Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Znenie účinné: od 01.09.2005 do 31.08.2008 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 297/2008 Z. z.

367/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.08.2008
367
ZÁKON
z 5. októbra 2000
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní.
§2 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
(1)
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti1) spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v odseku 1 je nadobudnutie vlastníckeho práva, držba alebo užívanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, cenných papierov, peňazí a iných hodnôt oceniteľných v peniazoch.
(3)
Nakladanie s príjmami alebo iným majetkom uvedeným v odsekoch 1 a 2 je prevod vlastníckeho práva, držba alebo užívanie tohto majetku s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku a jeho vlastníka.
§3 Povinná osoba
Povinná osoba je
a)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3)
b)
správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov,5) centrálny depozitár,6) komoditná burza,7) poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,8) sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia,8a)
c)
poštový podnik,9) exekútor,9a) audítor,10) daňový poradca,11)
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,12) finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone,13)
e)
prevádzkovateľ realitnej kancelárie, zmenárne, záložne,14)
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry,15)
g)
ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre klienta úkony súvisiace
1.
s nákupom a predajom nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
2.
so spravovaním peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
s otváraním alebo spravovaním účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov,
4.
so založením, činnosťou alebo riadením obchodnej spoločnosti, nadácie, združenia alebo podobnej právnickej osoby alebo
5.
s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejkoľvek finančnej operácii alebo operácii s majetkom,
h)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,14)
i)
prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami,15b) drahými kovmi alebo drahými kameňmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,15c) alebo obchoduje s iným tovarom vysokej hodnoty, ak pripravuje alebo vykonáva hotovostnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
j)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak to ustanoví osobitný zákon.
§4 Neobvyklá obchodná operácia
Neobvyklá obchodná operácia je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
§5 Identifikácia
(1)
Identifikácia je zistenie
a)
mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) fyzickej osoby, a ak ide o cudzinca, aj zistenie štátnej príslušnosti; u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj miesta podnikania a identifikačného čísla,
b)
názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby a údajov v rozsahu podľa písmena a) fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať,
c)
mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) rodiča alebo iného zákonného zástupcu podľa osobitných predpisov, ak ide o maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti,
d)
identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba podľa osobitných predpisov.19)
(2)
Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje alebo vykonáva
a)
neobvyklú obchodnú operáciu,
b)
obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
c)
viacero na seba nadväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne najmenej 15 000 EUR.
(3)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne identifikuje aj každú fyzickú osobu, ak pravidelná výška prémie zo životného poistenia splatná za kalendárny rok dosiahne hodnotu najmenej 1 000 EUR alebo jednorazová prémia dosiahne hodnotu najmenej 2 500 EUR.
(4)
Prevádzkovateľ kasína identifikuje každú fyzickú osobu pri vstupe do kasína.
(5)
Povinnosť identifikácie sa nevzťahuje na identifikáciu právnickej osoby, ak je ňou Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3) správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov,5) centrálny depozitár,6) komoditná burza7) alebo poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne.8)
(6)
Ustanovenia osobitných predpisov19) nie sú odsekmi 2 až 4 dotknuté.
§6 Povinnosti povinnej osoby
(1)
Povinná osoba
a)
vypracúva a aktualizuje program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii, ktorý musí obsahovať najmä prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu svojej činnosti, obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov vykonávanej najmenej raz ročne, určenie osoby alebo organizačného útvaru, ktorí sú zodpovední za ochranu pred legalizáciou a metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní,
b)
uschováva počas piatich rokov
1.
od skončenia zmluvného vzťahu písomný doklad o identifikácii,
2.
od vykonania obchodnej operácie všetky údaje a doklady o nej vrátane identifikácie.
c)
poskytuje službe finančnej polície Policajného zboru21) (ďalej len „finančná polícia“) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností podľa písmena a).
(2)
Povinná osoba zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, či fyzická osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba nekoná vo vlastnom mene, vyzve ju, aby preukázala formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchodnú operáciu vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti, či fyzická osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene.
(3)
Povinná osoba ďalej
a)
posudzuje, či je pripravovaná alebo vykonávaná obchodná operácia neobvyklá,
b)
odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu činnosti povinnej osoby, ak
1.
ide o neobvyklú obchodnú operáciu a jej vykonanie nasvedčuje legalizácii alebo financovaniu terorizmu,
2.
sa fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne identifikovať podľa § 5,
3.
fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne preukázať podľa odseku 2, v koho mene koná,
c)
umožní finančnej polícii prístup ku všetkým písomnostiam alebo k prostriedkom výpočtovej techniky, inej techniky a k záznamom na technickom nosiči dát, ktoré sa týkajú legalizácie, nazerať do nich, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie; poskytne odborné písomné vyjadrenia súvisiace s predmetom jej činnosti,
d)
poskytne finančnej polícii v určenej lehote na písomné požiadanie údaje o obchodných operáciách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť identifikácie, predloží doklady o nich a poskytne informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom obchodných operácií zúčastnili.
(4)
Povinnosti povinnej osoby podľa odseku 1 písm. b) a c ) a odseku 3 písm. c) a d) sa vzťahujú aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prestala byť povinnou osobou.
§7 Ohlasovacia povinnosť
(1)
Povinná osoba ohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu.
(2)
Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to
a)
ústne,
b)
písomne,
c)
telefonicky, ak vec neznesie odklad, s následným písomným potvrdením do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou políciou,
d)
elektronickou formou.
(3)
Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo povinnej osoby,
b)
údaje získané identifikáciou právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
c)
údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií,
d)
údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii.
(4)
Povinná osoba oznámi finančnej polícii na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie a poskytne doklady o neobvyklej obchodnej operácii.
(5)
Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej polícii aj odmietnutie vykonať požadovanú obchodnú operáciu podľa § 6 ods. 3 písm. b).
(6)
Plnenie povinností podľa § 6 a povinnosti ohlásiť finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu podľa odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov22) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu.15a)
(8)
Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.
§8 Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Povinná osoba zachováva mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou.
(2)
Mlčanlivosť je povinný zachovávať aj každý zamestnanec povinnej osoby, ktorá ohlásila neobvyklú obchodnú operáciu, ako aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odseku 2 nezaniká skončením pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.
(4)
Finančná polícia povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie pred
a)
orgánmi činnými v trestnom konaní,
b)
súdom rozhodujúcim v občianskom súdnom konaní,
c)
orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu rozhodovať o návrhu podľa § 10 písm. d).
(5)
Finančná polícia môže povinnú osobu pozbaviť povinnosti mlčanlivosti aj vtedy, ak ide o konanie o náhrade škody (§ 12).
(6)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa odsekov 1 až 3 je priestupok, za ktorý možno v konaní podľa osobitného zákona23) uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk; tým nie je dotknutá zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla osobe, ktorej sa vyzradené údaje týkajú, ani trestná zodpovednosť toho, kto porušil povinnosť mlčanlivosti.24)
§9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii finančnou políciou.
(2)
Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti, alebo ak ju o to finančná polícia písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej polície, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala; najviac však 48 hodín. Do tejto doby sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneď informuje finančnú políciu.
(3)
Povinná osoba zdrží ďalej neobvyklú obchodnú operáciu od prijatia písomného oznámenia finančnej polície, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však 24 hodín. Do tejto doby sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja.
(4)
Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak
a)
ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú políciu,
b)
zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia finančnou políciou by mohlo zmariť preverenie neobvyklej obchodnej operácie.
§9a Výplata vkladu na doručiteľa
Výplatu vkladu na doručiteľa alebo zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa, ktorého hodnota dosahuje najmenej 15 000 EUR v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky vyplatiť na základe písomnej žiadosti doručiteľa po uplynutí siedmich dní od jej podania; banka a pobočka zahraničnej banky je povinná prevzatie žiadosti o takúto výplatu oznámiť finančnej polícii s tým, že § 7 sa použije primerane.
§10 Úlohy finančnej polície
Finančná polícia
a)
požaduje a kontroluje plnenie povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom,
b)
podáva návrh na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov25) povinnej osobe pokutu uložiť, ak vo veci nekoná sama podľa § 13,
c)
podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osobe za opakované porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov25) rozhodnúť o odobratí oprávnenia,
d)
požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach od orgánov, ktorým podala návrh na uloženie pokuty alebo podnet na odobratie oprávnenia podľa písmen b) a c); tieto orgány sú povinné finančnú políciu vyrozumieť,
e)
zachováva mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od povinnej osoby plnením jej ohlasovacej povinnosti,
f)
poskytuje informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti správcovi dane, ak tieto odôvodňujú začatie daňového konania alebo majú význam pre už prebiehajúce daňové konanie, ak to neohrozí plnenie úloh finančnej polície.
§11 Povinnosti policajta služby finančnej polície
Policajt služby finančnej polície21) je povinný podľa tohto zákona spísať úradný záznam o použití § 6 ods. 3 písm. c), ktorý obsahuje najmä zoznam písomností, identifikáciu prostriedkov výpočtovej techniky, inej techniky a záznamov na technickom nosiči dát, ku ktorým bol finančnej polícii umožnený prístup, s vyznačením tých, z ktorých a v akom rozsahu boli zhotovené kópie, a zoznam zúčastnených osôb s ich podpismi.
§11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných osôb bezodkladne oznámi finančnej polícii porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu zistí pri výkone svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov.25a)
§12 Zodpovednosť za škodu
(1)
Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak pritom postupovali v dobrej viere. V pochybnostiach platí, že povinná osoba alebo jej zamestnanec pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdržaní postupovali v dobrej viere.
(2)
Za škodu podľa odseku 1 zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§13 Správne delikty
(1)
Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže uložiť pokutu do 2 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v § 5 ods. 2 až 4, § 6, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 ods. 1 a 2, § 9 a § 9a.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta podľa tohto zákona, môže finančná polícia uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku pokuty ustanovenej v odseku 1.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 alebo 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná polícia zistila, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a spôsobenú škodu.
(5)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, za spôsobenú škodu ani postih jej zamestnancov podľa pracovnoprávnych predpisov.
(6)
Na konanie o správnych deliktoch podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§14 Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/1997 Z. z. o podozrivých bankových operáciách.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z. a zákona č. 323/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 29a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Policajti služby finančnej polície uplatňujú oprávnenia pri predchádzaní legalizácii a pri odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa osobitného predpisu.11g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g) znie:
„11g)
zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 388/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Devízový orgán na písomné požiadanie poskytne službe finančnej polície16a) informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti podľa odseku 4.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z. z.“.
2.
V § 8 ods. 7 sa slová „a colné orgány“ nahrádzajú slovami „colné orgány a služba finančnej polície16a)“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z. a zákona č. 195/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 100 000 Sk. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e).“.
2.
V § 52 písm. b) sa za slovo „premávky“ vkladajú slová „a ak ide o priestupky spáchané porušením povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 7 až 10 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
5)
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
6)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
7)
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
8)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
9a)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
13)
§ 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
15b)
15c)
Napríklad zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Zb. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
19)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákon č. 385/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/1946 Zb., zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
23)
§ 24 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24)
§ 178 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
25a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.