Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o Vojenskej polícii 2024

124/1992 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2024
124
ZÁKON
z 5. marca 1992
o Vojenskej polícii
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§1 Úvodné ustanovenie
Vojenská polícia je policajnou službou, ktorá v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek1) podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ministerstva alebo ozbrojených síl vysielajúceho štátu plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vojenských obvodov, vojenského materiálu, ako aj majetku štátu v správe alebo v užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, (ďalej len „vojenský objekt”), v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak.
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ, ÚLOHY A ORGANIZÁCIA VOJENSKEJ POLÍCIE
§2 Pôsobnosť Vojenskej polície
Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na
a)
vojakov,2)
b)
osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ministerstva, v priestoroch rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
c)
osoby, ktoré páchajú trestné činy alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva, proti majetku štátu v správe alebo užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
d)
osoby, ktoré páchajú priestupky alebo správne delikty podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.2aa)
§3 Úlohy Vojenskej polície
(1)
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,2b) prejednáva priestupky v blokovom konaní podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,2ba)
e)
pátra po osobách uvedených v § 2, veciach a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
f)
podieľa sa na ochrane vojenských objektov, vojenských konvojov, vojenských transportov, zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť
1.
prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo (ďalej len „vojenské vozidlá“),
2.
premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel,2c)
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,
n)
podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d)
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.
(2)
Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví osobitný predpis2da) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2bb)
(3)
Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej jazdy, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov, ktoré stanoví minister.
§4 Organizácia Vojenskej polície
(1)
Organizačnú štruktúru, početné stavy a štatút Vojenskej polície určí minister.
(2)
V čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ Vojenskej polície je priamo podriadený ministrovi.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY VOJENSKÉHO POLICAJTA
Prvý oddiel
Povinnosti vojenského policajta
§5
(1)
Pri plnení úloh Vojenskej polície je vojenský policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb i svoju vlastnú a nepripustiť, aby osobám v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná ujma a aby zásah do ich práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu plnenej úlohy.
(2)
Pokiaľ to okolnosti plnenej úlohy dovoľujú, je vojenský policajt pri plnení úloh spojených so zásahom do práv alebo slobôd osôb povinný poučiť tieto osoby o ich právach; v opačnom prípade ich poučí dodatočne.
§6
(1)
Vojenský policajt je povinný, pokiaľ to dovoľuje jeho zdravotný stav alebo nie je pod vplyvom liekov alebo iných látok, ktoré znižujú jeho schopnosť konať, vykonať aj v čase mimo služby služobný zákrok, prípadne upovedomiť najbližší útvar Vojenskej polície alebo najbližší útvar policajného zboru, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
(2)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť vojenského policajta, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd vojaka a osoby, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť vojenského policajta podľa § 2.
(3)
Vojenský policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu tomuto zákroku. Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.
§7
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
tomu bráni dôležitý záujem služby.
§8
(1)
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok pri výkone služby z dôvodu dôležitého záujmu služby, ak vykonáva alebo zabezpečuje
a)
pátraciu činnosť pri bezprostrednom prenasledovaní páchateľa trestnej činnosti,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo vojenského objektu,
d)
úlohy, ktorých nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového zákroku nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 je vojenský policajt povinný vykonať služobný zákrok alebo iné opatrenie nevyhnutné na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak to dovoľujú okolnosti prípadu, ak je ohrozený vyšší záujem než záujem chránený úlohou, ktorú plní.
(3)
Vojenský policajt je povinný, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, zabezpečiť upovedomenie príslušného útvaru Vojenskej polície alebo najbližšieho útvaru policajného zboru.
§9
(1)
Vojenský policajt je povinný pri plnení úloh preukázať svoju príslušnosť k Vojenskej polícii, pokiaľ to povaha a okolnosti plnenej úlohy dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Vojenskej polícii preukazuje vojenský policajt
a)
vojenskou rovnošatou2e) s vonkajším označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“ s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný preukaz“),
c)
služobným odznakom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný odznak“),
d)
ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ alebo
e)
medzinárodným označením Vojenskej polície podľa platných a Slovenskou republikou prijatých štandardizačných dokumentov alebo medzinárodných dohôd.
(3)
Ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ preukazuje vojenský policajt svoju príslušnosť k Vojenskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti plnenej úlohy neumožňujú túto príslušnosť preukázať vojenskou rovnošatou, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Vojenskou rovnošatou, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa vojenský policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti plnenej úlohy dovolia.
(4)
Vozidlá používané Vojenskou políciou sú označené znakom Vojenskej polície a označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“.
(5)
Vojenský policajt pri preukazovaní príslušnosti k Vojenskej polícii nesmie služobný preukaz alebo služobný odznak vydať z rúk; na požiadanie predloží iba na nahliadnutie jeho prednú stranu.
§10
(1)
Vojenský policajt je povinný poskytnúť každému na jeho žiadosť pomoc v rozsahu úloh Vojenskej polície.
(2)
Vojenský policajt je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri plnení úloh Vojenskej polície alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme zabezpečenia úloh Vojenskej polície alebo v záujme iných osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti je oprávnený zbaviť vojenského policajta minister obrany.
Druhý oddiel
Oprávnenia vojenského policajta
§11 Oprávnenia požadovať vysvetlenie
(1)
Vojenský policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od vojaka, ktorý môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a jeho páchateľa, ako aj pre vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí, a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa ihneď alebo v určený čas dostavil na určené miesto na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Každý vojak je povinný požiadavke alebo výzve podľa odseku 1 vyhovieť.
(3)
Vysvetlenie môže odoprieť iba vojak, ktorý by tým sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, ako aj iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(4)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od vojaka, ktorý by tým porušil štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.
(5)
Vojenský policajt je povinný vojaka vopred poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Ak vojak nevyhovie bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1, môže byť predvedený na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(7)
O predvedení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
(8)
Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa obdobne vzťahujú aj na osoby uvedené v § 2 písm. b) až d). Ak tieto osoby odmietnu podať potrebné vysvetlenie, je vojenský policajt oprávnený predviesť ich na najbližší útvar Vojenskej polície. Ak vojenský policajt nevyužije toto oprávnenie, je povinný osoby uvedené v § 2 písm. b) až d) ihneď prepustiť.
(9)
Vojenský policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak ju musí ihneď prepustiť. Odovzdanie alebo prepustenie predvedenej osoby vojenský policajt zaznamená v úradnom zázname o predvedení.
(10)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov2f) a na náhradu príjmu (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Vojenská polícia. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(11)
Nárok na náhradu podľa odseku 10 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.
§11a Oprávnenie požadovať informácie
Pri plnení úloh podľa tohto zákona je vojenský policajt oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa.
§12 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Vojenský policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.
(2)
Namiesto dokladov uvedených v odseku 1 môže osoba predložiť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
osobnú identifikačnú kartu príslušníka ozbrojených síl,
g)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
h)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
i)
potvrdenie o občianskom preukaze,
j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, vojenský policajt je oprávnený osobu predviesť na zistenie jej totožnosti na najbližší útvar Vojenskej polície.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, vojenský policajt je oprávnený predviesť osobu na najbližší útvar Vojenskej polície a o zistenie totožnosti požiadať príslušný útvar Policajného zboru.
(5)
Ak vojenský policajt nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidencii obyvateľov a ak je podozrenie, že osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, je povinný túto osobu odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu.2g)
(6)
Vojenský policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánu činnému v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu ihneď prepustí.
(7)
Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, vojenský policajt o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo do príslušného zariadenia; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo do príslušného zariadenia, a ak ide o duševne chorú osobu, odovzdá ju do príslušného zariadenia.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby vyhotoví vojenský policajt úradný záznam.
§13 Oprávnenie zaistiť osobu
(1)
Vojenský policajt je oprávnený zaistiť osobu uvedenú v § 2, ktorá
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život alebo zdravie inej osoby, alebo majetok,
b)
sa pokúsila pri predvedení podľa § 11 ods. 6 alebo § 12 ods. 3 o útek,
c)
je pristihnutá pri páchaní priestupku a je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
d)
sa vzdialila bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,2h)
e)
v zariadení Vojenskej polície alebo pri vykonávaní služobného zákroku alebo služobného úkonu sa správa násilne,
f)
sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 12 sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje proti nebezpečnému páchateľovi, a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 12 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore.
(2)
Vojenský policajt za nebezpečného páchateľa považuje každého, kto podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečný pre život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo inej osoby tým, že ide o
a)
páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou,
b)
zadržanú osobu na úteku,
c)
osobu na úteku z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
d)
osobu, ktorú podľa iných nepochybných okolností je potrebné považovať za osobu nebezpečnú pre život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo inej osoby.
(3)
Útvar Vojenskej polície bezodkladne vydá o zaistení osoby podľa odseku 1 rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a odovzdá ho zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu môže zaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2i)
(4)
Vojenský policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(5)
Ak pominú dôvody zaistenia, je vojenský policajt povinný osobu ihneď prepustiť. Osobu možno zaistiť len na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na 24 hodín od okamihu obmedzenia osobnej slobody.
(6)
O odovzdaní osoby vyhotoví vojenský policajt úradný záznam.
(7)
Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z jej blízkych osôb a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci. Pri zaistení vojaka je vojenský policajt povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť jeho veliteľa2j) alebo vedúceho služobného úradu.2k) Pri zaistení neplnoletej osoby je vojenský policajt povinný vyrozumieť zákonného zástupcu tejto osoby.
§13a Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Vojenský policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činnému v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu príslušného na prejednanie priestupku. Vojenský policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní odo dňa zaistenia.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, vojenský policajt je povinný zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vojenský policajt vráti vec osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
(4)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, Vojenská polícia túto inú osobu písomne vyzve v lehote do 90 dní po zaistení veci, aby si vec prevzala. Táto osoba je povinná uhradiť Vojenskej polícii pri prevzatí veci náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti so zaistením a úschovou veci.2l)
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu.
(6)
Ak si vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, Vojenská polícia odovzdá vec ministerstvu.
(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy, Vojenská polícia vec odovzdá ministerstvu a vyhlási verejný opis veci. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie vlastníka alebo oprávneného držiteľa, a to spolu s výzvou, aby sa vlastník alebo oprávnený držiteľ prihlásil do jedného roka odo dňa zaistenia veci.
(8)
V prípadoch uvedených v odsekoch 6 a 7 sa po uplynutí lehoty vec stáva majetkom štátu.
(9)
Ministerstvo rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije na potreby štátnej správy, Vojenskej polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu, Vojenskú políciu alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky, ministerstvo určí právny subjekt, ktorý vec vydraží.2m) Pri neúspešnosti dražby vecí uvedených v odsekoch 6 a 7 právny subjekt určený ministerstvom zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.
(10)
Ak ministerstvo alebo Vojenská polícia nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva obdobnú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.2n)
(11)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§14 Umiestnenie zaistenej osoby do cely policajného zaistenia
(1)
Vojenský policajt je oprávnený umiestniť do cely policajného zaistenia2o) (ďalej len „cela“)
a)
osobu zaistenú podľa § 13,
b)
zadržanú osobu uvedenú v § 2,
c)
vojaka zatknutého na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho rozkazu,
d)
vojaka, ktorý je prevzatý vojenským policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
e)
vojaka, ktorý má byť dodaný do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Odovzdanie a prevzatie osoby uvedenej v odseku 1 a jej vecí vojenský policajt a príslušník Policajného zboru potvrdia podpisom v zápisnici.
(3)
Osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných návykových látok, môže byť umiestnená do cely len vtedy, ak lekár po vykonanom vyšetrení nezistí dôvody na jej umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia alebo ak po vykonanom ošetrení už nebude dôvod na jej prijatie do zdravotníckeho zariadenia.
(4)
Ak osoba, ktorá má byť umiestnená v cele, je zranená alebo ak upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, vojenský policajt zabezpečí jej lekárske vyšetrenie a vyžiada si vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele.
§16 Oprávnenie odobrať zbraň
(1)
Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň,3) a ak ju má, je oprávnený ju odobrať.
(2)
Vojenský policajt vykonávajúci službu pri ochrane chráneného vojenského objektu má oprávnenie podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do tohto objektu alebo z neho odchádza, okrem príslušníka Vojenského spravodajstva pri plnení služobných úloh alebo povinností alebo príslušníka Policajného zboru pri ochrane určených osôb. Na tento účel je vojenský policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila prehliadke batožiny, prehliadke dopravného prostriedku alebo aby prešla zariadením na detekciu látok a predmetov.
(3)
Odobratú zbraň podľa odseku 1 alebo 2 je vojenský policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby z chráneného vojenského objektu. Ak bránia zákonné dôvody odobratú zbraň vrátiť, vojenský policajt zbraň nevráti a vystaví osobe potvrdenie o odobratí zbrane.
§17 Oprávnenie na prehliadku dopravných prostriedkov
(1)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať vozidlá vedené vojakmi a vojenské vozidlá.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať všetky dopravné prostriedky vo vojenských objektoch a všetky dopravné prostriedky pri vchádzaní do vojenských objektov alebo vychádzaní z nich.
(3)
Prehliadkou dopravných prostriedkov sa nesmie sledovať iný záujem, než ktorý je uvedený v § 3.
§17a Oprávnenie na prehliadku osôb, vojenských objektov, objektov, batožiny, vecí
Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku všetkých vojenských objektov, osôb, ich batožiny a vecí vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, pri ich vchádzaní do nich a vychádzaní z nich. Prehliadkou osôb, batožiny a vecí sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v § 3.
§17b Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti osôb
(1)
V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. m) je vojenský policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by mohla byť ohrozená ich bezpečnosť.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3)
Prehliadkou osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v § 3 ods. 1 písm. m).
§17c Oprávnenie pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov
(1)
Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov oprávnený
a)
vykonať prehliadku lietadla, osôb, batožiny a prepravovaného nákladu,
b)
na vyžiadanie vykonať bezpečnostný sprievod lietadla.
(2)
Pri výkone oprávnení podľa odseku 1 v priestoroch verejného letiska je vojenský policajt povinný postupovať v súlade s pravidlami ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.2p)
§18 Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových vozidiel a nemotorových vozidiel
(1)
Vojenská polícia vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.3a)
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vodičovi vojenského vozidla zakázať ďalšie používanie vojenského vozidla, ak zistí závažné porušenie pravidiel cestnej premávky alebo zásad určených pre premávku vojenských vozidiel.
(3)
Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad vydaný v cudzine, technické osvedčenie vozidla s evidenčným číslom alebo tabuľku s evidenčným číslom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.3aa)
(4)
Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,3b) riadení cestnej premávky vojenských vozidiel, motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo pri ich zastavovaní má vojenský policajt rovnaké oprávnenia ako policajt Policajného zboru.
§19 Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu alebo na ochranu práv a slobôd iných osôb, je vojenský policajt oprávnený prikázať každému, aby v nevyhnutnom čase nevstupoval na určené miesto alebo ani sa na ňom nezdržiaval, alebo aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.
§20 Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)
Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov oprávnený vyžadovať od príslušných orgánov informácie z dopravných evidencií v prípadoch, v ktorých by predchádzajúci postih mohol viesť k posúdeniu skutku ako trestného činu.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vykonávať obhliadku miesta priestupku, obhliadku veci majúcej vzťah k spáchanému priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať dôkazy.
(3)
Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov oprávnený vyžadovať vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky.3c)
(4)
Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.
§20a Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)
Vojenský policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce, najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osoby a veci a pri identifikácii osoby a veci.
(2)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať iba vtedy, ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(3)
Vojenský policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické pravidlá.
§20b Oprávnenie používať výbušniny
(1)
Určený vojenský policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. m) a majetku používať výbušniny, najmä pri likvidácii nástražných výbušných systémov a pri likvidácií nálezu munície.
(2)
Vojenského policajta na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,3d) ktorý zabezpečí, aby sa určený vojenský policajt pred začatím prác s výbušninami riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nimi.
(3)
Na zaobchádzanie s výbušninami sa vzťahuje osobitný predpis.3e)
§20c Oprávnenie držať nebezpečné látky a zakázané veci
(1)
Určený vojenský policajt je oprávnený držať, skladovať alebo používať nebezpečné látky a zakázané veci, najmä na účely výučby, výcviku alebo skúšky. Týmito látkami a vecami sa rozumejú najmä strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo, omamné a psychotropné látky, mŕtvolné pachy, prekurzory, jedy, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
(2)
Vojenského policajta na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,3d) ktorý zabezpečí, aby sa určený vojenský policajt pred začatím prác s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nimi.
(3)
Na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa vzťahujú osobitné predpisy.3f)
§20d Oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla
Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany vojenského objektu, vojenského konvoja a vojenského transportu oprávnený prerušiť činnosť bezpilotného lietadla3g) na mieste, kde je to zakázané [§ 37c ods. 1 písm. b)].
§20e Spoločné ustanovenie k oprávneniam vojenského policajta
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku vojenského policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa § 11 až 20d a oprávnení podľa osobitných predpisov.4)
Tretí oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane
§22 Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
spútavací opasok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
použitie špeciálneho streliva,
n)
zbraň.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla (§ 20d) môže vojenský policajt upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať, alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.
(3)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu osoby, ktorá sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil zjavne neprimeranú ujmu. O použití donucovacieho prostriedku prerušenia činnosti bezpilotného lietadla rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané zakázanej činnosti. Vojenský policajt upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(4)
Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a i) až n) voči všetkým osobám, ak je sám týmito osobami napadnutý alebo ak ohrozujú život alebo zdravie inej osoby.
(5)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
§23 Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadnutiu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný, alebo zabezpečil, aby táto osoba opustila zakázaný priestor.
(2)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 hmaty a chvaty je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie pasívny odpor,
b)
zatkol vojaka, ktorý kladie pasívny odpor.
§24 Použitie pút a spútavacieho opasku
(1)
Putá je vojenský policajt oprávnený použiť
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby uvedenej v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, napáda inú osobu alebo vojenského policajta alebo poškodzuje majetok, nereaguje na výzvu, aby od takého konania upustila, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek,
b)
na zatknutého vojaka, vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor, napáda inú osobu alebo vojenského policajta alebo poškodzuje majetok, nereaguje na výzvu, aby od takého konania upustil, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odseku 1, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť neúčinné.
§25 Použitie služobného psa
(1)
Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených vojenských objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby,
e)
aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť vzatá do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(2)
Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.
§26 Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla
Technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla je vojenský policajt oprávnený použiť v prípade, keď sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným vojenským policajtom a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť alebo vozidlo stojí vo vojenskom obvode na mieste, kde je to zakázané a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje.
§27 Použitie zastavovacieho pásu a iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla
(1)
Zastavovací pás je vojenský policajt oprávnený použiť na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitného predpisu5) nezastaví, ak je
a)
bezohľadnou jazdou ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravuje páchateľ zločinu, hľadaná osoba, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný.
(2)
Za podmienok uvedených v odseku 1 môže vojenský policajt na zastavenie takého vozidla použiť aj iné prostriedky, najmä vojenské vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a pod.
§28 Použitie zásahovej výbušky
Zásahovú výbušku je vojenský policajt oprávnený použiť v uzavretom priestore proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.
§29 Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť v nutnej obrane5a) alebo krajnej núdzi,5b) spravidla v zápase s útočníkom, ak nemožno jeho odpor prekonať iným spôsobom.
§30 Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude nasledovať,
b)
zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kam je vstup zakázaný,
c)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor,
d)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo má byť vzatá do väzby, alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
§30a Osobitné prípady použitia ochrannej kukly
Ak je to nutné v záujme bezpečnosti vojenského policajta a osoby jemu blízkej, vojenský policajt je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania zločinu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ a identifikačné číslo zakročujúceho vojenského policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje veliteľ akcie.
§32 Použitie zbrane
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu vojenského policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený vojenský objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb alebo iný dôležitý záujem uvedený v tomto zákone a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitných predpisov2c) nezastaví,
i)
ak nemožno inak prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je taká činnosť zakázaná.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 ods. 1 písm. n) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je vojenský policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. i).
(4)
Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§32a Použitie špeciálneho streliva
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť špeciálne strelivo pri služobných zákrokoch pod jednotným velením podľa § 34 a pri plnení úloh, ktoré určí minister.
(2)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom, strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou a špeciálne strelivo, ktorého použitie pri plnení úloh určí minister.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, a najmä na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a na zdravie nezúčastnených osôb.
§33 Povinnosti vojenského policajta po použití donucovacích prostriedkov a zbrane
(1)
Ak vojenský policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je vojenský policajt povinný ihneď, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný urobiť všetky neodkladné úkony, aby mohla byť riadne objasnená oprávnenosť použitia zbrane.
(3)
Každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň, je vojenský policajt povinný bezodkladne hlásiť svojmu nadriadenému.
(4)
O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je vojenský policajt povinný podať svojmu nadriadenému písomné hlásenie s uvedením dôvodu, priebehu a výsledku ich použitia.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zbrane alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade s týmto zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam a odpis zašle prokurátorovi.
(6)
Ak vojenský policajt použije donucovacie prostriedky alebo zbraň mimo miesta svojho služobného pôsobenia, ohlási ich použitie najbližšiemu útvaru Vojenskej polície. Na ďalší postup sa vzťahujú odseky 4 a 5.
§34
Pri služobných zákrokoch Vojenskej polície pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov a zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky o použití donucovacích prostriedkov a zbrane sa musí uchovať na zvukovom alebo písomnom zázname. Po použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky postupuje podľa § 33.
§35 Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a osobe zjavne mladšej ako 15 rokov nesmie vojenský policajt použiť údery a kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, putá, služobného psa a úder strelnou zbraňou okrem prípadov, ak útok týchto osôb ohrozuje život alebo zdravie vojenského policajta alebo život a zdravie iných osôb alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§35a Skrátené vyšetrovanie
(1)
Vojenský policajt v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne a zodpovedá za ich včasné vykonanie.
(2)
Vojenský policajt v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, oddelení Vojenskej polície a služieb Policajného zboru v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom5c) vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.
Spracúvanie informácií a osobných údajov
§35b Spracúvanie informácií Vojenskou políciou
(1)
Vojenská polícia zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých podľa tohto zákona a osobitného predpisu5d) spracúva informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh Vojenskej polície vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia, v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.
(2)
Vojenská polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukový, obrazový alebo iný záznam
a)
z miesta verejne prístupného,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak je na vyhotovovanie záznamu podľa odseku 2 písm. a) zriadený monitorovací systém, Vojenská polícia je povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takéhoto systému.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačného systému podľa odseku 1, ako aj zvukový, obrazový alebo iný záznam podľa odseku 2 písm. a) Vojenská polícia poskytuje a sprístupňuje
a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Policajnému zboru,
d)
Slovenskej informačnej službe,
e)
Vojenskému spravodajstvu,
f)
Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona,
j)
do zahraničia podľa § 35ga až 35gc.
(5)
Vojenská polícia poskytuje vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi informácie a osobné údaje, ktoré získala pri plnení svojich úloh o
a)
porušení služobnej disciplíny5e) alebo pracovnej disciplíny5f) osôb uvedených v § 2,
b)
osobách, ktorým bola konaním osôb uvedených v § 2 písm. a) spôsobená ujma.
(6)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov poskytované podľa odsekov 4 a 5 nie sú verejne prístupné a subjekty uvedené v odseku 4, vedúci služobného úradu a veliteľ ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Vojenskej polície.
(7)
Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Vojenskej polície, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8)
Vojenská polícia najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh Vojenskej polície.
§35c Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania
(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov (ďalej len „plnenie úloh Vojenskej polície na účely trestného konania“) je Vojenská polícia pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná
a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh Vojenskej polície.
(2)
Vojenská polícia je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie týchto úloh
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)
Vojenská polícia je oprávnená pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania spracúvať všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom5g) a biometrické údaje,5h) ak je to vzhľadom na účely trestného konania nevyhnutné.
(4)
Vojenská polícia nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa automatizovane.
(5)
Vojenská polícia spracúva podľa odsekov 1 až 3 aj osobné údaje získavané pri odhaľovaní a zisťovaní páchateľa činu inak trestného,5i) ktorého sa dopustila osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nedostatok veku alebo pre nepríčetnosť.
§35d Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1)
Pri pátraní po osobe je Vojenská polícia oprávnená
a)
združovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré získala na rozdielne účely,
b)
spracúvať všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom a biometrické údaje takejto osoby, ak je to nevyhnutné na jej vypátranie.
(2)
Po vypátraní hľadanej osoby Vojenská polícia bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje takejto osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak
a)
osoba bola hľadaná opakovane,
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania.
§35e Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)
Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej vedie osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov súhlas,
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vojenská polícia poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Vojenská polícia poskytnúť alebo sprístupniť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch dní po odstránení prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Vojenskej polícii.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 a 2 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Vojenskej polície.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§35f Zverejňovanie osobných údajov
Vojenská polícia je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Vojenskej polície a na účely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§35g Informovanie o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov
(1)
Každý má právo písomne požiadať Vojenskú políciu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Vojenská polícia spracúva o jeho osobe. Vojenská polícia je povinná bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.
(2)
Vojenská polícia na základe písomnej žiadosti bezplatne a bezodkladne zlikviduje alebo opraví nepravdivé osobné údaje vzťahujúce sa na osobu žiadateľa.
(3)
Vojenská polícia alebo ministerstvo pri zistení nepravdivých údajov oznámi žiadateľovi, že ich zlikvidovala; pri zistení nepresných údajov žiadateľovi oznámi, že ich opravila, a v ostatných prípadoch oznámi, že jeho žiadosť preverila. Vojenská polícia poskytne žiadateľovi informáciu o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie úloh Vojenskej polície.
§35ga Výmena informácií a osobných údajov s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu“) alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská polícia prijala od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Vojenská polícia touto podmienkou viazaná.
(3)
Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.5j)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje Vojenská polícia odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Vojenská polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie a osobných údajov presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská polícia na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, Vojenská polícia mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala Vojenská polícia od iného členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala Vojenská polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Vojenská polícia o tento súhlas požiada.
(9)
Vojenská polícia môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu alebo výkonu trestu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§35gb Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Vojenská polícia môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 35ga ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol Vojenskej polícii osobné údaje podľa § 35ga ods. 1, požiada Vojenskú políciu o informáciu, ako tieto osobné údaje spracúva, Vojenská polícia je povinná jeho žiadosti vyhovieť.
(2)
Vojenská polícia je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov.
(3)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, Vojenská polícia tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 35ga ods. 3.
(4)
Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 35ga ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie jej úloh, bez zbytočného odkladu tieto údaje zlikviduje alebo anonymizuje.
(5)
Vojenská polícia môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 príjemcovi určiť lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo overiť, či sú pre neho ďalej potrebné.
(6)
Ak Vojenská polícia spracúva osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s lehotou, po uplynutí ktorej musia byť tieto údaje zlikvidované, zablokované alebo overené, či sú na plnenie úloh ďalej potrebné, je Vojenská polícia touto lehotou viazaná; lehota na likvidáciu alebo zablokovanie podľa tohto odseku neplynie, ak sú osobné údaje potrebné na účely prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu alebo výkonu trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, použije sa ustanovenie § 35b ods. 7 a 8.
§35gc Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej únie
(1)
Vojenská polícia môže osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý jej osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby alebo ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitného zákona,5k)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti, alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(2)
Vojenská polícia poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej poskytla osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
§35gd Uplatňovanie práva dotknutej osoby
Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu podľa § 35ga ods. 1 o nej spracúva, ak tento orgán požiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov.
§35h Prevádzkovateľ informačných systémov
Prevádzkovateľom informačných systémov Vojenskej polície podľa osobitného zákona5d) je ministerstvo.
TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§36 Náhrada škody
(1)
Náhrada škody vzniknutej činnosťou Vojenskej polície sa spravuje osobitným zákonom.7)
(2)
Štát zodpovedá za škodu7aa) spôsobenú Vojenskou políciou, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých, nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré boli Vojenskej polícii poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu uvedeného v § 35ga.
(3)
Náhradu škody poskytne v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje úhradu nákladov od orgánu členského štátu uvedeného v § 35ga, ak uhradilo škodu podľa odseku 2.
Vzťahy Vojenskej polície k právnickým a fyzickým osobám, policajným zborom a obecným políciám
§37 Vzťah k štátnym orgánom, vyšším územným celkom, obciam a iným právnickým osobám, fyzickým osobám a k zahraničiu
(1)
Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať od štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie.
(2)
Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.7a)
(3)
Vojenská polícia pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä s Policajným zborom, Zborom väzenskej a justičnej stráže, colnými orgánmi a obecnou políciou.
(4)
Vojenská polícia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, spolupracuje s políciami iných štátov.
§37a Plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
(1)
Vojenský policajt môže plniť úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Podmienky pôsobenia vojenského policajta mimo územia Slovenskej republiky upravujú predpisy o ozbrojených silách Slovenskej republiky7b) a o štátnej službe profesionálnych vojakov.7c)
(3)
Požiadavky na úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti vojenských policajtov, ktorí majú pôsobiť mimo územia Slovenskej republiky, určí riaditeľ Vojenskej polície.
(4)
Vojenských policajtov, ktorí majú pôsobiť mimo územia Slovenskej republiky, vyberá riaditeľ Vojenskej polície.
§37b Zákaz preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii a
zákaz používať rovnošatu Vojenskej polície
(1)
Zakazuje sa preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii inej osobe ako vojenskému policajtovi použitím označenia „VOJENSKÁ POLÍCIA“ vo všetkých tvaroch vrátane zmien v ich diakritike alebo s malými písmenami, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky, na motorovom vozidle, na nemotorovom vozidle a v ústnom vyhlásení; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojenskému policajtovi používať označenie „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie Vojenskej polície podľa § 9 ods. 2 písm. e).
(2)
Ak osobitné predpisy7d) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojenskému policajtovi používať vojenskú rovnošatu s vonkajším označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojenskému policajtovi používať služobný preukaz, služobný odznak alebo preukaz, alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom alebo so služobným odznakom.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva.
§37c Zákaz vstupovať do chráneného vojenského objektu a zákaz činnosti bezpilotného lietadla
(1)
V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje
a)
vstupovať bez povolenia do chráneného vojenského objektu, ktorý chráni Vojenská polícia alebo dozorná služba, alebo strážna služba ozbrojených síl Slovenskej republiky,7e)
b)
činnosť bezpilotného lietadla
1.
vo vojenských objektoch, ktoré sú označené zákazom fotografovania,7f) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu,7fa)
2.
v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na príslušníkov Vojenského spravodajstva pri plnení služobných úloh alebo povinností.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované bezpilotnými lietadlami podľa osobitného predpisu.7fb)
(4)
Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 3 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
§37d Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz
a)
používať označenie „VOJENSKÁ POLÍCIA“, „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie podľa § 9 ods. 2 písm. e) (§ 37b ods. 1),
b)
používať vojenskú rovnošatu s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“, služobný preukaz, služobný odznak alebo preukaz, alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom alebo so služobným odznakom (§ 37b ods. 2),
c)
vstupovať do chráneného vojenského objektu [§ 37c ods. 1 písm. a)],
d)
činnosti bezpilotného lietadla vo vojenskom objekte do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice určenej časti vzdušného priestoru, v ktorom bolo z obranných a bezpečnostných dôvodov obmedzené vykonávanie letov civilných lietadiel [§ 37c ods. 1 písm. b) prvý bod],
e)
činnosti bezpilotného lietadla v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany [§ 37c ods. 1 písm. b) druhý bod].
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur. V blokovom konaní možno za priestupky podľa odseku 1 uložiť pokutu do 300 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 objasňuje Vojenská polícia.
(4)
Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7g)
§38 Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)
Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby, ktorá má byť umiestnená v cele podľa tohto zákona a stravovanie zatknutej osoby, zadržanej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, alebo odovzdanej osoby5c) sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie takej osoby.
(2)
Osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, sa strava poskytne, len ak obmedzenie jej osobnej slobody trvá dlhšie ako šesť hodín; v ostatných prípadoch sa stravovanie takej osobe zabezpečí, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav alebo vek alebo ak si to vyžaduje iná vážna okolnosť, ktorá je známa vojenskému policajtovi.
(3)
Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda a ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas obmedzenia osobnej slobody umožňuje; inak výdavky znáša štát. Ak osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, odmietne poskytnutie stravy, vojenský policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, a v prítomnosti iného vojenského policajta tento záznam predloží osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, na podpis. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, vojenskí policajti zaznamenajú túto skutočnosť v úradnom zázname a záznam predložia svojmu nadriadenému.
(4)
Limit výdavkov na stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.8) Podrobnosti o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§38a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§39 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008).
1)
§ 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 455/2004 Z. z.
2)
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2aa)
§ 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 53 a 53a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2ba)
§ 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.
§ 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 98/2019 Z. z.
2bb)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. v znení oznámenia č. 370/2001 Z. z.).
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
2c)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
2da)
§ 53a zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 161/2024 Z. z.
2f)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2g)
§ 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2i)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2l)
§ 742 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2m)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2n)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2p)
§ 2 písm. n) a § 34 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3aa)
§ 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c)
§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
3d)
§ 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
3e)
Tretia časť zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
3f)
Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3g)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
4)
Napríklad § 69 ods. 2, § 70 ods. 8, § 72 ods. 12 a 13 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
5d)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5f)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
5j)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze-
5k)
Trestný poriadok.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7aa)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7c)
§ 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.
7e)
§ 14 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7fa)
Čl. 2 ods. 2 písm. c) a čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24. 12. 2005).
7fb)
§ 1 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.