Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o lesoch 2024

326/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2024 do 31.03.2025
326
ZÁKON
z 23. júna 2005
o lesoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
b)
vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
c)
odborné hospodárenie v lesoch,
d)
podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov,1)
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Účelom tohto zákona je
a)
zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií,
b)
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c)
zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d)
vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch,
e)
vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch.
§2 Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom,
b)
lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c)
ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa,
d)
biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci druhov organizmov žijúcich v lesnom ekosystéme a medzi nimi,
e)
funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie,
f)
mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g)
produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy,
h)
hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
i)
trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa pri zohľadnení existujúcich prírodných rizík zachovala alebo zlepšovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov,
j)
diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii programu starostlivosti o lesy (§ 40),
k)
bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj bez požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými predpismi1b) alebo zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení uložených na ich základe umožňuje pri dodržaní tohto zákona trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch; zákazy alebo iné podmienky a obmedzenia ustanovené týmito osobitnými predpismi nie sú touto definíciou dotknuté,
l)
spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa,
m)
pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu lesa, s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesov,
n)
škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na
1.
biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,
2.
abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3.
antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „imisie“),
o)
ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi,
p)
obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1,
q)
správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov,3)
r)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov,
s)
energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých 15 rokov, z ktorej úžitky sa využívajú najmä na výrobu energie,
t)
lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom,
u)
skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie stavu a vývoja lesa,
v)
porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy,
w)
lesnou cestou účelová komunikácia3aa) určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie,
x)
prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.
DRUHÝ DIEL
LESNÉ POZEMKY A ICH OCHRANA
PRVÝ ODDIEL
Lesné pozemky a evidencia lesných pozemkov
§3 Lesné pozemky
(1)
Lesné pozemky sú pozemky
a)
s lesnými porastmi,
b)
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c)
na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d)
o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e)
bez lesných porastov,
1.
ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2.
ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3.
nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f)
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)
g)
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2)
Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností4) a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom podľa odseku 1 orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň, na základe zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne, že pozemok je lesným pozemkom podľa odseku 1 písm. a), b), e) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. g), ak je porastený lesnými drevinami spĺňajúcimi funkcie lesa alebo preukázateľne slúži lesnému hospodárstvu a je pre jeho činnosť nevyhnutný. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva sa pri rozhodovaní o zmene lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu riadi záväzným stanoviskom orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy6) a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy6a) rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy,6) ktoré
a)
sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b)
treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c)
boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
(4)
Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom, ak dochádza k deleniu parcely, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.5)
Evidencia lesných pozemkov
§4 Obsah evidencie lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva6b) vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(3)
Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín.
§4a Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa
a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. a),
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d alebo
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa podľa písmena a) alebo písmena b); ak ide o porast v spoluvlastníctve viacerých osôb, zapisuje do evidencie lesných pozemkov
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu, alebo
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším podielom, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený ako prvý.
(2)
Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1, a obhospodarovateľ lesa, ktorého práva a povinnosti zanikajú zápisom osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1.
(3)
Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína
a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5.
(4)
Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva osoba, ktorá má byť zapísaná ako obhospodarovateľ lesa; návrh obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, ktorí majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu,
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)
Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je
a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1),
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov7a) alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,7b)
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide o porast podľa § 51a ods. 8, alebo
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa, a
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie výkonu činnosti hospodára podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorá oznamuje hospodára, ktorého prostredníctvom zabezpečí na lesných pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa lesa vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku pohľadávka podľa § 51e ods. 2 nie je evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením osobitného obhospodarovania lesa.
(6)
Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa odsekov 4 a 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyzve účastníka konania, ktorý návrh podal, aby návrh do desiatich pracovných dní doplnil alebo odstránil jeho nedostatky; na podanie návrhu podľa odseku 4 sa primerane použije § 19 ods. 1, 2, 4 a 5, § 27, § 29 ods. 1 a 5 a § 30 správneho poriadku.
(7)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c), vyzve vlastníka alebo správcu, aby podal návrh podľa odseku 4 najneskôr 15 dní pred ukončením nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku, alebo do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nájomný vzťah alebo obdobný právny vzťah k lesnému pozemku skončí alebo skončil pred uplynutím tejto lehoty, a upozorní ho, že ak návrh nepodá alebo neoznámi, že návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. c) alebo začne konanie podľa § 51d. Obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov má do zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem povinností podľa § 4b ods. 3 písm. b) a c), čo mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi po začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov.
(8)
Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov lesa k tomu istému porastu alebo jeho časti, alebo počas konania zistí, že viac osôb uplatňuje právo na obhospodarovanie lesa, preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov a vyzve účastníkov konania na odstránenie tohto sporu; na prerušenie konania sa primerane použije § 40 správneho poriadku.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva
a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 k porastu alebo jeho časti do 30 dní odo dňa začatia konania podľa odseku 3 písm. a),
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne na základe vzniku nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(10)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov uvedie tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých bude obhospodarovateľ lesa zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch,
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak zánik týchto práv a povinností vyplýva z dokladov podľa odseku 5 písm. b) alebo c),
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu na výkon činnosti podľa § 48, v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov neobsahuje odôvodnenie.
(12)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, vykoná zápis obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 do evidencie lesných pozemkov k porastu alebo jeho časti v rozsahu, v ktorom návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov vyhovie.
(13)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov. Ak bolo proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podané odvolanie len v časti rozhodnutia podľa § 4c ods. 3, orgán štátnej správy lesného hospodárstva v oznámení podľa prvej vety zároveň uvedie, v ktorej časti napadnuté rozhodnutie nadobúda právoplatnosť.
(14)
Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne alebo ústne do zápisnice, orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie ale rozhodnutie vyznačí v spise, bezodkladne vykoná zápis do evidencie lesných pozemkov a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(15)
Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 sa primerane použije § 46, 47, § 51 ods. 3 a § 52 správneho poriadku.
§4b Práva a povinnosti vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa pri vedení evidencie lesných pozemkov
(1)
Osobe podľa § 4a ods. 1 vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov, ak zo zápisu do evidencie lesných pozemkov alebo z § 51c alebo 51d nevyplýva iný deň. Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 môže činnosť podľa § 48 v poraste vykonávať odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov, najskôr však odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa prvej vety.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný
a)
zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch (§ 36) prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1,
b)
ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov vyznačiť v teréne priebeh hranice časti porastu obhospodarovanej podľa § 36 ods. 2; ak dochádza k zmene hranice obhospodarovanej časti porastu, zabezpečiť odstránenie vyznačenia doterajšieho priebehu hranice,
c)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 do 15 dní od tejto zmeny, ktoré musí obsahovať údaje potrebné na zápis do evidencie lesných pozemkov, najmä
1.
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 v rozsahu podľa § 4a ods. 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
2.
dobu, na ktorú je uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 47 ods. 10 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2, a
3.
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), ktorých sa zmena dotýka a na ktorých odborné hospodárenie v lesoch zabezpečí osoba podľa prvého bodu,
d)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch, ku ktorým je evidovaný ako obhospodarovateľ lesa, do 15 dní od tejto zmeny,
e)
oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(3)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov, obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov je počas prerušenia konania
a)
oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa § 25 ods. 2 druhej vety a
c)
povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť vykonanie mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(4)
Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov počas prerušenia konania o zápise do evidencie lesných pozemkov zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu, oprávnenia a povinnosti podľa odseku 3 má vlastník alebo správca; orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto skutočnosť uvedie v evidencii lesných pozemkov.
(5)
Vlastník a správca je povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(6)
Ak ide o ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku uzavretého na určitú dobu, vlastník a správca je povinný zabezpečiť podanie návrhu podľa § 4a ods. 4 najneskôr 60 dní pred uplynutím doby, na ktorú je tento vzťah uzavretý.
§4c Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže podať v časti, ktorá sa ho týka,
a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak preukáže, že v čase vydania rozhodnutia mala právny vzťah k dotknutým lesným pozemkom podľa § 4a ods. 5 písm. a) až c), alebo
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(3)
Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ktorej nie je podané odvolanie, právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zamietne a rozhodnutie potvrdí
a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(5)
Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. 10 písm. d) až f). Rozhodnutie podľa
a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad v sídle kraja rozhodnutie zašle v deň jeho vydania orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
b)
odseku 4 písm. b) okresný úrad v sídle kraja zašle bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a účastníkom konania zašle oznámenie podľa § 4a ods. 13; na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa primerane vzťahuje odsek 3.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis v evidencii lesných pozemkov bezodkladne po doručení rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa odseku 1 týka, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 až 6 povinný zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem plnenia povinností pri ochrane lesa (§ 28) a vykonania mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(8)
Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použije § 53 až 58, § 59 ods. 4, § 60 až 61 a § 65 až 68 správneho poriadku.
§4d Zápis zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vykoná zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov
a)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c) alebo
b)
ak sa o zmene podľa § 4b ods. 2 písm. c) dozvie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vyradí z evidencie lesných pozemkov hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2, ak zistí skutočnosti preukazujúce ukončenie ich činnosti.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle obhospodarovateľovi lesa informáciu o
a)
zápise zmeny v evidencii lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) alebo b),
b)
vyradení hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa odseku 2 a vyzve ho na splnenie povinnosti podľa § 47 ods. 10 a zaslanie oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c).
§4e Námietka proti zápisu zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)
Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa zmena týka, ak ide o zmenu na základe oznámenia podľa § 4d ods. 1 alebo § 47 ods. 10.
(2)
Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa § 4d ods. 2 môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa vyradenie z evidencie lesných pozemkov týka.
(3)
Námietku podľa odsekov 1 a 2 možno podať do 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku dozvedela o úkone orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Námietku preskúmava orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnutý úkon vykonal. Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva zistí, že námietka je opodstatnená hoci len v časti, bezodkladne opraví zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov alebo vyradenie z evidencie lesných pozemkov, inak námietku zamietne. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznamuje výsledok preskúmania námietky osobe, ktorá námietku podala; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4d ods. 3.
§4f Výpis z evidencie lesných pozemkov a jej verejnosť
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa výpis z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov (ďalej len „výpis z evidencie“) v rozsahu žiadosti, najviac však v rozsahu údajov uvedených v § 4a ods. 10. Ak žiadosť predkladá iná osoba ako vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá výpis z evidencie najviac v rozsahu údajov zverejnených podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá hospodárovi výpis z evidencie, v ktorom uvedie zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa obhospodarovateľov lesa, na ktorých je hospodár evidovaný.
(3)
Správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje obhospodarovateľa lesa a právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 alebo hospodára evidovaných v evidencii lesných pozemkov podľa porastu prostredníctvom geografického informačného systému. Ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa
a)
meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,
b)
údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17.
§4g Vzťah vedenia evidencie lesných pozemkov k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa § 4a, 4c až 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak odsek 2 a § 4a ods. 6, 8 a 15 a § 4c ods. 8 neustanovujú inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa § 4a, 4c, 4d, 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa primerane použije § 24 až 25a správneho poriadku.
DRUHÝ ODDIEL
OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
§5 Zásady ochrany lesných pozemkov
(1)
Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy,8) rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov (ďalej len „vyňatie“), alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich (ďalej len „obmedzenie využívania“), ak tento zákon neustanovuje inak. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak.
(2)
Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa
a)
chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14),
b)
použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
c)
neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d)
zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
e)
vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
f)
umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.
§6 Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(1)
Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na určenie chráneného ložiskového územia, návrhov na určenie a rozširovanie dobývacích priestorov podľa osobitného predpisu10) sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zaujíma stanovisko v procese prerokúvania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a pred jeho schválením k nemu vydáva súhlas.11) Návrh na určenie chráneného ložiskového územia a návrh na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru vrátane návrhu ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musí byť pred schválením
a)
prerokovaný s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, stanovisko k návrhu môže obsahovať jeho podmienky, ktoré je obstarávateľ povinný zapracovať do dokumentácie,
b)
odsúhlasený orgánom štátnej správy lesného hospodárstva; súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré je obstarávateľ povinný zapracovať do dokumentácie.
(3)
Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.
(4)
Na postup podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§7 Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o
a)
trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku,
b)
dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov, ktorý sa technickou a biologickou rekultiváciou dostane do stavu umožňujúceho plnenie funkcií lesa,
c)
obmedzení využívania, ktorým sa rozumie stav, kedy na dotknutom pozemku nemôžu byť plnené funkcie lesa v rozsahu pred obmedzením využívania; o obmedzení využívania možno rozhodnúť, ak po ukončení obmedzenia využívania lesný pozemok nebude vyžadovať technickú rekultiváciu na zabezpečenie plnenia funkcií lesa v rozsahu pred obmedzením využívania.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä
a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením,
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku,
c)
harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
(3)
Ak o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 žiada iná osoba ako vlastník, správca alebo osoba s iným právom k pozemku a stavbe,12a) žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom podľa odseku 2 a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3).
(4)
Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením do kategórií podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. e). Na zmenu využitia zaradením do kategórie podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia odseku 3 a § 7a ods. 2 až 4 a 6.
§7a Záväzné stanovisko
(1)
Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby strategickej investície,12b) výstavby diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu11a) a výstavbu železničnej dráhy vrátane jej súčastí na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najdlhšie do vydania rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania.
(2)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahuje
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o dotknutých lesných pozemkoch,
b)
vyznačenie zásahov do lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením výmery dotknutej výstavbou,
c)
návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov.
(3)
Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá záväzné stanovisko bezodkladne.
(4)
Záväzné stanovisko obsahuje údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa dotýka, a podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov.
(5)
Vydaním záväzného stanoviska nie sú dotknuté ustanovenia § 7, 8 a 9 a začína ním rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v záväznom stanovisku určí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na vydanie rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania.
(6)
Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§8 Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania
(1)
Pri rozhodovaní podľa § 5 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť
a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)
V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie dotýka,
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí alebo obmedzení využívania; pri dočasnom vyňatí podľa § 7 ods. 1 písm. b) aj spôsob a termín rekultivácie,
e)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom vynímaní,
f)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
g)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9) a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),
h)
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia dotknutého orgánu verejnej správy, vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa,
i)
povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 do 15 dní od jej uhradenia,
j)
dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1,
k)
identifikačné údaje osoby podľa § 4a ods. 4 písm. a), ktorá po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania uvedenom v písmene d) zabezpečí povinnosti podľa § 4b ods. 2 písm. a) do začatia odlesňovania vyňatého pozemku podľa odseku 3 alebo do straty platnosti rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania podľa odseku 4; na plnenie týchto povinností sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36.
(3)
S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(4)
Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo; ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) táto lehota plynie až od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
c)
pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania podľa osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu pozemkov oznámi účastníkom pôvodného konania stratu platnosti rozhodnutia podľa odseku 4 a súčasne toto oznámenie doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra,5) ktorý vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Na toto oznámenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
(6)
Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby na ochranu pred povodňami,13ab) výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov a verejných kanalizácií,13ac) stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia,13ad) a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.
(7)
Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva predĺžiť na žiadosť osoby podľa § 7 ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov.
(8)
Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom, ak dochádza k deleniu parcely, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností;5) ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obmedzení využívania na dobu dlhšiu ako tri roky, do katastra nehnuteľností sa údaje podľa odseku 2 písm. e) zapíšu formou poznámky.
§9 Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí lesného pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), je povinná nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií lesa (ďalej len „odvod“).
(2)
Základná výška odvodu je pri
a)
trvalom vyňatí súčinom hodnoty efektu mimoprodukčnej funkcie lesa za príslušný hospodársky súbor lesných typov za rubnú dobu uvedenej v prílohe č. 1 a príslušnej výmery,
b)
dočasnom vyňatí základná výška odvodu určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou dobou uvedenou v programe starostlivosti o lesy alebo pokynoch na jeho vyhotovenie (§ 41 ods. 9) vynásobená počtom rokov dočasného vyňatia.
(3)
Základná výška odvodu sa zvyšuje za vyňatie lesného pozemku,
a)
na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného reprodukčného materiálu o 100 %,
b)
na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri ťažbovej činnosti o 100 %,
c)
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až g) o 100 %, v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. h) o 20 %.
(4)
Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok odvodu podľa odseku 3 sa percento zvýšenia spočítava.
(5)
Výška odvodu vypočítaná podľa odsekov 2 až 4 sa zvyšuje o 50 %, ak ide o trvalé vyňatie alebo dočasné vyňatie v okresoch Dunajská Streda, Senec, Šaľa, Galanta, Komárno a Trebišov.
(6)
Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa vypočíta ako rozdiel medzi odvodom za trvalé vyňatie vypočítaným podľa odsekov 2 až 5 a zaplateným odvodom za dočasné vyňatie.
(7)
Od odvodu sa oslobodzuje vyňatie na
a)
účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,
b)
zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich prívodné potrubia, na zriadenie ochranných pásiem I. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby protipovodňovej ochrany územia a na zriadenie ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, na zriadenie užších ochranných pásiem na tieto zdroje,
c)
výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu železničných dráh vrátane ich súčastí,
d)
účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky,
e)
účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,
f)
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej republiky schváleného verejného záujmu,
g)
iné verejnoprospešné účely, účely podľa § 50b alebo ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými drevinami.
(8)
Ak nebol dodržaný účel podľa odseku 7, pre ktorý bola právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 od odvodu oslobodená alebo ak neboli dodržané podmienky rozhodnutia o vyňatí, je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 povinná zaplatiť odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6.
(9)
Výšku odvodu podľa odsekov 2 až 6 vypočíta orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b). Ak predpokladaná výška odvodu presiahne hodnotu 1000 eur alebo ak sa vyňatie požaduje v rozsahu väčšom ako 1 000 m2, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v odôvodnených prípadoch od osoby podľa odseku 1 žiadať výpočet odvodu znaleckým posudkom.13a)
(10)
Odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6 sa platí jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí okrem významných investícií,14) pri ktorých sa odvod platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Odvod podľa odseku 8 sa platí do jedného roka od vzniku skutočností uvedených v odseku 8. Ak nebol odvod v týchto lehotách zaplatený, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti.
(11)
Ak rozhodnutie o vyňatí stratilo platnosť podľa § 8 ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nárok na vrátenie odvodu, ktorý už uhradila. Nárok na vrátenie odvodu možno uplatniť do jedného roka odo dňa straty platnosti rozhodnutia na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal.
(12)
Výpočet odvodu znaleckým posudkom podľa odseku 9 nemôže vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v rámci územnej pôsobnosti tohto orgánu.
(13)
Odvod a penále podľa odseku 10 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§10 Ochranné pásmo lesa
(1)
Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
(2)
Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia15a) v ochrannom pásme lesa, ako aj na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
TRETÍ DIEL
DIFERENCOVANÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
PRVÝ ODDIEL
KATEGORIZÁCIA LESOV
§12 Kategorizácia lesov
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na
a)
ochranné lesy,
b)
lesy osobitného určenia,
c)
hospodárske lesy.
§13 Ochranné lesy
(1)
Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené.
(2)
Za ochranné lesy možno vyhlásiť
a)
lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov,17)
b)
vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín,
c)
lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d)
ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
§14 Lesy osobitného určenia
(1)
Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“).
(2)
Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy
a)
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,18) ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
b)
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,19)
c)
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
d)
vo zverniciach a bažantniciach,20)
e)
v chránených územiach,21) v územiach medzinárodného významu21a) a na lesných pozemkoch s výskytom chránených druhov,
f)
v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g)
určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h)
vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len „vojenské lesy“),
i)
v lesnícky významnom území s výskytom pralesa23aa) (ďalej len „prales“).
(3)
Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa [§ 38 ods. 2 písm. b)] vykonaného v súčinnosti so žiadateľom alebo ním poverenou organizáciou.23a)
§15 Hospodárske lesy
(1)
Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
(2)
Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.
§16 Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím o schválení programu starostlivosti o lesy (§ 41 ods. 13) na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti (§ 42) alebo rozhodnutím o zmene programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 3) na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy (§ 40). Zmeniť kategóriu ochranného lesa pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy možno len v odôvodnených prípadoch, ak došlo k
a)
zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené,
b)
zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné porasty nespĺňajúce dôvody na vyhlásenie ochranného lesa, alebo
c)
vyhláseniu lesa osobitného určenia.
(2)
V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené.
(3)
Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až h) vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh
a)
vlastníka alebo správcu,
b)
príslušného orgánu štátnej správy,24)
c)
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4)
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia vyhlasujú,
b)
konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
c)
zoznam a výmeru dotknutých pozemkov,
d)
zoznam porastov podľa § 39 ods. 1 písm. d),
e)
rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2), vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy; ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e), rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody a krajiny25a) (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) odborne spôsobilou osobou (§ 42 ods. 3 a 4),
f)
dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia,
g)
vyjadrenie obce, na ktorej území sa lesy nachádzajú, ak ide o prímestské lesy alebo ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou.
(5)
Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýšené náklady uhrádza žiadateľ podľa odseku 4.
(6)
Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia.
(7)
Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú, ak
a)
ide o návrh na vyhlásenie kategórie lesov vojenské lesy,
b)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy26) alebo
c)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe schváleného programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)
§16a Osobitosti vyhlasovania pralesa a osobitný režim hospodárenia v pralese
(1)
Na ochranu pralesa orgán štátnej správy lesného hospodárstva na dobu neurčitú vyhlasuje lesy osobitného určenia podľa
a)
§ 14 ods. 2 písm. e) nachádzajúce sa v chránených územiach s piatym stupňom ochrany prírody alebo
(2)
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 1 obsahuje najmä náležitosti podľa § 16 ods. 4 písm. a) až d) a záväzné stanovisko právnickej osoby podľa § 38 ods. 2, ktoré vydá po prerokovaní s navrhovateľom lesov osobitného určenia a po dohode s organizáciou ochrany prírody.
(3)
Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu.
(4)
Osobitným režimom hospodárenia v pralese je zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa (§19), obnovy lesa (§ 20), výchovy lesa (§ 21), ťažby (§ 22), lesníckotechnických meliorácií (§ 26), zahrádzania bystrín v lesoch (§ 27), ochrany lesov (§ 28) a zákaz udeľovať výnimky zo zakázaných činností (§ 31); to neplatí, ak ide o zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 2 v prípade existujúcich lesných ciest a pri zabezpečení bezpečnosti a priechodnosti značených turistických trás.
(5)
Osobitný režim hospodárenia v lese osobitného určenia podľa odseku 1 písm. a) možno schváliť, len ak to nie je v rozpore s dokumentáciou ochrany prírody tohto chráneného územia.
DRUHÝ ODDIEL
HOSPODÁRSKY TVAR LESA A HOSPODÁRSKY SPÔSOB
§17 Hospodársky tvar lesa
(1)
Podľa spôsobu vzniku lesných porastov sa na účely tohto zákona rozlišuje hospodársky tvar lesa vysoký a hospodársky tvar lesa nízky.
(2)
Hospodársky tvar lesa sa určuje v programe starostlivosti o lesy (§ 40).
(3)
K zmene hospodárskeho tvaru lesa môže dôjsť
a)
na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)],
b)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19) alebo
c)
na základe návrhu hospodára so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a vlastníka alebo správcu, ak k zmene dochádza počas platnosti programu starostlivosti o lesy.
§18 Hospodársky spôsob
(1)
V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob
a)
podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
b)
výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov (ďalej len „stromová forma“) alebo skupín stromov (ďalej len „skupinová forma“) s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť,
c)
účelový; uskutočňuje sa stromovou formou alebo skupinovou formou spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
d)
holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
(2)
Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe programu starostlivosti o lesy, alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok, ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi
a)
v borovicových lesných porastoch,
b)
v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,
c)
v energetických porastoch a na lesných plantážach,
d)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).
(3)
Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť plocha jedného obnovného prvku väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie presiahnuť dvojnásobok priemernej výšky obnovovaného lesného porastu. Pri veľkoplošnej forme hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť plocha jedného obnovného prvku väčšia ako päť hektárov; v prípade obnovy jedného dielca s výmerou väčšou ako päť hektárov nesmie presiahnuť sedem a pol hektára. Najmenšia prípustná vzdialenosť susedných obnovných prvkov, ako aj ich vzdialenosť od plochy s lesným porastom nezabezpečeným podľa § 20 ods. 6, nesmie byť menšia ako ich šírka, bez ohľadu na vlastnícku hranicu; pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia.
(4)
Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.
(5)
V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné zameranie nevylučujú ich využitie na produkciu dreva, možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. a) a b). V lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a e) možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. b) a c).
(6)
Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo živočíšneho druhu a priaznivého stavu biotopu sa pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov môže použiť osobitný režim hospodárenia.
(7)
Meniť hospodársky spôsob a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy, jeho zmene alebo úprave. Úpravou programu starostlivosti možno meniť
a)
holorubný hospodársky spôsob na podrastový hospodársky spôsob alebo účelový hospodársky spôsob,
b)
podrastový hospodársky spôsob na účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob,
c)
veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu alebo
d)
skupinovú formu hospodárskeho spôsobu na stromovú formu hospodárskeho spôsobu.
(8)
Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3.
§19 Rekonštrukcia lesa
(1)
Rekonštrukcia lesa na účely tohto zákona je osobitný obnovný postup, ktorý sa uplatňuje v lesných porastoch zdravotne poškodených, s výrazným poklesom skutočného prírastku, preriedených a zaburinených a v lesných porastoch, v ktorých zanikli podmienky na ich prirodzenú obnovu, v nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných lesných porastoch v génových základniach a pri zmenách hospodárskeho tvaru lesa z lesa nízkeho na les vysoký a premenách lesa.
(2)
Na účely tohto zákona premena lesa je zmena drevinového zloženia lesného porastu, ak toto nezodpovedá stanovištným podmienkam.
(3)
Pri rekonštrukcii lesa sa použijú obnovné ruby a formy hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 1 a ich kombinácie so zámerom dosiahnutia štruktúry lesného porastu zodpovedajúcej stanovištným podmienkam a cieľom hospodárenia. Postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti o lesy, schvaľuje na návrh hospodára (§ 48) orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Na schválenie takéhoto postupu sa vyžaduje stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.28)
§20 Obnova lesa
(1)
Obnova lesa sa vykonáva ako
a)
prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov,
b)
umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c)
kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy.
(2)
Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpečeného lesného porastu. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. g), na ktorom lesný porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov alebo bol odstránený úmyselnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. a)], mimoriadnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. b)], náhodnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný pozemok určený na zalesnenie.
(4)
Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s piatym stupňom ochrany; ak ide o holiny s ponechaným odumretým lesným porastom, kde je nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia pri obnove lesa, lehota neplynie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu, na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa, predĺžiť najviac o dva roky. Pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu, ktorý presahuje 1/10 plánu zalesňovacích úloh pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedených v programe starostlivosti o lesy, alebo ak je to potrebné z dôvodu vytvorenia vekovo a priestorovo diferencovanej štruktúry porastov, alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine; lehota na obnovu lesa na holine nesmie presiahnuť 20 rokov a nemožno ju predlžovať. Rozsah obnovy lesa na holine na rok nesmie byť v schválenom harmonograme nižší ako 1/10 plánovanej umelej obnovy lesa pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedenej v programe starostlivosti o lesy okrem posledného roka platnosti harmonogramu.
(5)
Ak na holine zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c), je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať umelú obnovu na základe úpravy programu starostlivosti o lesy vykonanej hospodárom.
(6)
Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť do dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej v odseku 4, diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy. Ak lesný porast nebol zabezpečený napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa vykonal primerané opatrenia na jeho zabezpečenie, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu predĺžiť najviac o dva roky.
(7)
Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa podľa odseku 6 predkladá obhospodarovateľ lesa orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu ustanovenej diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy a najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty na zabezpečenie lesného porastu.
(8)
Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu podľa odseku 7 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa,
b)
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých obhospodarovateľ lesa požaduje predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu,
c)
zhodnotenie doterajšieho hospodárenia v jednotkách priestorového rozdelenia lesa podľa písmena b) a prehľad vykonaných opatrení na zabezpečenie lesného porastu,
d)
stanovisko hospodára,
e)
doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na zabezpečenie lesného porastu potrebné na posúdenie žiadosti.
(9)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.
(10)
Účastníkom konania podľa odsekov 4 a 6 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 4 a 6 nemá odkladný účinok.
§21 Výchova lesa
(1)
Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku zamerané na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality.
(2)
Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom programom starostlivosti o lesy alebo podľa návrhu hospodára tak, aby sa dosiahol účel podľa odseku 1. Ak obhospodarovateľ lesa vykonáva výchovu lesa odporučenú programom starostlivosti o lesy, môže sa uchádzať o podporu z verejných zdrojov podľa osobitných predpisov.30)
TRETÍ ODDIEL
ŤAŽBA A PREPRAVA DREVA
§22 Ťažba
(1)
Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ťažby“), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
(2)
Ťažba je
a)
úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
b)
mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, záväzného stanoviska podľa § 7a a § 8 ods. 6, pri zmene využitia podľa § 7 ods. 4, pri lesníckotechnických melioráciách podľa § 26, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
c)
náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
(3)
Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
b)
ostatnú.
§23 Zásady vykonávania ťažby
(1)
Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy. Ťažba na lesnom pozemku podľa § 39 ods. 1 písm. e) sa môže vykonať len na základe rozhodnutia podľa § 28 ods. 7 alebo na základe písomného súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok.12)
(2)
Vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže alebo príslušníka Policajného zboru31) predložiť súhlas podľa odseku 1.
(3)
Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Najneskôr po ukončení ťažby je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť bezodkladné ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.
(4)
Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označiť čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva. O zápise ciachy alebo iného povoleného označenia do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie, zápis vyznačí v spise a žiadateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, identifikačné údaje držiteľa ciachy, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení.
(5)
Evidenciu registrovaných ciach a iných povolených označení vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva; evidenciu zverejňuje v informačnom systéme lesného hospodárstva správca informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia obsahuje znaky zaregistrovanej ciachy alebo iného povoleného označenia a identifikačné údaje držiteľa ciachy; ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa len jej meno a priezvisko.
(6)
Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov, najneskôr však do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu. V chránených územiach táto povinnosť vzniká, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva obmedzenie alebo zákaz vykonania náhodnej ťažby alebo iného vhodného opatrenia na ochranu lesa.
(7)
Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že vznikli dôvody na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak
a)
odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo
b)
náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára.
(8)
Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ohlásiť do siedmych dní vznik každej náhodnej ťažby
a)
po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby odhadnutého podľa odseku 7 písm. a),
b)
ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa odseku 7 písm. b) alebo
c)
v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok do vykonateľnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy.
(9)
Náhodnú ťažbu podľa odsekov 7 alebo 8 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody sú o náhodnej ťažbe v chránených územiach ohlásenej podľa odsekov 7 alebo 8 informovaní
a)
prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
b)
bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne.
(10)
Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odsekov 7 a 8 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil. Obhospodarovateľ lesa môže náhodnú ťažbu vykonať aj pred uplynutím doby podľa prvej vety, ak
a)
pred uplynutím tejto lehoty orgán štátnej správy lesného hospodárstva súhlasil s vykonaním náhodnej ťažby; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok,12) a
b)
ide o územie s druhým až štvrtým stupňom ochrany alebo chránené vtáčie územie a bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu32aa) umožňujúce jej vykonanie alebo súhlas organizácie ochrany prírody s jej vykonaním.32ab)
(11)
Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok, alebo ktorú nemôže obhospodarovateľ lesa vykonať do šiestich mesiacov, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloží ho orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva informuje orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o začatí konania. Účastníkom konania je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej ťažby nemá odkladný účinok.
(12)
Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov možno oproti objemu ťažby odporučenému v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok prekročiť najviac o 15 %. Ak objem vyťaženého dreva vrátane objemu dreva zo stromov odumretých a ponechaných v poraste počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok dosiahne objem ťažby odporučený v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok zvýšený o 15 %, môže obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu.
(13)
Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ods. 3) a kategóriu lesa nemožno ťažbou prekročiť. Ak je v lesnom celku viac obhospodarovateľov lesa, ani jeden z nich nemôže ťažbou prekročiť celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku podľa kategórií lesa alebo poraste.
(14)
Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva pre kategóriu lesa podľa odseku 13 prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch zaradených do tejto kategórie vykonať
a)
naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 a 3),
b)
náhodnú ťažbu,
c)
mimoriadnu ťažbu alebo
d)
úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 5).
(15)
Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to neplatí ak
a)
ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,
b)
ide o rekonštrukciu lesa,
c)
to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného určenia alebo
d)
ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.
(16)
Do objemu vyťaženého dreva podľa odsekov 13 a 14 sa nezapočítava objem dreva odumretých a ponechaných stromov, ktoré sú takto popísané v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok, a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch podľa § 39 ods. 1 písm. e).
(17)
V chránených územiach vyhlásených podľa osobitného predpisu32a) je zakázané vykonávať úmyselnú ťažbu na miestach a v období, ktoré vyplýva z osobitného predpisu,33) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe.
§24 Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva
(1)
Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný
a)
pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou,
b)
po ukončení ťažby alebo pri uskladnení dreva na lesnom pozemku alebo na pozemku v blízkosti lesného pozemku, z ktorého hrozí šírenie škodlivých činiteľov na lesné pozemky, zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov na okolité lesné pozemky odstránením zvyškov po ťažbe a odvozom takto uskladneného dreva alebo vykonaním iného vhodného opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa do desiatich dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia dreva, ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe nevyplýva inak,
c)
vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,
d)
uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b)
(2)
Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd.34)
(3)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 2 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov podľa odseku 2. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo alebo sú nákupcami dreva, sú povinné na vyzvanie preukázať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, členovi lesnej stráže alebo príslušníkovi Policajného zboru pôvod prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva dokladmi [§ 66 písm. d)] a tieto doklady uchovávať najmenej desať rokov.
(5)
Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva podľa odseku 4 len na lesných pozemkoch a lesných cestách v obvode svojej pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke vzťahy k nim.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ktorého pôvod nie je preukázaný; z rovnakého dôvodu je príslušník Policajného zboru oprávnený drevo zaistiť.31) Náklady a ujmu vzniknuté so zadržaním alebo zaistením neoznačeného dreva alebo dreva, ku ktorému doklady o pôvode dreva nemajú predpísané náležitosti, alebo dreva, pri ktorom sa údaje uvádzané v doklade o pôvode dreva nezhodujú so skutočným stavom, znáša obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva.
(7)
Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného hospodárstva, člen lesnej stráže alebo príslušník Policajného zboru mohol vykonať kontrolu celého nákladu dreva bez toho, aby bolo potrebné s drevom manipulovať. Manipuláciou dreva sa rozumie vyloženie a naloženie dreva z dôvodu kontroly.
(8)
Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami drobných vodných tokov v pozdĺžnom smere.
§25 Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
(1)
Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany. Lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu.
(2)
Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené36) a zabezpečiť funkčnosť pozdÍžnych a priečnych odvodňovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch sú povinní bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek integrovaného záchranného systému; na zabezpečenie tejto povinnosti možno použiť postup podľa osobitného predpisu.36a)
(3)
Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.34)
(4)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa § 28, naliehavej ťažby podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(5)
Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, protipovodňovej ochrany, správcu vodných tokov, vodnej stráži, rybárskej stráži, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) fyzickým osobám a právnickým osobám pri výkone činností podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41 a § 46 a fyzickým osobám pri výkone znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu.38a)
(6)
Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, sú povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
ŠTVRTÝ ODDIEL
LESNÍCKOTECHNICKÉ MELIORÁCIE A ZAHRÁDZANIE BYSTRÍN V LESOCH
§26 Lesníckotechnické meliorácie
(1)
Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na
a)
protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strží, sutín a na odstraňovanie ich následkov,
b)
zlepšenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu,
c)
zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej funkcie lesa.
(2)
Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy programu starostlivosti o lesy alebo ako opatrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Náklady na lesníckotechnické meliorácie vykonané na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vo verejnom záujme uhrádza štát [§ 55 ods. 1 písm. m)].
(4)
Ak obhospodarovateľ lesa svojou činnosťou vyvolal potrebu vykonať opatrenia podľa odseku 1, uloží mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva uhradiť časť alebo všetky náklady spojené s ich realizáciou.
(5)
Každý je povinný strpieť, aby sa jeho pozemky použili na prípravu, výstavbu a údržbu zariadení slúžiacich na realizáciu opatrení podľa odseku 1. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
§27 Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1)
Zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických, technických a organizačných opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu pred povodňami,39) zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na účely ochrany pred požiarmi. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záujme zabezpečuje správca vodného toku.40)
(2)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť opatrenia vykonávané podľa odseku 1. Nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov41) nie je tým dotknutý.
ŠTVRTÝ DIEL
OCHRANA LESA
§28 Povinnosti pri ochrane lesa
(1)
Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä
a)
zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov, a nimi spôsobeného poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29),
b)
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov, zabezpečenie stability a odolnosti lesných porastov vrátane opatrení určených projektom na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 48 ods. 2 písm. g)] v rozsahu a spôsobom podľa posudku orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)],
c)
odstraňovať z lesných porastov prednostne choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov okrem území s piatym stupňom ochrany,
d)
uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické a biotechnické postupy pri ochrane pred škodami spôsobovanými biotickými škodlivými činiteľmi,
e)
hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v programoch starostlivosti o lesy tak, aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich pôsobenia,
f)
vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,
g)
vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov,42)
h)
hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i)
plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd; v chránených územiach túto povinnosť a povinnosti podľa odseku 1 písm. b) až i) má, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva inak.
(3)
Obhospodarovateľ lesa má nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov vyplývajúcich z osobitného zákona,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe v dotknutom území, alebo v jeho blízkosti. Opatrenia podľa prvej vety sa zabezpečujú na základe projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, ktorý posudzuje orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)]. Nárok na náhradu má obhospodarovateľ lesa za vykonanie opatrení na území vo vodorovnej vzdialenosti do 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov, ak z bionómie vývoja a spôsobu šírenia škodlivého činiteľa a projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov nevyplýva väčšia vzdialenosť; v projekte osobitne uvedie rozsah opatrení, ktoré budú predmetom úhrady podľa prvej vety.
(4)
K opatreniam, ktoré budú predmetom úhrady podľa odseku 3, sa bezodkladne vyjadruje organizácia ochrany prírody. Ak organizácia ochrany prírody nesúhlasí s rozsahom navrhovaných opatrení, spôsobom ich vykonania alebo s vymedzením územia nad 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov a na ktorom sa majú opatrenia realizovať, predmetom úhrady budú opatrenia, ktoré po dohode s organizáciou ochrany prírody určí v posudku orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)].
(5)
Nárok na úhradu zvýšených nákladov podľa odseku 3 prvej vety sa považuje za uplatnený predložením projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov organizácii ochrany prírody a jeho odsúhlasením podľa odseku 4. Opatrenia odsúhlasené postupom podľa odseku 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody, ak sa na ich vykonaní dohodne s obhospodarovateľom lesa, inak ich zabezpečí obhospodarovateľ lesa. Na úhradu zvýšených nákladov možno poskytnúť finančné prostriedky za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.43)
(6)
Ak ide o opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z pralesa, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, tieto opatrenia zabezpečí obhospodarovateľ lesa v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)]. Zvýšené náklady na vykonávanie opatrení podľa prvej vety, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov v pralese, obhospodarovateľovi lesa uhrádza osoba, na ktorej návrh je prales vyhlásený, ak obhospodarovateľ lesa tieto opatrenia realizuje v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)].
(7)
Ak sa na pozemkoch vyhlásených za lesné pozemky podľa § 3 ods. 1 písm. f), na ktorých neplatí povinnosť podľa § 37 ods. 2, mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý činiteľ ohrozujúci les, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti jeho šíreniu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré užívajú dotknuté pozemky alebo na nich skladujú drevo; ak sa opatrením ukladá výrub dreviny,43a) na výrub dreviny sa nevzťahuje osobitný predpis43b) okrem výrubu dreviny v európskej sústave chránených území.43c)
(8)
Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia zaraďujú do pásiem ohrozenia. Zaraďovanie lesov do pásiem ohrozenia vykonáva v rámci komplexného zisťovania stavu lesov podľa § 38 ods. 2 písm. b) právnická osoba zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(9)
Účastníkom konania podľa odseku 7 je vlastník, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva dotknuté pozemky alebo na nich skladuje drevo a vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa, ktorí sú škodlivým činiteľom priamo ohrození. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nemá odkladný účinok.
§28a Mimoriadne udalosti v lesoch
(1)
Mimoriadnou udalosťou v lesoch je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo schopnosti plniť funkcie lesov, poškodeniu alebo zničeniu lesných porastov a bez vykonania okamžitých alebo ďalších opatrení by došlo k poškodeniu lesných porastov
a)
v rozsahu presahujúcom polovicu celkovej ťažby určenej programom starostlivosti pre vlastnícky celok,
b)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov alebo plošného podielu dreviny v rámci lesného celku,
c)
v rozsahu presahujúcom 10 % celkovej predpokladanej ťažby dreviny alebo plošného podielu dreviny v rámci viacerých lesných celkov,
d)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov pred ich zabezpečením v lesnom celku.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch obhospodarovateľovi lesa uložiť [§ 28 ods. 1 písm. i)]
a)
vykonať nevyhnutné ochranné a obranné opatrenia vrátane likvidácie lesného reprodukčného materiálu použitého pri obnove lesa alebo lesného porastu,
b)
pozastaviť vykonávanie úmyselnej ťažby až do vykonania náhodnej ťažby alebo opatrení na ochranu lesa podľa písmena a) alebo
c)
určiť podmienky nakladania s vyťaženou drevnou hmotou a stromami ponechanými v lesnom poraste.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch na dobu nevyhnutne potrebnú zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou podľa § 30 ods. 4.
(4)
Účastníkom konania podľa odseku 2 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.
§29 Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(1)
Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizačný útvar (ďalej len „lesnícka ochranárska služba“), ktorá vykonáva kontrolu plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení vykonaných podľa tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu lesa.
(2)
Lesnícka ochranárska služba
a)
monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt škodlivých činiteľov,
b)
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy,
c)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,45)
d)
vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e)
posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f)
navrhuje obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva uloženie opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i)],
g)
posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov,
h)
poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(3)
Výsledky kontroly podľa odseku 1 a návrhy na uloženie opatrení podľa odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ochranárska služba orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy na zisťovanie zdravotného stavu lesa a vplyvu škodlivých činiteľov na lesy. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(5)
Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.
PIATY DIEL
VYUŽÍVANIE LESOV VEREJNOSŤOU A INÉ VYUŽÍVANIE LESOV
§30 Využívanie lesov verejnosťou
(1)
Každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.45b)
(2)
Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§31 Zákaz niektorých činností
(1)
Na lesných pozemkoch je zakázané
a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu,45d)
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi,
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,42)
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,47)
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)
Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).
(3)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi38) a pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou49a). Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.45d)
(4)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona50) tým nie je dotknutá.
(5)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41, 46 a 53 a podľa osobitného predpisu,45ab) na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.37)
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j) a n) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Zákaz uvedený v odseku 1 písm. n) sa nevťahuje na pasenie hospodárskych zvierat na lesných pozemkoch, na ktorých sa takáto činnosť vykonáva v rámci programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) až e) sa nevzťahujú na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu.51) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) až g), i) a j) sa nevzťahujú na výkon činnosti podľa § 32 ods. 1.
§32 Iné využívanie lesov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov,13) na ktoré podľa tohto zákona netreba povolenie, sú právnické osoby alebo fyzické osoby povinné oznámiť obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva rozsah, účel a dobu trvania tejto činnosti najmenej 15 dní vopred. Pritom sú povinné dodržiavať ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c).
(2)
V prípade odstraňovania následkov havarijných stavov v lesoch môžu právnické osoby alebo fyzické osoby vykonať nevyhnutné opatrenia bezodkladne. O ich vykonaní sú povinné neodkladne, najneskôr do siedmich dní informovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností podľa odseku 1, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Na toto konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§33 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)
Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia9) je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu9) príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok súhlasu podľa § 6 ods. 2. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení.
(2)
Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.
ŠIESTY DIEL
NÁHRADA ŠKODY NA LESNOM MAJETKU A NÁHRADA ZA OBMEDZENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV
§34 Náhrada škody na lesnom majetku
(1)
Škodou na lesnom majetku sa na účely tohto zákona rozumie najmä škoda spôsobená imisiami, inými antropogénnymi škodlivými činiteľmi, požiarmi alebo škoda spôsobená zverou.52)
(2)
Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku (ďalej len „pôvodca škody“), je povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady. Vlastník lesného majetku je povinný poskytnúť súčinnosť pôvodcovi škody pri vykonávaní opatrení na nápravu. Prípadná zodpovednosť za škodu ani trestná zodpovednosť tým nie sú dotknuté. Na náhradu škody spôsobenej na lesnom majetku sa vzťahujú všeobecné predpisy o zodpovednosti za škodu a o náhrade škody.35) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.51)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť vykonať opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 2.
(4)
Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnuteľnostiach vo vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca škody, ich vlastníci sú povinní strpieť obmedzenie obvyklého užívania na nevyhnutný čas za primeranú náhradu.53) Ak vykonaním opatrení na nápravu vznikne škoda, na jej náhradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
§35 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv
(1)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi alebo správcovi, ak vyňatím [§ 7 ods. 1 písm. a) a b)], obmedzením využívania [§ 7 ods. 1 písm. c)] alebo osobitným režimom hospodárenia (§ 14 ods. 1) dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv.54) Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.24)
(2)
Náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi poskytnúť ten, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv podľa odseku 1.
(3)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv podľa odseku 1 sa poskytuje na základe dohody o určení výšky a spôsobe jej poskytnutia, ktorej návrh predkladá vlastníkovi alebo správcovi ten, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv rozhoduje súd;34) nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.
(4)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa uplatňuje najmä
a)
pri vyňatí a obmedzení využívania
1.
na lesnom pozemku v dôsledku
1.1.
trvalého vyňatia,
1.2.
dočasného vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.
na lesnom poraste v dôsledku
2.1.
predčasného vyrúbania lesného porastu,
2.2.
straty produkcie lesného porastu za dobu vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.3.
zníženia prírastku lesného porastu,
2.4.
zníženia kvality produkcie lesného porastu,
3.
v dôsledku zvýšenia nákladov hospodárenia na dotknutých lesných pozemkoch a lesných porastoch,
b)
pri osobitnom režime hospodárenia v dôsledku
1.
straty alebo zníženia výnosu z produkcie dreva oproti bežnému hospodáreniu v lesoch,
2.
straty alebo zníženia výnosu z ostatných úžitkov lesa,
3.
zvýšených nákladov nad rámec bežného hospodárenia v lesoch.
(5)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi a správcovi, ak vykonaním opatrení podľa § 26 ods. 1, zriadením a využívaním dočasných skusných plôch a trvalých skusných plôch lesníckou ochranárskou službou (§ 29 ods. 4) alebo na národnú inventarizáciu lesov (§ 46 ods. 1) a monitoring lesov (§ 46 ods. 2) alebo vykonaním opatrení podľa § 33 ods. 1 a 2, dôjde k obmedzeniu vlastníckeho práva.
(6)
Náhrada podľa odseku 5 patrí vo výške podľa dohody toho, kto vykonáva opatrenia podľa § 26 ods. 1 alebo § 33 ods. 1 a 2 alebo toho, kto zriaďuje alebo využíva dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy s vlastníkom alebo správcom, ktorej súčasťou je aj dohoda o spôsobe poskytnutia tejto náhrady. Ak k dohode nedôjde, o výške a spôsobe poskytnutia náhrady rozhoduje súd.34)
SIEDMY DIEL
ODBORNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
§36 Odborné hospodárenie v lesoch
(1)
Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom hospodára (§ 47).
(2)
Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi. Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca vyznačenou podľa § 39 ods. 7. Hranica obhospodarovanej časti porastu sa vyznačuje na hraničných stromoch oranžovými štvorcami s veľkosťou 10 x 10 cm vo výške 130 cm od zeme tak, aby boli vzájomne medzi sebou viditeľné, alebo ak hranica prebieha územím bez vhodných stromov, inou obhospodarovateľmi lesa vzájomne dohodnutou formou.
(3)
Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 ods. 4 druhej vety a odseku 7, § 23 ods. 7 až 9 a 11 a § 44, ktoré zabezpečuje hospodár.
(4)
Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov.
(5)
Povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom hospodára sa vzťahuje aj na osoby uvedené v rozhodnutí podľa § 8 ods. 2 písm. k).
§37
(1)
Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 8 ods. 5 sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje
a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
(2)
Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do 15 dní od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť hospodára a do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; povinnosť predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom program starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, alebo ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha.
(3)
Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dňom schválenia programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok podľa odseku 1.
(4)
Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).
PRVÝ ODDIEL
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV
§38 Hospodárska úprava lesov
(1)
Hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesa, jeho produkčných a ťažbových možností, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby vo verejnom záujme bolo zabezpečené trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch pri rešpektovaní práv a povinností vlastníkov a správcov.
(2)
Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpečuje
a)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorbu metód a postupov jej vykonávania,
b)
komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
c)
zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie výsledkov hospodárenia,
d)
na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
e)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva (§ 45),
f)
úlohy podľa osobitného predpisu,55)
g)
posúdenie zaradenia jednotky priestorového rozdelenia do kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) z hľadiska režimu hospodárenia a ochrany pralesa (§ 16a ods. 4).
§39 Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa
(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú
a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)
Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
(3)
Lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok. Ak sú súčasťou vyhlasovaného lesného celku aj lesné pozemky alebo ich časti, ktoré sú súčasťou iného lesného celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovovať v rovnakom čase, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté. O zmene hraníc lesného celku možno rozhodnúť aj po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení.
(4)
Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa v rámci lesného celku ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Ak je vlastnícky celok totožný s lesným celkom, výpis z programu starostlivosti o lesy sa nevyhotovuje. Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu starostlivosti o lesy.
(5)
Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy.
(6)
Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára a navrhovaného spôsobu hospodárenia podľa kategórie lesa podľa § 13 ods. 2 alebo § 14 ods. 2. V dielci možno určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch (§ 36) spoločnou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov; vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, pri zmene programu starostlivosti o lesy alebo pri zmene hraníc dielca rozdelením podľa odseku 7.
(7)
Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci pôvodných hraníc dielca na dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov. O zmene hraníc dielca rozdelením porastu v dobe platnosti programu starostlivosti o lesy rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vlastníka alebo správcu.
(8)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie s plánom hospodárskych opatrení,
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch,
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a plošným vymedzením a
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.
(9)
Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri
a)
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)
zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy došlo.
(10)
Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, aby sa dosiahli ciele hospodárenia.
(11)
Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie produkčného potenciálu lesa a trvalé plnenie funkcií lesa.
(12)
Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa odseku 7 sa nevzťahuje správny poriadok.12)
DRUHÝ ODDIEL
PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LESY
§40 Súčasti programu starostlivosti o lesy a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie
(1)
Program starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa.
(2)
Súčasťami programu starostlivosti vyhotoveného pre lesný celok sú najmä
a)
všeobecná časť,
b)
opis porastov,
c)
plán hospodárskych opatrení,
d)
plochová tabuľka,
e)
prehľadové tabuľky,
f)
obrysová a porastová mapa.
(3)
Súčasťou programu starostlivosti vyhotovenou vyhotovovateľom programu starostlivosti v spolupráci s obhospodarovateľom lesa a dotknutými orgánmi štátnej správy môže byť aj
a)
ťažbová mapa,
b)
evidenčná časť programu starostlivosti,
c)
prieskum a plán lesnej dopravnej siete,
d)
prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,
e)
plán lesníckotechnických meliorácií,
f)
ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia,
g)
ocenenie lesného majetku; podľa požiadaviek môže zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa.
(4)
Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) a f). Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia programu starostlivosti vyhotovuje na žiadosť obhospodarovateľa lesa alebo ak ide o porast, ktorý je obhospodarovaný viacerými obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2. Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu starostlivosti vyhotoví právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2.
(5)
Náklady na vyhotovenie súčastí programu starostlivosti podľa odseku 2 hradí podľa § 55 ods. 1 písm. c) vo verejnom záujme
a)
vyhotovovateľovi programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. a) štát prostredníctvom verejného obstarávateľa56) (§ 41 ods. 2),
b)
vyhotovovateľ programu starostlivosti, ktorý je právnickou osobou štátu podľa osobitných predpisov,56a) alebo
1.
ministerstvo,56b) ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. b), alebo
2.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky56c) (ďalej len „ministerstvo obrany“), ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. c).
(6)
Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich vyhotovenie hradí ten, na koho žiadosť sa vyhotovujú; na ich úhradu možno použiť aj prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.56d)
(7)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 43 ods. 1 vyhotovenie programu starostlivosti ním vybranou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 42 ods. 1, s ktorou uzavrie zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti, postup podľa odseku 5 sa nepoužije. Zmluva o vyhotovení programu starostlivosti sa uzavrie do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 43 ods. 1, najneskôr do konca roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa začne predčasná obnova programu starostlivosti.
(8)
Okrem súčastí uvedených v odsekoch 2 a 3 môže program starostlivosti alebo výpis z programu starostlivosti obsahovať aj iné súčasti. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi programu starostlivosti (§ 42) ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.
(9)
Program starostlivosti sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2).
(10)
Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f). Súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 písm. a) až e) a odseku 8 zverejňuje, ak boli vyhotovené z verejných zdrojov, inak len so súhlasom toho, na koho žiadosť boli vyhotovené; súčasti podľa odseku 3 písm. f) a g) so súhlasom vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa.
§41 Vyhotovenie programu starostlivosti
(1)
Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti podľa § 40 ods. 1 až 3 a 8.
(2)
Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo.
(3)
Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznámi najneskôr 24 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa túto skutočnosť, ako aj skutočnosť, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie programu starostlivosti.
(5)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa § 40 ods. 7, výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečí verejný obstarávateľ. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť programu starostlivosti.
(6)
Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom programu starostlivosti podľa odseku 5 alebo § 40 ods. 7 vyhotovovateľ programu starostlivosti vypracuje správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do konca februára posledného roka platnosti programu starostlivosti.
(7)
Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v konaní o vyhotovení programu starostlivosti táto kategória lesa nezohľadňuje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 43 ods. 2.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi právnickej osobe podľa § 38 ods. 2, dotknutým orgánom štátnej správy,57) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti dotknuté, že do správy o hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzve na predloženie pripomienok k správe o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti v lehote do 15 dní od doručenia oznamu, ak odsek 16 neustanovuje inak; na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa neprihliada. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich dní od posledného dňa lehoty, určenej na ich predloženie. Vyjadrením orgánu ochrany prírody je orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný.57a)
(9)
O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti a termín predloženia návrhu programu starostlivosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8, môže orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu alebo Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ak sa protokol týka územia vojenského obvodu, ktoré po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia námietky a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva určí, či tieto budú do protokolu podľa prvej vety doplnené; do určenia ministerstva alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa protokol podľa prvej vety považuje za záväzný. Postup podľa druhej vety sa primerane použije aj vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 alebo 16.
(10)
Konanie o vyhotovení programu starostlivosti sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada.
(11)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti je pri vyhotovení programu starostlivosti povinný postupovať podľa pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnutých v protokole podľa odseku 9.
(12)
Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi programu starostlivosti podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení a na vyhotovenie programu starostlivosti zabezpečiť súčinnosť hospodára.
(13)
Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je program starostlivosti, po vydaní potvrdenia správcom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45) o správnosti a súlade väzieb medzi číselnými a grafickými údajmi návrhu programu starostlivosti a po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8; ak ide o územia európskej sústavy chránených území, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne aj na základe posúdenia podľa osobitného predpisu,57aa) ktorého súčasťou je aj návrh opatrení, ktorými sa zabezpečí, že vykonanie programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na tieto územia. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi programu starostlivosti a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. O schválení programu starostlivosti rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie, v rozhodnutí určí, ktorú súčasť programu starostlivosti alebo jej časť nemožno vykonávať do vydania nového rozhodnutia; tým nie je dotknutá vykonateľnosť ostatných častí programu starostlivosti.
(14)
Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ich časti, pre ktoré je program starostlivosti schválený, príslušný orgán štátnej správy spolu so schválením programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu starostlivosti [§ 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.
(15)
Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti navrhuje vyhotovovateľ programu starostlivosti a odsúhlasuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(16)
Stanovisko podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy alebo návrhu. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje dlhšiu lehotu na zaslanie stanoviska, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺži najviac o 15 dní. Dotknuté orgány doručia záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu.
(17)
Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným osobám a tretím osobám, s výnimkou správcu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45 ods. 2), môžu poskytovať len so súhlasom vlastníka a obhospodarovateľa lesa.
(18)
Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa v lesnom celku, pre ktorý sa program starostlivosti vyhotovuje.
(19)
Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§42 Vyhotovovateľ programu starostlivosti
(1)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 až 4 a byť držiteľom živnostenského oprávnenia25) na výkon tejto činnosti. Vyhotovovateľom programu starostlivosti je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti,
b)
právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe poverenia ministerstva alebo
c)
správca vojenských lesov v lesných celkoch v pôsobnosti ministerstva obrany (§ 56 ods. 2).
(2)
Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej päťročná prax v hospodárskej úprave lesov.
(3)
Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom po splnení predpokladov podľa odseku 2 a po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie programu starostlivosti, je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 a nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby oprávnenej na vyhotovovanie programov starostlivosti.
(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala, a požiadať o vydanie nového osvedčenia.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká
a)
doručením písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
vydaním nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 5,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu.
(7)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vyhotovenie programu starostlivosti, alebo ak nevykonáva túto činnosť najmenej päť rokov. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa možno opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti a po úspešnom absolvovaní skúšky podľa odseku 3.
(8)
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. Ministerstvo žiadosť o vykonanie skúšky posúdi a
a)
zastaví konanie o žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ak žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti nesplnil predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 alebo
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
(9)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 8 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(10)
Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia osvedčení podľa odseku 3 obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže obsahovať aj iné kontaktné údaje.
(11)
Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)
§43 Predčasná obnova programu starostlivosti, úprava programu starostlivosti a zmena programu starostlivosti
(1)
Predčasná obnova programu starostlivosti je vyhotovenie nového programu starostlivosti podľa § 41 ods. 1 pred skončením platnosti programu starostlivosti (§ 41 ods. 3), ak v dôsledku vplyvov škodlivých činiteľov v lesoch dôjde v lesnom celku k narušeniu lesných porastov v takom rozsahu, že zámery a ciele programu starostlivosti nie je možné dosiahnuť. O predčasnej obnove programu starostlivosti môže rozhodnúť ministerstvo na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa; rozhodnutie o predčasnej obnove programu starostlivosti môže podmieniť určením nového lesného celku alebo postupom podľa § 40 ods. 7. Na predčasnú obnovu programu starostlivosti sa použijú ustanovenia § 40 a 41 primerane. Účastníkom konania o predčasnej obnove programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu o predčasnej obnove programu starostlivosti nemá odkladný účinok.
(2)
Zmenou programu starostlivosti je
a)
zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)
schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)
zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 12 a 13,
d)
zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7,
e)
zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14,
f)
prebudova lesa okrem postupu podľa § 18 ods. 7 druhej vety a ods. 8,
g)
zmena programu starostlivosti z dôvodu zapracovania požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok vyplývajúcich z dokumentu starostlivosti podľa osobitného predpisu50a) alebo akčných plánov prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov57b) alebo
h)
aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 5.
(3)
O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Žiadosť o zmenu programu starostlivosti podľa odseku 2
a)
písm. a) a d) predkladá osoba podľa § 16 ods. 3; na predloženie žiadosti podľa odseku 2 písm. a) sa primerane použije § 16 ods. 4 až 7,
b)
písm. b), c), e) a h) predkladá obhospodarovateľ lesa so súhlasom vlastníka alebo správcu,
c)
písm. g) predkladá orgán štátnej správy.24)
(4)
Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. Na konanie o zmene programu starostlivosti sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).
(5)
Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu z celkového objemu dreva podľa § 23 ods. 13. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom rozsahu prehodnotí súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán hospodárskych opatrení vrátane zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 12 a 13.
(6)
Úprava programu starostlivosti je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepšenie stavu a vývoja lesného porastu. Úprava programu starostlivosti je v pôsobnosti hospodára, ktorý jej vykonanie vyznačí v programe starostlivosti.
TRETÍ ODDIEL
LESNÁ HOSPODÁRSKA EVIDENCIA, INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA LESA
§44 Lesná hospodárska evidencia
(1)
Obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej ťažbe a pestovaní lesa (ďalej len „lesná hospodárska evidencia“). Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov59) nie je tým dotknuté.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný do 60 dní po ukončení kalendárneho roka predložiť údaje z lesnej hospodárskej evidencie právnickej osobe zriadenej ministerstvom (§ 38 ods. 2)
a)
v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
b)
v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(3)
Pri zmene obhospodarovateľa lesa alebo pri zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom celku alebo jeho časti počas platnosti programu starostlivosti odovzdá doterajší obhospodarovateľ lesa alebo štatutárny orgán právnickej osoby zodpovedajúcu časť lesnej hospodárskej evidencie novému obhospodarovateľovi lesa alebo štatutárnemu orgánu právnickej osoby do 15 dní odo dňa zmeny.
§45 Informačný systém lesného hospodárstva
(1)
Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov, o vykonaných hospodárskych opatreniach v lesoch, o vlastníctve, správe a nájme lesov, na zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60) na účely vedenia evidencie lesných pozemkov, evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení podľa § 23 ods. 4, evidencie osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa § 42 ods. 10, registra osvedčení o odbornej spôsobilosti hospodára podľa § 47 ods. 1 a zoznamu členov lesnej stráže podľa § 52 ods. 2 a na zabezpečenie plnenia úloh štátnej správy lesného hospodárstva. Informačný systém slúži aj na zapisovanie údajov podľa osobitných predpisov.60a)
(2)
Informačný systém zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky údajov (ďalej len „správca informačného systému“).
(3)
Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, lesnej hospodárskej evidencie, národnej inventarizácie lesov a ostatné údaje.
(4)
Obhospodarovateľ lesa, hospodár, vyhotovovateľ programu starostlivosti, lesnícka ochranárska služba a orgány štátnej správy lesného hospodárstva poskytujú správcovi informačného systému potrebnú súčinnosť. Správca informačného systému je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, osobných údajov a dôverných štatistických údajov podľa osobitných predpisov.61)
§46 Národná inventarizácia lesov a monitoring lesov
(1)
Národná inventarizácia lesov je zisťovanie a hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov stavu lesov k zvolenému časovému okamihu. Vykonáva sa výberovým spôsobom na dočasných skusných plochách.
(2)
Monitoring lesov je periodické opakovanie národnej inventarizácie lesov. Umožňuje dlhodobo porovnávať stav lesov a sledovať ich vývoj. Vykonáva sa výberovým spôsobom na trvalých skusných plochách.
(3)
Na vykonanie činností podľa odsekov 1 a 2 sú vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa povinní umožniť na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
ŠTVRTÝ ODDIEL
HOSPODÁR A ODBORNÁ SPRÁVA LESOV
§47 Hospodár
(1)
Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. Podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov (ďalej len „register hospodárov“), ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva [§ 59 písm. k)] prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby,25) ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom k nej na neurčitý čas a je hospodárom podľa odseku 1 a zároveň nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby zabezpečujúcej činnosť hospodára.
(3)
Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 po dosiahnutí príslušného vzdelania.
(4)
Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister, alebo na základe absolvovania vzdelania podľa odseku 3 a osobitného kvalifikačného predpokladu (§ 57). Ministerstvo môže na základe žiadosti odpustiť vykonanie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 absolventom vysokoškolského štúdia 2. stupňa v študijnom odbore lesníctvo, ktorí absolvovali štátne skúšky v rozsahu zodpovedajúcom skúške podľa prvej vety; prax v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 sa považuje za splnenú, ak žiadateľ absolvuje odbornú prax v rámci štúdia [§ 66 písm. g)]. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra hospodárov možno požiadať najneskôr do troch rokov od úspešného absolvovania skúšky alebo do jedného roka od odpustenia skúšky.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyčiarkne z registra hospodárov fyzickú osobu, ak
a)
o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)
sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota sedem rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia,
c)
platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
d)
zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra hospodárov, ak držiteľ osvedčenia
a)
porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), h), i), n) až q) alebo
c)
sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m),
d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § 4b ods. 1.
(7)
O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) možno opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 4; pri zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 5 písm. c) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti.
(8)
Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000 hektárov. Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku 2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.
(9)
Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. To neplatí, ak ide o jeho vlastný majetok nachádzajúci sa mimo územia obvodu jeho pôsobnosti. Ustanovenia odsekov 1 až 8 tým nie sú dotknuté.
(10)
Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2, uzavrieť písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2 a túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy [§ 4b ods. 2 písm. c)]; obhospodarovateľ lesa, ktorý je právnickou osobou podľa odseku 2, predkladá len oznámenie o zmene hospodára, na ktoré sa primerane použije postup podľa § 4b ods. 2 písm. c).
(11)
Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ lesa.
(12)
Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpečuje skúšku.
(13)
Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach a
a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky na odpustenie,
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach.
(14)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 13 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(15)
Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnej pôsobnosti má hospodár trvalý pobyt. Ak má hospodár trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, je na zápis hospodára v registri hospodárov príslušný Okresný úrad Bratislava.
(16)
Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyznačí zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára v spise a hospodára vyčiarkne z registra hospodárov.
(17)
Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnený register obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu hospodára, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom hospodára aj iné kontaktné údaje.
§48 Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1)
Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.62)
(2)
Hospodár je povinný
a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti a kontrole plnenia programu starostlivosti,
b)
usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a vydávať stanovisko podľa § 20 ods. 8 písm. d) a podľa § 39 ods. 8 písm. c),
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe,
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, vypracúvať projekty na vykonanie opatrení na zabránenie a premnoženie škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)] a dozerať na ich realizáciu vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3,
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
m)
zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia,
n)
oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
o)
zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,
p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,
q)
poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
(3)
Hospodár je oprávnený
a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b)
vykonať úpravu programu starostlivosti,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu starostlivosti alebo zmenu programu starostlivosti,
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)
Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)
§49 Odborná správa lesov
(1)
Odborná správa lesov je zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch podľa § 36 rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak obhospodarovateľ lesa neplní túto povinnosť.
(2)
Odbornú správu lesov vykonáva hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 určení rozhodnutím podľa odseku 1.
(3)
Ak pominie dôvod na výkon odbornej správy lesov a vlastník uhradí stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov podľa odseku 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o jej zrušení.
(4)
Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpočítaní nákladov na hospodárenie v lesoch a na odbornú správu lesov sú uložené na osobitnom účte hospodára podľa odseku 1. Tieto výnosy vrátane úrokov hospodár podľa odseku 1 odovzdá vlastníkovi po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3.
(5)
Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov, ktorú nie je možné uhradiť z výnosov z hospodárenia v lesoch, hradí hospodárovi podľa odseku 2 štát. Na zabezpečenie pohľadávky štátu orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, rozhodne o zriadení záložného práva64) na lesný majetok vlastníka. Záložné právo zaniká po uhradení straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov na základe rozhodnutia o zrušení záložného práva64a) vydaného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol.
(6)
Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, určení podľa odseku 2, sú povinní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, oznámiť výšku výnosov alebo straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov.
(7)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutočnostiach podľa odsekov 3 až 5 podľa jednotlivých vlastníkov lesného majetku.
ÔSMY DIEL
SPRÁVA LESNÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU A ZDRUŽENIA VLASTNÍKOV LESNÉHO MAJETKU
§50 Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu
(1)
Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“) nemožno previesť, ak tento zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2)
Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(3)
Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.3) Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, nadobudne osoba, ktorá nie je správcom podľa prvej vety a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)], správa tohto majetku do jedného roka od nadobudnutia správy bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr ku dňu prechodu správy vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Mimo vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu môže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu len so súhlasom ministerstva.
(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi,68) vrátane zmeny správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ktorá prešla na správcu podľa odseku 3 alebo § 68d ods. 3. Ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa alebo zriaďovateľa, o zmene správy podľa prvej vety sa rozhoduje po dohode zakladateľov alebo zriaďovateľov týchto správcov; ak k dohode nedôjde, o zmene správy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
(6)
Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe69a) (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov69b) vyžaduje súhlasné stanovisko správcu a správca sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom69b) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom,69b) platí, že správca vydal súhlasné stanovisko; to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území.43c) Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.70)
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, je na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou menšou ako 0,5 hektára, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, nie je potrebný. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno dať do podnájmu, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému. Súhlas ministerstva je potrebný aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou väčšou ako 0,5 hektára, okrem vyňatia vo vojenských lesoch a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.
(8)
Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku vo vlastníctve štátu s cieľom zabezpečenia praktickej výučby na lesníckych odborných školách alebo s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu.21) Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.
(9)
Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné s ním racionálne hospodáriť; to sa nevzťahuje na nájom a výpožičku
a)
podľa odseku 8 alebo
b)
ktorej účelom nie je hospodárenie v lese, a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe nedochádza k zmene obhospodarovateľa lesa.
(10)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a)
(11)
Zámenou nadobudnuté lesné pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno previesť na inú osobu alebo zmeniť ich druh pozemku počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností; to neplatí, ak ide o pozemky, na ktorých sa má umiestniť verejnoprospešná stavba.72b) Obmedzenie nakladania so zameneným pozemkom, ktorý bol vo vlastníctve štátu, sa na dobu trvania tohto obmedzenia na základe zámennej zmluvy vyznačí v katastri nehnuteľností poznámkou.
(12)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak sa zamieňané lesné pozemky nachádzajú
a)
v tej istej lesnej oblasti podľa § 39 ods. 2 alebo v bezprostredne susediacich lesných oblastiach alebo lesných podoblastiach alebo
b)
v katastrálnych územiach v rámci organizačnej jednotky správcu založeného alebo zriadeného ministerstvom.
(13)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích práv štátu, ak výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve štátu nepresahuje 100 hektárov.
(14)
Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva, ak výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb je minimálne 1,5-násobne vyššia ako výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve štátu bez nároku na finančné vyrovnanie podľa odseku 10.
(15)
Odseky 10 a 12 až 14 sa nevzťahujú na zámenu pozemkov podľa osobitného predpisu.73a)
(16)
Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu podľa osobitného predpisu.73)
(17)
Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.
(18)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú.
(19)
Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou.
(20)
Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 až 16 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§50a Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu
(1)
Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b) (ďalej len „ostatný majetok vo vlastníctve štátu"), spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.
(2)
Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa; ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa, na tento prevod sa primerane vzťahuje § 50 ods. 5 druhá veta. Na nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.
(3)
Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo vlastníctve iných osôb.
(4)
Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené stavby vo verejnom záujme,72b) alebo ktoré majú slúžiť verejnoprospešnému účelu, možno predať priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza.
(5)
Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§50b Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely
(1)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené stavby vo verejnom záujme,72b) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže správca po ich vyňatí (§ 5 a 7), previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(2)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže správca po ich vyňatí (§ 5 a 7) previesť do vlastníctva obce.
(3)
Ak na pozemkoch uvedených v odseku 2 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie správca s týmito osobami zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať uvedený pozemok a uskutočniť na ňom túto stavbu, na dobu predpokladanej životnosti stavby; obdobne sa postupuje pri uzatvorení zmluvy s občianskymi združeniami, ak ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto občianskych združení.
(4)
Lesné pozemky podľa odsekov 1 a 2 po ich vyňatí (§ 5 a 7) prevedie správca zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, prenechá do bezodplatného užívania osobám podľa odseku 3 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zmluva o prevode pozemku a zmluva, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, musí byť bezodplatná a musí obsahovať dojednanie, že správca má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť74f) alebo ak dôjde k jeho zmene, v dôsledku ktorej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu, inak je zmluva neplatná; nadobúdateľ alebo užívateľ pozemku je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť vykonávanie kontroly plnenia dohodnutého účelu stavby zo strany správcu.
(5)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 až 4 nevzťahujú.
§50c
(1)
Lesný pozemok vo vlastníctve štátu (§ 50) alebo pozemok tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu (§ 50a), na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka,74g) môže správca na verejnoprospešný účel, ktorým je obnova národnej kultúrnej pamiatky,74h) na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu74i) previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Ustanovenia osobitného predpisu74j) tým nie sú dotknuté.
(2)
Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu podľa odseku 1 zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, správca môže s týmito osobami uzavrieť na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74i) zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou na účel podľa odseku 1.
(3)
Ak sa národná kultúrna pamiatka podľa odseku 1 nachádza na lesnom pozemku, zmluvu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uzavrieť až po zápise rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o zmene druhu pozemku podľa § 3 ods. 2 alebo § 5 a 7 do katastra nehnuteľností.
(4)
Lesný pozemok po zmene druhu pozemku podľa odseku 3 alebo pozemok tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom je národná kultúrna pamiatka podľa odseku 1, môže správca bezodplatne previesť na účel podľa odseku 1 zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, alebo ich môže zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok na účel podľa odseku 1 prenechať do bezodplatného užívania osobe podľa odseku 2. Zmluva s osobou podľa odseku 2 sa uzatvára na dobu neurčitú k rozsahu územia vyplývajúceho zo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Zmluva o prevode vlastníctva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať definovanie verejnoprospešného účelu využitia prevádzaného pozemku podľa odseku 1 a povinnosť dodržania tohto účelu, inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ vlastníckeho práva nemôže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa prvej vety na inú osobu; to neplatí, ak sa pozemky podľa prvej vety majú bezodplatne previesť do vlastníctva štátu, do správy správcu, od ktorého sa nadobudli, alebo jeho právneho nástupcu.
(5)
Záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74i) obsahuje
a)
vymedzenie územia národnej kultúrnej pamiatky určenej na obnovu po prerokovaní so správcom lesného majetku štátu alebo ostatného majetku štátu,
b)
podmienky realizácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky vrátane určenia potreby, rozsahu a postupnosti výrubu stromov v rámci jej územia,
c)
požiadavky na prieskum územia okolia národnej kultúrnej pamiatky, ak je potrebné prieskum vykonať,
d)
spôsob a rozsah výkonu kontroly podľa odseku 7 písm. b).
(6)
Zmluvy podľa odseku 4 možno uzatvoriť, ak osoba, s ktorou sa má zmluva uzatvoriť, predloží správcovi
a)
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa odseku 5,
b)
návrh dohody o podmienkach a spôsobe využitia prístupových komunikácií k národnej kultúrnej pamiatke, využitia ďalších nevyhnutných pozemkov v správe správcu, a ak je to nevyhnutné, aj o podmienkach využitia iných lesných pozemkov alebo ostatného majetku vo vlastníctve štátu na zriadenie zázemia vrátane návrhu o podmienkach a spôsobe náhrady za ich využitie na účel podľa odseku 1; zázemím sa rozumie nevyhnutný priestor vymedzený mimo rozsahu územia národnej kultúrnej pamiatky, ktorý slúži najmä na uskladnenie stavebného materiálu a ochranných pomôcok, vybudovanie prístrešku a sociálnych zariadení a ich ochranu na plnenie účelu podľa odseku 1, ktorý sa zriaďuje, ak jeho účel nemožno uskutočniť v rámci rozsahu územia národnej kultúrnej pamiatky,
c)
zoznam pozemkov, na ktorých sa nachádza národná kultúrna pamiatka alebo objekt podľa odseku 10, alebo geometrický plán s geodetickým zameraním národnej kultúrnej pamiatky alebo objektu podľa odseku 10 a ak je to potrebné, aj geometrický plán so zameraním zázemia,
d)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov,1b) ak sa na účel podľa odseku 1 alebo na zriadenie zázemia na účel podľa odseku 1 takéto stanovisko vyžaduje.
(7)
Zmluva o užívaní pozemku podľa odseku 4 musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať dojednanie
a)
o práve správcu odstúpiť od zmluvy, ak osoba podľa odseku 2 prestane plniť účel podľa odseku 1, alebo opakovane poruší ustanovenia zmluvy podľa odseku 4,
b)
o práve správcu vykonávať kontrolu zabezpečovania účelu podľa odseku 1 a povinnosti osoby podľa odseku 2 strpieť vykonanie tejto kontroly; kontrola sa vykoná v súčinnosti s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu,
c)
o zániku platnosti zmluvy, ak občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa odseku 2 zanikne bez právneho nástupcu alebo ak jej právny nástupca nebude mať v predmete činnosti zabezpečovanie účelu podľa odseku 1 alebo ho nebude vykonávať; nástupnícke občianske združenie alebo nástupnícka nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby oznámi plnenie účelu podľa odseku 1 správcovi na účely kontroly podľa písmena b),
d)
o vylúčení povinnosti správcu uhradiť náklady na zabezpečovanie účelu podľa odseku 1 vynaložené počas trvania zmluvy a prechodu záväzkov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním účelu podľa odseku 1 na správcu v prípade zániku zmluvy podľa odseku 4,
e)
o podmienkach vyplývajúcich z dohody podľa odseku 6 písm. b) a zo stanoviska podľa odseku 6 písm. d),
f)
o záväzku osoby podľa odseku 2 uhrádzať počas platnosti zmluvy podľa odseku 2 daň z nehnuteľností, ak sa na účel podľa odseku 1 podľa osobitných predpisov74k) vyrubuje,
g)
o podmienkach využívania plochy národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia a podmienkach využívania zázemia vrátane podmienok nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy podľa odseku 8.
(8)
Na využívanie prístupových komunikácií k národnej kultúrnej pamiatke, využívanie ďalších nevyhnutných pozemkov alebo zriadenie zázemia na účel podľa odseku 1 správca zároveň so zmluvou podľa odseku 4 uzatvorí s osobou podľa odseku 2 nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, z ktorej vyplýva oprávnenie a podmienky využívania pozemkov mimo územia národnej kultúrnej pamiatky. Na využívanie lesných pozemkov na účel podľa prvej vety sa vzťahuje § 5 ods. 1. Nájomná zmluva alebo iná zmluva podľa prvej vety zaniká dňom zániku zmluvy podľa odseku 4. Ak predmetom nájomnej zmluvy je lesný pozemok vo vlastníctve štátu, predchádzajúci súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti sa nevyžaduje.
(9)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 až 8 nevzťahujú. Na zmluvu o prevode vlastníctva podľa odseku 1 a podľa § 50b ods. 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o podmienkach prevodu majetku štátu.74l) Na zmluvy podľa odseku 4 a podľa § 50b ods. 3 a na predaj podľa § 50a ods. 4 a prevod podľa § 50b ods. 1 a 2 sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Po vykonaní prevodu vlastníctva podľa odseku 1 a podľa § 50b ods. 1 a 2 správca usporiada zostatkovú hodnotu predmetu prevodu podľa osobitných predpisov.70) Zápisom zmluvy o užívaní pozemku podľa odseku 4 alebo podľa § 50b ods. 4 do Centrálneho registra zmlúv podľa osobitného predpisu74m) vzniká osobe podľa odseku 2 alebo osobe podľa § 50b ods. 3 právo užívať takýto pozemok.
(10)
Odseky 1 až 9 sa primerane vzťahujú na stavbu hradu alebo torzálnu architektúru, ktorá nie je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Torzálnou architektúrou sa na účely tohto zákona rozumie pozostatok stavby torzálneho alebo ruinného charakteru, presahujúci nad zemský povrch a ktorý je pevne spojený so zemou.
(11)
Odseky 1 až 10 sa nevzťahujú na lesné pozemky vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) a na pozemky tvoriace ostatný majetok štátu vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov.23)
§51 Združenia vlastníkov lesného majetku
(1)
S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie v lesoch štát podporuje30) združovanie vlastníkov neštátnych lesov, najmä vlastníkov lesov s malou výmerou.
(2)
V záujme spoločného využívania, zabezpečenia prevádzky a údržby lesných ciest v podielovom spoluvlastníctve ich vlastníci vytvárajú združenie podľa osobitného predpisu.75) Ustanovenie § 25 tým nie je dotknuté.
DEVIATY DIEL
Nájom lesného pozemku a osobitné obhospodarovanie lesa
§51a Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch
(1)
Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak § 51a až 51f neustanovujú inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu, ak odsek 8 a § 51c ods. 1 a 2 neustanovuje inak.
(2)
Nájomná zmluva obsahuje
a)
spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe tohto zákona,
b)
grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa § 40 ods. 2 písm. f) a
c)
tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.
(3)
V nájomnej zmluve možno dohodnúť
a)
rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa tohto zákona,
b)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva75a) alebo
c)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu.51)
(4)
Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch podľa § 2 písm. h), nájomný vzťah trvá najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 3; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.
(5)
Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak § 51d ods. 8 neustanovuje inak, výpovedná lehota je päť rokov alebo doba do ukončenia platnosti programu starostlivosti, ak platnosť programu starostlivosti skončí skôr. Výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby, nájomná zmluva sa neobnovuje, ak nie je dohodnuté inak.
(6)
Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ho riadnym spôsobom podľa § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka a brať z neho úžitky v súlade s týmto zákonom.
(7)
Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, musí k nájomnej zmluve predložiť písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku; to platí aj pri poraste.
(8)
Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel v celom poraste, vzniká medzi obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom nájomný vzťah, ak sa nedohodnú inak. Na takto vzniknutý nájomný vzťah sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7 a 9 až 13, ak § 51b neustanovuje inak. Čas trvania takto vzniknutého nájomného vzťahu je totožný s dĺžkou nájomného vzťahu nájomcu alebo s dobou, počas ktorej obhospodarovateľ lesa vykonáva hospodárenie v lese.
(9)
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou.
(10)
Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie podľa § 44 potrebné pre dohodnutie výšky nájomného podľa odseku 9 nemožno získať inak, poskytne ich za úhradu správca informačného systému lesného hospodárstva podľa § 45 ods. 2.
(11)
Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku; táto dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
(12)
Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu,75b) činnosťou fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávanej podľa osobitného predpisu75b) alebo z iných dôvodov bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku.
(13)
Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na jeho riadne využitie podľa odseku 3, ak nejde o obvyklé náklady pri užívaní prenajatého pozemku, alebo ak vynaložil účelné náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z prenajatého pozemku v rámci bežného hospodárenia so súhlasom vlastníka, alebo na základe opatrení schválených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a dohodnutá doba nájomného vzťahu, alebo výpoveď z nájomného vzťahu dohodnutého na neurčitú dobu sa skončí pred uplynutím doby návratnosti výdavkov vynaložených na tento účel, v dôsledku čoho ich nájomca nemôže zužitkovať, má právo na primerané predĺženie doby nájomného vzťahu alebo na primeranú náhradu.
(14)
Odseky 1 až 13 sa primerane vzťahujú aj na obdobné právne vzťahy k lesným pozemkom, ktorých predmetom je užívanie lesného pozemku.
§51b Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov
(1)
Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu sa vzťahuje § 50 ods. 7, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov v poraste nie je správca, na tento pozemok alebo jeho časť sa uzatvorí nájomná zmluva; výška dohodnutého nájomného nesmie byť nižšia ako nájomné vypočítané podľa osobitného predpisu.75c) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy predkladá obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1; do uzavretia nájomnej zmluvy je správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného vypočítaného podľa prvej vety.
(3)
Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste menšinový podiel, súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje.
(4)
Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu75d) zistí, že súčasťou ucelenej lesnej časti sú aj lesné pozemky alebo ich časti vo vlastníctve štátu, na tieto pozemky alebo ich časti sa uzatvorí nájomná zmluva; súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa nedohodne inak.
§51c Nájom po pozemkových úpravách
(1)
Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu,75e) sa po pozemkových úpravách považuje za obhospodarovateľa lesa v tom istom dielci; medzi obhospodarovateľom lesa a vlastníkom lesného pozemku v poraste vzniká nájomný vzťah na neurčitú dobu, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu podľa § 51a, postup podľa odseku 1 sa nepoužije.
(3)
Vlastník, ktorý postupuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámiť doterajšiemu obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 4b ods. 5) v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav75f) do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.75g)
Osobitné obhospodarovanie lesa
§51d
(1)
Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch; ak je v lesnom celku viac takých lesných pozemkov, môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva konať spoločne. Účastníkom konania o osobitnom obhospodarovaní lesa je
a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ktorý v lehote podľa odseku 2 predloží ponuku podľa odseku 3, a
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) výzvu, aby do 60 dní odo dňa doručenia výzvy zaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podal návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a); výzva obsahuje poučenie o následku podľa odseku 4 písm. a) a b). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zároveň oznámi zaslanie výzvy podľa prvej vety obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich s dotknutým lesným pozemkom; výzva je súčasťou oznámenia. Za porasty susediace s dotknutým lesným pozemkom sa považujú porasty, ktoré je možné s dotknutým porastom racionálne obhospodarovať.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutom lesnom pozemku uvedenom vo výzve podľa odseku 2. Ponuka podľa prvej vety obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú (§ 4a ods. 10 písm. e) obhospodarovateľovi lesa počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky, a
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s vlastníkom dotknutého lesného pozemku, ktorého predmetom je dotknutý lesný pozemok.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak
a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a),
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, a určenie obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa. Na rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 24 až 27, 30, 32, 40, 46, 47, 51 a 52 správneho poriadku.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa,
a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho správcu, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste geomorfologicky najbližšom k dotknutému lesnému pozemku.
(7)
Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý obhospodaruje lesné pozemky
a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky prirodzene nadväzujú na dotknutý lesný pozemok; ak predmetom osobitného obhospodarovania lesa je ucelený súbor lesných pozemkov, dĺžka hranice podľa odseku 3 písm. c) sa posudzuje podľa okraja tohto súboru lesných pozemkov, alebo
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom lesnom pozemku nadväzuje na lesnú dopravnú sieť na lesných pozemkoch obhospodarovaných týmto obhospodarovateľa lesa.
(8)
Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý v čase podania ponuky podľa odseku 3 obhospodaruje podľa evidencie lesných pozemkov väčšiu výmeru lesných pozemkov susediacich s dotknutým lesným pozemkom a ktorého práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k lesným pozemkom susediacim s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú podľa údajov evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 10 písm. e)] počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky.
(9)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.
(10)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa môže odvolať len vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa týka, alebo obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1 písm. b); odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 53 až 61 správneho poriadku.
(11)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa vykoná podľa § 4a ods. 1 písm. b) zápis v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že ide o osobitné obhospodarovanie lesa, a bezodkladne zašle rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa na vyznačenie poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastri nehnuteľností.
(12)
Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa povinný v poraste alebo jeho časti zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.
§51e
(1)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, obhospodarovateľ lesa alebo správca je povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na tento porast. Obhospodarovateľ lesa alebo správca rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich obhospodarovanie vedie obhospodarovateľ lesa alebo správca na osobitnom účte.
(2)
Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi uhradiť náklady na obhospodarovanie týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z hospodárenia na nich. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi výšku pohľadávky vyčíslenú podľa odseku 1 spravidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti programu starostlivosti, alebo nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti. Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve vlastníka na úhradu pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.
(3)
Ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech správcu, ktorý zabezpečuje osobitné obhospodarovanie lesa, záložné právo k dotknutým lesným pozemkom; záložné právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.75i)
(4)
Správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať alebo dať do výpožičky inej osobe; na prenájom a výpožičku sa primerane vzťahuje § 50 ods. 9. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše nového obhospodarovateľa lesa v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že na lesnom pozemku je zabezpečované osobitné obhospodarovanie lesa.
(5)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, a osobitné obhospodarovanie lesa na základe rozhodnutia podľa § 51d ods. 5 zabezpečuje obhospodarovateľ lesa určený podľa § 51d ods. 6 písm. a), tento obhospodarovateľ lesa okrem správcu a vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, nemajú práva a povinnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 51f ods. 2.
§51f
(1)
Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a); orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne po zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov zašle návrh na výmaz poznámky podľa § 51d ods. 7 z katastra nehnuteľností.
(2)
Ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, prílohou zmluvy o prevode musí byť stanovisko správcu o výške pohľadávky podľa § 51e ods. 2. Ak správca eviduje na lesnom pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, pohľadávku podľa § 51e ods. 2, zmluva o prevode tohto lesného pozemku musí obsahovať súhlas nadobúdateľa s prevzatím dlhu.
§51g
Na konanie podľa § 51d sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak § 51d ods. 5 a 10 neustanovuje inak.
DESIATY DIEL
LESNÁ STRÁŽ
§52 Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia členov lesnej stráže
(1)
Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, je poistená na prípad zodpovednosti za škodu (§ 54), zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej stráže, ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nespáchal priestupok na úseku lesného hospodárstva. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a pri priestupku na úseku lesného hospodárstva čestným vyhlásením. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného predpisu.76)
(5)
Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva.
(6)
Uchádzač za člena lesnej stráže spĺňajúci podmienky na ustanovenie za člena lesnej stráže skladá príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sľub, ktorý znie: „Sľubujem, že ako člen lesnej stráže budem dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávať v určenom obvode pôsobnosti svoju funkciu zodpovedne podľa svojho najlepšieho svedomia.".
(7)
Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Výmera obvodu je spravidla 500 hektárov, ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nedohodne s vlastníkom, správcom alebo obhospodarovateľom lesa inú výmeru.
(8)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na požiadanie aj preukazom člena lesnej stráže; pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk.
(9)
Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený; je povinný sledovať, či člen lesnej stráže riadne vykonáva svoju funkciu.
(10)
Členstvo v lesnej stráži zaniká
a)
odvolaním člena lesnej stráže,
b)
smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže.
(11)
Člena lesnej stráže možno odvolať, ak o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie alebo porušil sľub. Odvolaný člen lesnej stráže je povinný bezodkladne odovzdať preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže orgánu, ktorý mu ich vydal.
(12)
Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§53 Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže
(1)
Člen lesnej stráže je povinný
a)
nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže,
b)
bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
c)
vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d)
spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
e)
oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
f)
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g)
odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h)
chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
i)
predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch,
j)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
k)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
l)
zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje,
m)
zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,
b)
vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
c)
kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz totožnosti,
d)
vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
e)
zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
f)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru; pred predvedením jej odobrať zbraň,
g)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
h)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
i)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
j)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k)
ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l)
držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,78)
m)
použiť zbraň pri
1.
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,79)
2.
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
3.
hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru,
4.
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo
5.
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru,
n)
použiť donucovacie prostriedky,
o)
použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem,
p)
vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch,
q)
zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.
(3)
Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
varovný výstrel.
(4)
Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.80)
(5)
Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení.
§54 Poistenie zodpovednosti za škodu
Ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena lesnej stráže poistiť na prípad
a)
škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním,
b)
škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním okrem škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
JEDENÁSTY DIEL
FINANCOVANIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH ČINNOSTÍ NA ZABEZPEČENIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO HOSPODÁRENIA V LESOCH
§55
(1)
S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje
a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (§ 40 ods. 5),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva,55)
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho systému,
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, lesníckotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín a protipovodňovú ochranu,
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom,
p)
zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)
q)
prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,
r)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve,
s)
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, činnosti súvisiace s trvalo udržateľným hospodárením v lesoch [§ 2 písm. i)] a prírode blízke hospodárenie v lesoch [§ 2 písm. x)],
t)
presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
(2)
Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až q) sa hradia rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom.
(3)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku81) alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto činnosti vykonáva.
(4)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. r) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré túto činnosť vykonávajú.
(5)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j), k) a s) možno použiť finančnú pomoc z rozpočtu Európskej únie.82)
(7)
Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa (§ 36 ods. 1) alebo ak pri zmene hraníc dielca (§ 39 ods. 7) nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov [§ 38 ods. 2 písm. a)] v porastovej mape.
DVANÁSTY DIEL
ŠTÁTNA SPRÁVA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ŠTÁTNY DOZOR V LESOCH
§56 Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva
a)
ministerstvo,83)
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad,
d)
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“).83a)
(2)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu vykonáva ministerstvo obrany; proti rozhodnutiu ministerstva obrany vydanému v správnom konaní možno podať rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky.12) Ministerstvo obrany dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2).
(3)
Orgány podľa odseku 1 vykonávajú aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84)
§57 Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva
Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, inšpekcie, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,84) musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85) alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Predpokladom na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania, alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a úspešné absolvovanie skúšky pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister. Osobitný kvalifikačný predpoklad zaniká uplynutím lehoty troch rokov od skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého štátny zamestnanec vykonával činnosti pri plnení úloh orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa tohto zákona.
§58 Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a ku koncepcii rozvoja regiónu87aa) a k územnému plánu mikroregiónu87ab) (§ 6 ods. 2), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
c)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
d)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
e)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
f)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu podľa § 38 ods. 2,
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti (§ 42),
h)
rozhoduje o predčasnej obnove programu starostlivosti (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti hospodára (§ 47) a poveruje právnickú osobu zriadenú ministerstvom vykonaním školenia hospodárov,
k)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
1.
okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
2.
inšpekcie podľa § 61 písm. b),
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov programov starostlivosti a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov na postup pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe,
n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
(2)
Ministerstvo ďalej
a)
určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 4),
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva predchádzajúci súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a súhlas na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 7),
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 8) a predchádzajúci súhlas podľa § 50c ods. 9,
e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 16),
g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).
(3)
Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom programov starostlivosti vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje desať hektárov.
(4)
Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.
(5)
Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. 4 vykonávajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe. Ministerstvo môže po prerokovaní s ministerstvom obrany ukladať právnickým osobám podľa § 50 ods. 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a predpisov vydaných na jeho základe.
(6)
Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)
§59 Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
dáva stanovisko alebo súhlas k návrhu koncepcie územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
b)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
c)
vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
d)
schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
e)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
g)
schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),
h)
určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
i)
vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním, na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 41 ods. 2, oznamuje skončenie platnosti programu starostlivosti podľa § 41 ods. 4, schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13 a odsúhlasuje hospodárske opatrenia podľa § 41 ods. 15,
j)
rozhoduje o zmene programu starostlivosti (§ 43 ods. 2),
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
l)
preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
m)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
n)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
o)
dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
p)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
§60 Okresný úrad
(1)
Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4 a § 68g ods. 2 písm. a)) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 8],
o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),
p)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65),
q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)],
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.
(2)
Okresný úrad ďalej
a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4), preskúmava námietky (§ 4e) a vydáva výpis z evidencie (§ 4f),
b)
dáva stanovisko alebo súhlas k návrhu územného plánu mikroregiónu, k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, zloženie sľubu člena lesnej stráže a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
j)
je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,87a)
k)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
m)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65),
n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6),
o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností (§ 51d ods. 11 a § 51f ods. 1),
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62),
r)
vydáva súhlas podľa § 23 ods. 1 poslednej vety a ods. 10 písm. a).
§61 Inšpekcia
Inšpekcia
a)
vykonáva štátny dozor v lesoch,
b)
je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch, ktorých spáchanie zistila pri výkone štátneho dozoru v lesoch podľa písmena a),
c)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
30)
d)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva.
§62 Štátny dozor v lesoch
(1)
Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a osobitné predpisy,88) všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2)
Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení
a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpečuje svoju činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa,
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov, sú povinní
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v lesoch a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(5)
Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 2 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, služobným preukazom a nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúci štátny dozor musí mať osobitný kvalifikačný predpoklad; ak štátny dozor vykonáva viac osôb, osobitný kvalifikačný predpoklad musí mať aspoň jedna z nich.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v lesoch a za nesplnenie povinností podľa odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 330 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru v lesoch je z výkonu štátneho dozoru v lesoch vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti; ustanovenia osobitného predpisu89) sa použijú primerane.
(8)
Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok. Účastníkom konania podľa odseku 2 písm. c) a d) je subjekt, nad ktorým sa vykonáva štátny dozor v lesoch.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na výkon štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšiu osobu s jej súhlasom. Prizvaná osoba sa môže zúčastniť výkonu štátneho dozoru v lesoch len so zamestnancom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 5 druhej vety, má oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) a b) a je povinná zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(10)
Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúcich štátny dozor v lesoch na základe ich žiadosti súčinnosť, spoluprácu alebo ochranu, ak je možné odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor v lesoch alebo marenie výkonu štátneho dozoru v lesoch.
TRINÁSTY DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§63 Priestupky
(1)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch
a)
stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
b)
jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest, alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,
c)
vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
d)
vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
e)
ruší ticho a pokoj,
f)
voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá,
g)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú pôdu alebo hrabanku,
h)
zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
i)
fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
j)
narušuje vodný režim,
k)
pasie hospodárske zvieratá,
l)
organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90)
m)
zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
n)
manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
o)
ťaží stromy alebo kry, alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša alebo odváža,
p)
zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
q)
vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok, neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 165 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až l) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 320 eur.
(6)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 70 eur.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.91)
Iné správne delikty a ukladanie pokút
§64
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur do 99 580 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi,92) ktorá
a)
využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, alebo znemožňuje, alebo obmedzuje ich využívanie na plnenie funkcií lesa (§ 7),
b)
neplní povinnosti pri ťažbe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladňovaní (§ 24) alebo pri sprístupňovaní lesa a využívaní lesných ciest (§ 25),
c)
neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva pri ochrane lesa (§ 28),
d)
použije na obnovu lesa alebo na zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,29)
e)
poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva,
f)
porušuje povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti neplnením kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie alebo pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (§ 40 až 45),
g)
neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe, alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby.
§65
(1)
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb-podnikateľov k odstraňovaniu následkov a k prijatým opatreniam.
(2)
Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva o porušení dozvedel, najneskôr však do troch rokov, a ak ide o porušenie povinností vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa, najneskôr do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty za priestupok (§ 63) alebo iný správny delikt (§ 64) súčasne nariadiť, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
(4)
Tomu, kto opakovane poruší počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta už uložená, alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 3, sa uloží ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa § 63 a 64.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ich trestná zodpovednosť, ako aj trestná zodpovednosť ich zamestnancov.
(7)
Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTRNÁSTY DIEL
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§66 Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia a s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 5 až 7),
b)
kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, zásadách určovania, spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia (§ 13, 14 a 16), zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia (§ 28),
c)
prírode blízkom hospodárení v lesoch, určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem, prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa (§ 18), rekonštrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu (§ 20 ods. 2),
d)
vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených označeniach a ich registrácii, označovaní vyťaženého dreva ciachou alebo iným povoleným označením (§ 23 ods. 4), obsahu ohlásenia dôvodu vzniku náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7), postupe vyznačovania ťažby a označovania vyťaženého dreva pri uplatňovaní harvestorovej technológie, dokladoch o pôvode dreva a jeho preukazovaní, vedení evidencie a uchovávaní dokladov o pôvode dreva osobami, ktoré prepravujú, skladujú a spracúvajú drevo (§ 24 ods. 1 a 4),
e)
vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej úprave lesov (§ 39), vykonávaní hospodárskej úpravy lesov spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, postupe pri vyhotovovaní programov starostlivosti o lesy a ich schvaľovaní (§ 41), predčasnej obnove programu starostlivosti, zmene programu starostlivosti a úprave programu starostlivosti (§ 43), jeho kontrole (§ 62 ods. 1), skúške odbornej spôsobilosti, vydávaní a zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti (§ 42), spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov (§ 46) a informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45),
f)
zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov (§ 44),
g)
skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, vydávaní, zániku platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti a registri hospodárov (§ 47),
h)
zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi (§ 28),
i)
ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu a odznaku členov lesnej stráže (§ 52) a výkone povinností a oprávnení člena lesnej stráže (§ 53),
j)
financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,93)
k)
podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľovať (§ 62 ods. 5 a § 67 ods. 9),
l)
osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57).
§67 Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.94)
(3)
U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa za účastníka konania podľa tohto zákona považuje len ich štatutárny orgán.
(4)
Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do 7 dní od upovedomenia o začatom konaní podľa odseku 5.
(5)
Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, aby ho upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, je povinný upovedomiť združenie podľa odseku 4 o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa doručenia žiadosti, ak sa konanie už začalo.
(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 a § 63 až 65.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
(9)
Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone služobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb pri zabezpečovaní úloh podľa tohto zákona sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu.
(10)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a)
(11)
Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(12)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a orgány ochrany prírody sa navzájom bezodkladne informujú o vydaní rozhodnutia alebo o vydaní iného opatrenia, ktorým môžu byť dotknuté práva, povinnosti alebo právom chránené záujmy vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa, alebo ktoré sa môžu dotýkať pôsobnosti orgánov štátnej správy lesného hospodárstva podľa tohto zákona, a to najmä o vydaní rozhodnutia alebo o vydaní iného opatrenia,
a)
ktorým sa ukladajú opatrenia pri ochrane lesa podľa § 28 ods. 1 písm. i),
b)
ku ktorému sa vyjadrujú podľa osobitného predpisu,97b)
c)
vydaného na základe osobitného predpisu.32)
(13)
Po skončení platnosti programu starostlivosti sa v konaniach alebo postupoch podľa tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na jednotky priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), použijú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa návrhu programu starostlivosti predloženého orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 41 ods. 9 a to až do právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení; to neplatí, ak ide o konanie o priestupkoch alebo o iných správnych deliktoch alebo ak ide obdobné postupy alebo konania vzťahujúce sa iba k programu starostlivosti, ktorého platnosť skončila.
§67a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§68 Prechodné ustanovenia
(1)
Vlastníci stavieb, objektov a zariadení, ktoré boli do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vybudované na lesných pozemkoch bez príslušného povolenia, sú povinní usporiadať právne vzťahy do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Konania podľa doterajších predpisov, ktoré neboli dokončené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa doterajších predpisov. Ustanovenie osobitného predpisu98) tým nie je dotknuté.
(3)
Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do doby, ktorá je v nich uvedená.
(4)
Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a osvedčenia na výkon hospodára podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.
(5)
Členovia lesnej stráže ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Prednostovia krajských lesných úradov a okresných lesných úradov vymenovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za prednostov krajských lesných úradov a okresných lesných úradov podľa tohto zákona, ak boli vymenovaní na základe výberového konania.
(7)
Lesné hospodárske celky určené podľa doterajšieho predpisu sa využívajú na účely sledovania stavu a vývoja lesov, súvislého lesníckeho mapovania a hospodárskej úpravy lesov podľa tohto zákona.
(8)
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlásené podľa doterajšieho predpisu sa za ochranné lesy a lesy osobitného určenia považujú iba do skončenia platnosti programu starostlivosti.
(9)
Osobitná odborná spôsobilosť získaná na základe úspešne absolvovanej skúšky podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9.
(10)
Na uznanie vzdelania a praxe podľa § 47 ods. 3 občanov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu;99) v tomto prípade je orgánom príslušným na rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára ministerstvo.
§68a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)
Ak pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnuté v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. 9 do 31. augusta 2007 neumožňujú použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu pred schválením programu starostlivosti do pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti doplniť; ustanovenia § 41 ods. 8 sa použijú primerane.
(2)
Ak program starostlivosti schválený do 31. augusta 2007 podľa doterajších predpisov neumožňuje použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu do programu starostlivosti doplniť. Na doplnenie holorubného hospodárskeho spôsobu do programu starostlivosti sa primerane použijú ustanovenia o zmene programu starostlivosti podľa § 43 ods. 2.
(3)
Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9 sú určení zamestnanci povinní preukázať do 1. júla 2009.
(4)
Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta 2007, sú povinní usporiadať právne pomery k nim do 1. júla 2012.
(5)
Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupuje sa pri poskytovaní náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35.
§68b Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2010
(1)
Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti podľa tohto zákona.
(2)
Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za programy starostlivosti o lesy podľa tohto zákona.
§68c Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)
Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré sú spoločnou vecou, zabezpečia vlastníci alebo správcovia jedným obhospodarovateľom lesa a jedným hospodárom najneskôr od schválenia programu starostlivosti, ktorý nadobudne platnosť po 1. júli 2014.
(2)
Právnické osoby podľa § 47 ods. 2 predložia zoznam hospodárov podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa do 31. októbra 2014; na predloženie zoznamu sa primerane použije § 4.
(3)
Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára do 30. júna 2014 a nebolo jej osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané alebo odňaté, môže požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 47 ods. 4 a zápis do registra hospodárov do 30. júna 2015.
(4)
Osobitný kvalifikačný predpoklad určených zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § 57 zaniká najneskôr 1. januára 2019.
§68d Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1)
Vlastník, ktorého pozemok bol právoplatne vyhlásený za lesný pozemok (§ 37 ods. 2) podľa zákona účinného do 30. júna 2019, je povinný do 31. septembra 2019 oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva hospodára; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4a ods. 5 a § 4b ods. 2 písm. c).
(2)
Ak u odborne spôsobilej osoby podľa § 42 ods. 3 došlo do 30. júna 2019 k zmene údajov uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti, je povinná tieto údaje oznámiť ministerstvu a požiadať o vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti do 1. apríla 2020.
(3)
Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu nadobudla do 30. júna 2019 osoba, ktorá nie je správcom a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)] do 30. júna 2020, správa tohto majetku bezodplatne prechádza 1. júla 2020 na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr do 1. júla 2020 vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Ak k lesnému majetku štátu užívanému inými osobami do 30. júna 2019 neboli uzatvorené nájomné zmluvy a obhospodarovateľ lesa nenavrhne správcovi ich uzatvorenie do 30. júna 2020, správca zašle návrh nájomnej zmluvy obhospodarovateľovi lesa do 1. júla 2021; to neplatí, ak ide o lesný pozemok v lesnom celku, v ktorom program starostlivosti stratí platnosť 31. decembra 2020, keď správca zašle návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. júna 2019.
§68e Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
(1)
Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu lesných pozemkov podľa tohto zákona.
(2)
Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa podľa tohto zákona; orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva do 31. augusta 2019.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného do 31. augusta 2019, je oprávnený do 1. apríla 2020 podať návrh na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov. Na podanie návrhu na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov a jeho preskúmanie sa primerane použijú ustanovenia § 4c o odvolaní.
(4)
Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 povinný zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva listiny preukazujúce práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 a 5 a vyznačiť hranice obhospodarovania lesa podľa § 36 ods. 2 do 31. augusta 2021; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obhospodarovateľa vyzvať na splnenie týchto povinností.
§68f Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)
Ak lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50) alebo pozemky tvoriace ostatný majetok štátu (§ 50a) boli podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 zastavané verejnoprospešnými stavbami alebo na ich výstavbu bolo do 31. decembra 2019 vydané právoplatné stavebné povolenie a ktorých stavebníkom alebo užívateľom je obec alebo vyšší územný celok, na ich využitie sa primerane vzťahuje § 50b.
(2)
Postup podľa § 43 ods. 2 až 4 sa primerane použije aj na zmenu programu starostlivosti z dôvodov podľa osobitného predpisu.100)
§68g Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie,101) núdzového stavu102) alebo výnimočného stavu103) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty na stratu platnosti rozhodnutia o vyňatí a rozhodnutia o obmedzení využívania podľa § 8 ods. 4 písm. b) a c) neplynú.
(2)
Ak z dôvodu krízovej situácie nie je možné
a)
vykonať obnovu lesa na holine podľa § 20 ods. 4, môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa lehotu predĺžiť o jeden rok a to aj opakovane; to sa primerane vzťahuje aj na lehotu na obnovu lesa predĺženú podľa § 20 ods. 4 vrátane lehôt vyplývajúcich z osobitného harmonogramu obnovy lesa na holine,
b)
plniť zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o vyhotovení programu starostlivosti uzatvorenej podľa § 41 ods. 5, nie je vyhotovovateľ programu starostlivosti v omeškaní s plnením záväzkov zo zmluvy a nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu; v odôvodnených prípadoch verejný obstarávateľ a vyhotovovateľ programu starostlivosti uzavrú dodatok k zmluve týkajúci sa časového plnenia zmluvných záväzkov,
c)
zúčastniť sa školenia držiteľa odborného lesného hospodára podľa § 48 ods. 2 písm. m), lehota piatich rokov na účasť na školení sa považuje za splnenú, ak sa odborný lesný hospodár školenia zúčastní v termíne, ktorý mu oznámi ministerstvo alebo poverená právnická osoba,
d)
absolvovať skúšku na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57, lehota 18 mesiacov na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa považuje za splnenú po zabezpečení postupu na jeho získanie a absolvovaní skúšky [§ 66 písm. l)] po skončení krízovej situácie.
§69 Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 519/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z. a zákona č. 408/2004 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 146/2005 Z. z.,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov,
5.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu v znení vyhlášky č. 329/1996 Z. z.,
6.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti,
7.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi v znení vyhlášky č. 32/1999 Z. z.,
8.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky č. 119/2002 Z. z.,
9.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb,
10.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži,
11.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva,
12.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.
§70 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 s výnimkou § 69 štvrtého až dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 66.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA PODĽA HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V EURÁCH/ha LESNÉHO POZEMKU
Časť I
Číslo HSLT Hospodársky súbor lesných typov Eurá
101 Extrémne vápencové dúbravy 24 895
102 Vápencové dúbravy 28 214
104 Extrémne kyslé dúbravy 35 517
105 Kyslé dúbravy 7 302
107 Kyslé borovicové dúbravy 2 655
108 Sprašové hrabové dúbravy 12 613
109 Suché hrabové dúbravy 18 588
111 Živné hrabové dúbravy 12 281
112 Vrastavé borovicové dúbravy 6 306
113 Vlhké hrabové dúbravy 8 630
117 Sutinové hrabové dúbravy 13 277
121 Brezové dúbravy 7 302
122 Brezové jelšiny 41 160
123 Vlhké hrabové dúbravy 8 298
124 Hrabové lužné jaseniny 13 277
125 Dubové lužné jaseniny 20 248
126 Vŕbové topoliny 1 327
131 Extrémne porasty bresta 33 525
135 Brestové lužné jaseniny 9 626
191 Vápencové dúbravy 34 189
192 Brezové jelšiny (ochranného rázu) 50 122
196 Vŕbové topoliny 1 991
199 Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu) 34 853
201 Extrémne vápencové bukové dúbravy 75 350
202 Svieže vápencové bukové dúbravy 20 912
203 Vápencové boriny 49 127
204 Extrémne kyslé bukové dúbravy 32 198
205 Kyslé bukové dúbravy 9 958
208 Sprašové bukové dúbravy 8 962
209 Suché bukové dúbravy 23 567
211 Živné bukové dúbravy 18 920
213 Vlhké bukové dúbravy 13 941
216 Kamenité bukové dúbravy s javorom 28 878
217 Sutinové javorovo-bukové dúbravy 9 958
292 Svieže vápencové bukové dúbravy 61 740
293 Vlhké bukové dúbravy 23 235
295 Kyslé bukové dúbravy 14 937
296 Kamenité bukové dúbravy s javorom 64 396
299 Suché brehové dúbravy 50 122
301 Extrémne vápencové dubové bučiny 56 097
302 Svieže vápencové dubové bučiny 35 185
303 Vápencové boriny 80 329
304 Extrémne kyslé dubové bučiny 56 097
305 Kyslé dubové bučiny 7 966
310 Svieže dubové bučiny 12 613
311 Živné dubové bučiny 12 945
312 Lesostepné kotlinové boriny 58 089
313 Vlhké dubové bučiny 14 273
315 Kyslé dubové boriny nižších polôh 8 298
316 Kamenité dubové bučiny s lipou 32 198
317 Sutinové lipovo-dubové bučiny 18 920
320 Svieže kotlinové smrekové boriny 17 924
323 Jaseňové jelšiny 10 622
392 Svieže vápencové dubové bučiny 70 371
393 Vlhké dubové bučiny 23 567
395 Extrémne kyslé dubové bučiny 12 281
396 Kamenité dubové bučiny s lipou 35 517
399 Jaseňové jelšiny (ochranného rázu) 13 941
401 Extrémne vápencové bučiny 91 615
402 Svieže vápencové bučiny 46 139
404 Extrémne kyslé bučiny 101 241
405 Kyslé bučiny 16 265
407 Kyslé dubové boriny 3 983
409 Jedľovo-dubové bučiny 17 924
410 Svieže bučiny 15 601
411 Živné bučiny 17 260
413 Vlhké bučiny 16 928
415 Kyslé dubové jedliny 24 895
416 Kamenité bučiny s lipou 45 475
417 Sutinové lipové bučiny 20 580
420 Svieže kotlinové jedľové dúbravy 10 953
421 Živné smrekové boriny 15 933
425 Kyslé dubové boriny 8 630
426 Kamenité jedľovo-dubové bučiny 16 928
431 Živné kotlinové jedľové dúbravy 15 269
435 Kyslé bučiny s jedľou 17 260
445 Kyslé bučiny s jedľou a dubom 17 924
492 Svieže vápencové bučiny 82 652
493 Vlhké bučiny 31 534
495 Kyslé bučiny 32 198
496 Kamenité bučiny s lipou 82 320
497 Kamenité jedľovo-dubové bučiny 41 160
498 Kyslé bučiny s jedľou a bukom 28 878
499 Kyslé bučiny s jedľou 31 866
501 Extrémne vápencové jedľové bučiny 120 825
502 Svieže vápencové jedľové bučiny 49 458
504 Extrémne kyslé jedľové bučiny 68 379
505 Kyslé jedľové bučiny 19 252
506 Kyslé horské bučiny 34 853
511 Živné jedľové bučiny 17 924
512 Vápencové smrekové boriny 96 926
513 Vlhké jedľové bučiny 18 256
514 Extrémne kyslé borovicové smrečiny 40 164
515 Kyslé borovicové smrečiny 14 605
516 Kamenité jedľové bučiny 49 458
517 Sutinové javoriny 22 903
518 Vrcholové bučiny 15 933
521 Extrémne vápencové smrekové boriny 122 817
522 Vápencové smrekové jedliny 22 239
523 Vlhké kotlinové javorové jedliny 16 265
524 Extrémne kyslé smrečiny s jedľou 31 202
525 Kyslé smrečiny s jedľou 21 244
526 Kamenité jedľové javoriny 33 193
531 Extrémne vápencové smrečiny s javorom 150 036
532 Svieže vápencové smrekové jedliny 89 955
535 Podmáčané borovicové smrečiny 36 513
536 Kamenité smrekové jedliny 36 513
541 Živné smrekové jedliny 17 924
545 Podmáčané smrečiny s jedľou 30 206
546 Kamenité smrečiny s jedľou 57 093
556 Kamenité jedľovo-bukové smrečiny 50 454
561 Kotlinové javorové jedliny 20 248
571 Vápencové kotlinové jedľové javoriny 11 949
584 Podmáčané jedľové smrečiny 13 941
589 Kamenité jedľové javoriny 48 795
590 Kyslé smrečiny s jedľou 33 857
591 Kamenité jedľovo-bukové smrečiny 86 968
592 Svieže vápencové jedľové bučiny 104 228
593 Vlhké jedľové bučiny 42 488
594 Vápencové smrekové jedliny 25 891
595 Kyslé jedľové bučiny 30 870
596 Kamenité jedľové bučiny 93 274
597 Kyslé horské bučiny 61 740
598 Kamenité smrečiny s jedľou 98 254
599 Kamenité smrekové jedliny 173 936
601 Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny 71 698
602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny 46 803
604 Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny 113 855
605 Kyslé jedľovo-bukové smrečiny 35 517
606 Kyslé horské bučiny 30 870
611 Živné jedľovo-bukové smrečiny 34 189
613 Vlhké jedľové bučiny 19 916
614 Podmáčané jedľové smrečiny 21 244
615 Podmáčané jedľové bučiny so smrekom 52 446
616 Kamenité jedľové bučiny so smrekom 50 454
617 Sutinové javoriny so smrekom 23 567
618 Vrcholové bučiny 10 622
621 Extrémne vápencové smrečiny s javorom 73 690
622 Smrekové jelšiny 17 260
623 Luh jelše sivej 54 769
624 Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny 81 657
625 Podmáčané borovicové smrečiny 58 753
626 Kamenité smrečiny s jedľou 46 139
627 Sutinové javorové smrečiny 16 265
628 Vrcholové bučiny s jedľou a smrekom 14 273
631 Živné smrekové jedliny 37 509
632 Vápencové smrekové jedliny 38 173
633 Horský vŕbový luh 46 471
634 Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou 119 166
635 Podmáčané smrečiny s jedľou 37 841
636 Kamenité smrekové jedliny 44 147
637 Sutinové jedľové javoriny 31 534
642 Svieže vápencové smrečiny s javorom 53 442
644 Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny 95 266
645 Podmáčané smrekové jedliny 21 576
646 Kamenité jedľové javoriny 44 147
655 Kyslé borovicové smrečiny 40 164
665 Kyslé smrečiny s jedľou 34 521
666 Kamenité jedľové smrečiny s bukom 40 164
673 Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom 51 450
675 Kyslé smrekové jedliny 31 534
685 Kyslé smrekové smrečiny 30 870
688 Kamenité jedľové javoriny 42 488
689 Smrekové boriny 6 970
690 Kamenité smrekové jedliny 74 022
691 Kyslé smrekové jedliny 60 080
692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny 78 337
693 Vlhké jedľové bučiny 51 782
694 Kamenité jedľové smrečiny s bukom 74 686
695 Kyslé jedľovo-bukové smrečiny 53 774
696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom 77 009
697 Vápencové smrekové jedliny 33 525
698 Kamenité smrečiny s jedľou 81 657
699 Podmáčané smrekové jedliny 44 811
719 Vysokohorské smrečiny 4 647
729 Vysokohorské smrečiny s limbou 6 638
739 Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou 5 311
749 Vysokohorské limbové smrečiny 4 979
759 Vysokohorské javorové smrečiny 4 647
769 Vysokohorské vápencové smrečiny 4 979
789 Smrekovcové boriny 2 987
815 Podmáčané boriny s kosodrevinou 107 880
820 Kosodrevina 53 442
830 Smreková kosodrevina 50 122
840 Limbová kosodrevina 39 500
850 Vápencová kosodrevina 51 450
860 Kosodrevina s listnáčmi 42 820
Časť II
Pri vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v časti I, sa pri výpočte odvodu použije hodnota efektu mimoprodukčnej funkcie lesa a rubná doba podľa pôvodného HSLT.
Príloha č. 2 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z.
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).
1b)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 541/2004 Z. z.
3)
Napríklad § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
3aa)
§ 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 160/1996 Z. z.
4)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z.
5)
§ 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6a)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7b)
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
8)
§ 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
9)
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
§ 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12b)
Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Napríklad § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
13a)
§ 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13aa)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13ab)
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13ac)
§ 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
13ad)
14)
§ 1 až 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 39c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
17)
§ 46 zákona č. 364/2004 Z. z.
18)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
20)
§ 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 17 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 17 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
22)
§ 4 ods. 2 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
23)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23aa)
Čl. 7 písm. k) Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.).
24)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
25a)
§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
26)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
28)
§ 10 a 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 7 zákona č. 217/2004 Z. z.
30)
§ 18 zákona č. 473/2003 Z. z.
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32a)
§ 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32ab)
§ 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
33)
§ 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33a)
Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
33b)
Čl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012).
36)
§ 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 58 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
38a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39)
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
41)
Napríklad § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. 364/2004 Z. z.
42)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
43)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 207/2013 Z. z.
43a)
§ 47 ods. 4 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43b)
§ 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43c)
§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
45)
45a)
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.
45ab)
§ 2 písm. y) a § 27 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45b)
Napríklad § 7 a 9a zákona č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. c) až e), § 15 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 4, § 20 ods. 5, § 22 ods. 5, § 57 a 58 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45d)
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 písm. f) a § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 34 zákona č. 23/1962 Zb.
55)
§ 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
56)
§ 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
56a)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
56b)
Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56c)
§ 2 písm. m) bod 2 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z.
56d)
Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
57)
Napríklad § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57a)
57aa)
§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57b)
§ 6 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59)
Napríklad § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
59a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60)
§ 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
60a)
Napríklad § 24 ods. 2 písm. f), h) a i) zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
61)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
62)
Zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
65)
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
66)
§ 22a ods. 6 až 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
68)
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69b)
Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
71)
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
72)
Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
72b)
73)
§ 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
73a)
§ 61a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z.
74a)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
74b)
74c)
§ 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
74d)
§ 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.
74e)
§ 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
74f)
§ 139 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
74g)
§ 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
74h)
§ 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74i)
§ 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74j)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
74k)
Druhá časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
74l)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
74m)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
75)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
75a)
§ 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
75b)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
75c)
§ 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75d)
§ 22a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75e)
Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75f)
§ 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75g)
§ 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75h)
§ 22a ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75i)
§ 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
76)
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
77)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
78)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80)
§ 76 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
82)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
82a)
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
83)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
83a)
§ 10 zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
84)
Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z.
85)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
87)
Napríklad čl. 8 ods. 1 a 2, čl. 14 ods. 1 a 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
87a)
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
87aa)
§ 20 zákona č. 200/2022 Z. z.
87ab)
§ 21 zákona č. 200/2022 Z. z.
88)
Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
89)
§ 9 až 13 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
90)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
91)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
93)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
94)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
95)
Napríklad § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 11 zákona č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
96)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
97)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Zb.
97a)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
97b)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98)
§ 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
99)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
100)
§ 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
101)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
102)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
103)
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.