Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.12.2007
Časové verzie:
454/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007
454
ZÁKON
z 11. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
voľne žijúceho živočícha (ďalej len „živočích") jedinec živočíšneho druhu, ktorý sa bez intenzívnej ľudskej opatery narodil, vyliahol alebo rozmnožil vo svojom prirodzenom prostredí alebo bol do neho vypustený. Pod pojmom intenzívna ľudská opatera sa rozumie umelý chov alebo odchov exemplára živočíšneho druhu,“.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zg), ktoré znie:
„zg) rušenie alebo vyrušovanie také konanie, ktoré svojím rozsahom a intenzitou spôsobí trvalé alebo dlhodobé zníženie populácie chráneného druhu na preň typickej lokalite alebo trvalé alebo dlhodobé zmenšenie areálu chráneného druhu.“.
3.
V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Každý, kto zamýšľa zasiahnuť do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť, je povinný vyžiadať si súhlas obvodného úradu životného prostredia. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadateľ povinný uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie ochrany prírody a krajiny; táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné revitalizačné opatrenia, je povinný uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§ 95). Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu.
(2)
Podrobnosti o revitalizačných opatreniach alebo o finančnej náhrade určí obvodný úrad životného prostredia v súhlase podľa odseku 1. Orgán ochrany prírody nariadi uskutočnenie primeraných revitalizačných opatrení a určí ich rozsah a podrobnosti o nich alebo nariadi úhradu finančnej náhrady aj tomu, kto poškodil alebo zničil biotop európskeho významu alebo biotop národného významu bez súhlasu podľa odseku 1.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádza citáciou „§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za hranicami zastavaného územia obce nepôvodný druh rastliny alebo živočícha, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom lesnom hospodárskom pláne alebo druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach a energetických porastoch, možno rozširovať so súhlasom ministerstva, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
6.
V § 7 ods. 4 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
7.
V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
8.
§ 12 znie:
§12
Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.“.
9.
V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 9 písm. b) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.
10.
V § 13 ods. 2 písm. h) sa vypúšťa slovo „pozemnú“.
11.
V § 13 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „horskou službou“.
12.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.“.
13.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa slová „orgán ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)“.
14.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „rastlín alebo živočíchov“.
15.
V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vykonávanie činností uvedených v § 6 ods. 1, § 13 ods. 2 písm. a) až e), i), j), l) a m) a o),“.
16.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „pozemnú“.
17.
V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová „orgán ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)“.
18.
V § 14 ods. 4 sa slová „orgánom ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „orgánom oprávneným podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)“.
19.
V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vykonávanie činností uvedených v § 6 ods.1, § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j) a l) a o) a § 14 ods. 2 písm. d) až f),“.
20.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „orgánom ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „orgánom oprávneným podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)“.
21.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zákaz podľa odseku 1 písm. b) až k) neplatí na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.“.
22.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností uvedených v § 6 ods. 1, § 13 ods. 2 písm. a), i), j) a l) a o), § 14 ods. 2 písm. d) a f) a § 15 ods. 2 písm. b).“.
23.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o územnej ochrane chránenej krajinnej oblasti a vymedzenie jej hraníc ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa § 13.“.
24.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Podrobnosti o územnej ochrane národného parku a jeho ochranného pásma a vymedzenie hraníc ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa § 13 a 14.“.
25.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Stupeň ochrany chráneného areálu, vymedzenie jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane chráneného areálu a jeho ochranného pásma ustanoví krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou sa chránený areál a jeho ochranné pásmo vyhlasuje. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).“.
26.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Stupeň ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, vymedzenie jej hraníc a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma platnosti ustanoví krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 14 až 16).“.
27.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Stupeň ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky a jej ochranného pásma ustanoví krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 14 až 16).“.
28.
V § 24 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „horskou službou“.
29.
V § 24 odsek 21 znie:
„(21)
Podrobnosti o územnej ochrane jaskyne alebo prírodného vodopádu ustanoví všeobecne záväzná vyhláška, ktorú vydá krajský úrad životného prostredia; ak sa vyhlasuje ochranné pásmo jaskyne alebo ochranné pásmo prírodného vodopádu, všeobecne záväznou vyhláškou tohto úradu sa ustanovia aj podrobnosti o územnej ochrane ochranného pásma a vymedzia sa jeho hranice. Ak sa jaskyňa, prírodný vodopád alebo ochranné pásmo nachádzajú v územných obvodoch viacerých krajských úradov životného prostredia, všeobecne záväznú vyhlášku vydá ten z nich, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť jaskyne, prírodného vodopádu alebo ochranného pásma po dohode s orgánmi ochrany prírody, v ktorých územných obvodoch sú ostatné časti jaskyne, prírodného vodopádu alebo ochranného pásma. Podrobnosťami o územnej ochrane jaskyne alebo prírodného vodopádu a ich ochranných pásiem sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa odsekov 4 až 7 a 9 až 12.“.
30.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Stupeň ochrany chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej ochrane ustanoví obvodný úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou sa toto chránené územie vyhlasuje. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).“.
31.
V § 27 odsek 5 znie:
„(5)
Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu, podrobnosti o jeho územnej ochrane a odôvodnenie návrhu ochrany, sa po jeho odsúhlasení vládou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).“.
32.
V § 27 odsek 10 znie:
„(10)
Navrhované územia európskeho významu vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie podľa tohto zákona najneskôr do dvoch rokov od schválenia národného zoznamu Európskou komisiou. Ak orgán ochrany prírody nevyhlási navrhované územie európskeho významu za chránené územie alebo zónu chráneného územia podľa tohto zákona do štyroch rokov odo dňa účinnosti všeobecne záväzného predpisu podľa odseku 5, obmedzenia a povinnosti podľa odsekov 7 až 9 zanikajú.“.
33.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a o vykonávanie úloh Horskou záchrannou službou podľa osobitného zákona64a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 30 znie:
§30
(1)
Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne.
(2)
Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé časti chráneného územia podľa povahy prírodných hodnôt v nich, pôvodnosti ekosystémov, miery zásahu ľudskou činnosťou a využívania územia človekom tak, aby piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a prvý alebo druhý stupeň ochrany v zóne D.
(3)
Zóny podľa odseku 2 možno členiť na podzóny, ak sa v rámci zóny nachádzajú časti chráneného územia s rôznou prírodnou hodnotou. V odôvodnených prípadoch možno všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 5 určiť pre podzónu iný stupeň ochrany, ako je pre príslušnú zónu určený podľa odseku 2.
(4)
Určením stupňa ochrany podľa zón alebo podzón sa nahrádzajú doterajšie stupne ochrany ustanovené týmto zákonom (§ 17 ods. 4 až 8, § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 a § 49 ods. 5 a 6) alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo chránené územie vyhlásené (ustanovené); na území zón a podzón sa § 27 ods. 8 druhá veta neuplatňuje.
(5)
Vyhlásenie jednotlivých zón a podzón chránených území vrátane stupňov ochrany, podrobnosti o ich územnej ochrane a vymedzení hraníc ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).
(6)
V zóne A a B môže ministerstvo povoliť výnimku zo zakázaných činností alebo z územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení určených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 5, len ak ich vykonaním sa zabezpečí zachovanie alebo zlepšenie stavu prírody a krajiny (§ 5 ods. 3).“.
35.
V § 43 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na exemplár živočíšneho druhu, ktorý je vychovaný v intenzívnej ľudskej opatere.“.
36.
V § 49 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosťami o ochrane sa určuje aj územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa § 13 alebo 14.“.
37.
V § 50 ods. 6 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „dvoch“.
38.
V § 53 odsek 1 znie:
„(1)
Zmena alebo zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa vykoná do jedného roka od podania návrhu alebo od zistenia nových skutočností, ktoré majú závažný vplyv na predmet ochrany, alebo ak predmet ochrany zanikol, a to rovnakým spôsobom, akým sa ochrana podľa tohto zákona vyhlasuje (ustanovuje). Návrh na zmenu alebo zrušenie je oprávnený podať aj vlastník (správca, nájomca) nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, ak už nie je zrejmý predmet ochrany alebo tento zanikol, ako aj pokiaľ nebolo v zákonnej lehote rozhodnuté o nároku na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61. Chránený areál, prírodná rezervácia a prírodná pamiatka sa zrušia vždy, ak sa stanú súčasťou vyhlásených zón alebo podzón chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku.“.
39.
V § 54 ods. 10 písm. a) sa na konci pripája táto veta: „Projekty ochrany chránených území a chránených stromov sú pre spracovanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny záväzné.“.
40.
V § 65 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 12 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2“.
41.
V § 65 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q)
povoľuje výnimku podľa § 30 ods. 6,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).
42.
V § 67 písmeno f) znie:
„f)
vydáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. c), f) a i) a o), § 14 ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 1,“.
43.
V § 68 písm. e) sa slová „§ 12 písm. d) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1“.
44.
V § 68 písm. g) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“.
45.
V § 68 písm. h) sa slová „§ 12 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 písm. a)“.
46.
V § 68 písm. i) sa slová „§ 7 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 6 a 7“.
47.
V § 69 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 12 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 písm. a)“.
48.
V § 71 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vstupovať na pozemky; do stavieb a zariadení, obydlí používaných na podnikanie a inú hospodársku činnosť len za prítomnosti majiteľa, užívateľa alebo nimi poverenej osoby, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,101)“.
49.
V § 81 ods. 2 písm. j) sa za slová „podľa § 52 ods. 3“ vkladajú slová „a § 62 ods. 4“.
50.
V § 82 ods. 2 druhej vete sa slová „podľa § 12 písm. a) a c) až e) a § 13 ods. 2 písm. b) až e) a k) až m)“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 2 písm. a), b) až e) a k) až m) a o)“.
51.
V § 82 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripája táto veta: „Združenie s právnou subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa odseku 7, je zúčastnenou osobou.114a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 114 a 114a znejú:
„114)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
114a)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
52.
V § 82 odsek 6 znie:
„(6)
Združenie podľa odseku 3 môže písomne požiadať orgán ochrany prírody, aby ho písomne upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:
„115a)
Napríklad § 20h Občianskeho zákonníka, § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb.“.
53.
V § 82 ods. 7 sa slová „občianske združenie“ nahrádzajú slovami „združenie podľa odseku 3“.
54.
V § 82 ods. 8 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.
55.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac vyjadrení, súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa tohto zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody.“.
56.
V § 83 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak žiadosť o vydanie vyjadrenia, súhlasu, povolenia alebo rozhodnutia je doručená orgánu ochrany prírody, ktorý nie je príslušný na rozhodnutie podľa odseku 1, je tento povinný žiadosť bez meškania, najneskôr do troch pracovných dní, postúpiť príslušnému orgánu ochrany prírody a upovedomiť o tom žiadateľa. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, orgán ochrany prírody urobí nevyhnuté úkony, najmä na odvrátenie hroziacej škody.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
57.
V § 85 ods. 1 v prvej a štvrtej vete sa číslica „60“ nahrádza číslicou „30“.
58.
§ 85 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak ide o konanie, ktorého predmetom je zabezpečenie povinností podľa osobitného zákona,115b) orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do termínu plánovanej činnosti, ak bola žiadosť podaná podľa § 82 ods. 1 najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.
(4)
Ak orgán ochrany prírody rozhodnutie podľa odseku 3 nevydá, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým žiadosti vyhovel.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 3 a 4 nemá odkladný účinok.
(6)
Ak ide o konania podľa § 81 ods. 2, orgán ochrany prírody je povinný konanie viesť bez zbytočných prieťahov tak, aby vydal vyjadrenie alebo potvrdenie, či vo veci rozhodol najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115b znie:
„115b)
§ 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.
59.
V § 87 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“.
60.
V § 90 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7 ods. 2, § 13“.
61.
V § 90 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3“.
62.
V § 90 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
63.
V § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7 ods. 2, § 13“.
64.
V § 92 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3“.
65.
V § 92 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
66.
§ 103 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na vykonanie činnosti uvedenej v lesnom hospodárskom pláne sa súhlas alebo výnimka podľa tohto zákona nevyžaduje.“.

Čl. II

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 v prvej vete sa slovo „účastníkom25)“ nahrádza slovami „zúčastnenou osobou25)“, na konci sa pripájajú slová „pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom konania“ a tretia veta sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
2.
V § 27 v prvej vete sa vypúšťajú slová „sa považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie môže byť dotknuté rozhodnutím a ktorý“, slová „účastníka konania“ sa nahrádzajú slovami „zúčastnenej osoby“ a na konci sa pripájajú slová „pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom konania“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.