Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 2024

65/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024
65
ZÁKON
z 1. februára 2001
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Prvá časť | Základné ustanovenia

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje správu a vymáhanie súdnych pohľadávok.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného trestného súdu, pri ktorej vzniká poplatková povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania; súdnou pohľadávkou je aj, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis,1)
b)
správou súdnych pohľadávok súhrn oprávnení a povinností správcu súdnych pohľadávok (ďalej len „správca“),
c)
správcom súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla; dňom doručenia výkazu nezaplatených súdnych pohľadávok (ďalej len „výkaz“) justičnej pokladnici sa stáva správcom justičná pokladnica.
§3 Oprávnenia a povinnosti správcu
(1)
Správca je povinný viesť o súdnych pohľadávkach evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.1a)
(2)
Správca je povinný dbať o to, aby všetky povinnosti povinného boli včas a riadne splnené, aby súdna pohľadávka bola včas uplatnená a aby rozhodnutia súdov týkajúce sa poplatkovej povinnosti boli včas vykonané.
(3)
Ak súdna pohľadávka nebola zaplatená v ustanovenej lehote, zašle súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, výkaz Krajskému súdu v Bratislave (§ 4 ods. 1).
(4)
Prílohou výkazu je rozhodnutie súdu a prípadne iné doklady, ktoré preukazujú súdnu pohľadávku.
§4 Justičná pokladnica
(1)
Funkciu justičnej pokladnice vykonáva Krajský súd v Bratislave.
(2)
Justičná pokladnica
a)
spravuje súdne pohľadávky,
b)
zastupuje štát ako oprávnenú osobu,
c)
vymáha súdne pohľadávky.
(3)
Justičná pokladnica má postavenie výkonného orgánu Krajského súdu v Bratislave na vymáhanie súdnych pohľadávok s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
(4)
Justičná pokladnica môže trvale upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky od povinného, ak súdnu pohľadávku nie je možné vymôcť. Za pohľadávku, ktorú nie je možné vymôcť podľa tohto zákona, sa považuje pohľadávka, pri ktorej
a)
je súdna pohľadávka premlčaná a povinný vzniesol námietku premlčania,
b)
je pravdepodobné, že výťažok, ktorý by sa pri jej vymáhaní dosiahol, nepostačí ani na krytie nákladov spojených s jej vymáhaním,
c)
je zrejmé, že majetok povinného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
d)
sa najmenej v období troch rokov idúcich za sebou až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
e)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
f)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov povinného ako fyzickej osoby a právnych nástupcov povinného ako právnickej osoby.
(5)
Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky alebo jej neuhradenej časti na základe rozhodnutia súdu o
a)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
b)
zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
c)
zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
oddlžení dlžníka,
e)
výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zaniknutej obchodnej spoločnosti neprechádza na jej právneho nástupcu,
f)
výmaze občianskeho združenia, nadácie, politickej strany a hnutia z príslušného registra.
(6)
Trvalým upustením súdnej pohľadávky podľa odseku 5 pohľadávka zaniká.
(7)
Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky aj vtedy, ak zaniklo s ňou spojené právo.1b)
(8)
Na trvalé upustenie od vymáhania súdnej pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy1c) sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(9)
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1ca) toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Povinný sa o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky neupovedomuje.
(10)
Ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba uhradí súdnu pohľadávku, od ktorej vymáhania justičná pokladnica trvale upustila, nepovažuje sa táto úhrada za plnenie bez právneho dôvodu1d) a povinná fyzická osoba alebo povinná právnická osoba nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
(11)
Justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia. V dohode o splátkach alebo o odklade platenia sa povinný zaviaže zaplatiť súdnu pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(12)
Justičná pokladnica môže za podmienky uvedenej v odseku 11 dočasne upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať.
(13)
Justičná pokladnica môže zo závažných dôvodov na písomnú žiadosť povinného celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku nepresahujúcu šesťnásobok minimálnej mzdy,1c) ak
a)
pohľadávka nevznikla v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol povinný právoplatne odsúdený,
b)
povinný nemá voči správcovi inú pohľadávku.
(14)
Rozhodnutie o odpustení súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o odpustení súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,1ca) toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
§5 Výzva
(1)
Ak to justičná pokladnica považuje za účelné, písomne vyzve povinného, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy súdnu pohľadávku uhradil.
(2)
Písomná výzva na úhradu súdnej pohľadávky obsahuje
a)
označenie justičnej pokladnice,
b)
spisové označenie rozhodnutia, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, a dátum výzvy,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt povinného, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo povinného, ktorý je právnickou osobou,
d)
sumu súdnej pohľadávky,
e)
číslo účtu justičnej pokladnice,
f)
upozornenie, že po uplynutí lehoty podľa odseku 1 začne justičná pokladnica vymáhať súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.

Druhá časť | Vymáhanie súdnych pohľadávok

Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia o vymáhaní súdnych pohľadávok
§6 Výkon rozhodnutia
(1)
Justičná pokladnica vymáha súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.
(2)
Výkon rozhodnutia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie súdnej pohľadávky.
(3)
Konanie o výkone rozhodnutia sa začína dňom doručenia výkazu podľa § 3 ods. 3.
(4)
Vymáhanie súdnej pohľadávky začína justičná pokladnica z úradnej moci.
(5)
V konaní podľa tohto zákona rozhoduje súd uznesením.
(6)
Ak osobitné predpisy1e) neustanovujú inak, výkon rozhodnutia nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie lehôt a po skončení výkonu rozhodnutia nemožno podať žalobu na obnovu výkonu rozhodnutia.
§7
Justičná pokladnica pôsobí ako vecne a miestne príslušný súd.
§7a Účastníci konania
(1)
Okrem povinného je účastníkom konania aj manžel povinného, ak sú nariadeným výkonom rozhodnutia postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pokiaľ ide
o tieto veci.
(2)
Proti inému, než kto je v rozhodnutí označený ako povinný, možno nariadiť a uskutočniť výkon rozhodnutia, len ak je preukázané, že na neho prešla povinnosť z rozhodnutia.
(3)
Prechod povinnosti možno preukázať len listinou vydanou alebo overenou štátnym orgánom, pokiaľ nevyplýva priamo z právneho predpisu.
§8 Súčinnosť tretích osôb
(1)
Štátne orgány, obce, vyššie územné celky, notári a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a majetku, sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť im známe údaje potrebné na výkon rozhodnutia.
(2)
Útvary Policajného zboru poskytujú justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť
v odôvodnených prípadoch ochranu a súčinnosť pri výkone rozhodnutia.
(3)
Tretie osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na výkon rozhodnutia, ak to možno od nich požadovať, sú povinné justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo zapožičať.
(4)
Banky alebo pobočky zahraničnej banky sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje poskytované súdu na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Pošta je povinná oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon rozhodnutia, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priehradky, údaje
o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštou alebo do jeho poštovej priehradky, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante alebo umožniť zamestnancovi justičnej pokladnice tieto údaje získať na pošte a správnosť údajov oznámených poštou na mieste preveriť.
(6)
Orgány telekomunikácií sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť totožnosť používateľov telefónnych, ďalekopisných a telefaxových staníc, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(7)
Poisťovne sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.
(8)
Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou.
(9)
Dopravcovia sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť odosielateľa
a adresáta prepravovaného nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(10)
Na žiadosť justičnej pokladnice sú povinné poskytnúť jej súčinnosť aj ďalšie osoby.
§9 Pohľadávkový titul na výkon rozhodnutia
(1)
Pohľadávkovým titulom na výkon rozhodnutia je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie podľa § 2 písm. a).
(2)
Pohľadávkové tituly na výkon rozhodnutia týkajúce sa jedného povinného možno spojiť do jedného konania.
§10 Spôsoby výkonu rozhodnutia
(1)
Nariadiť a uskutočniť výkon rozhodnutia možno len spôsobmi uvedenými v tomto zákone. Spôsob výkonu rozhodnutia určí justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy
a prikázaním pohľadávky; ak je to účelné, môže justičná pokladnica poveriť súdneho exekútora aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky podľa osobitného predpisu.3) Justičná pokladnica poverí súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Úkony vykonané exekútorom podľa odseku 2 sa považujú za úkony justičnej pokladnice.
(4)
Justičná pokladnica môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi.
§10a Zastavenie a odklad výkonu rozhodnutia
(1)
Výkon rozhodnutia sa zastaví, ak
a)
bol nariadený, hoci sa rozhodnutie dosiaľ nestalo vykonateľným,
b)
rozhodnutie, ktoré je podkladom výkonu, bolo po nariadení výkonu zrušené alebo sa stalo neúčinným,
c)
priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí ani na krytie jeho trov,
d)
po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
e)
výkon rozhodnutia bol súdom vyhlásený za neprípustný, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý rozhodnutie nemožno vykonať.
(2)
Ak sa nariadeného výkonu rozhodnutia týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak bol výkon rozhodnutia nariadený v rozsahu širšom, než aký stačí na uspokojenie justičnej pokladnice, bude výkon rozhodnutia zastavený čiastočne.
(3)
Ak sú tu dôvody osobitného zreteľa, súd môže výkon rozhodnutia odložiť.
§11 Platobné miesto
(1)
Platobným miestom je justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica vo svojom rozhodnutí uvedie vždy číslo účtu justičnej pokladnice, na ktorý povinný, tretie osoby alebo iné osoby poukazujú finančné prostriedky, a na rozlíšenie platieb uvedie variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo súdnej pohľadávky; to platí aj pre povereného exekútora, ktorý uvedie číslo svojho osobitného bankového účtu.
(3)
Na účet justičnej pokladnice sa poukazujú tieto platby:
a)
plnenie na základe výzvy justičnej pokladnice,
b)
plnenia z jednotlivých spôsobov uskutočňovania výkonu rozhodnutia,
c)
príjem z predaja na dražbe alebo z predaja na základe ponuky,
d)
plnenie na základe uplatnenia predkupného práva,
e)
úhrada trov výkonu rozhodnutia.
(4)
Ak ide o vykonávanie exekúcie na základe poverenia exekútora alebo o platbu podľa odseku 3 písm. c) až e), je platobným miestom sídlo exekútorského úradu povereného exekútora, ktorý je povinný po ukončení exekúcie bezodkladne previesť takto získané prostriedky po odpočítaní trov exekúcie justičnej pokladnici.
Rozdelenie a použitie výťažku
§12
(1)
Justičná pokladnica výťažok podľa § 11 ods. 3 písm. a) až e) použije na pokrytie súdnej pohľadávky po pripísaní týchto prostriedkov na účet justičnej pokladnice.
(2)
Súdny exekútor poverený na vykonanie exekúcie justičnou pokladnicou podľa § 10 ods. 2 zo zostatku výťažku podľa § 11 ods. 3 písm. e) pokryje vratky dražobných zábezpek neúspešných dražiteľov, hotové výdavky, rozdiel medzi nezaplateným a najvyšším podaním uhradeným v opakovanej dražbe, náklady opakovanej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že najvyššie podanie v dražbe dražiteľ nezaplatil, a náklady spojené s exekúciou.
(3)
Ak sa vymáhajú viaceré súdne pohľadávky v jednom konaní podľa § 9 ods. 2, použije sa výťažok na úhradu vymáhaných súdnych pohľadávok podľa poradia vzniku súdnej pohľadávky.
(4)
Čiastku presahujúcu sumu súdnej pohľadávky a trov výkonu rozhodnutia justičná pokladnica vráti povinnému.
§13
Justičná pokladnica nie je oprávnená uspokojiť iné osoby uplatňujúce si nárok na zvyšok výťažku z výkonu rozhodnutia; to platí aj pre súdneho exekútora povereného justičnou pokladnicou podľa § 10 ods. 2.
Druhá hlava
Zrážky zo mzdy
Rozsah zrážok
§13a
Zrážky zo mzdy možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej súdnej pohľadávky s príslušenstvom.
§13b
(1)
Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy, ktorá sa vypočíta tak, že sa od mzdy odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.2a)
(2)
Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva u toho, u koho je v pracovnom pomere. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
§13c
(1)
Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.
(2)
Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.
§13d
(1)
Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú v eurocentoch troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky justičnej pokladnice dve tretiny.
(2)
Na účely určenia výšky zrazenej sumy je súdna pohľadávka prednostnou pohľadávkou podľa osobitného predpisu.2b)
(3)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej podľa odseku 1 bez obmedzenia.
§13e
(1)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, uspokoja sa jednotlivé pohľadávky podľa svojho poradia.
(2)
Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia. Ak sa mu doručilo toho istého dňa nariadenie výkonu rozhodnutia pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie; ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne.
§13f
Vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je neprípustné, a to aj keď s tým povinný súhlasí.
Nariadenie a vykonávanie zrážok
§13g
(1)
V nariadení výkonu rozhodnutia prikáže justičná pokladnica platiteľovi mzdy, aby po tom, keď sa mu nariadenie výkonu doručí, vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému, a to až do vymoženia pohľadávky alebo do zastavenia výkonu rozhodnutia, ak justičná pokladnica neurčí inak.
(2)
Justičná pokladnica doručí nariadenie výkonu rozhodnutia povinnému a platiteľovi mzdy do vlastných rúk.
(3)
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí nariadenie výkonu rozhodnutia alebo uznesenie obsahujúce upovedomenie o nariadení výkonu rozhodnutia podľa § 13r ods. 3, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.
§13h
Len čo nadobudne nariadenie výkonu rozhodnutia právoplatnosť, justičná pokladnica upovedomí o tom platiteľa mzdy, ktorý je potom povinný vyplácať justičnej pokladnici sumy zrazené zo mzdy povinného.
§13i
(1)
Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka justičnej pokladnice uspokojená podľa § 13a.
(2)
Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa povinnému uložilo zaplatiť peňažnú sumu
v splátkach, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia aj na splátky, ktoré sa stanú splatnými len v budúcnosti.
§13j
(1)
Ak vypláca platiteľ mzdy mesačnú mzdu na dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie), môže primerané zrážky vykonať povinnému už z preddavku. Výplatu zrážok justičnej pokladnici vykoná vždy až po uplynutí príslušného mesiaca.
(2)
Ak sa nariadenie výkonu rozhodnutia doručí platiteľovi mzdy až po tom, keď už bola časť mesačnej mzdy povinnému vyplatená, neprihliada sa na vykonanú výplatu a zrážky sa vykonajú tak, ako keby povinný mal za celý mesiac právo len na mzdu, ktorá mu ešte nebola vyplatená.
(3)
Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého preddavku na jednotlivé mesiace, a z takto vypočítanej mesačnej odmeny sa povinnému vykonávajú zrážky. Celková odmena povinného za uplynulý rok sa rozvrhne rovnomerne na jednotlivé mesiace. Z mesačnej odmeny sa potom vypočítajú
s konečnou platnosťou zrážky a justičnej pokladnici sa vyplatí rozdiel medzi sumami, ktoré sa mali povinnému zraziť v jednotlivých mesiacoch, a sumami, ktoré sa skutočne z preddavkov justičnej pokladnici už vyplatili.
§13k
Ak dochádza k výplate mzdy za niekoľko mesiacov naraz, treba vypočítať zrážky za každý mesiac osobitne.
§13l
(1)
Ak sa dohodne justičná pokladnica s povinným, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovujú § 13b až 13e, vyzve justičná pokladnica platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa justičná pokladnica uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa tohto zákona. Ak ju prevýši, vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v rozsahu dovolenom ustanoveniami § 13b až 13e.
(2)
Justičná pokladnica môže kedykoľvek svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok podľa odseku 1 odvolať. Justičná pokladnica o tom upovedomí povinného a platiteľa mzdy.
(3)
Výzva justičnej pokladnice na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí ďalšie nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného alebo odvolanie súhlasu justičnej pokladnice s vykonávaním nižších zrážok. Od tohto dňa vykonáva platiteľ mzdy zrážky podľa skoršieho nariadenia výkonu rozhodnutia
v plnom rozsahu.
§13m
Ak o to požiada platiteľ mzdy alebo povinný, justičná pokladnica určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať.
§13n Zastavenie a odklad výkonu rozhodnutia
(1)
Justičná pokladnica zastaví na návrh platiteľa mzdy alebo povinného nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, ak povinný po dobu jedného roka nepoberá mzdu aspoň
v takej výške, aby sa z nej mohli zrážky vykonávať.
(2)
Ak súd povolí odklad výkonu rozhodnutia, nevykonáva platiteľ mzdy zo mzdy povinného zrážky odo dňa, keď sa mu doručilo uznesenie o povolení odkladu, kým sa mu nedoručí príkaz súdu, aby sa v zrážkach pokračovalo.
Výplata vykonaných zrážok
§13o
Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy priamo justičnej pokladnici, i keď sám má voči nej peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol započítať.
§13p
Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná
v menšom ako určenom rozsahu alebo ak nevyplatí zrážky justičnej pokladnici bezodkladne po tom, keď sa mu doručilo upovedomenie, že nariadenie výkonu rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť, alebo keď sa stali splatnými ďalšie mesačné sumy mzdy, môže justičná pokladnica uplatniť proti platiteľovi mzdy žalobou na súde právo na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať.
Zmena platiteľa mzdy
§13q
(1)
Ak sa po nariadení výkonu rozhodnutia platiteľ mzdy zmení, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy aj na mzdu povinného u nového platiteľa mzdy.
(2)
Povinnosť vykonávať zrážky vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, keď sa od povinného alebo od doterajšieho platiteľa mzdy dozvie, že bol justičnou pokladnicou nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného a pre aké pohľadávky; ak sa nedozvie o týchto okolnostiach nový platiteľ mzdy už skôr, vzniká mu táto povinnosť dňom, keď sa mu doručilo uznesenie podľa § 13r ods. 3. Poradie, ktoré získala pohľadávka justičnej pokladnice podľa § 13e ods. 2, jej zostáva zachované aj u nového platiteľa mzdy.
(3)
Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak povinný po nariadení výkonu rozhodnutia získa nárok na peňažnú dávku nemocenského poistenia nahrádzajúcu mzdu a ak mu dávku vyplatí platiteľ mzdy.
§13r
(1)
Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, u koho bol naposledy zamestnaný, o tom, či bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z jeho mzdy v prospech justičnej pokladnice. Také potvrdenie je povinný každý zamestnávateľ vydať zamestnancovi, ktorý u neho prestal pracovať.
(2)
Ak zistí ten, u koho povinný práve nastúpil do zamestnania, že bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z jeho mzdy, oznámi to bez odkladu justičnej pokladnici.
(3)
Justičná pokladnica tomu, u koho povinný práve nastúpil do zamestnania, doručí do vlastných rúk uznesenie, v ktorom ho upovedomí o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy, oboznámi ho s doterajším priebehom výkonu rozhodnutia, najmä s výškou doteraz vykonaných zrážok, uvedie, aká vysoká je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, a aké je jej poradie, vyzve ho, aby odo dňa, keď sa mu uznesenie podľa tohto odseku doručí, v zrážkach zo mzdy povinného pokračoval, a upozorní ho na všetky jeho povinnosti pri výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.
§13s
(1)
Ak povinný skončil pracovnoprávny vzťah u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa justičnej pokladnici. Do jedného týždňa musí povinný justičnej pokladnici takisto oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy.
(2)
Platiteľ mzdy musí oznámiť justičnej pokladnici do jedného týždňa, že povinný u neho prestal pracovať. Zároveň jej zašle vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil oprávneným, a oznámi jej, pre ktoré pohľadávky bol nariadený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia zrážkami zo mzdy a aké poradie majú tieto pohľadávky.
§13t
(1)
Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosť uvedenú v § 13r ods. 1 a 2 alebo v § 13s ods. 2, môže sa justičná pokladnica domáhať, aby jej platiteľ mzdy vyplatil sumy, na ktoré by mala právo, keby bol platiteľ mzdy uvedené povinnosti splnil.
(2)
Za nesplnenie povinností uvedených v § 13r a 13s môže justičná pokladnica uložiť povinnému i platiteľovi mzdy poriadkovú pokutu.
Niekoľko platiteľov mzdy
§13u
(1)
Ak povinný poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia na všetky jeho mzdy.
(2)
Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia.
(3)
Ak zamestnanec nastupuje do práce bez skončenia pracovnoprávneho vzťahu
s doterajším platiteľom mzdy, použijú sa primerane ustanovenia § 13q, 13r a 13t.
§13v
(1)
Ak justičná pokladnica nariaďuje vykonávanie zrážok zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im jednotlivo, akú časť základnej sumy podľa § 13c nemajú zrážať. Keby príjem povinného nedosahoval u niektorého platiteľa mzdy ani uvedenú časť základnej sumy, je platiteľ mzdy povinný oznámiť to justičnej pokladnici. Justičná pokladnica potom znova určí, akú časť základnej sumy má každý platiteľ mzdy zrážať.
(2)
Ak vykonáva zrážky niekoľko platiteľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy justičnej pokladnici. Justičná pokladnica preverí, či celkovo zrazená suma neprevyšuje vymáhanú súdnu pohľadávku, a prevyšujúcu časť vráti povinnému.
Zrážky z iných príjmov
§13w
(1)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú i na výkon rozhodnutia zrážkami z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú mzdu, najmä z náhrady mzdy, náhrady na pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
z dávky sociálneho poistenia, z dávky sociálneho zabezpečenia.
(2)
Ak ide o výkon rozhodnutia zrážkami z dôchodku fyzickej osoby, ktorá z tohto dôchodku platí náklady za pobyt v ústave sociálnej starostlivosti, nepodlieha výkonu rozhodnutia suma potrebná na úhradu pobytu a suma rovnajúca sa povinnému zostatku
z príjmu fyzickej osoby po zaplatení tejto úhrady.
(3)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú aj na výkon rozhodnutia zrážkami z odmeny plynúcej z dohody o pracovnej činnosti.
(4)
Za iný príjem podľa odseku 1 nemožno považovať odmeny za vykonanie práce podľa
§ 226 Zákonníka práce bez ohľadu na to, čo sa dojednalo o splatnosti odmeny.
§13x
Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého preddavku na jednotlivé mesiace, a z takto vypočítanej mesačnej odmeny sa povinnému vykonávajú zrážky.
§13y
(1)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa okrem platiteľa mzdy použijú aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, voči ktorým má povinný nárok na niektoré z príjmov uvedených v § 13w.
(2)
Do čistého príjmu sa nezapočítava výchovné vyplácané k dôchodku zo sociálneho zabezpečenia, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.2ba)
§13z
(1)
Ak má povinný popri práve na mzdu i právo na iný príjem uvedený v § 13w, postupuje sa tak, ako keby šlo o niekoľko miezd.
(2)
Ak povinný po nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy získa namiesto mzdy alebo popri nej právo na niektorý z príjmov uvedených v § 13w, vzťahuje sa nariadenie výkonu rozhodnutia aj na tento príjem.
Tretia hlava
Prikázanie pohľadávky
Prikázanie pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky
§13za
(1)
Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa uskutoční jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky s príslušenstvom.
(2)
Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu nemožno použiť, ak ide o vklady na vkladných knižkách.
§13zb
Justičná pokladnica rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom
a)
prikáže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby po tom, čo sa jej doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, zablokovala sumu zodpovedajúcu pohľadávke s príslušenstvom
z bankového účtu povinného až do vymoženia pohľadávky alebo do zastavenia výkonu rozhodnutia, ak justičná pokladnica neurčí inak, a uhradila ju po právoplatnosti uznesenia justičnej pokladnici,
b)
zakáže povinnému, aby po tom, čo sa mu doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, nakladal s prostriedkami na bankovom účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.
§13zc
Nariadenie výkonu rozhodnutia sa doručí povinnému a banke alebo pobočke zahraničnej banky do vlastných rúk.
§13zd
(1)
O tom, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť, justičná pokladnica upovedomí banku alebo pobočku zahraničnej banky; toto upovedomenie sa doručí banke alebo pobočke zahraničnej banky do vlastných rúk.
(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky vyplatí potom pohľadávku z účtu povinného justičnej pokladnici.
§13ze
Pre poradie úhrady pohľadávok, pre ktoré sa výkon rozhodnutia nariadil, je rozhodujúci deň, keď bolo nariadenie výkonu rozhodnutia doručené banke alebo pobočke zahraničnej banky; ak sa jej toho istého dňa doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia pre niekoľko pohľadávok a prostriedky na účte povinného nestačia na uspokojenie všetkých pohľadávok, uhradia sa jednotlivé pohľadávky, pre ktoré došlo nariadenie výkonu rozhodnutia toho istého dňa, pomerne.
§13zf
Nariadenie výkonu rozhodnutia sa vzťahuje i na sumy, ktoré dôjdu na účet povinného po tom, keď sa banke alebo pobočke zahraničnej banky doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia.
§13zg
Predpisy vylučujúce alebo obmedzujúce použitie pohľadávok právnickými osobami z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky na iný než určený účel nie sú dotknuté ustanovením o prikázaní pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
§13zh
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepostupuje tak, ako jej to ukladajú ustanovenia § 13zb, 13ze a 13zf, môže sa justičná pokladnica domáhať, a to aj vtedy, keď už na účte povinného nie je dostatok prostriedkov, aby jej banka alebo pobočka zahraničnej banky zaplatila sumu, na ktorú by mala právo, keby banka alebo pobočka zahraničnej banky postupovala správne.
Prikázanie iných peňažných pohľadávok
§13zi
(1)
Výkon rozhodnutia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa uskutoční zákazom výplaty pohľadávky povinnému.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako aj v prípade, že povinnému budú čiastkové pohľadávky z toho istého právneho dôvodu v budúcnosti postupne vznikať.
(3)
Výkon rozhodnutia postihuje pohľadávku povinného len do výšky pohľadávky justičnej pokladnice, pre ktorú bol nariadený, a jej príslušenstva.
§13zj
(1)
V nariadení výkonu rozhodnutia justičná pokladnica zakáže povinnému, aby so svojou pohľadávkou akokoľvek nakladal. Dlžníkovi povinného justičná pokladnica zakáže, aby po tom, keď sa mu doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia, povinnému jeho pohľadávku vyplatil, a to až do vymoženia pohľadávky alebo do zastavenia výkonu rozhodnutia, ak neurčí inak.
(2)
Nariadenie výkonu rozhodnutia sa doručí povinnému a dlžníkovi povinného do vlastných rúk.
(3)
Povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia.
§13zk
(1)
Len čo nadobudne nariadenie výkonu rozhodnutia právoplatnosť, justičná pokladnica o tom upovedomí dlžníka povinného. Dlžník povinného vyplatí pohľadávku justičnej pokladnici, ak je už splatná; ak nie je pohľadávka povinného dosiaľ splatná, vyplatí ju justičnej pokladnici, len čo sa stane splatnou.
(2)
Výplatou justičnej pokladnici sa oslobodí dlžník povinného od svojej povinnosti voči povinnému.
§13zl
(1)
Ak nevyplatí dlžník povinného justičnej pokladnici pohľadávku bez odkladu po tom, keď sa mu doručilo upovedomenie, že nariadenie výkonu rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť, alebo keď sa stala pohľadávka splatnou, môže sa justičná pokladnica domáhať vo vlastnom mene od dlžníka povinného na súde vyplatenia pohľadávky. Nesmie však s dlžníkom povinného ohľadne tejto pohľadávky uzavrieť na úkor povinného zmier ani odpustiť jej zaplatenie. Dlžník povinného si v takom prípade nemôže započítať svoju vlastnú pohľadávku, ktorú má voči justičnej pokladnici.
(2)
Ak justičná pokladnica neuplatní včas na súde, prípadne u iného orgánu pohľadávku povinného voči dlžníkovi povinného alebo ak neoznámi povinnému, že ju uplatňuje, zodpovedá povinnému za škodu, ktorá by mu tým prípadne vznikla.
§13zm
Ak bol výkon rozhodnutia nariadený pre niekoľko pohľadávok, uspokoja sa jednotlivé pohľadávky v tom poradí, v akom sa nariadenie výkonu rozhodnutia doručilo dlžníkovi povinného. Ak sa mu doručilo toho istého dňa nariadenie výkonu rozhodnutia pre niekoľko pohľadávok, ktoré by sa nemohli z pohľadávky povinného úplne uspokojiť, uspokojí dlžník povinného tieto pohľadávky pomerne.
Pohľadávky nepodliehajúce výkonu rozhodnutia
§13zn
(1)
Výkonu rozhodnutia nepodliehajú pohľadávky náhrady, ktorú podľa poistnej zmluvy vypláca poisťovňa, ak sa má náhrada použiť na nové vybudovanie alebo na opravu budovy.
(2)
Výkonu rozhodnutia nepodlieha 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba) pomoc v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu,2c) štátne sociálne dávky a sociálne dávky a príspevky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nepodliehajú prostriedky na účte, ktoré výslovným vyhlásením povinného sú určené na výplatu miezd jeho zamestnancov pre výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bolo banke alebo pobočke zahraničnej banky doručené nariadenie výkonu rozhodnutia.
§13zo
(1)
Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú výkonu rozhodnutia, ak je povinným autor, len jednou pätinou. Justičná pokladnica môže nariadiť výkon rozhodnutia až do dvoch pätín so zreteľom na pomery povinného.
(2)
Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, doručí justičná pokladnica nariadenie výkonu rozhodnutia aj organizácii kolektívnej správy, ktorá má potom práva a povinnosti dlžníka povinného. Nariadenie výkonu rozhodnutia sa vzťahuje na sumy, ktoré boli už v prospech autora u organizácie kolektívnej správy zložené, ako aj na sumy, ktoré budú u nej zložené v bežnom kalendárnom roku.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským právom a o pohľadávky fyzických osôb z ich podnikateľskej činnosti.

Tretia časť | Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§14
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na vymáhanie súdnych pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.
(2)
Na výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci nenavrhli, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci.
§15
Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na správu súdnych pohľadávok nevzťahujú ustanovenia § 6 a 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§17
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, tento zákon sa vzťahuje pri nakladaní so súdnymi pohľadávkami aj na konania začaté pred nadobudnutím jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní o nútenom výkone pohľadávok štátu nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
§18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 13 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
1c)
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
1ca)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1e)
Napríklad § 68d zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 589/2003 Z. z.; čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení.
2)
§ 91 ods. 4 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2ba)
§ 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
2c)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.