Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2013
Časové verzie:
228/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013
228
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z. a zákona č. 227/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d).“.
2.
V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, ktoré z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území; v tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa ustanoví aj primeraná lehota, v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej na jej území ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce povinný skončiť jej prevádzkovanie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.“.
3.
V § 20 sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) alebo i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); toto vyhlásenie neprikladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier prostredníctvom internetu.“.
4.
V § 35 ods. 9 sa za slovo „umiestnený“ vkladajú slová „na viditeľnom mieste“.
5.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
„(22)
Výherný prístroj, technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi a videohru možno prevádzkovať iba v herni.
(23)
V herni, ktorá nie je kasínom, je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje.“.
6.
§ 38 znie:
§38
(1)
Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá herne, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas herne,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dozoru herne,
d)
označenie stáleho dozoru herne.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
(3)
Ak o to písomne požiada osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,18c) alebo jej blízka osoba,18d) prevádzkovateľ herne je povinný odmietnuť takejto osobe prístup do herne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d znejú:
„18c)
Kód F63.0 prílohy č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18d)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
7.
V § 48 ods. 1 písm. e) sa slová „tri sekundy“ nahrádzajú slovami „štyri sekundy; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne“.
8.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej 15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.“.
9.
§ 49 sa vypúšťa.
10.
V § 51 sa vypúšťa odsek 6.
11.
Za § 58f sa vkladá § 58g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§58g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou podľa predpisov účinných do 1. septembra 2011 možno použiť poslednýkrát v konaní o udelení alebo zmene individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov pre kalendárny rok 2012.
(2)
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. septembrom 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011 okrem čl. I bodov 5 (§ 35 ods. 22 a 23), 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.