Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpis bol zrušený predpisom 95/2019 Z. z.

275/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.04.2019
275
ZÁKON
z 20. apríla 2006
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov verejnej správy,
b)
základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,
c)
postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.
(2)
Zákon sa nevzťahuje na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém,
b)
informačným systémom verejnej správy informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu informačného systému verejnej správy (ďalej len „správca“) podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby,
c)
informačnou činnosťou získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov,
d)
úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
e)
agendou verejnej správy súhrn prác a výkonov povinnej osoby na príslušnom úseku verejnej správy, ktorej právomoci, práva a povinnosti, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, pričom úsek verejnej správy má najmenej jednu agendu verejnej správy,
f)
životnou situáciou udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá je riešená službami verejnej správy, a spôsob usporiadania služieb verejnej správy z perspektívy fyzickej osoby alebo právnickej osoby pri výkone práv a povinností vo vzťahu k verejnej správe,
g)
číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môže byť aj textový reťazec,
h)
základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
i)
infraštruktúrou technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb verejnej správy,
j)
integrovanou infraštruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infraštruktúra zabezpečujúca prevádzku informačných systémov verejnej správy v centralizovanej architektúre,
k)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“) a zároveň využívajúce spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy1aa) (ďalej len „ústredný portál“),
l)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových prostriedkov umožňujúcich implementáciu a prevádzku informačných systémov verejnej správy,
m)
komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie prvky a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace programové vybavenie, ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu povinných osôb a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými fyzickými a právnickými osobami,
n)
metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú a sprístupňujú informácie, ktoré bližšie špecifikujú určené kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky stanovených údajov a ktorý umožňuje najmä ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie,
o)
centrálnym metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorého obsahom sú najmä technologické, administratívne a organizačné údaje o prevádzkovaných informačných systémoch verejnej správy,
p)
nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý hierarchicky integruje spoločné časti jednotlivých informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v pôsobnosti iných povinných osôb ako správcu, do hierarchicky vyššieho informačného systému verejnej správy v pôsobnosti jedného správcu,
q)
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej správy prístupná iba pre povinné osoby na základe autorizovaného prístupu v súlade s ich právomocami, právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi,
r)
službami verejnej správy výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovujú osobitné predpisy,1)
s)
elektronickou službou verejnej správy elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí,
t)
Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy dokument definujúci najmä organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy na celoštátnej úrovni,
u)
Govnetom vládna dátová sieť orgánov verejnej správy predstavujúca časť integrovanej infraštruktúry; Govnet je základným prvkom centrálnej komunikačnej infraštruktúry,
v)
webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z viacerých rámov,
w)
webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy,
x)
službami vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob ich výkonu osobitný predpis neustanovuje,
y)
verejnými službami činnosti povinnej osoby, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorých výsledok možno použiť pri výkone služieb verejnej správy a služieb vo verejnom záujme,
z)
elektronickým systémom zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov on-line informačný systém slúžiaci na zber a uchovávanie vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitného predpisu,1a)
aa)
jednotným referencovateľným identifikátorom množina znakov tvoriacich jednotným spôsobom identifikátor ľubovoľných logických a fyzických objektov.
(2)
Register1b) je informačným systémom verejnej správy.
§3 Povinné osoby
(1)
Za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ktorá je správcom, zabezpečujúca výkon verejnej správy na určenom úseku verejnej správy podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určená povinná osoba, orgán štátnej správy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určené činnosti, okrem zodpovednosti za povinnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.
(3)
Povinnými osobami na účely tohto zákona sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,2)
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Poštový regulačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány,
c)
obce a vyššie územné celky,
d)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Ústav pamäti národa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Rozhlas a televízia Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
e)
právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v písmenách a) až d),
f)
komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom,2a)
g)
fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené v písmenách a) až f) okrem Národnej banky Slovenska, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci2a) alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu,2b)
h)
záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Združenie miest a obcí Slovenska.
(4)
Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné
a)
vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „koncepcia“) v súčinnosti s príslušnými povinnými osobami uvedenými v odseku 3 písm. e) a predložiť ju ministerstvu, na schválenie podľa § 3a; obce a povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e) nepredkladajú koncepcie na schválenie ministerstvu,
b)
zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
c)
zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
d)
sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,3)
e)
sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak,
f)
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánujú poskytovať,
g)
prednostne používať integrovanú infraštruktúru určenú na prevádzku informačných systémov verejnej správy, ak to technické možnosti umožňujú,
h)
poskytovať súčinnosť ministerstvu pri výkone jeho právomocí ustanovených týmto zákonom,
i)
zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len „štandardy“),
j)
spravovať príslušné registre a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,4)
k)
poskytovať úradu podpredsedu vlády prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy vybrané údaje určené úradom podpredsedu vlády o informačných systémoch verejnej správy na účely štatistického zisťovania.
(5)
Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu prevádzkovaním informačného systému verejnej správy; tým nie sú dotknuté povinnosti správcu.
(6)
Povinné osoby sú ďalej povinné
a)
spolupracovať s príslušnými správcami pri tvorbe koncepcií a v ich súčinnosti zabezpečovať uskutočňovanie koncepcií vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
b)
administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,4)
c)
bezodkladne nahlasovať ministerstvu zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a spôsob, akým bola táto zmena na základe ich právomoci uskutočnená,
d)
zabezpečovať informáciu alebo údaj, ktorý fyzická osoba alebo právnická osoba musí doložiť ku konaniu pred orgánom verejnej správy alebo orgánom verejnej moci, z informačného systému verejnej správy vo svojej správe, alebo prostredníctvom správcu iného informačného systému verejnej správy, ak je takáto informácia alebo údaj dostupný v rámci informačných systémov verejnej správy,
e)
zverejniť adresu elektronickej podateľne na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené a ak využívajú elektronickú podateľňu,
f)
zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť.
(7)
Povinná osoba určená za gestora základného číselníka je povinná
a)
vydať základný číselník, ktorého je gestorom, a to zverejnením prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy do jedného mesiaca odo dňa, keď jej určenie za gestora tohto základného číselníka nadobudlo účinnosť,
b)
riadne spravovať základný číselník, ktorého je gestorom, a udržiavať ho aktuálny.
(8)
Za obce, ktoré využívajú informačný systém dátového centra obcí,4ab) plní povinnosti podľa odseku 4 písm. a) až c), f), h) a i) správca informačného systému dátového centra obcí.4ab)
§3a Koncepcia
(1)
Koncepcia je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. Koncepcia musí byť v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.
(2)
Koncepciu predkladá správca ministerstvu na schválenie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti koncepcie. Ak je schválená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, správca je povinný predložiť koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov po jej schválení. Ak sa Národná koncepcia informatizácie verejnej správy iba mení a dopĺňa, koncepciu v lehote podľa druhej vety predkladá iba správca, na ktorého sa táto zmena alebo doplnenie vzťahuje.
(3)
Ministerstvo schváli koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ak je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Ak koncepcia nie je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ministerstvo vyzve správcu na odstránenie jej nedostatkov v lehote, ktorú určí. Ak správca v určenej lehote tieto nedostatky neodstráni, ministerstvo koncepciu neschváli. Proti rozhodnutiu o schválení koncepcie nie je prípustný opravný prostriedok.
§4 Ministerstvo
(1)
Ministerstvo na úseku informačných systémov verejnej správy
a)
vypracúva, aktualizuje a spravidla v päťročných intervaloch predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
b)
usmerňuje tvorbu koncepcie povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 a schvaľuje koncepciu povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až c) s výnimkou obcí, d), f) a g),
c)
vydáva štandardy; po dohode s ministerstvom ich vydávajú aj povinné osoby, ktoré vydávajú štandardy na základe osobitných predpisov,4a)
d)
sleduje stav a hodnotí rozvoj informačných systémov verejnej správy a o výsledkoch informuje vládu Slovenskej republiky,
e)
koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni,
f)
vydáva, zverejňuje a spravuje jednotné referencovateľné identifikátory, zoznam základných číselníkov, základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
g)
riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest4aa).
(2)
Ministerstvo
a)
je správcom integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej správy na úseku verejnej správy ministerstva, ak správcu nadrezortného informačného systému verejnej správy neustanovuje osobitný predpis inak,
b)
zverejňuje na ústrednom portáli štandardy, rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informačných systémov verejnej správy a informatizácie verejnej správy,
c)
konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správy so zainteresovanými osobami,
d)
kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov, s výnimkou kontroly dodržiavania štandardov týkajúcich sa bezpečnosti podľa písmena f), môže ministerstvo poveriť inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pričom rozsah týchto činností ministerstvo určí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto zákonom,
e)
prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
f)
riadi a koordinuje informačnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy,
g)
určuje gestora základného číselníka, okrem základného číselníka životných situácií a základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, riadi a koordinuje vydávanie, zverejňovanie a spravovanie základných číselníkov a rozhoduje spory medzi povinnými osobami, týkajúce sa vytvárania, zverejňovania alebo správy základných číselníkov,
h)
poskytuje gestorovi základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy na účely plnenia povinnosti gestora základného číselníka podľa § 3 ods. 7.
(3)
Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, názov gestora základného číselníka a dátum účinnosti určenia gestora základného číselníka.
(4)
Gestor základného číselníka sa určuje jeho zverejnením v zozname základných číselníkov a za gestora základného číselníka môže ministerstvo určiť len povinnú osobu.
(5)
Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, patria podľa osobitných predpisov do pôsobnosti viacerých povinných osôb, ministerstvo môže určiť viacero gestorov základného číselníka, pričom ak tak urobí,
a)
určí, ktorý z gestorov základného číselníka je hlavným gestorom základného číselníka a ktorí gestori základného číselníka sú vedľajšími gestormi základného číselníka, a uvedie to v zozname základných číselníkov,
b)
povinnosť podľa § 3 ods. 7 písm. a) a povinnosť riadne spravovať základný číselník plní hlavný gestor základného číselníka,
c)
povinnosti poskytovať do základného číselníka údaje a udržiavať ho aktuálny plnia hlavný gestor základného číselníka a vedľajší gestori základného číselníka v rozsahu údajov, v akom podľa osobitných predpisov patria do ich pôsobnosti úseky verejnej správy alebo agendy verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, a
d)
ministerstvo plní povinnosť podľa odseku 2 písm. h) vo vzťahu k hlavnému gestorovi aj vedľajším gestorom.
(6)
Zamestnanci ministerstva a osoby poverené vykonávaním činností podľa odseku 2 písm. d) sú povinné zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly podľa odseku 2 písm. d) a v súvislosti s ňou.
(7)
Osoby podľa odseku 6 zbavuje mlčanlivosti minister financií Slovenskej republiky.
§4a Úrad podpredsedu vlády
(1)
Úrad podpredsedu vlády vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu.
(2)
Úrad podpredsedu vlády zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu.
§6 Štandardy
(1)
Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.
(2)
Štandardy sa vzťahujú najmä na
a)
technické prostriedky, infraštruktúru a systém procesného riadenia,
b)
programové prostriedky, ktorými sú operačné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy, spoločné moduly4d) a aplikačné programové vybavenie,
c)
údaje, registre1b), číselníky,
d)
formáty výmeny údajov.
(3)
Integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy tvorí súhrn právnych, technických, organizačných a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie umožňujúce výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov4d) medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy.
§7 Vydávanie elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy
(1)
Z informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi týchto systémov, na požiadanie oprávnenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, za podmienok ustanovených osobitnými predpismi4c) elektronický odpis údajov z informačných systémov verejnej správy (ďalej len „elektronický odpis“) a výstup z informačných systémov verejnej správy (ďalej len „výstup“).
(2)
Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou5) povinnej osoby a opatrený časovou pečiatkou.6)
(3)
Výstup je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je vytvorený zaručenou konverziou elektronického odpisu. Výstup, ktorý obsahuje údaje zapísané do informačného systému verejnej správy na základe listín vydaných povinnými osobami v medziach ich právomocí, je verejnou listinou.
(4)
Výstup vydáva na požiadanie aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane osvedčujúcej osoby alebo na strane povinnej osoby. Osvedčujúcimi osobami sú povinné osoby, ktoré osvedčujú podľa osobitných predpisov,7) a notári.8) Činnosti osvedčujúcej osoby vykonávajú aj integrované obslužné miesta 4aa).
(5)
Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby podľa odseku 1 na požiadanie elektronický odpis osobe, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitných predpisov.9)
(6)
Elektronický odpis z neverejných častí informačných systémov verejnej správy možno vydať aj osvedčujúcej osobe, ktorú o to písomne požiada osoba, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitných predpisov,9) ak osobitný predpis neustanovuje inak.10)
§8 Povinnosti povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 pri vydávaní elektronického odpisu alebo výstupu
(1)
Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(2)
Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 zodpovedá za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov v informačnom systéme verejnej správy.
(3)
Ak to umožňujú technické podmienky povinnej osoby podľa § 7 ods. 1, odošle osvedčujúcej osobe na požiadanie elektronický odpis podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrený časovou pečiatkou.
(4)
Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy povinná osoba podľa § 7 ods. 1 odošle elektronický odpis osobe uvedenej v § 7 ods. 5 alebo osvedčujúcej osobe tak, aby bol tento elektronický odpis v priebehu odosielania zodpovedajúcim spôsobom utajený pred tretími osobami.
(5)
Osvedčujúca osoba je povinná zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu podľa osobitných predpisov.11)
§9b Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
(1)
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vykonáva osoba poverená na tento účel ministerstvom (ďalej len „posudzovateľ systému zberu“), znalec alebo znalecký ústav v príslušnom odbore a odvetví.11a) Poverenie posudzovateľa systému zberu uskutočňuje ministerstvo na základe výzvy zverejnenej na svojom webovom sídle. Posudzovateľom systému zberu môže byť iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa odborné predpoklady na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, uvedené vo výzve podľa druhej vety. Posudzovateľ systému zberu je povinný spĺňať tieto predpoklady počas celej doby vykonávania posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov. Zoznam posudzovateľov systému zberu a jeho zmeny zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu nemôže vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, je povinný túto skutočnosť s uvedením dôvodov bezodkladne oznámiť ministerstvu.
(2)
Posudzovateľ systému zberu je povinný vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v súlade s osobitným predpisom1a) na základe listinnej alebo elektronickej žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov (ďalej len „žiadosť o posúdenie systému zberu“) podanej ministerstvu. Vzor žiadosti o posúdenie systému zberu je uvedený v prílohe.
(3)
Ak žiadosť o posúdenie systému zberu neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo vyzve žiadateľa o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov (ďalej len „žiadateľ o posúdenie systému zberu“), aby v lehote piatich dní odstránil jej nedostatky. Ak žiadateľ o posúdenie systému zberu v tejto lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo žiadosť o posúdenie systému zberu vráti tomuto žiadateľovi a bezodkladne oznámi túto skutočnosť posudzovateľovi systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po doručení tohto oznámenia vrátiť žiadateľovi o posúdenie systému zberu uhradené náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov.
(4)
Žiadosť o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo bezodkladne zašle posudzovateľovi systému zberu uvedenému v tejto žiadosti. Posudzovateľ systému zberu po posúdení elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uvedie v žiadosti o posúdenie systému zberu vyjadrenie, či tento systém spĺňa, alebo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.11b)
(5)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, ministerstvo vydá osvedčenie11c) o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom a zašle ho žiadateľovi o posúdenie systému zberu do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(6)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, ministerstvo zamietne žiadosť o posúdenie systému zberu a oznámi túto skutočnosť žiadateľovi o posúdenie systému zberu s uvedením dôvodov nesplnenia týchto požiadaviek do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(7)
Náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uhrádza žiadateľ o posúdenie systému zberu, ktorý uhradí tieto náklady pred podaním žiadosti o posúdenie systému zberu. Doklad o úhrade týchto nákladov je prílohou žiadosti o posúdenie systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po poverení podľa odseku 1 vypracovať a zaslať ministerstvu sadzobník úhrad nákladov spojených s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vrátane čísla účtu, na ktorý sa tieto náklady uhradia; ministerstvo tento sadzobník zverejní na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu vypracuje zmeny tohto sadzobníka, je povinný ich bezodkladne zaslať ministerstvu, ktoré ich zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ústav, podmienky výkonu znaleckej činnosti pri posudzovaní tohto systému a podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za túto činnosť ustanovuje osobitný predpis,11a) pričom ustanovenia odsekov 2, 3 prvej a druhej vety a odsekov 4 až 6 sa použijú rovnako a ustanovenie odseku 7 sa nepoužije.
§10 Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. a) až c),
b)
od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c),
c)
od 2 000 eur do 35 000 eur,
1.
povinnej osobe podľa § 7 ods. 1, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8,
2.
povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) až h) a j) a v § 3a,
3.
posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9b.
(2)
Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pri opätovnom porušení povinností možno pokutu uložiť opakovane; to neplatí na pokutu podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§11 Spoločné ustanovenia
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní12) sa vzťahuje len na ukladanie pokút podľa § 10.
(2)
Správca majetku štátu13) môže hnuteľný majetok štátu tvoriaci hardvérové a softvérové vybavenie informačného systému prenechať do výpožičky iným správcom majetku štátu, aj keď nie je prebytočný; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
§12 Prechodné ustanovenie
Informačné systémy, ktoré sú v prevádzke do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia sa najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti uviesť do súladu s týmto zákonom.
§12a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)
Ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a i) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahujú na povinné osoby, ktoré neboli povinnými osobami podľa doterajšieho zákona, od 1. októbra 2010.
(2)
Povinné osoby zriadené alebo založené po 1. februári 2010 sú povinné predložiť koncepciu do šiestich mesiacov od zriadenia alebo založenia.
(3)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 1. februáru 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. februára 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 10 ods. 1 v znení účinnom od 1. februára 2010, ak je to pre povinné osoby a osvedčujúce osoby priaznivejšie.
§12b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Konania o uložení pokuty za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a § 9a ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2013, ktoré boli začaté do 31. októbra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013.
§12c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V súvislosti s prechodom kompetencií z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti z právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a úradom podpredsedu vlády, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaných práv a povinností.
§13 Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
štandardy,
b)
základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a podrobnosti o ich správe.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§14 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme,
2.
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

Čl. II

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z. a zákona č. 659/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f ), ktoré znie:
„f)
na rozvoj informačno-komunikačných technológií a súvisiacich služieb.“.
2.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 písm. f) na rozvoj informačno-komunikačných technológií ministerstvo financií pred jeho predložením na rozhodnutie vlády vopred prerokuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Čl. III

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. a zákona č. 25/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
V uzavretých systémoch sa tento zákon použije, ak sa účastníci uzavretého systému nedohodnú inak.“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú slová: „uzavretým systémom nie je informačný systém verejnej správy,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 2 písmeno y) znie:
„y)
elektronickou podateľňou technické zariadenie slúžiace najmä na prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.“.
5.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
V styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy sa používa elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis. Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy používa zaručený elektronický podpis, jeho kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou.“.
6.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Čl. IV

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem § 3 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 275/2006 Z. z.
VZOR
Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011).
1aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
2)
§ 3 a § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2a)
Napríklad § 29 až 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 212 až 218 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2b)
Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4ab)
§ 9a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
4c)
Napríklad zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
6)
§ 9 zákona č. 215/2002 Z. z.
7)
Napríklad zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
11a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
11c)
Príloha č. IV k nariadeniu (EÚ) č. 211/2011.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.