Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2010

171/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 29.09.2010
171
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet a účel zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania hazardných hier,
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,
c)
podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
d)
niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,
f)
dozor nad prevádzkovaním hazardných hier.
(2)
Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo obec individuálnu licenciu podľa tohto zákona, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a podala oznámenie podľa § 19,
b)
prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry podľa herného plánu, a to vždy v mene prevádzkovateľa hazardnej hry,
c)
herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania vkladov a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej hry je aj určenie stávky, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v tomto zákone; reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie,
d)
pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,
e)
hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
f)
licenciou individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a všeobecná licencia na kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“), ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba individuálna licencia alebo iba individuálne licencie na prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier, alebo iba všeobecná licencia,
g)
stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry,
h)
vkladom úhrada peňažných prostriedkov alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na hazardnej hre,
i)
výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa pravidiel hazardnej hry,
j)
výhrou výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie peňažných prostriedkov alebo iných majetkových hodnôt,
k)
prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti vkladov hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne,
l)
štátnou lotériou hazardná hra, ktorú tvoria číselné lotérie, špeciálne bingo a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
m)
žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
n)
finančnou zábezpekou suma ustanovená týmto zákonom, s ktorou musí žiadateľ a prevádzkovateľ hazardnej hry nakladať len v súlade s týmto zákonom,
o)
herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier, v ktorej sa hrá najmä na výherných prístrojoch alebo na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi; herňa musí byť umiestnená v oddelených priestoroch,
p)
viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej prípadnej výhre ešte i možnosť ďalšej výhry,
q)
kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne,
r)
kasínom v rekreačnom komplexe herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne v rekreačnom komplexe, pričom sa v nej prevádzkuje najmenej 50 hracích stolov a najmenej 500 výherných prístrojov; celková plocha priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ostatných priestorov dostupných hráčom a priestorov nedostupných hráčom, určených pre personál, administratívu, bezpečnosť a prevádzku kasína v rekreačnom komplexe predstavuje najmenej 7 000 m2 a toto kasíno je alebo bude do 12 mesiacov od začiatku jeho prevádzkovania stavebne prepojené s priestormi rekreačného komplexu s rozlohou najmenej 50 000 m2.
§3 Hazardné hry
(1)
Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru v peniazoch, veciach alebo právach, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Hazardnými hrami sú
a)
lotériové hry,
b)
hazardné hry v kasíne,
c)
stávkové hry,
d)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
f)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g)
kartové hry mimo kasína,
h)
charitatívne lotérie,
i)
hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
(3)
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Za hazardné hry sa nepovažujú
a)
športové súťaže s cenami pre účastníkov,
b)
hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 eurocentov,
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom hracom zariadení,
e)
kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti,
f)
žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur.
(5)
Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona. Propagačnými súťažami sa rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Platby uskutočnené na účely získania plnení od organizátora propagačnej súťaže alebo poskytovateľa výhier do propagačnej súťaže sa nepovažujú za vklad podľa tohto zákona.
(6)
Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.
(7)
Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách podľa odseku 2, ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady uhrádzané do zahraničia.
§4 Lotériové hry
(1)
Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel, pričom výhra je dôsledkom
a)
uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, obrázku (ďalej len „číslo“) alebo
b)
získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorých získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len „žreb“).
(2)
Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej len „žrebovanie“).
(3)
Lotériové hry sú najmä
a)
žrebové lotérie,
b)
tomboly,
c)
číselné lotérie,
d)
bingo,
e)
okamžité lotérie.
(4)
Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami a ktoré umožňujú viacstupňové hranie. Viacstupňovým hraním sa rozumie taký spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej prípadnej výhre ešte aj možnosť ďalšej výhry. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej žrebovej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby.
(5)
Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové peňažno-vecné lotérie a žrebové vecné lotérie.
(6)
Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.
(7)
Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný hráčovi, ak predloží potvrdenie o vklade a o vykonanej stávke, poskytnúť výhru určenú podľa pravidiel uvedených v hernom pláne, pričom tieto pravidlá určujú výhercu podľa toho, ako sa z obmedzeného počtu verejne žrebovaných čísel stávka hráča zhoduje s vyžrebovanými číslami. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška hernej istiny. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov vopred herným plánom určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu. Jeden hráč môže vykonať aj viacero stávok, pričom podľa počtu stávok sa zvyšuje aj výška vkladu, ktorý musí uhradiť.
(8)
Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra, pričom
a)
loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov podielom vopred určeným herným plánom; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké,
b)
keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom vkladu podľa pravidiel uvedených v hernom pláne,
c)
doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; na verejnom žrebovaní sa žrebuje jedno výherné číslo a vyhrávajú tí hráči, ktorí majú celkom alebo čiastočne zhodné číslo na žrebe; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(9)
Bingo je lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu s vopred neurčeným počtom hráčov a výškou hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky vkladov, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania. Osobitným druhom binga je špeciálne bingo. Špeciálnym bingom je bingo, pri ktorom sa vklady prijímajú a výhry vyplácajú v zberniach. Žrebovanie a celý priebeh špeciálneho binga sa realizuje na jednom mieste centrálne, pričom jeho priebeh a výsledky sú spravidla zverejňované masovokomunikačnými prostriedkami.
(10)
Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti. Žreby musia byť označené poradovým číslom a číslom série.
§5 Hazardné hry v kasíne
(1)
Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.
(2)
Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo iných znakov predpokladá pozícia, na ktorej sa zastaví guľôčka vhodená do mechanicky sa otáčajúceho zariadenia. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov a výherného pomeru podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne.
(3)
Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry určená na základe symbolov rozdaných kariet alebo dosiahnutým počtom bodov na kockách, alebo kombináciou hodnôt na kockách.
§6 Stávkové hry
(1)
Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv.
(2)
Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.
(3)
Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(4)
Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá.
(5)
Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru a výšky vkladu.
§7 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sú hazardné hry, pri prevádzkovaní ktorých sa používajú výherné prístroje. Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.
§8 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovanie videohier
(1)
Pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení1) alebo pri prevádzkovaní videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška vkladov; výhra sa vypočítava z výšky vkladov alebo podľa podmienok určených v hernom pláne.
(2)
Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je také zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú na rovnakom mieste ako vyhodnocovacia jednotka, sú s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry prevádzkovanej na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčom hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.
(3)
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú hazardné hry, pri ktorých je podmienkou účasti použitie telekomunikačného zariadenia určeného v hernom pláne. Vklad je zúčtovaný prostredníctvom platby uhradenej hráčom prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia.
(4)
Videohra je hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom elektronických komunikačných sietí2) na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa hazardnej hry. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe. Pri odpojení terminálu od centrálneho počítačového systému prevádzkovateľa hazardnej hry nie je terminál funkčný.
§9 Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu sú hazardné hry, na ktorých sa hráč zúčastňuje pripojením cez internet na hrací server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná hazardná hra, pričom hráči hrajú proti tomuto hraciemu systému alebo jeden proti druhému. Prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier realizovaný prostredníctvom internetovej siete nie je považovaný za hazardnú hru prevádzkovanú prostredníctvom internetu.
§9a
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti.

DRUHÁ ČASŤ | REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§10
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:
a)
ministerstvo,
b)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,
c)
daňové úrady.
(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami podľa § 30 ods. 5,
b)
môže vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v licencii udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona ministerstvom alebo obcou,
c)
metodicky usmerňuje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady a obce v oblasti výkonu dozoru,
d)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje tento zákon,
e)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu.
(3)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
a)
vytvára, udržiava a prevádzkuje daňový informačný systém v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
b)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier,
c)
aktualizuje databázu a poskytuje informácie ministerstvu,
d)
metodicky usmerňuje daňové úrady pri prevádzkovaní daňového informačného systému v oblasti hazardných hier,
e)
rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom konaní podľa osobitného predpisu,4) v prípade nimi udelených sankcií prevádzkovateľom hazardných hier, v rozsahu tohto zákona.
(4)
Daňový úrad
a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v licencii udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona ministerstvom a je druhostupňovým odvolacím orgánom pre obce vo veciach individuálnych licencií udelených na prevádzkovanie výherných prístrojov,
b)
vykonáva vopred neohlásenú kontrolu stáleho dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry nad zákazom účasti osôb mladších ako 18 rokov na hazardných hrách podľa § 35 ods. 6. Ak zistí, že sa na hazardnej hre zúčastňujú takéto osoby, uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 56 ods. 2 tohto zákona,
c)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
d)
môže vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou; daňový úrad spíše o výsledku dozoru správu a zašle ju, ak sa zistia nedostatky, obci a prevádzkovateľovi hazardnej hry,
e)
vydáva poverenia na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola.
(5)
Obec
a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou,
b)
vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,
c)
rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje tento zákon.
DRUHÁ HLAVA
DOZOR
§11 Oprávnenia a povinnosti zamestnancov orgánu dozoru
(1)
Zamestnanci subjektov oprávnených vykonávať dozor podľa § 10 (ďalej len „orgán dozoru“) sú pri výkone dozoru oprávnení
a)
vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry a do herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,
b)
vyžadovať od dozorovaného subjektu, aby im v určenej lehote poskytoval prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon dozoru,
c)
v odôvodnených prípadoch zaistiť doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom,
d)
vyžadovať súčinnosť od dozorovaného subjektu potrebnú na vykonanie dozoru, ak nemožno účel dozoru dosiahnuť inak,
e)
prizvať zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; zamestnanci poverenej skúšobne sú povinní sa na tejto kontrole zúčastniť, pričom náklady spojené s ich účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa.
(2)
Zamestnanci orgánu dozoru sú pri výkone dozoru povinní
a)
preukázať sa oprávnením na výkon dozoru alebo poverením na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola, pričom zamestnanci ministerstva sa preukazujú poverením ministra financií Slovenskej republiky, zamestnanci daňových úradov sa preukazujú služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru, zamestnanci obce sa preukazujú poverením starostu obce,
b)
vydať dozorovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať potvrdenie o ich vrátení,
c)
v potrebnom rozsahu oboznámiť dozorovaný subjekt s výsledkom dozoru a vyžiadať od neho vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam,
d)
vypracovať správu o výsledku dozoru (ďalej len „správa“), ktorá musí obsahovať
1.
názov a sídlo orgánu dozoru a meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá dozor vykonala,
2.
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu dozorovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
3.
miesto, dátum a čas výkonu dozoru,
4.
dozorované obdobie,
5.
predmet dozoru,
6.
preukázané zistenia,
7.
meno, priezvisko a podpisy fyzickej osoby, ktorá vypracovala správu, a štatutárnych zástupcov a prípadne poverených zamestnancov dozorovaného subjektu,
8.
dátum vypracovania správy,
e)
prerokovať správu s dozorovaným subjektom; ak dozorovaný subjekt odmietne správu podpísať, táto sa považuje za prerokovanú a túto skutočnosť zamestnanec orgánu dozoru uvedie v správe,
f)
odovzdať správu dozorovanému subjektu,
g)
v prípade vyhľadávacej činnosti spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v písmene d) okrem podpisov štatutárnych zástupcov, prípadne poverených zamestnancov dozorovaného subjektu,
h)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.5)
§12 Dozorované subjekty
Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú
a)
prevádzkovatelia hazardných hier,
b)
fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry,
c)
fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier,
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú hazardné hry,
e)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na území Slovenskej republiky propagujú hazardné hry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia.
§13 Práva a povinnosti dozorovaného subjektu
(1)
Dozorovaný subjekt je oprávnený okrem práv uvedených v osobitnom zákone3)
a)
byť prítomný osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri vykonávaní dozoru,
b)
vyjadriť sa písomne v priebehu výkonu dozoru ku všetkým zisteným skutočnostiam,
c)
vyjadriť sa písomne najneskôr do desiatich dní od doručenia k správe obsahujúcej zistenia orgánu dozoru; tieto vyjadrenia tvoria súčasť správy.
(2)
Dozorovaný subjekt je povinný
a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie dozoru a poskytnúť súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu dozoru,
b)
dostaviť sa na požiadanie orgánu dozoru na prerokovanie správy,
c)
prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť orgánu dozoru zoznam týchto opatrení,
d)
predložiť orgánu dozoru v určenej lehote písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
§14 Mlčanlivosť
(1)
Zamestnanci orgánu dozoru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.6)
(3)
Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci orgánu dozoru.
(4)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti
a)
inému orgánu dozoru alebo inému zamestnancovi toho istého orgánu dozoru na účely vykonávania dozoru,
b)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných prostriedkoch,
c)
ministerstvu na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,7)
d)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na základe osobitných predpisov,8)
e)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti daňových úradov, obcí a ministerstva alebo jeho nadriadeného orgánu alebo odvolacieho orgánu podľa osobitného predpisu9) na účely kontroly a v súvislosti s uplatňovaním ich pôsobnosti,
f)
súdu na účely súdneho konania,10)
g)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,
h)
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov dozoru u prevádzkovateľov dostihových stávok,
i)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie orgánu dozoru v konaní pred súdom,
j)
poverenej skúšobni v prípade, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie zariadenia na žiadosť alebo na účely orgánu dozoru, ministerstva alebo orgánov uvedených v písmene d).
(5)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti s písomným súhlasom toho dozorovaného subjektu, ktorého sa predmet mlčanlivosti týka.
§15 Ukončenie dozoru
Dozor je ukončený v deň prerokovania správy s dozorovaným subjektom.
TRETIA HLAVA
LICENCIE
§16
Licencie podľa tohto zákona sú:
a)
všeobecná licencia,
b)
individuálne licencie, ktorými sú
1.
licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
2.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
3.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe,
4.
licencia na prevádzkovanie stávkových hier,
5.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
6.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovanie videohier,
7.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu,
8.
licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
9.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i),
10.
licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
§17
(1)
Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(2)
Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom na udelenie alebo vydanie licencie. Licencia je platná dňom zápisu tejto právnickej osoby do obchodného registra alebo obdobného verejného registra. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do obchodného registra alebo obdobného verejného registra do 90 dní od prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo odo dňa zverejnenia všeobecnej licencie alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán nezapíše právnickú osobu do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, musí právnická osoba vrátiť licenciu orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal.
(3)
Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti, a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení, prípadne rozdelení prevádzkovateľa hazardnej hry.
(4)
Podmienky na udelenie alebo vydanie licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.
§18 Všeobecná licencia
(1)
Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať na základe všeobecnej licencie vydanej ministerstvom a po splnení oznamovacej povinnosti podľa § 19. Vo všeobecnej licencii ministerstvo určí podmienky prevádzkovania žrebových vecných lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína.
(2)
Všeobecnú licenciu ministerstvo vydáva pre vopred neurčený počet právnických osôb podľa § 17 ods. 1 a 2, ktoré po splnení podmienok v nej uvedených môžu prevádzkovať hazardnú hru, na ktorú je táto licencia vydaná. Všeobecná licencia sa vydáva na dobu neurčitú.
(3)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol sú najmä
a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
vecné a obsahové náležitosti žrebu,
e)
podmienky žrebovania,
f)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a 2,
g)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly,
h)
náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly.
(4)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä
a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
počet stolov s uvedením ich druhu,
e)
spôsob označenia stolov,
f)
typ turnaja a doba trvania turnaja,
g)
výška dotácie turnaja,
h)
počet hráčov,
i)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a 2,
j)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,
k)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína.
(5)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe hazardnej hry, na ktorú sa všeobecná licencia vydáva; musia byť primerané, transparentné a nesmú znevýhodňovať záujemcov o prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie.
(6)
Návrh všeobecnej licencie ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu najmenej 40 dní pred dňom jej predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu všeobecnej licencie uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu. Ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecnej licencie.
(7)
Ministerstvo vyhlási všeobecnú licenciu zverejnením vo Finančnom spravodajcovi ministerstva. Všeobecná licencia nadobúda platnosť dňom zverejnenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia platnosti.
(8)
Odseky 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.
(9)
V prípade zmeny alebo zrušenia všeobecnej licencie môžu prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí splnili oznamovaciu povinnosť podľa § 19, dokončiť prevádzkovanie žrebovej vecnej lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína podľa pôvodnej všeobecnej licencie.
§19 Oznamovacia povinnosť
(1)
Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína, je povinná oznámiť tento zámer miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania, ak nie je vo všeobecnej licencii určená dlhšia lehota.
(2)
Oznámenie musí byť písomné a obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a údaj o zápise právnickej osoby podľa odseku 1 do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak sa takýto zápis pre vznik právnickej osoby vyžaduje, identifikačné číslo právnickej osoby podľa odseku 1, ak bolo pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby podľa odseku 1,
c)
herný plán hazardnej hry,
d)
termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,
e)
výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,
f)
ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.
(3)
Daňový úrad na základe doručenia úplného oznámenia zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie. Ak je oznámenie neúplné, daňový úrad najneskôr do desiatich dní od doručenia takéhoto oznámenia vyzve právnickú osobu podľa odseku 1 na jeho doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní. Daňový úrad, ktorému právnická osoba podľa odseku 1 doručila úplné oznámenie, do siedmich dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia potvrdí tejto osobe splnenie oznamovacej povinnosti.
(4)
Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 bez doručenia oznámenia v určenej lehote alebo bez doplnenia neúplného oznámenia sa považuje za prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.
(5)
Daňové riaditeľstvo predkladá k 30. aprílu a k 31. októbru ministerstvu zoznam právnických osôb podľa odseku 1 zapísaných do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie za obdobie predchádzajúcich šesť mesiacov. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v tomto zozname uvedie názov, prípadne obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa hazardnej hry, ako aj výšku odvodu, ak už je známa. Ministerstvo zverejňuje zoznam prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie na internete.
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie
§20
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ak tento zákon neustanovuje inak; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(2)
Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej
a)
1 000 000 Sk pri žrebových peňažných lotériách,
b)
1 000 000 Sk pri okamžitých lotériách,
c)
2 000 000 Sk pri hrách bingo okrem špeciálneho binga,
d)
2 000 000 Sk pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
10 000 000 Sk pri stávkových hrách,
f)
10 000 000 Sk pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,
g)
50 000 000 Sk pri hazardných hrách v kasíne,
h)
20 000 000 eur pri hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe.
(3)
Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
(4)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výška vkladu spoločníka a výška jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, ak je zriadená, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo telekomunikačného zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry,
j)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
k)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry.
(5)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,
d)
materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
e)
počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej hry.
(6)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,
b)
stanovy,
c)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
d)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
e)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
f)
doklady preukazujúce bezúhonnosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,
g)
herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,11)
j)
výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo iné potvrdenie, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky, a potvrdenie o vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2,
k)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
l)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní.
(7)
Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre
a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,
b)
iný úmyselný trestný čin.
(10)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazujú bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého sú občanmi, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavali v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladajú okrem zahraničného dokladu aj výpis z registra trestov. Občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, preukazujú svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a výpisom z registra trestov. Výpis z registra trestov, prípadne zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.
§20a
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 6 ods. 5 môže podať aj štátny podnik.
(2)
Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.
(3)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov dozornej rady, ak je zriadená, riaditeľa, iných fyzických osôb oprávnených konať za žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu.
(4)
Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto výšku kmeňového imania,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(5)
Žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1, zakladaciu listinu a doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10.
§20b
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie môže podať len nadácia11a) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „nadácia“) alebo záujmové združenie nadácií11b) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujmové združenie“), ak
a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné účely občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby alebo iným nadáciám najmenej 5 000 000 eur, pričom každý rok poskytla najmenej 830 000 eur pre najmenej 100 občianskych združení, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo iných nadácií,
c)
za posledných päť rokov v každom roku preukáže nadácia alebo členovia záujmového združenia vyhotovenie auditu svojej účtovnej závierky.
(2)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov správnej rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených konať za nadáciu alebo záujmové združenie.
(3)
Nadácia alebo záujmové združenie musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(4)
Nadácia alebo záujmové združenie k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží
a)
výpis z registra nadácií alebo výpis z registra záujmových združení, ktorý v čase predloženia žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide o záujmové združenie,
c)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie alebo na majetok záujmového združenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
e)
popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,
f)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
g)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
h)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
doklady o splnení skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c).
§21
(1)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 41,
b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií o tom, že žreby sú dostatočne zabezpečené proti falšovaniu alebo inému zneužitiu, pričom žiadateľ je povinný predložiť ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní pred začatím predaja žrebov znalecký posudok vydaný znaleckým ústavom,11c)
c)
počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií s uvedením počtu žrebov vydaných v každej sérii,
d)
čas predaja žrebov.
(2)
V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie číselných lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 uviesť aj spôsob, ktorým hráč určí svoju stávku a spôsob preukazovania vykonania stávky hráčom; ak na určenie stávky budú hráči používať rovnaké listiny, na ktorých stávku vyznačia, žiadateľ priloží vzor takejto listiny.
(3)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie stávkových hier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 alebo § 20a ods. 3 až 5 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
predmet a druh stávkovej hry,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou vkladu, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
c)
adresy stávkových kancelárií,
d)
súhlas obce, v ktorej má byť umiestnená stávková kancelária,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa musí byť úradne osvedčený,
f)
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s prevádzkovaním dostihových stávok týkajúcich sa dostihov konaných na území Slovenskej republiky.
(4)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebov,
b)
adresu herne, v ktorej sa prevádzkuje bingo,
c)
súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
c)
prevádzkový poriadok kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
vzor hracích žetónov,
f)
hernú menu,
g)
adresu kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe,
h)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe na jej území,
i)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania stávkových hier v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
j)
odborné životopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží,
k)
počet výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier,
l)
veľkosť celkovej plochy priestorov, v ktorých sa budú prevádzkovať hazardné hry, veľkosť ostatných priestorov dostupných hráčom a veľkosť priestorov nedostupných hráčom, určených pre personál, administratívu, bezpečnosť a prevádzku kasína v rekreačnom komplexe, ak ide o toto kasíno,
m)
veľkosť plochy rekreačného komplexu stavebne prepojeného s kasínom v rekreačnom komplexe, ak ide o toto kasíno; ak v čase podania žiadosti nepreukáže žiadateľ stavebné prepojenie kasína v rekreačnom komplexe s priestormi rekreačného komplexu, je povinný preukázať túto skutočnosť do 12 mesiacov od začatia prevádzkovania kasína v rekreačnom komplexe.
(6)
Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov predstavenstva prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, za vedúcich zamestnancov prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a fyzických osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti hazardných hier alebo ukončené stredoškolské odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti hazardných hier, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v oblasti hazardných hier v kasíne.
(7)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,
b)
adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,
c)
vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.
(8)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
označenie telekomunikačného zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorých hráč zaplatí vklad.
(9)
Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, ministerstvo alebo obec najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, a upozorní žiadateľa, že ak túto žiadosť nedoplní, konanie zastaví.
(10)
Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. i), v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na takúto hazardnú hru uvedie okrem dokladov a skutočností podľa § 20 ods. 4, 6 a 10 aj údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie takej hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. i). Ministerstvo alebo obec pri rozhodovaní o udelení takejto licencie posudzuje náležitosti žiadosti primerane podľa ustanovení tohto zákona týkajúcich sa hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná tejto hazardnej hre.
(11)
Ak žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení alebo pri prevádzkovaní videohier bude prevádzkovať hazardnú hru, ktorá je svojím charakterom najviac podobná niektorej hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. a) alebo c), je povinný splniť podmienky ustanovené týmto zákonom aj pre takéto hazardné hry.
(12)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej licencie podľa odseku 13 a ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie alebo v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna licencia udelená, oznámiť orgánu, ktorý túto licenciu udelil, najneskôr do 15 dní od ich vzniku. Zmeny spočívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb uvedených v individuálnej licencii alebo v zmene sídla prevádzkovateľa hazardnej hry je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ministerstvu alebo obci oznámiť a hodnoverne preukázať.
(13)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré sú uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré ministerstvo alebo obec pri udeľovaní individuálnej licencie schválila alebo ktoré sú prílohou individuálnej licencie, vopred požiadať o zmenu tejto licencie. Na konanie o zmene individuálnej licencie sa primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie. V žiadosti o zmenu licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena licencie týka.
(14)
Ak sa zmení tento zákon, môže ministerstvo zmeniť individuálnu licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmto zákonom.
Individuálne licencie
§22
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej licencie udelenej ministerstvom alebo obcou.
(2)
Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. V ostatných prípadoch vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov umiestnených v kasíne, alebo ak sa vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu udeľuje ministerstvo.
(3)
Individuálnu licenciu udelí ministerstvo alebo obec žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto zákone.
(4)
Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na
a)
dva roky pri žrebových peňažných a žrebových peňažno-vecných lotériách a pri okamžitých lotériách,
b)
päť rokov pri stávkových hrách,
c)
päť rokov pri bingu okrem špeciálneho binga,
d)
jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, pri ktorých sa udeľuje individuálna licencia na dobu zodpovedajúcu životnosti výherných prístrojov, najdlhšie však do skončenia platnosti licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
e)
päť rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,
f)
päť rokov pri hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i),
g)
päť rokov pri štátnej lotérii,
h)
desať rokov pri hazardných hrách v kasíne,
i)
tridsať rokov pri hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe,
j)
päť rokov pri charitatívnej lotérii.
§23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, individuálna licencia sa udelí najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie aj druh hazardnej hry, na prevádzkovanie ktorej sa udeľuje individuálna licencia, zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, číslo účtu, na ktorý sa uhradí odvod podľa § 37, schváli sa herný plán hazardnej hry, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní hazardnej hry používať, a určí sa začiatok prevádzkovania hazardnej hry a lehota, na ktorú sa individuálna licencia udeľuje; v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie národnej lotériovej spoločnosti sa zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, neuvádzajú. Výrok rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, udeľovanej ministerstvom, môže obsahovať aj ďalšie charakteristiky technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier.
(3)
Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii. Ministerstvo alebo obec odníme individuálnu licenciu, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť individuálnu licenciu, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená individuálna licencia, nie sú pravdivé, alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak individuálnu licenciu odníme obec, túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí individuálnej licencie.
§24
(1)
Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude výherný prístroj prevádzkovať, po udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov vydá prevádzkovateľovi hazardnej hry identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou prevádzkovateľ výherného prístroja označí výherný prístroj na prístupnom mieste na účely dozoru tak, aby sa identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky. Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude výherný prístroj prevádzkovať, oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardnej hry do 15 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vydané.
(2)
Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:
a)
meno a sídlo prevádzkovateľa výherného prístroja,
b)
poradové číslo identifikačnej karty,
c)
číslo osvedčenia vydaného poverenou skúšobňou a označenie poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie vydala,
d)
typ výherného prístroja, výrobné číslo výherného prístroja,
e)
číslo, dátum a čas platnosti licencie na prevádzkovanie výherného prístroja,
f)
počiatočný stav všetkých počítadiel využívaných na evidovanie vkladov a výhier,
g)
druh hazardnej hry, typ a verziu programu,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca daňového úradu, ktorý identifikačnú kartu vydal.
(3)
Ak prevádzkovateľ hazardných hier premiestni výherný prístroj na územie inej obce, je povinný vrátiť vydanú identifikačnú kartu daňovému úradu podľa odseku 1, ktorý ju vydal, a to pred vydaním novej identifikačnej karty podľa odseku 1. Daňový úrad podľa odseku 1 nevydá novú identifikačnú kartu, ak prevádzkovateľ hazardnej hry nevrátil pôvodnú identifikačnú kartu.
Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
§25
(1)
Licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne udeľuje ministerstvo. Ak sa má udeliť licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne akciovej spoločnosti, všetky jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(2)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj spoľahlivosť a verejný záujem. Spoľahlivosť sa posudzuje vzhľadom na osoby podľa § 21 ods. 6 a verejný záujem sa posudzuje vo vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry v kasíne prevádzkované. Žiadateľ je povinný v žiadosti o licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne preukázať svoju spoľahlivosť a to, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom.
(3)
Spoľahlivá je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu podľa § 21 ods. 6 vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Licenciou na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa povoľuje prevádzkovanie hazardných hier v kasíne podľa § 5 ods. 1 v rozsahu vymedzenom v tejto licencii a za podmienok určených v tejto licencii.
(5)
Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne, v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne s licenciou udelenou podľa tohto zákona, ak nie je zrejmé zo súvislosti, v ktorej sa označenie „kasíno“ používa, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá označenie „kasíno“ uvedeným spôsobom používa, nie je prevádzkovateľom žiadnej hazardnej hry podľa tohto zákona.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
§26
(1)
Ministerstvo udelí žiadateľovi licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne po predložení úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a preukázaní splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ak je zabezpečené riadne prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.
(2)
O žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne rozhodne ministerstvo najneskôr do 60 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. O žiadosti na zmenu licencie podľa § 21 ods. 13 rozhodne ministerstvo do 15 dní od podania úplnej žiadosti.
(3)
Ministerstvo žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok na udelenie licencie podľa § 20, 21 a § 25 ods. 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(4)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie druh hazardných hier, na ktoré sa táto licencia udeľuje, určí sa prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť zabezpečiť v kasíne monitorovaciu techniku na účel kontroly priebehu hazardných hier a denného vyúčtovania výsledku stávkových hier v kasíne, určí sa začiatok prevádzkovania hazardných hier v kasíne a lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a schváli sa
a)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
b)
prevádzkový poriadok kasína,
c)
počet a druh hracích stolov,
d)
vzor hracích žetónov,
e)
herná mena,
f)
adresa kasína,
g)
počet výherných prístrojov, technických zariadení a terminálov videohier.
(5)
Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj podmienky, ktoré je povinný prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne splniť pred začatím prevádzkovania hazardných hier v kasíne, alebo podmienky, ktoré je prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne povinný dodržiavať pri prevádzkovaní ktorejkoľvek povolenej hazardnej hry v kasíne.
§27
(1)
Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne alebo jej zmeny do desiatich dní odo dňa, keď táto licencia alebo jej zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(2)
Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať, ak sa hazardné hry v kasíne prevádzkujú v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v udelenej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Ministerstvo odníme licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, nie sú pravdivé.
§27a
Ak tento zákon neustanovuje inak, na hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe sa použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na hazardné hry v kasíne rovnako.
Licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie
§28
(1)
Licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie podáva národná lotériová spoločnosť ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie.
(3)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu4) schváli herný plán, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní štátnej lotérie používať, určí sa začiatok prevádzkovania štátnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi štátnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie štátnej lotérie. Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie ďalej obsahuje najmä:
a)
cieľ prevádzkovania štátnej lotérie,
b)
počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom prevádzkovania štátnej lotérie známe a používajú sa na prevádzkovanie hazardnej hry,
c)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa ukončenia platnosti licencie.
§29
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu môže obsahovať aj technické podmienky ochrany hráčov, zabezpečenia prijímania vkladov a vyplácania výhier pomocou telekomunikačných zariadení a ďalšie technické a bezpečnostnoochranné prvky serveru a hracích systémov, ktoré budú odborne posúdené v súlade s § 30 až 34.
§29a Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)
Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii alebo záujmovému združeniu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie podáva nadácia alebo záujmové združenie ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie do 30 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
(3)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu4) schváli herný plán, cieľ prevádzkovania charitatívnej lotérie, určí sa začiatok prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÉ POSUDZOVANIE
§30
(1)
Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31, po vykonaní ktorej poverená skúšobňa vydá osvedčenie podľa § 32.
(2)
Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie
a)
výherných prístrojov,
b)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
c)
terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,
d)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga,
e)
elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry,
f)
prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry,
g)
softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. d) a e) a jeho verzie programu.
(3)
Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 po uplynutí doby, na ktorú je poverenou skúšobňou vydané osvedčenie podľa § 32.
(4)
Zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená skúšobňa, a to len tie zariadenia a systémy podľa odseku 2, na ktorých odborné posudzovanie bola poverená.
(5)
Poverenou skúšobňou môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná.12) Rozsah autorizácie a notifikácie je ustanovený osobitným predpisom.13) Poverená skúšobňa musí byť akreditovaná v rozsahu technických noriem.13a)
§31
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie môže podať len právnická osoba podľa § 30 ods. 5.
(2)
Poverenie podľa odseku 1 vydáva ministerstvo na dobu určitú, najmenej však na dobu piatich rokov; ministerstvo môže po uplynutí tejto lehoty a po vykonaní kontroly3) platnosť poverenia podľa odseku 1 predĺžiť.
(3)
Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa odseku 1 nie je právny nárok.
(4)
Ministerstvo zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým bolo udelené poverenie podľa odseku 1 aj s uvedením rozsahu tohto poverenia spôsobom podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly podľa § 10 ods. 2 písm. a) zistí, že poverená skúšobňa
a)
nepredložila register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení v lehote podľa § 34, uloží poverenej skúšobni pokutu od 500 eur do 1 000 eur,
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 33 ods. 3, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti podľa § 32 ods. 3 a 4, vydala osvedčenie na základe neúplnej žiadosti alebo vydala osvedčenie, ktorého náležitosti nie sú v súlade so žiadosťou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 1 000 eur do 20 000 eur,
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení podľa odseku 1 alebo vydala osvedčenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie je poverenou skúšobňou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 20 000 eur do 30 000 eur,
d)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, na odborné posudzovanie ktorých nebola poverená, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 32 ods. 1, alebo vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú bola autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná12) v rozsahu podľa technických noriem,13) odníme poverenej skúšobni poverenie podľa odseku 1.
(6)
Pri ukladaní sankcií podľa odseku 5 postupuje ministerstvo primerane podľa § 54 ods. 3, 5, 9 až 13.
(7)
Ministerstvo môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie podľa odseku 2 z vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto zákona.
§32
(1)
Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že zariadenia a systémy uvedené v § 30 ods. 2
a)
sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,
b)
sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané, odosielané a spracúvané,
c)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi14) a že
d)
prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Pri zariadeniach a systémoch podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadeniach a systémoch, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, poverená skúšobňa odborne posudzuje systém vytvárania prémiovej výhry a podmienky spôsobu evidencie a vyplácania prémiových výhier.
(3)
Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie
a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude zariadenie alebo systém podľa § 30 ods. 2 pri prevádzkovaní hazardnej hry používať,
b)
vlastníka výherného prístroja, iného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2,
c)
výrobcu hazardnej hry - programu,
d)
výrobcu výherného prístroja, ak je predmetom odborného posudzovania výherný prístroj,
e)
druh, typ alebo iný opis posudzovaného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2 a prípadne jeho výrobné a sériové číslo,
f)
hernú menu,
g)
vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo 2,
h)
podmienky používania posudzovaného zariadenia alebo systému, ak je ich nevyhnutné dodržiavať na to, aby posudzované skutočnosti podľa odseku 1 alebo 2 boli zachované počas celej doby ich využívania pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
schválené pravidlá hry pre typ hry - programu výherného prístroja,
j)
dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
k)
dátum vydania osvedčenia,
l)
poradové číslo osvedčenia,
m)
odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie vydáva a meno, priezvisko a podpis oprávnených zamestnancov poverenej skúšobne.
(4)
Poverená skúšobňa pri posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení okrem údajov podľa odseku 3 uvedie aj
a)
adresu herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
b)
typ hazardnej hry, typ zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, číslo osvedčenia poverenej skúšobne, verziu programu,
c)
výrobcu prémiovej hry a verzie programu,
d)
počet zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry a ich výrobné čísla,
e)
systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.
(5)
Poverená skúšobňa vykonáva overovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2, na ktoré bolo vydané osvedčenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31 ods. 2.
§33
(1)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie na určitú dobu.
(2)
Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť opätovne nechať odborne posúdiť posudzované zariadenie alebo systém podľa § 30 ods. 2 po určenej dobe jeho používania. Osvedčenie zanikne, ak prevádzkovateľ hazardnej hry túto povinnosť nesplní v lehote určenej poverenou skúšobňou.
(3)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2. Lehotu podľa prvej vety môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch na žiadosť poverenej skúšobne predĺžiť.
§34
Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá ministerstvu do desiatich dní od uplynutia kalendárneho polroka.

TRETIA ČASŤ | PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§35
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti sa nemôže zbaviť.
(2)
Na území Slovenskej republiky možno propagovať len tie hazardné hry, na ktoré bola udelená alebo vydaná licencia.
(3)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier plnili povinnosti ustanovené týmto zákonom. Prevádzkovateľ hazardnej hry a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.15)
(4)
Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady sa nesmie zúčastňovať ako hráč hazardnej hry, v ktorej stávky alebo vklady prijíma.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľov hazardných hier, pre ktoré je vydaná všeobecná licencia alebo udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, je povinný každoročne predložiť do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu
a)
ročnú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie,16)
b)
výpis z obchodného registra, nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho predloženia,
c)
pri akciovej spoločnosti zoznam akcionárov,
d)
čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom a podmienky uvedené v licencii.
(6)
Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru má právo na tieto účely požadovať predloženie preukazu totožnosti. Ak sa hazardné hry prevádzkujú v herni, prevádzkovateľ takýchto hazardných hier je povinný vykonávať v herni stály dozor; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne.
(7)
Vklady možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne.
(8)
Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s istotou, úhradách odvodu podľa § 37 a ďalších úhradách podľa tohto zákona sa dňom úhrady rozumie
a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.
(9)
Herný plán hazardnej hry musí byť umiestnený vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky orgánu, ktorý prevádzkovateľovi hazardnej hry udelil individuálnu licenciu a dátum schválenia herného plánu.
(10)
Príjem vkladov, príjem stávok, vyplácanie výhier, žrebovanie, iné úkony smerujúce k určeniu výsledku hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 a ďalšie úkony, ktoré sa pri prevádzkovaní hazardných hier vykonávajú verejne alebo pri ktorých sa uskutočňuje komunikácia medzi hráčom a prevádzkovateľom hazardnej hry okrem zverejňovania výsledkov hazardných hier, je zakázané vykonávať
a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v čase trvania štátneho smútku,
c)
mimo prevádzkového času.
(11)
Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, s výnimkou ich prevádzkovania v herni, vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže.
(12)
Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom posudzovaní sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách získaných pri odbornom posudzovaní.
(13)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 12 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií
a)
súdu na účely súdneho konania,10)
b)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov,8)
c)
daňovým orgánom na účely daňového konania,
d)
príslušným orgánom na účely konania o priestupkoch17) alebo
e)
v prípade, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 12 povinnosti mlčanlivosti.
(14)
Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa osobitného predpisu,18) a to aj keď boli zavinené tretími osobami, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry poveril vykonávaním niektorých činností súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier.
(15)
Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier sa musia viesť oddelene od iných účtovných operácií prevádzkovateľa hazardných hier. Ak prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkuje viac hazardných hier, musí viesť oddelenú analytickú evidenciu za každú z nich.
(16)
Prevádzkovateľ hazardných hier pri číselných lotériách, stávkových hrách, pri bingu vrátane špeciálneho binga a hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne je povinný denne vyúčtovať prijaté vklady a prípadne vyplatené výhry, ak sa pri prevádzkovaní týchto hazardných hier denne prijímajú vklady a vyplácajú výhry. Ministerstvo môže povoliť denné vyúčtovanie hazardných hier prevádzkovaných v kasíne aj s použitím videotechniky. Prevádzkovateľ výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier je povinný viesť mesačnú evidenciu vkladov a výhier osobitne za každý výherný prístroj, za každé technické zariadenie, obsluhované priamo hráčmi a za každé zariadenie pri videohre, prostredníctvom ktorého sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre pri videohrách.
(17)
Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov je povinný predložiť ministerstvu doklad o uložení finančnej zábezpeky a potvrdenie o splnení povinnosti podľa § 36 ods. 2 pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a pri každej zmene výšky finančnej zábezpeky.
(18)
Hazardné hry, ktoré môžu byť zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnym lotériám, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom ako národnej lotériovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(19)
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(20)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
(21)
Do hernej istiny sa nezapočítava výška vkladov a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa § 32 ods. 5.
§36 Finančná zábezpeka
(1)
Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvody podľa § 37 ods. 1, sankčný úrok podľa § 54 ods. 2 a výplata výhier hráčov. Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom musí prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať aj po uplynutí platnosti licencie až do vysporiadania všetkých záväzkov podľa prvej vety a predloženia ročného vyúčtovania odvodov ministerstvu. Ak by z akýchkoľvek dôvodov výška finančnej zábezpeky klesla pod minimálnu výšku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju do 30 dní doplniť. Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu.18a)
(2)
Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a musí byť počas celej doby platnosti licencie vinkulovaná v prospech ministerstva. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Vinkuláciu možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak
a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie a má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1,
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia a má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1,
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; v tomto prípade ministerstvo rozhodne o použití finančnej zábezpeky a o tom, na vysporiadanie ktorých záväzkov bude finančná zábezpeka použitá, pričom doklad o nevysporiadaných záväzkoch podľa odseku 1 vydá príslušný daňový úrad,
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, pričom tento doklad vydá príslušný daňový úrad,
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o prevod finančnej zábezpeky na iný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a bezodkladne ju vinkuluje v prospech ministerstva,
f)
príslušný daňový úrad požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky na úhradu odvodov podľa § 37 ods. 1.
(3)
Minimálna výška finančnej zábezpeky je pri
a)
žrebových lotériách, okamžitých lotériách a pri tombolách 5 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
b)
bingu okrem špeciálneho binga 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200 eur,
d)
kurzových stávkach 750 000 eur,
e)
výherných prístrojoch za každý výherný prístroj 150 eur, najmenej však 60 000 eur na jedného prevádzkovateľa hazardnej hry na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok,
f)
hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
g)
hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe 5 000 000 eur na kasíno v rekreačnom komplexe,
h)
charitatívnych lotériách 200 000 eur,
i)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) 750 000 eur,
j)
kartových hrách mimo kasína 1 000 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
(4)
Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky ministerstvo, a to podľa výšky finančnej zábezpeky pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná týmto hazardným hrám.
§37 Odvod
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri
a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebovej lotérie do štátneho rozpočtu,
b)
tombolách 15 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb do štátneho rozpočtu,
c)
číselných lotériách 17 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
okamžitých lotériách 20 % zo sumy vypočítanej ako rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie do štátneho rozpočtu,
e)
charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 5 % z hernej istiny, pričom pri kurzových stávkach 4,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,
f)
bingu 4,5 % z hernej istiny, z toho 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza herňa binga,
g)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
h)
dostihových stávkach 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
všetkých hazardných hrách v kasíne 27 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno; ak ide o hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe,
1.
27 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to z časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe dosiahne najviac sumu 20 000 000 eur za kalendárny rok,
2.
15 % z hernej istiny, z toho 12 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a dosiahne sumu najviac 40 000 000 eur za kalendárny rok,
3.
8 % z hernej istiny, z toho 6 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 2 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a zároveň sumu podľa druhého bodu za kalendárny rok,
j)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov 1 500 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka,
k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 600 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie,
l)
videohrách za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 200 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a za každý terminál 800 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza terminál,
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok do štátneho rozpočtu,
n)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení 10 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
o)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27 % z rozdielu medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami do štátneho rozpočtu.
(2)
Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, určí výšku odvodu ministerstvo, pričom pri určovaní výšky odvodu je povinné prihliadať na výšku odvodu uvedenú v odseku 1 pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre, pri ktorej sa určuje výška odvodu.
(3)
Odvod podľa odseku 1 okrem odvodu podľa odseku 1 písm. a), b), d), j) až m) prevádzkovateľ hazardnej hry odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa a obci.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. a), b) a d), je povinný predložiť vyúčtovanie odvodov daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa § 35 ods. 19 a po potvrdení správnosti vyúčtovania odvodov týmto orgánom predloží toto vyúčtovanie ministerstvu. Prevádzkovateľ hazardných hier uhradí odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 15 dní od jeho vyúčtovania.
(5)
Prevádzkovateľ výherných prístrojov uhrádza do štátneho rozpočtu odvod po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi výherného prístroja bola udelená licencia počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za tento výherný prístroj do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ výherného prístroja v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za tento výherný prístroj za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania výherného prístroja. Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa miesta, kde sa výherný prístroj v kalendárnom roku začal prevádzkovať.
(6)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé hracie miesta po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená individuálna licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi. Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi.
(7)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za jednotlivé hracie miesta po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi uhrádza odvod alebo jeho časť za príslušné hracie miesto tej obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je hracie miesto prvýkrát umiestnené v priebehu príslušného kalendárneho polroka.
(8)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ videohry v priebehu roka ukončí jej prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé terminály tejto videohry za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania videohry. Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa videohier.
(9)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ videohry uhrádza odvod alebo jeho časť za príslušný terminál tej obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Ak prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je terminál prvýkrát umiestnený v priebehu príslušného kalendárneho polroka.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e) až o) a odseku 2, vykoná najneskôr do 31. marca ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ročné vyúčtovanie odvodov predloží prevádzkovateľ hazardnej hry orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal, po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov daňovým úradom s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených mesačných preddavkov za príslušný kalendárny rok.
(11)
Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodov vráti daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, alebo obec prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov na základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nepožiada písomne o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom odvodu za ďalší kalendárny rok. Preplatok nepresahujúci sumu päť eur sa nevracia a stáva sa preddavkom odvodu v ďalšom kalendárnom roku. Nárok na vrátenie preplatku zaniká do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.
(12)
Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.
(13)
Mesačné preddavky odvodov sa nezaokrúhľujú. V ročnom vyúčtovaní sa odvody zaokrúhľujú na celý eurocent nahor.
(14)
Príjmami z odvodov podľa odsekov 1 a 2 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
(15)
Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a túto licenciu odňala, môže rozhodnúť, že po splnení daňovej povinnosti a úhrade odvodu podľa odseku 1 písm. j) prevádzkovateľom výherných prístrojov bude výťažok z hazardnej hry odvedený do rozpočtu tejto obce, rovnako môže postupovať, ak fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkovala výherné prístroje bez tejto licencie a obec bola oprávnená túto licenciu udeliť.
(16)
Daňový úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho územnom obvode fyzickou osobou alebo právnickou osobou bez licencie, ktorú by bolo oprávnené udeliť alebo vydať ministerstvo, bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(17)
Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu a túto licenciu odňalo alebo zrušilo, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardných hier bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(18)
Výťažkom z hazardnej hry sa rozumie rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami.
(19)
Ministerstvo môže z príjmov z odvodov poskytnúť dotáciu nadácii alebo záujmovému združeniu prevádzkujúcich charitatívnu lotériu v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone.
§38 Prevádzkové pravidlá herne
(1)
Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá herne, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dozoru herne,
d)
označenie stáleho dozoru herne.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
DRUHÁ HLAVA
LOTÉRIOVÉ HRY
§39
(1)
Hernou istinou pri tombolách, žrebových lotériách, okamžitých lotériách a iných lotériách, v ktorých budú vydávané žreby okrem binga, je súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb.
(2)
Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov.
(3)
Hernou istinou pri bingu a špeciálnom bingu je súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb.
(4)
Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 1 : 200.
(5)
Najnižšia výhra pri tombolách a žrebových lotériách musí mať hodnotu ceny žrebu.
(6)
Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 30 % hernej istiny.
(7)
Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.
§40
(1)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.
(3)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry, prípadne právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu dozoru.
(4)
Pri žrebových vecných lotériách s hernou istinou nepresahujúcou úroveň 5 000 eur a pri tombolách musia byť žreby očíslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkovateľa hazardnej hry.
§41
(1)
Používanie štátnych symbolov na žreboch je zakázané.19)
(2)
Žreb, s výnimkou žrebu podľa odseku 4, musí pri lotériových hrách s hernou istinou presahujúcou úroveň 5 000 eur, s výnimkou žrebov pri tombolách, obsahovať
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
číslo licencie a dátum vydania rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo deň vyhlásenia všeobecnej licencie na žrebové vecné lotérie a tomboly,
c)
počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia celkovej výšky hernej istiny,
d)
počet a výšku výhier, prípadne spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na prevzatie výhry,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j)
čas predaja žrebov.
(3)
Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti orgánu dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4)
Obsah žrebu, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí ministerstvo v licencii.
§42
(1)
Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotériovej hry s hernou istinou na úrovni
a)
nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru,
b)
do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.
(2)
Orgán dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní podľa odseku 1 osvedčia, že priebeh žrebovania bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.
§43
(1)
Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry je povinná určiť zodpovedného zástupcu.
(2)
Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu nesmie prevádzkovateľ lotériovej hry zasahovať do jej priebehu.
(3)
Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny orgánu dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, ktoré nastali a o prijatých opatreniach.
(4)
Zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru prekontrolujú, či boli do osudia vložené pri
a)
číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu,
b)
žrebovej lotérii všetky vydané žreby,
c)
tombole všetky predané žreby.
(5)
Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania, alebo tesne po žrebovaní, nemohli zneužiť. Počas priebehu lotériovej hry je zodpovedný zástupca povinný žreby uschovávať na bezpečnom mieste. Po skončení lotériovej hry, v ktorej sa používajú žreby, je zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru povinný nepredané žreby znehodnotiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu žrebovania a zoznam vyhrávajúcich žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby pri žrebových lotériách, pred stratou, zničením alebo poškodením alebo rovnako zabezpečí výhry neprevzaté pri tombole.
(8)
Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a upovedomiť o tom verejnosť. Zodpovedný zástupca pri tombole po žrebovaní upovedomí verejnosť o vyhrávajúcich žreboch a zabezpečí zverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich žrebov.
§45
Vyradenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu dozoru najneskôr po uplynutí jedného roka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotériovej hry.
TRETIA HLAVA
HAZARDNÉ HRY V KASÍNE
§46
(1)
V kasíne sa môžu prevádzkovať len hazardné hry v rozsahu uvedenom v licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.
(2)
V kasíne nesmie hrať ten, kto nebol pripustený k hazardnej hre v súlade s herným plánom a prevádzkovým poriadkom.
(3)
Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na stávkových hrách v kasíne, v ktorom sú zamestnané. Osoby zamestnané v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri stávkových hrách v kasíne, sa nesmú ako hráči zúčastňovať na stávkových hrách v kasíne so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4)
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. V kasíne používané hracie žetóny označené ich hodnotou schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených prevádzkovateľom kasína ministerstvu pri žiadosti o udelenie tejto licencie. Jedno vyhotovenie ministerstvom schválených hracích žetónov prevádzkovateľ kasína predloží orgánu dozoru na kontrolné účely.
(5)
V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, sa musia osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek hracích žetónov kasínom sa musí preukázať tomuto orgánu.
(6)
V každom kasíne sa používajú osobitne označené žetóny. Len v kasíne prevádzkovanom jedným prevádzkovateľom hazardných hier sa môžu používať rovnako označené žetóny.
(7)
Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po ukončení prevádzky kasína za každý stôl osobitne.
(8)
Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína.
(9)
Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii po skončení prevádzkovej doby kasína.
(10)
Obslužné nie je súčasťou hernej istiny, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v prevádzkovateľovi kasína, prokuristi, členovia predstavenstva a dozornej rady, ak nie sú súčasne v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom kasína.
(11)
Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne zamestnancom uvedeným v odseku 10 podľa pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť orgánu dozoru. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(12)
Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k hernej istine za toto obdobie.
(13)
Herná istina pri hrách v kasíne je výška vkladov po odpočítaní vyplatených výhier.
ŠTVRTÁ HLAVA
STÁVKOVÉ HRY
§47
(1)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými právnickými osobami, tuzemskými fyzickými osobami a zahraničnými osobami na výhradné právo tipovať určité súťaže, preteky alebo zápasy.
(2)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, dopravný prostriedok a podobne, ak je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom stávkových hier alebo manžel takejto osoby.
(3)
Ak ministerstvo v licencii na prevádzkovanie stávkových hier schváli prevádzkovateľovi kurzových stávok viac ako jednu stávkovú kanceláriu, prevádzkovateľ stávkovej hry je povinný zabezpečiť ich elektronické prepojenie na centrálny počítačový systém v lehote určenej v tejto licencii.
(4)
Herná istina pri stávkových hrách je súčet vkladov.
PIATA HLAVA
VÝHERNÉ PRÍSTROJE
§48
(1)
Výherný prístroj podľa § 7 musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
vklad sa realizuje mincou, bankovkou alebo kreditným kľúčom,
b)
hodnota vkladu a výplaty sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
c)
môže fungovať len pri súčasnom zapojení mechanického a elektronického počítadla, pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie vklady ani vyplácať výhry,
d)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vkladov a vyplatených výhier,
e)
čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej tri sekundy,
f)
od dátumu výroby výherného prístroja, s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, neuplynulo viac ako šesť rokov,
g)
výherný pomer, ktorým sa na účely prevádzkovania výherných prístrojov rozumie peňažný pomer hodnoty vyhraných hazardných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hazardných hier vyjadrený v percentách a ktorý nesmie byť nižší ako 70 %; výherný pomer vyjadruje pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
(2)
Vo výhernom prístroji voľba kombinácie pre výhru alebo prehru sa uskutočňuje mechanickým, elektronickomechanickým alebo elektronickým zariadením a výherný prístroj alebo prevádzkovateľ hazardnej hry vypláca výhru hráčovi.
(3)
Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a výhra v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 15 eur; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.
(4)
Hráč môže uhradiť viacero vkladov v jednom okamihu, v takom prípade musí mať hráč možnosť kedykoľvek po ukončení niektorej hry vybrať vklady ku hrám, ktoré ešte neodohral.
(5)
Jednou hrou sa pri výherných prístrojoch rozumie začatie hazardnej hry spustením mechanického, elektronickomechanického alebo elektronického zariadenia, ktoré určí výsledok hazardnej hry a zobrazenie výsledku hazardnej hry na výhernom prístroji a prípadne vyplatenie výhry. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Po skončení každej hazardnej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá hazardná hra musí hráčovi poskytnúť možnosť výhry.
(6)
Poverená skúšobňa je za účasti orgánov dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie podľa § 32 odňať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzkovateľovi výherného prístroja udelil licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ výherného prístroja, len ak boli zistené nedostatky.
§49
Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať päť a viac výherných prístrojov v jednej miestnosti alebo v súbore miestností, ktoré stavebne spolu súvisia a sú prepojené, tieto miestnosti sa považujú za herňu a prevádzkovateľ hazardných hier je povinný splniť všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom pre herňu.
§50 Prémiová hra
(1)
V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém prémiovej hry založenej na zhromažďovaní určitej časti vkladu do prémiovej hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov umiestnených v herni, pričom táto časť vkladu je určená na prémiovú výhru.
(2)
Prevádzkovať prémiovú hru možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch jedného prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov a výška prémiovej výhry nesmie prekročiť sumu na úrovni 3 000 eur; to neplatí pre prevádzkovanie prémiovej hry prostredníctvom výherných prístrojov v kasíne.
(3)
Ak v herni prevádzkujú prémiovú hru viacerí prevádzkovatelia hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov, vydáva sa osvedčenie podľa § 32 pre každého prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov osobitne.
(4)
Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli.
ŠIESTA HLAVA
PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH ZARIADENÍ OBSLUHOVANÝCH PRIAMO HRÁČMI, PROSTREDNÍCTVOM TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PREVÁDZKOVANIE VIDEOHIER
§51
(1)
Prevádzkovatelia hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú povinní pri zverejňovaní informácií o hazardnej hre zverejniť, kde sa hráč môže oboznámiť s herným plánom.
(2)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne.
(3)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní videohier sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie videohier v kasíne.
(4)
Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení musí poskytovateľ služby, prostredníctvom ktorej sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre, samostatne viesť evidenciu o sumách, ktoré sa započítavajú na vklad hráča.
(5)
Herná istina pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení je súčet vkladov. Herná istina pri videohrách a technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi je rozdiel prijatých vkladov a vyplatených výhier.
(6)
Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať päť a viac hracích miest na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo päť a viac terminálov videohier v jednej miestnosti alebo v súbore miestností, ktoré stavebne spolu súvisia a sú prepojené, tieto miestnosti sa považujú za herňu, a prevádzkovateľ týchto hazardných hier je povinný splniť všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom pre herňu.

ŠTVRTÁ ČASŤ | CHARITATÍVNA LOTÉRIA

§51a
(1)
Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie môže požiadať ministerstvo o poskytnutie dotácie z výdavkov štátneho rozpočtu, a to najviac do výšky 50 % ním zaplatených odvodov za príslušný kalendárny rok podľa § 37. Žiadosť predkladá prevádzkovateľ charitatívnej lotérie ministerstvu do 30 kalendárnych dní po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo je oprávnené poukázať finančné prostriedky ročne do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti. Výška dotácie nesmie presiahnuť sumu ustanovenú osobitným predpisom.19a)
(2)
Výťažok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po úhrade nákladov spojených s jej prevádzkovaním vrátane úhrady odvodov podľa § 37 a dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť výlučne na verejnoprospešný účel.19b) Dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie poskytnutá dotácia podľa odseku 1.
(3)
Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami.

PIATA ČASŤ | NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ

§52
(1)
Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a akcionárom je Slovenská republika zastúpená ministerstvom.
(2)
Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti musí obsahovať označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ Označenie „národná lotériová spoločnosť“ ani jeho preklady nesmie používať žiadna iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám je zakázaný.
(4)
Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 10 000 000 Sk. Akcie národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(5)
Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti alebo právo na prioritné upisovanie akcií národnej lotériovej spoločnosti, ak ich môžu získať iné právnické osoby alebo fyzické osoby, na ktoré nie je možné previesť podľa odseku 3 akcie národnej lotériovej spoločnosti.
(6)
Predaj podniku alebo jeho časti20) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej spoločnosti. Zlúčenie alebo splynutie národnej lotériovej spoločnosti je možné len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.
§53
(1)
Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry podľa tohto zákona a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním hazardných hier.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej licencie.

ŠIESTA ČASŤ | SANKCIE

§54
(1)
Ak orgány dozoru v rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona zistia, že dozorované subjekty porušili ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier podľa udelenej alebo vydanej licencie, povinnosti podľa herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplnia povinnosti im uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uložia im tieto sankcie:
a)
opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na ich splnenie a povinnosti v určenej lehote informovať orgán dozoru o ich splnení,
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry,
e)
pokutu,
f)
sankčný úrok vo výške a v prípadoch podľa odseku 2,
g)
podnet ministerstvu alebo obci na odňatie individuálnej licencie.
(2)
Príslušný orgán dozoru, ktorý vykonáva správu odvodov, uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť sankčný úrok, ak odvody podľa § 37 neboli prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatené včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na príslušný účet daňového úradu alebo obce. Príslušný orgán dozoru, ktorý vykonáva správu odvodov, sankčný úrok neuloží, ak sankčný úrok nepresiahne v úhrne sumu na úrovni 5 eur za jeden kalendárny rok. Sankčný úrok sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Sankčný úrok uložený daňovým úradom je príjmom štátneho rozpočtu. Sankčný úrok uložený obcou je príjmom rozpočtu obce.
(3)
Ak sa pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala majetkový prospech právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila ustanovenia podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo takouto osobou ovládaná osoba, ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá takto získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť sumu rovnajúcu sa hodnote takto získaného majetkového prospechu do štátneho rozpočtu.
(4)
Ak daňový úrad vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c), na základe ktorého sa má uložiť pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 1, túto pokutu alebo sankciu ukladá a vymáha obec; o uložení tejto pokuty alebo sankcie obec informuje daňový úrad, ktorý vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c).
(5)
Pokutu od 20 000 Sk do 500 000 Sk uloží orgán dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona.
(6)
Orgán dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry, ak pri výkone dozoru zistil
a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia,
b)
nesplnenie niektorej z podmienok určených v licencii,
c)
porušovanie podmienok určených v licencii, alebo
d)
nedodržiavanie ustanovení tohto zákona.
(7)
O pozastavení prevádzkovania hazardnej hry vyhotoví orgán dozoru záznam. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry. Prípadné škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry pri nesúčinnosti dozorovaného subjektu znáša dozorovaný subjekt.
(8)
Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru, ktorý prevádzkovanie hazardnej hry pozastavil. Orgán dozoru je povinný pozastavenie hazardnej hry, zapečatenie výherného prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť orgánu, ktorý individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelil alebo vydal všeobecnú licenciu, ak týmto orgánom nie je orgán dozoru.
(9)
Pri ukladaní sankcií orgány dozoru vychádzajú z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadnia, že osoba uvedená v odseku 3 a dozorovaný subjekt v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny stav.
(10)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.21)
(11)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola rovnakému subjektu uložená pokuta, orgány dozoru môžu uložiť pokutu až do výšky jej dvojnásobku.
(12)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom rozpočtu obce.
(13)
Ak pokuty alebo sankčné úroky podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote splatnosti, orgán dozoru, ktorý pokutu uložil alebo ktorý vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.
§55 Priestupky
(1)
Priestupku na úseku hazardných hier sa dopustí ten, kto
a)
koná v rozpore s týmto zákonom, udelenou alebo vydanou licenciou alebo herným plánom a má u prevádzkovateľa hazardnej hry pracovný pomer alebo obdobný právny vzťah,
b)
prevádzkuje výherný prístroj bez označenia identifikačnou kartou podľa § 24.
(2)
Orgány dozoru za spáchanie priestupkov podľa odseku 1 uložia tieto pokuty:
a)
od 5 000 Sk do 20 000 Sk za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. a),
b)
5 000 Sk za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ustanovenie § 54 ods. 12 sa vzťahuje na priestupky rovnako.
(4)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17)
§56 Správne delikty
(1)
Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. d) pokutu od 500 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak prevádzkuje hazardnú hru bez licencie.
(2)
Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. a), b) a e) pokutu od 100 000 Sk do 500 000 Sk, ak prevádzkuje hazardnú hru v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo neplní povinnosti uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru alebo propaguje na území Slovenskej republiky hazardné hry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.
(3)
Ustanovenia § 54 ods. 9 až 12 sa vzťahujú na správne delikty rovnako.

SIEDMA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
§57 Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 18,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 19,
c)
odborné posudzovanie podľa § 30,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 54 ods. 6,
e)
vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 12 a § 54 ods. 13.
(3)
Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 12 a § 54 ods. 13 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.22)
(4)
Na žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, rozumejú sa tým „hazardné hry“.
§57a
Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier,
b)
náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier.
DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§58 Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné dokončiť, orgány, ktoré ich začali, zastavia.
(2)
Konania o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Povolenia na prevádzkovanie tombol a žrebových vecných lotérií vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za všeobecnú licenciu podľa § 18 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 19.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovatelia hazardných hier, na ktoré je podľa tohto zákona potrebná individuálna licencia a ktorým bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov, okrem prevádzkovateľov výherných prístrojov, sú povinní do 30. septembra 2005 požiadať ministerstvo o udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona, inak ich povolenie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bolo vydané, najneskôr však k 1. októbru 2005. Ak bola žiadosť o udelenie individuálnej licencie doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety, povolenie podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona.
(5)
Žiadatelia, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona platné povolenie vydané podľa doterajších predpisov a ktorí splatili základné imanie v súlade s doterajšími predpismi, preukazujú splatenie základného imania priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, prípadne iných dokladov preukazujúcich výšku a splatenie základného imania.
(6)
Povolenia vydané prevádzkovateľom výherných prístrojov podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.
(7)
Prevádzkovatelia lotérie alebo inej podobnej hry, ktorým bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov, sú od 1. júla 2005 povinní uhradiť odvod vo výške a lehote ustanovenej týmto zákonom.
(8)
Oprávnenia na prijímanie stávok vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť k 1. októbru 2005.
(9)
Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti najneskôr do 31. decembra 2005.
(10)
Ministerstvo podľa § 18 ods. 5 zverejní návrh všeobecnej licencie. Až do účinnosti všeobecnej licencie sa pri prevádzkovaní tomboly a žrebových vecných lotérií postupuje podľa doterajších predpisov.
(11)
Poverené skúšobne sú povinné do 30. júna 2005 požiadať ministerstvo o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona, inak ich poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bolo vydané, najneskôr však k 30. septembru 2005. Ak bola žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety, poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona.
§58a Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené skúšobne sú povinní zosúladiť svoje právne vzťahy s týmto zákonom do dňa zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Prevádzkovatelia hazardných hier okrem hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. d), ktorým bola individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov, sú v prípade zmien údajov a skutočností vyplývajúcich z tohto zákona povinní požiadať o zmenu udelenej individuálnej licencie podľa § 21 ods. 13 najneskôr 30. júna 2008, inak ich individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená, najneskôr však ku dňu zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23) K tomuto dňu zaniká individuálna licencia i prevádzkovateľom hazardných hier, ktorým nebola schválená zmena udelenej individuálnej licencie na základe žiadosti podľa prvej vety.
(3)
Na účely konaní o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009, ktoré udeľuje obec, sa euro nepovažuje za cudziu menu; to sa vzťahuje aj na konania, ktoré sa začali pred 1. januárom 2009. Ustanovenia § 35 ods. 17 a § 36 ods. 2 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2008 sa použijú prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(4)
Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktorými sú osvedčenia podľa § 32 priložené k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie v konaní podľa odseku 2 alebo 3, musia obsahovať aj údaj o hernej mene. Tieto osvedčenia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré bolo vydané v konaní podľa odseku 2 alebo 3. Na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry je poverená skúšobňa do 31. decembra 2010 oprávnená opakovane potvrdiť platnosť týchto osvedčení. Ak poverená skúšobňa opakovane nepotvrdí platnosť týchto osvedčení najneskôr k 31. decembru 2010, týmto dňom ich platnosť zaniká.
(5)
Platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike.23) Platnosť osvedčení s vyznačeným dátumom skončenia platnosti predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike zaniká k dátumu uvedenému na osvedčení.
(6)
Na konania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú lehoty podľa doterajších predpisov. Ministerstvo alebo obec o žiadostiach podľa odsekov 2 a 3 rozhodne do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(7)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Konania o vymáhaní nedoplatkov odvodov podľa § 37 alebo sankcií podľa § 54 ods. 1 písm. e) a f), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(9)
Na prepočet peňažných sadzieb, ktoré sú v tomto zákone uvedené v eurocentoch alebo eurách, na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska, pričom v jednotlivých kalendárnych mesiacoch sa používa kurz platný v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca a sadzba zistená podľa prepočtu sa zaokrúhľuje na celé koruny.
(10)
Daňový úrad podľa § 24 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2008 prvýkrát oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardných hier po udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(11)
Na konanie o zrušení vinkulácie finančnej zábezpeky a použití finančnej zábezpeky pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov vinkulovanej v prospech obce sa použijú doterajšie predpisy.
§58b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008
(1)
Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.
(2)
Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(3)
Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v znení účinnom od 1. apríla 2008.
§58c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g) udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009 sa považujú za individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2010.
(2)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(3)
Konania o uvoľnení finančnej zábezpeky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(4)
Odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním osvedčenia pred 1. januárom 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(5)
Ustanovenia § 37 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2010.
(6)
Ročné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2009 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(7)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať kartové hry mimo kasína po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sú povinné splniť podmienky ich prevádzkovania a zaslať oznámenie podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 30 dní od zverejnenia všeobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína; ustanovenia § 54 až 56 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa v tejto lehote neuplatnia.
(8)
Na konania o uloženie sankcií poverenej skúšobni, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa použijú ustanovenia § 31 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010, ak je to pre poverenú skúšobňu priaznivejšie; to platí aj v prípade, ak sa od 1. januára 2010 začalo konanie o uložení sankcie za porušenie zákona, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2010.
(9)
Poverené skúšobne sú povinné preukázať splnenie požiadaviek uvedených v § 30 ods. 5 do 30. júna 2010. Ak poverené skúšobne nepreukážu splnenie požiadaviek podľa prvej vety, ich poverenie na odborné posudzovanie zanikne k 1. júlu 2010.
§59 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z., zákona č. 332/2000 Z. z., zákona č. 218/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 433/2002 Z. z.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 140 znie:
„Položka 140
a)
udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1.
číselné lotérie 10 000 Sk
2.
okamžité lotérie 10 000 Sk
3.
výherné prístroje, za každý výherný prístroj 45 000 Sk
4.
stávkové hry okrem kurzových stávok 10 000 Sk
5.
žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie 10 000 Sk
6.
kurzové stávky 100 000 Sk
7.
hazardné hry v kasíne 1 000 000 Sk
8.
bingo vrátane špeciálneho binga 100 000 Sk
9.
hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry 100 000 Sk
10.
hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode 100 000 Sk
b)
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly 1 000 Sk
c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách 1 000 Sk
d)
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 500 Sk
e)
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu 500 Sk.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 141 znie:
„Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 000 Sk.“.

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z. a zákona č. 404/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 846 znie:
§846
Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov14) nepodliehajú prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie. Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,14) s výnimkou výkonu rozhodnutia na majetok obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie, o ktorom tak ustanovuje zmluva podľa § 20 ods. 2.“.
2.
V § 24 ods. 11 úvodnej vete sa slovo „uhradí“ nahrádza slovami „uhradí a vysporiada“.
3.
V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu ani podľa písmena c).“.
4.
V § 24 ods. 12 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
5.
V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
úhradu straty z hlavnej činnosti.“.
6.
V § 31 odsek 8 znie:
„(8)
Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté; odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu. Penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy pri nakladaní s inými finančnými prostriedkami, ako poskytnutými z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
7.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
§37a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005
(1)
Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom po 1. máji 2005 sa vzťahuje na odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli uložené po 1. januári 2005.
(2)
Ustanovenie § 37 ods. 7 sa vzťahuje aj na hospodárenie, postup používania a poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv uzatvorených do 1. mája 2004.“.

Čl. VI

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 4 ods. 4 sa slová „15. augusta“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.

Čl. VII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 104 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.
(12)
Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.“.

Čl. VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 2 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis18aa) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IX

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2)
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
7)
Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z., zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
8)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
11a)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.
13a)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
STN EN ISO/IEC 45011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov.
STN EN 55014-1 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.
STN EN 55014-2 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita.
STN EN 55022 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania.
STN EN 55024 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania.
STN EN 60335-1 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 60335-2-82 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.
STN EN 60950-1 – Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 61000-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom
STN EN 61000-3-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom STN EN 61000-4-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju.
STN EN 61000-4-4 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov.
STN EN 61000-4-5 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.
STN EN 61000-4-8 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). 4. časť: Metódy skúšania a merania. 8. oddiel: Skúška odolnosti proti magnetickému poľu na sieťovom kmitočte. Kmeňová norma.
STN EN 61000-4-11 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.
STN EN 61000-6-1 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
STN EN 61000-6-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
14)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.
15)
Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.
19a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.