Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2012
Časové verzie:
227/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
227
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z. a zákona č. 514/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa herného plánu, a to vždy v mene prevádzkovateľa hazardnej hry“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky, vrátane hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky, alebo akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry, o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru v akejkoľvek podobe s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu; propagovaním hazardnej hry nie je
1.
označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme tejto osoby, ak je táto osoba prevádzkovateľom hazardnej hry alebo bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru,
2.
označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru,
3.
označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,1)
4.
zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva prevádzkovateľovi hazardnej hry, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru, z osobitného predpisu.1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
1a)
Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 8 ods. 1 sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
4.
V § 12 písmeno e) znie:
„e)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry,“.
5.
§ 12 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier.“.
6.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Propagovanie hazardnej hry je dovolené, len ak na jej prevádzkovanie bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona a je prevádzkovaná za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
7.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa číslo „17“ nahrádza číslom „18“.
8.
V § 37 ods. 1 písm. e) sa číslo „5“ nahrádza číslom „5,5“ a číslo „4,5“ sa nahrádza číslom „5“.
9.
V § 37 ods. 1 písm. i) sa číslo „27“ nahrádza číslom „29“ a číslo „24“ sa nahrádza číslom „26“.
10.
V § 37 ods. 1 písm. j) sa suma „1 500 eur “ nahrádza sumou „1 900 eur“.
11.
V § 37 ods. 1 písm. l) sa suma „3 200 eur“ nahrádza sumou „3 900 eur“.
12.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
§56 Správne delikty
(1)
Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. d) pokutu od 16 000 eur do 100 000 eur, ak prevádzkuje hazardnú hru bez licencie podľa tohto zákona.
(2)
Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. a) a b) pokutu od 3 300 eur do 16 000 eur, ak prevádzkuje hazardnú hru v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo neplní povinnosti uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru.
(3)
Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. e) a f) pokutu od 20 000 eur do 500 000 eur, ak propaguje hazardné hry v rozpore s týmto zákonom.
(4)
Ustanovenia § 54 ods. 9 až 12 sa vzťahujú na správne delikty rovnako.“.
13.
Za § 58e sa vkladá § 58f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§58f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. c), e) a i) v znení účinnom od 1. septembra 2011 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac september 2011.
(2)
Výkon kontroly alebo dozoru, ktorý sa začal a neskončil sa pred 1. septembrom 2011, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.
(3)
Na konanie o uložení sankcie, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo pred 1. septembrom 2011, sa použijú ustanovenia § 56 v znení účinnom od 1. septembra 2011, ak je to pre dozorovaný subjekt priaznivejšie.”.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011 okrem čl. I bodov 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.