Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2025

274/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2025
274
ZÁKON
zo 16. júna 2009
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§1 Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,1)
b)
uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,
c)
poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
d)
ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,
e)
vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,
f)
organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),
g)
podmienky na lov a zužitkovanie zveri,
h)
náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
j)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá.2)
§2 Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
časom núdze obdobie určené okresným úradom v sídle kraja,
b)
chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného okresného úradu,
c)
chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije,
d)
knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného revíru,
e)
lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,
f)
nepoľovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha,3) diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko4) a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia okresného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],
g)
normovaným kmeňovým stavom zveri počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede určený okresným úradom,
h)
poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,
i)
poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého,
j)
poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,
k)
poľovníckym zariadením objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri,
l)
poľovníctvom súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia,
m)
poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri,
n)
poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad schválených poradným zborom,
o)
poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f),
p)
poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica,
q)
právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu5) a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty,
r)
samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby,
s)
spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov,
t)
súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami,
u)
vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír,
v)
vlastníkom poľovného revíru majiteľ, z ktorého poľovných pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír,
w)
užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,
x)
užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri,
y)
užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,
z)
zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.
Poľovný revír
§3 Podmienky uznávania poľovného revíru
(1)
Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala
a)
primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b)
zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c)
vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
(2)
Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby
a)
ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b)
súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,
c)
poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
a)
1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b)
2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
(4)
Pri uznávaní poľovného revíru vykoná okresný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.
(5)
Na zaokrúhlenie hraníc poľovného revíru môže okresný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ak nie sú súčasťou susedného poľovného revíru, na ktorého užívanie je uzatvorená zmluva o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“). Pri zaokrúhľovaní hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice katastrálnych území ani vlastnícke hranice. Pričlenené pozemky môžu tvoriť najviac 10 % výmery navrhovaného poľovného revíru.
(6)
Za splnenie podmienok na riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely tohto zákona považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3.
(7)
Poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru podľa odseku 3 a ktoré sa nepoužijú na vytvorenie poľovného revíru, pričlení okresný úrad k susednému poľovnému revíru.
§4 Uznávanie poľovného revíru
(1)
Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku, z ktorého má byť poľovný revír uznaný, na príslušný okresný úrad.
(2)
Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný.
(3)
Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú okresné úrady, v ktorých pôsobnosti leží menšia časť poľovných pozemkov.
(4)
Žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých žiadosť sa poľovný revír uznáva,
b)
doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c)
grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1: 2880 alebo 1: 2000 a na mape poľovného revíru vo formáte A3,
d)
opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
d)
notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.
(5)
V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, ich výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
(6)
Ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.
(7)
Vlastník pozemku, ktorý bol zaradený do poľovného revíru, môže požiadať o vyhlásenie pozemku za nepoľovnú plochu okresný úrad. Okresný úrad o takejto žiadosti rozhodne do 30 dní, ak je pozemok
a)
jednoznačne identifikovaný, napríklad geometrickým plánom,
b)
v teréne zreteľne označený.
(8)
Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy alebo ak zanikli podmienky, pre ktoré bol vyhlásený za nepoľovnú plochu, okresný úrad ho vyhlási za poľovný pozemok a súčasne z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k uznanému poľovnému revíru.
§5 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1)
Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“).
(2)
Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zvolávateľ“) počítanej z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru písomnou pozvánkou alebo verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená vo všetkých dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia.
(4)
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov počítaná z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou počítanou z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.
(5)
Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmeru poľovných pozemkov pripadajúcich jednotlivým osobám a podiel výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Zvolávateľ zabezpečuje a overuje zápis do listiny prítomných. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou,7) ktorej prílohou je listina prítomných.
(6)
Na zhromaždení má hlas vlastníka poľovného pozemku váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru.
(7)
Zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona.
§6 Zvernica
(1)
Samostatnou zvernicou na účely tohto zákona je druh oploteného poľovného revíru s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri, ktorými sú najmä dostatok prírodnej potravy a vody, podmienky na vývoj, pohyb, úkryt, pokoj a rozmnožovanie; uznanou zvernicou je oplotená časť poľovného revíru zriadená užívateľom poľovného revíru na účely prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, karantény, výskumu zveri a jej lovu alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov.
(2)
Okresný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej 50 ha poľovných pozemkov, z ktorých je najmenej 20 ha lesných pozemkov a tieto sú ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica mala vhodné podmienky na aklimatizáciu, rozmnožovanie, chov a lov jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.
(3)
Okresný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú pozemky, z ktorých má byť zriadená, dostatočne veľké na účel, na ktorý má zvernica slúžiť, a ak sú ohradené tak, že znemožňujú útek zveri, ktorá sa v nich má chovať, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(4)
Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 2 alebo schválením zvernice podľa odseku 3 okresný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje aj štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov daného druhu zveri.
(5)
Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takúto fyzickú osobu.
(6)
K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží
a)
projekt podľa odseku 4,
b)
záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c)
súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa má zvernica uznať alebo schváliť,
d)
stanovisko obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ochrany.
(7)
K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ predloží doklady podľa odseku 6 písm. a) až c) a podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).
§7 Bažantnica
(1)
Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2; uznanou bažantnicou časť poľovného revíru uznaná podľa odseku 3.
(2)
Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje; pritom sa vyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.
(3)
Okresný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, nachádza sa v nej najmenej 25 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nej dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(4)
Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice okresný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov bažantej zveri.
(5)
K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží projekt podľa odseku 4 a posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)
(6)
K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice podľa odseku 3 žiadateľ priloží
a)
projekt podľa odseku 4,
b)
záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c)
súhlasné stanovisko vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do navrhovanej uznanej bažantnice,
d)
(7)
Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takú fyzickú osobu.
(8)
Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice alebo schválení uznanej bažantnice okresný úrad vykoná miestnu ohliadku za účasti užívateľa poľovného revíru a vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých má byť bažantnica uznaná.
(9)
Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice alebo samostatnej bažantnice požiadať okresný úrad o nové zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy a na prístupových cestách a ďalších vhodných miestach vyznačiť jej obvod.
§8 Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
(1)
Okresný úrad do 30 dní po rozhodnutí o uznaní poľovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej triedy pre jednotlivé druhy zveri, čo písomne oznámi vlastníkovi poľovného revíru a užívateľovi poľovného revíru.
(2)
Okresný úrad vykoná zmenu zaradenia do kvalitatívnej triedy, ak
a)
dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,
b)
dôjde k zmene kritérií zaradenia revíru do kvalitatívnej triedy,
c)
povolí chov nových druhov zveri,
d)
schváli časť revíru za uznanú bažantnicu.
§9 Zmena hranice poľovného revíru
Zmenu hranice poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, možno vykonávať
a)
po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch,
b)
v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia týchto poľovných revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5; dotknutými poľovnými pozemkami sú tie, ktoré majú byť začlenené do iného poľovného revíru,
c)
v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto poľovného revíru a vlastníci všetkých dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5.
§10 Konanie o zmene hranice poľovného revíru
(1)
Žiadosť o zmenu hranice uznaného poľovného revíru podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru, ak v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného revíru, zostanú dodržané podmienky podľa § 3 alebo sa dosiahne dodržanie týchto podmienok pričlenením zostávajúcich poľovných pozemkov k susednému poľovnému revíru.
(2)
Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný okresný úrad, ktorý pôvodný poľovný revír uznal.
(3)
Ak poľovné pozemky navrhnuté na zmenu ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, okresné úrady, v ktorých pôsobnosti ležia časti dotknutých poľovných pozemkov, sú dotknutými správnymi orgánmi.
(4)
Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru obsahuje údaje podľa § 4 ods. 4 okrem písmena b), kde sa vyžadujú údaje len o dotknutých poľovných pozemkoch.
(5)
V rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
(6)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hraníc poľovného revíru stráca platnosť predchádzajúce rozhodnutie o uznaní poľovného revíru.
(7)
Ak je v dotknutom poľovnom revíri užívanie revíru postúpené zmluvou, upraví sa užívanie poľovného revíru dodatkom k zmluve.
Využitie poľovného revíru
§11 Užívanie poľovného revíru
(1)
O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného revíru“) rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5.
(2)
Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru.
(3)
Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania.
§12 Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní
(1)
Ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnú užívať celý spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie, dohodnú si podmienky užívania spoločného poľovného revíru písomne osobitnou zmluvou.
(2)
Zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať najmä:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktoré sú zmluvnými stranami,
b)
údaje o poľovníckej organizácii (§ 11 ods. 2),
c)
údaje o poľovnom revíri,
d)
dobu užívania spoločného poľovného revíru,
e)
podmienky užívania spoločného poľovného revíru,
f)
podmienky zmien a doplnkov,
g)
podmienky zániku,
h)
dátum uzatvorenia a podpisy oprávnených zástupcov,
i)
notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.
(3)
Zmluvu podľa odseku 1 vlastníci predložia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na okresný úrad, ktorý ju bezodkladne zaeviduje, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.
(4)
Vlastník samostatného poľovného revíru oznamuje užívanie poľovného revíru na evidenciu na okresný úrad.
§13 Zmluva o užívaní poľovného revíru
(1)
Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou
a)
fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru,
b)
poľovníckej organizácii podľa § 32,
c)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru alebo na časti bažantnice (§ 7 ods. 2), alebo zvernice (§ 6 ods. 1),
d)
právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva.
(2)
Ak je uzatvorená zmluva, užívateľ poľovného revíru alebo poverená poľovnícka organizácia podľa odseku 5 má právo vstupovať na poľovné pozemky a na poľné a lesné cesty.
(3)
Ten, komu bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti. Lov zveri poľovníckym hosťom sa za postúpenie užívania poľovného revíru nepovažuje.
(4)
Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajšieho vlastníka vyplývajúce zo zmluvy.
(5)
Okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od
a)
právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,
b)
ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.
(6)
Poverená poľovnícka organizácia musí s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a poľovného revíru je povinný zabezpečiť vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru.
(7)
Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
§13a Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu
Ak právnická osoba,9) ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie poľovného revíru inej osobe zmluvou podľa § 13, nepostupuje podľa § 5. Užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže.9a)
§13b Osobitné užívanie poľovného revíru
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodnúť o osobitnom užívaní poľovného revíru podľa § 13a (ďalej len „vyhradený revír“), v rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru na 15 rokov.
(2)
Užívateľom vyhradeného revíru môže byť právnická osoba9) alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 písm. d), ktorá uskutočňuje výkon práva poľovníctva svojimi zamestnancami.
(3)
Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2.
§14 Obsah a podmienky zmluvy
(1)
Zmluvu uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru.
(2)
Zmluva sa uzatvára na desať rokov v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri a na 15 rokov v oblastiach s chovom jelenej zveri odo dňa jej evidencie podľa § 16 ods. 1; zmluva o užívaní samostatnej zvernice a bažantnice sa uzatvára najmenej na dobu 10 rokov.
(3)
Zmluva musí obsahovať najmä:
a)
identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 poverených podpisom zmluvy,
b)
údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní,
c)
výšku a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku,
d)
dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru,
e)
podmienky zmien a doplnkov,
f)
dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zástupcov zmluvných strán,
g)
odklad účinnosti zmluvy podmienený zaevidovaním zmluvy okresným úradom.
§15 Náhrada za užívanie poľovného revíru
(1)
Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru.
(2)
Ak nedôjde k inej dohode medzi vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru a budúcim užívateľom poľovného revíru, určí sa náhrada za užívanie poľovného revíru na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je v prílohe č. 2.
§16 Evidencia zmluvy
(1)
Evidenciu zmluvy vykoná príslušný okresný úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 a ak ju podpísali vlastníci spoločného poľovného revíru vlastniaci najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru. Súčasťou žiadosti o evidenciu zmluvy je notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia.7)
(2)
Okresný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespĺňa náležitosti podľa § 14 ods. 3 alebo ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa § 13 ods. 1.
(3)
Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu alebo doplnok zmluvy okresnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa podpisu zmeny alebo doplnku zmluvy.
§17 Zánik zmluvy
(1)
Zmluva zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b)
zánikom poľovného revíru,
c)
zánikom osoby (§ 13),
d)
dohodou zmluvných strán,
e)
rozhodnutím súdu,11)
f)
výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy
1.
vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5,
2.
užívateľom poľovného revíru,
g)
ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore,
h)
rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinností podľa § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov.
(2)
Zánik zmluvy je doterajší užívateľ poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému okresnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej zániku.
(3)
Okresný úrad zmluvu ku dňu jej zániku vyradí z evidencie.
Poľovnícke hospodárenie
§18 Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie
(1)
Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je na účely tohto zákona hospodárenie v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna početnosť, kvalita a správna veková a pohlavná štruktúra jej populácií, ako aj ostatných živočíchov ako súčasti ekosystémov.
(2)
Na veľkoplošné poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíry začlenené do poľovných oblastí, poľovných lokalít a chovateľských celkov. Za poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri zodpovedá užívateľ poľovného revíru.
(3)
Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách (ďalej len „poľovná oblasť“) zriaďuje okresný úrad v sídle kraja, v ktorého pôsobnosti je väčšia časť územia poľovnej oblasti, poradný zbor poľovnej oblasti (ďalej len „poradný zbor“), ktorého činnosť sa riadi štatútom. Štatút poradného zboru a členov poradného zboru schvaľuje okresný úrad v sídle kraja.
(4)
Poradný zbor zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 4. Poradný zbor vymenúva okresný úrad v sídle kraja zo zástupcu
a)
okresného úradu v sídle kraja, ktorý je zároveň predsedom,
b)
každého okresného úradu príslušnej poľovnej oblasti,
c)
pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,
d)
organizácie ochrany prírody s pôsobnosťou v poľovnej oblasti,
e)
príslušnej veterinárnej a potravinovej správy,
f)
príslušnej obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“),
g)
ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore je z hľadiska plnenia úloh potrebná.
(5)
Poradný zbor
a)
vypracúva návrh štatútu poľovnej oblasti,
b)
radí pri zisťovaní početných stavov zveri v poľovnej oblasti,
c)
navrhuje kritériá chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri v poľovnej oblasti,
d)
odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti,
e)
určuje hlavné kritériá na schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia a navrhuje ministerstvu ročné kvóty lovu vlka dravého,
f)
vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti,
g)
radí pri starostlivosti o zver a spoločnej ochrane zveri v poľovnej oblasti,
h)
radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci poľovnej oblasti,
i)
metodicky usmerňuje chovateľské rady,
j)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu v sídle kraja.
(6)
Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských celkoch zriaďuje okresný úrad chovateľskú radu, ktorá sa riadi štatútom. Štatút chovateľskej rady schvaľuje okresný úrad. Chovateľská rada radí pri veľkoplošnom poľovníckom hospodárení v chovateľskom celku podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 1 písm. b) a výhľadových plánov podľa § 30 ods. 1 písm. c).
(7)
Chovateľská rada sa skladá
a)
zo zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý je zároveň jej predsedom,
b)
zo zástupcu miestne príslušnej obvodnej komory,
c)
z poľovníckeho hospodára z každého poľovného revíru začleneného do chovateľského celku,
d)
zo zástupcov ďalších organizácií, ktorých účasť je potrebná.
(8)
Chovateľská rada
a)
realizuje chovateľský zámer poradného zboru v chovateľskom celku,
b)
radí pri zisťovaní početných stavov zveri v chovateľskom celku,
c)
odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko,
d)
navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde jej chov a lov nie sú plánované,
e)
predkladá stanovisko k výhľadovému plánu pred jeho schválením v chovateľskom celku,
f)
radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovateľskom celku,
g)
radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci chovateľského celku,
h)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu.
§19 Poľovnícky hospodár
(1)
Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť okresnému úradu v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri poľovníckeho hospodára
a)
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru súčasne s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,
b)
súčasne s predložením zmluvy podľa § 13,
c)
do 30 dní od zániku funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 8.
(2)
Poľovníckym hospodárom može byť osoba, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka,
c)
má platný zbrojný preukaz skupiny D,12)
d)
zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo je absolventom strednej lesníckej školy, alebo absolventom vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a úspešne zložila z tohto predmetu skúšku,
e)
nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku poľovníctva podľa § 76,
f)
nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri.
(3)
Okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára pre poľovný revír, ktorého užívanie bolo postúpené zmluvou, ak ho podá subjekt, ktorého zmluva nemôže byť zaevidovaná podľa § 16, alebo ak navrhnutá osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 2.
(4)
Ak okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odseku 2 alebo ho odvolá podľa odseku 6 alebo odseku 7, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní od doručenia oznámenia o neschválení alebo odvolaní poľovníckeho hospodára a zaslať návrh okresnému úradu na schválenie nového poľovníckeho hospodára.
(5)
Ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, poľovníckeho hospodára určí z vlastného podnetu príslušný okresný úrad.
(6)
Okresný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie na návrh užívateľa poľovného revíru, ak si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10.
(7)
Okresný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak
a)
si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10,
b)
prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,
c)
sa dopustí priestupku podľa § 76,
d)
o odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru.
(8)
Výkon funkcie poľovníckemu hospodárovi zaniká
a)
doručením odvolania podľa odseku 6 alebo odseku 7,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia okresnému úradu o vzdaní sa funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d)
zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru.
(9)
Poľovnícky hospodár je povinný
a)
navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, zamedzenie škodám na zveri a divine a škodám spôsobeným užívaním poľovného revíru, zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie prijatých opatrení,
b)
pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,
c)
viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom štátnej správy poľovníctva,
d)
koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených zverou,
e)
viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,
f)
usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,
g)
dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,
h)
zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,
i)
kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri.
(10)
Poľovnícky hospodár je oprávnený
a)
prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,
b)
podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,
c)
dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy na hodnotenie praktickej prípravy,
d)
podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže,
e)
vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri pri použití poľovne upotrebiteľných psov,
f)
vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,
g)
poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,
h)
plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.
(11)
Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia zanikla podľa odseku 8 okrem písmena c), je povinná do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem užívateľovi poľovného revíru.
Chov zveri
§20 Ochrana genofondu zveri
(1)
Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri. Na tento účel prijíma v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) a komorou (§ 41) potrebné opatrenia.
(2)
V záujme ochrany genofondu13) zveri sa zakazuje
a)
zámerne rozširovať druhy a poddruhy voľne žijúcich živočíchov,13a) ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na území Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania okrem druhov povolených ministerstvom po dohode s ministerstvom životného prostredia,14)
b)
krížiť medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi,
c)
chovať alebo držať raticovú zver mimo poľovného revíru alebo farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie zveri môže fyzická osoba alebo právnická osoba len s povolením ministerstva, a to za podmienok v ňom uvedených. Druhy podliehajúce osobitnému predpisu15) musia mať aj povolenie na dovoz a vývoz; súčasťou žiadosti o povolenie je súhlas príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)
(4)
Na dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, je potrebné predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom životného prostredia. Ak ministerstvo povolenie vydá, môžu sa tieto živočíchy a ich poddruhy dovážať a vypúšťať len do zverníc. Po vypustení do zverníc sa stávajú zverou podľa tohto zákona.
§21 Opatrenia na zachovanie genofondu zveri
(1)
V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať
a)
jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo farmových chovoch; okrem zverníc (§ 6),
b)
zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi domácich zvierat a hydiny; okrem vypúšťania pernatej zveri z umelých chovov,
c)
nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, bez predchádzajúceho súhlasu okresného úradu,
d)
nepôvodný druh16) voľne žijúceho živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody.
(2)
Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode možno len s povolením ministerstva a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.
§22 Držanie a chov zveri v zajatí
(1)
Za držanie a chov zveri v zajatí sa považuje držanie alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené tak, že zver nemôže z nich uniknúť.
(2)
Držať a chovať zver v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Za držanie a chov zveri v zajatí sa nepovažuje držanie a chov zveri vo zvernici (§ 6), umelý chov pernatej zveri, králika divého, zajaca poľného, chov zveri vykonávaný užívateľom poľovného revíru na účely zazverovania poľovného revíru, starostlivosť užívateľa poľovného revíru o poranenú zver alebo nájdenú zver počas doby nevyhnutnej na jej liečenie alebo opätovné vypustenie do poľovného revíru alebo zabezpečenie prezimovania zveri, chov líšky hrdzavej alebo diviačej zveri na účel výcviku a skúšok poľovných psov, na výskumné účely, záchranné chovy zveri a držanie zveri v zariadeniach na záchranu chránených živočíchov zriadených podľa osobitného predpisu,17) chov zveri v zoologickej záhrade alebo držanie a chov poľovných dravcov.18)
(4)
Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, môže ju po písomnom súhlase užívateľa poľovného revíru a príslušného okresného úradu vypustiť do poľovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody. Písomný súhlas užívateľa poľovného revíru nie je potrebný, ak sa vypúšťa zrehabilitovaný jedinec na území poľovného revíru, v ktorom bol nájdený. Ohlasovacia povinnosť užívateľovi poľovného revíru zostáva zachovaná.
§23 Chovateľská prehliadka
(1)
Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri podľa kritérií chovnosti vykonáva každoročne hodnotiteľská komisia na chovateľských prehliadkach, ktoré organizuje a vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným okresným úradom.
(2)
Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ústrednej hodnotiteľskej komisie vymenúva a odvoláva komora z radov držiteľov certifikátu Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.
(3)
Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území Slovenskej republiky, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej.
(4)
Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v ním určenom čase na určené miesto. Užívateľ poľovného revíru vráti trofej po ukončení chovateľskej prehliadky bez spodných čeľustí.
(5)
Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doručiť v čase určenom obvodnou komorou na určené miesto.
(6)
Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá lebka veľkej šelmy, ak sa odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, o čom predloží jej majiteľ písomný doklad o jej prevzatí.
(7)
Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.
(8)
Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri a s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.
(9)
Hodnotiteľská komisia o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 1 spíše záznam, ktorý predkladá príslušnému okresnému úradu a komore (§ 41). Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie tohto zákona alebo ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.
(10)
Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej zveri.
Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
§24 Ochrana poľovníctva
(1)
Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu [§ 29 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu1) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.
(2)
Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.
(3)
Zakazuje sa v poľovnom revíri
a)
plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
b)
spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,
c)
poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d)
voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,
e)
voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),
f)
loviť zver odstrelom alebo odchytom, alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka,
g)
privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia (§ 53) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,
h)
privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,
i)
vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,
j)
vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,
k)
jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky;20) zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly,
l)
pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej budovy.
(4)
Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením
a)
obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,
b)
oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza,
c)
zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným osobám.
(5)
Obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách.
(6)
Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f). Ak dôjde k usmrteniu mačky v poľovnom revíri, jej vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jej usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. g).
(7)
Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.
(8)
Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahujú na vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov a na zamestnancov orgánov štátnej správy poľovníctva pri výkone dozoru alebo kontrolnej činnosti.
(9)
Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. f) a h) sa nevzťahujú na odchyt nájdenej zveri podľa § 63 ods. 3 a 5.
§25 Povinnosti užívateľa poľovného pozemku
Užívateľ poľovného pozemku je povinný
a)
dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy,
b)
oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,
c)
používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju,
d)
vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,
e)
odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri, alebo vhodným spôsobom k nim zamedziť prístup,
f)
uhradiť užívateľovi poľovného revíru škody spôsobené na zveri obhospodarovaním poľovného pozemku spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo predpismi upravujúcimi používanie ochranných prostriedkov proti rastlinným alebo živočíšnym škodcom,
g)
dohodnúť s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.
§26 Povinnosti užívateľa poľovného revíru
(1)
Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:
a)
hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b)
vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,
c)
zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom,21)
d)
prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom22) takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,
e)
vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha,
f)
odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,
g)
vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h)
každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,
i)
vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,
j)
viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,
k)
podávať informácie okresnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,
l)
dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,
m)
oznámiť okresnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,
n)
zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,
o)
používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,
p)
viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.
(2)
Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.
(3)
Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.
(4)
Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť okresnému úradu.
Poľovnícka stráž
§27 Odborná spôsobilosť
(1)
Užívateľ poľovného revíru je povinný na zabezpečenie ochrany poľovníctva na každých aj začatých 500 ha navrhnúť okresnému úradu jedného člena poľovníckej stráže.
(2)
Návrh podľa odseku 1 podáva užívateľ poľovného revíru
a)
spolu so žiadosťou o evidenciu zmluvy podľa § 16,
b)
spolu s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,
c)
spolu s predložením návrhu na vymenovanie poľovníckeho hospodára alebo
d)
do 15 dní odo dňa, keď bol užívateľ poľovného revíru informovaný o vyškrtnutí člena poľovníckej stráže zo zoznamu členov poľovníckej stráže.
(3)
Ak užívateľ poľovného revíru nepodá návrh na člena poľovníckej stráže alebo ak sa skončí platnosť zmluvy alebo zmluvy vlastníkov, alebo je potrebné zabezpečiť ochranu poľovného revíru podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, vymenuje okresný úrad člena poľovníckej stráže z vlastného podnetu. Návrh musí obsahovať písomný súhlas osoby navrhnutej na vymenovanie za člena poľovníckej stráže.
(4)
Členom poľovníckej stráže môže byť len fyzická osoba, ktorá
a)
dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b)
má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny „D“,
c)
je na výkon funkcie zdravotne spôsobilá, čo doloží potvrdením lekára,
d)
v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku poľovníctva, za ktorý jej bol odňatý poľovný lístok,
e)
je odborne spôsobilá podľa odseku 5,
f)
zložila sľub podľa § 28 ods. 1.
(5)
Odborná spôsobilosť uchádzača za člena poľovníckej stráže sa preukazuje vykonaním skúšky na okresnom úrade pred komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy na úseku poľovníctva a použitia donucovacích prostriedkov.
(6)
Okresný úrad pred skúškou overí splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a) až d).
§28 Zoznam členov poľovníckej stráže
(1)
Ten, kto je navrhovaný za člena poľovníckej stráže, skladá do rúk prednostu okresného úradu sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen poľovníckej stráže budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane poľovného revíru a poľovníctva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
(2)
Členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do zoznamu členov poľovníckej stráže, ktorý vedie okresný úrad (ďalej len „zoznam“).
(3)
Člena poľovníckej stráže zapíše okresný úrad do zoznamu po zložení skúšky podľa § 27 a zložení sľubu podľa odseku 1.
(4)
Po zapísaní člena poľovníckej stráže do zoznamu vydá okresný úrad členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže.
(5)
Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo odcudzeniu preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej stráže, člen poľovníckej stráže je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnému okresnému úradu.
(6)
Okresný úrad vyškrtne člena poľovníckej stráže zo zoznamu, ak
a)
zanikla zmluva,
b)
zanikol poľovný revír,
c)
zanikol užívateľ poľovného revíru,
d)
o to člen písomne požiada,
e)
stratil spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 27 ods. 4 písm. b) až e),
f)
prestal byť členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,
g)
dlhodobo nevykonáva činnosť, neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí práva poľovníckej stráže,
h)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
i)
o to požiada užívateľ poľovného revíru.
(7)
Ak je člen poľovníckej stráže vyškrtnutý zo zoznamu, je povinný do desiatich pracovných dní odovzdať príslušnému okresnému úradu služobný odznak a preukaz poľovníckej stráže. Ak členstvo zaniklo podľa odseku 6 písm. h), táto povinnosť prechádza na pozostalých.
(8)
Činnosť člena poľovníckej stráže sa skončí dňom doručenia oznámenia o vyškrtnutí zo zoznamu. Okresný úrad o vyškrtnutí zo zoznamu písomne upovedomí do desiatich pracovných dní aj užívateľa poľovného revíru. Proti vyškrtnutiu zo zoznamu nie je možné sa odvolať.
§29 Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže
(1)
Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený
a)
vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše, predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,
b)
zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 53) alebo že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod ulovenej zveri (§ 64),
d)
odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru,
e)
požadovať súčinnosť Policajného zboru,
f)
usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej budovy;23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti,
g)
usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej budovy;23a) to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.
(2)
Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.
(3)
Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
varovný výstrel.
(4)
Donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. b) až d) pre člena poľovníckej stráže zabezpečuje užívateľ poľovného revíru.
(5)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(6)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
(7)
Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) s cieľom
a)
zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,
b)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
(8)
Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.
(9)
Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakročuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráža sa poľovníckej stráži alebo ohrozuje život alebo zdravie poľovníckej stráže alebo inej osoby. Varovný výstrel musí smerovať do vzduchu a nesmie ním byť nikto ohrozený.
(10)
Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 14 rokov je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov len hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
(11)
Člen poľovníckej stráže je povinný
a)
vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,
b)
pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovníckej stráže,
c)
kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,
d)
vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom revíri na zveri a na poľovníckych zariadeniach,
e)
odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,
f)
oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, okresnému úradu, komore a užívateľovi poľovného revíru,
g)
oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,
h)
pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami.
(12)
Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony.
Poľovnícke plánovanie, štatistika a informačný systém
§30 Poľovnícke plánovanie
(1)
Poľovnícke plánovanie obsahuje
a)
koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,
b)
koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách,
c)
výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri na obdobie desiatich rokov,
d)
ročné plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.
(2)
Poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity. Musia sa zostavovať tak, aby rešpektovali potrebu ochrany prírody a krajiny, potrebu ochrany poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou a aby zabezpečovali ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky.
(3)
Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s komorou a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(4)
Koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa návrhu poradného zboru.
(5)
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia zabezpečuje užívateľ poľovného revíru prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schvaľuje ho okresný úrad na návrh chovateľskej rady príslušného chovateľského celku.
(6)
Odborne spôsobilou fyzickou osobou podľa odseku 5 je osoba, ktorá je aspoň päť po sebe nasledujúcich rokov držiteľom poľovného lístka, úspešne absolvovala poľovnícku skúšku [§ 50 ods. 1 písm. c)] alebo je absolventom vysokej školy alebo strednej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, a má najmenej päťročnú prax v poľovníckom hospodárení alebo v poľovníckom plánovaní, alebo vo výuke poľovníctva.
(7)
Odborne spôsobilou právnickou osobou je vysoká škola alebo stredná škola, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a výskumné ústavy zaoberajúce sa poľovníctvom. Odborne spôsobilé osoby vo svojej pôsobnosti eviduje okresný úrad.
(8)
Ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri
a)
vypracúva a predkladá na schválenie okresnému úradu užívateľ poľovného revíru,
b)
musí zohľadňovať chovateľské ciele určené vo výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia,
c)
schvaľuje na základe stanoviska chovateľskej rady okresný úrad.
(9)
Schválený plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak. Plnenie tohto plánu sleduje poradný zbor a chovateľská rada a kontroluje podľa pôsobnosti okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.
(10)
Okresný úrad môže zmeniť počas plánovaného obdobia plán poľovníckeho hospodárenia najmä v dôsledku vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach zverou alebo v dôsledku veterinárnych nákaz alebo živelných pohrôm, alebo pri poklese stavu zveri, alebo pri premnožení zveri.
(11)
Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú oprávnené kontrolovať správnosť zostavovania plánu, reálnosť jeho plnenia a vyžadovať odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne.
§31 Poľovnícka štatistika a informačný systém v poľovníctve
(1)
Štatistické zisťovanie v oblasti poľovníctva a spracovanie údajov poľovníckej štatistiky zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom.24)
(2)
Informačný systém v poľovníctve25) tvoria aj poľovnícke plány, evidencia ulovenej a uhynutej zveri a ročný štatistický výkaz o poľovníctve.
(3)
Správcom informačného systému podľa odseku 2 je ministerstvo.
§32 Poľovnícka organizácia
(1)
Na účely tohto zákona sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá
a)
je organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva,
b)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo,
d)
riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Poľovnícka organizácia môže mať svoje organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom v stanovách poľovníckej organizácie.
§33 Vznik poľovníckej organizácie
(1)
Poľovnícka organizácia vzniká registráciou dňom, ku ktorému je zapísaná do centrálneho registra poľovníckych organizácií, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2)
Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (ďalej len „návrh na registráciu“) môžu podať najmenej traja občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov (ďalej len „prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a číslo poľovného lístka a kto z nich je oprávnený konať v ich mene (ďalej len „splnomocnenec“). K návrhu na registráciu pripoja dva výtlačky stanov poľovníckej organizácie, v ktorých musí byť uvedené:
a)
názov poľovníckej organizácie,
b)
sídlo,
c)
pôsobnosť,
d)
cieľ a rozsah jej činnosti,
e)
práva a povinnosti členov,
f)
orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie,
g)
spôsob registrácie členov a organizačných zložiek,
h)
ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,
i)
zásady hospodárenia.
(3)
V mene poľovníckej organizácie až do vytvorenia orgánov uvedených v odseku 2 písm. f) koná prípravný výbor alebo splnomocnenec.
(4)
Názov poľovníckej organizácie musí byť odlišný od názvu inej poľovníckej organizácie, ktorá je už registrovaná.
Registrácia poľovníckej organizácie
§34
(1)
Ministerstvo vedie centrálny register poľovníckych organizácií (ďalej len „centrálny register“), ktorý obsahuje:
a)
názov poľovníckej organizácie,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
sídlo,
d)
pôsobnosť,
e)
údaje o štatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
f)
údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu:
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
štatutárny zástupca, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
4.
dátum vzniku,
5.
identifikátor, ktorým je číslo pozostávajúce z identifikačného čísla poľovníckej organizácie/poradové číslo pridelené poľovníckou organizáciou,
g)
dátum vzniku poľovníckej organizácie.
(2)
Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenec okresnému úradu príslušnému podľa sídla organizácie.
(3)
Ak poľovnícka organizácia, ktorá má byť zaregistrovaná, nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 alebo návrh na registráciu nemá náležitosti podľa § 33, alebo ak sú údaje v návrhu neúplné alebo nepresné, alebo stanovy poľovníckej organizácie neobsahujú náležitosti podľa § 33 ods. 2, okresný úrad upozorní na to prípravný výbor alebo splnomocnenca bezodkladne, najneskôr do 10 dní od doručenia návrhu s tým, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené, registrácia nebude vykonaná.
(4)
Konanie o návrhu na registráciu sa začne dňom, keď je okresnému úradu doručený návrh na registráciu, ktorý nemá nedostatky uvedené v odseku 3. O dni začatia konania okresný úrad bezodkladne upovedomí splnomocnenca alebo prípravný výbor.
§35
(1)
Okresný úrad registráciu nevykoná, ak pod rovnakým názvom je už zaregistrovaná poľovnícka organizácia alebo návrh nespĺňa podmienky podľa § 33, alebo z predložených stanov vyplýva, že
a)
nejde o poľovnícku organizáciu podľa § 32 ods. 1,
b)
stanovy nespĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 2.
(2)
O odmietnutí registrácie rozhodne okresný úrad do 15 dní od začatia konania o registrácii a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru alebo prípravnému výboru.
(3)
Ak nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie okresného úradu o odmietnutí registrácie, poľovnícka organizácia vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty; tento deň je dňom registrácie. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru alebo prípravného výboru mu okresný úrad zašle jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.
§36
(1)
Ak okresný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru alebo prípravnému výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.
(2)
Vznik poľovníckej organizácie, jej názov a sídlo oznámi okresný úrad do siedmich dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
(3)
Poľovnícka organizácia je povinná okresnému úradu bezodkladne nahlásiť pridelené identifikačné číslo organizácie Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
§37 Zmena stanov
(1)
Zmenu stanov oznámi poľovnícka organizácia písomne okresnému úradu do 15 dní od jej schválenia príslušným orgánom poľovníckej organizácie a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.
(2)
Ak zmena stanov nie je v súlade s § 32 a 33 alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, alebo ak by obsah zmeny stanov zakladal dôvody na odmietnutie registrácie podľa § 35 ods. 1, okresný úrad bezodkladne vyzve poľovnícku organizáciu na odstránenie nedostatkov. Poľovnícka organizácia je povinná tieto nedostatky odstrániť do 60 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote ďalších 10 dní o tom upovedomí okresný úrad. Ak tak neurobí, okresný úrad poľovnícku organizáciu rozpustí.
(3)
Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle okresný úrad poľovníckej organizácii do 10 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že zmenu berie na vedomie.
Zánik poľovníckej organizácie
§38
(1)
Poľovnícka organizácia zaniká
a)
dobrovoľným rozpustením,
b)
zlúčením s inou poľovníckou organizáciou,
c)
právoplatným rozhodnutím okresného úradu o rozpustení.
(2)
Ak stanovy poľovníckej organizácie neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s inou poľovníckou organizáciou, rozhoduje o ňom jej najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik poľovníckej organizácie do 15 dní okresného úradu.
(3)
Ak okresný úrad zistí, že poľovnícka organizácia nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná v rozpore so svojimi stanovami, bez meškania ju na to upozorní a vyzve ju, aby od takej činnosti upustila. Ak poľovnícka organizácia v tejto činnosti pokračuje alebo do určeného termínu nezabezpečí nápravu, okresný úrad poľovnícku organizáciu rozpustí.
(4)
Okresný úrad postupuje proti organizačnej zložke poľovníckej organizácie, ktorá je oprávnená konať vo svojom mene, pri porušení ustanovení tohto zákona obdobne ako proti poľovníckej organizácii.
§39
(1)
Ak pri zániku poľovníckej organizácie neprejdú práva a povinnosti na právneho nástupcu, vykoná sa jej likvidácia.26)
(2)
Likvidácia podľa odseku 1 sa uplatní tiež pri zániku poľovníckej organizácie podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b). Likvidátorom poľovníckej organizácie je jej štatutárny orgán. Ak neexistuje štatutárny orgán, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal, okresný úrad navrhne súdu určenie likvidátora.
§40
Zánik poľovníckej organizácie oznámi okresný úrad ministerstvu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky do siedmich dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel.
§41 Slovenská poľovnícka komora
(1)
Zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora.
(2)
Komora je právnická osoba.
(3)
Sídlo komory určí ustanovujúci snem.
(4)
Komora sa člení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode okresného úradu a ktoré združujú poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.
(5)
Postavenie a úlohy obvodnej komory upravia stanovy komory.
§42 Úlohy komory a jej financovanie
(1)
Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä
a)
vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],
b)
menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),
c)
organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),
d)
vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e)
organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,
f)
organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g)
organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
i)
spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,
j)
napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k)
v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
l)
zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
m)
rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
(2)
Komora môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,27) ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona.
(3)
Komora predkladá ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru v členení podľa prílohy č. 2a. Komora je povinná umožniť ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvádzaných v prehľade o príjmoch a výdavkoch podľa prvej vety.
§43 Členstvo v komore
(1)
Členom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
(2)
Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore určujú stanovy komory.
(3)
Prezídium komory môže udeliť čestné členstvo v komore za podmienok určených v stanovách komory.
§44 Orgány komory a členenie komory
Orgánmi komory sú:
a)
snem,
b)
prezídium,
c)
prezident,
d)
dozorná rada,
e)
disciplinárna komisia.
§45 Snem
(1)
Snem je najvyšším orgánom komory; tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku komory na obdobie piatich rokov.
(2)
Snem
a)
určuje predmet činnosti komory, schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory, ich zmeny a doplnky,
b)
volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,
c)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších jej členov,
d)
volí a odvoláva predsedu kynologickej rady,
e)
určuje organizáciu kancelárie komory,
f)
schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,
g)
schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
h)
schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,
i)
rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.
(3)
Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov komory.
§46 Prezídium
(1)
Prezídium je najvyšším výkonným orgánom komory; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, stanovami komory, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu komory. Prezídium vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie komory.
(2)
Členmi prezídia sú prezident komory, dvaja viceprezidenti komory, predseda kynologickej rady a ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.
(3)
Prezídium zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac.
§47 Prezident
(1)
Prezident je štatutárny orgán komory. Spôsob konania navonok určia stanovy komory.
(2)
Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.
(3)
Prezidenta komory zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu určenom stanovami komory.
§48 Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách komory alebo na základe poverenia snemu.
(2)
Počet členov dozornej rady a pôsobnosť určujú stanovy komory. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
(3)
Člen dozornej rady nesmie byť členom prezídia, zamestnancom komory ani členom disciplinárneho orgánu.
§49 Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2).
(2)
Počet a kvalifikáciu členov disciplinárnej komisie, jej pôsobnosť, postup pri riešení disciplinárnych previnení a druhy disciplinárnych opatrení upraví disciplinárny poriadok komory.
Poľovnícke skúšky, poľovný lístok a povolenie na lov zveri
§50 Poľovnícke skúšky
(1)
Poľovníckymi skúškami sú:
a)
skúška uchádzača o poľovný lístok,
b)
skúška poľovníckeho hospodára,
c)
vyššia skúška z poľovníctva.
(2)
Prípravu na
a)
skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná komorou; skúšku organizuje komora,
b)
skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná prednostom okresného úradu v sídle kraja; skúšku organizuje okresný úrad,
c)
vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná ministerstvom; skúšku organizuje okresný úrad v sídle kraja.
(3)
Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného ministerstvom. Záujemca o skúšku je povinný absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu určenom skúšobným poriadkom.
(4)
Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky uhrádza záujemca o skúšku organizátorovi prípravy alebo skúšky.
(5)
Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.
(6)
Členov skúšobných komisií vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy skúšok a vedie evidenciu členov skúšobných komisií na skúšky podľa odseku 1 písm. a) prezídium, na skúšky podľa odseku 1 písm. b) okresný úrad v sídle kraja v obvode svojej pôsobnosti a na skúšky podľa odseku 1 písm. c) ministerstvo na návrh komory.
(7)
Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie do funkcie, mu zároveň s oznámením o vymenovaní vydá preukaz lektora alebo skúšobného komisára pre príslušnú skupinu predmetov.
(8)
Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, ho aj odvolá, ak člen skúšobnej komisie
a)
opakovane porušil skúšobný poriadok,
b)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie,
c)
neabsolvoval pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom alebo zmene skúšobných poriadkov overenie odbornej spôsobilosti organizované komorou alebo ministerstvom.
(9)
Ak je člen skúšobnej komisie odvolaný z funkcie, je povinný orgánu, ktorý ho z funkcie odvolal, odovzdať do 10 dní preukaz vydaný podľa odseku 7.
(10)
Ak kontrolné orgány podľa odseku 5 zistia závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo personálnom zabezpečení prípravy na skúšku alebo skúšky, môžu prípravu na skúšku alebo skúšku pozastaviť do odstránenia zistených nedostatkov. Ak zistia porušovanie skúšobného poriadku zo strany skúšaného, môžu pozastaviť vykonanie skúšky skúšaného až do odstránenia zistených nedostatkov.
(11)
Ak kontrolný orgán zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na to príslušného skúšobného komisára a predsedu skúšobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí náprava, môže kontrolný orgán požiadať o výmenu skúšobného komisára a dohodne s predsedom skúšobnej komisie ďalší postup.
(12)
Ak organizátor skúšky poruší v príprave na skúšku alebo počas skúšky skúšobný poriadok a na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí do termínu ním určeného nápravu, môže kontrolný orgán, podľa závažnosti porušenia skúšobného poriadku, odňať organizátorovi skúšok podľa odseku 2 poverenie na organizovanie prípravy alebo skúšok na 1 až 5 rokov.
(13)
O zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 10 až 12 spíše kontrolný orgán s kontrolovanými subjektmi záznam, ktorý tvorí súčasť dokumentácie prípravy na skúšku alebo skúšky a predkladá sa príslušnému orgánu štátnej správy poľovníctva, ktorý zamestnanca alebo funkcionára kontrolou poveril, príslušnému orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorého pôsobnosti boli nedostatky zistené, a príslušnej obvodnej komore.
(14)
Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie poľovného lístka [odsek 1 písm. a)] alebo kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie poľovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky [odsek 1 písm. c)].
§51 Poľovný lístok
(1)
Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt.
(2)
Druhy poľovných lístkov:
a)
poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,
b)
poľovný lístok pre cudzincov.
(3)
Poľovné lístky sa vydávajú
a)
na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,
b)
na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takého poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.
(4)
Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe, ktorá preukáže, že
a)
je staršia ako 16 rokov,
b)
má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,
d)
je členom komory,
e)
je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
f)
zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
(5)
Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. c) osobe, ktorá
a)
je staršia ako 18 rokov,
b)
predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu,28)
c)
je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
d)
zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
(6)
Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovný lístok podľa odseku 3 písm. b) až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.
(7)
Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie, a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe,
a)
ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b)
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo
c)
ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.
(8)
Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.
(9)
Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že
a)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b)
držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,
c)
o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.
(10)
Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. a). Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý natrvalo, môže okresný úrad povoliť vykonanie skúšky podľa § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po uplynutí desiatich rokov.
(11)
Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.
(12)
Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.
(13)
Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.
§52 Poistenie
Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok, vrátane cudzinca musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 eur a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenia, nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.
§53 Povolenie na lov zveri
(1)
Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.29) Pri love poľovným dravcom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú kartu podľa osobitného predpisu.30) Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva.
(2)
Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa tohto zákona. Vydáva ho na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár. Povolenie na lov zveri je neprenosné na inú osobu.
(3)
V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len „poľovník“), a to meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, údaje o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť, a doba platnosti povolenia.
(4)
Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, že vydané povolenie na lov zveri je v súlade s týmto zákonom.
(5)
Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru najmenej tri roky.
(6)
Pri plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov poľovačky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam účastníkov spoločnej poľovačky a zoznam poľovne upotrebiteľných psov zúčastnených na spoločnej poľovačke. Pri love husí a kačíc na ťahu podľa § 55 ods. 9 nemusí užívateľ poľovného revíru vydať povolenie na lov poľovníckemu hosťovi, ktorý vykonáva lov za prítomnosti člena poľovníckej organizácie, ktorá poľovný revír užíva, alebo zamestnanca užívateľa poľovného revíru.
(7)
Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi.
Lov zveri
§54 Evidencia návštevy poľovného revíru
(1)
Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru (ďalej len „kniha návštev“).
(2)
Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi.
(3)
Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať.
§55 Lov zveri
(1)
Zver možno loviť iba v čase jej lovu. V čase ochrany zveri možno zver loviť iba na základe povolenia podľa § 56 alebo výnimky vydanej podľa § 57.
(2)
Zver sa loví individuálnym spôsobom lovu alebo na spoločnej poľovačke na základe povolenia na lov.
(3)
Individuálny spôsob lovu vykonáva poľovník sám alebo za účasti poľovníckeho sprievodcu.
(4)
Individuálnym spôsobom možno loviť zver okrem malej zveri a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí pre lov poľovnými dravcami.
(5)
Raticovú zver je poľovník povinný loviť selektívne, a to tak, že prednostne loví zver chorú, zostarnutú, kondične zoslabnutú, pri samčej trofejovej zveri len zver, ktorá nie je vhodná na ďalší chov alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie.
(6)
Ten, kto loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpoznal. Za správnosť selektívneho odstrelu raticovej zveri zodpovedá strelec. Za správnosť odstrelu vykonaného na pokyn poľovníckeho sprievodcu zodpovedá poľovnícky sprievodca.
(7)
Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolený, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k zámene a usmrteniu došlo, príslušnému poľovníckemu hospodárovi, okresnému úradu a organizácii ochrany prírody.31)
(8)
Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je poľovník povinný oznámiť bezodkladne poľovníckemu hospodárovi.
(9)
Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich troch strelcov.
(10)
Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri je povinný oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak tento zákon neustanovuje inak.
(11)
Po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku.
(12)
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka v dobe lovu bez schváleného plánu chovu a lovu, a to aj na spoločnej poľovačke a na vnadisku.
Mimoriadne povolenie lovu
§56
(1)
Ak v záujme poľnohospodárskej výroby alebo lesnej výroby s dôrazom na predchádzanie vzniku škôd alebo v záujme poľovníckeho hospodárenia, alebo v záujme ochrany prírody, alebo v záujme zlepšenia zdravotného stavu zveri vznikne potreba, aby sa počet niektorého druhu zveri znížil, okresný úrad povolí v dobe lovu užívateľovi poľovného revíru alebo poverenej poľovníckej organizácii podľa § 13 ods. 5 príslušnú úpravu stavu zveri.
(2)
Okresný úrad môže rozhodnúť z dôvodov podľa odseku 1 o znížení počtu niektorého druhu zveri. Ak užívateľ poľovného revíru nerealizuje rozhodnutie, okresný úrad môže zabezpečiť rozhodnutím splnenie tohto príkazu na jeho náklady. Výnosy za zver sa v tomto prípade po odpočítaní nákladov poukážu užívateľovi poľovného revíru.
(3)
Ak sa vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zveri, ktorá má určený čas lovu, aj v čase ochrany na vedecké účely alebo veterinárne účely, na účely ochrany majetku alebo zdravia obyvateľov, zveri alebo chovu zveri, povoľuje lov ministerstvo.
(4)
Okresný úrad môže v čase ochrany zveri povoliť mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo poľovných dravcov. Chorá alebo poranená zver ulovená v čase ochrany musí byť okresnému úradu zdokumentovaná podľa § 23 ods. 8.
(5)
Ak ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti podľa osobitného predpisu21) rozhoduje o usmrtení zveri, ktorá je celoročne chránená, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru.
(6)
Ak ministerstvo životného prostredia rozhodne o usmrtení alebo odchyte celoročne chráneného živočícha,21) ktorý nie je zverou podľa tohto zákona, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru.
(7)
Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách na žiadosť ich užívateľov príslušný okresný úrad. Vykonaním lovu poverí okresný úrad užívateľa poľovného revíru, v ktorého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú. Ak sa nepoľovné plochy nachádzajú na hranici poľovných revírov, poverí vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru s najdlhšou spoločnou hranicou.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.
§57
(1)
Ak ide o pernatú zver s dobou lovu, vlka dravého a šakala zlatého, povoľuje v čase ochrany ich lov ministerstvo za týchto podmienok:
a)
v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,
b)
v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,
c)
aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,
d)
na ochranu rastlinstva a živočíšstva,
e)
s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný na tieto účely,
f)
aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.
(2)
V rozhodnutí podľa odseku 1 ministerstvo určí
a)
druh povolenej zveri,
b)
prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie,
c)
podmienky možného rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné realizovať výnimku,
d)
kontroly, ktoré budú vykonané.
(3)
Ministerstvo o povolení podľa odseku 1 informuje Komisiu Európskej únie.
§58 Lov zveri na spoločnej poľovačke
(1)
Spoločnou poľovačkou je poľovačka schválená príslušným okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov.
(2)
Spoločnú poľovačku riadi vedúci spoločnej poľovačky. Spoločná poľovačka sa začína nástupom účastníkov poľovačky a končí sa oznámením užívateľa poľovného revíru o ukončení spoločnej poľovačky pri záverečnom nástupe.
(3)
Počet spoločných poľovačiek v poľovnom revíri musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému plánu chovu a lovu zveri a skutočnému stavu zveri v poľovnom revíri. Spoločnú poľovačku možno organizovať najviac dvakrát ročne na tých istých poľovných pozemkoch; to neplatí pri uplatňovaní § 56.
(4)
Spoločnú poľovačku možno uskutočniť len v termíne podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek. Užívateľ poľovného revíru je povinný v určenom termíne predložiť plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver príslušnému okresnému úradu na schválenie. O zmenu schváleného termínu konania spoločnej poľovačky musí požiadať užívateľ poľovného revíru okresný úrad najmenej päť dní pred plánovanou spoločnou poľovačkou.
(5)
Na spoločnej poľovačke možno loviť malú zver a diviačiu zver, podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky tiež netrofejovú raticovú zver podľa plánu chovu a lovu, inú zver podľa § 56 ods. 1 a zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu.
(6)
Malú zver a kuroptu horskú možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou poľovných dravcov a lovu na účely výcviku a skúšok poľovných psov. V oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych škôlkach a lesných škôlkach možno zajaca poľného a králika divého loviť aj individuálne počas celého roka na základe povolenia okresného úradu a povolenia na lov (§ 53 ods. 6).
(7)
Zajace a jarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka, bažanty najviac tri razy do roka. V bažantniciach a v poľovných revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažanty, ich možno loviť aj viackrát do roka. Na účely zabezpečenia normovaných kmeňových stavov zajačej zveri a bažantej zveri sa každý rok vylúči z lovu zveri aspoň štvrtina celkovej výmery poľovného revíru. Táto časť poľovného revíru musí byť ucelená a primerane zazverená. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na lov bažantej zveri v bažantniciach.
(8)
Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné na prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes.
(9)
Spoločnú poľovačku nemožno organizovať v lokalitách a čase, v ktorom sa na nich zároveň vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce, alebo ak na lokalitách platí zákaz vykonávania spoločnej poľovačky podľa osobitného predpisu.21)
(10)
Na spoločnej poľovačke je zakázané strieľať
a)
na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej zveri,
b)
pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a strieľať na zver po signáli, ktorý oznamuje ukončenie pohonu,
c)
v smere a spôsobom ohrozujúcim zdravie, bezpečnosť a majetok osôb a poľovných psov,
d)
na inú zver, ako určil vedúci spoločnej poľovačky.
§59 Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov
(1)
Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej poľovačky. Ak je prítomný poľovnícky hospodár, prednostne vykonáva vedúceho spoločnej poľovačky sám.
(2)
Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpečný priebeh. Pred začatím spoločnej poľovačky je povinný
a)
skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou, doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť poľovného lístka,
b)
oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa môžu na poľovačke loviť,
c)
upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou na poľovné účely,
d)
oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenia poľovačky a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch,
e)
vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu poľovne upotrebiteľných psov na poľovačke.
(3)
Vedúci spoločnej poľovačky je počas spoločnej poľovačky povinný
a)
organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,
b)
zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu normovaných kmeňových stavov zveri alebo k ohrozeniu života alebo zdravia jej účastníkov alebo iných osôb,
c)
zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a po ukončení spoločnej poľovačky zabezpečiť výrad všetkej ulovenej zveri,
d)
zabezpečiť po ukončení spoločnej poľovačky na raticovú zver označenie ulovenej zveri značkou,
e)
vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky alebo svojím konaním ohrozuje svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov spoločnej poľovačky alebo iných osôb,
f)
dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou a vzdanie úcty ulovenej zveri dodržaním poľovníckych tradícií a zvyklostí,
g)
plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(4)
Vedúci spoločnej poľovačky je povinný počas spoločnej poľovačky alebo po skončení spoločnej poľovačky alebo najneskôr v nasledujúci deň zabezpečiť za pomoci poľovne upotrebiteľného psa dohľadávku postrelenej zveri. Na dohľadávke sa môžu zúčastniť len osoby určené užívateľom poľovného revíru. Pre dohľadávku, ak sa uskutoční nasledujúci deň, sa vystaví povolenie ako na spoločnú poľovačku. Na dohľadávke možno dostreľovať len poranenú zver; dohľadávka nesmie mať charakter novej poľovačky.
(5)
Ak došlo počas spoločnej poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka poľovačky alebo inej osoby, vedúci spoločnej poľovačky je povinný poľovačku ihneď zastaviť, zabezpečiť bezodkladne ošetrenie a dopravu poranenej osoby do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a udalosť bezodkladne oznámiť Policajnému zboru a okresnému úradu. Do príchodu polície je povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo zničeniu dôkazov.
(6)
Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci, je vedúci spoločnej poľovačky povinný poľovačku zastaviť a zaistiť dôkazy, spísať o udalosti záznam a bezodkladne ju oznámiť okresnému úradu.
(7)
Ak došlo počas spoločnej poľovačky k porušeniu tohto zákona, je vedúci spoločnej poľovačky povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť príslušnému okresnému úradu a obvodnej komore najneskôr do troch dní po ukončení spoločnej poľovačky.
(8)
Účastník spoločnej poľovačky je povinný
a)
riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky,
b)
dodržiavať bezpečnostné pokyny,
c)
riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky,
d)
pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať, pokiaľ nedostane iný pokyn od vedúceho spoločnej poľovačky, až do skončenia pohonu zaujaté určené stanovište,
e)
z bezpečnostných dôvodov v pohone používať reflexnú vestu a na stanovišti reflexnú stuhu alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy.
(9)
Na spoločnej poľovačke sa nesmú zúčastniť ani ako honci osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.
§60 Sokoliarstvo
(1)
Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov, kultúrne a ekovýchovné účely.
(2)
Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.
(3)
Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.30)
(4)
Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na držbu poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej republiky je povolený podľa osobitných predpisov.30)
(5)
Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.
§60a Poľovnícka kynológia
(1)
Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, ako aj ich využívanie na ochranu, lov a dohľadávanie ulovenej a poranenej zveri.
(2)
Odborným orgánom poľovníckej kynológie je kynologická rada. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov.
(3)
Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.
(4)
Na lov a dohľadávanie zveri sa môžu použiť iba poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú absolvovanú príslušnú odbornú skúšku.
§61 Lov zveri na vnadisku
(1)
Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviačiu zver na vnadisku možno loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup.
(2)
Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.32) Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.
§62 Zaobchádzanie so strelnou zbraňou
(1)
Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou (ďalej len „zbraň“) a strelivom podľa osobitného predpisu29) a tohto zákona tak, aby neohrozil svoj život, zdravie a majetok, ako aj život, zdravie a majetok iných osôb.
(2)
Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok.
(3)
Zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, zdravia osôb alebo majetku.
(4)
Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný uviesť v knihe návštev presné miesto a čas, kde a dokedy bude na zver čakať. Pri pohybe v poľovnom revíri v noci je poľovník povinný si svietiť.
(5)
Zbraň na poľovné účely možno nabiť až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po začatí pohonu.
(6)
Zbraň na poľovné účely je poľovník povinný nabíjať a vybíjať zásadne tak, že hlaveň smeruje k zemi. Opakovacie a samonabíjacie zbrane je poľovník povinný nabíjať a vybíjať hlavňou smerom dohora.
(7)
Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik, je povolené napináčik natiahnuť až bezprostredne pred výstrelom. Ak poľovník po natiahnutí napináčika nestrieľa, je povinný jeho natiahnutie ihneď zrušiť.
(8)
Poľovník je povinný vybiť zbraň
a)
po ukončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke,
b)
pri prekonávaní prírodných prekážok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov,
c)
pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce, ukladaní a preprave v dopravnom prostriedku,
d)
pri prechode cez cudzí poľovný revír, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia na lov je možný iba so zbraňou uloženou v puzdre.
§63 Dohľadávanie a nájdenie zveri
(1)
Poľovník je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru, je povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru, v sledovaní a dohľadávaní zveri s poľovnou zbraňou môže pokračovať len za účasti tohto poľovníckeho hospodára alebo ním poverenej osoby.
(2)
Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na dohľadávanie poľovne upotrebiteľného psa.
(3)
Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu takejto zveri príslušnému orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu.32a)
(4)
Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.
(5)
Ak došlo k nálezu usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v poľovnom revíri, je povinný užívateľ poľovného revíru zistiť príčinu usmrtenia zveri alebo zranenia zveri. Ak sa preukáže, že táto zver bola usmrtená alebo zranená v rozpore s týmto zákonom, je povinný nález bezodkladne oznámiť Policajnému zboru. Ak ide o celoročne chránenú zver, oznámi nález aj orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu.32a)
(6)
Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť pri šírení nebezpečnej nákazy likvidáciu uhynutej zveri podľa osobitných predpisov.33)
§64 Označovanie, preukázanie pôvodu a preprava ulovenej a nájdenej zveri
(1)
Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou na označenie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania.
(2)
Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný
a)
založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri,
b)
zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej značky,
c)
predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri a veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe.
(3)
Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť.
(4)
Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravovať iba so založenou značkou.
(5)
Na ďalšiu prepravu raticovej zveri a veľkej šelmy vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba lístok o pôvode ulovenej zveri.
(6)
Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr do piatich dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri.
(7)
Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému okresnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel.
(8)
Značku si na vlastné náklady obstaráva užívateľ poľovného revíru prostredníctvom komory.
(9)
Značka sa ponecháva na zveri až do jej rozrábky. Ak je ulovená zver odovzdaná odberateľovi do zberne diviny, značka zostáva na ulovenej zveri u odberateľa, ktorý ju predkladá na kontrolu pôvodu ulovenej zveri spolu s lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri. Ak dôjde k rozrábke diviny ulovenej zveri, značku odkladá osoba, ktorá rozrábku zabezpečila, spolu s lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri do najbližšej kontroly pôvodu ulovenej zveri, najdlhšie však rok od jej prevzatia.
(10)
Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, poľovnícka stráž a Policajný zbor.
(11)
Prehľad o prevzatých a použitých značkách predkladá objednávateľ značiek na požiadanie okresnému úradu.
§65 Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
(1)
Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.
(2)
Zakázaným spôsobom lovu zveri je
a)
trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,35) čeľusťových pascí, na lep a na háčiky,
b)
chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
c)
používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
d)
lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km/h,
e)
používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri ako živej návnady,
f)
lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,
g)
strieľanie zveri z luku alebo kuše okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N,
h)
loviť zver predovkami, plynovými zbraňami, krátkou zbraňou a loviť zver samostrelmi,
i)
loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín a zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným ju zabiť alebo omráčiť,
j)
omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,
k)
lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
l)
lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,
m)
lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom,36)
n)
strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje.
(3)
Nesprávnym spôsobom lovu je
a)
strieľať zver na vnadisku a napájadle, ktorým je umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí o diviačej zveri, šelmách a krkavcovitých vtákoch na vnadisku,
b)
používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri,
c)
strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z brokovnice, strieľať na srnčiu zver guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiou ako 1 000 J/100 m a na ostatnú raticovú zver guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m a s hmotnosťou strely menšou ako 6 g a priemerom menším ako 6 mm, strieľať na medvede inými ako guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m,
d)
loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka okrem medveďa; lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je povolený cez deň a v noci, ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred a tri noci po tejto noci, a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky,
e)
loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru, loviť bažanty vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice cudzej bažantnice a loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel,
f)
loviť jazveca brlohárením a rozkopávať jazvečie brlohy,
g)
vystreľovať vtáčie hniezda,
h)
strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku,
i)
loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce,
j)
loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov [§ 73 písm. g)],
k)
loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený,
l)
loviť sluku lesnú v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka,
m)
zbierať vajcia pernatej zveri okrem prípadov podľa § 2 písm. q),
n)
zbierať zhody parožia bez povolenia užívateľa poľovného revíru,
o)
chovať ondatru pižmovú v zajatí a živú ju prepravovať.
(4)
Zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri,
(5)
Zakazuje sa umiestňovať v poľovnom revíri zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Zakazuje sa budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri vo vzdialenosti menšej ako 200 m od hranice poľovného revíru alebo od hranice územia s piatym stupňom ochrany37) alebo zóny A chráneného územia.38)
(7)
Zakazuje sa používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach.39)
(8)
Zakazuje sa propagovať, ponúkať a predávať prostriedky a zariadenia na lov zveri, ktoré sú zakázané podľa odseku 2 písm. a) až c) a k).
(9)
Ministerstvo môže
určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3.
Zužitkovanie ulovenej zveri
§66 Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri
(1)
Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitným predpisom.40)
(2)
Poľovnícku trofej možno odňať v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.
(3)
Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru. Zver ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných plochách patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo inak usmrtená alebo uhynutá na poľovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do poľovného revíru, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľovi poľovného revíru alebo najbližšieho poľovného revíru za rovnakých podmienok patria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia a vajcia pernatej zveri.
(4)
Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru je zakázané. Užívateľ poľovného revíru môže previesť na inú osobu len zver, divinu alebo iné časti zo zveri, ktorú nadobudol podľa odseku 3. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe je užívateľ poľovného revíru povinný viesť predpísanú evidenciu.
§67 Preprava diviny a živej zveri
(1)
Počas prepravy musia byť všetky ulovené jedince raticovej zveri označené značkou a pôvod ulovenej zveri musí byť doložený lístkom o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchovávať lístok o pôvode zveri a značku do najbližšej kontroly, najdlhšie však jeden rok od prevzatia zveri.
(2)
Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v poľovných revíroch Slovenskej republiky môže užívateľ poľovného revíru priamo previesť na iného užívateľa poľovného revíru len po príslušnom veterinárnom vyšetrení.
§68 Vývoz trofeje
(1)
Ak trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom do zahraničia musí užívateľ poľovného revíru zabezpečiť obodovanie poľovníckej trofeje dvoma členmi obvodnej hodnotiteľskej komisie a vyhotoviť fotodokumentáciu poľovníckej trofeje. Bodovaciu tabuľku a fotodokumentáciu predloží užívateľ poľovného revíru na chovateľskú prehliadku. Ak ide o vývoz významnej poľovníckej trofeje, bodovania sa musí zúčastniť a bodovaciu tabuľku podpísať aj člen ústrednej hodnotiteľskej komisie. Osoba prevážajúca poľovnícku trofej do zahraničia je povinná predložiť colnému orgánu spolu s trofejou aj hodnotiteľskú tabuľku trofeje.
(2)
Ak cudzinec uloví zver, ktorej hodnota poľovníckej trofeje prekročí národný rekord, je povinný umožniť vyhotovenie kópie trofeje, ktoré zabezpečí komora. Kópiu poľovníckej trofeje uchováva komora až do prekonania národného rekordu.
Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri
§69 Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru
(1)
Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Za nesprávne užívanie poľovného revíru na účely tohto zákona sa považuje poľovnícke hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 26 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), i), l) a m).
(2)
Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch.
(3)
Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak nepreukáže, že uniknutie zveri bolo umožnené úmyselným poškodením oplotenia alebo neodvrátiteľnou udalosťou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.
(4)
Škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka dravého uhrádza užívateľ poľovného revíru, v ktorom bola škoda spôsobená, ak ho mohol loviť.
(5)
Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Za primerané opatrenia sa považuje najmä výsev odpútavacích plodín a výsadba ohryzových plôch. Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jeho zavinenia.43)
(6)
Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru, ak tým neobmedzuje užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ poľovného pozemku súhlasí.
(7)
Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou
a)
na nepoľovných plochách alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, na neoplotených záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch,
b)
na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody spôsobené na plodinách voľne uskladnených na poľovných pozemkoch (hroble, siláže), ak vlastník neurobí opatrenia, aby tieto plodiny boli účinne chránené proti škodám,
c)
spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo chemickou ochranou proti ohryzu,
d)
nepresahujúce 3 % očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele,
e)
spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo schválený.
§70 Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1)
Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru pri škodách na
a)
poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 15 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,
b)
lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.
(2)
Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody nesprávnym užívaním poľovného revíru uvedie poškodený výšku škody. Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku 1 vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych plodinách a poľnohospodárskych porastoch a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie jej výšku do 15 dní po vykonaní zberu.
Štátna správa na úseku poľovníctva
§71 Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva
(1)
Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.
(2)
Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad.
(3)
Štátnu správu na úseku poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§72 Ministerstvo
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý
a)
riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky,
b)
riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva,
c)
zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni,
d)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja,
e)
dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy zveri, a na tento účel prijíma v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a komorou potrebné opatrenia podľa § 20,
f)
povoľuje zámerné rozširovanie druhov a poddruhov zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na územie Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 20,
g)
povoľuje dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie podľa § 20,
h)
povoľuje dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 20,
i)
povoľuje vypustenie nepôvodného druhu živočícha po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 21,
j)
dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových lokalít vo voľnej prírode podľa § 21,
k)
zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike podľa § 30,
l)
vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. c),
m)
povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého,
n)
povoľuje výnimky na lov zveri podľa § 57,
o)
vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
p)
povoľuje výnimky zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 alebo z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3,
q)
určuje iné spôsoby lovu podľa § 65 ods. 9,
r)
vykonáva štátny dozor v poľovníctve a vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,
s)
vykonáva kontrolu a dozor,
t)
spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri vypracúvaní pravidelných správ o povolených výnimkách v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
u)
spolupracuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní zdravotného stavu zveri,
v)
rozhoduje o vyhradenom revíri podľa § 13b.
§73 Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút podľa § 18,
b)
určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
c)
zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 30,
d)
kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 30, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne podľa § 30,
e)
vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),
f)
organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. c),
g)
schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 18,
h)
vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
i)
vykonáva štátny dozor v poľovníctve § 75,
j)
vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,
k)
predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka dravého,
l)
určuje čas núdze.
§74 Okresný úrad
(1)
Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o
a)
uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku podľa § 3, 4, 6, 7, 9 a 10,
b)
vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku podľa § 4 ods. 7; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok podľa § 4 ods. 8,
c)
poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13,
d)
o zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. h),
e)
povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9,
f)
zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch podľa § 56,
g)
povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby podľa § 56,
h)
zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa § 75,
i)
prejednáva priestupky podľa § 76 a ukladá pokuty za správne delikty podľa § 78.
(2)
Okresný úrad ďalej
a)
zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu podľa § 8,
b)
eviduje zmluvu a vedie register zmlúv podľa § 16,
c)
eviduje zmluvu vlastníkov podľa § 12 a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa § 17,
d)
zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady podľa § 18,
e)
vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára podľa § 19,
f)
vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru podľa § 22,
g)
vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže podľa § 27, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu podľa § 28,
h)
schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
i)
schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
j)
kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov podľa § 30,
k)
spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. b),
l)
navrhuje komore odobratie poľovného lístka podľa § 51,
m)
povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri podľa § 56 ods. 1,
n)
povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov podľa § 56 ods. 4,
o)
schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania podľa § 58 ods. 4,
p)
povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 58 ods. 6,
q)
vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
r)
vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 75.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.
§75 Štátny dozor v poľovníctve
(1)
Štátny dozor v poľovníctve je oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a rozhodnutia vydané na jeho základe (ďalej len „štátny dozor“).
(2)
Štátny dozor v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnanci orgánov štátnej správy poľovníctva sú pri vykonávaní štátneho dozoru oprávnení
a)
vstupovať na poľovné pozemky a nepoľovné plochy, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,44)
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o dodržiavaní tohto zákona, o poľovníckom hospodárení a vyžadovať na to súčinnosť užívateľa poľovného revíru, užívateľa poľovného pozemku, poľovníckeho hospodára, osoby, ktorá vykonávala funkciu vedúceho poľovačky, alebo iných zodpovedných osôb.
(4)
Orgány štátnej správy poľovníctva na základe výsledkov vykonaného štátneho dozoru
a)
zakážu alebo obmedzia vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona,
b)
uložia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)
Užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku je povinný
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy poľovníctva pri štátnom dozore preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 4 písm. a).
(6)
Orgán štátnej správy poľovníctva je povinný oboznámiť užívateľa poľovného revíru a osoby, ktoré sa dozoru zúčastňujú, so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve.
(7)
Zamestnanci orgánu štátnej správy poľovníctva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 3 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy poľovníctva a služobným preukazom a nosiť služobnú rovnošatu.45)
(8)
Orgán štátnej správy poľovníctva môže uložiť užívateľovi poľovného revíru alebo užívateľovi poľovného pozemku za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v poľovníctve a za nesplnenie povinností podľa odseku 4 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 300 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Zamestnanec orgánu štátnej správy poľovníctva oprávnený na výkon štátneho dozoru je z výkonu štátneho dozoru vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k fyzickým osobám, ktorých sa dozor týka, možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.
(10)
Na štátny dozor sa vzťahujú základné pravidlá kontroly podľa osobitného predpisu.46)
Priestupky, disciplinárne previnenia a iné správne delikty
§76 Priestupky
(1)
Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto
a)
porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri podľa § 20 a 21,
b)
porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí podľa § 22,
c)
nepredloží poľovnícku trofej na prehliadku poľovníckych trofejí podľa § 23,
d)
porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24; okrem § 24 ods. 3 písm. g) a i),
e)
ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 25,
f)
neodovzdá preukaz alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 28 ods. 7,
g)
ako člen poľovníckej stráže poruší alebo neplní povinnosť alebo prekročí oprávnenia podľa § 29,
h)
neodovzdá rozhodnutím odňatý poľovný lístok (§ 51 ods. 12),
i)
vykonáva lov zveri bez dokladov uvedených v § 53 ods. 1,
j)
ako vedúci spoločnej poľovačky neplní alebo poruší povinnosti podľa § 59,
k)
neplní opatrenia orgánov štátnej správy poľovníctva.
(2)
Priestupku sa dopustí poľovnícky hospodár, ak neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonáva činnosti, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný.
(4)
Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 môže okresný úrad v priestupkovom konaní uložiť
a)
pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur,
c)
zákaz činnosti až na jeden rok,
d)
odňatie veci.
(5)
Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty alebo namiesto pokarhania peňažitá pokuta.
(6)
Účastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na prejednanie priestupku alebo inak sťažuje postup konania, môže okresný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 60 eur. Ak sa účastník konania bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťažuje postup konania, môže mu orgán štátnej správy poľovníctva uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur.
(7)
Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu dobu splatnosti.
(8)
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o priestupkoch.47)
§77 Disciplinárne previnenia
(1)
Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré nevykazuje znaky trestného činu,34) priestupku podľa § 76 alebo iného správneho deliktu podľa § 78 a je v rozpore s disciplinárnym poriadkom vydaným komorou.
(2)
Disciplinárne previnenie rieši komora podľa disciplinárneho poriadku.
§78 Iné správne delikty
(1)
Orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu od 150 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
ako užívateľ poľovného revíru nedoručí poľovnícke trofeje alebo dokumentáciu na chovateľskú prehliadku (§ 23 ods. 5),
b)
ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti v poľovníckom plánovaní (§ 30 ods. 5, 8 a 9),
c)
ako užívateľ poľovného revíru nezaloží a nevedie knihu návštev (§ 54 ods. 3),
d)
ako užívateľ poľovného revíru poruší povinnosti pri love zveri na spoločnej poľovačke (§ 58),
e)
ako užívateľ poľovného revíru neurčí vedúceho spoločnej poľovačky (§ 59 ods. 1),
f)
neplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. p).
(2)
Pokutu od 500 eur do 5 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
ako užívateľ poľovného revíru nenavrhne poľovníckeho hospodára (§ 19 ods. 1),
b)
porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí a vypúšťaní zveri do revíru (§ 22),
c)
ako užívateľ poľovného revíru nepoužíva potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov alebo poruší alebo neplní povinnosti podľa § 61,
d)
ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí značky na označovanie a prepravu ulovenej a nájdenej zveri (§ 64 ods. 8),
e)
ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí obodovanie trofeje ulovenej zveri cudzincom pred jej vývozom (§ 68).
(3)
Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
ako užívateľ poľovného revíru úmyselne nehospodári v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov raticovej zveri a jej dobrý zdravotný stav [§ 26 ods. 1 písm. a)],
b)
porušuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),
c)
porušuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany poľovníctva (§ 24),
d)
ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti užívateľa poľovného pozemku (§ 25),
e)
ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),
f)
neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; pri celoročne chránenej zveri aj orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 63 ods. 5),
g)
drží zver v zajatí v rozpore s § 22 alebo nezosúladí držanie zveri v zajatí podľa § 80 ods. 16 do určeného termínu.
(4)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo užívateľ poľovného revíru, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, aj vtedy, ak poruší iné zákazy alebo postup alebo si nesplní ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom, za čo orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu do 5 000 eur.
(5)
V rozhodnutí o uložení pokuty môže okresný úrad určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, okresný úrad môže uložiť ďalšiu pokutu do 3 000 eur.
(6)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 4, okresný úrad uloží pokutu až do dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 1 až 4.
(7)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania okresný úrad berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.
(8)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný okresný úrad zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.
(9)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(10)
Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§79 Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
posúdenie projektu podľa § 6 a 7,
b)
zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa § 8,
c)
evidenciu zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo zmluvy podľa § 13,
d)
vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára podľa § 19 a členov poľovníckej stráže podľa § 28,
e)
schválenie alebo zmenu poľovníckych plánov podľa § 30,
f)
vydanie povolenia podľa § 56 ods. 1 a 3,
g)
rozhodovanie ministerstva podľa § 72 okrem písmena d),
h)
rozhodovanie okresného úradu v sídle kraja podľa § 73 okrem písmena c),
i)
rozhodovanie okresného úradu podľa § 74 ods. 1 písm. h) a i) a § 74 ods. 2 okrem ukladania pokút za iné správne delikty podľa § 78.
(3)
Ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.49)
(4)
Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť poľovných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
Prechodné ustanovenia
§80
(1)
Zmluvy uzatvorené pred 1. septembrom 2009 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené.
(2)
Poľovné lístky a vykonané skúšky z poľovníctva, sokoliarske skúšky, skúšky poľovníckych psov a vymenovanie členov poľovníckej stráže a poľovníckych hospodárov do 31. augusta 2009 zostávajú v platnosti.
(3)
Správne konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu.
(4)
Ak užívateľ poľovného revíru nespĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1, môže poľovný revír obhospodarovať len do skončenia platnosti zmluvy.
(5)
Poľovné revíry uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za poľovné revíry uznané podľa tohto zákona.
(6)
Obvodný lesný úrad vydáva nové poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a odníma poľovné lístky do 31. mája 2010.
(7)
Obvodné lesné úrady prehodnotia zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried do 31. decembra 2010.
(8)
Zvernice a bažantnice uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za zvernice a bažantnice uznané podľa § 6 a 7.
(9)
Občianske združenie registrované na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu50) je poľovníckou organizáciou podľa tohto zákona.
(10)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu do 30. septembra 2009 dokumentáciu poľovníckych organizácií založených podľa osobitného predpisu.50)
(11)
Ministerstvo rozdistribuuje dokumentáciu podľa odseku 10 príslušným obvodným lesným úradom do 31. októbra 2009 na registráciu podľa tohto zákona.
(12)
Poľovnícka organizácia podľa odseku 9 je povinná do 31. januára 2010 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom a predložiť jeden ich výtlačok príslušnému obvodnému lesnému úradu. Poľovnícku organizáciu, ktorá si túto povinnosť nesplní, obvodný lesný úrad zapíše v registri poľovníckych organizácií s dodatkom „v likvidácii“ k 1. februáru 2010 a poľovnícka organizácia môže vykonávať len úkony smerujúce k jej zániku. Poľovnícka organizácia je povinná do 28. februára 2010 vymenovať likvidátora a oznámiť obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak si poľovnícka organizácia túto povinnosť nesplní, príslušný obvodný lesný úrad zapíše ako likvidátora jej štatutárny orgán.
(13)
Členovia poľovníckej stráže podľa doterajších predpisov sú členmi poľovníckej stráže podľa tohto zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú preškolenie, ktoré organizuje komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom.
(14)
Členovia skúšobných komisií podľa doterajších predpisov sú členmi skúšobných komisií podľa tohto zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú preškolenie a overenie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona, ktoré organizuje komora v spolupráci s ministerstvom.
(15)
Do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory vykonáva jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz.
(16)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré držia zver v zajatí, sú povinné zosúladiť jej držanie s týmto zákonom do 31. januára 2010.
§80a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2013
(1)
Právne úkony, ktoré vykonali organizačné zložky poľovníckej organizácie, ktorým bolo pred 1. júlom 2013 pridelené identifikačné číslo,51) sú právnymi úkonmi vykonanými týmito organizačnými zložkami, ktoré sú identifikované identifikátorom podľa § 34 ods. 1 písm. f) piateho bodu.
(2)
Poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky, sú povinné do 31. októbra 2013 predložiť do centrálneho registra údaje podľa § 34 ods. 1 písm. f).
(3)
Ak bol osobe odňatý poľovný lístok na dobu určitú alebo zakázaný lov jedného alebo všetkých druhov zveri na dobu určitú podľa predpisu platného do 31. augusta 2009, môže komora po uplynutí polovice tejto doby upustiť od výkonu zvyšku tejto sankcie.
§80b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§81 Vytvorenie komory
(1)
Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu
a)
vypracuje návrh volebného a rokovacieho poriadku ustanovujúceho snemu, návrh stanov komory, organizačného a rokovacieho poriadku komory a návrh disciplinárneho poriadku komory,
b)
určí čas a miesto konania ustanovujúceho snemu,
c)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) delegátom na ustanovujúci snem spolu s oznámením údajov uvedených v písmene b) v lehote 30 dní pred konaním ustanovujúceho snemu.
(2)
Obvodné lesné úrady vytvoria z registra všetkých držiteľov poľovných lístkov zoznam, ktorý bude zoznamom zakladajúcich členov komory, a zašlú ho na ministerstvo do 30. septembra 2009.
(3)
Okresné organizácie alebo regionálne organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu uskutočnia do 31. októbra 2009 stretnutie zástupcov právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch, ktoré sa nachádzajú v ich územnej pôsobnosti držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode ich pôsobnosti, podľa zásady jeden zástupca poľovníckej organizácie na každých aj začatých 50 členov poľovníckej organizácie užívajúcej poľovný revír.
(4)
Držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode svojej pôsobnosti, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie podľa odseku 3, zvolá okresná organizácia alebo regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu na osobitné stretnutie, kde si zvolia zástupcov podľa zásady v odseku 3.
(5)
Stretnutie zástupcov podľa odsekov 3 a 4 na obvodnom sneme zvolí delegátov na ustanovujúci snem komory; podľa zásady na každých aj začatých 500 zapísaných držiteľov poľovných lístkov zvolí jedného delegáta.
(6)
Ustanovujúci snem komory zvolá prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu do 31. januára 2010.
(7)
Ustanovujúci snem komory schváli volebný a rokovací poriadok ustanovujúceho snemu, stanovy komory, zvolí orgány komory, schváli organizačný a rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory.
§82 Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o
a)
obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice (§ 6 ods. 4) a samostatnej a uznanej bažantnice (§ 7 ods. 4),
b)
zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri (§ 8),
c)
obsahu evidencie zmlúv vlastníkov (§ 12) a zmlúv (§ 13),
d)
ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie,
e)
poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení (§ 18), chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí (§ 23) a bodových hodnotách významných poľovníckych trofejí (§ 68),
f)
o počte a druhu poľovníckych zariadení pre chov jednotlivých druhov zveri [§ 26 ods. 1 písm. c)], druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania [§ 26 ods. 1 písm. d)] a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri,
g)
príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže (§ 27),
h)
poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch (§ 6, 7 a 30),
i)
obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu informačného systému v poľovníctve [§ 26 ods. 1 písm. i) až k) a § 31],
j)
organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok (§ 50),
k)
obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka (§ 51), povolenia na lov zveri (§ 53),
l)
čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri (§ 54 až 58),
m)
osobitných spôsoboch lovu (§ 60 a 61),
n)
druhoch skúšok poľovných psov, druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri (§ 58 a 63),
o)
značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a evidencii značiek (§ 64).
(2)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej zveri.
§83 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.
§84
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na výkon práva poľovníctva.“.
2.
V § 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo na výkon práva poľovníctva“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 45/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V III. časti Pôdohospodárstvo sa vypúšťa položka 37.
2.
V VI. časti Doprava sa položka 64 dopĺňa oslobodením, ktoré znie:
„Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.“.

Čl. IV

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 3 sa slová „na vykonávanie práva poľovníctva5)“ nahrádzajú slovami „dohodnúť, že nájomca môže zastupovať prenajímateľa v konaniach podľa osobitného predpisu5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 8 sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Slovenskej informačnej služby“.

Čl. VI

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009, okrem § 51 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010 a okrem § 65 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.
Populácia voľne žijúcich druhov živočíchov
1.
zver pernatá: bažant jarabý (Syrmaticus reevesii), bažant poľovný (Phasianus colchicus), čajka smejivá (Larus ridibundus), drop fúzatý (Otis tarda), drozd čvikotavý (Turdus pilaris), havran čierny (Corvus frugilegus), holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), hus bieločelá (Anser albifrons), hus divá (Anser anser), hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus), hus malá (Anser erythropus), hus siatinná (Anser fabalis), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), jarabica poľná (Perdix perdix), jariabok lesný (Tetrastes bonasia), jastrab lesný (Accipiter gentilis), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica hvízdavá (Anas penelope), kačica chrapkavá (Anas crecca), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica ostrochvostá (Anas acuta), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec čierny (Corvus corax), kuropta horská (Alectoris graeca), kuropta červená (Alectoris rufa), lyska čierna (Fulica atra), močiarnica mekotavá (Capella gallinago), morka divá (Meleagris gallopavo), myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), sluka lesná (Scolopax rusticola), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), straka čiernozobá (Pica pica), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix), volavka popolavá (Ardea cinerea), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix),
2.
zver srstnatá: bobor vodný (Castor fiber), daniel škvrnitý (Dama dama), diviak lesný (Sus scrofa), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), jazvec lesný (Meles meles), jeleň lesný (Cervus elaphus), jeleň sika (Cervus nippon), kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), králik divý (Oryctolagus cuniculus), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), lasica myšožravá (Mustela nivalis), los mokraďový (Alces alces), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), mačka divá (Felis silvestris), medveď hnedý (Ursus arctos), medvedík čistotný (Procyon lotor), muflón lesný (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), jeleník (pasrnec) bielochvostý (Odocoileus virginianus); psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), rys ostrovid (Lynx lynx), srnec lesný (Capreolus capreolus), svišť vrchovský (Marmota marmota), šakal zlatý (Canis aureus), tchor svetlý (Putorius eversmanni), tchor tmavý (Putorius putorius), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), zajac poľný (Lepus europaeus), zubor hrivnatý (Bison bonasus), norok severoamerický (Mustela vision), nutria riečna (Myocastor coypus),
3.
zver raticová: všetky druhy zveri z radu párnokopytníkov uvedených v druhom bode,
4.
zver malá: zver bažantia, zajačia a jarabičia,
5.
zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu: zver raticová, zver malá a jariabok lesný,
6.
veľké šelmy: medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a šakal zlatý (Canis aureus),
7.
krkavcovité vtáky: havran čierny (Corvus frugilegus), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec čierny (Corvus corax), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix), straka čiernozobá (Pica pica), sojka škriekavá (Garrulus glandarius).
Príloha č. 2 k zákonu č. 274/2009 Z. z.
Sadzobník na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v eurách
Jelenia chovná oblasť
Bonita Les Pole
Jeleň Príplatky za ďalšie druhy zveri Jeleň Príplatky za ďalšie druhy zveri
Diviak Srnec Daniel Muflón Diviak
I. 1,00 0,41 0,20 0,25 0,25 0,41 0,41
II. 0,83 0,33 0,16 0,16 0,16 0,33 0,33
III. 0,62 0,25 0,12 0,08 0,08 0,25 0,25
IV. 0,41 0,16 0,08     0,16 0,16
V. 0,20 0,08 0,04     0,08 0,08
Srnčia chovná oblasť
Bonita Les Pole
Srnec Príplatky za ďalšie druhy zveri Srnec Príplatky za ďalšie druhy zveri
Diviak Jeleň Daniel Muflón Diviak Malá zver
I. 0,83 0,41 0,41 0,25 0,25 0,41 0,41 0,20
II. 0,66 0,33 0,33 0,16 0,16 0,33 0,33 0,16
III. 0,50 0,25 0,25 0,08 0,08 0,25 0,25 0,12
IV. 0,33 0,16 0,16     0,16 0,16 0,08
V. 0,16 0,08 0,08     0,08 0,08 0,04
Bonita Danielia alebo muflonia lokalita
Daniel alebo muflón Príplatky za ďalšie druhy zveri Daniel alebo muflón Príplatky za ďalšie druhy zveri
Srnec Diviak Jeleň Daniel a muflón Diviak Malá zver
I. 1,01 0,20 0,41 0,41 0,33 0,33 0,41 0,08
II. 0,75 0,16 0,33 0,33 0,25 0,25 0,33 0,06
III. 0,50 0,12 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,04
IV. 0,25 0,08 0,16 0,16 0,08 0,08 0,16 0,02
Oblasti s chovom malej zveri
Bonita Zajac Bažant Srnec
Zajac Príplatky za ďalšie druhy zveri Bažant Príplatky za ďalšie druhy zveri Srnec Príplatky za ďalšie druhy zveri
Divé kačice a husi Iná raticová zver Divé kačice a husi Iná raticová zver Divé kačice a husi Iná raticová zver
I. 0,41 0,04 0,08 0,17 0,04 0,08 0,25 0,04 0,08
II. 0,33 0,04 0,08 0,13 0,04 0,08 0,20 0,04 0,08
III. 0,25 0,04 0,08 0,10 0,04 0,08 0,12 0,04 0,08
IV. 0,16 0,04 0,08 0,06 0,04 0,08 0,08 0,04 0,08
V. 0,08 0,04 0,08 0,03 0,04 0,08 0,04 0,04 0,08
Príloha č. 3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 25. 4. 1979) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 319, 7. 11. 1981), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 115, 8. 5. 1991), smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994), smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 223, 13. 8. 1997), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).
2.
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010).
1)
2)
§ 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 259/2001 Z. z.
4)
§ 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
5)
§ 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 15/2005 Z. z.
6)
Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z., § 7 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7)
§ 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
8)
§ 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
12)
§ 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 7 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 454/2007 Z. z.
15)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3. 3.1997) v platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5. 2. 2008).
17)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z.
18)
Napríklad § 53 zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
§ 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
19a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Zákon č. 543/2002 Z. z.
22)
§ 26 zákona č. 39/2007 Z. z.
23)
§ 17 zákona č. 39/2007 Z. z.
23a)
§ 2 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.
24)
§ 38 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
25)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 28 zákona č. 190/2003 Z. z.
31)
§ 65 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37; Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002) v platnom znení.
32a)
Napríklad § 45 a 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1774/2002, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 39/2007 Z. z.
35)
Čl. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje používanie nášľapných pascí v spoločenstve a dovoz do spoločenstva kožušín a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z krajín, kde boli odchytené pomocou nášľapných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy humánneho odchytu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 308, 9.11.1991) v platnom znení.
37)
§ 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 30 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
44)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
§ 9 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
49)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
50)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
51)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.