Určenie miesta dodania služby pre DPH v prípade medzinárodných obchodných transakcií: Rozsudok SDEÚ v prípade Climate

Pravidlá dane z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii upravuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Podľa článku 44 smernice je miestom poskytovania služieb, miesto kde sídli kupujúci (tzv. základné pravidlo); toto základné pravidlo je prevzaté do ustanovení § 15 ods. 1 slovenského zákona o DPH. Predmetom dane je dodanie služby v tuzemsku, ak by išlo o dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte, potom sa slovenský zákon o DPH nepoužije.

Právo výkladu spoločnej smernice o DPH má Súdny dvor EÚ (SDEÚ). Významným judikátom SDEÚ vo veci miesta dodania služby je rozsudok C-641/21; prípad Climate (Rakúsko). Spor vo veci samej je charakterizovaný ďalej uvedeným skutkovým stavom; judikatúra je dostupná na webovom sídle SDEÚ aj v slovenskom jazyku (www.curia.europa.eu). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.