Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 15.10.2022
Časové verzie:
268/2022 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2022
268
ZÁKON
z 28. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa slová „zbraň a strelivo“ nahrádzajú slovami „zbraň, strelivo a tlmič hluku výstrelu3a) (ďalej len „tlmič“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 písm. c), d), e) a h), § 5 vrátane nadpisu, § 6, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 11, § 12 vrátane nadpisu a nadpise prílohy č. 1 sa slová „zbraň a strelivo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zbraň, strelivo a tlmič“ v príslušnom tvare.
3.
V § 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu, sprístupňovaním streliva na trhu alebo sprístupňovaním tlmiča na trhu odplatná alebo bezodplatná dodávka strelnej zbrane, odplatná alebo bezodplatná dodávka streliva alebo odplatná alebo bezodplatná dodávka tlmiča určených na distribúciu, spotrebu alebo na používanie,
b)
uvedením strelnej zbrane na trh, uvedením streliva na trh alebo uvedením tlmiča na trh prvé sprístupnenie strelnej zbrane na trhu, prvé sprístupnenie streliva na trhu alebo prvé sprístupnenie tlmiča na trhu,“.
4.
V § 2 písm. c) sa za slovo „výkonu,“ vkladajú slová „tlaku na ústie hlavne,“ za slovo „rozmerov“ sa vkladajú slová „hlavnej časti strelnej zbrane“ a za slová „namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo“ sa vkladá slovo „hlavnej“.
5.
V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
podstatnou úpravou tlmiča výmena, oprava alebo zmena časti tlmiča, pri ktorej dochádza k zmene kalibru, použitého materiálu, rozmerov alebo funkcií tlmiča,“.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).
6.
V § 4, § 7 ods. 1, § 8, § 9, § 12 ods. 5, § 17, prílohe č. 2 a prílohe č. 10 sa slová „zbraň alebo strelivo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zbraň, strelivo alebo tlmič“ v príslušnom tvare.
7.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Tlmičom ako určeným výrobkom je
a)
neodnímateľný tlmič,10a)
b)
odnímateľný tlmič.10b)
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 268/2022 Z. z.
10b) § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 268/2022 Z. z.“.
8.
V § 5 sa slová „na strelnú zbraň a na strelivo“ nahrádzajú slovami „na strelnú zbraň, strelivo a tlmič“.
9.
V § 7 ods. 1 druhá veta znie: „Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane, podstatnú úpravu streliva alebo podstatnú úpravu tlmiča.“.
10.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
označiť tlmič čitateľne, nezmazateľne a jedinečne
1.
svojím obchodným menom alebo značkou,
2.
krajinou výroby tlmiča alebo miestom výroby tlmiča,
3.
kalibrom strelnej zbrane, pre ktorý je tlmič určený,
4.
výrobným číslom tlmiča a rokom výroby tlmiča, ak nie je súčasťou výrobného čísla tlmiča,
5.
typovým označením tlmiča a modelom tlmiča, ak je to možné.“.
11.
V § 7 ods. 3 sa slová „písmena h) prvého bodu a písmena i) druhého bodu“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. h) prvého bodu, písm. i) druhého bodu a písm. m)“.
12.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa slovo „l)“ nahrádza slovom „m)“.
13.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „k)“ vkladajú slová „a m)“.
14.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slovo „l)“ nahrádza slovom „m)“.
15.
V § 11 ods. 1 a 2 sa slovo „spĺňa“ nahrádza slovom „spĺňajú“.
16.
V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na posudzovanie zhody neodnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
kusové overenie podľa prílohy č. 5,
b)
následné kusové overenie podľa prílohy č. 6.
(4)
Na posudzovanie zhody odnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je
a)
kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8a,
b)
následné kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8b.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 14.
17.
V § 12 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
18.
V § 12 ods. 6 sa za slovo „d)“ vkladajú slová „a odseku 3“.
19.
V § 12 ods. 12 sa za slovo „podozrenie“ vkladajú slová „zo zlého technického stavu strelnej zbrane podľa osobitného predpisu18a) alebo dôvodné podozrenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 38 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 12 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Posudzovaniu zhody podlieha neodnímateľný tlmič, ktorý je súčasťou dovážanej strelnej zbrane podľa prvej vety.“.
21.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:
„(15)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom vyhotovuje fotodokumentáciu strelnej zbrane.
(16)
Fotodokumentáciu strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom tvorí
a)
fotodokumentácia hlavných častí strelnej zbrane,
b)
fotodokumentácia označenia strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g),
c)
fotodokumentácia značky strelnej zbrane,
d)
fotodokumentácia strelnej zbrane zboku a
e)
fotodokumentácia ústia hlavne strelnej zbrane spredu.
(17)
Fotodokumentácia strelnej zbrane je súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa prílohy č. 5.
(18)
Autorizovaná osoba je povinná uchovávať výstupné dokumenty posudzovania zhody počas desiatich rokov od ich vydania.“.
22.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „overovacia“.
23.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slovo „dvojčísla“ nahrádza slovom „dvojčíslia“.
24.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Národná značka je značka strelnej zbrane, značka streliva a značka tlmiča, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a ktorou sa označuje iná strelná zbraň, strelivo a tlmič, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách stálej komisie a ktorá sa skladá z
a)
národnej overovacej značky,
b)
národnej identifikačnej značky a
c)
posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.“.
25.
V § 18 písmeno g) znie:
„g)
jednotnej overovacej značke, národnej identifikačnej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane, streliva a tlmiča a o ich grafickom vyobrazení.“.
26.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§21b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2022
(1)
Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2022 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
(2)
Nové kusové overenie vykonané podľa tohto zákona účinného do 14. októbra 2022 sa považuje za následné kusové overenie podľa tohto zákona účinného od 15. októbra 2022.“.
27.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou C., ktorá znie:
„C.
Základné požiadavky na tlmič
Základné požiadavky na kusové overenie tlmiča sú:
a)
vzhľad a vyhotovenie tlmiča,
b)
použitý materiál a rozmer tlmiča, ktorý zaručuje pevnosť tlmiča pri streľbe skúšobnými nábojmi,
c)
bezpečná funkcia tlmiča a použitie tlmiča pri streľbe spotrebným strelivom,
d)
označenie tlmiča podľa § 7 ods. 2 písm. m).“.
28.
V prílohe č. 2 úvodnej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladá čiarka a slová „ak je to uplatniteľné, najmä“.
29.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa písmeno l).
30.
V prílohe č. 3 deviatom bode, prílohe č. 4 prvom bode, prílohe č. 5 prvom bode, prílohe č. 7 dvanástom bode a prílohe č. 8 štvrtom bode sa vypúšťa slovo „výrobcovi“.
31.
V prílohe č. 5 prvom bode sa za slová „každej strelnej zbrane“ vkladajú slová „a každého neodnímateľného tlmiča vrátane neodnímateľného tlmiča podľa § 12 ods. 13“ a za slovo „značkou“ sa vkladajú slová „alebo národnou značkou“.
32.
V prílohe č. 5 dvanásty bod znie:
„12.
Autorizovaná osoba vydá pre každú overenú strelnú zbraň a každý overený neodnímateľný tlmič protokol o kusovom overení. Protokol o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom obsahuje fotodokumentáciu strelnej zbrane. Ak strelná zbraň alebo neodnímateľný tlmič podľa prvej vety a druhej vety nevyhovie kusovému overeniu, autorizovaná osoba vydá protokol o kusovom overení s uvedením dôvodov, prečo strelná zbraň alebo neodnímateľný tlmič nevyhovuje.“.
33.
V prílohe č. 5 trinástom bode sa za slovo „značkou“ vkladajú slová „alebo národnou značkou“, vypúšťajú sa slová „a dvojčíslom roka, v ktorom bolo overenie vykonané“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Neodnímateľný tlmič sa označí národnou značkou tlmiča. Strelná zbraň s neodnímateľným tlmičom sa označí overovacou značkou strelnej zbrane alebo národnou značkou strelnej zbrane a národnou značkou tlmiča.“.
34.
V prílohe č. 6 prvom bode prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neodnímateľného tlmiča“.
35.
V prílohe č. 6 tretí bod znie:
„3.
Autorizovaná osoba po vykonaní následného kusového overenia vydá protokol o následnom kusovom overení, a ak výrobca alebo osoba, ktorá žiada o následné kusové overenie, požiada o značku, autorizovaná osoba označí strelnú zbraň overovacou značkou alebo národnou značkou, a ak ide o neodnímateľný tlmič, autorizovaná osoba ju označí národnou značkou tlmiča. Strelná zbraň s neodnímateľným tlmičom sa označí overovacou značkou strelnej zbrane alebo národnou značkou strelnej zbrane a národnou značkou tlmiča.“.
36.
V prílohe č. 6 štvrtom bode a piatom bode sa za slovom „národnou“ vypúšťa slovo „overovacou“.
37.
Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy č. 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 8a
k zákonu č. 64/2019 Z. z.
KUSOVÉ OVERENIE ODNÍMATEĽNÉHO TLMIČA

1.
Odnímateľný tlmič na kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o kusové overenie odnímateľného tlmiča.
2.
Pri kusovom overení odnímateľného tlmiča autorizovaná osoba vykoná
a)
kontrolu odnímateľného tlmiča pred skúšobnou streľbou,
b)
skúšobnú streľbu s použitím odnímateľného tlmiča,
c)
kontrolu odnímateľného tlmiča po skúšobnej streľbe.
3.
Skúšobná streľba sa vykonáva pomocou dvoch kusov skúšobných nábojov na overovanie odnímateľného tlmiča
a)
kusovým overením spoločne so strelnou zbraňou, pre ktorú je odnímateľný tlmič určený, alebo
b)
kusovým overením pomocou náhradnej hlavne s príslušným kalibrom, na ktorú je odnímateľný tlmič pripevnený.
4.
Pri odnímateľnom tlmiči na viac kalibrov, pre ktoré je odnímateľný tlmič určený, sa ako skúšobné strelivo použije strelivo s najvyšším tlakom.
5.
Kontrola odnímateľného tlmiča pred skúšobnou streľbou, skúšobná streľba a kontrola odnímateľného tlmiča po skúšobnej streľbe sa vykonajú primerane podľa prílohy č. 5 ôsmeho až desiateho bodu.
6.
Autorizovaná osoba po vykonaní kusového overenia odnímateľného tlmiča vydá protokol o kusovom overení odnímateľného tlmiča a označí odnímateľný tlmič národnou značkou.
Príloha č. 8b
k zákonu č. 64/2019 Z. z.
NÁSLEDNÉ KUSOVÉ OVERENIE ODNÍMATEĽNÉHO TLMIČA

1.
Následné kusové overenie odnímateľného tlmiča sa vykoná primerane podľa prílohy č. 8a s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré neznižuje bezpečnú funkciu odnímateľného tlmiča.
2.
Odnímateľný tlmič na následné kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o následné kusové overenie odnímateľného tlmiča.
3.
Autorizovaná osoba po vykonaní následného kusového overenia odnímateľného tlmiča vydá protokol o následnom kusovom overení odnímateľného tlmiča. Autorizovaná osoba na požiadanie označí odnímateľný tlmič národnou značkou.
4.
Ak odnímateľný tlmič vyhovel následnému kusovému overeniu odnímateľného tlmiča, ktoré bolo vykonané z dôvodu úpravy odnímateľného tlmiča, hlavná časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá bola predmetom úpravy a nie je označená značkou, sa označí príslušnou národnou značkou.
5.
Pri následnom kusovom overení odnímateľného tlmiča s viacerými hlavňami sa národnou značkou označí každá hlaveň, ak tým nemôže dôjsť k zníženiu bezpečnej funkcie strelnej zbrane.“.
38.
V prílohe č. 9 prvom bode sa slová „strelnej zbrane alebo streliva“ nahrádzajú slovami „strelnej zbrane, streliva a tlmiča“.
39.
V prílohe č. 9 prvom bode sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
protokol o kusovom overení tlmiča,
h)
protokol o následnom kusovom overení tlmiča.“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená i) až l).
40.
V prílohe č. 9 piatom bode písm. a) až c) sa za slovo „zbrane“ vkladajú slová „alebo tlmiča“.
41.
V prílohe č. 9 piatom bode písm. e) sa za slovom „národnej“ vypúšťa slovo „overovacej“ a za slovom „národnú“ sa vypúšťa slovo „overovaciu“.
42.
V prílohe č. 9 sa piaty bod dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
fotodokumentáciu strelnej zbrane alebo tlmiča, ak ide o protokol o kusovom overení.“.
43.
V prílohe č. 10 prvom bode sa za slovo „zbrani“ vkladá čiarka, slovo „alebo“ sa vypúšťa a za slová „dovážanom strelive“ sa vkladá čiarka a slová „dovážanej strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom alebo dovážanom odnímateľnom tlmiči“.
44.
V prílohe č. 10 druhý bod znie:
„2.
Označenie strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g), označenie streliva podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k) alebo označenie tlmiča podľa § 7 ods. 2 písm. m), ktoré umožňujú ich vysledovateľnosť, a ak je to potrebné na identifikáciu strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie; pri častiach strelnej zbrane spôsob montáže do strelnej zbrane. Pri strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom údaje podľa prvej vety pre strelnú zbraň a tlmič.“.
45.
V prílohe č. 10 šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo národnej značke“ a táto veta: „Pri strelnej zbrani s neodnímateľným tlmičom informácie a údaje podľa prvej vety pre strelnú zbraň a tlmič.“.
46.
Príloha č. 11 znie:
„Príloha č. 11
k zákonu č. 64/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).
2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 115, 6. 4. 2021).“.
47.
Slová „nové kusové overenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 21b ods. 2 nahrádzajú slovami „následné kusové overenie“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 376/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 274/2020 Z. z. a zákona č. 500/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „časť“ vkladá čiarka a slová „tlmič hluku výstrelu“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:
„k)
neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu tlmič hluku výstrelu trvalo spojený so zbraňou,
l)
odnímateľným tlmičom hluku výstrelu tlmič odnímateľný zo zbrane,“.
Doterajšie písmená k) až z) sa označujú ako písmená m) až ab).
3.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu.8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
8b) Zákon č. 64/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.8b)“.
5.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,8b)
k)
zbraň kategórie B alebo kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu.8b)“.
6.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu8b) sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča hluku výstrelu.“.
7.
V § 27 ods. 3 písm. a) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e) a j) a zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu8b)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu8b)“.
8.
V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
držať zbraň uvedenú v písmene a) v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní za podmienok ustanovených v osobitnom predpise;24b) zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) s nasadeným tlmičom hluku výstrelu uvedeným v § 5 ods. 1 písm. j) môže držať len na strelnici a na miestach, na ktorých ho na to oprávňuje osobitný predpis,24b)“.
9.
V § 27 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„zbraň uvedenú v písmene a) s nasadeným tlmičom hluku výstrelu uvedeným v § 5 ods. 1 písm. j) môže držať len na strelnici,“.
10.
Príloha č. 7 znie:
„Príloha č. 7
k zákonu č. 190/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 115, 6. 4. 2021).“.

Čl. III

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 65 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu,“.
2.
V § 72 písm. p) sa slová „§ 65 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 65 ods. 2“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.