Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 2024

4/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023
4
ZÁKON
z 5. decembra 2000
o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku
a)
výkonu väzby,
b)
výkonu trestu odňatia slobody,
c)
ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti,
d)
ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
DRUHÁ HLAVA
ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ÚLOHY ZBORU
§2 Organizácia zboru
(1)
Zbor organizačne tvoria
a)
generálne riaditeľstvo,
b)
ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“).
(2)
Generálne riaditeľstvo a ústavy zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(3)
Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy.
(4)
Ústavy vykonávajú svoju činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)
(5)
Generálne riaditeľstvo a ústavy sú rozpočtové organizácie.
(6)
Početné stavy zboru určuje vláda Slovenskej republiky.
§3 Riadenie a kontrola zboru
(1)
Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister"). Kontrolu zboru vykonáva minister alebo ním poverené osoby. Na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister.2) Generálny riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Minister do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.2)
(2)
Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ.2) Riaditeľ ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.
§4 Úlohy zboru
(1)
Zbor v rámci svojej pôsobnosti
a)
zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
b)
zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu,
c)
zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a osôb v detencii umiestnených v detenčnom ústave a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými,
d)
zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia ústavu alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z detenčného ústavu (ďalej len „osoba na úteku“),
e)
zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, a spolupracuje pri poskytovaní postpenitenciárnej starostlivosti pre odsúdených so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami,
f)
zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
g)
zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a nerušený priebeh konania v nich,
h)
zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry,
i)
zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie odsúdeného a jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody v súlade s osobitným predpisom,2a)
j)
vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa tohto zákona a sťažnosti podané podľa osobitného predpisu,3)
k)
zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon ochrannej výchovy do výchovného zariadenia3a) alebo na výkon detencie do detenčného ústavu (ďalej len „dodávanie osoby“),
l)
vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,4)
m)
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby,
n)
pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu5) ako orgán činný v trestnom konaní,
o)
odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje ich páchateľov,
p)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak to ustanovuje osobitný predpis,5c) priestupky aj objasňuje,
q)
zabezpečuje v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky pátranie po hľadaných osobách lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu,6)
r)
plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
s)
spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
t)
spolupracuje s väzenskými správami iných štátov,
u)
vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru,
v)
plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.5a)
(2)
Zbor plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie.
TRETIA HLAVA
SYMBOLY A OCENENIA
§5 Znak, zástava, medaila, plaketa, odznak
(1)
Minister môže zriadiť znak zboru a zriadiť a udeliť zástavu zboru.
(2)
Na ocenenie výkonu služby alebo záslužného činu možno príslušníkovi zboru udeliť
a)
medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo,
b)
čestnú medailu zboru,
c)
plaketu zboru,
d)
odznak.
(3)
Čestnú medailu zboru a plaketu zboru možno udeliť aj zamestnancovi zboru, príslušníkovi iného ozbrojeného zboru, vojakovi ozbrojených síl, fyzickej osobe a príslušníkovi väzenskej správy iného štátu.
(4)
Podrobnosti o vyobrazení a udeľovaní medaily za zásluhy o slovenské väzenstvo, čestnej medaily zboru, plakety zboru, odznaku, zriadení znaku zboru a zriadení a udeľovaní zástavy zboru určí minister.
ŠTVRTÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA ZBORU A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY
Prvý oddiel
Povinnosti príslušníka zboru
§6
(1)
Pri výkone služby je príslušník zboru povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s výkonom služby vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom služby.
(2)
Príslušník zboru je pri výkone služby spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu ihneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.
(3)
Výkonom služby je činnosť príslušníka zboru spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.1)
§7
(1)
Príslušník zboru je v čase výkonu služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok proti obvinenému, odsúdenému, osobe v detencii alebo proti inej osobe, ktorá marí účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie, ruší činnosť a poriadok v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry, v objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, v objektoch ministerstva, na pracovisku odsúdených alebo obvinených a v ich blízkosti alebo vykonať potrebné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného služobným zákrokom.
(2)
Príslušník zboru je povinný aj v čase mimo výkonu služby vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok, a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(3)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť príslušníka zboru, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§8
(1)
Príslušník zboru nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
jeho zdravotný stav, vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje alebo vylučuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni iný dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že služobný zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Príslušník zboru nesmie v čase mimo služby vykonať služobný zákrok, ak je pod vplyvom liekov alebo iných látok, ktoré podstatne znižujú alebo vylučujú jeho schopnosť konať.
(3)
Ak príslušníkovi zboru vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší útvar Policajného zboru.
§9
(1)
Iným dôležitým záujmom služby podľa § 8 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak príslušník zboru vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
strážnu činnosť alebo eskortu obvineného alebo odsúdeného alebo dodávanie osoby,
d)
činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu prepravovaných vecí alebo ich včasného odovzdania,
e)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo ktorý je nevyhnutný na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však príslušník zboru povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zrejme ohrozený
a)
ľudský život alebo ak hrozí závažná škoda na majetku, alebo
b)
dôležitejší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)
Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
(4)
Bezprostredným prenasledovaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie prenasledovanie v dotyku, po stope, v pravdepodobnom smere postupu alebo úkony realizované na základe informácií získaných operatívnou činnosťou. Príslušníci zboru ukončia bezprostredné prenasledovanie po zadržaní osoby na úteku alebo po uplynutí 24 hodín od zistenia skutočnosti, že došlo k úteku. Po uplynutí tejto doby sa ďalšie úkony súvisiace so zadržaním osoby na úteku vykonávajú v súčinnosti s Policajným zborom. V prípade potreby realizácie cezhraničného prenasledovania5b) príslušníci zboru bezodkladne vyrozumejú Policajný zbor.
§10
(1)
Príslušník zboru je povinný pri vykonávaní služobného zákroku použiť zodpovedajúcu výzvu, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, príslušník zboru pred jeho vykonaním použije slová „V mene zákona".
(3)
Každý je povinný poslúchnuť výzvu príslušníka zboru pri vykonávaní služobného zákroku.
§11 Preukazovanie príslušnosti k zboru
(1)
Príslušník zboru je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Príslušník zboru preukazuje príslušnosť k zboru
a)
služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom zboru s identifikačným číslom alebo
d)
ústnym vyhlásením „Zbor väzenskej a justičnej stráže" (ďalej len „ústne vyhlásenie"), ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(3)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a podľa okolností aj služobným preukazom
a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
pri služobnom zákroku, ak je o to požiadaný.
(4)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru len služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom
a)
pri zákroku pod jednotným velením,
b)
pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
c)
pri služobnom zákroku proti osobe zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, proti osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, osobe ozbrojenej zbraňou, osobe na úteku a proti osobe predvedenej alebo zaistenej,
d)
pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v občianskom odeve, preukazuje príslušnosť k zboru odznakom zboru s identifikačným číslom, ktorý je povinný nosiť počas výkonu služby, pričom príslušník zboru je oprávnený nosiť mimo objektov zboru spolu s odznakom zboru aj rukávové označenie s nápisom „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“.
(6)
Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník zboru svoju príslušnosť k zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom zboru s identifikačným číslom. Služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom zboru s identifikačným číslom sa príslušník zboru preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(7)
Príslušník zboru pri preukazovaní príslušnosti k zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak zboru s identifikačným číslom vydať z rúk; to neplatí, ak sa preukazuje na generálnom riaditeľstve alebo v ústave. Na požiadanie oznámi len číslo svojho služobného preukazu a dá na nahliadnutie len jeho prednú stranu; pritom nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, hodnosť ani funkciu.
§11a Zákaz používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ a „ZVJS“ a zákaz používať služobnú rovnošatu zboru
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webového sídla a na vozidle používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou zboru.
(3)
Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje generálny riaditeľ zboru. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7a)
Druhý oddiel
Oprávnenia príslušníka zboru
§12 Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu
a)
priestupku,
b)
skutočnosti dôležitej pre bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
c)
skutočnosti dôležitej na vypátranie hľadanej veci.
(2)
V prípade potreby je príslušník zboru oprávnený osobu podľa odseku 1 vyzvať, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila do určeného ústavu na účely spísania úradného záznamu o podaní vysvetlenia.
(3)
Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 2 nevyhovie, môže ju príslušník zboru predviesť do ústavu, aby podala vysvetlenie. Ak osoba odmietne predvedenie, príslušník zboru je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa § 31 ods. 1 písm. a) a d). O predvedení spíše príslušník zboru úradný záznam.
(4)
Vysvetlenie môže odmietnuť osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe7aa) spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania, a ak ide o priestupok, nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(5)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebola od povinnosti mlčanlivosti oslobodená, ani od osoby, ktorá upozornila, že má právo odoprieť podanie vysvetlenia a toto právo využíva. Osoba, ktorá upozornila, že by podaním vysvetlenia porušila povinnosť mlčanlivosti alebo že má právo odoprieť podanie vysvetlenia, je povinná túto skutočnosť v určenej lehote preukázať.
(6)
Príslušník zboru je povinný poučiť osobu o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Príslušník zboru je povinný predvedenú osobu ihneď odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú tu dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí.
(8)
Osoba, ktorá sa dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdavkov a náhradu mzdy, ktorá jej preukázateľne ušla (ďalej len „náhrada"). Náhradu poskytuje zbor. Nárok na náhradu nemá osoba, ktorá sa dostavila len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(9)
Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich kalendárnych dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 2 dostavila; oprávnená osoba musí byť o tom poučená.
§13 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti7b) alebo iným hodnoverným spôsobom,
a)
ak osoba svojím správaním ruší výkon služby pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavov, počas eskortovania obvineného alebo odsúdeného, pri dodávaní osoby a pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
b)
pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti, príslušník zboru je oprávnený predviesť takú osobu na útvar Policajného zboru na účel zistenia jej totožnosti a objasnenia veci; príslušník zboru je povinný takú osobu predviesť na útvar Policajného zboru ihneď. Ak osoba odmietne predvedenie, príslušník zboru je oprávnený použiť donucovací prostriedok podľa § 31.
(3)
O predvedení a vykonaní služobného zákroku príslušník zboru ihneď spíše úradný záznam.
§13a Oprávnenie vykonávať prehliadku objektov prístupných verejnosti
Pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vykonávať prehliadky objektov prístupných verejnosti, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich osoba na úteku zdržiava.
§13b Oprávnenie vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí a nariadiť, aby sa obvinený alebo odsúdený podrobil zdravotnej prehliadke.
(2)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí je preventívno-bezpečnostné opatrenie, ktorého účelom je
a)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali a prechovávali predmety, ktorými by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo ktorými by sa mohol narúšať ústavný poriadok,8) alebo ktoré by mohli slúžiť na vykonanie úteku obvinených alebo odsúdených,
b)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali, prechovávali a požívali alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory8a) alebo nepredpísané lieky,
c)
zistiť stopy po fyzickom násilí na telách obvinených alebo odsúdených.
(3)
Príslušník zboru je oprávnený odňať vec uvedenú v odseku 2 písm. a) a b).
(4)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí podľa odseku 1 nesmie sledovať iný záujem, ako je zabezpečenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, ochrany osôb, objektov zboru a ustanoveného poriadku v nich.
(5)
Osobnú prehliadku obvinených a odsúdených vykoná osoba rovnakého pohlavia. Pri osobnej prehliadke obvinených a odsúdených sa dodržiavajú základné hygienické pravidlá a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.
(6)
Pri vykonávaní osobnej prehliadky formou dôkladnej osobnej prehliadky sa obvinený alebo odsúdený vyzlečie do spodnej bielizne. Príslušník zboru pri tom vykoná prehliadku tela vrátane vlasov, ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Po tom, ako sa obvinený alebo odsúdený na nevyhnutne potrebný čas vyzlečie donaha, vykoná príslušník zboru tiež vizuálnu prehliadku jeho tela vrátane genitálií a konečníka. Vyzliekanie donaha sa vykonáva podľa pokynov príslušníka zboru za plentou, v cele alebo inom vhodnom priestore určenom riaditeľom ústavu tak, aby obvinený alebo odsúdený nebol vystavený pohľadom iných obvinených alebo odsúdených. Prehliadku tela môže príslušník zboru vykonať s využitím telesného skenera. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním a s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať aj pomocou služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(7)
Zdravotnú prehliadku je oprávnený vykonať zdravotnícky pracovník.8b)
§13ba Oprávnenie zaistiť osobu
(1)
Príslušník zboru je oprávnený zaistiť osobu
a)
vstupujúcu do objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu, objektov prokuratúry, objektu ministerstva a objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, ak lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu6) zistil, že po tejto osobe sa pátra,
b)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
c)
pristihnutú pri páchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
d)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 12 alebo § 13 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
e)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom.
(2)
Zaistiť osobu uvedenú v odseku 1 je príslušník zboru oprávnený až do príchodu privolaných príslušníkov Policajného zboru. Policajný zbor je informovaný o lustrácii osoby v pátraní zobrazením upozornenia v ich informačných systémoch, že osoba v pátraní bola lustrovaná príslušníkmi zboru na konkrétnom mieste.
(3)
O zaistení osoby a vykonaní služobného zákroku spíše príslušník zboru úradný záznam. Príslušník zboru nie je povinný zaistiť osobu v pátraní v prípadoch uvedených v § 8 ods. 1. Príslušník zboru je oprávnený použiť na prekonanie aktívneho alebo pasívneho odporu osoby uvedenej v odseku 1, po márnej výzve, donucovacie prostriedky uvedené v § 31 ods. 1 písm. a), b) d), g), i), j), m) až r) a t). Putá je príslušník zboru oprávnený použiť aj preventívne.
§13bb Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Príslušník zboru v objekte zboru, objekte detenčného ústavu a objekte ministerstva alebo v ich blízkosti a na pracovisku obvinených alebo odsúdených je oprávnený zaistiť vec na vykonanie potrebných úkonov, ak má dôvodné podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Príslušník zboru bezodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, príslušník zboru je povinný zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na objasnenie priestupku. Ak príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo orgán príslušný na objasnenie priestupku zaistenú vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 11.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Na tento účel sa takáto osoba vyzve, aby si vec prevzala v lehote určenej vo výzve nie kratšej ako 90 dní, ak nejde o vec bezcennú, vec nepatrnej hodnoty alebo vec podliehajúcu skaze. Prevzatie veci potvrdí osoba svojím podpisom na potvrdení o vrátení veci.
(4)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že so zaistenou vecou je nepochybne oprávnená nakladať iná osoba ako osoba, ktorej bola vec zaistená, generálne riaditeľstvo alebo ústav vo vzťahu k takejto osobe postupuje podľa odseku 3.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak je vecou tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne odovzdá príslušnému colnému orgánu.
(6)
Ak osoba oprávnená prevziať zaistenú vec v lehote podľa odseku 3 do jedného roka odo dňa zaistenia vec neprevezme, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, okrem vecí bezcenných, vecí nepatrnej hodnoty alebo vecí podliehajúcich skaze, ktoré generálne riaditeľstvo alebo ústav zlikviduje.6a)
(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí, zaistených vecí nepatrnej hodnoty a vecí podliehajúcich skaze, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, generálne riaditeľstvo alebo ústav jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.6b)
(8)
Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak si oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy.
(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach generálne riaditeľstvo alebo ústav vec uloží do úschovy6b) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia oznámiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, pričom na možnosť takéhoto postupu musí generálne riaditeľstvo alebo ústav osobu upozorniť.
(10)
Generálne riaditeľstvo, ústav alebo príslušný štátny orgán vykonávajúci správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, nakladá podľa osobitného predpisu.6c)
(11)
Na rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje správny poriadok.
§13c Oprávnenie monitorovať a prerušiť činnosť lietadiel
(1)
Činnosť lietadla8c) je zakázaná v objektoch chránených zborom podľa § 49 ods. 9 (ďalej len „chránený objekt“) a v priestore nad nimi do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí na činnosti vykonávané so súhlasom generálneho riaditeľa alebo riaditeľa ústavu, na vynútené alebo bezpečnostné pristátie lietadla a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme, najmä lety na zdolávanie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, lety lietadiel pri vykonávaní služby pátrania a záchrany a lety lietadiel v policajných službách.
(3)
Na zistenie a zabránenie činnosti lietadla podľa odseku 1, alebo ak by činnosťou tohto lietadla mohol byť zmarený alebo ohrozený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie alebo bezpečnosť chránených objektov, je príslušník zboru oprávnený použiť najmä radar a v prípade bezpilotného lietadla je príslušník zboru oprávnený použiť aj strelnú zbraň, špeciálne donucovacie prostriedky alebo rušičku.
§13d Oprávnenie použiť bezpilotné lietadlo
(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d), k), o) a p) oprávnený použiť na prenos obrazu a zvuku bezpilotné lietadlo.8d) Prenos obrazu a zvuku zbor neuchováva.
(2)
Bezpilotné lietadlo musí mať na viditeľnom mieste umiestnené označenie „ZVJS“. Zbor eviduje informáciu o dôvode, dátume, dobe a trase letu bezpilotného lietadla.
§14 Oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti osôb v chránených objektoch
(1)
Príslušník zboru je oprávnený nariadiť, aby sa osoba v chránenom objekte podrobila prehliadke, prehliadke batožín a vecí pri vstupe do chráneného objektu, v chránenom objekte alebo pri odchode z chráneného objektu, kontrole na detekciu kovových predmetov a na prechovávanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do chráneného objektu, v chránenom objekte alebo pri výjazde z chráneného objektu.
(3)
Prehliadka podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná, aby sa zabránilo
a)
vniesť a vyniesť zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec,
b)
narušovať ustanovený poriadok,9)
c)
vykonať útek obvinených, odsúdených alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave,
d)
vniesť a vyniesť alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory alebo nepredpísané lieky.
(4)
Prehliadku osoby a prehliadku odevných zvrškov podľa odseku 1 vykoná príslušník zboru pomocou detekčných prostriedkov. Prehliadku osoby a prehliadku odevných zvrškov podľa odseku 5 vykoná osoba rovnakého pohlavia.
(5)
Ak po vykonaní prehliadky podľa odseku 4 existuje dôvodné podozrenie, že osoba má pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, príslušník zboru vykoná vizuálnu prehliadku tela vrátane ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom. Pri prehliadke používa príslušník zboru hygienické rukavice. Osoba môže prehliadku odmietnuť. V prípade odmietnutia prehliadky nebude tejto osobe umožnený vstup do chráneného objektu alebo bude z chráneného objektu vyvedená. Príslušník zboru osobu poučí o práve odmietnuť prehliadku, ako aj o dôsledkoch odmietnutia. O odmietnutí prehliadky spíše príslušník zboru úradný záznam.
(6)
Prehliadka batožiny a prehliadka vecí sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov, nahliadnutím, vyložením vecí z batožiny na určené miesto, dôsledným prehmataním vecí. Prehliadka batožiny a prehliadka vecí sa môže vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(7)
Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a nahliadnutím. Prehliadka dopravného prostriedku sa môže vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(8)
Pri prehliadke osoby, prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku sa postupuje tak, aby bol splnený účel prehliadky a aby sa dodržiavali základné hygienické pravidlá, šetril sa majetok a osobné veci a nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.
(9)
Prehliadka osoby sa nevykonáva u osôb uvedených v § 58 ods. 4 písm. a) až h), u generálneho riaditeľa, jeho námestníkov a osôb nimi poverených výkonom kontroly a dozoru.
(10)
Prehliadkou osoby podľa odseku 1 sa nesmie sledovať iný záujem ako záujem uvedený v odseku 3.
§15 Oprávnenie odňať zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu, nachádza sa v ňom alebo z neho odchádza, aby mu vydala zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený presvedčiť sa, či osoba uposlúchla výzvu na vydanie zbrane, prostriedku audiovizuálnej techniky alebo inej nedovolenej veci, a v prípade márnej výzvy je príslušník zboru oprávnený odňať jej ich. O ich odňatí vydá príslušník zboru písomné potvrdenie. Odňatie prostriedku audiovizuálnej techniky sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 58 ods. 4 písm. a) až i) a na osoby, ktorým udelil súhlas generálny riaditeľ zboru.
(3)
Odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec je príslušník zboru povinný vrátiť pri odchode osoby z chráneného objektu alebo pri jej prepustení z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. Vrátenie zbrane, prostriedku audiovizuálnej techniky alebo inej nedovolenej veci potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom.
(4)
Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec vrátiť zo zákonných dôvodov, ihneď vydá osobe potvrdenie o jej odňatí a oznámi jej, že zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo iná nedovolená vec sa odovzdá príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na objasnenie priestupku.
(5)
Zbraňou sa na účely tohto zákona rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(6)
Prostriedkami audiovizuálnej techniky sa na účely tohto zákona rozumejú najmä fotoaparát, kamera, vysielacie zariadenia, záznamové zariadenia, mobilný telefón a prenosný počítač.
(7)
Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku alebo ktorou by mohol byť marený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody alebo účel výkonu detencie.
§15a Oprávnenie vykonať kontrolu na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo sa v ňom nachádza, aby sa v prípade podozrenia, že je pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, podrobila kontrole na ich požitie.
(2)
V prípade, že sa osoba odmietne podrobiť kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov alebo sa kontrolou preukáže, že osoba požila alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, je príslušník zboru oprávnený takejto osobe neumožniť vstup do chráneného objektu alebo pohyb v chránenom objekte.
(3)
O neumožnení vstupu do chráneného objektu alebo pohybu v chránenom objekte príslušník zboru spíše neodkladne úradný záznam.
§16 Oprávnenie zastavovať a prehliadať dopravné prostriedky
(1)
Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený zastaviť dopravný prostriedok a vykonať jeho prehliadku v rozsahu potrebnom na zistenie, či sa v ňom prepravuje osoba na úteku.
(2)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona má príslušník zboru oprávnenia podľa osobitného predpisu.9a)
§17 Oprávnenie zakázať vstup osoby alebo vjazd dopravným prostriedkom na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak si to vyžaduje plnenie úloh uvedených v tomto zákone, príslušník zboru je oprávnený každému prikázať, aby v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval alebo nevchádzal dopravným prostriedkom na určené miesto, nezdržiaval sa na tomto mieste alebo aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.
§18 Oprávnenie držať a používať výbušniny, výbušné predmety, ich vzorky, omamné látky, psychotropné látky, jedy a prekurzory
Riaditeľom ústavu alebo generálnym riaditeľom určený príslušník zboru je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať výbušniny, výbušné predmety, ich vzorky, omamné látky, psychotropné látky, jedy a prekurzory.
§19 Oprávnenia pri zabezpečovaní verejného poriadku
Príslušník zboru je oprávnený v súvislosti s plnením úloh zboru spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku.
§20 Oprávnenie na odtiahnutie dopravného prostriedku
Príslušník zboru je oprávnený vykonať potrebné opatrenia na to, aby dopravný prostriedok odstavený v bezprostrednej blízkosti chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na inom mieste označenom dopravným označením „zákaz zastavenia“ nebránil plneniu úloh zboru, ak bol odstavením dopravného prostriedku porušený osobitný predpis,9b) alebo vodič na tomto mieste odstavil dopravný prostriedok napriek príkazu príslušníka zboru podľa § 17.
§21 Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta a oprávnenie vykonať prehliadku
(1)
Príslušník zboru je oprávnený pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedená osoba v nich nenachádza.
(2)
Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vstúpiť aj do obydlia alebo do iného verejne neprístupného objektu na účely zadržania osoby na úteku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že sa tam ukrýva osoba na úteku.
(3)
Vstupom do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu sa nesmie sledovať iný účel ako je uvedený v odseku 2.
(4)
O vstupe do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu spíše príslušník zboru úradný záznam.
(5)
Pri oznámení o uložení alebo dôvodnom podozrení z uloženia nástražného výbušného systému, nepovolenej zbrane, jadrového alebo iného rádioaktívneho materiálu alebo vysokorizikovej chemickej látky alebo vysoko rizikového biologického agensa alebo toxínu (ďalej len „podozrivý predmet“) v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objektoch ministerstva, objektoch Súdnej rady Slovenskej republiky a v ich blízkosti je príslušník zboru oprávnený uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty za účelom ich prehliadky vykonanej Policajným zborom a vykonať prehliadku v chránených objektoch a v ich blízkosti s cieľom zistiť, či sa v nich podozrivý predmet nenachádza. V prípade nájdenia podozrivého predmetu príslušník zboru bezodkladne vyrozumie Policajný zbor a vykoná potrebné opatrenia v súčinnosti s Policajným zborom.
§21a Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri vyhľadávaní omamných látok, psychotropných látok, jedov, prekurzorov, výbušnín, nástražných a výbušných systémov, munície, nebezpečných látok a iných nedovolených vecí.
§21b Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Z dôvodov uvedených v § 23 alebo na účely trestného konania môže príslušník zboru obvinenému vo výkone väzby alebo odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody
a)
odobrať daktyloskopické odtlačky,
b)
vyhotoviť jeho obrazové záznamy,
c)
vykonať vonkajšie meranie jeho tela a zisťovať jeho zvláštne telesné znamenia.
(2)
O úkonoch podľa odseku 1 sa vedie v ústavoch dokumentácia. Úkony podľa odseku 1 písm. c) vykonáva osoba rovnakého pohlavia.
(3)
Snímanie identifikačných znakov nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby alebo s účelom výkonu trestu odňatia slobody.
§21c Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru
(1)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby,7aa) je príslušník zboru na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu oprávnený použiť na účely utajenia svojej fyzickej identity ochrannú kuklu pri
a)
služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury, odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa, zabránení výtržnosti alebo ruvačke medzi obvinenými alebo odsúdenými, zabránení úmyselnému poškodzovaniu majetku obvinenými alebo odsúdenými alebo zabránení inému hrubému správaniu obvinených alebo odsúdených, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
b)
eskorte obvinených alebo odsúdených a pri ich dodávaní.
(2)
Pri výkone služby podľa odseku 1 s použitím ochrannej kukly musí mať príslušník zboru na viditeľnom mieste umiestnené osobitné číslo, ktoré určí nadriadený a nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo skratku zo začiatočných písmen „ZVJS“.
§21d Oprávnenie na použitie kamery na služobnej rovnošate a aktivácia uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov
(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť kameru na služobnej rovnošate na vyhotovovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov a aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov
a)
ak obvinený, odsúdený, osoba v detencii umiestnená v detenčnom ústave alebo iná osoba nachádzajúca sa v objekte zboru, objekte detenčného ústavu alebo počas eskorty marí alebo ohrozuje účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, detencie a dopúšťa sa disciplinárneho previnenia, priestupku alebo iného protiprávneho konania alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
b)
ak vstupujúca osoba svojím správaním ruší výkon služby pri zabezpečovaní ochrany a poriadku v objekte zboru, objekte detenčného ústavu, objekte súdu, objekte prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
c)
pri prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku,
d)
pri kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
(2)
Pri služobnom zákroku pod jednotným velením, pri výzve pred použitím donucovacích prostriedkov, pri použití donucovacích prostriedkov a pri dokumentácii mimoriadnej udalosti, počas ktorej došlo k úmrtiu alebo k ujme na zdraví obvineného alebo odsúdeného, je príslušník zboru povinný aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov vyhotovených počas týchto udalostí. Od aktivácie uchovania možno upustiť, ak je ohrozený život alebo zdravie príslušníka zboru alebo inej osoby a vec neznesie odklad a použitie kamery už nie je možné po odpadnutí uvedených prekážok technicky zrealizovať.
(3)
O možnosti aktivácie uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 je dotknutá osoba informovaná na prístupnom mieste. Uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov je aktivované a deaktivované dotykom ruky na kameru. Obrazové záznamy a zvukové záznamy, pri ktorých nedošlo k aktivácii uchovania, sú automaticky vymazané. Uchované obrazové záznamy a zvukové záznamy a údaje v rozsahu miesta, času a dátumu záznamu sa vymažú po 14 dňoch od ich vzniku, pokiaľ nie sú použité na účely uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky pri objasňovaní protiprávneho konania obvinených, odsúdených a iných osôb, ktoré ohrozujú účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody alebo rušia poriadok v objektoch súdu, detenčného ústavu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
(5)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky aj
a)
v trestnom konaní,
b)
v disciplinárnom konaní, ak výsledky vyšetrovania v trestnom konaní preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní alebo
c)
pri objasňovaní konania príslušníka zboru dôvodne podozrivého z porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, ktoré sa zistilo pri prešetrovaní mimoriadnej udalosti, sťažnosti podľa tohto zákona alebo podnetu prejednaného iným orgánom oprávneným na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv.
(6)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 zbor sprístupňuje iba orgánom uvedeným v § 65a ods. 2; uvedené neplatí v prípadoch uvedených v odsekoch 4 a 5.
§22 Spoločné ustanovenia
(1)
Ten, kto je vyzvaný, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz príslušníka zboru alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa § 12 až 17 a § 19 až 21c.
(2)
Úradným záznamom sa na účely tohto zákona rozumie zápis skutočností zistených príslušníkom zboru v súvislosti s výkonom jeho služobnej činnosti. Z úradného záznamu musí byť zrejmé, kto, kde a kedy úkon vykonal, ktoré osoby sa ho zúčastnili, a súvislý opis priebehu úkonu. Úradný záznam podpisuje príslušník zboru, ktorý ho vyhotovil.
Tretí oddiel
Používanie obrazových záznamov a zvukových záznamov, informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti
§22a Oprávnenie zboru používať obrazové záznamy a zvukové záznamy
Obrazové záznamy a zvukové záznamy z elektronických zabezpečovacích systémov používaných v zbore môže zbor používať aj ako dôkazné prostriedky v konaní o trestných činoch, v konaní o priestupkoch, v disciplinárnom konaní alebo pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru.9c)
§23 Oprávnenia zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti
S cieľom plniť úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, predchádzať a odhaľovať pripravovanú trestnú činnosť alebo spáchanú trestnú činnosť obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru môže zbor v objektoch zboru používať informačno-technické prostriedky.
Podmienky použitia informačno-technických prostriedkov
§24
Informačno-technické prostriedky sa môžu v zbore použiť pri odhaľovaní trestnej činnosti podľa § 23, ak by bolo zabezpečovanie nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie iným spôsobom neúčinné alebo podstatne zťažené. Informačno-technické prostriedky sa nesmú použiť, ak ide o styk obvineného alebo odsúdeného s obhajcom.
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
§26
(1)
Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú: sledovanie osôb a vecí, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech zboru.
(2)
Zabezpečovacou technikou sa rozumejú technické prostriedky, zariadenia a ich súbory používané na účel predchádzania alebo zabránenia ohrozenia života a zdravia osôb, alebo na zabezpečenie ochrany majetku a vyhľadávanie rádiotelekomunikačnej techniky v ústavoch a zabránenie nedovolenej komunikácie obvinených a odsúdených. Použitím zabezpečovacej techniky sa nesmie zasahovať do ústavou zaručených základných práv a slobôd.
(3)
Zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri plnení úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, pri odhaľovaní trestnej činnosti podľa § 23 a pri zabezpečovaní ochrany chránených objektov.
§27
Osobou konajúcou v prospech zboru sa na účely tohto zákona rozumie obvinený, odsúdený alebo iná fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby zboru pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti.
§28
Pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti zbor používa finančné prostriedky osobitne určené na hradenie s ňou spojených výdavkov.
§30 Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti
Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby a s účelom výkonu trestu odňatia slobody.
Štvrtý oddiel
Donucovacie prostriedky
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
§31
(1)
Na predchádzanie, zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených, dodávaných osôb a iných osôb je príslušník zboru oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
predvádzacie retiazky,
c)
spútavacie retiazky,
d)
putá,
e)
spútavací opasok,
f)
spútavacie popruhy,
g)
slzotvorné prostriedky,
h)
prúd vody,
i)
obušok, tonfu,
j)
šokové plynové a elektrické paralyzátory,
k)
služobného psa,
l)
zásahovú výbušku,
m)
úder strelnou zbraňou,
n)
hrozbu použitia strelnej zbrane,
o)
varovný výstrel do vzduchu,
p)
strelnú zbraň,
q)
obranný štít,
r)
použitie špeciálneho streliva,
s)
prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity,
t)
špeciálne donucovacie prostriedky.
(2)
Donucovacie prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) je príslušník zboru oprávnený použiť ako prostriedky obmedzenia pohybu pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby alebo pri zaistení inej osoby po individuálnom posúdení rizika, a to aj bez splnenia podmienok uvedených v § 34 až 37a. Pri individuálnom posúdení rizika sa pri obvinenom alebo odsúdenom prihliada najmä na závažnosť trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, zdravotný stav, poznatky preventívno-bezpečnostného charakteru a správanie osoby, pričom posúdenie rizika sa preukázateľne vyznačí v príslušnej aplikácii. O použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) pri eskortovanej alebo predvádzanej osobe vopred rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru, zároveň rozhodne o ich ponechaní v eskortnej miestnosti. Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti príslušník zboru predvedeným osobám donucovacie prostriedky na pokyn sudcu sníme, ponechá, prípadne znovu použije. Ak je to potrebné, príslušník zboru pred začatím pojednávania informuje sudcu o skutočnostiach týkajúcich sa predvádzanej osoby, najmä ak je dôvodné podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo ak tomu bránia iné okolnosti.
(4)
Príslušník zboru rozhoduje o použití donucovacieho prostriedku podľa konkrétnych okolností tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku.
§32
(1)
Služobný zákrok pod jednotným velením sa vykonáva osobitne na zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených alebo iných osôb, ktoré maria alebo ohrozujú účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, rušia činnosť a poriadok v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry alebo v iných objektoch, v ktorých zbor zabezpečuje ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, a v ich blízkosti, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie, verejný poriadok alebo majetok.
(2)
Ak zakročujú príslušníci zboru pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste služobného zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť uchované na písomnom zázname, zvukovom zázname alebo zvukovo-obrazovom zázname.
(3)
Na veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 2, sa primerane vzťahuje ustanovenie § 44.
(4)
O vykonaní služobného zákroku príslušníkov zboru pod jednotným velením rozhoduje riaditeľ ústavu alebo jeho nadriadený.
§33 Použitie vybraných donucovacích prostriedkov
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, tonfu a šokové plynové a elektrické paralyzátory, aby
a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, dodávanú osobu alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného, odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak kladie pasívny odpor, alebo ak iná osoba pri protiprávnom konaní kladie pasívny odpor, je príslušník zboru oprávnený použiť hmaty a chvaty; na odvádzacie alebo znehybňujúce techniky alebo na tlak na citlivé miesta je príslušník zboru oprávnený použiť aj obušok alebo tonfu.
§34 Predvádzacie retiazky
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky u obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby, ak
a)
kladie pri predvádzaní alebo dodávaní aktívny alebo pasívny odpor,
b)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní správa násilne a ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo majetok,
c)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní vyhráža, že spácha samovraždu, ublíži si na zdraví alebo utečie,
d)
je obava, že sa pokúsi o útek.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky len na čas nevyhnutný na vykonanie služobného zákroku.
§35 Použitie pút
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť putá
a)
na spútanie obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby, ak kladie aktívny odpor, ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých obvinených, odsúdených alebo dodávaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak je obava, že sa pokúsi o útek,
d)
na spútanie inej osoby, ktorá svojím konaním marí služobný zákrok a kladie aktívny odpor, napáda príslušníka zboru alebo inú osobu, ohrozuje verejný poriadok alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila.
(2)
Obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaný aj k vhodnému predmetu, ale iba na čas, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1 písm. a) a c).
§36 Použitie spútavacieho opasku s putami alebo spútavacími retiazkami
Príslušník zboru je oprávnený použiť spútavací opasok spolu s putami alebo spútavacími retiazkami, ak je dôvodná obava, že obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba
a)
napadne príslušníka zboru alebo inú osobu,
b)
pokúsi sa o útek pri vykonávaní služobného zákroku alebo procesného úkonu.
§37 Použitie spútavacích popruhov
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba neovláda svoje konanie.
(2)
Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť spútaná osoba pod kontrolou príslušníka zboru. Pri sťahovaní spútavacích popruhov musí príslušník zboru dbať, aby nedošlo k narušeniu krvného obehu spútanej osoby.
§37a Použitie prostriedku na utajenie fyzickej identity alebo na obmedzenie priestorovej orientácie
(1)
Prostriedkom na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného sa na účely tohto zákona rozumie kukla. Prostriedkom na obmedzenie priestorovej orientácie sa na účely tohto zákona rozumejú okuliare sťažujúce orientáciu v priestore a chrániče sluchu eliminujúce zvuky okolia s možnosťou použitia audio nahrávky.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť prostriedok na obmedzenie priestorovej orientácie pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného, ak je obava, že sa pokúsi o útek.
(3)
Okuliare sťažujúce orientáciu v priestore pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného je príslušník zboru oprávnený použiť iba v priestoroch vozidla alebo vrtuľníka, pričom obvinený alebo odsúdený musí mať zapnutý bezpečnostný pás, pokiaľ je ním sedadlo vybavené a z celej doby použitia okuliarov sťažujúcich orientáciu v priestore musí byť vyhotovený zvukovo-obrazový záznam.
(4)
Príslušník zboru je oprávnený pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby použiť kuklu za účelom utajenia fyzickej identity obvineného, odsúdeného, alebo dodávanej osoby.
§38 Použitie prúdu vody
Príslušník zboru je oprávnený použiť prúd vody
a)
na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť,
b)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.
§39 Použitie služobného psa
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť služobného psa, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,
a)
aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, najmä ak osoba po výzve od útoku neupustí, ak útok bezprostredne hrozí, trvá alebo ak podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,9)
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave alebo pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku,
e)
aby donútil ukrývajúceho sa obvineného, odsúdeného alebo osobu na úteku opustiť úkryt,
f)
pri strážení a eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby.
(2)
Príslušník zboru používa služobného psa s náhubkom; ak to však povaha a intenzita útoku, prekonanie odporu alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, môže príslušník zboru použiť služobného psa bez náhubku.
§39a Použitie obranného štítu
Príslušník zboru je oprávnený použiť obranný štít
a)
aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak osoba po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt,
c)
v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa,
d)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.
§40 Použitie zásahovej výbušky
Príslušník zboru je oprávnený použiť zásahovú výbušku
a)
v uzavretom priestore proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt,
b)
na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť,
c)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.
§41 Použitie úderu strelnou zbraňou
Príslušník zboru je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,10) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§42 Použitie hrozby strelnou zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Príslušník zboru je oprávnený použiť hrozbu strelnou zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, aby
a)
pri vykonávaní služobného zákroku zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, najmä ak osoba po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo ak podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
predviedol obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,9)
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu , objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave a pri ich bezprostrednom prenasledovaní,
f)
v prípade bezprostredného ohrozenia obvineným, odsúdeným alebo inou osobou bol pripravený použiť strelnú zbraň.
§43 Použitie strelnej zbrane
(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň pri výkone služby:
a)
v nutnej obrane10) a krajnej núdzi,11)
b)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
c)
ak sa obvinený alebo odsúdený, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt,
d)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba strelnou zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu príslušníka zboru smerujúcu na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby,
e)
podľa služobných predpisov upravujúcich strážnu činnosť a eskortnú činnosť, na zamedzenie úteku osoby umiestnenej v detenčnom ústave, obvineného alebo odsúdeného, ktorého nemožno zadržať inak, alebo na odvrátenie útoku, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo strážne stanovište,
f)
na zabránenie činnosti lietadla podľa § 13c ods. 3.
(2)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník zboru povinný použiť varovný výstrel do vzduchu. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže príslušník zboru upustiť, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, a dbať, aby nebol ohrozený život iných osôb.
(4)
Ak to okolnosti služobného zákroku umožňujú, príslušník zboru pred použitím strelnej zbrane je povinný použiť niektorý iný donucovací prostriedok uvedený v § 31 ods. 1 písm. a) až o) a q) až t).
(5)
Po použití strelnej zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je príslušník zboru povinný ihneď, ako to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie; ďalej je povinný vykonať všetky úkony potrebné na objasnenie, či strelná zbraň bola použitá oprávnene.
§43a Použitie špeciálneho streliva
(1)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným inertným materiálom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom a strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou.
(2)
Príslušník zboru je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť
a)
gumové projektily alebo projektily naplnené inertným materiálom
1.
v nutnej obrane10) alebo v krajnej núdzi,11)
2.
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
3.
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania,
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť, ak sa osoba, proti ktorej zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť a na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie nezúčastnených osôb.
§43b Špeciálne donucovacie prostriedky
(1)
Špeciálnymi donucovacími prostriedkami sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky, aby
a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, osobu umiestnenú v detenčnom ústave, dodávanú osobu alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil činnosti podľa § 13c ods. 3,
f)
zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní.
§44 Povinnosti príslušníka zboru po použití donucovacích prostriedkov
(1)
Ak príslušník zboru zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný ihneď, ako to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej zdravotné ošetrenie. Obvinenému, odsúdenému alebo inej osobe, proti ktorým sa pri služobnom zákroku použili slzotvorné prostriedky, obušok, tonfa, služobný pes, zásahová výbuška, údery a kopy sebaobrany alebo úder strelnou zbraňou, sa zabezpečí zdravotná prehliadka, a to aj vtedy, ak nedošlo k jeho viditeľnému zraneniu. O zdravotnej prehliadke oprávnený zdravotnícky pracovník urobí záznam do zdravotnej dokumentácie obvineného alebo odsúdeného; inej osobe vystaví potvrdenie o zdravotnej prehliadke.
(2)
Použitie donucovacích prostriedkov, okrem použitia donucovacích prostriedkov podľa § 31 ods. 2, príslušník zboru, ktorý donucovací prostriedok použil, ihneď ohlási svojmu bezprostredne nadriadenému a spíše záznam o použití donucovacieho prostriedku. Bezprostredne nadriadený prešetrí oprávnenosť použitia donucovacieho prostriedku, následne výsledok šetrenia predloží riaditeľovi ústavu, ktorý bez zbytočného odkladu vyhodnotí, či boli donucovacie prostriedky použité v súlade so zákonom. O použití donucovacieho prostriedku sa vždy vyrozumie prokurátor.11a)
§45 Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, ktorej tehotenstvo je zrejmé, osobe vysokého veku, osobe so zrejmým telesným postihnutím, chorobou alebo duševnou poruchou alebo osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník zboru použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, šokové plynové a elektrické paralyzátory, obušok, tonfu, služobného psa, úder strelnou zbraňou a strelnú zbraň okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie príslušníka zboru, iných osôb alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
Piaty oddiel
Justičná stráž a jej oprávnenia
§47
(1)
Ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a v objektoch prokuratúry na účel zachovania nerušeného priebehu konania pred súdom a bezpečnosti osôb zabezpečujú príslušníci zboru označení ako „Justičná stráž".
(2)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený
a)
preverovať oprávnenosť vstupu osoby do objektu súdu a objektu prokuratúry a vyzvať ju, aby dokladom7b) preukázala svoju totožnosť; ak vstupujúca osoba svoju totožnosť nepreukáže dokladom,7b) príslušník zboru je oprávnený takej osobe neumožniť vstup,
b)
kontrolovať osoby vstupujúce do objektu súdu a objektu prokuratúry technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň,
c)
chrániť poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
d)
na základe písomného príkazu sudcu v objekte súdu zadržať obvineného a odsúdeného a umiestniť ich v objekte súdu do miestnosti na to určenej na účel dodania do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody; ak súdny objekt a ústav na výkon väzby sú stavebne prevádzkovo spojené, príslušník zboru je oprávnený na základe písomného príkazu sudcu z objektu súdu dodať obvineného do výkonu väzby a odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,2a)
e)
na základe predchádzajúceho rozhodnutia sudcu odňať osobe v pojednávacej miestnosti prostriedok audiovizuálnej techniky okrem zariadenia zaznamenávajúceho výhradne zvuk; odňatý prostriedok je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z pojednávacej miestnosti, pričom odňatie a prevzatie príslušník zboru, ktorý prostriedok odňal, a osoba, ktorej bol prostriedok vrátený, sú povinní potvrdiť svojím podpisom,
f)
povoliť vstup so zbraňou do objektu súdu a objektu prokuratúry len príslušníkom zboru, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu, Vojenskej polície a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy,11aa) ak plnia služobné úlohy.
(3)
Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú službu podľa odseku 1, sú oprávnení zakročiť proti osobe rušiacej poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
(4)
Predseda súdu a v prípade objektov prokuratúry okresný prokurátor alebo vedúci služobného úradu podľa osobitného predpisu11b) v súčinnosti s riaditeľom ústavu zabezpečí podmienky na riadny a bezpečný výkon služby príslušníkov zboru zaradených do justičnej stráže.
(5)
Minister môže poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu ministerstva a poriadku v ňom podľa odsekov 1 až 4 a podľa § 48.
(6)
Minister môže po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky a poriadku v ňom podľa odseku 1, odseku 2 písm. a) až c) a odsekov 3 a 4 a podľa § 48.
(7)
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného predsedu súdu môže generálny riaditeľ na nevyhnutnú dobu poveriť zbor zabezpečením ochrany poriadku a bezpečnosti iného objektu ako je objekt súdu, pokiaľ v ňom prebieha súdne konanie; v takomto prípade sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 4, § 7 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. a), § 21 a § 48.
(8)
Príslušník zboru vykonáva službu podľa odseku 1 v služobnej rovnošate a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnej rovnošate s identifikačným číslom a označením „Justičná stráž".
§48
(1)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, je povinný pred vykonaním služobného zákroku vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, a upozorniť ju, že ak tak neurobí, bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov podľa § 31.
(2)
Ak je páchaný trestný čin alebo priestupok v objektoch súdu alebo objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je povinný vykonať služobný zákrok na zabránenie ďalšieho protiprávneho konania a úkony súvisiace s objasnením skutku a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(3)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je pri plnení úloh podľa odsekov 1 a 2 oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku a zistenie ich páchateľa a zaznamenať si potrebné údaje o osobe, ktorá je povinná požiadavke vyhovieť. Ak taká osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať, vyrozumie príslušník zboru o tom príslušný útvar Policajného zboru a požiada o jej predvedenie na účel vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totožnosti a objasnenia konania. Na podanie vysvetlenia podľa tohto ustanovenia sa vzťahujú ustanovenia § 12 ods. 4, 5 a 6.
(4)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený vykonať prehliadku vstupujúcej osoby, jej odevných zvrškov a osobných vecí podľa § 14 ods. 4 až 6. Ak má osoba pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, príslušník zboru jej ju odníme. Odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z objektu súdu alebo objektu prokuratúry. Odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci a prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci príslušník zboru, ktorý zbraň alebo inú nedovolenú vec odňal, a osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, sú povinní potvrdiť svojím podpisom. Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec vrátiť zo zákonných dôvodov, postupuje podľa § 15 ods. 4.
(5)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený po márnej výzve odňať vec, ak je odôvodnený predpoklad, že v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku sa môže vysloviť prepadnutie tejto veci alebo sa môže táto vec zhabať. O odňatí veci spíše úradný záznam. Osobe, ktorej bola vec odňatá, vydá príslušník zboru písomné potvrdenie o odňatí veci a odňatú vec odovzdá Policajnému zboru.
(6)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený na účel vykonania neodkladných služobných úkonov zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo zdravie, život alebo zdravie iných osôb, verejný poriadok alebo majetok. Po vykonaní týchto úkonov je príslušník zboru povinný odovzdať osobu orgánom činným v trestnom konaní; inak je povinný zaistenú osobu ihneď prepustiť. O zaistení osoby spíše príslušník zboru úradný záznam.
PIATA HLAVA
OCHRANA, ESKORTA A VSTUP DO CHRÁNENÝCH OBJEKTOV
Prvý oddiel
Ochrana a eskorta
§49
(1)
Ochranou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn opatrení, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť objektov a predchádzať alebo zamedziť narúšaniu ustanoveného poriadku v nich. Ochrana zahŕňa stráženie a obranu.
(2)
Strážením sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností realizovaných príslušníkmi zboru s využitím určených prostriedkov a ustanovených postupov zameraných na ochranu určených objektov a na kontrolu pohybu alebo činnosti obvinených, odsúdených a osôb umiestnených v detenčnom ústave s cieľom zabrániť ich úteku.
(3)
Obranou sa na účely tohto zákona rozumie aktívny spôsob odrazenia útoku na chránený objekt príslušníkmi zboru s využitím určených prostriedkov a ustanovených postupov.
(4)
Eskortou sa na účely tohto zákona rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru s cieľom zabrániť ich úteku.
(5)
Osobu bezprostredne prepustenú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody možno eskortovať na účely vykonania administratívnych úkonov súvisiacich s jej prepustením len s jej súhlasom.
(6)
Dozorom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákon rozumie súhrn služobných činností príslušníka zboru, pri ktorých sa vykonáva stála kontrola pohybu alebo činnosti obvineného alebo odsúdeného.
(7)
Dohľadom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností príslušníka zboru, pri ktorých sa vykonáva nepravidelná kontrola pohybu alebo činnosti obvineného alebo odsúdeného.
(8)
Objektom zboru sa na účely tohto zákona rozumie nehnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu podľa osobitného predpisu.11c)
(9)
Chráneným objektom sa na účely tohto zákona rozumie objekt generálneho riaditeľstva, objekt ústavu alebo objekt detenčného ústavu.
§50
(1)
Eskortu obvineného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať
a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti obvinenému, alebo ak je obvinený predvolaný ako svedok,
b)
generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu alebo ak treba na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) alebo eskortu na účel vzdelávania obvinených; ak treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť neodkladne, vyžiada sa súhlas dodatočne,
c)
príslušný sudca po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak je v konaní pred súdom potrebná prítomnosť obvineného na súde,
d)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.
(2)
Eskortu odsúdeného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať
a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti odsúdenému, alebo ak je odsúdený predvolaný ako svedok,
b)
generálny riaditeľ,
c)
riaditeľ ústavu, ak ide o eskortu na pracovisko mimo ústavu, eskortu na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka na účel poskytnutia zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) eskortu na účel vzdelávania odsúdených, vykonávania činností a prác podľa osobitného predpisu,11cb) výnimočne na vykonanie návštevy odsúdeného alebo výnimočne, ak je to bezprostredne nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a poriadku v ústave,
d)
príslušný sudca, ak je v konaní pred súdom potrebná prítomnosť odsúdeného na súde,
e)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.
(3)
Pred eskortou na účely dočasného alebo trvalého premiestnenia do iného ústavu musí obvinený alebo odsúdený prejsť zdravotnou prehliadkou, o čom osoba, ktorá zdravotnú prehliadku vykonala, urobí záznam v zdravotnej dokumentácii.
(4)
Ak sa zo závažných dôvodov nemôže eskorta vykonať, riaditeľ ústavu o tom bezodkladne upovedomí orgán alebo osobu, ktorý eskortu nariadil alebo vyžiadal.
§51
(1)
Na účely účasti obvineného alebo odsúdeného na procesných úkonoch podľa osobitného predpisu11d) mimo ústavu možno na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odovzdať obvineného11e) alebo odsúdeného príslušníkovi Policajného zboru.
(2)
Za stráženie a ochranu obvineného alebo odsúdeného mimo ústavu podľa odseku 1 zodpovedá od jeho vydania, prevzatia až po jeho odovzdanie do ústavu Policajný zbor.
§52 Kontrola ochrany chránených objektov a kontrola ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry
Kontrolu ochrany chránených objektov a kontrolu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry má právo vykonávať nadriadený12) a ním splnomocnené osoby.
Druhý oddiel
Vstup do chránených objektov
§55 Všeobecné ustanovenie
(1)
Do chráneného objektu je vstup povolený po preukázaní sa
a)
služobným preukazom príslušníka zboru,
b)
preukazom zamestnanca zboru a do detenčného ústavu preukazom zamestnanca detenčného ústavu,
c)
služobným preukazom zamestnanca ministerstva povereného výkonom kontroly, príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru, príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Národného bezpečnostného úradu, colníka, príslušníka Vojenského spravodajstva, vojenského policajta, vojaka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) alebo osobnou identifikačnou kartou vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka zaradeného do aktívnych záloh,14)
d)
dokladom totožnosti.7b)
(2)
Osoba vstupujúca do chráneného objektu je sprevádzaná podľa odseku 3.
(3)
Sprevádzanie osoby v chránenom objekte zboru zabezpečuje príslušník zboru alebo zamestnanec zboru z príslušného úseku služobnej činnosti; v objekte detenčného ústavu zamestnanec detenčného ústavu. Generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba môže povoliť vstup osoby do chráneného objektu bez sprevádzania príslušníkom zboru, zamestnancom zboru z príslušného úseku služobnej činnosti alebo zamestnanca detenčného ústavu v detenčnom ústave; táto osoba musí byť riadne poučená o pravidlách pohybu v chránenom objekte zboru. Osoby vstupujúce do chráneného objektu podľa odseku 1 písm. c) a d) sa označujú viditeľným spôsobom.
(4)
Osobe vstupujúcej do chráneného objektu sa zakazuje vnášať do chráneného objektu
a)
zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
b)
alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
(5)
Výnimky zo zákazu podľa odseku 4 môže udeliť generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba.
(6)
Orgány činné v trestnom konaní, súdy a zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú v súvislosti s vykonaním úkonov trestného konania a výkonom kontroly oprávnení vnášať do chráneného objektu technické prostriedky potrebné na realizáciu úkonu trestného konania alebo na vykonanie kontroly, pričom o vnesení vopred preukázateľne informujú riaditeľa ústavu.
(7)
Obhajca alebo advokát obvineného alebo odsúdeného, probačný a mediačný úradník, znalec, tlmočník a prekladateľ je oprávnený pri plnení úloh podľa osobitných predpisov14a) vnášať do chráneného objektu externé dátové úložisko, pričom o jeho vnesení vopred preukázateľne informuje riaditeľa ústavu.
(8)
Z bezpečnostných dôvodov môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu rozhodnúť o dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu. O dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu spíše generálnym riaditeľom alebo riaditeľom ústavu určený príslušník zboru úradný záznam.
§56 Vstup na služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru a preukaz zamestnanca detenčného ústavu
(1)
Príslušník zboru a zamestnanec zboru sú oprávnení vstupovať do chráneného objektu a zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu, ak predložia služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru alebo preukaz zamestnanca detenčného ústavu. Rozsah pohybu príslušníka zboru, zamestnanca zboru a zamestnanca detenčného ústavu v chránenom objekte vyplýva z ich služobného zaradenia alebo pracovného zaradenia alebo z osobitného písomného splnomocnenia vydaného príslušným nadriadeným.
(2)
V prípade straty alebo odcudzenia služobného preukazu príslušníka zboru, preukazu zamestnanca zboru alebo preukazu zamestnanca detenčného ústavu vstupuje príslušník zboru a zamestnanec zboru do chráneného objektu alebo zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu po preukázaní sa dokladom totožnosti.
§57 Vstup na služobný preukaz alebo osobnú identifikačnú kartu
(1)
Vstupovať do chráneného objektu je oprávnený aj príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného úradu, colník, príslušník Vojenského spravodajstva, vojenský policajt, vojak ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) vojak mimoriadnej služby a vojak zaradený do aktívnych záloh,14) ak plní úlohy vyplývajúce zo služobnej činnosti.
(2)
S osobami uvedenými v odseku 1 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť v chránenom objekte potrebná; v takom prípade preukážu vzťah k príslušnej osobe a preukážu sa dokladom totožnosti.
§58 Vstup na doklad totožnosti
(1)
Vstup do chráneného objektu možno povoliť osobe, ak preukáže oprávnený záujem a predloží doklad totožnosti.7b) Na účely vstupu do chráneného objektu sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti s osobitným povolením je oprávnená osoba plniaca úlohy vyplývajúce zo zmluvy alebo z dohody uzatvorenej s chráneným objektom a osoba poskytujúca duchovnú službu podľa osobitných predpisov.16)
(3)
Osobitné povolenie podľa odseku 2 vydáva generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu. Na osobitnom povolení musí byť uvedené meno, priezvisko a dátum narodenia vstupujúcej osoby, presne určený priestor chráneného objektu, do ktorého je osoba podľa odseku 2 oprávnená vstupovať, účel jej vstupu a doba platnosti osobitného povolenia.
(4)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia sú oprávnení:
a)
prezident Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a nimi určené osoby,
b)
minister, štátny tajomník ministerstva a nimi určení zamestnanci ministerstva,
c)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, jeho námestník a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave,
d)
predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím,
e)
predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
f)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a poslanci Rady Európy poverení kontrolou nad výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody,
g)
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby,
h)
sudca, ak rozhodoval alebo rozhoduje v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
i)
inšpektor orgánu dozoru zboru,16a)
j)
prísediaci v prítomnosti sudcu, ktorý je oprávnený na vstup do chráneného objektu podľa písmena h),
k)
prokurátor vykonávajúci procesné úkony v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
l)
obhajca obvineného alebo odsúdeného, ktorý ho zastupuje v trestnej veci.
(5)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia v územnom obvode svojej pôsobnosti je oprávnený
a)
krajský prokurátor a jeho námestník,
b)
predseda a podpredseda krajského súdu,
c)
predseda a podpredseda správneho súdu,
d)
okresný prokurátor a jeho námestník,
e)
predseda a podpredseda okresného súdu.
(6)
Namiesto dokladu totožnosti môžu osoby uvedené v odseku 4 písm. c) až h), k) a l) a odseku 5 pri vstupe do chráneného objektu predložiť preukaz s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.
(7)
S osobami uvedenými v odseku 4 písm. a) až h) a k) a odseku 5 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť v chránenom objekte potrebná; v takom prípade preukážu vzťah k príslušnej osobe a preukážu sa dokladom totožnosti.
(8)
Pohyb osôb uvedených v odseku 4 písm. a) až c) po chránenom objekte nie je obmedzený, zabezpečí sa však ich sprevádzanie; v ostatných prípadoch o rozsahu pohybu rozhoduje generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba.
(9)
Na vydanie osobitného povolenia a na rozsah pohybu v objektoch detenčného ústavu sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 3 a 8.
(10)
Členovia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému16aa) zasahujúci v chránenom objekte preukážu svoju totožnosť hneď, ako to okolnosti dovolia, a to dokladom totožnosti alebo preukazom s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.
§62 Vstup orgánov poverených kontrolou a dozorom
Orgánom povereným kontrolou a dozorom nad výkonom detencie, výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody podľa tohto zákona, medzinárodných zmlúv,16b) ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo osobitných predpisov16c) sa umožní vstup do chránených objektov kedykoľvek, bez časového obmedzenia.
ŠIESTA HLAVA
SÚČINNOSŤ ZBORU SO ŠTÁTNYMI ORGÁNMI, S OBCAMI A INÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI A FYZICKÝMI OSOBAMI
§63
(1)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami s cieľom zabezpečiť účel výkonu väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Zbor spolupracuje s Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom, colnými orgánmi, ozbrojenými silami a Vojenskou políciou najmä pri plnení úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, pri odhaľovaní trestných činov, bezprostrednom prenasledovaní osôb na úteku, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, pri vyhľadávaní omamných látok, psychotropných látok, jedov, prekurzorov, výbušnín, nástražných a výbušných systémov, pri výcviku v oblasti služobnej kynológie a pri výcviku príslušníkov zboru.
(3)
Zbor je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať od štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb potrebné podklady a informácie. Ak im v tom nebráni iný zákonný dôvod, sú povinné informáciu poskytnúť.
(4)
Minister môže v prípade vzniku mimoriadnej situácie po dohode s iným ministrom dočasne poveriť alebo splnomocniť iné orgány plnením úloh zboru.
(5)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru vrátane vyčlenených vojakov v činnej službe na zabezpečenie ochrany verejného poriadku podľa osobitného predpisu17a) nepostačujú na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, môžu byť príslušníci zboru na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povolaní na dobu nevyhnutne potrebnú na spolupôsobenie pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku.
(6)
Na príslušníkov zboru pri plnení úloh podľa odseku 5 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17b)
SIEDMA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§64
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe, ktorá poskytla pomoc zboru alebo jeho príslušníkovi pri výkone služby na jeho žiadosť alebo s jeho vedomím (ďalej len „poškodený"). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
(2)
Ak došlo u poškodeného k ujme na zdraví alebo k smrti, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov zamestnancov. Popri náhradách podľa pracovnoprávnych predpisov patrí
a)
poškodenému jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
pozostalým po poškodenom zvýšené jednorazové odškodnenie.
(3)
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
a)
podmienky priznania, výšku a rozsah jednorazového mimoriadneho odškodnenia,
b)
podmienky priznania, výšku a rozsah zvýšeného jednorazového odškodnenia patriaceho pozostalým po poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.
(4)
Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu; ak to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa škoda v peniazoch. Poškodenému sa môže priznať aj úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
(5)
Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou zboru alebo jeho príslušníkovi.
(6)
Štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú zborom alebo jeho príslušníkom v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania osoby alebo oprávneného zákroku príslušníka zboru.
(7)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
ÔSMA HLAVA
INFORMAČNÉ SYSTÉMY ZBORU
§65 Zhromažďovanie a ochrana informácií a osobných údajov
(1)
Zbor v rozsahu svojich úloh vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a využíva informácie a osobné údaje potrebné na plnenie úloh zboru podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.17c) Na informačné systémy zboru sa vzťahuje osobitný predpis,17d) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2)
Zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov uchovávaných v informačnom systéme pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, odcudzením a iným protiprávnym konaním. To v plnom rozsahu platí aj pre informačný systém vedený Archívom zboru, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.17e)
(3)
Zbor je povinný zabezpečiť, aby sa s osobnými údajmi v jeho informačných systémoch oboznamovali len príslušníci zboru a zamestnanci zboru, ktorým to vyplýva zo služobnej alebo pracovnej náplne činnosti, a ktorí sú poučení o povinnosti zachovávať o osobných údajoch mlčanlivosť.
(4)
Zákonom alebo zmluvou ustanovené orgány, najmä ministerstvo, súdy Slovenskej republiky, Justičná pokladnica, orgány Policajného zboru a prokuratúra majú v zákonom alebo zmluvou vymedzenom rozsahu prístup do elektronického informačného systému zboru s cieľom získavať informácie o obvinených a odsúdených na účely plnenia ich úloh podľa osobitného predpisu. Tieto orgány sú v plnom rozsahu zodpovedné za ochranu osobných údajov získaných z elektronického informačného systému zboru podľa osobitného predpisu.17d)
§65a Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie informácií a osobných údajov
(1)
Zbor spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s osobitným predpisom.17f) Osobné údaje o uchádzačoch o vznik služobného pomeru alebo pracovného pomeru k zboru a osobné údaje o príslušníkoch zboru a zamestnancoch zboru spracúva zbor v rozsahu podľa osobitného predpisu.17g) Údaje o osobách, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie, sa zhromažďujú v rozsahu primeranom tomuto konaniu. Osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody zbor spracúva v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu účelu väzby a výkonu trestu odňatia slobody vymedzenom osobitnými predpismi.17h) V rozsahu zodpovedajúcom riadnemu uplatneniu právnych nárokov obetí trestných činov a iných poškodených osôb sa spracúvajú aj ich osobné údaje poskytnuté nimi v rámci trestného konania.
(2)
Zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody z informačného systému zboru ministerstvu, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Finančnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu. O každom prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.
(3)
Zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak
a)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
to ustanovuje zákon,
c)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.
(4)
Zbor poskytne osobné údaje podľa odseku 3 na základe písomnej žiadosti. Ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, možno na jej základe poskytnúť osobné údaje i bez písomnej žiadosti.
(5)
Písomná žiadosť o poskytnutie osobných údajov musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorej osobné údaje sa požadujú oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti alebo účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť.
(6)
Príjemca údajov podľa odseku 3 je oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje aj na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom zboru.
(7)
Zbor môže pri poskytovaní osobných údajov príjemcom určiť obmedzenia vzťahujúce sa k ich ďalšiemu spracúvaniu. Zbor je zároveň viazaný obmedzeniami ďalšieho spracúvania osobných údajov, ktoré uplatnil poskytovateľ pri poskytnutí osobných údajov.
(8)
Zbor je oprávnený na plnenie jeho úloh vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy v chránených objektoch, objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich okolí a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku. Vyhotovovanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov automatickými technickými systémami umiestnenými v objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva alebo objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, je možné len so súhlasom príslušného súdu, prokuratúry, ministerstva alebo Súdnej rady Slovenskej republiky.
§65b Kontrola, oprava a vymazanie informácií alebo osobných údajov
(1)
Ak to okolnosti dovoľujú, zbor pri každom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnosť; ak je to potrebné, doplní dostupné informácie, ktoré umožnia posúdiť správnosť údajov.
(2)
Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v informačných systémoch, zbor tieto bezodkladne opraví alebo vymaže. Ak došlo k poskytnutiu takých údajov, je zbor povinný informovať o tom všetkých príjemcov.
(3)
Ak údaje uchovávané v informačnom systéme zboru už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, zbor tieto údaje vymaže.
(4)
Ak by vymazanie osobných údajov mohlo ohroziť práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, také údaje sa obmedzia.17i) Takto obmedzené údaje možno spracúvať len na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu.
(5)
Zbor najmenej raz za tri roky preverí, či naďalej trvá potreba uchovávania spracovaných osobných údajov.
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
§65c
(1)
Zbor je oprávnený pri plnení úloh na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.
(3)
Zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.18)
(4)
Na žiadosť podľa odseku 3 písm. a) o informácie a osobné údaje zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, zbor mu poskytnutie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, získal zbor od iného členského štátu Európskej únie, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, zbor o tento súhlas požiada.
(9)
Zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
§65d
(1)
Osobné údaje poskytnuté orgánom členského štátu, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „príslušný orgán“) môže zbor spracúvať okrem účelu, na ktorý boli poskytnuté aj na účel
a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej fyzickej osoby.
(2)
Obmedzením účelu spracovania osobných údajov podľa odseku 1 nie je dotknuté ich spracúvanie na historické, vedecké alebo štatistické účely.18a)
(3)
Na žiadosť príslušného orgánu ho zbor oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov.
(4)
Zbor môže osobné údaje, ktoré prijal od príslušného orgánu, poskytnúť osobám, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu, od ktorého tieto osobné údaje prijal, nie je to v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je takýto prenos nevyhnutný na
a)
splnenie úlohy podľa osobitného zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon rozsudkov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(5)
Osoba, ktorej boli osobné údaje podľa odseku 4 poskytnuté, ich môže použiť iba na určený účel.
DEVIATA HLAVA
SŤAŽNOSTI OBVIVNENÝCH A ODSÚDENÝCH
§65da Sťažnosť
(1)
Obvinený alebo odsúdený má právo podať sťažnosť podľa tohto zákona.
(2)
Sťažnosť podľa tohto zákona je podanie obvineného, odsúdeného, blízkej osoby18b) obvineného alebo odsúdeného a právneho zástupcu obvineného alebo odsúdeného (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany práv alebo právom chránených záujmov tohto obvineného alebo odsúdeného, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou organizačnej zložky zboru podľa § 2 ods. 1, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizačnej zložky zboru, najmä na porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zboru.
(3)
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie ktoré,
a)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu obvineného alebo odsúdeného sa sťažovateľ domáha,
b)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva iným spôsobom, najmä podaním žaloby, podaním reklamácie alebo žiadosti o mimosúdne riešenie sporu, vykonaním inšpekcie, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,18ba)
c)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva podaním trestného oznámenia,
d)
smeruje proti rozhodnutiu organizačnej zložky zboru vydanému v konaní podľa osobitných predpisov,18bb)
e)
je návrhom na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,18bc)
f)
je nárokom na náhradu škody podľa osobitného predpisu.18bd)
§65db Príslušnosť na vybavenie sťažnosti
(1)
Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené práva alebo právom chránené záujmy obvineného alebo odsúdeného. Ústav, ktorému je doručená sťažnosť sťažovateľa, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi túto sťažnosť príslušnému ústavu do desiatich pracovných dní od jej doručenia. Ak vznikne spor o tom, ktorý z ústavov je príslušný na vybavenie sťažnosti, ústav, v ktorom spor vznikol, sťažnosť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku sporu postúpi generálnemu riaditeľstvu na rozhodnutie sporu o príslušnosť a zároveň o tom ústav písomne upovedomí sťažovateľa.
(2)
Sťažnosť podanú proti činnosti príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru generálneho riaditeľstva vybavuje generálne riaditeľstvo. Sťažnosť podanú proti činnosti generálneho riaditeľa zboru vybavuje ministerstvo.
(3)
Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi ústavu, zástupcovi riaditeľa ústavu alebo vedúcemu účelového zariadenia zboru je príslušné generálne riaditeľstvo.
(4)
Sťažnosť nemôže vybaviť alebo prešetriť osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje.
(5)
Z prešetrenia a vybavenia sťažnosti je vylúčený ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah ku sťažovateľovi, k príslušníkovi zboru, proti ktorému sťažnosť smeruje alebo k predmetu sťažnosti.
(6)
Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. a), b), e) a f), alebo sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je zbor príslušný, sa do desiatich pracovných dní od doručenia vráti podávateľovi s písomným odôvodnením. Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. d), sa do desiatich pracovných dní od doručenia postúpi organizačnej zložke zboru, ktorá vydala rozhodnutie v konaní podľa osobitných predpisov,18bb) proti ktorému podanie smeruje.
(7)
Pri podaní, ktorého obsahom sú skutočnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu sa postupuje podľa osobitných predpisov.18be)
Podávanie sťažností
§65dc
(1)
Sťažnosť sa podáva písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2)
Sťažnosť obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného. Ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho blízka osoba, musí obsahovať aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu blízkej osoby; ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho právny zástupca, musí obsahovať aj jeho názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za neho konať.
(3)
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
(4)
Ak sťažnosť v listinnej podobe neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, organizačná zložka zboru pomôže sťažovateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich odstránil v ňou určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Súčasne ho poučí, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené v ňou určenej lehote, sťažnosť podľa § 65de ods. 1 písm. a) odloží.
(5)
Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu;18bea) to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.18beb)
(6)
Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu18bea) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu18bea) alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) inak sa sťažnosť odloží. Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia organizačná zložka zboru písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej odloženia.
(7)
Ak sťažovateľ podáva sťažnosť organizačnej zložke zboru osobne, pričom ju nemá vyhotovenú písomne, organizačná zložka zboru sťažovateľovi umožní, aby sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak ide o osobu, ktorá pre zdravotný stav nemôže vyhotoviť sťažnosť v listinnej podobe, podá sťažnosť ústne do zápisnice, ktorú o tejto skutočnosti vyhotoví príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.
(8)
Ak je sťažnosť podaná právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom18bec) (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať obvineného alebo odsúdeného pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.18bed) Ak právny zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, organizačná zložka zboru sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. c).
(9)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, organizačná zložka zboru vyzve obvineného alebo odsúdeného, aby v určenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, udelil písomný súhlas s podaním sťažnosti. Súčasne ho poučí, že ak nebude v určenej lehote udelený písomný súhlas s podaním sťažnosti blízkou osobou, sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. f). Doručením písomného súhlasu s podaním sťažnosti jeho blízkou osobou sa za sťažovateľa považuje tento obvinený alebo odsúdený.
(10)
Sťažnosť za obvineného alebo odsúdeného, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je mladistvý, môže podať jeho zákonný zástupca.18bf)
§65dd
Podanie sťažnosti nesmie byť podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
§65de Odloženie sťažnosti
(1)
Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažnosť odloží, ak
a)
neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3 a v prípade sťažnosti podanej v elektronickej podobe aj podľa § 65dc ods. 4 alebo ods. 5,
b)
od udalosti, ktorej sa sťažnosť týka, uplynulo v deň doručenia sťažnosti viac ako šesť mesiacov,
c)
zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 65dc ods. 8,
d)
ide o sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a v sťažnosti sa neuvádzajú nové skutočnosti,
e)
zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
f)
obvinený alebo odsúdený neudelil písomný súhlas s podaním sťažnosti podľa § 65dc ods. 9,
g)
obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného sťažnosť pred jej vybavením písomne vezme späť.
(2)
Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia podľa odseku 1 písm. a) až f) organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažovateľovi písomne oznámi do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti, v lehote podľa § 65dg. Ďalšie sťažnosti podľa odseku 1 písm. d) sa neprešetrujú a založia sa k príslušnému spisovému materiálu.
§65df Sťažnosť v tej istej veci
Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú organizačná zložka zboru alebo ministerstvo už vybavili, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia sťažnosti v tej istej veci sa písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej doručenia.
§65dg Lehota na vybavenie sťažnosti
(1)
Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sú povinní sťažnosť vybaviť do 30 pracovných dní.
(2)
Ak ide o sťažnosť doručenú organizačnej zložke zboru, ktorá je náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Organizačná zložka zboru oznámi predĺženie lehoty obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
(3)
Ak ide o sťažnosť vybavovanú ministerstvom, ktorá je náročná na prešetrenie, môže minister alebo ním poverená osoba predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Ministerstvo oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
§65dh Počítanie lehôt
(1)
Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie alebo ministerstvu; v prípade sporu o príslušnosť lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia určenia príslušnosti podľa § 65db ods. 1.
(2)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného súhlasu obvineného alebo odsúdeného s podaním sťažnosti blízkou osobou organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie.
§65di Prešetrovanie sťažnosti
(1)
Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi zboru, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
(2)
Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej obsahu bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.
§65dj Záznam o prešetrení sťažnosti
(1)
Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti nezistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „neopodstatnenú“. Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti zistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „opodstatnenú“. Ak sťažnosť nemožno prešetriť, organizačná zložka zboru alebo ministerstvo vybaví sťažnosť ako „nevyhodnotenú“.
(2)
Organizačná zložka zboru príslušná na vybavenie sťažnosti alebo ministerstvo vypracujú záznam o prešetrení sťažnosti, ktorý obsahuje:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo obvineného alebo odsúdeného,
b)
označenie organizačnej zložky zboru príslušnej na vybavenie sťažnosti alebo ministerstva,
c)
predmet sťažnosti,
d)
preukázané zistenia,
e)
záver s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená, neopodstatnená, alebo nevyhodnotená,
f)
dátum vyhotovenia záznamu o prešetrení sťažnosti,
g)
v prípade opodstatnenej sťažnosti povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vybavenie sťažnosti.
(3)
Sťažnosť je vybavená odoslaním záznamu o prešetrení sťažnosti obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného alebo osobným prevzatím záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného. Odoslanie alebo prevzatie záznamu o prešetrení sťažnosti musí byť preukázateľné. Odmietnutie prevzatia záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného vyznačí osoba, v ktorej prítomnosti k odmietnutiu prevzatia záznamu došlo, za prítomnosti ďalšej osoby na zázname s uvedením miesta, času, dátumu a podpisom oboch osôb. Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, záznam o prešetrení sťažnosti sa zasiela blízkej osobe obvineného alebo odsúdeného na vedomie.
§65dk Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti
(1)
Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ďalej len „žiadosť“), v ktorej obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného vyjadruje nesúhlas s vybavením svojej sťažnosti, môže obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného podať do 15 pracovných dní od doručenia záznamu o prešetrení sťažnosti; na žiadosť podanú po lehote sa neprihliada a vráti sa obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného. Proti vybaveniu sťažnosti ministerstvom nemožno podať žiadosť.
(2)
Obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného podáva žiadosť organizačnej zložke zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, alebo ministerstvu.
(3)
Ak organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, nevyhovie žiadosti v plnom rozsahu, príslušný na vybavenie žiadosti je jej najbližšie nadriadený orgán.
(4)
Organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, postúpi spisový materiál k sťažnosti najneskôr do desiatich pracovných dní najbližšie nadriadenému orgánu podľa odseku 3.
(5)
Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej ústavom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálne riaditeľstvo.
(6)
Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej generálnym riaditeľstvom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálny riaditeľ.
(7)
Generálne riaditeľstvo je povinné vybaviť žiadosť do 30 pracovných dní od doručenia spisového materiálu podľa odseku 4.
(8)
Na spôsob vybavenia žiadosti sa primerane použijú ustanovenia záznamu o prešetrení sťažnosti.
(9)
Proti vybaveniu žiadosti nemožno podať novú žiadosť.
§65dl Kontrola vybavenia sťažností
Generálne riaditeľstvo vykonáva kontrolu vybavenia sťažností v podmienkach zboru. Ministerstvo vykonáva kontrolu vybavovania sťažností generálnym riaditeľstvom a ústavmi. Na výkon kontroly sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.18bfa)
§65dm Spoločné ustanovenia
(1)
Trovy, ktoré vznikli
a)
sťažovateľovi podaním sťažnosti, späťvzatím sťažnosti a iné náklady súvisiace so sťažnosťou, znáša výlučne sťažovateľ,
b)
organizačnej zložke zboru, znáša táto organizačná zložka,
c)
ministerstvu, znáša ministerstvo.
(2)
Každý je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vybavovaním sťažnosti. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.
(3)
Na postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavení sťažností podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,18bg) ani osobitný zákon o sťažnostiach.3)
(4)
Ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na vybavenie petícií obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu.18bh)
(5)
Podrobnosti o evidovaní a vybavení sťažností ustanoví minister interným predpisom zboru.
(6)
Postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavovaní sťažností podľa tohto zákona nie je preskúmateľný súdom.
DESIATA HLAVA
PRIESTUPKY
§65e Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
neoprávnene vnikne do chráneného objektu alebo sa o neoprávnené vniknutie do chráneného objektu pokúsi,
b)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
c)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory,
d)
poruší zákaz používať označenie zboru a služobnú rovnošatu zboru podľa § 11a,
e)
odovzdá alebo iným spôsobom sprístupní obvinenému alebo odsúdenému na pracovisku obvinených alebo odsúdených alebo cestou na pracovisko a späť, alebo počas eskorty obvineného alebo odsúdeného, alebo zašle v korešpondencii, alebo v balíku adresovanému obvinenému alebo odsúdenému, alebo iným spôsobom dopraví do chráneného objektu prostriedok audiovizuálnej techniky, lieky, návykové látky,18bi) tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo na ohrozenie bezpečnosti v objektoch ústavu podľa osobitného predpisu,18c)
f)
umožní vykonanie práva odsúdených alebo obvinených v rozpore s osobitnými predpismi,1)
g)
poruší zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota podľa § 13c.
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 33 eur do 331eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 objasňuje zbor.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18d)
JEDENÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§67
Príslušníci zboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh zboru alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.18e) Od povinnosti mlčanlivosti oslobodzuje príslušníka zboru minister.
§67a
Zbor môže používať osobitné farebné vyhotovenie a označenie služobných motorových vozidiel. Osobitné farebné vyhotovenie a označenie služobných motorových vozidiel určí minister.
§67b
(1)
Správu majetku štátu vykonáva generálne riaditeľstvo a ústavy podľa osobitného predpisu,11c) ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.
(2)
Prevod správy hnuteľného majetku štátu medzi generálnym riaditeľstvom a ústavmi alebo ústavmi navzájom sa uskutočňuje na základe účtovných dokladov o výdaji a príjme a bez vykonania ponukového konania štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
(3)
Nebytový priestor slúžiaci na účely prevádzkovania predajní určených na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí obvineným alebo odsúdeným19) a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečovanie tejto činnosti možno prenechať do nájmu na dobu určitú, najviac na päť rokov. Na nájom tohto nebytového priestoru a na nájom nevyhnutného hnuteľného majetku štátu sa nevyžaduje rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu. Nájomná zmluva sa uzavrie s tým záujemcom, ktorý ponúkol za ponúkané nebytové priestory a hnuteľný majetok štátu najvyššie nájomné aspoň vo výške, za akú sa v tom čase prenajímajú porovnateľné priestory. Na platnosť tejto nájomnej zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.
(4)
Na účely zabezpečenia zamestnávania obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu19a) môže ústav prenechať nebytový priestor a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečenie tejto činnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe do výpožičky na dobu určitú, najviac na päť rokov, a to aj opakovane. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva. Na platnosť tejto zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.
(5)
Na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru alebo pracovných úloh zamestnancov zboru môžu príslušníci zboru a zamestnanci zboru, na základe Personálneho rozkazu ministra, ktorým sa vydávajú Tabuľky zloženia a počtov služobných úradov zboru na aktuálny rok, užívať nehnuteľný majetok štátu a hnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu, ak ide o príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo o zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru. Užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu nevyhnutného na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo nevyhnutných na zabezpečenie plnenia pracovných úloh zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru, sa nepokladá za výpožičku alebo nájom tohto majetku štátu; za užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu sa neuplatňuje úhrada prevádzkových a materiálno-technických nákladov súvisiacich s plnením úloh zboru.
(6)
Prevod správy pohľadávok štátu voči obvineným, odsúdeným, bývalým obvineným alebo bývalým odsúdeným spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu odňatia slobody medzi ústavmi navzájom alebo generálnym riaditeľstvom a ústavmi sa uskutočňuje na základe zoznamov o prevode správy pohľadávok.
§68
(1)
Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „Zbor nápravnej výchovy Slovenskej republiky" alebo „Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky" a ich príslušníci, rozumie sa tým zbor a jeho príslušníci podľa tohto zákona.
(2)
Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „nápravnovýchovný ústav", „nápravnovýchovný ústav pre mladistvých" a „osobitná nemocnica pre obvinených a odsúdených", rozumie sa tým ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených podľa tohto zákona.
(3)
Na plnení úloh zboru sa podieľajú aj zamestnanci generálneho riaditeľstva a ústavov; pracovný pomer a náležitosti z neho vyplývajúce upravujú všeobecné predpisy.20)
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „obvinený“ alebo „odsúdený“, rozumie sa tým aj osoba v detencii; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na § 4 ods. 1 písm. c), f) a o) a § 49 ods. 6 a 7.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „účel výkonu väzby“ alebo „účel výkonu trestu odňatia slobody“, rozumie sa tým aj účel výkonu detencie.
§68a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§68b
Podanie doručené organizačnej zložke zboru alebo ministerstvu do 31. decembra 2015 sa vybavuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
§69
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z. a zákona č. 73/1998 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 507/1992 Zb. o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich,
3.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5334/1994-60 o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (oznámenie č. 209/1996 Z. z.).
§70
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
1)
Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
2)
§ 33k zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
3a)
§ 73 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
4)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 8 písm. e) Trestného poriadku v znení zákona č. 305/2009 Z. z.
5a)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
Čl. 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2; Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.
5c)
§ 58 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 56a zákona č. 475/2005 Z. z., § 40e zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 747 Občianskeho zákonníka.
6c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7b)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
8)
§ 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
8a)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8c)
Čl. 2 bod 18 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
8d)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
9)
Napríklad § 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
9a)
§ 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
9b)
§ 23 až 25 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
9c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 56 a § 238 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, § 97h zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 60h zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
11a)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
§ 96 zákona č. 475/2005 Z. z.
§ 59 zákona č. 221/2006 Z. z.
11aa)
§ 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 43 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
11c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11ca)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11cb)
§ 32, 46 a 47 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
12)
§ 49 zákona č. 73/1998 Z. z.
13)
§ 50 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
14)
§ 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
14a)
Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 13 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
16a)
§ 29 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16aa)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
16b)
Napríklad Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).
17c)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17e)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17f)
17g)
§ 14 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17h)
§ 99 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
17i)
§ 5 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
18a)
§ 10 zákona č. 18/2018 Z. z.
18b)
18ba)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
18bb)
Napríklad § 18 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 97a zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z. a § 60a zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
18bc)
§ 17 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
18bd)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18bea)
§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
18beb)
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18bec)
§ 58 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
18bed)
§ 23 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18bfa)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
18bg)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
18bh)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
18bi)
§ 130 ods. 5 Trestného zákona.
18c)
§ 40 písm. i) a § 51 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 30 ods. 2 písm. i) a § 39 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
18d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
18e)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 30 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 25 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
19a)
§ 42 až 45 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákonník práce.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.