočných prípadoch usúdi, že treba naliehavo konať v záujme ochrany súťaže a ochrany záujmov užívateľov bez dodržania postupu uvedeného v odsekoch 2 až 5, okamžite vydá predbežné opatrenie11) alebo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2.
Úrad toto opatrenie alebo rozhodnutie bezodkladne zašle s odôvodnením Európskej komisii a všetkým národným regulačným orgánom. Na účel zistenia odôvodnenosti tohto predbežného opatrenia pred vydaním rozhodnutia vo veci úrad postupuje podľa odsekov 2 až 5. Počas priebehu konzultácií úrad konanie preruší.
(7)
Úrad pred začatím konzultácií zverejní predmet, rozsah a postup konzultácií na internete. Po ukončení konzultácií úrad zverejní výsledky a správu o postupe podľa odsekov 2 až 6.
(8)
Úrad je jediným informačným miestom, ktorého prostredníctvom možno vstúpiť do všetkých prebiehajúcich konzultácií.
§11 Regulácia elektronických komunikácií
(1)
Regulácia elektronických komunikácií je
a)
určovanie podmienok na poskytovanie sietí a služieb (§ 12 až 14),
b)
regulácia súťaže na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (§ 15 až 28),
c)
správa čísel a frekvencií (§ 29 až 36),
d)
regulácia cien (§ 22 až 24, 26, 27, 48 a 70),
e)
štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len „dohľad“) (§ 37 a 38).
(2)
Úrad pri regulácii prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej komisie vrátane technických noriem a technických špecifikácií pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia. Pri regulácii musí zohľadňovať technologickú neutralitu regulácie, ktorá neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie.
(3)
Úrad pri regulácii zabezpečuje, aby nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov, podporuje efektívne investície do kvalitnej a modernej infraštruktúry, dbá na zachovanie celistvosti a bezpečnosti verejných sietí. Úrad vytvára podmienky, aby všetci koncoví užívatelia mali prístup k univerzálnej službe, a dbá na maximálny prospech užívateľov, najmä zdravotne postihnutých užívateľov, v súvislosti s možnosťou výberu služby, ceny a kvality.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB
§12
(1)
Poskytovať siete, služby alebo siete a služby možno len na základe všeobecného povolenia. Ak na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby je potrebné udeliť individuálne právo na používanie čísel alebo frekvencií, úrad vydá podniku individuálne povolenie na používanie čísel podľa § 31 alebo individuálne povolenie na používanie frekvencií podľa § 32.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 nie je potrebné na osobitné siete s výnimkou sietí alebo ich častí, ktoré sú zriadené rádiovými zariadeniami na frekvenciách, ktoré neboli na tento účel vymedzené v národnej tabuľke frekvenčného spektra.
§13 Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecné povolenie určuje práva a podmienky na poskytovanie sietí, služieb a na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré možno uplatňovať na všetky alebo na niektoré z nich. Povinnosti ukladané podľa § 18 až 27 a § 50 až 54 nie sú týmto dotknuté.
(2)
Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:
a)
prevádzkyschopnosti služieb a prepojenia sietí,
b)
dostupnosti čísel z národného číslovacieho plánu pre koncových užívateľov,
c)
týkajúce sa životného prostredia a územného plánovania, ako aj požiadavky a podmienky spojené s poskytnutím prístupu alebo využívaním cudzích nehnuteľností a podmienky spojené so spoločným používaním prostriedkov a využívaním priestoru vrátane prípadných finančných alebo technických záruk potrebných na zabezpečenie správnej realizácie infraštruktúrnych prác,
d)
finančných príspevkov na vyrovnanie čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,
e)
administratívnych úhrad,
f)
ochrany osobných údajov a súkromia špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
g)
ochrany koncových užívateľov vrátane podmienok špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
h)
obmedzenie prenosu signálu s nezákonným obsahom,
i)
informácií poskytovaných úradu podnikmi na základe jeho žiadosti týkajúcich sa oznamovacej povinnosti a povinnosti poskytovania informácií podľa § 38,
j)
zabezpečenia zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní12) a jeho pripojenie do siete; technickú špecifikáciu zariadenia na odpočúvanie schvaľuje úrad,
k)
prípravy sietí a služieb na obdobie krízových situácií a mimoriadnych situácií13) na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia, záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému verejným vysielaním a obyvateľstvom,
l)
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia,
m)
prístupu a zásady ukladania povinností podľa § 18 až 28 pre prípad, keď na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií nie je efektívna súťaž,
n)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia medzi sieťami, službami alebo sieťami a službami podľa osobitných predpisov,14)
o)
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
p)
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia,
r)
zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby.
(3)
Podmienky uvedené vo všeobecnom povolení musia byť objektívne odôvodnené vo vzťahu k sieti alebo službe, ktorej sa týkajú, musia byť nediskriminačné, primerané a transparentné.
(4)
Návrh všeobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu. Úrad predložené pripomienky vyhodnotí a zverejní.
(5)
Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.
(6)
Odseky 4 a 5 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia.
(7)
Podnik má právo poskytovať siete, služby alebo siete a služby, ak spĺňa podmienky povolenia a splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 14. Pre možnosť poskytovať siete, služby alebo siete a služby je rozhodujúci deň doručenia dostatočného a úplného oznámenia podľa § 14 ods. 2 a 3.
§14 Oznamovacia povinnosť
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby, je povinná oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania, ak tak úrad určí vo všeobecnom povolení. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny alebo zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby a na zmeny údajov podľa odseku 2.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí byť písomné a obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu oznamovateľa poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo oznamovateľa, ak bolo pridelené,
c)
osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami,
d)
stručný opis sietí, služieb alebo sietí a služieb s uvedením, či ide o verejné alebo neverejné siete, služby alebo siete a služby,
e)
predpokladaný termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ich zmeny alebo zrušenie.
(3)
Úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby; ak je oznámenie neúplné, úrad ho vráti na doplnenie. Zaevidovanie úrad zverejní do jedného týždňa od doručenia takého oznámenia na internete. Ak o to oznamovateľ požiada, úrad do jedného týždňa odo dňa doručenia oznámenia potvrdí podniku splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv podľa § 28, 69 a 70.
(4)
Úrad vymaže podnik z evidencie, ak podnik bol vymazaný z obchodného registra.
TRETIA HLAVA
REGULÁCIA SÚŤAŽE V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
§15 Určenie relevantných trhov
(1)
Úrad určí relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií (ďalej len „relevantný trh“) na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov a postupov analýzy relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia a s prihliadnutím na špecifické národné podmienky, najmä geografické.
(2)
Úrad priebežne dopĺňa alebo mení zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej komisie. Zoznam relevantných trhov a jeho zmeny určuje úrad rozhodnutím. Rozhodnutie úrad uverejňuje vo vestníku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní.
(3)
Úrad je povinný pred určením relevantných trhov,15) ktoré sa líšia od trhov definovaných v odporúčaniach a usmerneniach Európskej komisie, postupovať podľa § 10.
(4)
Úrad spolupracuje s Európskou komisiou pri určovaní nadnárodných trhov podľa požiadaviek Európskej komisie.
§16 Analýza relevantných trhov
(1)
Úrad najmenej raz za dva roky analyzuje relevantné trhy. Ak úrad určil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota na analýzu relevantných trhov plynie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku. Ak úrad neurčil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota plynie odo dňa ukončenia analýzy trhu. Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž a či nápravné opatrenia podľa osobitných predpisov alebo právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti súťažného práva pri poskytovaní sietí a služieb sú dostatočné na jej zabezpečenie.
(2)
Efektívnou súťažou sa rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv.
(3)
Významný vplyv na relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov (ďalej len „významný podnik“).
(4)
Úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu:
a)
veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu,
b)
ovládanie unikátneho zariadenia,16) rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže,
c)
existencia technologicky podmienených výhod,
d)
zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu,
e)
prístup ku zdrojom financovania,
f)
miera diverzifikácie služieb,
g)
úspory z rozsahu,
h)
úspory zo sortimentu,
i)
miera vertikálnej integrácie,
j)
vysokorozvinutá distribučná a predajná sieť,
k)
existencia potenciálnej konkurencie,
l)
prekážky vstupu na trh,
m)
súčasný stav súťaže na relevantnom trhu alebo
n)
iné kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu.
(5)
Za významný podnik možno považovať podnik s významným vplyvom aj na trhu úzko súvisiacom, ak sú väzby medzi týmito dvoma relevantnými trhmi také, že umožňujú prenesenie vplyvu z jedného trhu na druhý, a tým posilnenie trhového vplyvu podniku na trhu.
(6)
Spoločný významný vplyv dvoch alebo viacerých významných podnikov, ktoré poskytujú siete, služby alebo siete a služby na relevantnom trhu, možno zistiť aj v prípade nedostatku štrukturálnych alebo iných vzájomných väzieb, ak pôsobia na trhu, ktorého štruktúra utvára podmienky na spoločné koordinované správanie. Predpokladom vytvorenia spoločného významného vplyvu je relevantný trh, ktorý vykazuje vysoký stupeň koncentrácie a transparentnosti, najmä vzhľadom na
a)
rozvinutý trh,
b)
stagnujúci alebo mierny rast na strane dopytu,
c)
malá pružnosť dopytu,
d)
homogénny produkt,
e)
podobná štruktúra nákladov,
f)
podobné trhové podiely,
g)
nedostatok technických inovácií a zastaraná technológia,
h)
neexistujúca nadmerná kapacita,
i)
podstatné prekážky vstupu na trh,
j)
nedostatok vyjednávacej sily na strane dopytu,
k)
nedostatok efektívnej súťaže,
l)
rôzne druhy väzieb medzi zúčastnenými podnikmi,
m)
mechanizmy protiopatrení medzi zúčastnenými podnikmi,
n)
chýbajúci alebo obmedzený priestor na cenovú konkurenciu.
§17 Určenie významného podniku
(1)
Ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií podľa § 10 určí rozhodnutím významný podnik, a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 18 až 24 a § 27. Tieto povinnosti musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť oprávnené a primerané účelu a princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Ak je na tomto trhu určený významný podnik, úrad mu existujúce povinnosti ponechá, zmení alebo doplní.
(2)
Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, že na príslušnom relevantnom trhu je efektívna súťaž, nesmie uložiť alebo ponechať v platnosti povinnosti podľa § 18 až 24 a § 27. Existujúce povinnosti úrad zruší v rozhodnutí, ktorým sa zrušuje určenie podniku za významný podnik, a v primeranej lehote vopred upovedomí strany dotknuté zrušením týchto povinností.
(3)
Úrad každé rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 zverejní (§ 6 ods. 7).
(4)
Ak Európska komisia určí nadnárodné trhy podľa § 15 ods. 4, úrad v spolupráci s príslušnými národnými regulátormi vykoná analýzu určeného nadnárodného trhu a rozhodne o prípadnom uložení, zachovaní, zmene alebo zrušení povinností podľa § 18 až 24 a § 27 významných podnikov.
(5)
Konzultácie (§ 10) o analýze relevantného trhu v súvislosti s ukladaním, zmenou alebo zrušením povinností podľa § 18 až 24 a § 27 sa týkajú podniku, ktorému sa tieto povinnosti ukladajú, menia alebo zrušujú a iných osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté.
§18 Transparentnosť prístupu
(1)
Úrad je oprávnený na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s prístupom alebo prepojením uložiť významnému podniku povinnosť zverejňovať špecifické informácie, najmä účtovné informácie, technické špecifikácie, vlastnosti siete, zmluvné podmienky dodávania a používania služieb vrátane cien. Ak je to potrebné, úrad spresní informácie, ktoré je významný podnik povinný predložiť úradu alebo zverejniť, určí požadovanú úroveň podrobnosti ich obsahu a spôsob zverejnenia.
(2)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prístup a prepojenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, najmä ak má tento významný podnik uloženú povinnosť nediskriminácie. Referenčná ponuka musí byť transparentná, aby sa zabezpečilo, že sa od podnikov požadujúcich prístup alebo prepojenie nebude vyžadovať platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby. Referenčná ponuka musí byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať aj opis jednotlivých položiek, obvyklých bodov prepojenia, kvality, súvisiace lehoty a podmienky vrátane cien. Úrad je oprávnený na uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo povinností uložených rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1 uložiť významnému podniku zmeny referenčnej ponuky; úrad môže zohľadniť návrh zmeny referenčnej ponuky predloženej podnikom. Podnik je povinný predložiť úradu na zverejnenie upravenú referenčnú ponuku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vydaného úradom.
(3)
Ak má významný podnik uložené povinnosti podľa § 21 týkajúce sa uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, je povinný v lehote podľa odseku 2 vydať referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a predložiť ju úradu na zverejnenie. Referenčná ponuka na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu musí obsahovať podmienky uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. Referenčná ponuka nesmie obsahovať žiadne ceny za sieťové prvky alebo zariadenia, za ktoré by oprávnený podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu musel platiť, ak nie sú potrebné na poskytovanie jeho služieb.
(4)
Úrad zverejní predloženú referenčnú ponuku bez zbytočného odkladu.
§19 Nediskriminácia prístupu
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia sietí.
(2)
Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať.
§20 Oddelená evidencia
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku, ktorý poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnosť viesť v systéme účtovníctva oddelene každú špecifickú činnosť súvisiacu s prístupom alebo prepojením a od vertikálne integrovaného podniku vyžadovať sprehľadnenie veľkoobchodných a vnútropodnikových cien, aby sa zabezpečila požiadavka nediskriminácie podľa § 19 alebo sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom, okrem verejnej ďalekopisnej služby a verejnej telegrafnej služby. Úrad je oprávnený špecifikovať štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v systéme účtovníctva.
(2)
Významný podnik je na požiadanie úradu povinný predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa odseku 1 vrátane údajov o tržbách za každý príslušný trh prístupu a prepojenia. Ak takéto informácie prispejú k otvorenému a konkurenčnému trhu, úrad ich zverejní. Úrad musí dbať, aby sa pri zverejnení zachovalo právo významného podniku na ochranu jeho obchodného tajomstva.
§21 Prístup k určitým sieťovým prostriedkom
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnosť splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o prístup, používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí, najmä v prípadoch, ak zistí, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky by neumožnili efektívnu súťaž na trhu pre koncových užívateľov alebo neboli v ich záujme. Úrad je oprávnený v týchto povinnostiach významnému podniku uložiť povinnosť
a)
poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu,
b)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
c)
nezrušiť už poskytnutý prístup k prostriedkom,
d)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup alebo prepojenie k sieti,
e)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb alebo služieb virtuálnych sietí,
f)
umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a časti vedení,
g)
poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieťach,
h)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,
i)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.
(2)
Úrad je oprávnený doplniť povinnosti podľa odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti a včasnosti. Ak je to potrebné na zabezpečenie obvyklej prevádzky siete, úrad je oprávnený určiť technické alebo prevádzkové podmienky prístupu k špecifickým sieťovým prostriedkom alebo k prepojeniu sietí.
(3)
Úrad pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 zohľadní
a)
technickú a ekonomickú únosnosť využitia alebo výstavby konkurenčných zariadení s ohľadom na rýchlosť vývoja trhu, spôsob a typ prístupu a prepojenia,
b)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu a prepojenia so zreteľom na využiteľnú kapacitu siete,
c)
počiatočné investície vlastníkov telekomunikačných zariadení a sietí vo väzbe na riziká spojené s investovaním,
d)
potrebu dlhodobého zabezpečenia konkurenčného prostredia,
e)
ochranu práv investujúcich podnikov alebo práv vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva,
f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
§22 Regulácia cien prístupu a povinnosť nákladovej orientácie
(1)
Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť významnému podniku pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík. Úrad je povinný zabezpečovať, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.
(2)
Úrad je oprávnený pri regulácii cien na účel podpory efektivity a súťaže a na zabezpečenie čo najväčšieho prospechu pre spotrebiteľov zohľadniť aj ceny na porovnateľných konkurenčných trhoch.
(3)
Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa odseku 1. Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny. Na účely kalkulácie cien efektívneho poskytovania služieb je úrad oprávnený použiť konkrétnu metódu kalkulácie cien, ktorá môže byť nezávislá a odlišná od metódy používanej týmto podnikom.
(4)
Ak úrad podľa odseku 1 určil metódu kalkulácie cien na podporu regulácie cien, úrad zverejní opis systému kalkulácie cien, v ktorom uvedie aspoň hlavné kategórie zoskupenia nákladov a pravidlá ich priradenia.
(5)
Ak úrad určí významnému podniku metódu kalkulácie cien podľa odseku 1, úradom poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba overí aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní.
§23 Regulácia služieb pre koncových užívateľov
(1)
Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch pre koncových užívateľov nie je efektívna súťaž a povinnosti uložené podľa § 18 až 22 a § 27 nezabezpečujú účel podľa § 1 ods. 2, je oprávnený významnému podniku na takých trhoch, na ochranu záujmov koncových užívateľov, pri súčasnej podpore efektívnej súťaže uložiť najmä
a)
zákaz
1.
požadovať neprimerane vysoké ceny,
2.
brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,
3.
nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,
4.
bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb,
b)
povinnosť neprekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov a dodržať cenovú reguláciu so zreteľom na nákladovo orientované ceny a ceny na porovnateľných trhoch s efektívnou súťažou.
(2)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb pre koncových užívateľov, ktorému boli uložené povinnosti podľa odseku 1, povinnosť použiť metódu kalkulácie cien, v ktorej budú uvedené druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba overí aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.
(3)
Úrad nemôže uplatňovať reguláciu na trhoch podľa odseku 1, na ktorých bola zistená efektívna súťaž.
§24 Prenájom okruhov
(1)
Prenájom okruhov je služba, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej alebo rôznych sietí; nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.
(2)
Rozsah minimálneho súboru prenajatých okruhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch, na ktorých sa poskytuje časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov, nie je efektívna súťaž, uloží významným podnikom na takých trhoch povinnosť poskytovať časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti, nákladovej orientácie a nediskriminácie podľa prílohy č. 3.
(4)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb podľa odseku 3 povinnosť použiť metódu kalkulácie cien, v ktorej budú uvedené druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba môže kedykoľvek overiť aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.
(5)
Významný podnik je povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa odseku 4. Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny.
§25 Systém podmieneného prístupu
(1)
Systém podmieneného prístupu je akékoľvek technické opatrenie alebo dohoda zabezpečujúce v zrozumiteľnej forme prístup k chráneným službám podmienený predplatným alebo iným súhlasom poskytovateľa tejto služby. Chránenou službou sú rozhlasové a televízne programové služby a služby informačnej spoločnosti.
(2)
Zariadením pre zdokonalenú digitálnu televíziu sa rozumie prídavné zariadenie určené na pripojenie k televíznemu prijímaču alebo integrovaný digitálny televízny prijímač na príjem služieb digitálnej televízie.
(3)
Je zakázané na komerčné účely používať telekomunikačné zariadenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovalo prístup ku chránenej službe v zrozumiteľnej forme bez povolenia poskytovateľa služby.
(4)
Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatňovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(5)
Podnik, ktorý prijíma a šíri programové služby so širokouhlým formátom, je povinný tento formát zachovávať.
(6)
Televízna programová služba so širokouhlým formátom je služba, ktorá úplne alebo čiastočne obsahuje programy vyrobené a upravené na zobrazenie v širokouhlom formáte na celú výšku obrazovky. Referenčným formátom je formát 16 : 9.
§26 Prijateľnosť cien univerzálnej služby
(1)
Úrad je povinný sledovať vývoj a úroveň cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby (§ 50) poskytovaných určenými podnikmi, najmä vo vzťahu k vnútroštátnym cenám pre koncových užívateľov a ich príjmom.
(2)
Úrad je oprávnený uložiť určeným podnikom v súlade s § 6 ods. 7 povinnosti
a)
poskytovať koncovým užívateľom možnosti výberu cien, ktoré sa odchyľujú od cien vychádzajúcich z obvyklých obchodných podmienok a ktoré umožnia koncovým užívateľom s nízkymi príjmami alebo s osobitnými sociálnymi potrebami prístup k verejne dostupným telefónnym službám a ich používanie,
b)
používať jednotné ceny na celom území štátu, geografické priemery cien alebo dodržiavať maximálne ceny.
§27 Možnosť výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou
(1)
Úrad uloží významnému podniku na trhu poskytovania pripojenia k verejnej telefónnej sieti a používania tejto siete na pevnom mieste povinnosť umožniť svojim účastníkom podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejné telefónne služby
a)
individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a
b)
predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.
(2)
Ceny za prístup a prepojenie týkajúce sa poskytovania výberu podniku podľa odseku 1 musia byť určené tak, aby obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním výberu podniku podľa odseku 1 a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s jeho poskytovaním. Ak sa od účastníkov požadujú priame úhrady za služby spojené s výberom podniku, úrad je oprávnený rozhodnutím určiť podniku upravenie týchto úhrad tak, aby neznižovali záujem účastníkov o využívanie výberu podniku.
(3)
Úrad je oprávnený uložiť na základe analýzy relevantného trhu významnému podniku povinnosť umožniť výber podniku aj v iných sieťach, ako je pevná verejná telefónna sieť, ak je to na základe výsledkov analýzy príslušného relevantného trhu nevyhnutné na dosiahnutie efektívnej súťaže.
§28 Prepojenie sietí
(1)
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku.
(2)
Bez ohľadu na povinnosti uložené podľa tohto zákona významným podnikom, úrad je oprávnený po konzultácii podľa § 10 uložiť podnikom, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovanému jedným alebo viacerými číslami v číslovacom pláne, povinnosti na zabezpečenie spojenia od koncového bodu ku koncovému bodu, v odôvodnených prípadoch aj povinnosť prepojiť siete v lehote stanovenej úradom.
(3)
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť na základe všeobecného povolenia v ktoromkoľvek štáte Európskej únie povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku. Podnik iného členského štátu žiadajúci o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nemusí mať povolenie pôsobiť na tomto území, ak tu neposkytuje služby alebo siete.
(4)
Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli získané, a nesmú sa zneužiť tretími osobami na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie podľa § 38 ods. 2.
(5)
Prepojenie verejných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horšia ako prevádzkovanie verejnej siete pre vlastnú potrebu podniku alebo poskytovanie verejnej siete a služby podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať. Podnik je zodpovedný za prevádzkyschopnosť prepojenia na strane ním prevádzkovanej verejnej siete až po bod prepojenia.
(6)
Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie
a)
za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa § 13 ods. 2 písm. r) zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť služieb,
b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné,
c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci verejnú sieť požiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia.
(7)
Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny sú podniky povinné v písomnej forme predložiť úradu v lehote do 45 dní odo dňa jej uzavretia; v elektronickej forme sú podniky povinné predložiť úradu uzavretú zmluvu o prepojení sietí v rovnakej lehote a v rozsahu základných technických a ekonomických podmienok prepojenia. Úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva. Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVA ČÍSEL A FREKVENCIÍ
§29 Správa čísel a číslovací plán
(1)
Úrad
a)
riadi používanie čísel,
b)
zostavuje a vydáva číslovací plán,
c)
prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho plánu,
d)
rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej siete.
(2)
Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných sietí a služieb.
(3)
Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie. Pri jeho spracovaní rešpektuje medzinárodné zmluvy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách a zohľadňuje aj vývoj nových služieb a zabezpečenie dostatočného počtu čísel.
(4)
Podnik je povinný poskytnúť na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu.
(5)
Číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§30 Správa frekvenčného spektra
(1)
Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra, ktorou je
a)
spolupráca s ministerstvom pri spracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra,
b)
zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,
c)
vymedzenie alebo pridelenie frekvencií a povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,
d)
koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra,
e)
udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvencií.
(2)
V národnej tabuľke frekvenčného spektra sa uvádza, ktoré frekvenčné pásma sú pridelené jednotlivým službám a rádiovým zariadeniam. Národnú tabuľku frekvenčného spektra zverejňuje ministerstvo na internete.
(3)
Na príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra sa podieľa medzirezortná komisia, ktorej štatút a rokovací poriadok schvaľuje ministerstvo.
(4)
Úrad na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra vypracuje plán využívania frekvenčného spektra s prihliadnutím na potrebu európskej harmonizácie, stupeň technického rozvoja rádiových zariadení a na úroveň prevádzkovania sietí a služieb v konkrétnom frekvenčnom pásme. Plán využívania frekvenčného spektra úrad zverejňuje na internete.
§31 Individuálne povolenie na používanie čísel
(1)
Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel.
(2)
Úrad pridelí čísla v súlade s § 6 ods. 7 na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejné služby alebo verejnú sieť a verejnú službu alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu do troch týždňov od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje
a)
názov a iné identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o požadovaných číslach,
c)
účel použitia čísel,
d)
čas používania čísel.
(4)
Rozhodnutie o pridelení čísel obsahuje
a)
názov a iné identifikačné údaje žiadateľa, ktorému sa čísla prideľujú,
b)
pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto služby, efektívnym a účinným používaním čísel,
c)
požiadavky na prenositeľnosť čísel,
d)
osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,
e)
lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,
f)
ročnú úhradu za používané čísla a spôsob jej platenia,
g)
uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní čísel,
h)
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
(5)
Úrad čísla nepridelí, ak
a)
pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán,
b)
žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie čísel alebo
c)
žiadateľ porušuje podmienky platného pridelenia čísel.
(6)
Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,
a)
ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
b)
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c)
ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,
d)
v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,
e)
ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,
f)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.
(7)
V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel zamýšľanú zmenu, na základe oznámenia môže držiteľ povolenia na používanie čísel do štyroch týždňov odo dňa doručenia tohto oznámenia vyjadriť k zamýšľanej zmene svoje stanovisko.
(8)
Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel musí v lehote určenej úradom a na svoje náklady splniť rozhodnutie úradu o zmene pridelenia čísel podľa odseku 6 písm. a) až e). Ak bolo takéto rozhodnutie vydané na základe dôvodov určených v odseku 6 písm. a) až e), nezakladá nárok na odškodnenie.
(9)
Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak
a)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,
1.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím o pridelení čísla alebo jeho zmene, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; netýka sa ročnej úhrady za pridelené čísla,
2.
najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej po dobu troch mesiacov,
3.
neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
b)
je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku.
(10)
Rozhodnutie o pridelení čísla stráca platnosť dňom
a)
uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b)
oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel,
c)
oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla.
(11)
Číslo možno prideliť inému žiadateľovi najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa straty platnosti predchádzajúceho rozhodnutia o pridelení tohto čísla, ak ide o číslo, ktoré bolo pridelené účastníkovi.
(12)
Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel, je povinný platiť za každé používané číslo ročnú úhradu podľa sadzobníka úhrad do výšky 20 000 Sk. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§32 Individuálne povolenie na používanie frekvencií
(1)
Individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie”) je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia alebo rozhodnutie o pridelení frekvencií, alebo rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia.
(2)
Úrad vydáva individuálne povolenie podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Úrad pridelí frekvencie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené, ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac. Úrad je oprávnený lehotu na vydanie individuálneho povolenia predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov. Medzinárodné dohody o používaní frekvencií nie sú týmto dotknuté.
(3)
Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,
b)
počet a typ rádiových zariadení, ak je to potrebné,
c)
požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov, ak nie sú už záväzne určené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového zariadenia a osvedčenie o jej osobitnej odbornej spôsobilosti, ak to tento zákon ustanovuje,
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ak je to potrebné,
g)
osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu,17) ak ide o povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie,
h)
dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
i)
požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné.
(4)
Úrad je oprávnený na účel posúdenia a overenia žiadosti podľa odseku 3 vyžadovať predloženie informácií potrebných na preukázanie spôsobilosti žiadateľa splniť určené podmienky.
(5)
Úrad je oprávnený obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využitia frekvenčného spektra len z dôvodu zabezpečenia účelného využívania frekvencií. Úrad prehodnocuje raz za rok alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov dôvody obmedzenia počtu práv. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie počtu práv a zmeny v obmedzení podľa § 10.
(6)
Ak je počet práv na používanie frekvencií obmedzený alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia sú stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra, úrad prideľuje frekvencie na základe žiadosti podľa odseku 2 a výsledku výberového konania podľa odsekov 7 až 17 v súlade s § 6 ods. 7, pričom vychádza z potreby efektívneho využitia frekvencií. Úrad počas výberového konania konanie o žiadosti preruší.
(7)
Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí
a)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
b)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,
c)
hodnotiace kritériá,
d)
termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
e)
požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,
f)
výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu ponuku,
g)
ďalšie podklady na výberové konanie.
(8)
Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk podľa § 6 ods. 7 a v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike. Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým uchádzačom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia.
(9)
Na vyhodnotenie ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda úradu; členom výberovej komisie môže byť iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Člen výberovej komisie nesmie byť
a)
osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo jeho zástupcovi,
b)
osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo dozorného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania alebo jeho zástupcu,
c)
osoba, ktorá je blízkou osobou18) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,
d)
osoba, o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti.
(10)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomne čestné vyhlásenie o tom, že v jej prípade nie je prekážka podľa odseku 9. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 9 po začatí výberového konania, člen výberovej komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda úradu namiesto neho vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9 a poskytne o tom čestné vyhlásenie.
(11)
Úrad môže v každom štádiu výberového konania využiť služby znalcov a nezávislých poradcov.
(12)
Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na výberové konanie.
(13)
Na ponuky podané po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ich predkladateľovi ponuky neotvorené. Po uplynutí určeného termínu nemožno ponuku doplniť, ani zmeniť.
(14)
Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou.
(15)
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Vylúčení účastníci výberového konania a účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa považujú za neúspešných účastníkov. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.
(16)
Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania. Toto rozhodnutie neoprávňuje na prevádzku rádiového zariadenia.
(17)
Ak úspešný účastník výberového konania vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruší, pretože nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií v lehote splatnosti, úrad začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším účastníkom výberového konania podľa poradia stanoveného komisiou. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.
(18)
Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie.
(19)
Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len
a)
identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,
b)
určenie služby alebo druhu siete alebo technológie, pre ktoré sú udelené práva na používanie frekvencie, vrátane prípadného výlučného používania frekvencie na prenos špecifického obsahu alebo špecifických audiovizuálnych služieb,
c)
podmienky na efektívne a účinné používanie frekvencií vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,
e)
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú, s výhradou všetkých zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
f)
záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania,
g)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h)
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia a
i)
povinnosti, ktoré je potrebné splniť na dodržanie platných medzinárodných dohôd o využívaní frekvencií,
j)
podmienky prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.
(20)
Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie úrad vydá, ak žiadateľ o povolenie má licenciu na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie alebo ak má uzavretú zmluvu o poskytovaní služby s držiteľom takej licencie.
(21)
Úrad udelí individuálne povolenie najviac na desať rokov. Úrad je oprávnený individuálne povolenie opakovane predĺžiť najviac na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené dobou návratnosti investície, úrad je oprávnený udeliť individuálne povolenie aj na dlhšie obdobie alebo individuálne povolenie o dlhšiu dobu predĺžiť. Ak ide o individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie vydané na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, možno toto individuálne povolenie udeliť na dobu uvedenú v žiadosti o povolenie, najviac na dobu, na ktorú bola udelená licencia na analógové pozemské vysielanie.
(22)
Podnik môže previesť na iný podnik svoje práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií len po súhlase úradu.
(23)
Úrad nevydá súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 22, ak
a)
následkom prevodu dôjde k narušeniu súťaže,
b)
následkom prevodu dôjde k zmene v používaní frekvencie, ktorej používanie bolo medzinárodne harmonizované,
c)
podnik, na ktorý sa práva majú previesť, neprevezme všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia frekvencií,
d)
žiadosť o súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií bola podaná pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií,
e)
podniku, na ktorý sa práva majú previesť, v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o prevod práv úrad zrušil individuálne povolenie, ktorého bol držiteľom, alebo
f)
to ustanovuje osobitný predpis.19)
(24)
Podmienky a postupy prevodu práv podľa odseku 22 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(25)
Úrad neudelí alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak
a)
to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b)
to ustanovuje osobitný predpis,20)
c)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
d)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
e)
ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 1 písm. c).
(26)
Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia
a)
z dôvodu uvedeného v odseku 25 písm. a), ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak,
b)
ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo povolenie udelené,
c)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.
Žiadosť na vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie.
(27)
Úrad je oprávnený vydať dočasné individuálne povolenie, ktorého platnosť nepresahuje jeden mesiac, určené na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať s dostatočným predstihom, ak požadované frekvencie sú k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu.
(28)
Podrobnosti o individuálnom povolení, ktorým sa prideľujú frekvencie na poskytovanie terestriálneho multiplexu, a o jeho udelení upravuje osobitný predpis.21)
§33 Úhrada za právo používať frekvencie
(1)
Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencií. Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie alebo za predĺženie takéhoto vymedzenia alebo pridelenia frekvencie. Opakovaná úhrada je za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov. Jednorazová úhrada je splatná podľa rozhodnutia úradu v individuálnom povolení alebo v rozhodnutí o predĺžení tohto individuálneho povolenia (§ 32 ods. 21). Úrad zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, ak úspešný účastník výberového konania neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti. Úrad zruší rozhodnutie o predĺžení individuálneho povolenia ak žiadateľ o predĺženie neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti.
(2)
Opakovaná úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad do výšky 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR, pričom za každú frekvenciu na účely rozhlasového vysielania sa platí ročne úhrada do výšky 90 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR a na účely televízneho vysielania ročne úhrada do výšky 180 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR. Opakovaná úhrada sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové digitálne alebo televízne digitálne pozemské vysielanie. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na využívanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra na účely zabezpečenia obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku pridelených Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Slovenskej informačnej službe a na účely Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru, základných zložiek integrovaného záchranného systému a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely dočasného individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 26.
§34 Zrušenie a strata platnosti individuálneho povolenia
(1)
Úrad zruší individuálne povolenie alebo odníme pridelenú frekvenciu, ak držiteľ povolenia
a)
nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení alebo ak ju na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu nepoužíval viac ako jeden rok,
b)
prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia,
c)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,
d)
neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
e)
to ustanovuje osobitný predpis.22)
(2)
Individuálne povolenie stráca platnosť
a)
dňom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,
b)
smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia; to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,
c)
dňom vrátenia povolenia alebo dňom, ku ktorému sa držiteľ vzdáva povolenia v oznámení o vzdaní sa povolenia doručenom úradu,
d)
dňom doručenia žiadosti podniku o zrušenie jeho evidovania vykonaného na základe oznamovacej povinnosti podľa § 14,
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí licencie vydanej podľa osobitného predpisu.23)
§35 Prevádzkovanie rádiových a koncových zariadení
(1)
Prevádzkovať, distribuovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia možno len po posúdení ich zhody s požiadavkami technických predpisov podľa osobitných predpisov. Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. Úrad vedie zoznam týchto rozhraní a oznamuje ich Európskej komisii.
(2)
Podrobnosti o prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosť analógových a digitálnych televíznych prijímačov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Rádiové zariadenia možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia alebo na základe individuálneho povolenia.
(4)
Úrad môže vo všeobecnom povolení alebo v individuálnom povolení obmedziť uvedenie rádiových zariadení do prevádzky iba z dôvodov
a)
zabezpečenia efektívneho a vhodného využívania frekvenčného spektra,
b)
zabránenia škodlivému rušeniu alebo
c)
zabezpečenia ochrany verejného zdravia ľudí.
(5)
Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy individuálnych povolení:
a)
prevádzkové, ktoré oprávňuje držiteľa používať na prevádzkovanie rádiových zariadení individuálne pridelené frekvencie za podmienok určených v tomto povolení,
b)
typové, ktoré sa udelí výrobcovi alebo dovozcovi na prevádzkovanie zariadenia určitého typu, ktoré nespĺňa podmienky všeobecného povolenia, ale ktorého podmienky prevádzky možno administratívne zjednodušiť,
c)
osobitné, ktoré určujú osobitné podmienky prevádzky pri predvádzaní, výskume, výrobe, skúšobnej prevádzke, opravách a údržbe,
d)
amatérske, ktoré oprávňujú prevádzkovať rádiové zariadenia určené na technické sebavzdelávanie, vzájomné spojenie a technické štúdium.
(6)
Držiteľom povolenia môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a ak ide o amatérske povolenie, fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 15 rokov,
b)
právnická osoba.
§36 Osobitná odborná spôsobilosť
(1)
Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa vzťahuje všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.23a)
(2)
Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(4)
Vybrané rádiové zariadenia sú:
a)
rádiová stanica (ďalej len „stanica“) pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
b)
lietadlová stanica,
c)
lietadlová zemská stanica,
d)
letecká stanica,
e)
letecká zemská stanica,
f)
lodná zemská stanica,
g)
lodná stanica,
h)
pobrežná stanica,
i)
amatérska stanica.
(5)
Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené systémom globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou.
PIATA HLAVA
DOHĽAD
§37 Rozsah a opatrenia dohľadu
(1)
Dohľad sa uskutočňuje
a)
kontrolou plnenia povinností a podmienok určených týmto zákonom, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb,
b)
kontrolou dodržiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh a do prevádzky,
c)
kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení,
d)
opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami určenými týmto zákonom,
e)
ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení,
f)
kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to ustanovuje osobitný predpis.23b)
(2)
Zamestnanci úradu, ktorí sú poverení výkonom dohľadu (ďalej len „poverené osoby“), sú pri výkone dohľadu
a)
oprávnení vstupovať na pozemky a do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú, alebo sa predpokladá, že sa tam nachádzajú, a vykonať kontrolu podľa odseku 1, pritom sú oprávnení overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú, požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia a v odôvodnených prípadoch dočasne odobrať zariadenia na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie skúšania alebo kontroly a požadovať od kontrolovaných osôb, aby v lehote určenej v zápise z kontroly odstránili zistené nedostatky,
b)
povinní preukázať sa služobným preukazom, ktorý ich oprávňuje na výkon kontroly, napísať zápis o priebehu a výsledku kontroly a jedno jeho vyhotovenie odovzdať kontrolovanej osobe, zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly a v súvislosti s ňou.
(3)
Kontrolované osoby sú
a)
oprávnené vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v lehote určenej úradom,
b)
povinné strpieť výkon dohľadu podľa odseku 2 písm. a) a poskytnúť povereným osobám všetky požadované informácie a doklady,
c)
povinné uhradiť náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi, ak ich deklarovaná zhoda nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov,
d)
povinné v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledkoch kontroly odstrániť zistené nedostatky alebo vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a písomne oznámiť úradu ich odstránenie v lehote uvedenej v zápise o priebehu a výsledku kontroly.
(4)
Ak úrad zistí, že podnik neplní jednu alebo niekoľko podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností podľa § 18 až 28, alebo niektorú z povinností, obmedzení alebo podmienok podľa osobitného predpisu,23b) písomne oznámi podniku zistené nedostatky a určí mu lehotu na vyjadrenie sa k nim. Lehota na ich odstránenie je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistených nedostatkoch. Lehota môže byť kratšia ako jeden mesiac, ak podnik porušil povinnosti opakovane, alebo dlhšia ako jeden mesiac, ak tak rozhodne úrad.
(5)
Ak úrad zistí, že kontrolovaná osoba neodstránila nedostatky v lehote podľa odseku 4, uloží rozhodnutím opatrenia na nápravu.
(6)
Kontrolované osoby sú povinné na základe nariadenia v zápise z kontroly okamžite dočasne zastaviť dodávku, predaj alebo prevádzku zariadenia celkom alebo čiastočne, ak
a)
porušením povinností a podmienok je alebo môže byť vážne ohrozené zdravie, bezpečnosť, majetok osôb alebo životné prostredie,
b)
je to potrebné na uplatnenie a dodržanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo
c)
porušením povinností a podmienok spôsobili alebo by mohli spôsobiť vážne ekonomické alebo prevádzkové problémy iným podnikom alebo užívateľom.
(7)
Kontrolovaná osoba má právo podať námietku proti zápisu z kontroly a návrh na nápravu najneskôr v lehote dvoch týždňov odo dňa nariadenia okamžitého zastavenia dodávky, predaja alebo prevádzky. Námietka nemá odkladný účinok.
(8)
Ak kontrolovaná osoba nesplnila opatrenia na nápravu uložené v rozhodnutí a opakovane vážne poruší ustanovenia tohto zákona, všeobecného povolenia alebo individuálneho povolenia, úrad jej
a)
zakáže poskytovať siete, služby alebo siete a služby poskytované na základe všeobecného povolenia alebo
b)
zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, identifikačných znakov, čísel.
(9)
Úrad môže osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti uvedené v odseku 3 písm. b), uložiť poriadkovú pokutu do 5 000 Sk.
§38 Povinnosť poskytnutia informácií
(1)
Podnik alebo držiteľ práv na používanie frekvencií, čísel alebo frekvencií a čísel je povinný predložiť v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona, osobitného predpisu23c) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti úradu. Úrad je oprávnený požadovať primerané informácie v rozsahu pôsobnosti úradu podľa § 37.
(2)
Podnik je okrem povinnosti poskytnutia informácií podľa odseku 1 povinný na požiadanie úradu predložiť informácie v požadovanom rozsahu a lehote určenej úradom na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia a povinností podľa § 18 až 28, alebo niektorú z povinností, obmedzení alebo podmienok podľa osobitného predpisu,23b) ktoré sú primerané a objektívne potrebné na
a)
systematické alebo príležitostné overovanie plnenia podmienok § 13 ods. 2 písm. d) a e),
b)
príležitostné overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2) pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnievať, že niektorá podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisťovania skutkovej podstaty úradom z jeho vlastnej iniciatívy,
c)
postupy pri posudzovaní žiadostí o pridelenie frekvencií, identifikačných znakov, čísel alebo frekvencií a identifikačných znakov a čísel,
d)
zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
e)
určené štatistické účely,
f)
analýzu relevantných trhov,
g)
príležitostné overovanie dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok podľa osobitného predpisu.23b)
(3)
Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) od podniku pred začatím poskytovania siete, služby alebo siete a služby alebo ako podmienku začatia ich poskytovania.
(4)
Ak úrad žiada podnik o poskytnutie informácií podľa odseku 2, musí podnik informovať, na aký účel sa informácie použijú.

TRETIA ČASŤ | ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIETE A SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB
§39
(1)
Verejné siete a pridružené prostriedky musia zodpovedať technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete, služby alebo siete a služby podľa § 13 ods. 2 písm. r) z hľadiska
a)
bezpečnosti prevádzky siete,
b)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,
c)
prevádzkyschopnosti služieb,
d)
pripojenia koncových zariadení.
(2)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, službu alebo sieť a službu je povinný zabezpečiť všetkým užívateľom
a)
nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,
b)
možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby a identifikáciu čísla volajúcej stanice,
c)
spracovanie volaní v rámci európskeho telefónneho číslovacieho priestoru,
d)
aby koncoví užívatelia z členských štátov Európskej únie mali možnosť uskutočniť volania na negeografické čísla v Slovenskej republike, ak je to technicky a ekonomicky možné, okrem prípadov, keď volaný účastník z obchodných dôvodov obmedzil prístup volajúceho užívateľa zo špecifických geografických oblastí na príslušné negeografické čísla.
§40 Všeobecné podmienky
(1)
Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky verejnej telefónnej služby obsahujú najmä
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
b)
druhy poskytovaných služieb, ich opis a kvalitu,
c)
zmluvné podmienky,
d)
podmienky predĺženia a ukončenia poskytovania služieb,
e)
primerané informácie o právach týkajúce sa univerzálnej služby,
f)
výberové zablokovanie volaní,
g)
druhy servisných služieb,
h)
reklamačný poriadok,
i)
mechanizmus na urovnanie sporov,
j)
informácie o číslach tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,
k)
informáciu o možnosti zobrazenia identifikácie čísla volajúcej stanice a utajenia zobrazenia jej identifikácie.
(2)
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb môžu obsahovať aj ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním týchto služieb.
(3)
Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať všeobecné podmienky pre každú službu samostatne.
§41 Tarifa
(1)
Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť tarifu.
(2)
Tarifa obsahuje najmä
a)
ceny za jednotlivé služby,
b)
bezplatné služby,
c)
podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách vrátane počiatočného a konečného termínu zúčtovacieho obdobia a spôsobu úhrady týchto cien,
d)
údaj, ako si užívateľ môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách podniku a prípadných zľavách z týchto cien.
(3)
Bezplatne sa poskytujú tiesňové volania vrátane volania na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“, hlásenie poruchy verejného telefónneho automatu a informácia o zmene telefónneho čísla vo vlastnej telefónnej sieti podniku poskytovaná prostredníctvom hlásky.
(4)
Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať tarifu pre každú službu samostatne.
§42 Práva a povinnosti podniku a účastníka
(1)
Podnik má právo
a)
na zaplatenie ceny za poskytnutú verejnú službu podľa tarify, ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní predplatených služieb,
b)
na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c)
odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení, ak
1.
jej poskytovanie na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem poskytovania univerzálnej služby podľa § 50 ods. 2 písm. a),
2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu najmä preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku, alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu,
3.
záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami.
d)
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu
1.
jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
2.
nezaplatenia splatnej ceny za verejnú službu v lehote upravenej vo všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy o pripojení; dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí dodatočnej lehoty určenej na zaplatenie, upravenej vo všeobecných podmienkach,
3.
porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka iných ako v druhom bode.
(2)
Účastník má právo na
a)
uzavretie zmluvy s podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),
b)
poskytnutie verejnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify,
c)
bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,
d)
zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach, ak o to účastník požiada,
e)
vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia podnikom v súlade so všeobecnými podmienkami; toto právo musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby,
f)
poskytovanie prístupu k informačným službám s operátorom.
(3)
Podnik je povinný
a)
uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),
b)
predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné, a na požiadanie poskytovať podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach,
c)
poskytnúť na žiadosť účastníka, ak je to technicky možné, službu identifikácie zlomyseľného, obťažujúceho a výhražného volania (ďalej len „zlomyseľné volanie“),
d)
pri uzatvorení zmluvy o pripojení získavať a overovať údaje všetkých účastníkov, ak sa s poskytnutím služby pridelilo telefónne číslo vrátane účastníkov používajúcich predplatené služby podniku a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu § 55 ods. 1 písm. b),
e)
oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.
(4)
Účastník je povinný
a)
používať verejnú službu v súlade s týmto zákonom, so zmluvou o pripojení a so všeobecnými podmienkami,
b)
platiť cenu za poskytnutú verejnú službu podľa zmluvy o pripojení a podľa tarify, a ak to povaha služby umožňuje, až na základe predloženia dokladu o vyúčtovaní,
c)
používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov.
(5)
Podnik nesmie prerušiť alebo obmedziť poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 2 písm. a), b), d) a f), ak je účastník v omeškaní so záväzkami z iných zmluvných vzťahov s podnikom.
(6)
Počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie13) zabezpečuje nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby podľa tohto zákona štatutárny orgán podniku podľa osobitných predpisov o bezpečnosti a o civilnej ochrane. Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu je povinný v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti
a)
poskytovať prednostne verejnú službu pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov; rozsah zaraďovania účastníkov do prednostných núdzových plánov, rozsah a spôsob prednostného poskytovania verejnej služby ustanoví vláda nariadením,
b)
zabezpečovať prednostnú prevádzku verejných telefónnych automatov vrátane tiesňových volaní na postihnutom území.
(7)
Účastníkom zaradeným do prednostných núdzových plánov je orgán štátnej správy a samosprávy, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, subjektu hospodárskej mobilizácie a účastníci, ktorých postavenie a význam v systéme zabezpečenia za krízových situácií a mimoriadnych situácií je nezastupiteľný (ďalej len „zaradený účastník”).
(8)
Prednostné núdzové plány sú súhrn technických a organizačných opatrení, ktoré umožňujú zaradeným účastníkom poskytovať verejnú službu aj v prípade obmedzení vzniknutých v sieti.
(9)
Podnik má právo počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie obmedziť poskytovanie verejnej služby účastníkom, ktorí nie sú zaradení v prednostných núdzových plánoch v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie poskytovania prednostnej verejnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov.
§43 Zmluva o pripojení
(1)
Zmluvou o pripojení sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebný prístup k verejnej telefónnej sieti alebo k inej verejnej sieti a sprístupniť súvisiace služby. Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky a tarifa.
(2)
Podstatnými časťami zmluvy o pripojení sú dohodnutý druh verejnej služby, miesto jej poskytovania a cena za službu. Ak nie je v zmluve o pripojení určený čas poskytovania, platí, že sa služba bude poskytovať na neurčitý čas. Cenu za službu možno dojednať aj odkazom na tarifu.
(3)
Zmluva o pripojení zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b)
dohodou účastníkov zmluvy,
c)
odstúpením od zmluvy,
d)
výpoveďou,
e)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(4)
Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik
a)
oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,
b)
neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, kedy bol podnik podľa § 42 ods. 3 písm. e) povinný oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,
c)
opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,
d)
opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.
(5)
Podnik môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak účastník
a)
opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b)
nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c)
pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d)
opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
e)
opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení.
(6)
Účastník môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
(7)
Podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby okrem univerzálnej služby. Ak podnik vypovie zmluvu o pripojení z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej zmluvy o pripojení, je povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.
(8)
Výpovedná lehota je upravená vo všeobecných podmienkach a je rovnaká pre obe zmluvné strany.
§44 Reklamačný poriadok
(1)
Podnik v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť všeobecných podmienok, upraví
a)
podrobnosti o rozsahu práva účastníka na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
d)
spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 42 ods. 2 písm. e),
e)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(2)
Reklamácia sa uplatňuje v podniku, ktorý službu poskytol. Ak bola reklamácia podaná úradu, úrad takú reklamáciu bezodkladne postúpi podniku, proti ktorému sa reklamácia podáva. Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
(3)
Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné služby. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
(4)
Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
(5)
Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa odseku 3, podnik má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.
§45 Kvalita služieb
(1)
Úrad je oprávnený určiť merateľné ukazovatele kvality verejných služieb pre koncových užívateľov, obsah, formu a spôsob zverejnenia informácií o kvalite.
(2)
Podniky, ktoré poskytujú verejnú službu, sú na základe opatrenia úradu povinné na požiadanie úradu oznámiť nimi dosiahnutú úroveň kvality tejto služby podľa odseku 1 a zverejniť ju primeraným spôsobom tak, aby boli porovnateľné, rozsahom primerané a aktuálne. V prípade potreby sa použijú podrobnosti kvality stanovené úradom podľa § 51 ods. 4.
§46 Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy
(1)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu je povinný viesť oddelene náklady a výnosy z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb v rozsahu, ktorý je potrebný pre štrukturálne oddelený a právne nezávislý podnik, aby bolo možné identifikovať všetky časti nákladov a výnosov z týchto činností s príslušnými výpočtovými podkladmi a podrobnými metódami prepočtu vrátane podrobného rozpisu stálych aktív a štruktúrovaných nákladov, ak
a)
má v rámci európskeho hospodárskeho priestoru osobitné alebo výhradné práva na poskytovanie služieb v iných oblastiach ako v oblasti elektronických komunikácií,
b)
jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb na celom území Európskej únie je minimálne dve miliardy Sk.
(2)
Obratom na účely tohto zákona sa rozumejú tržby alebo príjmy podniku z poskytovania verejnej siete, služby alebo siete a služby.
(3)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu len na území Slovenskej republiky, ktorý podniká aj na inom trhu, ako je relevantný trh v oblasti elektronických komunikácií, je povinný oddelene viesť náklady a výnosy o týchto iných činnostiach, aby sa zamedzilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných činností a naopak.
(4)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu, ktorý nie je podľa zákona povinný vykonávať nezávislý audit, je povinný úradu na požiadanie poskytnúť na nahliadnutie svoju účtovnú závierku.24) Úrad je oprávnený túto účtovnú závierku preveriť a výsledok preverenia zverejniť.
§48 Prenositeľnosť čísla
(1)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu vrátane mobilných služieb musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade
a)
geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom mieste pripojenia účastníka a
b)
negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.
(2)
Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.
(3)
Úrad je povinný reguláciou zabezpečovať, aby ceny za prepojenie pri zabezpečení prenositeľnosti čísla boli nákladovo orientované, a ak sa požadujú priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, aby ceny týchto služieb nespôsobili nezáujem o ich využívanie.
(4)
Podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia prenositeľnosti čísla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§49 Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných elektronických komunikačných sietí
(1)
Osobitná sieť nie je verejná sieť. Je zriadená a prevádzkovaná iba pre určený okruh osôb a na osobitné účely, najmä na účely obrany štátu, bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, života, verejného zdravia a majetku.
(2)
Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné siete má ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba.
(3)
Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytovať verejné služby, ani umožniť poskytovanie takýchto služieb prostredníctvom osobitných sietí tretím osobám.
(4)
Pripojenie osobitnej siete na verejnú sieť sa uskutoční, ak je to v dôležitom záujme štátu, a to na základe žiadosti prevádzkovateľa osobitnej siete. Prevádzkovateľ verejnej siete je povinný odôvodnenej žiadosti vyhovieť, ak je to technicky uskutočniteľné.
(5)
Využitie frekvenčného spektra vymedzeného v národnej tabuľke frekvenčného spektra na účely obrany a bezpečnosti štátu plánuje ministerstvo obrany.
(6)
Na osobitné siete a ich telekomunikačné zariadenia sa vzťahujú iba § 66 až 70.
DRUHÁ HLAVA
UNIVERZÁLNA SLUŽBA
§50
(1)
Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.
(2)
Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:
a)
vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti,
b)
poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok, v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách, odsúhlasenej úradom; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých účastníkoch verejných telefónnych služieb, okrem tých, ktorí požiadali o nezverejnenie svojich osobných údajov a telefónneho čísla. Úplný telefónny zoznam sa poskytne účastníkovi na jeho žiadosť vo forme schválenej úradom,
c)
zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,
d)
poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov,
e)
poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,
f)
zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.
(3)
Podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(4)
Úrad určí na základe výsledku konzultácií jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti podľa odsekov 1 a 2 tak, aby bolo pokryté celé územie štátu s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu.
(5)
Úrad môže neuložiť alebo zrušiť povinnosť podľa odseku 2 písm. c) na celom území štátu alebo časti územia štátu, ak na základe konzultácií zistí, že verejné telefónne automaty alebo porovnateľné služby sú všeobecne dostupné.
(6)
Úrad pri určovaní podniku podľa odseku 4 postupuje podľa § 6 ods. 7, pričom žiadny podnik nesmie byť z tejto možnosti vylúčený. Úrad zohľadňuje najmä finančné, technické, odborné podmienky podniku a schopnosť podniku poskytovať povinnosť univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a v požadovanej kvalite.
(7)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný poskytovať určenému podniku s povinnosťami podľa odseku 2 písm. b) a e) aktuálne údaje o svojich účastníkoch v dohodnutej forme. Podnik s povinnosťami podľa odseku 2 písm. b) a e) je povinný zaobchádzať s týmito údajmi nediskriminačne; je zakázané najmä uprednostňovanie informácií o vlastných účastníkoch na úkor informácií o účastníkoch ostatných podnikov poskytujúcich verejné telefónne služby.
(8)
Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejne prístupné telefónne zoznamy účastníkov alebo poskytujú verejne prístupné všeobecné informačné služby, poskytovať im vybrané údaje svojich účastníkov v dohodnutej forme za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné. Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania a telefónne číslo. Ak medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu alebo medzi podnikom a inou osobou, ktorá vydáva telefónny zoznam, nedôjde k dohode o poskytovaní údajov v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti jedného z nich, ktorákoľvek zo strán môže požiadať úrad o rozhodnutie. Úrad je povinný rozhodnúť.
(9)
Úrad bezodkladne oznamuje Európskej komisii podniky určené na poskytovanie univerzálnej služby a akékoľvek zmeny v poskytovaní univerzálnej služby.
§51 Kvalita univerzálnej služby
(1)
Úrad určuje kvalitatívne ukazovatele a cieľové hodnoty v súlade s usmernením Európskej komisie zohľadnením stavu techniky a ekonomických podmienok tak, aby sa zabezpečil prístup k úplným, porovnateľným a zrozumiteľným informáciám pre koncových užívateľov. Kvalitu univerzálnej služby určujú najmä tieto ukazovatele:
a)
lehota prvého pripojenia,
b)
poruchovosť na jedno účastnícke vedenie,
c)
čas potrebný na odstránenie poruchy,
d)
neúspešné volania,
e)
čas vytvorenia volania,
f)
čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach,
g)
prevádzkyschopné mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo prevádzkyschopné mincové a kartové verejné telefónne automaty,
h)
podania na vyúčtovania.
(2)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu je povinný oznámiť úradu a zverejniť dosiahnuté výsledky ukazovateľov kvality sietí, služieb alebo sietí a služieb.
(3)
Úrad je oprávnený vykonať alebo zadať na náklady podniku vykonanie nezávislého preverenia výsledkov ukazovateľov kvality, ak podnik opakovane neplní cieľové hodnoty, aby zistil správnosť a porovnateľnosť poskytnutej informácie.
(4)
Podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§52 Kontrola výdavkov na univerzálnu službu užívateľom
(1)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu nesmie účtovať ceny, ktoré presahujú rámec poskytovania univerzálnej služby, aby užívateľ nemusel platiť za zariadenie alebo službu, ktoré nie sú nevyhnutné alebo požadované pre žiadanú službu.
(2)
Úrad je oprávnený podniku poskytujúcemu univerzálnu službu uložiť povinnosť poskytovať svojmu užívateľovi najmä tieto služby na kontrolu ich výdavkov:
a)
bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich volaní alebo volaní na určité druhy čísel, najmä zablokovať na žiadosť užívateľa prístup k verejnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,
b)
možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej telefónnej sieti a používanie verejných telefónnych služieb,
c)
možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej telefónnej sieti.
Úhrada čistých nákladov na univerzálnu službu
§53
(1)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu má právo na úhradu zistených čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej služby, ak jeho výnosy z tejto služby sú nižšie ako náklady preukázateľne potrebné na poskytovanie univerzálnej služby. Žiadosť o úhradu čistých nákladov s podkladmi môže podnik podať úradu do dvoch rokov od uplynutia finančného roka, v ktorom vznikli. Uplynutím tejto lehoty právo na úhradu zaniká.
(2)
Úrad na základe žiadosti podniku, ktorá obsahuje podklady na výpočet čistých nákladov, posúdi, či podnik zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a jej poskytovanie je pre podnik neprimeraným zaťažením. Podklady na výpočet čistých nákladov môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby overovať a kontrolovať a nahliadať do účtovných kníh a záznamov; výsledky overenia podkladov úrad zverejní.
(3)
Úrad vypočíta čisté náklady, pričom zohľadní akúkoľvek vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný podnik získa poskytovaním povinností univerzálnej služby a rozhodne o výške kompenzácie straty. Na určenie čistých nákladov sa môže využiť aj postup určenia podnikov na poskytovanie povinností univerzálnej služby podľa § 50 ods. 4. Vypočítané čisté náklady úrad zverejní.
§54
(1)
Úrad v prípade potreby zriadi a spravuje osobitný účet univerzálnej služby (ďalej len „osobitný účet“) na úhradu čistých nákladov, do ktorého je povinný prispievať podnik poskytujúci verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, ktorého podiel ročného obratu na vnútroštátnom trhu verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby sa rovná alebo je vyšší ako 0,2 percenta; do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie.24a)
(2)
Výšku úhrady na osobitný účet určí úrad pre každý podnik samostatne. Výška sa odvodí z podielu ročného vnútroštátneho obratu z poskytovania verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb v príslušnom finančnom roku; do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie.24a)
(3)
Ak je osobitný účet univerzálnej služby zriadený podľa odseku 1, príslušné podniky musia na požiadanie každoročne oznámiť úradu svoje obraty na príslušnom trhu, a to aj so spätnou platnosťou. Na tento účel môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby nahliadnuť do účtovných kníh a záznamov, a ak obrat podniku na príslušnom trhu nie je možné získať, môže urobiť odhad.
(4)
Úrad zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom, ktorá obsahuje výšku čistých nákladov, výhody na trhu, ktoré určený podnik získal poskytovaním povinností univerzálnej služby, a určené úhrady jednotlivých podnikov.
(5)
Úhradu poskytnutú z osobitného účtu je podnik povinný použiť len na úhradu čistých nákladov, ktoré vznikli poskytovaním príslušnej povinnosti univerzálnej služby.
(6)
Podnik prispievajúci na pokrytie čistých nákladov je povinný uhradiť do troch mesiacov na osobitný účet úradom určený podiel. Lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak povinne prispievajúci podnik mešká s platbou viac ako štyri týždne, úrad začne úhradu vymáhať.
(7)
Podrobnosti o univerzálnej službe, o zriadení a spravovaní osobitného účtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

ŠTVRTÁ ČASŤ | OCHRANA SÚKROMIA, ÚDAJOV A OBCHODNÉ TAJOMSTVO

§55
(1)
Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.24b) Ochrana súkromia zahŕňa predmet telekomunikačného tajomstva, ktorým sú:
a)
obsah prenášaných informácií,
b)
údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov,
c)
prevádzkové údaje,
d)
lokalizačné údaje.
(2)
Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb alebo náhodne.
(3)
Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu.24c)
(4)
Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom; za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi25) sa predmet telekomunikačného tajomstva sprístupní inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh24c) a orgánom činných v trestnom konaní na účel zisťovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia.
(5)
Zakazuje sa nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií prenášaných prostredníctvom sietí inými osobami, ako sú komunikujúce osoby okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s užívateľom alebo v rámci výkonu zákonných oprávnení určených štátnych orgánov. Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú
a)
pôvodcu zlomyseľného volania,
b)
pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,
c)
pôvodcu volania zneužívajúceho službu využitím zariadenia vo svoj prospech na ujmu podniku alebo tretej osoby,
d)
telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili volania podľa písmen a) až c).
(6)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu, nesmie bez súhlasu všetkých dotknutých užívateľov odpočúvať, nahrávať, uchovávať a zachytávať prenášané informácie alebo ich komukoľvek odovzdávať. To neplatí pre záznam a spätné sledovanie telefónnych volaní v rámci prijatia tiesňového volania a pre prípady identifikácie zlomyseľného volania. Podnik nezodpovedá za ochranu prenášaných informácií, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.
(7)
Podnik je povinný
a)
spolupracovať s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení informácií a poplašných správ podľa odseku 4,
b)
bezplatne umožniť osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu prostredníctvom Policajného zboru a poverenému orgánu colnej správy, na účely plnenia ich úloh,24c) prístup k údajom účastníka svojej siete v rozsahu údajov telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa a kategória prístupu k sieti; náklady na zabezpečenie prenosových prostriedkov na účely zriadenia tohto prístupu až po rozhranie podniku hradí orgán štátu, ktorému sa prístup umožnil,
c)
poskytovať inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre, ozbrojeným bezpečnostným zborom a bezpečnostným zborom a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh24c) a za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi.25)
(8)
O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa odseku 6 a § 59a ods. 8 sú zamestnanci podniku povinní zachovávať mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti môže zamestnanca podniku zbaviť iba ten orgán štátu, ktorému boli podľa prvej vety informácie a údaje, alebo iná súčinnosť poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.25a)
(9)
Podniky poskytujúce verejné siete, služby alebo verejné siete a verejné služby sú oprávnené na ochranu svojej činnosti vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu § 57 ods. 2, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých podnik zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia podľa § 42 ods. 1 písm. c) druhého bodu a účinnejšej ochrany podnikov pred takými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku. 1, je podnik oprávnený zhromažďovať a spracúvať len na účely poskytovania služby a na účely podľa odseku 6 a § 59a ods. 6.
(11)
Iný orgán štátu je na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu oprávnený spracúvať a uchovávať údaje účastníkov získané od podniku podľa tohto zákona.
§56
(1)
Podnik poskytujúci verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, ktorý používa kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo iný spôsob utajovania prenosu signálov, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní. Úrad na základe návrhu orgánu štátu vydá zoznam zariadení používajúcich kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo obdobných zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete.
(2)
Podnik, ktorý konal podľa § 59a ods. 6, je oprávnený vynaložené náklady na zabezpečenie zariadenia a jeho pripojenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach zaradiť medzi daňové výdavky26) a vykonať odpisovanie hmotného investičného majetku.
§57 Bezpečnosť a ochrana osobných údajov v prevádzke siete
(1)
Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb alebo sietí a služieb, ktoré s ohľadom na stav techniky a náklady na realizáciu musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná existujúcemu riziku.
(2)
Podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby, je oprávnený získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú okrem údajov podľa § 55 ods. 1 písm. b) aj rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť a výška neuhradených záväzkov, len na účel
a)
uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
b)
fakturácie vyúčtovania úhrady, prijímania a evidencie platieb a evidencie pohľadávok,
c)
vypracovania zoznamu účastníkov,
d)
podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania,27)
e)
spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 55 ods. 7 a uchovávania údajov podľa § 59a.
(3)
Podnik zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov. Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok podniku za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom a na uplatnenie práv.
(4)
Prenos osobných údajov je možný, len ak je to nevyhnutné na poskytnutie služby, pre ktorú boli tieto údaje vyžiadané, zhromaždené a spracované. Vyhodnocovanie osobných údajov z dôvodu uvedenia služby na relevantný trh alebo poskytovania služieb s pridanou hodnotou rovnako ako iné prenosy informácií, možno vykonávať len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým táto osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Podnik nesmie podmieňovať poskytovanie svojich služieb takým súhlasom.
(5)
Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho podkladu, na aký účel a ako dlho sa budú údaje spracúvať. Táto informácia sa poskytuje vhodnou formou v rámci všeobecných podmienok, najneskôr pri uzavretí zmluvy o pripojení.
(6)
Ak ide o osobitné ohrozenie bezpečnosti siete, je poskytovateľ verejne dostupných služieb povinný informovať dotknutých účastníkov o tomto ohrození a možnostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia.
(7)
Ten, kto používa siete na ukladanie údajov alebo získavanie údajov uložených v koncovom zariadení užívateľa, je povinný vopred poskytnúť užívateľovi informácie podľa odseku 5 a ponúknuť mu právo odmietnuť také spracúvanie. To nebráni technickému uchovávaniu alebo prístupu, ktorého jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.
§58 Ochrana obchodného tajomstva úradom
(1)
Zamestnanci úradu pri všetkých činnostiach sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva, s ktorým sa oboznámili.
(2)
Úrad je oprávnený požadovať od podniku písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako predmetu obchodného tajomstva a poskytnutie takého znenia informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
§59 Prevádzkové a lokalizačné údaje
(1)
Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a spracúvané na účely prenosu v sieti alebo na účely fakturácie. Sú to najmä telefónne čísla, adresa užívateľa, druh koncového zariadenia alebo iného zariadenia, tarifný kód, celkový počet jednotiek volania účtovaných v zúčtovacom období, druh, dátum, čas a dĺžka spojenia, množstvo prenesených údajov.
(2)
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových aj na iné účely alebo v inom rozsahu, ako iba na prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby.
(3)
Prevádzkové údaje sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať a podnik je povinný ich po skončení spojenia bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať; to neplatí, ak tieto údaje žiada oprávnený orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní.
(4)
Ak je to potrebné na fakturáciu a vyúčtovanie úhrad vrátane úhrad prepojenia sietí, podnik uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej priebehu možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na úhradu. Podnik je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu v neskrátenom rozsahu úradu alebo súdu. V prípade začatia reklamácie alebo mimosúdneho riešenia sporu o výške úhrady alebo o kvalite služieb, musia sa prevádzkové údaje uchovať až do oznámenia výsledku prešetrenia reklamácie alebo skončenia mimosúdneho riešenia sporu úradom (§ 73). Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
(5)
Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku, ktoré zabezpečujú riadenie prevádzky siete, služby, alebo siete a služby, vyúčtovanie a fakturáciu odplaty za služby, zodpovedanie otázok užívateľa, vrátane riešenia reklamácií, zisťovanie protiprávnych konaní, poskytovanie súčinnosti oprávneným orgánom štátu, marketing služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou; toto spracúvanie musí byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely tejto činnosti.
(6)
Podnik nesmie spracúvať prevádzkové údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti okrem ich spracúvania na účel fakturácie úhrad, ak tento zákon neustanoví inak. Podnik môže spracúvať tieto údaje na marketing služieb alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou len so súhlasom užívateľa. V tomto prípade je podnik povinný informovať užívateľa pred získaním jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, účele spracúvania prevádzkových údajov a o dĺžke trvania spracúvania týchto údajov. Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou.
(7)
Lokalizačné údaje sú akékoľvek údaje spracúvané v sieti, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej služby. Lokalizačné údaje, iné ako prevádzkové, sa môžu spracúvať len vtedy, ak sa anonymizujú alebo so súhlasom užívateľa verejnej siete alebo služby, a to v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Podnik, ktorý poskytuje služby, je povinný informovať užívateľa pred získaním jeho súhlasu o lokalizačných údajoch, iných ako prevádzkových, ktoré sa budú spracúvať, o účeloch a čase ich spracúvania a či sa údaje budú prenášať tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Užívateľ musí mať možnosť kedykoľvek zrušiť svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.
(8)
Ak užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov, iných ako prevádzkových, podnik poskytujúci službu je povinný užívateľovi umožniť, aby pri každom pripojení k sieti alebo pri každom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie takých lokalizačných údajov.
(9)
Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 6 a 7 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, alebo na osoby tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na nevyhnutné účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
(10)
Pri tiesňových volaniach je podnik povinný bezplatne poskytovať koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak je to technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje, a to aj v prípade, že volajúca stanica zamedzila zobrazenie identifikácie volajúcej stanice alebo nedala súhlas na spracovanie lokalizačných údajov. Koordinačné alebo operačné stredisko integrovaného záchranného systému od okamihu, keď mu boli poskytnuté žiadané údaje, zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím poskytnutých informácií o osobných a lokalizačných údajoch.
(11)
Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť
a)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho čísla,
b)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania účastníka volajúcej stanice.
(12)
Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, podnik poskytne zobrazenie medzinárodného označenia mobilného koncového zariadenia (IMEI).
(13)
Podrobnosti o poskytovaní zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a o poskytovaní lokalizačných údajov podľa odseku 10 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom.
§59a
(1)
Označenie užívateľa je jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý je pridelený účastníkovi pri uzatvorení zmluvy o pripojení alebo koncovému užívateľovi pri registrácii služieb pripojenia k internetu alebo služieb komunikácie cez internet.
(2)
Označenie bunky (cell ID) je totožnosť rádiového zariadenia mobilnej siete, z ktorého sa začalo alebo ukončilo volanie prostredníctvom mobilného koncového zariadenia.
(3)
Medzinárodné označenie mobilného koncového zariadenia (IMEI) je jedinečné označenie mobilného koncového zariadenia slúžiace ako kontrolné technické opatrenie na označenie tovaru.
(4)
Telefónnou službou na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 sú volania zahrňujúce telefónne volania, hlasovú schránku, konferenčné volania a dátový prenos, doplnkové služby zahrňujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania a posielanie správ a multimediálne služby zahrňujúce služby krátkych správ, rozšírené mediálne služby (EMS) a multimediálne služby (MMS).
(5)
Neúspešný pokus o volanie na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 je volanie, ktoré bolo úspešne spojené s koncovým zariadením volaného, ale takéto volanie nebolo volaným užívateľom alebo jeho koncovým zariadením prijaté, alebo do tohto volania bolo zasiahnuté správou siete.
(6)
Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a)
6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b)
12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(7)
Údaje podľa odseku 6 podnik uchováva v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby alebo siete. Podnik podľa odseku 6 uchováva údaje súvisiace s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré podnik vytvára alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný uchovávať podľa tohto odseku a odseku 6, je uvedený v prílohe č. 4.
(8)
Údaje uchovávané podľa odsekov 6 a 7 spolu s informáciami, ktoré súvisia s týmito údajmi a sú potrebné na identifikáciu účastníka, sú podniky povinné na základe písomnej žiadosti a bez zbytočného odkladu bezplatne podľa osobitných predpisov25) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu Slovenskej republiky; údaje a informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.
(9)
Podnik vedie ročnú štatistiku o uchovávaných údajoch, ktoré obsahujú
a)
počet prípadov, v ktorých sa požadované údaje poskytli oprávneným orgánom štátu,
b)
čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov po deň, kedy oprávnené orgány štátu požiadali o poskytnutie údajov a
c)
počet prípadov, kedy nebolo možné žiadosti o údaje vyhovieť.
(10)
Štatistika podľa odseku 9 neobsahuje osobné údaje. Podnik poskytuje štatistiku podľa odseku 9 ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku. Ministerstvo zašle štatistiku Európskej komisii.
(11)
Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby
a)
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje podnikom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo služieb,
b)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu,
c)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje mohli byť sprístupnené len oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a oprávneným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným príslušníkom, alebo zamestnancom,
d)
údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.
§60 Uchovanie obsahu prenášaných informácií
(1)
Obsah prenášaných informácií je zakázané uchovávať s výnimkou, ak jeho uchovanie predstavuje podstatnú súčasť služby. Ak je z technických dôvodov nutné krátkodobé uchovanie obsahu, podnik je povinný takto uchované informácie po skončení dôvodu ich uchovania bezodkladne zlikvidovať.
(2)
Podnik je povinný urobiť technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce, aby obsah prenášaných informácií nebol uchovaný vôbec alebo len v nevyhnutnom rozsahu z technických dôvodov. Ak je uchovanie obsahu prenášaných informácií vlastnosťou služby, podnik je povinný také informácie zlikvidovať bezodkladne po skončení poskytnutia služby.
§61 Ochrana údajov zoznamu účastníkov
(1)
Účastník má voči podniku, s ktorým je v zmluvnom vzťahu o používaní verejnej telefónnej služby, právo na bezplatné zverejnenie osobných údajov v zozname účastníkov tohto podniku. Účastník má právo svoj zápis skontrolovať, upraviť alebo ho nechať zlikvidovať.
(2)
So súhlasom účastníka môžu byť v zozname účastníkov uvedené aj ďalšie údaje. Ak sú tým dotknuté aj iné osoby, tieto osoby musia s uvedením svojich osobných údajov súhlasiť.
(3)
Ak o to účastník požiada, podnik je povinný nezverejniť jeho osobné údaje v zozname účastníkov a nesmie ich odovzdať ani oznámiť inému podniku alebo iným osobám podľa § 50 ods. 6 a tretím osobám, okrem osôb poverených alebo splnomocnených podľa § 59 ods. 5 alebo poskytovať informačnou službou; práva oprávnených štátnych orgánov týmto nie sú dotknuté.25) Za nezverejnenie účastníka v zozname účastníkov nesmie podnik požadovať úhradu.
(4)
Údaje uvedené v zozname účastníkov je podnik oprávnený použiť a spracúvať len na účely poskytovania verejnej telefónnej služby. Akékoľvek iné použitie je dovolené len so súhlasom dotknutého účastníka. Podnik je povinný prijať vhodné technické opatrenia, ktorými znemožní kopírovanie zoznamov účastníkov vydaných v elektronickej forme.
(5)
Ak ide o použitie údajov týkajúcich sa jedného účastníka, zákaz ich použitia podľa odseku 4 neplatí v prípade dožiadania údajov súdom, ktoré sa vzťahuje na objasnenie a stíhanie trestného činu. Podnik je povinný prijať také technické a organizačné opatrenia, aby týmto dožiadaniam vyhovel vrátane údajov, ktoré sa v zozname nezverejňujú podľa odseku 3.
§62 Zobrazenie identifikácie
(1)
Ak podnik ponúka službu zobrazenia identifikácie
a)
volajúcej stanice na koncovom zariadení volaného, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice, a to individuálne pre jednotlivé volania; volajúci musí mať možnosť zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice jednorazovým nastavením pre všetky volania,
b)
volajúcej stanice, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a na primerané využívanie tejto funkcie bezplatne zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice pre prichádzajúce volania,
c)
volajúcej stanice, a ak je táto služba aktivovaná, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho odmietnuť tie prichádzajúce volania, v ktorých volajúci znemožnil zobrazenie identifikácie volajúceho,
d)
pripojeného vedenia volaného na koncovom zariadení volajúceho, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť volanému možnosť jednoducho a bezplatne zabrániť zobrazeniu identifikácie pripojeného vedenia na koncovom zariadení volajúceho,
e)
volajúcej stanice alebo pripojeného vedenia, je povinný vo svojich všeobecných podmienkach informovať o možnosti zobrazenia a zabránenia zobrazenia identifikácie volajúcej stanice a identifikácie pripojeného vedenia.
(2)
Poskytovateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej služby je oprávnený zrušiť
a)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice dočasne na základe žiadosti účastníka o sledovanie zlomyseľných či obťažujúcich volaní,
b)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice a nesúhlas účastníka na spracovanie lokalizačných údajov pri volaniach na pracoviská obsluhujúce tiesňové volania.
(3)
Podnik je povinný zabezpečiť službu zobrazenia identifikácie volajúcej stanice podľa odseku 1 pre účastníkov pripojených k digitálnej ústredni. Táto povinnosť podniku sa vzťahuje aj na účastníkov pripojených k analógovej ústredni, ak je to technicky možné a nevyžaduje to neúmerné finančné náklady.
Úrad oznámi Európskej komisii prípady, v ktorých ponúkanie služby podľa odseku 1 nie je technicky možné alebo vyžaduje neúmerné finančné náklady na základe odôvodnených podkladov podniku.
§63 Automatické presmerovanie
(1)
Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý užívateľ mal možnosť jednoduchým spôsobom, samostatne a bezplatne zastaviť automatické presmerovanie volania iniciované treťou osobou na jeho koncové zariadenie.
(2)
Povinnosť podniku podľa odseku 1 sa vzťahuje na účastníkov pripojených k digitálnej ústredni aj k analógovej ústredni v prípadoch, ak je to technicky možné a nevyžaduje to neúmerné finančné náklady. Úrad na základe odôvodnených podkladov podniku oznámi Európskej komisii prípady, v ktorých ponúkanie služby podľa odseku 1 nie je technicky možné alebo vyžaduje neúmerné finančné náklady.
§64 Identifikácia zlomyseľného volania
(1)
Identifikácia zlomyseľného volania je identifikácia čísla volajúcej stanice nezávisle od vôle volajúceho.
(2)
Ak účastník požiada podnik o sledovanie volaní na identifikáciu zlomyseľného volania, podnik zabezpečí identifikáciu čísla volajúcej stanice alebo zrušenie zamedzenia zobrazenia identifikácie čísla volajúcej stanice pre budúce volania. Podnik je oprávnený za poskytnutie tejto služby požadovať úhradu.
(3)
Ak sa účastník počas identifikácie zlomyseľného volania presvedčí o zlomyseľných volaniach a podnik identifikáciu čísla volajúcej stanice zistí, oznámi ju účastníkovi.
§65 Nevyžiadaná komunikácia
(1)
Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.
(2)
Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ.
(3)
Predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb podniku užívateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom.24a) Užívateľovi sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov.

PIATA ČASŤ | OCHRANA SIETÍ A ZARIADENÍ

§66 Všeobecné povinnosti
(1)
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil.
(2)
Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný
a)
dbať, aby pri užívaní nehnuteľností nepoškodzoval siete a zariadenia a nerušil prevádzku vedení, najmä nadzemných a podzemných káblových vedení,
b)
udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia.
§67 Ochranné pásma
(1)
Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby príslušného stavebného úradu alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby.27a)
(2)
Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
(3)
V ochrannom pásme je zakázané
a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
(4)
Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak sa nedohodlo inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza podnik.
§68 Ochrana proti rušeniu
(1)
Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.
(2)
Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a elektronických zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické súčiastky, nesmie prekročiť úroveň, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením.
(3)
Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v prevádzke v súlade s ich určením.
(4)
Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie.
(5)
Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení siete alebo zariadenia do prevádzky.
§69 Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený
a)
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
(2)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami28) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.29)
(3)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone oprávnení podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o pripojení alebo poruchy na vedení je podnik oprávnený vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bez zbytočného odkladu.
(4)
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
(5)
Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
(6)
Dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie30) je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu.
(7)
Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
(8)
Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní poskytnúť vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje na splnenie povinnosti podľa odseku 6.
(9)
Podnik je oprávnený využívať cudzie vnútorné rozvody vedení stavieb a priestorov, v ktorých poskytuje verejné služby. Podnik je povinný uhradiť primerane a na základe pomeru využitia skutočne vynaložené náklady na zachovanie a opravy takýchto rozvodov. Náhradu nákladov na zachovanie a opravy vnútorných rozvodov vedení vynaložených vlastníkom nehnuteľnosti je vlastník oprávnený požadovať od podniku do šiestich mesiacov od ich vynaloženia, inak toto právo zaniká.
(10)
Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení a stavebných povolení na vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb.
§70 Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(1)
Ak podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby nemôže umiestniť nové vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie, alebo ak to môže vykonať len s neprimeraným obmedzením využívania cudzích nehnuteľností, potreby ochrany životného prostredia, verejného zdravia, verejného poriadku alebo z dôvodu cieľov územného plánovania, je oprávnený požiadať iný podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby, aby mu za podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce a za odplatu umožnil používať existujúcu infraštruktúru vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, ak to nevyžaduje náročné dodatočné práce a s tým spojené náklady.
(2)
Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku 1 sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi podnikmi. Odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti.
(3)
Ak sa podniky na obsahu zmluvy nedohodnú, je každý z nich oprávnený úradu podať návrh na rozhodnutie. Ak úrad rozhodne o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, určí aj pravidlá rozdelenia nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné používanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.

ŠIESTA ČASŤ | SPRÁVNE DELIKTY

§71
(1)
Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 70 000 000 Sk tomu, kto
a)
poskytoval siete, služby alebo siete a služby, na ktoré nebolo vydané všeobecné povolenie alebo individuálne povolenie (§ 12 ods. 1), alebo poskytoval siete, služby alebo siete a služby napriek rozhodnutiu, ktorým úrad ich poskytovanie zakázal, zrušil rozhodnutie alebo poskytovanie zakázal a zrušil rozhodnutie o pridelení frekvencií alebo čísel (§ 37 ods. 8),
b)
nedodržal úradom uloženú povinnosť pri poskytovaní prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia spolu s primeranou návratnosťou vloženého kapitálu na základe úradom určenej kalkulácie cien (§ 22 ods. 1),
c)
nepredložil úradu referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie, alebo na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (§ 18 ods. 2 a 3),
d)
neposkytoval univerzálnu službu (§ 50 ods. 1 a 4),
e)
okamžite dočasne nezastavil dodávku, predaj alebo prevádzku zariadenia (§ 37 ods. 6).
(2)
Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 000 000 Sk Sk tomu, kto
a)
nesplnil odôvodnenú opodstatnenú žiadosť o prístup a prepojenie (§ 21 a 28), napriek tomu, že podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie pristúpil na obvyklé podmienky takéhoto prístupu alebo prepojenia,
b)
nesplnil oznamovaciu povinnosť na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby, ak tak úrad určil vo všeobecnom povolení, alebo oznamovaciu povinnosť zmien alebo zrušenia ich poskytovania (§ 14 ods. 1 a 2),
c)
nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2),
d)
neprijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb alebo sietí a služieb (§ 57 ods. 1, § 59a ods. 11),
e)
nezabezpečil bezpečnosť a ochranu osobných údajov v prevádzke siete (§ 57),
f)
nepoužil úradom uloženú metódu kalkulácie cien s uvedením druhov nákladov a pravidiel ich priradenia (§ 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 4),
g)
nepredložil na požiadanie úradu odôvodnenie cien alebo nevykonal ich úpravu uloženú úradom (§ 22 ods. 3, § 24 ods. 5), alebo nepredložil úradu v určenej lehote uzavretú zmluvu o prepojení sietí (§ 28 ods. 7),
h)
nepredložil úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní (§ 35 ods. 1),
i)
neposkytoval niektorú úradom určenú povinnosť univerzálnej služby (§ 50 ods. 2) alebo porušil povinnosť nediskriminácie pri zaobchádzaní s údajmi o účastníkoch iných podnikov (§ 50 ods. 7),
j)
neviedol oddelene náklady a výnosy (§ 46 ods. 1 alebo 3),
k)
porušil telekomunikačné tajomstvo (§ 55 ods. 2),
l)
uviedol na trh alebo prevádzkoval elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré prekračuje úroveň elektromagnetického rušenia, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením (§ 68 ods. 2),
m)
neurobil bezodkladne účinné ochranné opatrenia alebo neukončil prevádzkovanie zariadenia, ak došlo ku škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením (§ 68 ods. 4).
(3)
Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však do 7 000 000 Sk tomu, kto
a)
odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu [§ 37 ods. 3 písm. b)], nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona a medzinárodných predpisov alebo požadované informácie na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností (§ 38 ods. 1 a 2),
b)
nesplnil povinnosť alebo povinnosti, ktoré mu boli uložené, ponechané, zmenené alebo doplnené rozhodnutím úradu (§ 17 ods. 1), alebo nesplnil povinnosť zverejniť špecifické informácie (§ 18 ods. 1), alebo nesplnil povinnosti uložené úradom na ochranu záujmov koncových užívateľov (§ 23 ods. 1),
c)
nevydal alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas všeobecné podmienky (§ 40), alebo nevydal, alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas tarifu (§ 41 ods. 1), alebo vydal všeobecné podmienky v rozpore s týmto zákonom, nesprístupnil alebo neponúkol eurotarifu alebo SMS eurotarifu alebo neúčtoval maloobchodný poplatok bez dane z pridanej hodnoty za poskytnutie regulovaného roamingového volania alebo regulovanej roamingovej SMS správy alebo nedodržal postup pri prechode medzi tarifami podľa osobitného predpisu,30a)
d)
neposkytoval časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a nezabezpečil ich požadované poskytovanie (§ 24 ods. 3) alebo neposkytoval pri tiesňových volaniach koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak to bolo technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje (§ 59 ods. 9),
e)
prevádzkoval alebo distribuoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov (§ 35 ods. 1) alebo uviedol na trh, alebo prevádzkoval, alebo distribuoval rádiové zariadenie bez splnenia podmienok všeobecného povolenia alebo bez povolenia, alebo bez vydania príslušného druhu povolenia (§ 35 ods. 1, 3 a 5), alebo v rozpore s podmienkami povolenia (§ 32 ods. 19),
f)
nedodržal pravidlá používania čísel (§ 29 ods. 3), nezabezpečil všetkým užívateľom nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania alebo možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby čísla a identifikáciu čísla volajúcej stanice (§ 39 ods. 2) alebo nezabezpečil počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby (§ 42 ods. 6), alebo nezabezpečil, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v určených prípadoch (§ 48 ods. 1) alebo prenositeľnosť čísla zabezpečil v rozpore s podrobnosťami, ktoré ustanovil všeobecne záväzný právny predpis (§ 48 ods. 4),
g)
neuzavrel so záujemcom zmluvu bez existencie dôvodu na jej odmietnutie [§ 42 ods. 3 písm. a)],
h)
účtoval ceny, ktoré presahovali rámec univerzálnej služby, aby užívateľ musel platiť za zariadenie alebo službu, ktoré nie sú nevyhnutné alebo požadované pre žiadanú službu (§ 52 ods. 1),
i)
neprispieval na osobitný účet univerzálnej služby (§ 54 ods. 1),
j)
neoznámil každoročne na požiadanie úradu svoj obrat na príslušnom trhu (§ 54 ods. 3), neuhradil náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi [§ 37 ods. 3 písm. c)],
k)
neumožnil svojim užívateľom možnosť výberu podniku individuálnou voľbou čísla a predvoľbou čísla (§ 27 ods. 1), alebo nevykonal rozhodnutie úradu podľa § 27 ods. 3 alebo § 48 ods. 3,
l)
nezabezpečil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní a pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete (§ 56 ods. 1),
m)
účtoval priemerný veľkoobchodný poplatok za poskytnutie regulovaného roamingového volania, regulovanej roamingovej SMS správy a regulovanej dátovej roamingovej služby v rozpore s osobitným predpisom,30b)
n)
zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba)
(4)
Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk tomu, kto
a)
neposkytol bezplatne určené služby (§ 41 ods. 3) alebo neposkytoval v rámci univerzálnej služby svojmu užívateľovi niektorú z určených služieb na kontrolu výdavkov (§ 52 ods. 2),
b)
použil informácie, ktoré prevádzkovatelia dostali v priebehu rokovania o prepojení, na iný účel alebo umožnil ich zneužitie tretími osobami na dosiahnutie konkurenčnej výhody (§ 28 ods. 3),
c)
obsluhoval vybrané rádiové zariadenia bez osobitnej odbornej spôsobilosti na ich obsluhu (§ 36 ods. 1),
d)
nesplnil podmienku, aby verejné siete a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete, služby alebo siete a služby (§ 39 ods. 1), alebo nesplnil požiadavku úradu na písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako predmetu obchodného tajomstva, alebo neposkytol ich znenie bez obsahu obchodného tajomstva (§ 58 ods. 2),
e)
neoznámil úradu alebo nezverejnil dosiahnuté výsledky ukazovateľov kvality sietí, služieb alebo sietí a služieb (§ 51 ods. 2),
f)
neinformoval účastníka najneskôr pri uzavretí zmluvy o pripojení, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho podkladu, na aký účel a ako dlho sa budú údaje spracúvať (§ 57 ods. 5),
g)
nezlikvidoval osobné údaje najneskôr po skončení zmluvných vzťahov (§ 57 ods. 3),
h)
uchoval bez súhlasu dotknutej osoby prevádzkové údaje po skončení spojenia alebo ich v tomto čase bezodkladne nezlikvidoval alebo neanonymizoval (§ 59 ods. 2), alebo uchoval obsah prenášaných informácií, ak jeho uchovanie nepredstavovalo podstatnú súčasť služby (§ 60 ods. 1),
i)
neupovedomil najmenej 15 dní vopred vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti o výkone svojich oprávnení pri používaní cudzích nehnuteľností (§ 69 ods. 3),
j)
neuhradil do troch mesiacov úradom určený podiel na osobitný účet (§ 54 ods. 6),
k)
použil úhradu poskytnutú z osobitného účtu na úhradu iných ako čistých nákladov, ktoré nevznikli poskytovaním príslušnej povinnosti univerzálnej služby (§ 54 ods. 5), alebo použil na komerčné účely zakázané telekomunikačné zariadenie (§ 25 ods. 3),
l)
označil cenu za prepojenie ako obchodné tajomstvo (§ 28 ods. 6).
(5)
Úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto
a)
neposkytol na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu (§ 29 ods. 4) alebo neposkytol na požiadanie úradu na nahliadnutie svoje účtovné závierky (§ 46 ods. 4), alebo neposkytol transparentnú informáciu o regulovaných roamingových službách alebo nedodržal postup pri poskytovaní regulovaných dátových roamingových služieb,30c) alebo poskytol takúto informáciu v rozpore s podmienkami podľa osobitného predpisu,30c)
b)
nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel [§ 31 ods. 4 písm. g)],
c)
neupravil v reklamačnom poriadku podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby, spôsobe uplatňovania reklamácie a jej vybavenia alebo lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie (§ 44 ods. 1),
d)
nezabezpečil, aby prevádzkové údaje spracúvali len osoby oprávnené na riadenie prevádzky siete, služby alebo siete a služby alebo nimi poverené osoby (§ 59 ods. 4), alebo nezabezpečil možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť určenému zobrazeniu identifikácie s výnimkou tiesňových volaní [§ 62 ods. 1 písm. a) až e)], alebo nezabezpečil, aby každý užívateľ mal možnosť jednoduchým spôsobom samostatne a bezplatne zastaviť automatické presmerovanie volania na jeho koncové zariadenie iniciované treťou osobou (§ 63 ods. 1), alebo nezabezpečil identifikáciu čísla zlomyseľného volania (§ 64 ods. 2),
e)
uskutočnil volanie alebo zaslal na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa faksimilné správy, správy elektronickej pošty vrátane krátkych správ prostredníctvom verejnej siete, alebo zaslal elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z nej nebola známa totožnosť odosielateľa (§ 65 ods. 2),
f)
získal a spracúval osobné údaje užívateľov na iný ako určený účel (§ 57 ods. 2),
g)
spracúval prevádzkové a lokalizačné údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti okrem ich spracúvania na účel fakturácie úhrad alebo bez súhlasu užívateľa použil tieto údaje na marketingové účely (§ 59 ods. 5),
h)
použil údaje uvedené v zozname účastníkov alebo ich spracoval na iné účely ako na poskytovanie verejnej telefónnej služby bez súhlasu dotknutého účastníka, alebo neprijal vhodné technické opatrenia, ktorými by znemožnil kopírovanie zoznamov účastníkov vydaných v elektronickej forme (§ 61 ods. 4),
i)
neuhradil úhradu za vymedzenie alebo pridelenie, alebo opakovanú úhradu za používanie každej frekvencie (§ 33 ods. 2),
j)
neviedol evidenciu všetkých užívateľov svojej siete [§ 42 ods. 3 písm. d)],
k)
nesprístupnil predmet telekomunikačného tajomstva (§ 55 ods. 4), nespolupracoval s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení výhražných informácií a poplašných správ, alebo neposkytol inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh (§ 55 ods. 7), bezodkladne neposkytol orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému orgánu štátu na základe jeho žiadosti údaje (§ 59a ods. 8), bezplatne neumožnil osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu alebo poverenému orgánu colnej správy prístup k údajom účastníka svojej siete (§ 55 ods. 7 písm. b),
l)
nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom podklady potrebné na vecné posúdenie mimosúdne riešeného sporu (§ 73 ods. 1).
(6)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
(7)
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.
(8)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

SIEDMA ČASŤ | ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§72 Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
konzultácie (§ 10 ods. 1 až 5) a vydanie dočasného opatrenia (§ 10 ods. 6),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 13),
c)
oznamovaciu povinnosť (§ 14),
d)
určenie relevantných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 15 a 16),
e)
určenie metódy kalkulácie cien (§ 22 až 24),
f)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 32 ods. 6 až 15),
g)
vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 36),
h)
mimosúdne riešenie sporov (§ 73).
(3)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.32)
Mimosúdne riešenie sporov
§73
(1)
Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Podnik a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi podnikom a užívateľom o predmete sporu.
(2)
Úrad na účel dosiahnutia urovnania sporu je oprávnený prizvať na mimosúdne riešenie sporov znalca, ktorý je nezávislý od podniku, alebo využívať vlastných zamestnancov. Úrad pri riešení sporu zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva podľa § 58.
§74
Pri sporoch medzi podnikom a stranami rôznych členských štátov Európskej únie, ktoré sa týkajú oblasti regulácie špecifikovanej v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady, Európskej komisie, a ktoré patria do pôsobnosti úradov najmenej dvoch členských štátov Európskej únie, podnik je oprávnený požiadať úrad o riešenie sporu. Úrad koordinuje riešenie sporu s dotknutými regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Informáciu o riešení sporu oznámi úrad Európskej komisii.
§75 Riešenie sporov medzi podnikmi
(1)
Úrad na návrh rieši spory medzi podnikmi vzniknuté v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Úrad rozhodne spor najneskôr do štyroch mesiacov. Ak si to vyžaduje závažnosť prípadu, úrad je oprávnený túto lehotu predĺžiť najviac však o štyri mesiace.
(2)
Úrad je oprávnený vstúpiť do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní zariadení z vlastného podnetu alebo na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Ak úrad zistí, že navrhované zmluvy sú v rozpore s týmto zákonom, začne konanie a vydá rozhodnutie vo veci.
§76 Prechodné ustanovenia
(1)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2)
Konania začaté do 31. decembra 2003 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné dokončiť, úrad zastaví.
(3)
Schválené telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete, možno uvádzať na trh najneskôr do 31. decembra 2003, ak platnosť rozhodnutia o schválení sa neskončila skôr.
(4)
Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za všeobecné povolenie podľa § 13 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14. Čísla a frekvencie pridelené v týchto licenciách sa považujú za individuálne povolenie podľa § 31 a 32 do uplynutia ich platnosti. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencií zostávajú v platnosti. Úrad tieto práva a povinnosti zmení a doplní najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak nie sú v súlade s ustanoveniami § 6, § 12 až 14, § 31 až 34, § 38 a § 50 ods. 4.
(5)
Všeobecné povolenie vydané do 31. decembra 2003 sa považuje za všeobecné povolenie podľa § 13. Registrácia existujúca pred 1. januárom 2004 sa považuje za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14, ak prevádzkovateľ do konca februára 2004 preukázateľne úradu oznámi údaje uvedené v § 14 ods. 2; inak právo na vykonávanie telekomunikačných činností zaniká.
(6)
Ak do 31. decembra 2003 boli poskytované siete, služby alebo siete a služby, na ktoré sa podľa doterajších predpisov nevyžadovala registrácia, majú ich prevádzkovatelia alebo poskytovatelia povinnosť do konca februára 2004 oznámiť úradu údaje potrebné na splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14, inak právo na poskytovanie týchto sietí, služieb alebo sietí a služieb zanikne uplynutím tejto lehoty.
(7)
Úrad vykoná prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam relevantných trhov určí úrad do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(8)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu, ktorého určil úrad do 31. decembra 2003, zostávajú nedotknuté do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku na základe analýzy podľa tohto zákona.
(9)
Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal do 31. decembra 2003 povinnosť poskytovať univerzálnu službu, je povinný túto službu poskytovať až do právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení podniku na poskytovanie univerzálnej služby.
(10)
Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal v licencii uloženú povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú službu a verejnú ďalekopisnú službu, je povinný túto službu poskytovať až do právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich ďalšom poskytovaní.
(11)
Rozhodnutia o pridelení čísel a rozhodnutia o povolení prevádzky rádiových zariadení vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za individuálne povolenia podľa § 12 ods. 1.
(12)
Vzťahy, ktoré podľa doterajších predpisov vznikli do 31. decembra 2003 medzi prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľmi verejných telekomunikačných služieb na jednej strane a užívateľmi na strane druhej, považujú sa za zmluvy o pripojení podľa tohto zákona.
§76a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2006
(1)
Ustanovenie § 33 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie pridelené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, a to počas celej doby platnosti takej licencie. Ustanovenie § 33 ods. 1 a 2 sa však vzťahuje na frekvencie na rozhlasové alebo televízne analógové pozemské vysielanie pridelené na základe licencie, ktorej platnosť bola predĺžená po účinnosti tohto zákona, a to odo dňa jej predĺženia podľa osobitného predpisu.33)
(2)
Ochranné pásma zriadené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj oprávnenia a povinnosti z nich vyplývajúce zostávajú nedotknuté.
(3)
Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Nárok na náhradu, ktorý vznikol vlastníkovi nehnuteľnosti z dôvodu výkonu takých oprávnení, je si vlastník nehnuteľností oprávnený uplatniť od podniku v lehote ustanovenej doterajšími predpismi, najneskôr však do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona, inak nárok zaniká.
(4)
Konanie o určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 4 začaté podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto predpisu.
§76b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. mája 2007
Konania o udelení súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií začaté pred 31. májom 2007 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007.
§76c Prechodné ustanovenie
Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová
a)
„telekomunikačná sieť", rozumie sa tým „elektronická komunikačná sieť",
b)
„telekomunikačná služba", rozumie sa tým „elektronická komunikačná služba".
§76d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011
Konanie o predĺžení individuálneho povolenia, ktoré sa začalo pred 1. májom 2011, sa k 1. máju 2011 zastavuje.
§77 Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa
1.
zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb., vyhlášky č. 38/1988 Zb. a vyhlášky č. 314/1990 Zb.,
3.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 97/2001 Z. z. o minimálnom súbore telekomunikačných okruhov,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 142/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti,
5.
výnos Federálneho ministerstva spojov č. 8691/75-T/1, ktorým sa vydáva Diaľnopisový poriadok (registrovaný v čiastke 8/1977 Zb.) v znení výnosu č. 34698/90-030 (registrovaný v čiastke 54/1990 Zb.),
6.
výnos Federálneho ministerstva spojov č. 9501/82, ktorým sa vydáva Poriadok služby prenosu dát (registrovaný v čiastke 36/1982 Zb.),
7.
výnos Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva dopravy č. 12884/84-SIE o zabezpečení podzemných telekomunikačných vedení a zariadení pred poškodením cudzími zásahmi (registrovaný v čiastke č. 1/1985 Zb.),
8.
opatrenie Federálneho ministerstva spojov č. 9465/71-T, ktorým sa vydáva Telegrafný poriadok (registrované v čiastke 18/1972 Zb.) v znení opatrenia č. 2537/85-T/1 (registrované v čiastke 8/1985 Zb.), výnosu č. 33342/90-110 (registrovaný v čiastke 81/1990 Zb.),
9.
smernica Federálneho ministerstva spojov na vykonávanie stavebného zákona v rezorte spojov a o kolaudácii telekomunikačných stavieb nepodliehajúcich stavebnému povoleniu (registrovaná v čiastke 32/1978 Zb.).
10.
opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb.
§78 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení § 6 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1 písm. e), § 9, § 10 ods. 3 až 5 a ods. 6 druhej vety, § 15 ods. 3 až 4, § 17 ods. 4, § 28 ods. 2, § 46 ods. 1, § 48, § 50 ods. 7, § 62 ods. 3 poslednej vety a § 74, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
Zoznam preberaných smerníc
Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/EC zo 7. 3. 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (Rámcová smernica), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 33.
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/20/EC zo 7. 3. 2002 o oprávnení na elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 21.
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/19/EC zo 7. 3. 2002 o prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a pridruženým prostriedkom a o ich prepojení (Prístupová smernica ), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 7.
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Ú. v. ES č. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37.
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Ú. v. ES č. L 105 z 13. 4. 2006.
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ REFERENČNÁ PONUKA NA UVOĽNENÝ PRÍSTUP K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU
A.
Podmienky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu
1.
Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä
(a)
prístup k účastníckym vedeniam,
(b)
prístup k nehovorovému pásmu frekvenčného spektra účastníckeho vedenia v prípade poskytovania spoločného prístupu k účastníckemu vedeniu.
2.
Informácie o miestach fyzického prístupu1) a dostupnosti účastníckeho vedenia v konkrétnych častiach prístupovej siete.
3.
Technické podmienky týkajúce sa prístupu a využívania účastníckych vedení vrátane technických charakteristík metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia.
4.
Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia používania.
B.
Služby spoločného umiestnenia
1.
Informácie o príslušných miestach1) významného podniku.
2.
Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia, prípadne vzdialeného a virtuálneho spoločného umiestnenia).
3.
Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoločné umiestnenie.
4.
Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpečenie bezpečnosti ich lokalít.
5.
Podmienky prístupu pre pracovníkov konkurenčných podnikov.
6.
Bezpečnostné normy.
7.
Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoločné umiestnenie.
8.
Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoločné umiestnenie možné, alebo miest, kde bolo spoločné umiestnenie odmietnuté z dôvodu nedostatku kapacity.
C.
Informačné systémy
Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie požiadavky na údržbu a opravy a fakturáciu.
D.
Dodacie podmienky
1.
Lehota na vybavenie požiadaviek na dodávku služieb a prostriedkov; dojednania úrovne služieb, riešenie porúch, postupy návratu na normálnu úroveň služby a parametre kvality služby.
2.
Štandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodržanie lehôt.
3.
Ceny alebo vzorce na výpočet ceny za každú položku, funkciu a prostriedok uvedené vyššie.
Príloha č. 3 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
PODMIENKY NA POSKYTOVANIE MINIMÁLNEHO SÚBORU PRENAJATÝCH OKRUHOV
A.
Nediskriminácia
Podnik poskytuje túto službu koncovým užívateľom za porovnateľných podmienok a v rovnakej kvalite, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať.
B.
Transparentnosť
Podnik zverejňuje
a)
technické charakteristiky vrátane fyzických a elektrických parametrov, ako aj podrobnú technickú špecifikáciu pre koncové body siete,
b)
cenu za prvé pripojenie, pravidelné ceny za prenájom a iné ceny; ak sú ceny diferencované, je nutné túto okolnosť uviesť; ak podnik s významným vplyvom v prípade konkrétnej žiadosti usúdi, že je neprimerané poskytnúť prenajatý okruh v rámci minimálneho súboru za zverejnené ceny a dodacie podmienky, musí požiadať úrad o zmenu podmienok,
c)
dodacie podmienky obsahujúce minimálne
1.
postup objednávania,
2.
dodaciu lehotu, t. j. lehotu, počas ktorej bolo 95 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu poskytnutia prenajatého okruhu; lehota sa počíta od dátumu podania žiadosti o prenájom okruhu a stanoví sa na základe skutočných dodacích lehôt prenajatých okruhov za posledných šesť mesiacov; výpočet nezahŕňa prípady, keď užívatelia požiadali o dlhšiu lehotu prenajatia okruhov,
3.
dobu platnosti zmluvy,
4.
štandardný čas na odstránenie poruchy, ktorý sa počíta od okamihu ohlásenia poruchy kompetentnému útvaru podniku s významným vplyvom do okamihu, keď bolo 80 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu opäť uvedených do prevádzky a v určených prípadoch do oznámenia podniku, že prenajatý okruh je opäť v prevádzke; ak sú v ponuke rôzne triedy kvality opráv pre rovnaký druh prenajatých okruhov, musia sa zverejniť rôzne štandardné časy na odstránenie poruchy,
5.
všetky spôsoby refundácie.
Ak úrad zistí, že dosiahnuté výsledky pri poskytovaní služby minimálneho súboru prenajatých okruhov nezodpovedajú potrebám užívateľov, je oprávnený stanoviť pre dodacie podmienky primerané cieľové hodnoty.
Príloha č. 4 k zákonu č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
A.
Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a)
telefónne číslo volajúceho,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
pridelené označenie užívateľa,
b)
označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorému bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.
B.
Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a)
volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.
C.
Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,
2.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu, a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,
b)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.
D.
Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba,
2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba.
E.
Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete číslo volajúceho a volaného,
2.
ak ide o mobilné telefónne spojenie
a)
číslo volajúceho a volaného,
b)
medzinárodné označenie mobilného účastníka (IMSI) volajúceho,
c)
medzinárodné označenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho,
d)
IMSI volaného,
e)
IMEI volaného,
f)
v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, z ktorej sa vykonala aktivácia služby,
3.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
telefónne číslo volajúceho na „dial-up" prístup,
b)
digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F.
Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného komunikačného zariadenia:
1.
údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,
2.
údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas doby uchovávania údajov o komunikácii.
1)
Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965.
1a)
Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z., zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 43a ods. 3 písm. h) a i), § 55 ods. 2 a § 139a ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
4)
§ 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
4a)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
5)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
6)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
7)
Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
7a)
Napríklad § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
8)
§ 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
§ 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).
§ 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).
13)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
§ 2 písm. s) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
14)
§ 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
15)
§ 3 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
17)
§ 49 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
19)
§ 21 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
23a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
23c)
24)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
24b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
24c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
27)
§ 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
29)
§ 35 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
30)
30a)
Čl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009).
30b)
Čl. 3, 4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia (ES) č. 544/2009.
30ba)
Čl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009.
30c)
Čl. 6 a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)
Dostupnosť týchto informácií môže byť obmedzená na zaisteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných záujmov.