Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

15/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023
15
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a podmienky obchodovania s výrobkami z tuleňov,2a)
b)
práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
d)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3)

Základné ustanovenia

§2 Postup pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov
(1)
Pri tranzite5) exemplárov druhov uvedených v prílohe III dohovoru4) sa povolenie na dovoz alebo oznámenie o dovoze6) nevyžaduje, ak ich sprevádza platné povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz7) alebo iný doklad preukazujúci pôvod exemplára vydaný v súlade s dohovorom8) s uvedením miesta určenia exemplárov mimo územia Európskej únie.
(2)
Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) sa môže uskutočniť len cez určené colné úrady a colné priechody (ďalej len „určený colný úrad“).
(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá povolenie na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak
a)
sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,7)
b)
sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a
c)
sú, ak ide o živé exempláre pôvodných druhov chránených živočíchov,10) exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí;11) táto podmienka sa nevzťahuje na vývoz exemplárov na vedecké účely a na účely záchrany daného druhu.
(4)
Ministerstvo vydá potvrdenie na opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise7) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13.
(5)
Pri dovoze exemplárov v množstve väčšom ako desať exemplárov v jednej zásielke je dovozca povinný najmenej 24 hodín vopred ohlásiť ministerstvu čas a určený colný úrad v Slovenskej republike, cez ktorý bude dovážať exempláre.
(6)
Ak dovozca nesprevádza dovážané exempláre sám, povinnosť podľa odseku 5 a povinnosti ustanovené v osobitnom predpise12) sa nevzťahujú na dopravcu exemplárov.
(7)
Na vývozcu alebo opätovného vývozcu exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu9) sa primerane vzťahujú odseky 5 a 6.
§3 Dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami
(1)
Na dovoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami13) na účely výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami evidovanými výkonným orgánom14) štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o dovoze,6) ak
a)
má dovozca kvalifikáciu vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké účely,
b)
je zásielka označená štítkom,15) ktorého určená vyplnená časť bola zaslaná vývozcom výkonného orgánu štátu vývozcu.
(2)
Ministerstvo eviduje vedcov a vedecké inštitúcie na osobitnom zozname na základe ich písomnej žiadosti.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej desaťročnú odbornú prax vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké účely a
c)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten,
a)
kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov,16) alebo
b)
komu nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu17) vo veciach ochrany exemplárov druhov chránených podľa tohto zákona a osobitného predpisu3) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu.
(5)
Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše právnickú osobu, ktorá
a)
má v zriaďovacej listine alebo v štatúte18) uvedenú vedeckú činnosť,
b)
je bezúhonná.
(6)
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 fyzickú osobu, ktorá
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b)
bola odsúdená za trestný čin podľa odseku 4 písm. a) alebo jej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri pohovore,
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(7)
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 právnickú osobu,
a)
ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri pohovore,
b)
ktorej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo
d)
ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(8)
Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu podľa odseku 2 osobu uvedenú v odsekoch 3 a 5, ktorá
a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch do jedného mesiaca odo dňa zmeny alebo
b)
nemôže vykonávať vedeckú činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(9)
Na vývoz a opätovný vývoz exemplárov medzi vedcami a vedeckými inštitúciami sa vzťahujú odseky 1 a 8.
(10)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§4 Držba a komerčné činnosti na území Európskej únie
(1)
Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného predpisu9) uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. e)] je zakázané
a)
držať,
b)
odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci územia Slovenskej republiky okrem zariadení alebo osôb podľa odseku 2.
(2)
Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na
a)
zoologické záhrady,19)
b)
chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov,19a)
c)
záchytné strediská,19a)
d)
zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti19b) pre druhy alebo poddruhy, na ktoré sa vzťahuje odsek 1,
e)
zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,19c)
f)
zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1 z dôvodov podľa osobitného predpisu,19d)
g)
veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky.
(3)
Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
a)
prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu,9)
b)
prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3) pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára,
c)
chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A až D osobitného predpisu9) spolu s označením „Chránené podľa CITES“.
(4)
Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.
§5 Obchod s výrobkami z tuleňov
(1)
Zakazuje sa dovoz, tranzit a preprava výrobkov z tuleňov druhu tuleň grónsky (Pagophilus groenlandicus) a tuleň mechúrnatý (Cystophora cristata) na účely predaja, kúpy, ponuky na kúpu, nadobudnutia na komerčné účely, vystavovania na verejnosti na komerčné účely, využitia na komerčný zisk a predaj, držby na predaj a ponuky na predaj; pod výrobkami z tuleňov sa rozumejú exempláre uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 iba pre výrobky z tuleňov, pri ktorých dovozca preukáže, že sú výsledkom tradičného lovu uskutočňovaného Inuitmi.
§5a Udeľovanie licencie na balenie kaviáru
(1)
Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci členských štátov Európskej únie sa povoľuje iba zariadeniam s licenciou na výrobu, spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru (ďalej len „licencia“), ktorú udeľuje ministerstvo rozhodnutím.
(2)
Ministerstvo udelí licenciu fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná [§ 3 ods. 4 písm. a)]; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(3)
Ministerstvo udelí licenciu právnickej osobe,
a)
ktorá spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b),
b)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je bezúhonnou osobou (§ 3 ods. 4); bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)
Platnosť licencie zaniká fyzickej osobe-podnikateľovi, ak
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
uplynula doba platnosti licencie.
(5)
Platnosť licencie zaniká právnickej osobe, ak
a)
zanikla,
b)
uplynula doba platnosti licencie.
(6)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak fyzická osoba-podnikateľ
a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov,16) alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(7)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak právnická osoba
a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
prestala spĺňať podmienku uvedenú v odseku 3 písm. b), alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(8)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie aj vtedy, ak právnickej osobe bola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu17) vo veciach ochrany exemplárov druhov chránených podľa tohto zákona a osobitného predpisu.3)
(9)
Ak bola licencia zrušená podľa odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo odseku 8, možno ďalšiu licenciu tomu istému žiadateľovi udeliť až po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.
(10)
Ministerstvo môže zrušiť licenciu, ak fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnická osoba bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch do jedného mesiaca odo dňa zmeny alebo ak neplní podmienky uvedené v rozhodnutí, ktorým bola licencia udelená.
(11)
Zariadenia s licenciou sú povinné viesť záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru (ďalej len „záznamy") a sú povinné uchovávať záznamy po dobu piatich rokov od zániku alebo zrušenia licencie. Zariadenia s licenciou vykonajú záznamy o zmenách v deň zmeny. Záznamy musia byť prístupné na účely výkonu štátneho dozoru. Podrobnosti o záznamoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§6 Konanie o vydaní povolenia a potvrdenia
(1)
Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz22) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.23)
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
b)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo štátu opätovného vývozu a miesto určenia,
c)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu exemplára (§ 12) a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
d)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
e)
predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, opis podmienok prepravy, najmä pre živý exemplár,
f)
informáciu o zamietnutí žiadosti,24) ak sa týka exemplárov, pre ktoré bola v minulosti obdobná žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietnutá.
(3)
Prílohou žiadosti sú listinné dôkazy25) preukazujúce splnenie podmienok na vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1.
(4)
Listinný dôkaz25) vydaný výkonným orgánom mimo územia Slovenskej republiky môže byť v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.
(5)
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. Konanie sa začína doručením kompletnej žiadosti.
(6)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
názov dohovoru,4) prípadne aj jeho skratku „CITES“ a údaj o tom, či ide o povolenie na dovoz, vývoz, alebo potvrdenie na opätovný vývoz,
b)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
c)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo opätovného vývozu a miesto určenia,
d)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu (§ 12) a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
e)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
f)
podmienky určené v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,26)
g)
číslo povolenia alebo potvrdenia, dobu jeho platnosti, dátum vydania, názov a odtlačok pečiatky ministerstva a meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca.
(7)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3) ministerstvo vydá povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1. Na rozhodnutie o vydaní povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu,27) ak sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu. Rozhodnutie o vydaní povolenia alebo potvrdenia nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8)
Uzavretá kúpna zmluva nemá vplyv na rozhodovanie o udelení povolenia alebo potvrdenia podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu3) s výnimkou prípadov, keď bola kúpna zmluva uzatvorená pred obmedzením dovozu exemplárov, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy.
(9)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 sa vydáva na úradnom tlačive. Údaje v tomto tlačive sa uvádzajú v štátnom jazyku28) a v anglickom jazyku.
(10)
Súčasťou povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 môžu byť aj osobitné prílohy.
(11)
Ministerstvo žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom,29) alebo ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.3)
(12)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vydania povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(13)
Žiadateľ o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.
(14)
Ak by sa doručovanie žiadateľovi o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 spájalo s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o žiadateľa so sídlom v cudzine, môže mu ministerstvo uložiť, aby si zvolil na prijímanie písomností zástupcu, ktorému ich možno bez ťažkostí a prieťahov doručovať. Ak si ho žiadateľ nezvolí, budú sa preňho písomnosti ukladať na ministerstve s účinkami doručenia; o tom je ministerstvo povinné ho poučiť.
(15)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok na jeho vydanie prehlási ministerstvo písomne za neplatné odo dňa ich vydania.
§6a Konanie o vydaní ďalších druhov potvrdení
(1)
Ministerstvo vydá potvrdenie o putovnej výstave,29a) potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitných predpisoch3) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(2)
Potvrdenie o putovnej výstave29a) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29e)
(3)
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
čestné vyhlásenie o vlastníctve exemplára,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,29f)
d)
listinné dôkazy, ktorými sú:
1.
preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) a potvrdenie podľa osobitného predpisu,29g) ak boli vydané,
2.
kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a,
3.
kópia povolenia na dovoz6) alebo
4.
kópia rovnocenného potvrdenia o putovnej výstave vydaného treťou krajinou,
e)
doklad preukazujúci vedenie evidencie podľa § 10 a 11,
f)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,3)
g)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára živočícha vrátane charakteristiky prepravného zariadenia a opis chovného zariadenia v mieste prvého určenia, v ktorom bude exemplár umiestnený.
(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 môže žiadateľ pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odseku 3, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o putovnej výstave.
(5)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 4, 5, 7 až 15 a § 7.
(6)
Potvrdeniu vydanému podľa odseku 2 ministerstvo pridelí evidenčné číslo výstavy.
(7)
Potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29h) Žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje náležitosti primerane podľa odseku 3.
(8)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 7 sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 8.
(9)
Po odovzdaní originálu potvrdenia o putovnej výstave alebo potvrdenia o osobnom vlastníctve ministerstvu, ministerstvo vráti žiadateľovi originál dokladu podľa odseku 3 písm. d) bodu 1.
§7 Zmena, zrušenie a zánik povolenia alebo potvrdenia
(1)
Ministerstvo môže na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu ním vydané povolenie alebo potvrdenie podľa § 6 ods. 1 zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
dôjde k zmene skutočností rozhodných na jeho vydanie,
b)
to vyžadujú záujmy chránené týmto zákonom alebo osobitným predpisom3) alebo
c)
oprávnený nedodržuje podmienky určené v povolení alebo v potvrdení, alebo závažným spôsobom či opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.3)
(2)
Náklady, ktoré vznikli ministerstvu v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, hradí ministerstvo. Náklady, ktoré vznikli účastníkovi konania v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, hradí účastník konania.
(3)
Platnosť povolenia alebo potvrdenia podľa § 6 ods. 1 zaniká
a)
dňom, keď sa ministerstvo dozvedelo od oprávnenej osoby o skončení vykonávania povolenej činnosti,
b)
uplynutím doby platnosti povolenia alebo potvrdenia,
c)
smrťou oprávnenej osoby, jej vyhlásením za mŕtvu, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie alebo potvrdenie vydané, alebo
d)
ak vydávajúci orgán alebo Európska komisia po konzultácii s týmto orgánom ustanoví, že bolo vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok na jeho vydanie.30)
§8 Konanie o udelení výnimky a súhlasu
(1)
Ministerstvo udelí výnimku zo zákazu komerčných činností vydaním potvrdenia, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu31) a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(2)
Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
c)
druh a účel komerčnej činnosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo udelí súhlas na premiestnenie34) živých exemplárov na území Európskej únie vydaním potvrdenia, ak
a)
sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise,34)
b)
neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(4)
Žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
c)
čas a spôsob premiestnenia,
d)
opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom budú živé exempláre umiestnené.
(5)
Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.35)
(6)
Ustanovenie § 6 ods. 2 písm. f), odseky 4, 5, 7, 8, 11 až 15 a § 7 platia rovnako aj pri rozhodovaní o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností alebo o udelení súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskej únie.
§8a Konanie o udelení licencie
(1)
Licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť") obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich žiadateľ zriadi.
(3)
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo udelí licenciu podľa § 5a ods. 1 a pridelí evidenčný kód.
(5)
Ministerstvo žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak nie sú splnené podmienky na jej udelenie podľa tohto zákona.

Evidencia, preukázanie pôvodu a nezameniteľné označenie exemplárov

§9 Spoločné ustanovenia o evidencii exemplárov
(1)
Ten, kto má v držbe exempláre (ďalej len „držiteľ exemplára“), je povinný viesť o nich evidenciu.
(2)
Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o exemplároch rastlín a živočíchov podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Za vedenie evidencie v botanických záhradách, arborétach, vysokých školách s prírodovedným zameraním a stredných školách s prírodovedným zameraním, v Slovenskej akadémii vied a v ďalších vedeckých inštitúciách, ktoré vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, sa považuje zoznam pestovaných a držaných exemplárov rastlín alebo chovaných a držaných exemplárov živočíchov, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v rámci ktorej sa zber alebo odchyt exemplárov uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov exemplárov, ich počet, lokalitu, kde boli zbierané alebo odchytené, zoznam inak nadobudnutých exemplárov. Zoznam odovzdajú tieto subjekty každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu.
(4)
Vedenie evidencie o exemplároch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, iba ak sú v nej uvedené úplné a pravdivé údaje.
(5)
Držiteľ exemplárov je povinný
a)
na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d)
1.
preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,37)
2.
predložiť evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona,
3.
umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
4.
preukázať spôsob nadobudnutia exemplára,
b)
uchovať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu.
§10 Evidencia exemplárov rastlín
(1)
Evidenciu o exemplároch rastlín tvorí
a)
evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“),
b)
písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín, ktoré obsahuje najmä
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
2.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, a podpis fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
3.
vedecké meno druhu exemplára,
4.
počet nadobudnutých exemplárov,
5.
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
6.
dátum nadobudnutia exemplára,38)
7.
spôsob nadobudnutia exemplára.
(2)
Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živých exemplárov rastlín druhov uvedených v prílohe I dohovoru.4) Evidenčný zoznam predkladá držiteľ týchto exemplárov raz ročne do 31. januára príslušnému okresnému úradu na overenie a potvrdenie správnosti vedenia evidencie za predchádzajúci kalendárny rok. Okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.
(3)
Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. b) vedú držitelia exemplárov rastlín neuvedení v odseku 2.
(4)
Exemplár rastliny zapíše držiteľ exemplára do evidenčného zoznamu v deň jeho nadobudnutia.
(5)
Exemplár rastliny vyradí držiteľ exemplára z evidenčného zoznamu v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia.
§11 Evidencia exemplárov živočíchov
(1)
Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí
a)
druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“),
b)
kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“).
(2)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte vedeckému orgánu38a) (§21) doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte vedeckému orgánu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.
(3)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca zapíše držiteľ exemplára do druhovej karty v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia.
(4)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca vyradí držiteľ exemplára z druhovej karty v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia.
(5)
Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely. Prevádzkovateľ chovnej stanice alebo rehabilitačnej stanice38b) vedie pre exemplár hendikepovaného chráneného živočícha38c) evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „rehabilitácia“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely.
(6)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.
(7)
Držiteľ exemplárov živočíchov uvedených v odseku 6 zapisuje do knihy chovu
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba,
b)
novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c)
každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d)
vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f)
údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g)
iný údaj o chove.
(8)
Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely.
§12 Preukázanie pôvodu exemplára
(1)
Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) preukázať, že exemplár
a)
pochádza z voľnej prírody,
b)
je z potomstva prvej generácie,39)
c)
je z potomstva druhej generácie alebo z potomstva ďalších generácií,40)
d)
je prepadnutý alebo zhabaný,
e)
je získaný zo zariadenia odchovávajúceho živočíchy v zajatí alebo umelo pestujúceho rastliny na komerčné účely, ktoré je registrované na Sekretariáte dohovoru,4)
f)
je získaný z farmového zariadenia, ktoré bolo schválené konferenciou členských štátov dohovoru,4)
g)
je umelo vypestovaný,41)
h)
bol nadobudnutý pred tým, ako sa naň začal vzťahovať dohovor,4)
i)
nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote
(ďalej len „pôvod“).
(2)
Pôvod uvedený v odseku 1 písm. a) až h) sa označuje kódom v súlade s osobitným predpisom.42) Pôvod označený v odseku 1 písm. i) sa označuje kódom „N“.
(3)
Držiteľ exemplára podľa § 29 ods. 2 je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) preukázať oznámenie jeho držby preukazom o pôvode chráneného živočícha.
(4)
Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať
a)
písomným dokladom,43) alebo
b)
preukazom o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“), ak ide o živý exemplár plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9) ktorý nemá vydaný doklad podľa písmena a) okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)].
(5)
Ak držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) písomne nepožiadal ministerstvo o udelenie výnimky alebo súhlasu podľa § 8 alebo nemá vydaný písomný doklad43) podľa odseku 4 písm. a), písomne požiada okresný úrad príslušný podľa miesta držby exemplára o vydanie preukazu o pôvode podľa odseku 4 písm. b) bez zbytočného odkladu
a)
po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,
b)
po nezameniteľnom označení exemplára živočícha, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13 ods. 1, alebo
c)
po určení okresným úradom podľa § 13 ods. 5, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť.
(6)
Pôvod exemplára v preukaze o pôvode určuje okresný úrad na základe písomných podkladov predložených držiteľom exemplára. Okresný úrad určí pôvod exemplára
a)
po predložení
1.
výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného exemplára z voľnej prírody a označí ho kódom „W“,
2.
dokladu o tom, že exemplár sa stal vlastníctvom štátu a označí ho kódom „I“, ktorý sa používa spolu s iným kódom, napríklad „I/W“; pri posudzovaní pôvodu potomstva je určujúci kód uvedený za lomkou,
b)
zhodný s pôvodom uvedeným v povolení na dovoz vydanom ministerstvom na exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu,9)
c)
a označí ho kódom „F“, ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami a) a b) uvedený pôvod „W“, „R“ alebo „N“ určený podľa doterajších predpisov,
d)
a označí ho kódom „C“, ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami a) a b) uvedený kód pôvodu „W“, „R“, „O“ ani „N“ a exemplár po konzultácii s vedeckým orgánom spĺňa kritériá uvedené v osobitnom predpise,11)
e)
v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ exemplára predloží iný písomný doklad, ako je uvedený v písmenách a) až d), alebo ak jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom pred 1. júlom 2002 uvedené, že má pôvod neznámy.
(7)
Ak aspoň jeden z rodičov má určený pôvod, označený kódom „O“, ktorý sa používa spolu s iným kódom, pri posudzovaní pôvodu potomstva je určujúci kód uvedený za lomkou.
(8)
Okresný úrad vydá preukaz o pôvode po overení údajov v písomných dokladoch predložených držiteľom exemplára do 30 dní od doručenia kompletných podkladov podľa odseku 6 písm. a) až d) a v prípade podľa odseku 6 písm. e) do 60 dní od doručenia žiadosti o vydanie preukazu. Ak ministerstvo nemôže vydať stanovisko na základe jemu dostupných dokladov, konzultuje vydanie stanoviska s iným členským štátom alebo treťou krajinou. V takom prípade môže byť lehota predĺžená až do ukončenia konzultácie, maximálne však do 120 dní. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať v ustanovenej lehote, okresný úrad o tom a o dôvodoch písomne upovedomí držiteľa exemplára živočícha. Ak podklady na vydanie preukazu zaslané okresnému úradu nie sú kompletné, okresný úrad bez zbytočného odkladu písomne požiada držiteľa exemplára živočícha o doplnenie chýbajúcich dokladov. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať, okresný úrad o dôvodoch bez zbytočného odkladu písomne upovedomí držiteľa exemplára.
(9)
Preukaz o pôvode je neplatný, ak
a)
nie je potvrdený odtlačkom pečiatky okresného úradu a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo
b)
sa preukáže, že pôvod exemplára bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo bol vydaný na základe nepravdivých údajov, alebo nie sú v ňom uvedené úplné a pravdivé údaje. Preukaz o pôvode písomne prehlási za neplatný odo dňa jeho vydania okresný úrad v sídle kraja.
(10)
Na písomnú výzvu orgánu štátnej správy je držiteľ neplatného preukazu o pôvode povinný bez zbytočného odkladu odovzdať jeho originál.
(11)
Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode, sa neprihliada.
(12)
Okresný úrad môže vydať nový preukaz o pôvode na exemplár, ktorého preukaz o pôvode je neplatný podľa odseku 9, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy nevyhnutné na preukázanie pôvodu podľa odseku 6.
(13)
Pri každej zmene držiteľa exemplára je pôvodný držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj preukaz o pôvode. Nový držiteľ exemplára je povinný nadobudnúť exemplár len spolu s preukazom o pôvode a zapísať do neho svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je novým držiteľom fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, ak je novým držiteľom právnická osoba, dátum nadobudnutia a poradové číslo exemplára v druhovej karte. Preukaz o pôvode sprevádza exemplár pri každom jeho premiestnení. Pri strate alebo krádeži exemplára je posledný držiteľ exemplára povinný bez zbytočného odkladu doručiť originál preukazu o pôvode príslušnému okresnému úradu.
(14)
V prípade, že exemplár živočícha uhynie a držiteľ exemplára si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát, je povinný odovzdať preukaz o pôvode príslušnému okresnému úradu. Ak si ho chce držiteľ exemplára ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, je povinný vyznačiť dátum úhynu v preukaze o pôvode, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu.
(15)
Ak exemplár podľa odseku 5 opustí územie Slovenskej republiky, posledný držiteľ exemplára je povinný do 30 dní odovzdať originál preukazu o pôvode na miestne príslušný okresný úrad.
(16)
Preukaz o pôvode je verejná listina platná len na území Slovenskej republiky.
§12a Preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplára
(1)
Držiteľ živého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)
vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia na druhovej karte,
d)
vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe chovu,
e)
dátum nadobudnutia exemplára,
f)
spôsob nadobudnutia exemplára,
g)
číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského štátu Európskej únie, ak taký doklad bol vydaný,
h)
spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i)
pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej skupiny, ak sa vedie evidencia na druhovej karte, a ich označenie, ak sú označené,
j)
pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k)
pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.
(2)
Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.
(3)
Držiteľ neživého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)
vedecké meno druhu exemplára,
d)
opis a počet nadobudnutých exemplárov,
e)
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
f)
dátum nadobudnutia exemplára,
g)
spôsob nadobudnutia exemplára.
(4)
Pri každej zmene držiteľa neživého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 3 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.
(5)
Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) sú oprávnení vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.
(6)
Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3 nie je úradným potvrdením o tom, že exemplár bol nadobudnutý v členskom štáte Európskej únie alebo dovezený do členského štátu Európskej únie v súlade s osobitnými predpismi.3)
§12b Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
(1)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. j)] a ich krížencov je povinný
a)
viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov,
b)
vyhotoviť fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu s kožou s jedinečným vzorom, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov, a
c)
preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov záznamom o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a fotodokumentáciou podľa písmena b).
(2)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu doručením kópie časti záznamu o nakladaní s neživým exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny.
(3)
Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu nadobudnutia.
(4)
Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia.
(5)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu podľa odseku 1 písm. b), ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov, v deň zápisu exemplára do záznamu a zašle farebné kópie častí prílohy s vyznačenou zmenou písomne alebo elektronicky ministerstvu spolu so zmenou údajov v zázname podľa odseku 2.
(6)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný uchovať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a jeho prílohu podľa odseku 1 písm. b) po dobu desiatich rokov od jeho vyradenia zo záznamu.
(7)
Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“)43b) termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov43aa) kategórie 1,43ab) a odovzdať ho pod dohľadom štátnej ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia. Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o odovzdaní a jeho kópiu zašle ministerstvu do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára.
(8)
Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad) vedie záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného predpisu.43ae) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitných predpisov.36)
§13 Nezameniteľné označenie exemplárov
(1)
Držiteľ živého exemplára živočícha je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára
a)
druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9)
b)
druhov vtákov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.9)
(2)
Držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára spôsobom podľa osobitného predpisu43b) do 30 dní od narodenia alebo nadobudnutia exemplára iným spôsobom okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Ak vyradí držiteľ živý exemplár z evidencie pred uplynutím lehoty podľa prvej vety, je povinný exemplár nezameniteľne označiť pred jeho vyradením. Náklady na nezameniteľné označenie exemplára znáša držiteľ živého exemplára živočícha.
(3)
Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia držiteľ exemplára bez zbytočného odkladu písomne informuje okresný úrad. Opätovné označenie exemplára sa vykonáva spôsobom uvedeným v odseku 2. O novom nezameniteľnom označení exemplára vedie okresný úrad osobitnú evidenciu, zapíše túto zmenu do preukazu o pôvode a bez zbytočného odkladu informuje orgán štátnej správy podľa § 14 písm. d) a vedecký orgán.
(4)
Nezameniteľné označenie exemplára sa nesmie znovu použiť na označenie exemplára s výnimkou prípadu, ak sa uhynutý alebo usmrtený exemplár ponecháva ako dermoplastický preparát v celku.
(5)
Ak nezameniteľné označenie podľa osobitného predpisu43b) nie je možné z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností živočícha, držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 požiada pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 okresný úrad príslušný podľa miesta držby exemplára o určenie iného vhodného označenia alebo o určenie inej lehoty nezameniteľného označenia. Okresný úrad určí na základe stanoviska vedeckého orgánu iné vhodné označenie, dátum dokedy musí byť exemplár nezameniteľne označený, iné vhodné podmienky alebo určí, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť. Okresný úrad tieto skutočnosti zaznamená do druhovej karty, preukazu o pôvode alebo do knihy chovu.
§13a Licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov
(1)
Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov43c) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ktorým bola rozhodnutím ministerstva udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“); to neplatí pre exempláre vtákov, ktoré boli nadobudnuté a označené v súlade s osobitným predpisom43b) mimo územia Slovenskej republiky. Licenciu na krúžky nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Ministerstvo udelí licenciu na krúžky a pridelí evidenčný kód podnikateľovi, ak
a)
spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať táto právnická osoba a jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, a
b)
popis jedinečnosti a nedeliteľnosti krúžkov je v súlade s osobitným predpisom.43c)
(3)
Žiadosť o udelenie licencie na krúžky podáva podnikateľ písomne na ministerstve alebo na okresnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta,43d) a obsahuje
a)
určenie, či ide o výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov,
b)
údaje o druhu krúžkov, spôsobe ich výroby a popis zabezpečenia ich jedinečnosti a nedeliteľnosti podľa osobitného predpisu,43c)
c)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo podnikateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, aj meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.
(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Licencia na krúžky obsahuje evidenčný kód výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, dobu platnosti licencie na krúžky, vzor označenia krúžkov, údaje podľa odseku 3 a ďalšie podmienky prevádzkovania činnosti.
(6)
Držiteľ licencie na krúžky je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch podľa odseku 3 a v podmienkach licencie na krúžky.
(7)
Platnosť licencie na krúžky zaniká
a)
dňom úmrtia, pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony podnikateľa, ktorý je držiteľom licencie na krúžky, alebo dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na krúžky,
b)
uplynutím doby jej platnosti,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, ak v rozhodnutí o zrušení nie je uvedený neskorší deň zániku platnosti.
(8)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie na krúžky, ak
a)
držiteľ získal licenciu na krúžky na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, prestala spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4,
c)
držiteľ licencie na krúžky vykonáva činnosť v rozpore s rozhodnutím o jej udelení,
d)
držiteľ licencie na krúžky požiada o jej zrušenie,
e)
sa v konaní o zmene licencie na krúžky preukáže nesplnenie podmienok pre jej udelenie podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b),
f)
držiteľovi licencie na krúžky bola uložená pokuta alebo iná sankcia alebo bol exemplár zhabaný za porušenie povinností pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín alebo v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.3)
(9)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení licencie na krúžky, ak si držiteľ licencie na krúžky neplní povinnosti podľa odseku 11 riadne a včas.
(10)
Ak bola licencia na krúžky zrušená podľa odseku 8 písm. a) až c) a f), možno ďalšiu licenciu na krúžky tomu istému žiadateľovi udeliť až po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie na krúžky.
(11)
Držiteľ licencie na krúžky vyrába a distribuuje len krúžky, ktorých súčasťou je kód označenia krajiny, evidenčný kód licencie na krúžky a poradové číslo krúžku v registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov. Držiteľ licencie na krúžky je povinný viesť aktualizovaný register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov. Súčasťou registra sú údaje podľa prvej vety a meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb, ktorým bol krúžok pridelený, a osôb, od ktorých bol krúžok nadobudnutý. Údaje z registra je povinný na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy podľa § 14. Držiteľ licencie na krúžky zasiela údaje z registra vedeckému orgánu štvrťročne.
(12)
Ministerstvo na svojom webovom sídle uverejňuje zoznam výrobcov krúžkov a distribútorov krúžkov, ktorým bola udelená licencia na krúžky. V zozname sa uvedie názov a adresa držiteľa licencie na krúžky, dátum udelenia licencie na krúžky a údaj o tom, či je licencia na krúžky udelená na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov.

Orgány štátnej správy a vedecký orgán

§14 Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť
Orgány štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „ochrana exemplárov“) sú
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad,
d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
§15 Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „štátny dozor“) a určuje hlavné smery tejto činnosti,
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a osobitného predpisu,3) zabezpečuje spoluprácu so Sekretariátom dohovoru4) a s výkonnými orgánmi iných štátov, vypracúva výročnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru4) a osobitného predpisu3) a každý druhý rok správu o legislatívnych, regulačných a administratívnych opatreniach na uplatňovanie dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o hudobnom nástroji alebo ďalšom druhu potvrdenia, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov a vedie o tom evidenciu,
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu na premiestnenie,
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu stanovenom osobitným predpisom,
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov a záznamy podľa §12b,
i)
v súčinnosti s okresným úradom, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona, osobitného predpisu3) alebo osobitného predpisu44) pre potreby orgánov štátnej správy,
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru,4) osobitných predpisov3) a tohto zákona,
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo súdu a môže také exempláre uvedené v prílohách B až D osobitného predpisu9) predať,
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalšieho druhu potvrdenia vydaného výkonným orgánom štátu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov,
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých údajoch Európskej komisii,
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, okresným úradom, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení dohovoru4) a osobitného predpisu,3) informuje Sekretariát dohovoru4) a Európsku komisiu o krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami osobitného predpisu3) a o výsledkoch šetrenia na základe upozornenia Európskej komisie,
t)
informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie žiadostí orgánmi iných členských štátov,
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) osobitného predpisu3) a tohto zákona,
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) pre potreby orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov, najmä pri colných kontrolách na hraniciach,
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký orgán,
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských štátov dohovoru,4)
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4)
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu biodiverzity a jej rozumné využívanie,
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. e),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) osobitných predpisoch3) a v tomto zákone,
z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie o tom evidenciu,
za)
overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb)
rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom krúžkov,
zc)
vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru druhov uvedených v prílohe B na komerčné činnosti podľa podmienok stanovených osobitným predpisom.45c)
(3)
Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
e)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) z voľnej prírody [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
f)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
g)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
h)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
i)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorý uložil sankciu, druh sankcie, za aké protiprávne konanie bola sankcia uložená.
(4)
Údaje
a)
podľa odseku 3 písm. e) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. i) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
3.
o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave,45d)
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé exempláre,
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode,
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú,
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a),
i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov,
j)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b.
§16 Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
b)
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
d)
prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa § 12 ods. 9 písm. b),
e)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.
§17 Okresný úrad
Okresný úrad
a)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
b)
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
d)
rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,
e)
ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,
f)
bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,
g)
uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii a druhových kariet,
h)
plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára,47) a vykonáva fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia,
i)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení osobitného predpisu48) a tohto zákona a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,
j)
vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8 a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až d),
k)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)
l)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.
§18 Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
b)
ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona (§ 22 a 23),
c)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
d)
rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,
e)
bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,
f)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)
g)
je výkonným orgánom podľa osobitného predpisu vo veciach kontroly záznamov vedených zariadeniami na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru,49a)
h)
kontroluje vydávanie osvedčení podľa osobitného predpisu49b) vo veciach obchodovania s výrobkami z tuleňov,
i)
komunikuje s kontrolnými orgánmi strán dohovoru4) v rozsahu svojej pôsobnosti.
§19 Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov
(1)
Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)
a)
v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze, tranzite exemplárov a pri predložení potvrdenia podľa § 6a ods. 1 a postupuje v súlade s osobitným predpisom;3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia o dovoze, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a ich druhú kópiu určenú pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu zašle bez zbytočného odkladu ministerstvu,
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom3) alebo dohovorom,4)
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit exemplárov alebo výrobkov z tuleňov v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) vyhotoví o tom zápis, zásielku zaistí a zabezpečí umiestnenie živých zaistených exemplárov vo vhodných priestoroch,
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo o zhabaní tovaru alebo veci, ktorým je exemplár alebo výrobok z tuleňov a zabezpečí umiestnenie živých exemplárov v záchytnom stredisku,45)
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej únie bez príslušných platných povolení alebo potvrdení,
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu3) a začne konanie v prípade predpokladu ich porušovania,48)
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných úradoch o ustanoveniach dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
l)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad.51) Colný kriminálny úrad
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára a spôsobu nadobudnutia exemplára.
(3)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že
a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie povolenia na dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu,9) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť,52)
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz, vývoz, alebo v potvrdení na opätovný vývoz.53)
(4)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia podľa §12b ods. 7.
§20 Výkon štátneho dozoru
(1)
Štátny dozor je
a)
zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia
20) a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, osobitné predpisy3)
a povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3)
b)
objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie tohto zákona, všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, osobitných predpisov3) a povinností vyplývajúcich z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)
(2)
Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 14 sú oprávnení na účely výkonu štátneho dozoru
a)
vstupovať na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť, ak to nie je osobitnými predpismi55) zakázané alebo sa na to nevyžaduje povolenie, súhlas alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov,
55)
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej pobytu,
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,56)
e)
požadovať predloženie prvopisov dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať ich kópie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,56)
f)
nazerať do príslušných dokladov,
g)
predvolať kontrolovanú osobu na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,
h)
odobrať potrebné vzorky,
i)
vykonať odčítanie označenia exemplárov,
j)
požadovať od kontrolovanej osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich identifikáciu vrátane fyzickej manipulácie s nimi, ako aj vykonanie odčítania označenia exemplárov,
k)
vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy dokladov a iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov,
l)
prevziať a odniesť po výzve podľa písmena k) exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iných písomností,
m)
odňať exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné písomnosti, ak ich kontrolovaná osoba neodovzdala dobrovoľne po výzve podľa písmena k),
n)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy.
55)
(3)
Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru okrem oprávnení podľa odseku 2 ďalej oprávnený:
a)
reagovať na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov zverejnenú na internete alebo v inzercii, a to i nepriamo pod utajenou identitou, na účel kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov,
b)
vykonať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá reaguje na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu podľa písmena a),
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich alebo iným spôsobom ich previesť do držby inej osoby, a to do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
d)
zastaviť vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)
e)
kontrolovať vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov a prehľadať vozidlo a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)
f)
získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exempláre, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov.
(4)
Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby, a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenia podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.59b)
(5)
Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vykonávajúcemu štátny dozor
a)
umožniť vstup na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť; to neplatí, ak ide o stavby pre bezpečnosť štátu, nedotknuteľnosť obydlia týmto ustanovením nie je dotknutá,
b)
preukázať svoju totožnosť a miesto pobytu,
c)
strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru,
d)
podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe,
59c)
e)
dostaviť sa na predvolanie na účel podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,
f)
predložiť požadované prvopisy dokladov, spisov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie vzoriek,
h)
odovzdať po výzve zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,
i)
umožniť odňatie exemplárov a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne po výzve podľa písmena h),
j)
umožniť identifikáciu a kontrolu exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s nimi; kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov fyzicky manipulovať s exemplármi vrátane zabezpečenia odčítania ich označenia,
k)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy,55)
l)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa odseku 3 písm. c),
m)
zastaviť vozidlo na účely podľa odseku 3 písm. d),
n)
umožniť kontrolovať a prehľadať vozidlo vrátane obsahu batožiny v ňom na účely podľa odseku 3 písm. e),
o)
vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa odseku 13 a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu tomuto orgánu,
p)
zabezpečiť, aby počas výkonu štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu exemplárov, ako aj k ich odcudzeniu.
(6)
Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov sú povinní
a)
preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
odovzdať kontrolovanej osobe odobrané exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, o inom správnom delikte alebo o zhabaní podľa tohto zákona,
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru, s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného stíhania.
(7)
Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov súčinnosť pri výkone štátneho dozoru. Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa odseku 5 písm. e), má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Nárok zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na predvolanie.
(8)
Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb, správcovia a prevádzkovatelia webových stránok sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť totožnosť a adresu podávateľa inzerátu, akékoľvek ďalšie údaje o podávateľovi inzerátu, ako aj o osobách, ktoré na inzerát reagovali, nevyhnutné na dosiahnutie účelu štátneho dozoru.
(9)
Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaných exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaných exemplárov a prípadne ďalšie nevyhnutné údaje, ak sú im známe.
(10)
Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru kladie fyzický odpor alebo ak sa mu sťažuje alebo marí výkon iných úradných úkonov, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov požiadať Policajný zbor o súčinnosť a ochranu.59d) Orgány Policajného zboru sú povinné poskytnúť zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov na základe jeho žiadosti potrebnú súčinnosť alebo ochranu, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní páchateľov priestupkov a iných správnych deliktov.
(11)
Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo na mieste alebo zaznamenať dôležité informácie z vykonaných úkonov, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov spíše záznam o zistených skutočnostiach alebo vykonaných úkonoch, ktorý obsahuje označenie orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov a osoby vykonávajúcej štátny dozor, miesto a čas zistenia skutočnosti alebo vykonania úkonu a ich stručný opis.
(12)
Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila kontrolovaná osoba, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje protokol, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu a osoby vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly a kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona, ktoré bolo porušené. Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú osobu, ktorá má právo sa v stanovenej lehote vyjadriť ku kontrolným zisteniam. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Lehotu na vyjadrenie môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov z dôležitých dôvodov na základe žiadosti kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje dodatok k protokolu.
(13)
Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov kontrolovanej osobe v protokole nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, a to bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je povinná predložiť tomuto orgánu písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich vykonania.
(14)
Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu, predmet štátneho dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu; ak orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov nezistil subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania.
(15)
Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z objasňovania. Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov3) a povinnosti vyplývajúcej z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3) sa považuje deň ukončenia štátneho dozoru.
(16)
Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť fyzickej osobe poriadkovú pokutu od 100 eur do 1 000 eur a podnikateľovi20) alebo právnickej osobe od 500 eur do 7 000 eur za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za nesplnenie povinností podľa odseku 5; orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Environmentálneho fondu. Správcom pohľadávky štátu z uložených poriadkových pokút je Environmentálny fond.
(17)
Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dať predviesť prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru.
(18)
Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.59e)
(19)
Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitných predpisov,59f) ustanovenia odseku 2 písm. b), odseku 3 písm. e) a odseku 5 písm. b) a n) sa nepoužijú.
§21 Vedecký orgán
(1)
Na účely tohto zákona plní úlohy vedeckého orgánu organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená ministerstvom.
(2)
Vedecký orgán
a)
sa vyjadruje
1.
k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
k žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskej únie,
3.
k návrhu na určenie záchytného strediska,45)
4.
k nakladaniu so zhabanými exemplármi, najmä k ich navráteniu do voľnej prírody,
b)
na základe žiadosti ministerstva sa vyjadruje aj k iným skutočnostiam týkajúcim sa ochrany exemplárov,
c)
poskytuje odbornú pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a osobitného predpisu,3)
d)
zhromažďuje odborné údaje o exemplároch,
e)
spolupracuje s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a vedeckými inštitúciami,
f)
v súčinnosti s ministerstvom priebežne sleduje povolený dovoz a vývoz exemplárov a navrhuje opatrenia na ochranu druhov,
g)
navrhuje ministerstvu primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu,9) napríklad navrhnutím vývozných kvót,
h)
v prípade dovozu živých exemplárov, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo v zajatí neprežijú podstatnú časť svojho priemerného veku, navrhuje primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na dovoz,
i)
vedie evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, daňových orgánov, orgánov veterinárnej správy; evidencia exemplárov obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, názov druhu a opis exemplára, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa § 12 a číslo dokladu, na základe ktorého bol určený, opis pestovného a chovného zariadenia, v ktorom je exemplár umiestnený, kópie preukazov o pôvode, druhových kariet, evidenčných zoznamov a kníh chovu,
j)
vypracúva podklady správ pre ministerstvo podľa § 15 ods. 2 písm. b),
k)
vypracúva návrhy na konferenciu členských štátov dohovoru4) a dáva stanoviská k návrhom iných štátov na konferencii členských štátov dohovoru,4)
l)
určuje pre colné orgány hodnotu exemplárov na účely určenia ich colnej hodnoty,
m)
je orgánom príslušným na komunikáciu so Sekretariátom dohovoru4) a s Európskou komisiou v rozsahu svojej pôsobnosti,
n)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone, osobitnom predpise3) a v dohovore.4)

Zodpovednosť za porušenie povinností

§22 Iné správne delikty
(1)
Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi20) alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,60)
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) (§ 6 ods. 1 a 2 a § 8),
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu,64)
e)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ako podklad na vydanie iného povolenia alebo potvrdenia na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,61)
f)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) na iný účel, ako je uvedené v povolení na dovoz,
g)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo vydané,
h)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
i)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny v povolení, potvrdení alebo rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,3)
j)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. 2 písm. f) a § 8 ods. 6],
k)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
l)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5,
m)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
n)
nesplní povinnosti podľa § 13,
o)
bezodkladne nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia alebo potvrdenia vrátane ich príloh,66)
p)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 3 alebo ods. 4,
q)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15,
r)
nesplní povinnosť podľa § 28 ods. 8 alebo ods. 9 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c)],
s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení alebo poruší povinnosti výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov podľa § 13a,
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu,43b)
u)
vyrába, spracováva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie alebo neplní povinnosti pri vedení záznamov podľa § 5a,
v)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) ak sa nepostihujú podľa odseku 2.
(2)
Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
dovezie na územie Európskej únie alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskej únie exemplár bez povolenia alebo potvrdenia, alebo bez oznámenia o dovoze,64)
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, falzifikovanými, alebo s neplatnými dokladmi,
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, využíva na komerčný zisk a predaj, drží na predaj, ponúka na predaj alebo prepravuje na účely predaja exemplár v rozpore s osobitným predpisom,31)
d)
drží alebo odovzdá do držby exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s osobitným predpisom,68)
f)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní inú povinnosť podľa § 12a alebo nesplní povinnosť podľa §12b,
g)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13),
h)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3)
i)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5 alebo zhabaný exemplár podľa § 25,
j)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
k)
koná v rozpore s nariadením okresného úradu alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
l)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami z tuleňov v rozpore s osobitnými predpismi.68a)
(3)
Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký iný správny delikt uložená pokuta, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania a exemplár bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom.
(5)
Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto iného správneho deliktu.
(6)
Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.
(7)
Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
(8)
Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, okresný úrad alebo inšpekcia môže rozhodnúť o zhabaní exemplára, ak nie je vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania, alebo ak ten, kto sa dopustil protiprávneho konania, je neznámy, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem.
(9)
O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie odseku 6 platí rovnako.
(10)
Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení povinnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu3) dozvedel príslušný okresný úrad alebo inšpekcia, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti.
(11)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(12)
Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(13)
Osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona a osobitného predpisu,3) je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu alebo zhabania paušálnou sumou vo výške 33,19 eura. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(14)
Uhradené trovy konania podľa odseku 13 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(15)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
(16)
Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní uloží okresný úrad alebo inšpekcia sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
(17)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, najmä na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, prípadne na opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
§23 Priestupky
(1)
Pokarhanie alebo pokutu od 16,59 eura do 4 979,08 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 22 ods. 1.
(2)
Pokutu od 66,38 eura do 9 958,17 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 22 ods. 2.
(3)
Ak sa osoba dopustí priestupku podľa odseku 1 alebo 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch,69) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona a uhradené trovy konania sú príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
§24 Zaistenie exemplára
(1)
Okresný úrad alebo inšpekcia môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu alebo pre potreby konania o zhabaní zaistiť exemplár spolu s prenosným zariadením, v ktorom sa nachádza v čase zaistenia.
(2)
Okresný úrad alebo inšpekcia môže exemplár zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.
(3)
Okresný úrad alebo inšpekcia vydá rozhodnutie o zaistení exemplára a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej bol exemplár zaistený. Ak to vyžaduje naliehavá situácia, môže rozhodnutie o zaistení exemplára oznámiť ústne; deň ústneho oznámenia rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia. Písomné rozhodnutie musí okresný úrad alebo inšpekcia vydať do piatich dní odo dňa ústneho oznámenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia; odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
V rozhodnutí o zaistení exemplára sa uvedú dôvody, pre ktoré sa exemplár zaisťuje, a poučenie o právach a povinnostiach osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. Rozhodnutie obsahuje aj upozornenie na možnosť predaja exemplára v prípade nezaplatenia pokuty.
(5)
Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení exemplára podľa odseku 3, je povinná tento exemplár vydať okresnému úradu alebo inšpekcii.
(6)
Ak nie je okresnému úradu alebo inšpekcii zaistený exemplár vydaný, možno ho držiteľovi exemplára odňať.
(7)
Okresný úrad alebo inšpekcia o vydaní alebo odňatí zaisteného exemplára vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie najmä opis exemplára. Osobe, ktorá exemplár vydala alebo ktorej bol exemplár odňatý, vystaví okresný úrad alebo inšpekcia potvrdenie o vydaní exemplára alebo o odňatí exemplára.
(8)
Exemplár, ktorý možno podľa odseku 1 zaistiť, môže okresný úrad alebo inšpekcia osobe ponechať a súčasne nariadiť, aby exemplár nepredávala alebo s ním iným spôsobom nenakladala. Odsek 7 platí primerane.
(9)
Ak zaistený exemplár už nie je potrebný na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní postup podľa § 25, okresný úrad alebo inšpekcia, ktorá exemplár zaistila, exemplár osobe, ktorá ho vydala alebo ktorej bol odňatý, bez zbytočného odkladu vráti. Vrátenie exemplára potvrdí osoba svojím podpisom.
(10)
Okresný úrad alebo inšpekcia exemplár nevráti, ak má pochybnosti o tom, či exemplár patrí osobe, ktorej bol zaistený, alebo ak právo na zaistený exemplár uplatní iná osoba ako tá, ktorej bol exemplár zaistený, a odporučí týmto osobám, aby uplatnili svoj nárok na vrátenie exemplára na príslušnom súde.
(11)
Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré zaistia živý exemplár, sú povinné zabezpečiť vhodné podmienky na jeho umiestnenie a starostlivosť. Ak okresný úrad alebo inšpekcia sama nemôže zabezpečiť také podmienky, zabezpečia ich najmä prostredníctvom právnickej osoby alebo podnikateľa podľa osobitného predpisu.70)
§25 Zhabanie exemplára
(1)
Okresný úrad alebo inšpekcia môže zhabať exemplár, ak
a)
držiteľ exemplára nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 12,
b)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 24 ods. 8,
c)
bol exemplár nadobudnutý alebo sa s ním nakladá v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.70a)
(2)
Vlastníkom zhabaného exemplára sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.
(3)
Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného odkladu ministerstvu a zabezpečia v súčinnosti so správcom majetku štátu podľa § 26 alebo s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti,70b) ak je to potrebné, jeho umiestnenie v záchytnom stredisku.45) Fyzická osoba, podnikateľ20) alebo právnická osoba, ktorej bol exemplár zhabaný, je povinná zhabaný exemplár vydať.
(4)
Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára do štátu vývozu.
(5)
Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho fondu.
§26 Správa majetku štátu
(1)
Ministerstvo vykonáva správu živých exemplárov, ktoré sa stali majetkom štátu na základe
a)
rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v konaní podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,71)
b)
rozhodnutia súdu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v trestnom konaní.
(2)
Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ochrany prírody a krajiny.72)
(3)
Exempláre vo vlastníctve štátu možno
a)
navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,
b)
po konzultácii s výkonným orgánom štátu vývozu vrátiť do štátu, z ktorého boli dovezené na územie Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3)
c)
po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu Európskej únie vrátiť do tohto štátu, ak boli z neho premiestnené v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3)
d)
umiestniť v záchytnom stredisku,45)
e)
použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany druhu,
f)
použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,
g)
použiť na zbierkotvornú a výchovnú činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl,
h)
použiť na vzdelávacie účely orgánov štátnej správy (§ 14),
i)
previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté,
j)
zlikvidovať, ak neživé exempláre nemožno použiť inak,
k)
použiť iným spôsobom podľa rozhodnutia ministerstva.
(4)
Správu neživých exemplárov vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov71) v súlade s odsekom 3 písm. g) až k).
(5)
Zakazuje sa akýkoľvek prevod exemplárov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena držiteľa exemplára
a)
na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli exempláre zhabané73) alebo ktorá sa dopustila protiprávneho konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,44) alebo ktorá sa dopustila trestného činu,16)
b)
na neštátny subjekt, ak ide o exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9) ktoré sa nenarodili a neodchovali v zajatí alebo umelo nevypestovali.
(6)
Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zapojená do medzinárodného záchranného programu, ktorého úlohou je ochrana predmetného druhu, alebo ktorá plní funkciu záchytného strediska.45)
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odseku 1 a podľa odseku 3 písm. i) až k) sa postupuje podľa osobitného predpisu.74)
§27 Spoločenská hodnota exemplárov
(1)
Spoločenská hodnota exemplárov vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.
(2)
Spoločenské ohodnocovanie exemplárov sa uplatňuje najmä pri
a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy,75)
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov.76)
(3)
Spoločenskú hodnotu exemplárov určuje vedecký orgán podľa kritérií uvedených v odseku 1. Spoločenskú hodnotu exemplárov, ktoré sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov a rastlín, ustanovuje osobitný predpis.10)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§28 Spoločné ustanovenia
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje na konanie podľa § 6 ods. 15, § 12 ods. 6, 8, ods. 9 písm. b), ods. 10 a 12, §13 ods. 2, 3 a 5, § 20 ods. 1 až 15 a ods. 17 a 18, § 24 ods. 8, § 26 ods. 3 písm. k) a § 28 ods. 3. Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok.
(2)
Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak
a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,29f)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 písm. a) až d) a nedôjde medzi nimi k dohode, na ďalšie konanie je príslušná inšpekcia, ak ministerstvo nerozhodlo inak.
(5)
Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný odovzdať ho okresnému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov od jeho odovzdania, prepadá exemplár do vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo. Na správu takých exemplárov sa vzťahuje § 26.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom nálezu takýto exemplár, postupuje sa podľa osobitného predpisu.78)
(7)
Náklady na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva, ktoré nariadil orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru, znáša tento orgán.
(8)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi inšpekcia podľa § 18 písm. c); úkony sa vykonajú pod dohľadom inšpekcie, ktorá o tom vyhotoví záznam.
(9)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi ministerstvo alebo okresný úrad pri vydávaní preukazu o pôvode podľa § 17 písm. j); úkony sa vykonajú pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu, ktoré o tom vyhotovia záznam. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť zaslanie odobratej vzorky krvi alebo iného tkaniva do laboratória pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu a predložiť výsledok analýzy krvi alebo iného tkaniva ministerstvu alebo okresnému úradu. Ak nariaďuje vykonanie stanovenia DNA profilu ministerstvo, môže dohľadom poveriť okresný úrad.
(10)
Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú povinnosti § 9, § 12 ods. 4 písm. b), § 12b a § 13, ak sa na území Slovenskej republiky držiteľ nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.
§29 Prechodné ustanovenia
(1)
Preukaz o pôvode chráneného živočícha potvrdený okresným alebo obvodným úradom v súlade s predpismi účinnými od 1. novembra 1999 sa považuje za preukaz o pôvode vydaný podľa tohto zákona.
(2)
Preukazom o pôvode chráneného živočícha, ktorým nebol určený pôvod alebo bol určený neznámy pôvod „U“, sa deklaruje skutočnosť, že držiteľ exemplára oznámil jeho držbu na príslušnom orgáne štátnej správy, ak je exemplár nezameniteľne označený.
(3)
Preukaz o pôvode exemplára živočícha vydaný v súlade s doterajšími predpismi sa považuje za preukaz o pôvode vydaný podľa tohto zákona.
(4)
Evidencia vedená podľa doterajšieho predpisu sa považuje za evidenciu podľa tohto zákona.
(5)
Evidencia podľa tohto zákona sa nevedie pri exemplároch, ktorých zoznam zaslal držiteľ exemplára na príslušný obvodný úrad životného prostredia v lehote stanovenej doterajšími predpismi.
(6)
V prípade zaradenia nových druhov do príloh A až D osobitného predpisu9) je držiteľ exemplára povinný viesť ich evidenciu a požiadať o vydanie preukazu o pôvode alebo zabezpečiť iný doklad v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti príslušného právneho predpisu Európskej únie.
(7)
Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe ku dňu zákazu držby.
(8)
Rozhodnutia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú povolenia, rozhodnutia alebo iné opatrenia vydávané podľa osobitných predpisov.
(9)
Zrušujú sa výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasy na premiestnenie vydané podľa doterajšieho predpisu.
(10)
Ten, kto má ku dňu účinnosti tohto zákona v držbe exempláre prinesené z iného členského štátu Európskej únie po 1. 5. 2004, ktorých pôvod nemožno určiť podľa § 12 ods. 6, požiada obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o registrácii exemplára do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
§29a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Povinnosť zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára krúžkom od výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, ktorým sa udeľuje licencia podľa § 13a, sa nevzťahuje na držiteľa exemplára, ktorý nadobudol exemplár pred 1. októbrom 2013.
§29b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§29c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Ten, kto k 1. januáru 2019 má v držbe neživý exemplár vybraných druhov živočíchov podľa §12b, je povinný zaslať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu do 30. júna 2019.
(2)
Ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 neuplynulo k 1. januáru 2019 päť rokov, držiteľ je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch po dobu desiatich rokov.
(3)
Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.
(4)
Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.
§29d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1)
Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby, a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
(2)
V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie.

Záverečné ustanovenia

§30
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§31 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
čl. I a II zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z. a zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161a sa slová „Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.“.
Doterajší odkaz 37a sa označuje ako 37aa.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161b sa slová „podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov37a)“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položkách č. 161a a č. 161b sa za slová „múzeá s prírodovedným zameraním“ vkladá čiarka a slová „zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec“.

Čl. III

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú okresné úrady.“.

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „významu“ vkladajú slová „spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť [§ 12 písm. g)]“.
2.
V § 12 sa za slovo „31“ vkladajú slová „okrem chráneného vtáčieho územia podľa § 26“.
3.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vozidlom44)“ vkladajú slová „motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom“.
4.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „vozidla55)“ vkladajú slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra“.
5.
V § 27 ods. 8 sa slová „vyšším stupňom“ nahrádzajú slovami „neskorším právnym predpisom“.
6.
V § 35 ods. 5 sa slová „písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a k)“ a za slová „ktorého“ sa vkladajú slová „predaj, kúpu alebo vymieňanie, ponúkanie s cieľom predaja a výmeny,“.
7.
V § 40 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákaz činnosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) (zákaz poškodzovať a ničiť chránené rastliny), ods. 2 a § 35 ods. 1 písm. b) a c) neplatí, ak taká činnosť súvisí s vykonávaním činnosti povolenej orgánom ochrany prírody v rámci územnej ochrany (§ 11 až 31) na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu,64) podľa ktorého nebude mať posudzovaná činnosť negatívny vplyv na priaznivý stav dotknutého územia z hľadiska jeho ochrany a na priaznivý stav dotknutých druhov z hľadiska ich ochrany.“.
8.
V § 41 ods. 1, 2, 5, 6 a 14 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“.
9.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“.
10.
V § 50 ods. 1 sa za slová „prírodnú pamiatku“ vkladá čiarka a slová „chránené vtáčie územia, zóny chráneného územia“.
11.
V § 50 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o chránené vtáčie územie a zóny chráneného územia, je týmto orgánom krajský úrad životného prostredia.“.
12.
V § 50 ods. 7 sa za slovo „vyhlasovanie“ vkladajú slová „chránených vtáčích území, zón chránených území a“.
13.
V § 59 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.
14.
V § 67 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e)“.
15.
V § 67 písm. i) sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak [§ 65 ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „v chránených vtáčích územiach“.
16.
V § 68 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d), f), g) a l)“.
17.
V § 82 ods. 3 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
18.
V § 90 ods. 1 písm. a) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.
19.
V § 90 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
nedodržuje obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 37.“.
20.
V § 92 ods. 1 písm. c) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.
21.
V § 92 ods. 1 písm. zc) sa za slovo „zverou“ vkladajú slová „alebo nedodržiava obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 37“.
22.
V § 95 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. V

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 15/2005 Z. z.
PREHĽAD VÝROBKOV Z TULEŇOV
Číslo Číslo nadpisu CCT Opis
1 ex 43.01 Kožušina surová a vyčinená alebo vypracovaná vrátane kožušín
napnutých na doskách, krížoch a podobných formách
ex 43.02 A - bielokožušinových mláďat tuleňov grónskych,
Pagophilus groenlandicus,
- mláďat tuleňov mechúrnatých, Cystophora cristata
(s modrými chrbtami).
2 ex 43.03 Výrobky a ich časti z kožušín uvedených pod číslom 1.
Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (Ú. v. ES L 91, 9. 4. 1983; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení smernice Rady 89/370/EHS z 8. júna 1989 (Ú. v. ES L 163, 14. 6. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01).
1)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
2a)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009).
3)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 216, 17. 8. 2010).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.
4)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
5)
Čl. 2 písm. v) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
6)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
7)
Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
8)
Čl. V ods. 3 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
9)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
10)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
11)
Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
12)
Čl. 4, čl. 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Čl. 7, 8, 11, 13 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
13)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
14)
Čl. 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
15)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Čl. 2 ods. 4 a príloha IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
16)
17)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
Nariadenie (EÚ) č. 757/2012.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
19)
§ 44 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení neskorších predpisov.
19d)
Napríklad § 12 ods. 2 písm. j), § 14 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 18 a 19 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 2 písm. i) a p) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
22)
Čl. 9 ods. 1 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
23)
Čl. 9 ods. 1, čl. 15 ods. 1 a časť Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
24)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
25)
Kolónka 23 časti Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
26)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
27)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
28)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
29a)
Kapitola VII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
29b)
Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
29c)
Kapitola VIIIb nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
29d)
Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
29e)
Čl. 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení, príloha III časť žiadosť vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 v platnom znení.
29f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
29g)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
29h)
Čl. 41 ods. 1, čl. 44e ods. 1, čl. 44l ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení, príloha I časť žiadosť vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 v platnom znení.
30)
Čl. 11 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
31)
Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
32)
Čl. 20 ods. 5 a príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
34)
Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
35)
Čl. 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a časť Žiadosť prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012.
36)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 557/2004 Z. z.
37)
Napríklad zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
38)
Čl. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
38a)
Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
38b)
39)
Čl. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
40)
Čl. 1 písm. c) a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
41)
Čl. 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
42)
Príloha VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
43)
Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, kapitola VII a VIII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
43a)
§ 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43aa)
§ 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
43ab)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
43ac)
§ 39a a § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43ad)
Príloha I bod 47 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.
43ae)
Príloha VIII nariadenia (EÚ) č. 142/2011 v platnom znení.
43b)
Kapitola XVI nariadenia (ES) 865/2006 v platnom znení.
43c)
Čl. 66 ods. 8 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
43d)
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45a)
Čl. 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
45b)
Čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
45c)
Čl. 58a nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
45d)
Kapitola VII Čl. 30 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
46)
Zákon č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Čl. 36 ods. 1, ods. 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
48)
Čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
49)
Čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
49a)
Čl. 66 ods. 7 tretia veta nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
49b)
Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
50)
§ 9 ods. 3 písm. v) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52)
Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
53)
Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Kolónka 23 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
55)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
58)
§ 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
59)
§ 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
59b)
Napríklad § 136 a 138 Zákonníka práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
59c)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
59d)
§ 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
59e)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
59f)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
60)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
61)
Čl. 4, 5, 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
64)
Čl. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
65)
Čl. 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
66)
Napríklad čl. 10, 11, 39, 44d, 44j nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
67)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
68)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
68a)
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
69)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
70a)
Čl. 4, 8, a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
Nariadenie (EÚ) č. 757/2012.
70b)
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
71)
Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 199/2004 Z. z.
72)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)
Čl. 8 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
74)
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
76)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
78)
§ 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.