Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 2007

Znenie účinné: od 01.01.2007 do 30.04.2007 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 01.08.2022;12.08.2022;22.11.2022
Porovnanie zmien počas roka:
566/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 30.04.2007
566
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§2
(1)
Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2)
Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a)
akcie,2)
b)
dočasné listy,3)
c)
podielové listy,4)
d)
dlhopisy,5)
e)
vkladové listy,6)
f)
pokladničné poukážky (§ 3),
g)
vkladné knižky,7)
h)
kupóny (§ 4),
i)
zmenky,8)
j)
šeky,8)
k)
cestovné šeky,9)
l)
náložné listy,10)
m)
skladištné listy,11)
n)
skladiskové záložné listy,12)
o)
tovarové záložné listy,12)
p)
družstevné podielnické listy,13)
r)
iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.
§3 Pokladničné poukážky
(1)
Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.
(2)
Pokladničná poukážka musí obsahovať
a)
označenie emitenta, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je emitentom banka alebo zahraničná banka,
b)
názov pokladničnej poukážky a jej ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska,
c)
menovitú hodnotu pokladničnej poukážky, a to
1.
v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2.
v cudzej mene, ak je pokladničná poukážka vydaná v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termín jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu pokladničnej poukážky jej majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty pokladničnej poukážky,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu pokladničnej poukážky v určenom termíne, spôsob tejto výplaty a určenie platobného miesta,
h)
pri pokladničných poukážkach znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia.
§4 Kupóny
(1)
Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2)
Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3)
Kupón musí obsahovať údaje o
a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b)
výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§5 Investičné nástroje
Investičnými nástrojmi sú:
a)
akcie,
b)
dlhopisy,
c)
podielové listy,
d)
zastupiteľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa písmen a) a b) alebo ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v peňažných prostriedkoch okrem cenných papierov podľa § 2 ods. 2 písm. g), i) až k),
e)
cenné papiere vydané mimo územia Slovenskej republiky, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s cennými papiermi podľa písmen a) až d),
f)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene,
g)
termínové zmluvy pripúšťajúce aj finančné vyrovnanie záväzkov z týchto zmlúv, ktoré sa vzťahujú na investičné nástroje, úrokové miery, peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene alebo indexy finančného trhu,
h)
opcie na kúpu alebo predaj investičných nástrojov a im rovnocenných nástrojov pripúšťajúcich aj finančné vyrovnanie; tými sa rozumejú najmä opcie na peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene (menové opcie) a opcie na úrokové miery (úrokové opcie),
i)
zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií.
§6 Investičné služby
(1)
Investičnými službami sú hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby; poskytujú sa klientom pri nakladaní s investičnými nástrojmi za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Hlavnou investičnou službou je:
a)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania,
b)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby,
c)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet,
d)
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43, oddelene od portfólia iných klientov,
e)
zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní (ďalej len „umiestňovanie“),
f)
nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje (ďalej len „upisovanie“).
(3)
Vedľajšou investičnou službou je:
a)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov,
b)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu a ak sú splnené podmienky podľa osobitného zákona,15)
c)
poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov,
e)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov,
f)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s osobitným zákonom17) v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb,
g)
vykonávanie činností podľa odseku 2 s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi.
Vymedzenie základných pojmov
§7
(1)
Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2)
Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3)
Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13).
(4)
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5)
Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6)
Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7)
Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)
(8)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom.
(9)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. 1, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 105a).
(10)
Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
§8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
portfóliom majetok tvorený investičnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu investičných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov19) nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní20) o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznal túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,21a)
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a)
d)
derivátom peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený; derivátmi sú najmä investičné nástroje uvedené v § 5 písm. f) až i),
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu (ďalej len „významný vplyv“),
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b.
na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene nástroje so splatnosťou do jedného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu.
l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
finančným nástrojom
1.
investičný nástroj,
2.
derivát odvodený od komodít,
3.
cenný papier alebo derivát prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu24b) v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát"), a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít,
4.
cenný papier alebo derivát, pre ktorý bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít.
n)
kapitálovými cennými papiermi
1.
akcie,
2.
iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3.
prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,
o)
nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,
p)
ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1.
nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2.
opčné listy,
r)
cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov.
§9
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
§10 Podoba cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať podobu
a)
listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b)
zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“).
(2)
O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.
(3)
Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy, družstevné podielnické listy a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je
a)
evidencia vedená centrálnym depozitárom podľa § 99 ods. 3 alebo
b)
centrálny register krátkodobých cenných papierov vedený Národnou bankou Slovenska26) pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, používané na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie peňažného trhu; spôsob vedenia tohto registra upravuje prevádzkový poriadok vydaný Národnou bankou Slovenska,
c)
v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia") v súlade s osobitným zákonom.26a)
§11 Forma cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa.
(2)
O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z foriem uvedených v odseku 1.
(3)
Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.
§12 Náležitosti cenných papierov
(1)
Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom, podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný investičný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá investičný nástroj vydala.
(2)
Pri zmene formy cenného papiera je emitent povinný požiadať o pridelenie nového ISIN, ak je ISIN náležitosťou cenného papiera.
(3)
Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je
a)
číselné označenie,28)
b)
podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,
c)
údaj o povolení Národnej banky Slovenska na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona.29)
(4)
Na náležitosti vkladových listov sa vzťahuje § 3 ods. 2. Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.
(5)
Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.
(6)
Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.
§13 Vydávanie cenného papiera
(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa.
(2)
Dátum vydania emisie cenných papierov označuje deň, v ktorom sa prvý cenný papier z emisie cenných papierov môže najskôr stať zákonom ustanoveným spôsobom majetkom prvého majiteľa. Dátum vydania emisie cenných papierov určí emitent, ak z osobitného zákona30) nevyplýva niečo iné. Pred dátumom vydania emisie cenných papierov nemôže emitent zastupiteľného cenného papiera vydať cenný papier z tejto emisie.
(3)
Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bez zbytočného odkladu ISIN.
§14 Zánik cenného papiera
(1)
Cenný papier zaniká
a)
zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to dňom jeho zániku,
b)
na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,
d)
splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.
(2)
Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho predčasného splatenia, ak možnosť predčasného splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z dohody emitenta a majiteľa cenného papiera. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cenného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplatenia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nadobudnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon.31)
(3)
Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Centrálny depozitár a člen centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) je povinný pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera z evidencie ustanovenej podľa tohto zákona.
(5)
Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.
Zmena podoby cenného papiera
§15
(1)
Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.
(2)
Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne.
(3)
Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.
(4)
Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§16
(1)
Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bez zbytočného odkladu po tomto rozhodnutí uverejní v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou aspoň raz týždenne burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať listinné cenné papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne informovať všetkých majiteľov akcií bez zbytočného odkladu po prijatí tohto rozhodnutia.
(2)
Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zmene podoby listinného cenného papiera.
(3)
Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písomná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy vykoná bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, centrálny depozitár je na základe žiadosti emitenta oprávnený postupovať podľa odseku 3 aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
(5)
Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.
(6)
V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta cenných papierov (ďalej len „register emitenta“) nemožno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi obchodovať. Majiteľ takého cenného papiera môže požadovať výnos z cenného papiera, len keď odovzdá listinný cenný papier emitentovi.
(7)
Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak je majiteľ listinného cenného papiera na doručiteľa v omeškaní s jeho odovzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predloženie tohto cenného papiera v dodatočnej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri nevrátení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§17
(1)
Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve ako deň zmeny podoby cenného papiera, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.
(2)
Centrálny depozitár zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 ako deň zmeny podoby tohto cenného papiera s výnimkou podľa odseku 6. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera. Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zaregistrované pozastavenie práva nakladať, centrálny depozitár alebo člen je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobám, ktoré podali príkaz na zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať, že podoba zaknihovaného cenného papiera sa mení na listinný cenný papier a pozastavenie práva nakladať zaniká.
(5)
Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4. Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1.
(6)
Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§18 Prechod cenného papiera
(1)
Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom.32)
(2)
Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa“), podľa § 105 alebo držiteľského účtu podľa § 105a zaregistruje centrálny depozitár alebo člen vždy ku dňu tohto prechodu.
(3)
Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov
§19
(1)
Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.
(3)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
(4)
Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)
§20
Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie podmienky prevodu.
§21
(1)
Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva spojené s listinným cenným papierom, ak osobitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viazať na splnenie podmienky.37)
(2)
Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jej narodenia.
Registrácia prevodu
§22
(1)
Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevádzaný cenný papier zodpovedá zmluve.
(2)
Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu alebo držiteľského účtu podľa § 105a a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa alebo držiteľského účtu podľa § 105a. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.
§23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo členovi, ktorému vedie centrálny depozitár držiteľský účet podľa § 105a, pričom údaje o prevodcovi alebo nadobúdateľovi vedie člen vo svojej evidencii vedenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, a ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa.
(2)
Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registráciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods. 1 písm. a) a b) alebo podľa osobitného zákona,39) centrálny depozitár alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevodu, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu po registrácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
(3)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§24
(1)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu prevodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§25
(1)
Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu depozitárovi alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží takýto príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§26
Centrálny depozitár a člen vykonávajú registráciu prevodu v poradí, v akom im došli obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu.
§27
(1)
Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať
a)
tieto údaje o prevodcovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
b)
tieto údaje o nadobúdateľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
c)
ISIN a počet kusov cenného papiera,
d)
údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
e)
právny dôvod prevodu,
f)
obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ.
(2)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba kúpu zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(4)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba predaj zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. b) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(5)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tejto burzy cenných papierov.
§28 Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)
Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(2)
Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.
(3)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať
a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
c)
burza cenných papierov, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,
d)
záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na pozastavenie práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6,
e)
emitent, najviac na desať dní pred dňom výplaty úrokových výnosov, splatenia menovitej hodnoty, registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
f)
emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a emitent družstevných podielnických listov najviac na päť dní pred konaním členskej schôdze družstva,
g)
centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3,
h)
príslušný štátny orgán,40)
i)
orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
j)
exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.42)
(4)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať musia obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu. Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.
(5)
Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa odseku 3 dáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu depozitárovi. Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
(6)
Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c).
(7)
Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o kúpe cenného papiera, zmluvu o darovaní cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.
(8)
Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prechodu cenného papiera podľa § 2 ods. 2 písm. d), bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(9)
Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, alebo na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cenné papiere podľa § 51, na ktoré bolo zriadené záložné právo, a ruší pozastavenie práva nakladať zaregistrované podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(10)
Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(12)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.
§29
(1)
Na prevody pokladničných poukážok evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska, na pozastavenie práva nakladať s týmito pokladničnými poukážkami, na zabezpečovanie záväzkov takými pokladničnými poukážkami, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých pokladničných poukážok, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými pokladničnými poukážkami a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s pokladničnými poukážkami evidovanými v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e, § 99 ods. 16 a § 107a s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou pokladničných poukážok v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 16 a § 107a.

DRUHÁ ČASŤ | ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH

§30 Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)
Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na platnosť zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena a ich ISIN, ak je pridelený.
(2)
Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno kúpnu cenu takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti (§ 73).
(3)
Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného papiera na rad.
(4)
Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu.
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
§31
(1)
Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musí mať písomnú formu.
(3)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne.
§32
(1)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.
(2)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára alebo v samostatnej evidencii zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom.
(3)
Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.
§33
(1)
Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera pripúšťa.
(2)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár má takú možnosť, je komisionár povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komitentovi spôsobil.
(3)
Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
§34
Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba.
§35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta dňom ich odovzdania komisionárovi v prípade listinných cenných papierov alebo zapísaním na účet majiteľa v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bez zbytočného odkladu prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať alebo uložiť (§ 39 a 41).
§36 Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia § 33 o povinnostiach a právach komisionára.
(2)
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§37 Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§37a
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 37 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o investičných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.
§38 Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)
Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov, a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov. Zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná. Namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi.
(2)
Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.
(3)
Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch.43) Záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke.
Zmluva o úschove listinných cenných papierov
§39
(1)
Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera, môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov. Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. Na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne.
(4)
Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.
(5)
Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.
(6)
Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
(7)
Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla.
(8)
Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.
(9)
Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.
(10)
Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.
(11)
Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať všetky potrebné kroky na odovzdanie listinných cenných papierov uložených do samostatnej alebo hromadnej úschovy a odovzdať ich jednotlivým zložiteľom v súlade s ich podielmi podľa odsekov 2 a 3. Ak nemožno odovzdať listinné cenné papiere všetkým zložiteľom, je správca konkurznej podstaty povinný uložiť neodovzdané cenné papiere u iného uschovávateľa za podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnutím na ochranu záujmov zložiteľov. Správca konkurznej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu nákladov spojených s odovzdaním listinných cenných papierov. Zložitelia sú povinní uhradiť takto vzniknuté náklady podľa pomerov svojich podielov.
§40
(1)
Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.
(2)
Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove listinných cenných papierov.
§41 Zmluva o správe cenných papierov
(1)
Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.
(4)
Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.
(5)
Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.
(6)
Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.
(7)
Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 39 ods. 2.
(8)
Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.
(9)
Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet majiteľa; na určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.
(10)
Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.
§42 Zmluva o uložení cenných papierov
(1)
Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov.
(4)
Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.
(5)
Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.
(6)
Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(7)
Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.
§43 Zmluva o riadení portfólia
(1)
Zmluvou o riadení portfólia sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Táto zmluva musí mať písomnú formu.
(2)
Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.
(3)
Obhospodarovateľ je povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať činnosti podľa § 39 a 41, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient zaplatiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(4)
Zmluvu o riadení portfólia možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu vypovedať ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(5)
Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.
(6)
Na zmluvu o riadení portfólia sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až 41.
§44 Imobilizácia cenných papierov
(1)
Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálneho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zákona o listinných cenných papieroch.
(2)
Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 16.
(3)
Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bez zbytočného odkladu listinný cenný papier odovzdal.

TRETIA ČASŤ | ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI

Zmluvné záložné právo
§45
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“).
(2)
Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta. Register záložných práv pri zaknihovaných podielových listoch otvorených podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii.
(3)
Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“.
(4)
Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, sa vyžaduje aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj osoba záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie listinné cenné papiere, ktoré obsahujú záložný rubopis, ďalej prevádzať.
(5)
Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(6)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká i poskytnutím úveru podľa osobitného zákona45) na dobu poskytnutia úveru. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 na dobu trvania úverového vzťahu.
§46
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.
(2)
Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.
§47
(1)
Register záložných práv obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
e)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,
f)
počet cenných papierov,
g)
výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h)
dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
(2)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis z registra záložných práv v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), f) a h).
§48
(1)
Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníkaObčianskeho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(3)
Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.
§49
(1)
Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je zložiteľ alebo uložiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. K oznámeniu je zložiteľ alebo uložiteľ povinný priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov.
(2)
Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. Založený listinný cenný papier uložený v úschove sa nesmie vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj o založenom listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.
§50 Registrácia zmluvného záložného práva
(1)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný veriteľ alebo záložca priložiť písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva Národná banka Slovenska. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g) a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g).
(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte majiteľa založeného cenného papiera.
(4)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zmluvného záložného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná podať príkaz na zmenu registrácie v registri záložných práv bez zbytočného odkladu odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť záložca. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena zmluvného záložného práva k cennému papieru týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 1, musí záložca alebo záložný veriteľ doložiť k príkazu písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Pri registrácii zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.
(5)
Záložný veriteľ je povinný podať príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po vzniku dôvodu zániku zmluvného záložného práva. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva je oprávnený podať aj záložca, ktorý je povinný príkaz doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavenou záložným veriteľom. Pri registrácii zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.
(6)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§51
(1)
Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní zaregistrovať zmenu v osobe záložcu do registra záložných práv. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Povinnosť v tomto odseku neplatí, ak nadobúdateľ založené cenné papiere nadobudol podľa odseku 5.
(2)
Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.
(3)
Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.
(4)
So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.
(5)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu, ak sa v zmluve o založení cenných papierov nedohodne inak.
(6)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len ich predajom na burze cenných papierov formou anonymného obchodu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno ho ponúknuť na predaj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
§52 Zákonné záložné právo
(1)
Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cennému papieru.
(2)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii. K tomuto príkazu priloží právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Na postup pri registrácii zákonného záložného práva sa vzťahuje § 50 ods. 3.
(3)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa § 47 ods. 1.
(4)
Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.
§53 Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)
Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.
(2)
Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách
§53a
(1)
Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4 až 7 sa nepoužijú pri záložnom práve k cenným papierom, ak záložný veriteľ a záložca patria medzi tieto osoby:
a)
orgány verejnej moci členského štátu,
b)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, medzinárodná rozvojová banka47a) a Banka pre medzinárodné zúčtovanie,
c)
banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
d)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu47b) vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,
e)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu,47c) ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,
f)
centrálny depozitár, prevádzkovateľ platobného systému,47d) zúčtovací agent,47e) clearingový ústav,47f) spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom.
(2)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Na vznik zmluvného záložného práva podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru, ktorý je prevoditeľný rubopisom, vyžaduje sa aj záložný rubopis. Záložný rubopis musí obsahovať doložku „na založenie" a osobu záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Ak záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý sa opatril záložným rubopisom, zanikne, záložný veriteľ je povinný vyznačiť na založenom listinnom cennom papieri zánik záložného práva. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(3)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého je vedený účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo v inej evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c) postupom podľa § 50. V takom prípade sa k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva môže osvedčená kópia zmluvy o založení cenného papiera nahradiť písomným potvrdením o obsahu zmluvy o založení cenného papiera.
(4)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k cennému papieru pôsobí voči nadobúdateľovi, ibaže nadobúdateľ o ňom v čase prevodu cenného papiera nevedel alebo v prípade anonymných obchodov.
§53b
(1)
Záložný veriteľ je oprávnený nakladať so založeným cenným papierom podľa § 53a ods. 1 a uplatňovať práva s ním spojené aj bez súhlasu záložcu, ak sa tak dohodli v zmluve o založení cenného papiera; v takom prípade záložný veriteľ koná v mene záložcu a na svoj účet. Anonymné obchody so založeným cenným papierom možno uzatvárať, len ak sa tak záložca a záložný veriteľ dohodli v zmluve o založení cenného papiera alebo ak ide o výkon záložného práva podľa odseku 4.
(2)
Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, je povinný najneskôr v posledný deň splatnosti zabezpečenej pohľadávky obstarať v mene záložcu a na svoj účet rovnocenný záloh, ktorý vstúpi na miesto pôvodného zálohu; ibaže sa so záložcom dohodol inak. Rovnocenný záloh, ktorý vstúpil na miesto pôvodného zálohu, je predmetom toho istého záložného práva a má sa za to, že záložné právo k rovnocennému zálohu vzniklo v tom istom okamihu ako záložné právo k pôvodnému zálohu. Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložné právo nepôsobí voči nadobúdateľovi pôvodného zálohu. Ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve o založení cenného papiera, záložný veriteľ môže rovnocenný záloh započítať proti zabezpečenej pohľadávke alebo rovnocenný záloh použiť na jej vyrovnanie.
(3)
Rovnocenným zálohom sa na účely odseku 2 rozumie zastupiteľný cenný papier alebo iný majetok na základe zmluvy o založení cenného papiera.
(4)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom nie je včas a riadne splnená alebo ak nastane iná skutočnosť, ktorá je vymedzená v zmluve o založení cenného papiera ako skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložný veriteľ môže záložné právo vykonať spôsobom ustanoveným zákonom alebo dohodnutým v zmluve o založení cenného papiera, ktorým je najmä predaj zálohu, prepadnutie zálohu v prospech záložného veriteľa, započítanie proti zabezpečenej pohľadávke alebo použitie zálohu na vyrovnanie zabezpečenej pohľadávky. Výkon záložného práva prepadnutím zálohu v prospech záložného veriteľa je možný, ak sa zmluvné strany na tom dohodli pri uzatvorení zmluvy o založení cenného papiera a zároveň bol dohodnutý aj spôsob ocenenia založeného cenného papiera. Splnenie ďalších podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov47g) sa nevyžaduje.
(5)
O výkone záložného práva k cennému papieru záložný veriteľ nie je povinný vopred informovať záložcu.
(6)
Pri predaji cenného papiera založeného podľa § 53a ods. 1 je záložný veriteľ povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby založený cenný papier predal za cenu, za akú sa rovnaký cenný papier zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja založeného cenného papiera.
(7)
Pri nakladaní so založeným zaknihovaným cenným papierom podľa odseku 1, ako aj pri výkone záložného práva k zaknihovanému cennému papieru príkaz na registráciu prevodu založeného zaknihovaného cenného papiera z účtu majiteľa záložcu na účet majiteľa záložného veriteľa dáva záložný veriteľ v mene záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený podať príkaz na registráciu prevodu v mene záložcu aj pri obstaraní rovnocenného zálohu podľa odseku 2 na účet majiteľa záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený pri nakladaní so založeným cenným papierom požadovať výpis z účtu majiteľa záložcu.
§53c
Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov podľa § 53, ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1. V prípade zaknihovaných cenných papierov sa primerane použije ustanovenie § 53a ods. 3.
§53d
Platnosť, účinnosť a výkon záložného práva k cenným papierom a zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, ktorých vlastnícke právo alebo iné obdobné právo sa preukazuje zápisom v registri alebo na účte, vrátane platnosti a účinnosti zmlúv, ktorými boli tieto práva zriadené, spravujú sa výlučne právom štátu, podľa ktorého sa vedie príslušný register alebo účet. Možnosť voľby rozhodného práva účastníkmi zmluvy o založení zaknihovaných cenných papierov alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa vylučuje.
§53e
(1)
Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna nie je osobou podľa § 53a ods. 1 písm. a) až d), ustanovenia § 53a až 53d sa nepoužijú.
(2)
Ak záložné právo vzniklo podľa § 53a ods. 1 a v priebehu jeho trvania dôjde k zmene v osobe záložcu alebo záložného veriteľa alebo k pristúpeniu na stranu záložcu alebo záložného veriteľa, záložné právo sa vždy riadi ustanoveniami § 53a až 53d.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zabezpečovacie prevody cenných papierov.

ŠTVRTÁ ČASŤ | OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Povolenie na poskytovanie investičných služieb
§54
(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje investičné služby na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a), e) a g), ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosť Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona49) a na činnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu.49a)
(4)
Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56, ak tento zákon neustanovuje inak. Také povolenie je potrebné aj pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky.
(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom, vykonávania činnosti člena a vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní tým nie je dotknuté vykonávanie činností podľa osobitného zákona obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je pobočkou zahraničnej banky.
(8)
Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(9)
Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(11)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk, ak tento zákon neustanovuje inak.
(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.
(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, je najmenej 2 500 000 Sk.
(14)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 13 nemôže poskytovať vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a).
(15)
Požiadavku na základné imanie podľa odseku 13 možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa prvej vety, a to minimálne s limitom poistného plnenia 1 000 000 EUR na každú poistnú udalosť a v súhrne 1 500 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti alebo kombináciou počiatočného kapitálu a poistenia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi. Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva aj sprostredkovanie v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom50a) a uplatňuje požiadavky na poistenie podľa osobitného zákona,50b) vzťahujú sa na tohto obchodníka s cennými papiermi len dodatočné požiadavky na základné imanie 25 000 EUR alebo na poistenie vo výške 500 000 EUR na každú poistnú udalosť a v súhrne 750 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti alebo ich kombinácia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi.
§55
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za vedúcich zamestnancov,51) a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a vykonávanie jeho činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; časť svojej činnosti môže obchodník s cennými papiermi vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností obchodníka s cennými papiermi.
j)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi,
b)
identifikačné číslo budúceho obchodníka s cennými papiermi, ak mu už bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom; žiadateľ je pritom povinný uviesť najmenej jednu z hlavných investičných služieb,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, ako aj údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov obchodníka s cennými papiermi,
c)
návrh organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, návrh pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi (§ 71) a návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb podľa odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania,
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu hlavných investičných a vedľajších investičných služieb.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(9)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie skončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v oblasti kapitálového trhu. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.
(10)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie investičných služieb v záujme stability finančného trhu.
(11)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou inštitúciou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
§56
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá Národnej banke Slovenska zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi údaje podľa § 55 ods. 3 písm. d) a e) a ďalej
a)
obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,
e)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,
f)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,
g)
ak je žiadateľom zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú pobočku, aj výpis z obchodného registra.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky, môže Národná banka Slovenska upustiť od predloženia niektorých informácií a dokladov podľa odsekov 3 a 4.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky Národná banka Slovenska podľa odseku 5 neupustil. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§57
Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§58
(1)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušným orgánom dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu udelenie povolenia podľa § 55 právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti právnickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu alebo zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.
(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 55 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska.
§59
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu z hlavných investičných služieb. Povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na poskytovanie investičných služieb možno výkon niektorých investičných služieb obmedziť.
(4)
Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 alebo 56 primerane. Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb podľa § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je však povinný Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri. Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia podľa osobitného zákona.15)
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. a) až d). Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. f) alebo v § 56 ods. 3 písm. b), ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§60
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká
a)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,52)
c)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
d)
obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 70 ods. 1 písm. e),
e)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis do obchodného registra podľa § 59 ods. 5,
f)
dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33)
g)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
h)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí bankového povolenia alebo dňom zániku bankového povolenia obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.
§61 Sprostredkovateľ investičných služieb
(1)
Sprostredkovateľom investičných služieb je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnená poskytovať inú investičnú službu ako prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa zastupiteľných cenných papierov a podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a obstarávanie vydávania a vrátenia podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami,
b)
nie je oprávnená prijímať peňažné prostriedky alebo investičné nástroje klientov a nemôže sa tak za žiadnych okolností dostať voči svojim klientom do postavenia osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere,
c)
v rámci poskytovania služby podľa písmena a) postupuje pokyny len banke alebo pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže činnosť podľa odseku 1 vykonávať, len ak má na výkon tejto činnosti Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb. To neplatí pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedené investičné služby umožňujúce výkon činnosti podľa odseku 1. Pri výkone činnosti podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať podmienku podľa odseku 5 písm. b).
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu vrátane mena, rodného čísla a bydliska osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,
b)
výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu,
c)
výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje do obchodného registra,
d)
doklady o splnení podmienok podľa odsekov 4 a 5.
(4)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je dôveryhodnou osobou,
b)
dosiahla vek 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
má ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného trhu alebo zložila odbornú skúšku, ktorej obsahom bolo najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu.
(5)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia musí podľa odseku 2 spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie najmenej 1 000 000 Sk,
b)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať povolenú činnosť, spĺňajú podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci51) musia spĺňať podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec51) musí spĺňať aj podmienku podľa odseku 4 písm. d).
(6)
O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 30 dní od podania alebo doplnenia žiadosti.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 4 a 5.
(8)
Právnická osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa odseku 2, môže začať výkon povolenej činnosti, až keď sa poistí pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1, a to minimálne s limitom poistného plnenia 5 000 000 Sk; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej základné imanie je najmenej 2 500 000 Sk.. Kópiu poistnej zmluvy je táto právnická osoba povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa jej uzavretia.
(9)
Podmienky podľa odsekov 4 a 5 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa odseku 1, povinná dodržiavať počas platnosti povolenia.
(10)
Odbornú skúšku podľa odseku 4 písm. d) zabezpečuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom štátneho rozpočtu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená Národnou bankou Slovenska, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.
(11)
Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a výšku úhrady za jej vykonanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa odseku 2, je pri výkone činnosti podľa odseku 1 povinná dodržiavať ustanovenia § 73, 75, 112 až 134.
(13)
Činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa odseku 2, podlieha dohľadu podľa tohto zákona. Na zánik povolenia primerane platí ustanovenie § 60.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa odseku 2, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) a c) a odseku 5 písm. a).
§62 Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku na území iného štátu, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť
a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku,
b)
plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností,
c)
predpokladanú adresu pobočky,
d)
mená a priezviská vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.
§63
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku na území členského štátu, odovzdá Národná banka Slovenska do troch mesiacov od doručenia oznámenia podľa § 62 ods. 1 toto oznámenie, údaje o výške vlastných zdrojov financovania obchodníka s cennými papiermi na výpočet primeranosti vlastných zdrojov a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, o čom informuje aj obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo vzťahu k organizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka a vo vzťahu k povoleným činnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodovzdá oznámenie podľa § 62 ods. 1 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu a v lehote podľa odseku 1 o tejto skutočnosti informuje obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvodní.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu zmeny v údajoch uvedených v § 62 ods.1 najmenej 30 dní pred ich uskutočnením. Pri posudzovaní týchto zmien sa primerane postupuje podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Dohľad nad pobočkou obchodníka s cennými papiermi založenou na území členského štátu vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom vykonáva Národná banka Slovenska v spolupráci s orgánom dohľadu príslušného členského štátu, ak sa nedohodnú inak. Táto pobočka podlieha tiež opatreniam prijatým príslušným členským štátom v rámci jeho menovej politiky; v prípade štátov, ktoré zaviedli euro ako svoju menu, táto pobočka podlieha opatreniam prijatým Európskou centrálnou bankou.
(5)
Ak orgán dohľadu príslušného členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska že pobočka obchodníka s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu.
(6)
Ak pobočka obchodníka s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb na území členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté orgánom dohľadu príslušného členského štátu.
(7)
Pri výkone dohľadu podľa odseku 4 nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom na území príslušného členského štátu môže orgán dohľadu príslušného členského štátu požadovať od pobočky obchodníka s cennými papiermi rovnaké informácie ako od obchodníkov s cennými papiermi so sídlom na jeho území. Orgán dohľadu príslušného členského štátu môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý má pobočku na jeho území, požadovať pravidelné hlásenie o jej činnosti na svojom území na štatistické účely. Obchodník s cennými papiermi je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(8)
Ak Národná banka Slovenska odoberie obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu v členskom štáte, kde má obchodník s cennými papiermi umiestnenú pobočku.
§64
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska v členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej služby písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť
a)
členský štát, na území ktorého sa rozhodol poskytovať investičné služby,
b)
plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi rozhodol poskytovať v tomto členskom štáte.
(3)
Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 2 zašle Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 2 písm. b) najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien.
(5)
Ak Národná banka Slovenska odoberie obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi vykonáva činnosť.
§65
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky poskytovať investičné služby prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia podľa § 56, ak oprávnenie na ich výkon bolo tomuto zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi udelené v členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu doručeného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska v lehote do 60 dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu o tom, že nemá pochybnosti o organizačnej štruktúre a finančnej situácii zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1, pripraví sa na dohľad nad pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať.
(3)
Po doručení oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 2 môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.
(4)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny
a)
v rozsahu jej činností,
b)
adresy pobočky,
c)
mena a priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
d)
organizačnej štruktúry pobočky.
(5)
Na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia § 54 ods. 8, § 56, § 60 ods. 2, § 70 ods. 1 písm. f) a § 136 ods. 2 a 3.
§66
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 je oprávnený na poskytovanie investičných služieb na území Slovenskej republiky aj bez založenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb po písomnom oznámení orgánu dohľadu príslušného členského štátu v rozsahu podľa § 64 ods. 2 Národnej banke Slovenska pred prvým poskytnutím investičnej služby.
(2)
O doručení oznámenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska informuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch podľa § 64 ods. 2 písm. b) najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením tak, aby Národná banka Slovenska mohla uskutočniť zodpovedajúcu zmenu alebo dodatok v oznámení podľa odseku 2.
§67
Poskytovanie investičných služieb zahraničným obchodníkom s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 a § 66 ods. 1 na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu príslušného orgánu dohľadu členského štátu, na území ktorého má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom podľa § 73 vykonáva Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, na území ktorého má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo.
§68
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 a § 66 ods. 1 pri poskytovaní investičných služieb na území Slovenskej republiky poruší právne predpisy, bez zbytočného odkladu vyzve tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi, aby v stanovenej lehote uskutočnil nápravu.
(2)
Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 v stanovenej lehote neuskutoční nápravu, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(3)
Ak napriek opatreniu podľa odseku 2 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne predpisy, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu členského štátu prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný opatrenia vykonať.
(4)
Ak vec neznesie odklad, môže Národná banka Slovenska prijať opatrenie na ochranu klientov zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1. O prijatí takých opatrení informuje Národná banka Slovenska Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) a príslušný orgán dohľadu členského štátu. Národná banka Slovenska zmení alebo zruší prijaté opatrenie na základe rozhodnutia komisie.
(5)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu odoberie zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi podľa odseku 1 povolenie na poskytovanie investičných služieb, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie poskytovania investičných služieb touto osobou na území Slovenskej republiky.
§69
(1)
Národná banka Slovenska informuje komisiu o počte a charaktere prípadov, v ktorých odmietol odovzdať orgánu dohľadu členského štátu informáciu o založení pobočky obchodníka s cennými papiermi na území členského štátu.
(2)
Národná banka Slovenska oznámi komisii vydanie alebo odobratie povolenia na zriadenie pobočky obchodníkovi s cennými papiermi mimo územia členského štátu alebo vydanie alebo odobratie povolenia zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi so sídlom mimo územia členského štátu na zriadenie pobočky na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi komisii, že obchodník s cennými papiermi je alebo sa stane dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom štátu, ktorý nie je členským štátom.
(4)
Národná banka Slovenska oznámi komisii problémy, ktoré sa vyskytli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v štáte, ktorý nie je členským štátom, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.
(5)
Národná banka Slovenska môže na štatistické účely vyžadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65, ktorý poskytuje investičné služby prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky na území Slovenskej republiky, podával pravidelnú správu o činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Na účely dohľadu podľa § 67 je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 predkladala záznamy a ďalšiu dokumentáciu podľa § 75 ods. 1 a 2.
§70 Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55)
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)
g)
vykonávanie činnosti člena.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 55 ods. 2. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť preukázaná technická a organizačná pripravenosť na výkon činnosti člena. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zamýšľajú nadobudnúť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi,
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva,
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.
g)
podľa odseku 1 písm. g) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(6)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná banka, zahraničná správcovská spoločnosť alebo poisťovňa s povolením udeleným v inom členskom štáte, alebo materská spoločnosť takých osôb, alebo osoba kontrolujúca také osoby a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou tejto osoby alebo by prešiel pod kontrolu nadobúdateľa, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) musí byť predmetom konzultácie podľa § 58.
(7)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia.
(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138 až 143, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
§71
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami obchodníka s cennými papiermi, zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť u obchodníka s cennými papiermi za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi pre pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti, ktoré musia upravovať
a)
vykonávanie transakcií s investičnými nástrojmi členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami obchodníka s cennými papiermi najmä s cieľom vyhnúť sa stretu so záujmami klienta,
b)
účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci charakteru a povahe investičných služieb,
c)
informačný systém.
(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon investičných služieb uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb. V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly.
(4)
Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo inými osobami na základe zmluvy.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vždy vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o pripravovaných zmenách svojich stanov. Obchodník s cennými papiermi poskytne Národnej banke Slovenska overenú kópiu platných stanov bez zbytočného odkladu po každej ich zmene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi poskytnú Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po každej jej zmene.
(6)
Dozorná rada obchodníka s cennými papiermi je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly obchodníka s cennými papiermi v ňou vymedzenom rozsahu.
(7)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(8)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly predkladá do 31. marca kalendárneho roka Národnej banke Slovenska správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok.
(9)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tohto obchodníka s cennými papiermi ani členom jeho dozornej rady.
§72
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva a zahraničný obchodník s cennými papiermi s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis57) a ktorá je v súlade s odsekmi 2 a 3.
(2)
Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší povinnosti člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce pre neho zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a iných vnútorných aktov riadenia.
(3)
Vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.
§73 Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
konať pri poskytovaní služieb v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov a stability finančného trhu a nesmie dávať prednosť obchodom na vlastný účet,58)
b)
požiadať klienta podľa druhu a rozsahu klientom požadovaných služieb o informácie o jeho finančnej situácii, o skúsenostiach v oblasti investovania do investičných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom požadovanej služby, a poskytovať investičné služby so zreteľom na takto zistenú úroveň odborných znalostí a skúseností klienta, ktorému poskytuje službu, a to v záujme klienta,
c)
poskytnúť klientovi dôležité informácie súvisiace s obchodom a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s obchodom, vyžiadať si od klienta písomný súhlas, ak z uskutočnenia pokynu vyplynú ďalšie finančné záväzky, a bez zbytočného odkladu informovať o obchodoch, ktoré pre neho uzavrel,
d)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,
e)
poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o burzách cenných papierov a o systémoch vyrovnania obchodov, ktorých je členom,
f)
vyhýbať sa stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom; ak sa pri poskytovaní služby nemožno vyhnúť stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom, musí pri poskytovaní služby uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade stretu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi,
g)
plniť pokyny klientov za najvýhodnejších podmienok a vykonávať ich v časovom poradí, v akom mu boli udelené, pri kúpach a predajoch postupovať podľa § 33 ods. 2, a to aj v prípadoch, keď predmetom obchodu sú iné investičné nástroje ako cenné papiere a na žiadosť klienta vydať potvrdenie o udelenom pokyne,
h)
pokyny na nadobudnutie alebo predaj investičných nástrojov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov vykonať na burze cenných papierov; to neplatí, ak klient v pokyne požiadal o iný spôsob jeho vykonania,
i)
viesť klientmi zverené finančné prostriedky a cenné papiere na bankových účtoch a účtoch majiteľov oddelene od bankových účtov a účtov majiteľov, na ktorých má uložené peňažné prostriedky a cenné papiere patriace do jeho majetku,
j)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojich investičných služieb, nezamlčovať dôležité skutočnosti a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže zaručiť,
k)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely,
l)
zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči klientom.
(2)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci služby podľa § 6 ods. 3 písm. c) a e) je povinný poskytovať tieto investičné služby len v záujme svojich klientov a nesmie poskytovať poradenstvo v obchodoch, na ktorých sa zúčastňuje vo svojom mene alebo v mene iného klienta. Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť informácie získané od klienta pri poskytovaní poradenstva inej osobe a nesmie tieto informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácií kurzov cenných papierov.
(4)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. d) nesmie s majetkom klienta vykonávať obchody, ktorých hlavným cieľom je získanie odplaty.
(5)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi na účely realizácie jeho pokynov alebo na účely riadenia portfólia v súlade so zmluvou podľa § 43 nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a investičné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
(6)
Vynaloženie odbornej starostlivosti pri poskytovaní investičných služieb spočíva predovšetkým v tom, že obchodník s cennými papiermi s prihliadnutím na charakter poskytovanej investičnej služby
a)
pri jednotlivých predajoch, nákupoch a ostatných obchodoch porovnáva ponuky cien, prípadne doloží nevhodnosť či nemožnosť posúdenia viacerých ponúk,
b)
dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza riziku finančných strát,
c)
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
vypracuje obchodné a investičné zámery, ktoré sú podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operácií.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta alebo Národnej banke Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti.
(8)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papiermi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je obchodník s cennými papiermi povinný odmietnuť.
(10)
Na účely odseku 9 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať obchodníkovi s cennými papiermi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.
(12)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu najmenej desať rokov od skončenia obchodu.
(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§73a
(1)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 3 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 3 písm. b).
(3)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§74
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov.
(2)
Materský obchodník s cennými papiermi podľa § 138 ods. 2 písm. a) je povinný vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu vlastných zdrojov aj za konsolidovaný celok.
(3)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvoria
a)
základné vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorých súčet sa znižuje o hodnotu odpočítateľných položiek,
b)
doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni svojho základného imania podľa § 54. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5. V prípade zlúčenia dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý vznikol zlúčením, nemusia dosahovať úroveň základného imania podľa § 54 počas lehoty určenej v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. e); počas tejto lehoty vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý vznikol zlúčením, nesmú klesnúť pod súčet vlastných zdrojov zlučovaných obchodníkov s cennými papiermi v čase zlúčenia.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný nepretržite udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne vo výške súčtu
a)
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty postúpenej pohľadávky vyplývajúcich z činností obchodníka s cennými papiermi zaznamenaných v neobchodnej knihe,
b)
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie rizík vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe,
c)
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie devízového rizika a komoditného rizika vyplývajúcich z činností obchodníka s cennými papiermi zaznamenaných v neobchodnej knihe aj v obchodnej knihe,
d)
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operačného rizika vyplývajúceho zo všetkých obchodných činností obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné zdroje nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho obchodnom pláne. Národná banka Slovenska môže upraviť túto požiadavku v prípade významnej zmeny v obchodnej činnosti obchodníka s cennými papiermi za posledný rok.
(7)
Ak nie je ustanovené inak, aktíva a pohľadávky alebo záväzky, ktoré sa neevidujú v súvahe obchodníka s cennými papiermi, sa na účely výpočtu vlastných zdrojov oceňujú v súlade s osobitným predpisom.58i)
(8)
Obchodník s cennými papiermi vykonáva výpočty potrebné na overenie dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje ustanovených v odsekoch 4 až 6 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý je povinný podať hlásenie Národnej banke Slovenska, a výsledky týchto výpočtov vrátane ďalších potrebných údajov hlási Národnej banke Slovenska podľa § 77 ods. 7.
(9)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
položky vytvárajúce a položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
b)
čo tvorí hodnotu dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob ich výpočtu,
c)
čo tvorí odpočítateľné položky, o ktorých hodnotu sa znižuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, a spôsob ich výpočtu,
d)
čo tvorí hodnotu doplnkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob ich výpočtu,
e)
čo sa zahrnie do výpočtu vlastných zdrojov podľa odseku 2,
f)
spôsob výpočtu vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob výpočtu vlastných zdrojov za konsolidovaný celok,
g)
náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odsekov 9, 15 a 16 a doklady prikladané k žiadosti.
(10)
Obchodník s cennými papiermi pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje postupuje rovnako ako banka podľa osobitného predpisu,58j) ak tento zákon neustanovuje inak.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať iba hlavnú investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a nie je pri jej poskytovaní oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.
(12)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nemá v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedené investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. c) a f), môže na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska nahradiť požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 5 vyššou z týchto hodnôt:
a)
súčet požiadaviek na vlastné zdroje podľa odseku 5 písm. a) až c),
b)
požiadavka na vlastné zdroje podľa odseku 6.
(13)
Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska môže obchodník s cennými papiermi podľa § 54 ods. 11 nahradiť požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 5 súčtom požiadaviek na vlastné zdroje podľa odseku 5 písm. a) až c) a podľa odseku 6, ak tento obchodník s cennými papiermi
a)
obchoduje na vlastný účet len s cieľom splnenia alebo vykonania príkazu klienta alebo získania vstupu do systému zúčtovania a vysporiadania alebo na uznanú burzu cenných papierov, keď pôsobí ako sprostredkovateľ alebo vykonáva príkaz klienta,
b)
pri výkone svojej činnosti
1.
nedrží peniaze alebo cenné papiere klientov,
2.
sa zaoberá len obchodovaním na vlastný účet,
3.
nemá externých klientov,
4.
jeho obchody sa vyrovnávajú na zodpovednosť zúčtovacej inštitúcie a sú touto zúčtovacou inštitúciou zaručené.
(14)
Ustanoveniami odsekov 12 a 13 nie sú dotknuté iné ustanovenia osobitného zákona15) vzťahujúce sa na operačné riziko obchodníka s cennými papiermi.
§74a
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť
a)
zodpovedajúca pozíciám v obchodnej a neobchodnej knihe vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti neprekročila
1.
20 % súčtu jeho základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov znížených o príslušné odpočítateľné položky voči
1a.
materskej spoločnosti,
1b.
dcérskej spoločnosti,
1c.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti, alebo
1d.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
2.
25 % súčtu jeho základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov znížených o príslušné odpočítateľné položky voči
2a.
inej osobe,
2b.
inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
2c.
štátom a centrálnym bankám určeným podľa odseku 10,
b)
zodpovedajúca pozíciám v neobchodnej knihe vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti súčasne neprekročila
1.
20 % súčtu jeho základných a dodatkových vlastných zdrojov znížených o príslušné odpočítateľné položky voči
1a.
materskej spoločnosti,
1b.
dcérskej spoločnosti,
1c.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti, alebo
1d.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
2.
25 % súčtu jeho základných a dodatkových vlastných zdrojov znížených o príslušné odpočítateľné položky voči
2a.
inej osobe,
2b.
inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
2c.
štátom a centrálnym bankám určeným podľa odseku 10.
(2)
Súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť 800 % jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia podľa odseku 1 alebo 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykonať potrebnú nápravu.
(4)
Obchodník s cennými papiermi môže obmedzenia podľa odseku 1 alebo 2 prekračovať, ak
a)
dodržiava obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 písm. b),
b)
z prekročení obmedzení majetkových angažovaností podľa odseku 3 vypočítava dodatočné požiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c)
zabezpečí, aby majetková angažovanosť podľa odseku 7 písm. d) neprekračovala 500 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo nie viac než 10 dní odo dňa prekročenia,
d)
zabezpečí, aby súčet všetkých prekročení neprekračoval 600 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo viac než 10 dní odo dňa týchto prekročení, a
e)
štvrťročne predkladá Národnej banke Slovenska hlásenie o týchto prekročeniach za uplynulý štvrťrok; predmetom hlásenia sú informácie o počte a hodnotách týchto prekročení a voči akým osobám, skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekročeniam došlo.
(5)
Materský obchodník s cennými papiermi podľa § 138 ods. 2 písm. a) je povinný zabezpečiť dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 až 5 aj za konsolidovaný celok. Pri výpočte majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi za konsolidovaný celok sa majetkové angažovanosti medzi osobami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 2 písm. a), neberú do úvahy.
(6)
Národná banka Slovenska je na účely posudzovania majetkovej angažovanosti oprávnená vyňať osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na všetky osoby v tejto skupine vrátane obchodníka s cennými papiermi vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu.
(7)
Majetkovou angažovanosťou obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie súhrn
a)
pohľadávok a iných majetkových práv obchodníka s cennými papiermi vrátane pohľadávok a iných majetkových práv obchodníka s cennými papiermi, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky a ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa § 75 ods. 5,
b)
budúcich pohľadávok obchodníka s cennými papiermi, ktoré vzniknú na základe platných dohôd uzavretých pri činnosti obchodníka s cennými papiermi, a ak z nich nevyplýva možnosť odstúpenia alebo jednostranného vypovedania, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa § 75 ods. 5,
c)
expozícií derivátových obchodov, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa § 75 ods. 5,
d)
hodnôt pozícií zahrnutých v evidencii podľa § 75 ods. 5.
(8)
Veľkou majetkovou angažovanosťou sa na účely tohto zákona rozumie majetková angažovanosť voči jednej osobe alebo skupine hospodársky spojených osôb, ktorá je rovná alebo vyššia ako 10 % vlastných zdrojov.
(9)
Skupinou hospodársky spojených osôb sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb predstavujúcich spoločné riziko tým, že
a)
v tejto skupine má jedna osoba kontrolu nad ostatnými osobami alebo
b)
vzájomné hospodárske vzťahy v tejto skupine sú takej povahy a zo všetkých okolností je zrejmé, že finančné ťažkosti jednej osoby spôsobia neschopnosť ostatných osôb splácať svoje záväzky včas.
(10)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
podrobnosti o spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi a spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe podľa odsekov 1, 2 a 5,
b)
podrobnosti o majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi a majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe,
c)
podrobnosti o skupine hospodársky spojených osôb,
d)
štáty a centrálne banky podľa odseku 1,
e)
čo sa rozumie expozíciami derivátových obchodov, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa § 75 ods. 5, a pozíciami zahrnutými v evidencii podľa § 75 ods. 5,
f)
podrobnosti o výpočte dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje podľa odseku 4 písm. b).
§74b
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uverejňovať informácie o sebe, o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré mu boli uložené, informácie o svojich finančných ukazovateľoch, informácie o celkovom príjme za výkon funkcie všetkých členov predstavenstva a dozornej rady, a to vrátane príjmov za výkon funkcií, ktoré uhrádza iný subjekt ako obchodník s cennými papiermi, informácie o vybraných akcionároch obchodníka s cennými papiermi najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 73a ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode, informácie o veľkosti podielov akcionárov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, o finančných ukazovateľoch konsolidovaného celku a o štruktúre konsolidovaného celku, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku podľa § 138 a informácie o
a)
rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík za každé jednotlivé riziko osobitne,
b)
rozsahu aplikácií pravidiel obozretného podnikania na konsolidovanom základe,
c)
vlastných zdrojoch obchodníka s cennými papiermi,
d)
dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
e)
kreditnom riziku a riziku obchodných pohľadávok,
f)
rizikovo vážených expozíciách v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko, v rámci prístupu interných ratingov a v rámci sekuritizácie,
g)
trhovom riziku pri použití vlastného modelu výpočtu trhového rizika,
h)
operačnom riziku,
i)
expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe,
j)
expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe, a
k)
postupoch zmierňovania kreditného rizika a operačného rizika.
(2)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný uverejňovať podstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie okrem tých, ktoré sa ustanovia podľa odsekov 1 a 4, pričom
a)
podstatnou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie mohlo zmeniť alebo ovplyvniť hodnotenie alebo rozhodnutie užívateľa tejto informácie, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnutia,
b)
vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie ohrozilo konkurenčnú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo znížilo hodnotu investícií obchodníka s cennými papiermi,
c)
dôvernou informáciou sa rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi vo vzťahu ku klientovi alebo k inej svojej zmluvnej strane zaviazal zachovávať jej dôvernosť.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Opatrením,ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a)
rozsah informácií podľa odseku 1, ktoré sú povinné uverejňovať obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
periodicita, spôsob a termín uverejňovania informácií podľa odseku 1,
c)
rozsah informácií za konsolidovaný celok podľa odseku 8.
(5)
Materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii uverejňuje informácie podľa odseku 1 písm. a) až k) aj za konsolidovaný celok.
(6)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 5 je povinný zverejňovať informácie ustanovené opatrením Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 za svoju významnú dcérsku spoločnosť.
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je kontrolovaný materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únií alebo v ktorej má materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii majetkovú účasť, má povinnosť poskytnúť súčinnosť pri uverejňovaní informácií podľa odsekov 1 až 4 za konsolidovaný celok tejto finančnej holdingovej spoločnosti.
(8)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 7 je povinný zverejňovať informácie ustanovené opatrením Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 aj za konsolidovaný celok.
(9)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že odseky 5 a 6 sa nevzťahujú úplne alebo čiastočne na obchodníkov s cennými papiermi, ktorých materské spoločnosti majú sídlo v štáte, ktorý napriek tomu, že nie je členským štátom, ukladá materskej spoločnosti so sídlom na jeho území porovnateľnú informačnú povinnosť za konsolidovaný celok, aká je v Slovenskej republike.
§74c
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný mať vlastný systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý považuje za primeraný na krytie rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu zodpovedá povahe, rozsahu a zložitosti ním vykonávaných činností a zahŕňa
a)
stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
b)
postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, zložiek vnútorného kapitálu a priraďovanie vnútorného kapitálu rizikám a
c)
systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške.
(2)
Vnútorným kapitálom sa na účely tohto zákona rozumie vlastné imanie a podriadené záväzky obchodníka s cennými papiermi, ktoré obchodník s cennými papiermi na základe vlastného posúdenia a zhodnotenia rizika možných strát interne udržuje a umiestňuje na krytie tohto rizika.
(3)
Ekonomická hodnota obchodníka s cennými papierminesmie klesnúť o viac než 20 % z hodnoty jeho vlastných zdrojov následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových mier na trhu, ktorej dôsledok sa vypočíta z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe obchodníka s cennými papiermi, spôsobí pokles ekonomickej hodnoty obchodníka s cennými papiermi o viac ako 20 % hodnoty jeho vlastných zdrojov, Národná banka Slovenska mu uloží opatrenie na nápravu podľa § 144 ods. 1 písm. m).
(4)
Na účely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív zaznamenaných v neobchodnej knihe a reálnej hodnoty úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v neobchodnej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé pasívum je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota je premenlivá v závislosti od zmeny úrokových mier na trhu.
Obchodná dokumentácia
§75
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov. Záznamy v tomto denníku musia obsahovať najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo predávajúceho a kupujúceho, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt predávajúceho a kupujúceho, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo predávajúceho a kupujúceho; to neplatí ak bol pokyn realizovaný formou anonymného obchodu,
c)
ISIN cenného papiera alebo údaj identifikujúci iný investičný nástroj a počet kusov prevádzaných investičných nástrojov,
d)
cenu, za ktorú sa má investičný nástroj kúpiť alebo predať podľa pokynu klienta, alebo aspoň spôsob jej určenia, ak ju klient v pokyne neurčil, a cenu, za ktorú sa obchod uskutočnil,
e)
lehotu na obstaranie kúpy alebo predaja investičného nástroja a čas uskutočnenia kúpy alebo predaja investičného nástroja,
f)
dátum a čas, miesto prijatia pokynu a spôsob jeho odovzdania,
g)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával odborné obchodné činnosti súvisiace s uzavretým obchodom,
h)
pri nerealizovaných pokynov dôvod, prečo nebolo možno pokyn realizovať,
i)
výšku odplaty účtovanej za obstaranie prevodu a za poskytnutie s ním súvisiacich služieb,
j)
pri zaknihovaných cenných papierov pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa § 28,
k)
označenie burzy cenných papierov alebo iného miesta, na ktorom bol investičný nástroj kúpený alebo predaný.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane uvádzať vo svojom denníku aj údaje podľa odseku 1 o kúpe a predaji investičných nástrojov uskutočnených na vlastný účet aj bez pokynov klientov, zaznamenať pokyn klienta, a to aj keď nemá písomnú formu, a viesť záznamy o investičných službách poskytovaných klientom s týmito údajmi:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,
c)
druh poskytnutej alebo poskytovanej investičnej služby,
d)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou investičnou službou.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej desať rokov. Túto dokumentáciu je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb môže obchodník s cennými papiermi uchovávať aj v elektronickej forme.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť obchodnú knihu a riadiť ju, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drží s úmyslom obchodovania alebo na účel zabezpečenia svojich obchodov s finančnými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finančné nástroje alebo komodity obchodovateľné alebo je možné obchody s týmito finančnými nástrojmi alebo komoditami zabezpečiť. Pri vedení obchodnej knihy postupuje obchodník s cennými papiermi rovnako ako banka podľa osobitného predpisu.58k) Požiadavky na riadenie obchodnej knihy a povinnosť ich dodržiavať je obchodník s cennými papiermi povinný ustanoviť vo svojom vnútornom predpise.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§76
(1)
Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska60) platného k tomuto dňu.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada obchodníka s cennými papiermi, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný; v prípade obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, sa oznámenie vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnený do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(7)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3.
Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi
§77
(1)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa“).
(2)
Ročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
2.
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,
3.
druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,
4.
počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,
c)
údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.
(4)
Polročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok,
c)
opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 134. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(7)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady s cennými papiermi a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
§78
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s investičnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchody s týmito investičnými nástrojmi uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi.
(2)
V prípade zahraničného regulovaného trhu so sídlom mimo členského štátu sa povinnosť podľa odseku 1 uplatňuje len na obchody s investičnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovaný trh, ktorý je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie a identifikačné údaje investičného nástroja,
b)
dátum a čas uzatvorenia obchodu a predpokladaného vyrovnania obchodu,
c)
kurz alebo cenu a počet daného investičného nástroja.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak boli požadované údaje v rozsahu najmenej podľa odseku 3 poskytnuté Národnej banke Slovenska burzou cenných papierov, zahraničnou burzou cenných papierov alebo zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uchovávať údaje podľa odseku 3 najmenej desať rokov. Tieto údaje je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
§79
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce znížiť svoj podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55) musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jeho základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi pod 50 %, 33 % , 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov.

PIATA ČASŤ | GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

§80
(1)
Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade s týmto zákonom.
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom. Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona sa nepovažujú za podnikanie.61a)
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)
§81
(1)
Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a tvoriace záväzok obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi voči klientovi, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov a investičných nástrojov, ak klientom je
a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,
6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.
(2)
Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj
a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom investičných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)
(5)
Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
§82
(1)
Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý
a)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom,
b)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klientskym majetkom, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 86 ods. 3.
(2)
Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné investičné nástroje prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 1, ktoré je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi schopný vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.
§83 Účasť na ochrane klientov
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu.
(2)
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak klientsky majetok prijatý ich pobočkami
a)
nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, alebo
b)
je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento zákon.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi je chránený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť klientsky majetok, a to podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany klientov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy.73) Tým nie je dotknuté ustanovenie § 98 tohto zákona.
(8)
Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)
§83a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, predaja podniku alebo časti podniku obchodníka s cennými papiermi zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo z iného dôvodu má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sám alebo jeho právny nástupca poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany klientov v inom štáte podľa § 83 ods. 2 a 3, je povinný v záujme ochrany klientov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany klientského majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre klientov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov a o dôsledkoch tejto zmeny pre klientov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov,
b)
o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov bude zabezpečovať ochranu klientského majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi, najmä presné označenie tohto systému ochrany klientov, pravidlá ochrany klientského majetku v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas poskytovania investičných služieb na území Slovenskej republiky.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 povinný
a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany klientov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany klientského majetku v porovnaní s ochranou klientského majetku podľa tohto zákona,
b)
písomne uzavrieť s každým klientom, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, osobitnú zmluvu, ktorou sa upravia dôsledky vyplývajúce pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov; ak sa klient rozhodne vybrať svoj klientsky majetok alebo previesť ho inde, obchodník s cennými papiermi je povinný umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1,
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, alebo
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 sa na obchodníka s cennými papiermi nevzťahuje prvý bod a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške z celkovej hodnoty 1,5 % všetkých klientských majetkov chránených podľa tohto zákona.
(4)
Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou na zmenu účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona.
(5)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tohto obchodníka s cennými papiermi v orgánoch fondu.
(6)
Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 66, pričom sa nezúčastňoval ani sa nezúčastňuje na ochrane klientskeho majetku podľa tohto zákona.
§84 Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Výška vstupného príspevku je
a)
5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie sú pri poskytovaní investičných služieb oprávnení nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d),
c)
70 000 Sk pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Výška vstupného príspevku Národnej banky Slovenska je 10 000 000 Sk.
(7)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby, najmenej však 2 500 Sk,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.
(8)
Fond určuje ročný príspevok za rovnakých podmienok pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7. Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodniť niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7.
(9)
Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.
(10)
Výšku mimoriadneho príspevku určuje Národná banka Slovenska pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovným klientom za poskytované investičné služby za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len po prerokovaní v rade fondu.
§85
(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 7.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 1 až 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Národná banka Slovenska stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, Národná banka Slovenska postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. f).
§86
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť záväzky voči klientom počas 48 hodín, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(2)
Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).
(3)
Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.
(5)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.76)
(6)
Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.
(7)
Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.
(8)
Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo investičného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.
§87 Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)
Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v slovenskej mene a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške 90 % z klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Ustanovením tohto odseku nie je dotknuté ustanovenie § 169.
(3)
Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok toho istého klienta u jedného obchodníka s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klientskych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s inými klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klientskom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupnému klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
(4)
Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vyplývajú zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo z osobitných právnych predpisov79) vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(5)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci záznam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.81)
(6)
Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho investičný nástroj nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s investičným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady podľa osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci klientovi alebo inej osobe, ak jej na investičný nástroj klienta alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(7)
Náhrada nepatrí za premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiadať od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto osôb.
(8)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi, ďalší zamestnanci obchodníka s cennými papiermi určení stanovami obchodníka s cennými papiermi a prokurista obchodníka s cennými papiermi,
b)
členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,
h)
audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,
i)
člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
j)
vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
(9)
Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí
a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom,
b)
nadobudli investičné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.
(10)
Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom.
(11)
Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať do fondu v súlade s týmto zákonom.
(12)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§88 Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bez zbytočného odkladu obchodníkovi s cennými papiermi.
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b).
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel poverí. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5)
Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o nároku na investičný nástroj alebo peňažné prostriedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca klienta musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na tomto doklade musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Totožnosť klienta, zástupcu alebo ich splnomocnenca sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom84) alebo
b)
platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za investičné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8)
Výška náhrady za klientsky majetok tvorený investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa investičné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými podľa § 82 ods. 1.
(9)
Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných alebo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do jedného roka, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(10)
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 a § 87 ods. 3 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi s nedostupným klientským majetkom, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
(11)
Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú podľa tohto zákona a všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 90 ods. 3) potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
§89 Vznik a zánik niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, ktorú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká pohľadávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady podľa § 87.
(2)
Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého nedostupný klientsky majetok vyplatil náhrady fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o ručení.
(4)
Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vzťahu k investičnému nástroju, v ktorých sa uvádza výška záväzku.
(5)
Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa klientsky majetok stal nedostupným, uhradenie tej časti klientského majetku, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
(6)
Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok, ochrany a domáhania sa práv fondu voči klientom, obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov87b) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje klientov obchodníkov s cennými papiermi, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 87 ods. 7, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok; pritom fond je oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 81, 87, 88 a 90.
(7)
Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.58e) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 6 aj osoby, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1.
(8)
Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 6. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany vkladov alebo investícií v členských štátoch.
§90 Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)
Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou predtým, ako sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným. Fond nemôže žiadať údaje, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať. Ak sa obchodník s cennými papiermi stal neschopným uhrádzať záväzky klientom z klientskeho majetku, je povinný neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o investičných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním u obchodníka s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad a ich zmeny po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich pokynov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.
(5)
Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné investičné nástroje uschované, spravované, obhospodarované alebo držané obchodníkom s cennými papiermi uchováva fond alebo ním poverená osoba v súlade s osobitným predpismi.88)
(6)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,
c)
uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany klientov.
(7)
Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 6 písm. c).
(8)
Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany vkladov a investícií v iných štátoch. Sprístupniť osobné údaje možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom58f) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§91 Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja cenných papierov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ďalej len „štátne cenné papiere“), nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,
e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
(2)
Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte.
(3)
Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska, banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.
(4)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.
(5)
Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za investičné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)
(8)
Účtovnú závierku fondu overuje audítor.
§92 Orgány fondu
Orgány fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
prezídium fondu,
c)
dozorná rada fondu.
§93 Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Jej funkčné obdobie je štvorročné.
(3)
Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Tromi členmi rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Ďalších štyroch členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83, na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené do fondu podľa § 84 ods. 7. O priebehu schôdze zástupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsledku voľby členov rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.
(4)
Za výkon funkcie člena rady fondu nepatrí odmena. Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(5)
Rada fondu
a)
volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b)
volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,
c)
volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,
e)
schvaľuje stanovy fondu,
f)
schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 5 písm. e),
g)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska,
i)
rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j)
schvaľuje použitie zdrojov fondu,
k)
určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
l)
schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok,
m)
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
n)
schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fondu.
§94 Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí a odvoláva rada fondu.
(2)
Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
(3)
Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene fondu, na platnosť písomných právnych úkonov sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fondu. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu, a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
§95 Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu má siedmich členov, jej funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.
(5)
Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.
(6)
Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o nakladaní s jeho zdrojmi.
(7)
Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.
(8)
Za výkon funkcie člena dozornej rady fondu nepatrí odmena. Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
§96 Kancelária fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.
§97 Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium fondu.
§98 Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi
Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať investičné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.23)

ŠIESTA ČASŤ | CENTRÁLNY DEPOZITÁR

§99
(1)
Centrálny depozitár je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, pre ktorú platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Premena formy centrálneho depozitára sa zakazuje.
(2)
Základné imanie centrálneho depozitára je najmenej 250 000 000 Sk.
(3)
Centrálny depozitár
a)
eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4) a s výnimkou zaknihovaných podielových listov otvorených podielových fondov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu a správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom v samostatnej evidencii [§ 10 ods. 4 písm. c)].
b)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
eviduje zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a na klientskych účtoch členov,
d)
eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e)
prideľuje, mení a ruší ISIN,
f)
poskytuje služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa odseku 4,
g)
zabezpečuje a organizuje systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c),
h)
zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,
i)
vedie zoznamy akcionárov89) pri listinných akciách na meno,
j)
zriaďuje a vedie držiteľské účty pre členov,
k)
eviduje ďalšie údaje, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon.
(4)
Centrálny depozitár môže okrem činností uvedených v odseku 3
a)
zabezpečovať splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta,
b)
uschovávať a spravovať jeden investičný nástroj alebo niekoľko investičných nástrojov na základe zmluvy podľa § 39 alebo 41,
c)
prenajímať bezpečnostné schránky,
d)
poskytovať úvery alebo pôžičky klientovi na účel vykonania obchodu klienta s investičnými nástrojmi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona,15)
e)
zriaďovať klientsky účet u iných centrálnych depozitárov alebo u centrálnych depozitárov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a poskytovať s tým súvisiace služby,
f)
zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa tohto zákona.
(5)
Činnosti uvedené v odseku 4 môže centrálny depozitár vykonávať, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Povolenie na výkon činnosti podľa odseku 3 písm. e) môže byť udelené len jednému centrálnemu depozitárovi. Na centrálneho depozitára, ktorý nemá v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára uvedenú činnosť podľa odseku 3 písm. e), sa ustanovenie odseku 3 písm. e) nevzťahuje.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je centrálnym depozitárom podľa tohto zákona, nesmie vykonávať činnosti uvedené v odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Činnosti uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára vykonáva centrálny depozitár za odplatu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
(9)
Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(10)
Zakladateľmi centrálneho depozitára môžu byť len ministerstvo, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, správcovská spoločnosť, iný centrálny depozitár alebo burza cenných papierov a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(11)
Centrálny depozitár je povinný vydať zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby a formy sa zakazuje. Centrálny depozitár nesmie vydávať prioritné akcie ani zamestnanecké akcie.90)
(12)
Akcionárom centrálneho depozitára môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom centrálneho depozitára.
(13)
Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 71 a § 73 ods. 9 a 10.
(14)
Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(15)
Účastníkmi systému vyrovnania podľa odseku 3 písm. h) je centrálny depozitár, členovia a ďalšie právnické osoby určené prevádzkovým poriadkom.
(16)
Národná banka Slovenska poskytuje krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania. Národná banka Slovenska informuje komisiu o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.
§100 Povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára
(1)
Na vznik a činnosť centrálneho depozitára treba povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Toto povolenia sa udeľuje na žiadosť zakladateľov centrálneho depozitára, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 250 000 000 Sk,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov centrálneho depozitára,
c)
vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a hlasovacích právach,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristu a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári,
g)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami podľa písmena f),
h)
schopnosť akcionárov zakladajúcich centrálny depozitár preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu centrálneho depozitára,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúceho centrálneho depozitára a identifikačné číslo, ak už mu bolo pridelené,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára, a ich podiel na základnom imaní centrálneho depozitára,
c)
výšku základného imania budúceho centrálneho depozitára,
d)
návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár vykonávať svoje činnosti,
e)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,
g)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov centrálneho depozitára,
c)
návrh prevádzkového poriadku centrálneho depozitára (ďalej len „prevádzkový poriadok“),
d)
návrh organizačnej štruktúry centrálneho depozitára,
e)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia tejto žiadosti a jej príloh vo vzťahu k navrhovanému rozsahu činností centrálneho depozitára.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(8)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Za vhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne a bezpečné vykonávanie činnosti centrálneho depozitára.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(11)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za prokuristu centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.
(12)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena dozornej rady centrálneho depozitára a za osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(13)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(14)
Na žiadosť centrálneho depozitára možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu tohto povolenia sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 13.
(15)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. a) a b).
(16)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. d), ak tieto môžu ovplyvniť jeho spôsobilosť vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§101
(1)
Centrálny depozitár nesmie splynúť s inou osobou ani sa rozdeliť. Zakazuje sa predaj centrálneho depozitára alebo jeho časti.33) Centrálny depozitár sa nesmie zlúčiť s inou osobou, ako je centrálny depozitár alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, s obdobným predmetom činnosti. Na takéto zlúčenie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 102.
(2)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára, môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti s likvidáciou až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102. Akciová spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zrušenie podľa § 102, je povinná vrátiť povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
§102 Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby,
c)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára,
d)
rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára,
e)
zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
f)
zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. c), f) g) a h) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. e). Podmienkou na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. d) je preukázanie, že evidenciu podľa § 99 ods. 3 prevezme a výkon činnosti centrálneho depozitára podľa tohto zákona zabezpečí iný centrálny depozitár najneskôr ku dňu zrušenia žiadateľa. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. a). Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby, ktoré nadobúdajú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b), d) až f) podáva centrálny depozitár. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) podáva centrálny depozitár alebo akcionár centrálneho depozitára.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ním určenej lehote požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o majiteľoch podielov na základnom imaní akcionárov centrálneho depozitára a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(7)
Osoba, ktorá sa chce vzdať svojho podielu na základnom imaní centrálneho depozitára alebo na hlasovacích právach v centrálnom depozitári, je povinná tento zámer, ako aj skutočnosť, že centrálny depozitár prestane byť jej dcérskou spoločnosťou, vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(8)
Centrálny depozitár je povinný
a)
na požiadanie písomne informovať Národnú banku Slovenska o akcionároch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaždení centrálneho depozitára vykonávali hlasovacie práva,
b)
písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 7 bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie,
c)
písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach nasvedčujúcich, že člen porušuje tento zákon alebo osobitné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti centrálneho depozitára.
(9)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia.
§103 Prevádzkový poriadok
(1)
Prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob pri vykonávaní činností podľa § 99 ods. 3 a 4 a obsahuje zoznam poskytovaných služieb, ktoré má centrálny depozitár uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(2)
Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postupy vydávania, zmeny náležitostí cenných papierov a zániku cenných papierov, spôsob a postup zmeny podoby cenných papierov, spôsob a postup podávania príkazov na pozastavenia práva nakladať podľa § 28, spôsob a postup registrácie záložného práva na cenné papiere, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientskych účtov členov,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod cenných papierov,
d)
spôsob a postup na podávanie príkazov na registráciu pozastavenie práva nakladať,
e)
spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (§ 53),
f)
pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom člen vykonáva činnosti člena,
g)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby,
h)
pravidlá na udelenie, pozastavenie a odobratie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcií členovi za nedodržiavanie prevádzkového poriadku,
i)
spôsob a postup prideľovania, zmeny a rušenia ISIN,
j)
spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3,
k)
spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,
l)
pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov s cennými papiermi,
m)
určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s cennými papiermi,
n)
určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi vrátane určenia okamihu začiatku vyrovnania ako okamihu, od ktorého príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu,
o)
pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
p)
pravidlá zriadenia a zrušenia držiteľských účtov,
r)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach centrálneho depozitára uvedených v povolení na výkon činnosti centrálneho depozitára.
(3)
Predstavenstvo centrálneho depozitára je povinné predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie návrh prevádzkového poriadku a jeho zmien.
(4)
Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom schválenia Národnou bankou Slovenska. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď jej bol návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené.
(5)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(6)
Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv.
§104 Člen
(1)
Členom môže byť
a)
obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 54, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65,
d)
Národná banka Slovenska,
e)
iný centrálny depozitár,
f)
zahraničný centrálny depozitár.
(2)
Člen vykonáva tieto činnosti:
a)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov týkajú,
b)
eviduje údaje podľa § 99 ods. 3 písm. d) na účtoch majiteľov,
c)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena,
d)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,
e)
podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
(3)
Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.
(4)
Člen môže podávať príkazy na prevod zaknihovaného cenného papiera a na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je bezúhonná, ovláda spôsob podávania príkazov, pozná prevádzkový poriadok a centrálny depozitár jej spôsobilosť na podávanie príkazov osvedčil spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku.
(5)
Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností centrálneho depozitára podľa tohto zákona. Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára bez zbytočného odkladu poskytnúť tieto údaje. Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4,
e)
vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii člena na základe námietky emitenta podľa § 108 ods. 1.
(6)
Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností člena podľa tohto zákona. Centrálny depozitár je povinný na požiadanie člena bez zbytočného odkladu tieto údaje poskytnúť.
(7)
Ak Národná banka Slovenska odobrala členovi povolenie na poskytovanie investičných služieb, táto osoba prestáva byť členom potom, čo Národná banka Slovenska takúto skutočnosť centrálnemu depozitárovi oznámila.
(8)
Členstvo udeľuje na žiadosť centrálny depozitár. Podmienkou na udelenie členstva centrálnym depozitárom je udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 písm. g) a preukázanie splnenia pravidiel prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h). Udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 písm. g) sa nevyžaduje u osôb podľa odseku 1 písm. d) až f).
(9)
Ak člen nedodržiava prevádzkový poriadok, môže mu centrálny depozitár pozastaviť alebo odobrať členstvo. Centrálny depozitár môže členovi pozastaviť členstvo v centrálnom depozitári najdlhšie na jeden rok. Centrálny depozitár je povinný odobratie alebo pozastavenie členstva bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska.
(10)
Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.
§105 Účet majiteľa
(1)
Účet majiteľa obsahuje
a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)
Centrálny depozitár zriadi pre každého člena účet majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mu udelí členstvo. Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky a inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na žiadosť člena.
(3)
Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže na ich žiadosť zriadiť účet majiteľa člen alebo centrálny depozitár. Člen alebo centrálny depozitár zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
(4)
Číselné označenie účtu majiteľa oznámi centrálny depozitár alebo člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majiteľa.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen je povinný odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Centrálny depozitár nie je povinný odovzdať výpis z účtu majiteľa po tom, čo vykoná zápis na ťarchu tohto účtu v prípade, ak je zápis vykonaný z dôvodu zrušenia registra emitenta na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom, a to ak bol emitent vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(8)
Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa
a)
podľa zmluvy; v tomto prípade spôsob a postup evidencie upraví prevádzkový poriadok,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)
Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.
§105a Držiteľský účet
(1)
Držiteľský účet je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje člen. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Tým nie sú dotknuté povinnosti majiteľov cenných papierov podľa § 113 ani ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto alebo osobitného zákona.
(2)
Držiteľský účet obsahuje
a)
číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, pre ktorého bol držiteľský účet zriadený,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f),
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.
(3)
Držiteľský účet môže centrálny depozitár zriadiť len pre člena, ktorý je zahraničným centrálnym depozitárom alebo zahraničnou právnickou osobou s obdobným predmetom činnosti.
(4)
Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti člena a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.
(5)
Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.
(6)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(7)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z držiteľského účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(8)
Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(9)
Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
(10)
Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
§106 Klientsky účet člena
(1)
Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje. Klientsky účet člena nie je účtom podľa § 105.
(2)
Klientsky účet člena obsahuje
a)
číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.
(3)
Centrálny depozitár zriadi členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.
(4)
Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(7)
Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
§107 Register emitenta
(1)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.
(2)
Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
(3)
Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta obsahuje
a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. b) a c), ak je cenný papier evidovaný na účte vedenom centrálnym depozitárom; obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, údaje o jednotlivých cenných papieroch podľa § 105 ods. 1 písm. c) bodov 1 a 2 a podľa § 106 ods. 2 písm. c) bodu 3, ak sú údaje o cenných papieroch evidované na klientskom účte člena,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
(6)
Ak centrálny depozitár eviduje údaje o majiteľoch cenných papierov príslušného emitenta na účtoch majiteľov vedených centrálnym depozitárom, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie majiteľov cenných papierov s uvedením ich
1.
obchodného mena alebo názvu, ak sú právnickými osobami, alebo mena a priezviska, ak sú fyzickými osobami,
2.
identifikačného čísla alebo rodného čísla,
3.
sídla, ak sú právnickými osobami, alebo trvalého pobytu, ak sú fyzickými osobami,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na účtoch týchto majiteľov.
(7)
Ak centrálny depozitár eviduje cenné papiere príslušného emitenta na klientskych účtoch vedených členmi, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné mená, identifikačné čísla a sídla členov,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na týchto klientskych účtoch.
(8)
Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.
(9)
Emitent zaknihovaných akcií na meno môže požiadať centrálny depozitár o vedenie zoznamu akcionárov.89)
(10)
Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno vykoná zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno nezapisuje do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.
(11)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
(12)
Centrálny depozitár vykonáva činnosti súvisiace s vedením zoznamu akcionárov89) na základe zmluvy s emitentom akcií na meno. Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.
(13)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu na účely organizácie valného zhromaždenia alebo organizácie členskej schôdze v prípade družstva výplaty menovitej hodnoty cenných papierov a výnosov z cenných papierov zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov. Tento zoznam sa nepovažuje za výpis z registra emitenta. Zoznam podľa prvej vety obsahuje údaje podľa odseku 6. Ak centrálny depozitár vedie predmetné cenné papiere na účte majiteľa podľa § 164 a súčasne vedie cenné papiere na účte majiteľa podľa § 105, odovzdá centrálny depozitár emitentovi samostatne zoznam za majiteľov účtov podľa § 164 a samostatný zoznam za majiteľov účtov zriadených podľa § 105.
§107a Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)
Od okamihu prijatia príkazu na registráciu prevodu nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.
(2)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu účastníka systému vyrovnania vedeného v tomto systéme vyrovnania na splnenie záväzkov účastníka systému vyrovnania vyplývajúcich z jeho účasti v systéme vyrovnania v deň vyhlásenia konkurzu.
(3)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknutá povinnosť systému vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané v deň vyhlásenia konkurzu, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu známe a účastníci systému vyrovnania, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu nebolo známe, a to ani z oznámení podľa odsekov 7 a 8.
(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania sa zakazuje.
(5)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(6)
Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov a sú z neho vylúčené. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.
(7)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto systému vyrovnania.
(8)
Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.
(9)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.
§108 Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)
Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Centrálny depozitár je povinný na základe námietky emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykonať opravu alebo doplnenie aj v evidencii člena a o tejto skutočnosti člena bez zbytočného odkladu informovať. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(2)
Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, burzy cenných papierov alebo centrálneho depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(3)
Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny depozitár a člen povinní viesť dokumentáciu.
(4)
Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena alebo v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa alebo registra s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu. Ustanovenie § 105 ods. 7 tým nie je dotknuté.
(5)
Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(6)
Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty majiteľa vedie.
(8)
Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.
§109 Utajované skutočnosti
(1)
Údaje v evidencii centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d) alebo člena podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) sú centrálny depozitár a člen povinní utajovať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny depozitár alebo člen údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
§110
(1)
Centrálny depozitár je povinný podať informáciu o utajovaných skutočnostiach podľa § 109 ods. 1
a)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
c)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,93)
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
e)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,
f)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
g)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,97)
h)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a,
i)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu,97a)
j)
Vojenskému spravodajstvu pri výkone jeho pôsobnosti podľa osobitného zákona.97b)
(2)
Na účely podľa odseku 1 a na účely podľa § 107 ods. 8 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa.
(3)
Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.
(4)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. a) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.
(5)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
§110a
(1)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§111 Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)
Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie,
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
(2)
Centrálny depozitár je povinný údaje podľa odseku 1 poskytnúť burze cenných papierov, Národnej banke Slovenska a členom najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.
(3)
Centrálny depozitár a člen sú povinní každý pracovný deň uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov, najmä
a)
obchodné meno emitenta, druh cenného papiera a ISIN,
b)
počet prevedených kusov cenného papiera pri každej emisii,
c)
priemernú cenu pri každej emisii, pri ktorej boli prevedené cenné papiere.
(4)
Povinnosť uverejňovania podľa odseku 3 sa vzťahuje na člena, len ak zaevidoval odplatný prevod cenných papierov medzi ním vedenými účtami majiteľa. Povinnosť uverejňovania podľa odseku 3 môže člen zabezpečiť prostredníctvom centrálneho depozitára, ak sa tak dohodnú.

SIEDMA ČASŤ | OCHRANA FINANČNÉHO TRHU

§112
(1)
Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cenných papierov nesmie používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov, najmä ponúkať výhody, ktorých splnenie nemôže zaručiť alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením týchto povinností. Ustanovenia Obchodného zákonníka o nekalej súťaži nie sú dotknuté.
(2)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov je povinný do siedmich dní odo dňa účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho voľbe do týchto orgánov oznámiť Národnej banke Slovenska, burze cenných papierov a emitentovi údaje o majetkovom podiele v iných obchodných spoločnostiach a o členstve v orgánoch iných obchodných spoločností. Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu je tiež povinný oznámiť každú zmenu týchto údajov v lehote do siedmich dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(3)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov (ďalej len „kótované akcie“) je okrem údajov podľa odseku 2 povinný oznámiť Národnej banke Slovenska, burze cenných papierov a emitentovi údaje o zmene jeho podielu na základnom imaní emitenta v lehote do troch dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(4)
Burza cenných papierov je povinná bez zbytočného odkladu uverejniť informáciu podľa odseku 3.
§113 Oznamovacia povinnosť
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne podiel na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných akcií, ktorý predstavuje viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií, je povinná do troch pracovných dní nasledujúcich po dni nadobudnutia týchto akcií písomne oznámiť emitentovi, centrálnemu depozitárovi a Národnej banke Slovenska prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; to platí aj v prípade, ak podiel klesne pod uvedené limity. Rovnakú povinnosť majú právnické osoby a fyzické osoby konajúce v zhode.55)
(2)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta sa určí ako pomer súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ktoré má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vo svojom majetku, k súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo. Hlasovacie právo spojené s dočasným listom prijatým na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov sa považuje za hlasovacie právo spojené s akciou, ktorú dočasný list nahrádza. Na účely tohto zákona sa prioritné akcie, pri ktorých stanovy vylučujú hlasovacie právo, považujú za akcie, s ktorými hlasovacie právo spojené nie je, a to aj v prípadoch, keď podľa osobitného zákona98) hlasovacie právo dočasne nadobúdajú.
(3)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa zvyšuje o hlasy, ktoré
a)
je táto fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená vykonávať vo vlastnom mene, ale na účet ich majiteľa,
b)
sú držané treťou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, s ktorou táto právnická osoba alebo fyzická osoba uzavrela písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý spoločný postup riadenia emitenta podľa odseku 1 prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv,
c)
sú vykonávané majiteľom akcií na pokyn a v prospech tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa zmluvy o výkone hlasovacích práv,
d)
môže nadobudnúť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 alebo osoba uvedená v písmenách a) až c) v súlade so zmluvou na základe jednostranného prejavu vôle; v tomto prípade sa lehota podľa odseku 1, počíta odo dňa uzavretia zmluvy,
e)
je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená vykonávať na základe zmluvy o správe akcií alebo uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia a ak jej majiteľ akcií neudelil pokyny týkajúce sa hlasovania.
(4)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa znižuje o hlasy, ktoré je oprávnená vykonávať
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 na účet inej osoby, ako je osoba ňou priamo alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba ju ovládajúca,
b)
iná osoba na základe zmluvy o správe akcií alebo zmluvy o uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia, pričom nie je viazaná pokynmi právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1.
(5)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
tieto údaje o osobe podľa odseku 1:
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; u zahraničnej fyzickej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a ISIN kótovaných akcií emitenta, v ktorom má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 podiel na hlasovacích právach podľa odseku 1,
c)
výšku podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta podľa písmena b),
d)
štruktúru podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta určenú podľa odsekov 2 až 4,
e)
výšku podielu jednotlivých osôb konajúcich v zhode na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných cenných papierov, ak majú povinnosť podľa odseku 1 fyzické osoby alebo právnické osoby konajúce v zhode,55)
f)
deň, keď právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 vznikla povinnosť podľa odseku 1.
Za osoby konajúce v zhode55) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 jedna z nich; túto skutočnosť uvedie v oznámení podľa odseku 1.
(6)
Centrálny depozitár je povinný uverejniť údaje podľa odseku 5, s výnimkou rodného čísla alebo dátumu narodenia fyzickej osoby, v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je v omeškaní so splnením povinnosti podľa odseku 1, nesmie po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla. Pri prekročení podielu, pri ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie táto právnická osoba alebo fyzická osoba po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla nad podiel, ktorého prekročenie už oznámila.
§114 Ponuka na prevzatie
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, ponukou na prevzatie sa rozumie verejný návrh na uzatvorenie zmluvy podľa osobitného predpisu,99) ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií cieľovej spoločnosti alebo ich časti alebo výmena týchto akcií alebo ich časti za iné cenné papiere, ktorý je určený akcionárom tejto spoločnosti a je vyhlásený na základe povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo dobrovoľne a ktorý nasleduje po nadobudnutí kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti alebo má za cieľ nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti; akciami sa na účely ponuky na prevzatie rozumejú akcie, dočasné listy a iné prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte.
(2)
Cieľovou spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie. Kontrolným podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel najmenej 33 % na hlasovacích právach spojených s akciami jednej cieľovej spoločnosti. Pri výpočte kontrolného podielu sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie alebo ktorej vznikla povinnosť uskutočniť ponuku na prevzatie (ďalej len „navrhovateľ"), osoby konajúce v zhode s navrhovateľom, členovia ich orgánov, ak ide o právnické osoby, cieľová spoločnosť, členovia orgánov cieľovej spoločnosti a akcionári sú pri príprave ponuky na prevzatie a v jej priebehu povinní konať tak, aby v súvislosti s ponukou na prevzatie nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi, najmä k manipulácii s trhom podľa § 131a, a prijať opatrenia na zamedzenie predčasného šírenia informácií, šírenia nepravdivých informácií, ako aj zneužitia dôverných informácií súvisiacich s ponukou na prevzatie.
(4)
Navrhovateľ môže zverejniť oznámenie o ponuke na prevzatie podľa § 115 ods. 1, v rámci ktorej ponúka peňažné protiplnenie, len ak disponuje dostatočnými peňažnými prostriedkami na jeho poskytnutie; ak chce navrhovateľ poskytnúť inú formu protiplnenia, môže zverejniť oznámenie o ponuke na prevzatie, len ak vykonal všetky opatrenia umožňujúce jeho poskytnutie.
(5)
Ponuku na prevzatie podľa tohto zákona možno uskutočniť len na regulovanom trhu.
(6)
Na účely ponuky na prevzatie sa osobou konajúcou v zhode rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spolupracuje s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou na základe ústnej alebo písomnej dohody, či už výslovnej, alebo uzatvorenej iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chceli jej účastníci prejaviť, pričom táto spolupráca je zameraná na nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti alebo na zmarenie úspešného výsledku ponuky na prevzatie. Osoby kontrolované inou osobou podľa § 8 písm. h) sa považujú za osoby konajúce v zhode s touto inou osobou alebo medzi sebou navzájom.
(7)
Cieľová spoločnosť nesmie byť vo svojej činnosti ponukou na prevzatie obmedzovaná po dlhšiu ako nevyhnutnú dobu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 118g.
§115 Oznámenie o ponuke na prevzatie
(1)
Navrhovateľ je povinný rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie alebo vznik povinnosti uskutočniť ponuku na prevzatie bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predstavenstvu cieľovej spoločnosti a Národnej banke Slovenska. V prípade povinnej ponuky na prevzatie navrhovateľ v oznámení uvedie aj deň a dôvody vzniku tejto povinnosti a k oznámeniu určenému Národnej banke Slovenska priloží žiadosť o určenie znalca alebo znalecký posudok spĺňajúci podmienky podľa § 118g ods. 7 a 8. Navrhovateľ je povinný oznámenie o ponuke na prevzatie zverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením v Slovenskej republike a v tých členských štátoch, na regulovaných trhoch ktorých boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie; v prípade zverejnenia oznámenia o ponuke na prevzatie vo viacerých periodikách sa za zverejnenie ponuky na prevzatie považuje dátum prvého zverejnenia.
(2)
Bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia podľa odseku 1
a)
predstavenstvo cieľovej spoločnosti oboznámi s jeho obsahom dozornú radu cieľovej spoločnosti,
b)
predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušné orgány navrhovateľa, ak je právnickou osobou, oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, a ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.
(3)
Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám získaným od navrhovateľa v súvislosti s ponukou na prevzatie až do jej zverejnenia. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zástupcov zamestnancov, zamestnancov a akcionárov cieľovej spoločnosti, ktorí získali informácie v súvislosti s ponukou na prevzatie.
§116 Návrh ponuky na prevzatie
(1)
Navrhovateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 115 ods. 1 predložiť písomný návrh ponuky na prevzatie Národnej banke Slovenska spolu s dokladmi preukazujúcimi toto zverejnenie; v prípade, že oznámenie bolo potrebné zverejniť vo viacerých členských štátoch, začína lehota na predloženie návrhu ponuky na prevzatie plynúť odo dňa toho zverejnenia, ktoré sa uskutočnilo najneskôr. Ak ide o ponuku na prevzatie, pri ktorej Národná banka Slovenska určila znalca, začína lehota desiatich pracovných dní plynúť od vypracovania znaleckého posudku.
(2)
Návrh ponuky na prevzatie obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu navrhovateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia navrhovateľa, ak je fyzickou osobou; ak navrhovateľ koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, aj obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, na ktorej účet navrhovateľ koná,
b)
obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti,
c)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstará nadobudnutie cenných papierov cieľovej spoločnosti v rámci ponuky na prevzatie a ktorý zabezpečí úkony potrebné na jej uskutočnenie,
d)
lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 70 kalendárnych dní, ak tento zákon neustanovuje inak; lehota začína plynúť odo dňa zverejnenia ponuky na prevzatie,
e)
počet, druh, formu, podobu, menovitú hodnotu a ISIN akcií, na ktoré sa ponuka na prevzatie vzťahuje,
f)
počet, druh, formu, podobu a menovitú hodnotu akcií cieľovej spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku navrhovateľa alebo osôb konajúcich v zhode s navrhovateľom, vrátane údaja o čase ich nadobudnutia a nadobúdacej cene a údaja o predaji akcií cieľovej spoločnosti týmito osobami v posledných 12 mesiacoch,
g)
určenie počtu cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, vrátane údaja o tom, či sa ponuka vzťahuje na nadobudnutie všetkých alebo iba určitého počtu akcií cieľovej spoločnosti (ďalej len „čiastočná ponuka na prevzatie"),
h)
informáciu, či navrhovateľ uplatňuje podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť; navrhovateľ v tom prípade uvedie aj spôsob a lehotu, v ktorej osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali, oznámi splnenie alebo nesplnenie podmienky,
i)
protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti; ak sa navrhuje odkúpenie akcií cieľovej spoločnosti, uvedie sa kúpna cena ponúkaná za jednu akciu rovnakého druhu a formy; ak sa navrhuje výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedie sa počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota týchto cenných papierov a ich výmenný pomer za akcie cieľovej spoločnosti; cena alebo výmenný pomer zastupiteľných cenných papierov musia byť určené rovnako pre všetky osoby, ktorým je určená ponuka na prevzatie,
j)
metódy použité na určenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru podľa písmena i) vrátane uvedenia údajov o tom, či použitá metóda zohľadňuje výnosy cieľovej spoločnosti a hodnotu obchodného majetku vrátane nehmotného majetku cieľovej spoločnosti a či hodnota tohto majetku a výnosy cieľovej spoločnosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti,
k)
údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov navrhovateľa vyplývajúcich z ponuky na prevzatie a údaje o prípadnom predpokladanom zadlžení navrhovateľa súvisiacom s plnením týchto záväzkov,
l)
spôsob, akým možno prijať ponuku na prevzatie, vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, spôsobu, podmienok a postupu pri platení kúpnej ceny alebo realizácii výmeny cenných papierov,
m)
pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie alebo pre odstúpenie od zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie podľa § 118c,
n)
ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti; vždy sa uvedú tie ciele a zámery, ktoré sa týkajú budúceho využitia jej majetku, pokračovania v jej podnikateľskej činnosti, reorganizácie cieľovej spoločnosti a spoločností ovládaných cieľovou spoločnosťou, zmien v štatutárnom orgáne a dozornom orgáne, zmien stanov, zmien v počte zamestnancov a podmienkach zamestnanosti a účasti zamestnancov na zisku a riadení,
o)
náhradu ponúkanú za neuplatnenie práv podľa § 118h, ak sa na cieľovú spoločnosť režim neuplatnenia práv vzťahuje, vrátane údajov o metóde použitej na určenie jej výšky a o spôsobe, podmienkach a postupe jej poskytnutia,
p)
meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá koná v zhode s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu takej osoby, ak ide o právnickú osobu; v prípade právnických osôb sa uvedie aj ich vzťah s navrhovateľom a s cieľovou spoločnosťou,
q)
právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorené v súvislosti s ponukou na prevzatie medzi navrhovateľom a akcionármi cieľovej spoločnosti, a ktoré súdy sú príslušné na riešenie sporov z ponuky na prevzatie,
r)
ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie akcionárov cieľovej spoločnosti o ponuke na prevzatie.
(3)
Čiastočnú ponuku na prevzatie možno vyhlásiť, len ak sa navrhovateľ súčasne zaviaže, že ak v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie dôjde k prekročeniu určeného počtu akcií cieľovej spoločnosti, pomerne, spôsobom podľa § 118b ods. 3, uspokojí všetky osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali; návrh ponuky na prevzatie musí v tom prípade obsahovať aj spôsob a lehotu, v ktorej navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku.
(4)
Podmienky ponuky na prevzatie musia byť pre všetkých majiteľov zastupiteľných akcií cieľovej spoločnosti rovnaké.
(5)
Údaje uvedené v návrhu ponuky na prevzatie musia byť úplné a pravdivé, vypracované s odbornou starostlivosťou, nesmú mať klamlivý alebo zavádzajúci charakter a musia akcionárom cieľovej spoločnosti v dostatočnom časovom predstihu poskytovať všetky dostupné informácie na to, aby mohli s plnou znalosťou veci prijať rozhodnutie o ponuke na prevzatie. Za správnosť údajov obsiahnutých v návrhu ponuky na prevzatie zodpovedá navrhovateľ.
(6)
Pred schválením návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska navrhovateľ nesmie tento návrh zverejniť.
§117 Konanie o návrhu ponuky na prevzatie
(1)
Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, Národná banka Slovenska v lehote desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia zamietne. Národná banka Slovenska môže do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného návrhu ponuky na prevzatie uložiť navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky na prevzatie alebo aby opravil nesprávne údaje. Národná banka Slovenska môže ďalej navrhovateľovi uložiť, aby preukázal niektoré skutočnosti vyplývajúce z návrhu ponuky na prevzatie, najmä pôvod a dostatočnosť zdrojov určených na splnenie záväzkov z ponuky na prevzatie, a v prípade navrhovaného protiplnenia formou výmeny nadobúdaných akcií za iné cenné papiere oprávnenie navrhovateľa nakladať s cennými papiermi ponúkanými ako protiplnenie. Ak Národná banka Slovenska uloží navrhovateľovi, aby doplnil alebo opravil údaje alebo aby preukázal určité skutočnosti, určí navrhovateľovi lehotu na opätovné predloženie návrhu ponuky na prevzatie; táto lehota nemôže byť dlhšia ako 15 pracovných dní. Po opätovnom predložení návrhu ponuky na prevzatie začína plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia Národnou bankou Slovenska v dĺžke piatich pracovných dní.
(2)
Návrh ponuky na prevzatie, ktorý nebol doplnený alebo opravený podľa odseku 1 alebo bol predložený po uplynutí lehoty určenej na jeho opätovné predloženie, Národná banka Slovenska zamietne.
(3)
Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska schváli v lehote podľa odseku 1.
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1, ktorým Národná banka Slovenska uložila navrhovateľovi, aby doplnil alebo opravil údaje alebo aby preukázal určité skutočnosti, a proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
(5)
Konanie o návrhu ponuky na prevzatie je možné prerušiť podľa osobitného zákona.20)
(6)
Zamietnutím návrhu ponuky na prevzatie nezaniká povinnosť podľa § 118g a § 119 v spojení s § 170 ods. 3, pokiaľ cieľová spoločnosť nezrušila rozhodnutie, na základe ktorého jej táto povinnosť vznikla.
§118
(1)
Ponuku na prevzatie schválenú Národnou bankou Slovenska navrhovateľ bez zbytočného odkladu doručí cieľovej spoločnosti a zverejní podľa § 115 ods. 1. Účinky ponuky na prevzatie schválenej Národnou bankou Slovenska nastávajú jej zverejnením.
(2)
Bez zbytočného odkladu po zverejnení schválenej ponuky na prevzatie predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušný orgán navrhovateľa, ak je právnickou osobou, oboznámia s jej obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, a ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.
(3)
Po zverejnení ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný najmenej raz týždenne zverejňovať stav svojho podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti a údaje o vývoji ponuky na prevzatie, najmä počet a menovitú hodnotu akcií, vo vzťahu ku ktorým došlo k prijatiu ponuky na prevzatie.
(4)
Po uplynutí lehoty platnosti ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný zverejniť výsledok ponuky na prevzatie.
§118a Odvolanie ponuky na prevzatie a jej zmeny
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, ponuku na prevzatie možno odvolať, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovateľa alebo osoby, ktorá s ním koná v zhode. Ponuku na prevzatie nemožno odvolať, ak ju spôsobom v nej určeným prijme prvý záujemca.
(2)
Ponuku na prevzatie možno zmeniť, a to aj opakovane, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovateľa alebo osoby, ktorá s ním koná v zhode; to neplatí pre zmeny, ktoré sa týkajú zvýšenia ceny alebo výmenného pomeru alebo zlepšenia iných podmienok ponuky na prevzatie. Zmena ponuky na prevzatie nesmie zhoršovať podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie. Zmenu ponuky na prevzatie možno vykonať najneskôr päť pracovných dní pred skončením platnosti ponuky na prevzatie. Lehota platnosti ponuky na prevzatie musí od zverejnenia jej zmeny plynúť ešte najmenej päť obchodných dní organizátora regulovaného trhu.
(3)
Odvolanie ponuky na prevzatie a zmena ponuky na prevzatie podliehajú schváleniu Národnej banky Slovenska. Na konania o odvolaní ponuky na prevzatie a zmene ponuky na prevzatie sa primerane vzťahuje § 117. Národná banka Slovenska môže zakázať odvolanie ponuky na prevzatie alebo zmenu ponuky na prevzatie aj vtedy, ak by to mohlo viesť k negatívnemu ovplyvneniu činnosti cieľovej spoločnosti, jej zaťažovaniu ponukou na prevzatie na neprimerane dlhú dobu alebo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi.
(4)
Zmenu ponuky na prevzatie alebo odvolanie ponuky na prevzatie vrátane údaja týkajúceho sa ich schválenia navrhovateľ bez zbytočného odkladu zverejní podľa § 115 ods. 1. Účinky odvolania ponuky na prevzatie a účinky zmeny ponuky na prevzatie nastávajú ich zverejnením.
(5)
Zmena ponuky na prevzatie, ktorá zlepšuje podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie, sa vzťahuje aj na akcionárov cieľovej spoločnosti, ktorí prijali ponuku na prevzatie pred zverejnením jej zmeny; tí však môžu až do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie predĺženej podľa odseku 2 odvolať prijatie pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v dôsledku tohto prijatia.
(6)
Ak po zverejnení ponuky na prevzatie a pred uplynutím lehoty jej platnosti navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom nadobudne akcie cieľovej spoločnosti za protiplnenie vyššie, ako je ponúkané v schválenej ponuke na prevzatie, navrhovateľ je povinný zvýšiť ponúkané protiplnenie tak, aby nebolo nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré poskytol za nadobudnutie akcií cieľovej spoločnosti.
(7)
Lehota na poskytnutie protiplnenia nemôže byť dlhšia ako lehota obvyklá na regulovanom trhu, kde sa ponuka na prevzatie uskutočňuje, najviac však 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
§118b Výsledky ponuky na prevzatie
(1)
Ak bol pri čiastočnej ponuke na prevzatie prekročený určený počet akcií, platí, že sa uzatvorená zmluva mení v počte akcií, ktorých sa týka. Osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali, sa uspokoja pomerne v závislosti od celkového počtu akcií, ktoré sú predmetom prijatej ponuky na prevzatie. Navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku. Navrhovateľ túto informačnú povinnosť plní v súčinnosti s organizátorom regulovaného trhu.
(2)
Ak bola ponuka na prevzatie podmienená nadobudnutím určitého minimálneho počtu akcií, oznámi navrhovateľ osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali, skutočnosť, či táto podmienka bola alebo nebola splnená.
(3)
Výšku pomerného uspokojenia podľa odseku 1, splnenie alebo nesplnenie podmienky podľa odseku 2 navrhovateľ oznámi spôsobom a v lehote uvedenej v ponuke na prevzatie, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak platí, že uzatvorenie zmluvy bolo oznámené alebo že podmienka bola splnená.
(4)
Ak navrhovateľ pri čiastočnej ponuke na prevzatie neoznámi osobám, ktoré ju prijali, výšku pomerného uspokojenia v lehote podľa odseku 3, platí, že zmluva bola uzatvorená v plnom rozsahu prijatých ponúk na prevzatie; k obmedzeniu počtu akcií, ktoré si navrhovateľ určil v ponuke na prevzatie, sa neprihliada.
(5)
Navrhovateľ nesmie oznámiť uzatvorenie zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti ponuky na prevzatie.
(6)
Bez zbytočného odkladu po splnení oznamovacích povinností voči osobám, ktoré prijali ponuku na prevzatie, alebo po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 3 navrhovateľ zverejní súhrnné oznámenie o výsledkoch ponuky na prevzatie a zašle ho cieľovej spoločnosti.
§118c Odstúpenie od zmluvy
(1)
Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie prijal, odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, ak organizátor regulovaného trhu neustanoví inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.
(2)
Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia čiastočnej ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie prijal, odstúpiť do desiatich kalendárnych dní od doručenia oznámenia pomerného uspokojenia a jeho výšky.
§118d Povinnosti orgánov cieľovej spoločnosti
(1)
Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti, dozornej rady cieľovej spoločnosti a členovia výkonných orgánov cieľovej spoločnosti nesmú od oznámenia o ponuke na prevzatie podľa § 115 do zverejnenia výsledkov ponuky na prevzatie prijímať žiadne opatrenia a vykonávať žiadne úkony s výnimkou rokovania o výhodnejších podmienkach ponuky na prevzatie a vyvolania konkurenčnej ponuky na prevzatie, ktoré sú spôsobilé zabrániť akcionárom cieľovej spoločnosti v možnosti prijať so znalosťou veci slobodné rozhodnutie o ponuke na prevzatie; to neplatí, ak tieto opatrenia a úkony vopred, v priebehu lehoty platnosti ponuky na prevzatie, schválilo valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok podľa osobitného predpisu.100)
(2)
Postup podľa odseku 1 sa uplatní aj v prípade opatrení a úkonov, o ktorých sa rozhodlo pred začiatkom plynutia lehoty podľa odseku 1, ak ešte neboli uskutočnené; to neplatí, ak sú súčasťou bežnej činnosti cieľovej spoločnosti a ich uskutočnenie nemôže spôsobiť zmarenie ponuky na prevzatie.
(3)
Orgány cieľovej spoločnosti alebo osoby podľa odseku 1, v ktorých pôsobnosti je prijatie príslušného rozhodnutia, nesmú najmä
a)
rozhodnúť o zvýšení základného imania,
b)
rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné právo na upísanie akcií cieľovej spoločnosti, alebo dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie cieľovej spoločnosti,
c)
rozhodnúť o kúpe vlastných akcií,
d)
zaviazať spoločnosť na plnenie bez primeranej protihodnoty,
e)
uskutočniť právne úkony, v dôsledku ktorých sa podstatne zmenia majetkové pomery cieľovej spoločnosti.
(4)
Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti v spolupráci s členmi dozornej rady cieľovej spoločnosti s výnimkou tých, ktorí uskutočňujú konkurenčnú ponuku na prevzatie, sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ponuky na prevzatie vypracovať spoločné stanovisko k ponuke na prevzatie, v ktorom sa musia vyjadriť,
a)
či je ponuka na prevzatie v súlade so záujmami akcionárov, zamestnancov a veriteľov cieľovej spoločnosti spolu s uvedením dôvodov, o ktoré sa toto stanovisko opiera,
b)
k dôsledkom, ktoré prinesie realizácia ponuky na prevzatie vo vzťahu k záujmom cieľovej spoločnosti, záujmom jej akcionárov, veriteľov a osobitne zamestnancov,
c)
k strategickým plánom navrhovateľa týkajúcim sa cieľovej spoločnosti a ich predpokladanému dopadu na zamestnanosť a umiestnenie výkonu podnikateľských činností cieľovej spoločnosti.
(5)
Stanovisko musí ďalej obsahovať aj
a)
prípadné rozdielne názory jeho spracovateľov,
b)
upozornenie na prípadné právne vady alebo faktické vady ponuky na prevzatie,
c)
údaje o prípadnom konflikte záujmov spracovateľov stanoviska a záujmu cieľovej spoločnosti alebo akcionárov vrátane údaja, či sú členovia predstavenstva akcionármi cieľovej spoločnosti.
(6)
Spracovatelia stanoviska oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, alebo ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov. Zároveň im určia dostatočnú lehotu na vyjadrenie sa k tomuto stanovisku, ktorá nemôže byť kratšia ako tri pracovné dni. Ak je spracovateľom stanoviska v tejto lehote doručené stanovisko zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti alebo priamo zamestnancov cieľovej spoločnosti k dôsledkom ponuky na prevzatie na zamestnanosť, toto stanovisko sa pripojí k stanovisku k ponuke na prevzatie.
(7)
Stanovisko k ponuke na prevzatie je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné do dvoch pracovných dní od jeho vypracovania zaslať navrhovateľovi a zverejniť podľa § 115 ods. 1; ak sa stanovisko k ponuke na prevzatie dopĺňa podľa odseku 6, plynie táto lehota odo dňa jeho doplnenia. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti tiež zabezpečí, aby bolo stanovisko k ponuke na prevzatie až do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie dostupné na nahliadnutie v sídle cieľovej spoločnosti akcionárom cieľovej spoločnosti, zamestnancom cieľovej spoločnosti a ich zástupcom. Na požiadanie akcionára cieľovej spoločnosti a na jeho náklady je predstavenstvo v tejto lehote povinné stanovisko akcionárovi doručiť, a to na ním uvedenú adresu, ak stanovy neurčia inak.
§118e Konkurenčná ponuka na prevzatie
(1)
Konkurenčnou ponukou na prevzatie je ponuka na prevzatie, ktorú v lehote platnosti inej ponuky na prevzatie, vo vzťahu k akciám tej istej cieľovej spoločnosti, uskutoční iný navrhovateľ. Na konkurenčnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôže vyhlásiť osoba konajúca v zhode s navrhovateľom, a to od doby zverejnenia ponuky na prevzatie až do uplynutia lehoty jej platnosti.
(3)
Cieľová spoločnosť je povinná zaobchádzať rovnako so všetkými vzájomne si konkurujúcimi navrhovateľmi.
(4)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu písomne informovať navrhovateľa pôvodnej ponuky na prevzatie o doručení konkurenčnej ponuky na prevzatie.
(5)
Konkurenčná ponuka na prevzatie musí byť zverejnená aspoň päť pracovných dní pred skončením platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie a lehota jej platnosti musí byť rovnako dlhá ako lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie, najmenej však desať pracovných dní.
(6)
Ak by sa mala lehota platnosti konkurenčnej ponuky na prevzatie skončiť neskôr ako lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie, predlžuje sa lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie tak, aby sa obidve tieto ponuky skončili v ten istý deň, najviac však o 30 kalendárnych dní.
(7)
Navrhovateľ pôvodnej ponuky na prevzatie môže najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty jej platnosti ponuku na prevzatie odvolať; oznámenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie dôvody odvolania ponuky na prevzatie, zašle Národnej banke Slovenska a zverejní ho. Ustanovenia § 118a o odvolaní ponuky na prevzatie sa na odvolanie pôvodnej ponuky nevzťahuje. Odvolanie pôvodnej ponuky na prevzatie je účinné dňom jeho zverejnenia. Odvolanie pôvodnej ponuky na prevzatie zároveň navrhovateľ písomne oznámi všetkým osobám, ktoré podľa jeho vedomosti prijali túto ponuku na prevzatie pred jej odvolaním, a zároveň ich informuje o možnosti prijať konkurenčnú ponuku na prevzatie. Organizátor regulovaného trhu je povinný poskytnúť navrhovateľovi súčinnosť.
(8)
Ak navrhovateľ v lehote podľa odseku 7 nezverejní oznámenie o odvolaní ponuky na prevzatie, má sa za to, že na ponuke na prevzatie trvá.
(9)
Akcionári cieľovej spoločnosti, ktorí prijali pôvodnú ponuku na prevzatie, môžu do uplynutia lehoty platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie odvolať prijatie pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na jej základe bez sankcií.
§118f Spolupráca v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)
Návrh ponuky na prevzatie schválený podľa tohto zákona platí v každom členskom štáte, v ktorom sú akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalšie schválenie orgánom dohľadu tohto členského štátu sa nevyžaduje.
(2)
Navrhovateľ je povinný návrh ponuky na prevzatie preložiť do jazyka požadovaného právnymi predpismi príslušného členského štátu podľa odseku 1 a doplniť návrh ponuky na prevzatie podľa požiadaviek orgánu dohľadu príslušného členského štátu podľa odseku 1.
(3)
Ak návrh ponuky na prevzatie vo vzťahu k cieľovej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, schválil orgán dohľadu iného členského štátu, ak sa takéto schválenie podľa právneho poriadku tohto štátu vyžaduje, návrh ponuky na prevzatie platí aj v Slovenskej republike. Ďalšie schválenie návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska sa nevyžaduje. Listiny a podklady súvisiace s ponukou na prevzatie musia byť preložené do štátneho jazyka a spolu s prekladom doručené Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže požadovať doplnenie návrhu ponuky na prevzatie, iba ak sa požadovaný údaj týka formálnych náležitostí, ktoré sa musia splniť v súvislosti s prijatím ponuky na prevzatie, poskytnutím protiplnenia pri prijatí ponuky na prevzatie v rámci lehoty jej platnosti a daňového režimu, ktorému podlieha protiplnenie ponúknuté akcionárom.
§118g Povinná ponuka na prevzatie
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti, je povinná uskutočniť ponuku na prevzatie všetkých akcií tejto spoločnosti (ďalej len „povinná ponuka na prevzatie").
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobudla kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti v dôsledku ponuky na prevzatie uskutočnenej v súlade s týmto zákonom, a ak táto ponuka nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h),
b)
právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára cieľovej spoločnosti, ak tento akcionár splnil povinnosť podľa odseku 1 alebo ak sa v dôsledku právneho nástupníctva nezvyšuje podiel tohto akcionára na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti,
c)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie cieľovej spoločnosti kúpou podniku alebo jeho časti postupom podľa osobitného zákona,21)ak sa v dôsledku toho nezvýšil jej podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti,
d)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu konajúcu v zhode s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ak sa nemení jej celkový podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti spolu s osobami konajúcimi v zhode a dochádza iba k zmenám jeho vnútornej štruktúry.
(3)
Ak k dosiahnutiu alebo prekročeniu kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti zakladajúceho povinnosť podľa odseku 1 došlo konaním v zhode, majú túto povinnosť všetky osoby konajúce v zhode; povinnosť je splnená, ak ponuku na prevzatie vyhlási ktorákoľvek z nich. Zo zmlúv uzatvorených v rámci ponuky na prevzatie sú osoby konajúce v zhode zaviazané spoločne a nerozdielne. Za konanie v zhode podľa odseku 1 sa považuje konanie podľa § 114 ods. 6 medzi osobami, ktoré sú alebo sa v dôsledku nadobudnutia akcií stanú akcionármi cieľovej spoločnosti.
(4)
Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka aspoň časť plnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie.
(5)
Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti; primeranosť protiplnenia sa doloží znaleckým posudkom, ktorý sa vypracúva podľa osobitného predpisu.101)
(6)
Za primerané sa považuje protiplnenie, ktoré nie je nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, a zároveň nie je nižšie ako protiplnenie stanovené znaleckým posudkom a zároveň nemôže byť nižšie ako hodnota čistého obchodného imania vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie. V prípade kótovaných akcií primerané protiplnenie súčasne nemôže byť nižšie ako priemerný kurz týchto akcií dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.
(7)
Výber znalca na určenie výšky protiplnenia vykoná Národná banka Slovenska zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu.102) Za znalcamožno určiť právnickú osobu z odboru podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov. Znalecký posudok na stanovenie výšky protiplnenia musí určovať všeobecnú hodnotu majetku podniku vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku stanovenú v peniazoch.
(8)
Na účely stanovenia výšky protiplnenia možno použiť aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, ak medzi jeho vypracovaním a vznikom tejto povinnosti neuplynulo viac ako šesť mesiacov a ak Národná banka Slovenska jeho použitie nezamietla.
(9)
Do zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie nesmie osoba podľa odseku 1 vykonávať hlasovacie práva v cieľovej spoločnosti presahujúce kontrolný podiel.
(10)
Na povinnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(11)
Osoba, ktorá plní povinnosť podľa odseku 1, nesmie vyhlásiť čiastočnú ponuku na prevzatie ani podmienenú ponuku na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).
(12)
Návrh povinnej ponuky na prevzatie obsahuje okrem náležitostí podľa § 116 ods. 2 aj deň vzniku povinnosti vyhlásiť ponuku na prevzatie, dôvody vyhlásenia tejto ponuky a opis metód, ktoré boli použité na určenie výšky protiplnenia. K návrhu povinnej ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný predložiť Národnej banke Slovenska aj doklady preukazujúce výšku protiplnenia, ktoré navrhovateľ alebo osoby konajúce v zhode s navrhovateľom poskytli za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti zverejniť povinnú ponuku na prevzatie.
(13)
Povinnú ponuku na prevzatie nemožno odvolať.
§118h Neuplatnenie určitých práv
(1)
Valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti môže rozhodnúť o tom, že spoločnosť uplatňuje odseky 4 až 6. Toto rozhodnutie nemôže valné zhromaždenie odvolať v čase od zverejnenia oznámenia podľa § 116 ods. 1 do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 a odvolanie tohto rozhodnutia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok podľa osobitného predpisu.100)
(3)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu zverejní a oznámi Národnej banke Slovenska a orgánom dohľadu všetkých členských štátov, v ktorých boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v ktorých bola podaná žiadosť o prijatie týchto akcií na obchodovanie na regulovanom trhu.
(4)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 od zverejnenia ponuky na prevzatie do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie sú voči navrhovateľovi pre prevody v rámci ponuky na prevzatie neúčinné obmedzenia prevoditeľnosti akcií cieľovej spoločnosti určené v stanovách cieľovej spoločnosti alebo v zmluvách medzi cieľovou spoločnosťou a jej akcionármi alebo medzi akcionármi cieľovej spoločnosti navzájom.
(5)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 sa pri rozhodovaní valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti o opatreniach a úkonoch podľa § 118d ods. 1 na účely určenia počtu hlasovacích práv v cieľovej spoločnosti na tomto valnom zhromaždení stávajú neúčinnými obmedzenia hlasovacích práv v cieľovej spoločnosti vyplývajúce zo stanov cieľovej spoločnosti alebo zo zmlúv medzi cieľovou spoločnosťou a jej akcionármi alebo medzi akcionármi cieľovej spoločnosti navzájom.
(6)
Ak navrhovateľ po zverejnení výsledkov ponuky na prevzatie, poprípade po oznámení pomerného uspokojenia pri čiastočnej ponuke na prevzatie, vlastní akcie cieľovej spoločnosti, s ktorými je spojených najmenej 75 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto spoločnosti, na základe rozhodnutia podľa odseku 1 sa stávajú na valnom zhromaždení, ktoré navrhovateľ zvolá na účel zmeny stanov cieľovej spoločnosti alebo voľby a odvolania členov orgánov cieľovej spoločnosti po zverejnení výsledkov ponuky na prevzatie, poprípade po uplynutí zákonnej lehoty na oznámenie pomerného uspokojenia pri čiastočnej ponuke na prevzatie, neúčinnými všetky
a)
obmedzenia prevoditeľnosti akcií podľa odseku 4,
b)
obmedzenia hlasovacích práv podľa odseku 5,
c)
osobitné práva spojené s akciami cieľovej spoločnosti vyplývajúce z jej stanov, ktoré spočívajú v práve voliť alebo odvolávať členov orgánov cieľovej spoločnosti.
(7)
Neúčinnosť obmedzení hlasovacích práv podľa odsekov 5 a 6 nenastáva, ak je obmedzenie hlasovacích práv finančne kompenzované.
(8)
Osoby, ktorých práva boli obmedzené v súlade s odsekmi 1 až 6, majú nárok na primeranú náhradu. Táto náhrada sa určuje v závislosti od druhu dotknutého práva.
(9)
Neprimeranosť náhrady nespôsobuje neplatnosť zmluvy uzatvorenej prijatím ponuky na prevzatie. Jej príjemca je však oprávnený domáhať sa na súde doplatenia rozdielu medzi výškou náhrady uvedenou v ponuke na prevzatie a primeranou náhradou. Súdne rozhodnutie, ktoré priznáva právo na doplatenie rozdielu, je, pokiaľ ide o priznané právo pre povinnú osobu, záväzné aj vo vzťahu k ostatným osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali.
§118i Právo výkupu
(1)
Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti, aby na neho previedli svoje akcie za primerané protiplnenie (ďalej len „právo výkupu"), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti.
(2)
Na výpočet podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3)
Navrhovateľ, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bez zbytočného odkladu oznámiť cieľovej spoločnosti, Národnej banke Slovenska a všetkým zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti. Centrálny depozitár poskytne navrhovatelovi na jeho písomnú žiadost na tento účel zoznam akcionárov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 13 sa použije primerane.
(4)
Právo výkupu je voči dotknutým akcionárom účinné iba po udelení súhlasu Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska udelí navrhovateľovi súhlas, iba ak sú splnené podmienky na uplatnenie tohto práva. Na konanie o žiadosti o súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane použijú ustanovenia § 117. Navrhovateľ môže súčasne s podaním žiadosti o udelenie súhlasu uplatniť právo výkupu voči akcionárom. Súčasne so zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií a v prípade, že sa ponúka výmena za iné cenné papiere aj návrh zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, im musí zaslať upozornenie, že toto jeho právo je podmienené udelením súhlasu Národnej banky Slovenska.
(5)
Právo podľa odseku 1 môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká. Právo výkupu navrhovateľ uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií všetkým zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti. V návrhu zmluvy navrhovateľ uvedie najmä
a)
údaje o výške protiplnenia spôsobom podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
b)
lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
c)
lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.
(6)
Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka aspoň časť plnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie.
(7)
Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Protiplnenie sa považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie, za ktoré navrhovateľ nadobudol podiel podľa odseku 1 na základe povinnej ponuky na prevzatie. Ak navrhovateľ nadobudol podiel podľa odseku 1 na základe ponuky na prevzatie vyhlásenej dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy vtedy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.
(8)
Povinná osoba prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, inak v lehote desiatich pracovných dní od udelenia súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Ak povinná osoba návrh v tejto lehote neprijme, môže sa navrhovateľ domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Navrhovateľ je povinný poskytnúť znalecký posudok na žiadosť povinnej osoby. Toto právo musí navrhovateľ uplatniť do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety, inak zaniká.
(9)
Povinná osoba môže bez zbytočného odkladu od doručenia návrhu zmluvy požiadať súd, aby primeranosť ponúkaného protiplnenia preskúmal. Toto právo zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu zmluvy.
(10)
Súdne rozhodnutie, ktorým bolo akcionárovi priznané právo na inú výšku protiplnenia, ako je uvedená v návrhu zmluvy, zaväzuje navrhovateľa aj voči iným zostávajúcim akcionárom. Ak výška protiplnenia nebola určená znaleckým posudkom, dôkazné bremeno o primeranosti ponúkaného protiplnenia nesie navrhovateľ.
(11)
Na účel vykonania prevodu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi potrebnú súčinnosť.
(12)
Ak bolo v prípade, že sú predmetom práva výkupu zaknihované akcie cieľovej spoločnosti, prijatie návrhu povinnej osoby nahradené súdnym rozhodnutím, toto súdne rozhodnutie nahrádza aj príkaz prevodcu na registráciu prevodu cenného papiera v evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov.
§118j Právo na odkúpenie
(1)
Ak nastali okolnosti podľa § 118i ods. 1, je akcionár, ktorý vlastní zostávajúce akcie cieľovej spoločnosti, oprávnený požadovať od navrhovateľa, aby od neho nadobudol jeho akcie za primerané protiplnenie.
(2)
Právo podľa odseku 1 môže zostávajúci akcionár uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká. Zostávajúci akcionár toto právo uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií. V návrhu zmluvy uvedie najmä
a)
požadované primerané peňažné protiplnenie alebo primerané protiplnenie v cenných papieroch,
b)
lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
c)
lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.
(3)
Povinná osoba podľa odseku 1 prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu, inak v lehote desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak povinná osoba návrh zmluvy v tejto lehote neprijme, môže sa oprávnená osoba domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Toto právo musí uplatniť do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety, inak zaniká.
(4)
Povinná osoba podľa odseku 1 môže bez zbytočného odkladu od doručenia návrhu zmluvy požiadať súd, aby primeranosť požadovaného protiplnenia preskúmal. Toto právo zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu zmluvy. Ak výška protiplnenia nebola určená znaleckým posudkom, dôkazné bremeno o primeranosti ponúkaného protiplnenia nesie oprávnená osoba.
(5)
Ustanovenia § 118i sa uplatnia primerane.
§118k Splnomocňovacie ustanovenie
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa môžu ustanoviť ďalšie podrobnosti o návrhu ponuky na prevzatie a o podmienkach, za ktorých sa ponuka na prevzatie uskutočňuje.
§118l
(1)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponuky na prevzatie sa nevzťahujú na cenné papiere vydané centrálnymi bankami členských štátov ani na cenné papiere vydané zahraničnými otvorenými investičnými spoločnosťami podľa osobitného predpisu.102a)
(2)
Na účely posudzovania, či ide o otvorené subjekty kolektívneho investovania, sa opatrenia prijaté týmito investičnými spoločnosťami majúce za cieľ zabezpečiť, aby sa kurz ich cenných papierov významne nelíšil od ich hodnoty čistých aktív, považujú za rovnocenné s ich vyplatením z majetku týchto subjektov.
§118m Rozhodné právo
(1)
Otázky vo veciach poskytovania informácií zamestnancom cieľovej spoločnosti a otázky vo veciach práva obchodných spoločností, najmä pokiaľ ide o určenie podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti, ktorý sa považuje za kontrolný podiel, výnimky z povinnosti uskutočniť ponuku na prevzatie, ako aj podmienky, za splnenia ktorých môžu orgány cieľovej spoločnosti uskutočniť opatrenia, ktoré môžu viesť k zmareniu ponuky na prevzatie, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, v ktorom má sídlo cieľová spoločnosť. Dohľad v týchto veciach vykonáva príslušný orgán dohľadu tohto členského štátu.
(2)
Otázky v iných veciach súvisiacich s ponukou na prevzatie, najmä vo veciach súvisiacich s protiplnením a vo veciach konania o ponuke na prevzatie, najmä oznámenie rozhodnutia navrhovateľa uskutočniť ponuku na prevzatie alebo vzniku povinnosti navrhovateľa uskutočniť ponuku na prevzatie, náležitosti ponuky na prevzatie a zverejnenie ponuky na prevzatie, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu príslušného orgánu dohľadu.
(3)
Na výpočet kontrolného podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti a spôsob jeho výpočtu v prípade emitenta so sídlom v inom členskom štáte sa použijú ustanovenia právneho predpisu členského štátu, v ktorom má sídlo príslušný emitent.
§119
(1)
Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.
(4)
Predstavenstvo spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie Národnej banke Slovenska a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky.
(5)
Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov do piatich dní odo dňa, keď mu emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky.
Verejná ponuka cenných papierov
§120
(1)
Verejná ponuka cenných papierov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera (ďalej len „prospekt") sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Verejnou ponukou cenných papierov sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie širšiemu okruhu osôb v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré obsahuje dostatok informácií o podmienkach ponuky cenných papierov a o ponúkaných cenných papieroch, ktoré umožňujú investorovi rozhodnúť sa kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Verejnou ponukou cenných papierov sa rozumie aj umiestňovanie cenných papierov prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ak sa uskutočňuje spôsobom podľa prvej vety.
(3)
Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na ponuku, ak je táto ponuka cenných papierov
a)
určená výlučne kvalifikovaným investorom,
b)
určená obmedzenému okruhu osôb, a to menej ako 100 fyzickým osobám alebo právnickým osobám v jednom členskom štáte, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi,
c)
určená investorom, ktorí na základe tejto ponuky získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 50 000 EUR na jedného investora,
d)
pri ktorej menovitá hodnota alebo cena za jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR, alebo
e)
v celkovej hodnote menej ako 100 000 EUR, pričom tento limit sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov.
(4)
Každý predaj cenných papierov, ktoré boli predtým predmetom jednej alebo viacerých ponúk cenných papierov podľa odseku 3, považuje sa za samostatnú ponuku cenných papierov; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 3.
(5)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na verejné ponuky týchto cenných papierov:
a)
akcií vydaných ako náhrada za už vydané akcie rovnakého druhu, ak emisia takých nových akcií nie je spojená so zvýšením základného imania emitenta,
b)
cenných papierov ponúkaných výmenou za iné cenné papiere podľa § 114 ods. 7 písm. h), ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
c)
cenných papierov ponúkaných pri zlúčení alebo splynutí, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
d)
akcií ponúkaných bezplatne doterajším akcionárom alebo akcií ponúkaných ako forma výplaty dividend, ak sú tieto akcie toho istého druhu ako akcie, ku ktorým sa tieto dividendy vyplácali, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte, druhu akcií, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov,
e)
cenných papierov ponúkaných doterajším alebo bývalým členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávateľom, ktorého cenné papiere sú už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo pridruženým podnikom,102c) ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte, druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov.
(6)
Kvalifikovaným investorom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia alebo právnická osoba, ak hlavným predmetom podnikania tejto právnickej osoby je investovanie do investičných nástrojov,
b)
štátny orgán, obec a vyšší územný celok, štátny orgán a územný celok iného štátu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
c)
obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktoré nie je malým a stredným podnikom podľa odseku 7,
d)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, o ktorej Národná banka Slovenska na jej žiadosť rozhodla, že bude uznaná za kvalifikovaného investora; fyzická osoba s trvalým pobytom v inom členskom štáte sa považuje za kvalifikovaného investora po splnení podmienok právneho predpisu príslušného členského štátu,
e)
malý a stredný podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, o ktorom Národná banka Slovenska na jeho žiadosť rozhodla, že bude uznaný za kvalifikovaného investora, ak spĺňa aspoň dve podmienky podľa odseku 7; malý a stredný podnik so sídlom v inom členskom štáte sa považuje za kvalifikovaného investora po splnení podmienok právneho predpisu príslušného členského štátu.
(7)
Malým a stredným podnikom sa na účely tohto zákona rozumie obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktoré podľa jej poslednej ročnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
priemerný počet zamestnancov za účtovné obdobie je nižší ako 250,
b)
celková suma majetku neprevyšuje 43 000 000 EUR,
c)
čistý ročný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR.
(8)
Národná banka Slovenska uzná fyzickú osobu za kvalifikovaného investora, ak spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na trhoch s cennými papiermi priemerne desať významných obchodov za štvrťrok, pričom významným obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod s cennými papiermi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 EUR,
b)
veľkosť jej portfólia cenných papierov prevyšuje 500 000 EUR,
c)
fyzická osoba pracuje alebo pracovala najmenej jeden rok vo finančnom sektore na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti investovania do cenných papierov.
(9)
Národná banka Slovenska vedie register fyzických osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a malých a stredných podnikov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorých uznala za kvalifikovaných investorov; Národná banka Slovenska je povinná sprístupniť údaje z tohto registra emitentom na základe ich písomnej žiadosti.
(10)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu vyradí z registra podľa odseku 9
a)
fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak prestala spĺňať podmienky podľa odseku 8, alebo malý a stredný podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, ak prestal spĺňať podmienky podľa odseku 7,
b)
fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo malý a stredný podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, ak ho požiadajú o vyradenie z registra.
§121 Prospekt
(1)
Prospekt musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú podľa konkrétnej povahy emitenta a cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu potrebné na to, aby sa investorom umožnilo vytvoriť si správne hodnotenie emitenta, jeho aktív a pasív, finančnej situácie, zisku a strát a vyhliadok a osôb, ktoré prevzali záruky za splatenie cenných papierov alebo výnosov a práv spojených s týmito cennými papiermi; tým nie je dotknuté ustanovenie § 122 ods. 2. Údaje v prospekte musia byť uvedené prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.
(2)
Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi, údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu, a súhrn prospektu (ďalej len „súhrn"), v ktorom sa v stručnosti a všeobecne zrozumiteľným spôsobom uvedie základná charakteristika emitenta, cenného papiera, osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov a rizík s nimi spojenými. Súhrn musí obsahovať aj upozornenie o tom, že
a)
predstavuje úvod k prospektu,
b)
akékoľvek rozhodnutie investora investovať do cenných papierov by malo vychádzať z posúdenia prospektu ako celku,
c)
v prípade podania žaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých v prospekte môže byť žalujúcemu investorovi uložené znášať náklady spojené s prekladom prospektu pred začatím súdneho konania v príslušnom členskom štáte, ak prospekt nebol preložený do úradného jazyka tohto členského štátu,
d)
ak vznikla škoda v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu, zodpovednosť za škodu znášajú osoby podľa odseku 13.
(3)
Prospekt nemusí obsahovať súhrn, ak sa žiada o prijatie nekapitálových cenných papierov s menovitou hodnotou alebo cenou najmenej 50 000 EUR za jeden nekapitálový cenný papier na obchodovanie na regulovanom trhu; to neplatí, ak poskytnutie súhrnu vyplýva z § 125f ods. 5.
(4)
Prospekt sa môže vypracovať ako jeden dokument alebo ako dokument skladajúci sa zo samostatných dokumentov; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5. Prospekt skladajúci sa zo samostatných dokumentov sa delí na registračný dokument, opis cenných papierov a súhrnný dokument. Registračný dokument obsahuje údaje o emitentovi. Opis cenných papierov obsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu. Súhrnný dokument obsahuje údaje, ktoré sú inak obsiahnuté v súhrne.
(5)
Prospekt sa môže vypracovať aj ako základný prospekt, ak ide o tieto cenné papiere:
a)
nekapitálové cenné papiere a opčné listy vydané v rámci ponukového programu,
b)
nekapitálové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane bankami alebo zahraničnými bankami, ak
1.
výnosy získané z ich vydania sú umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatočné krytie pre záväzok vyplývajúci z cenných papierov,
2.
výnosy získané z ich vydania sú určené na prednostné splatenie istiny a splatných úrokov pre prípad platobnej neschopnosti príslušnej banky alebo zahraničnej banky.
(6)
Údaje do prospektu možno zaradiť formou odkazu na jeden alebo viacero predtým alebo súčasne zverejnených dokumentov, ktoré boli schválené Národnou bankou Slovenska, alebo predložené Národnej banke Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona103) alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu. Takto zaradené údaje musia byť najnovšie dostupnými údajmi pre emitenta. Údaje do súhrnu nemožno zaradiť odkazom.
(7)
Pri zaradení údajov prostredníctvom odkazov sa musí v prospekte uviesť zoznam krížových odkazov.
(8)
Základným prospektom je prospekt obsahujúci všetky príslušné významné údaje týkajúce sa emitenta a cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý je zostavený v súlade s osobitným predpisom.103a)
(9)
Ak v priebehu ponukového programu alebo v priebehu priebežného alebo opakovaného vydávania cenných papierov dôjde k významným zmenám údajov uvedených v základnom prospekte, musia sa tieto údaje doplniť formou dodatku podľa § 125c.
(10)
Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahuje konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, oznámia sa investorom a predložia Národnej banke Slovenska pri každej verejnej ponuke cenných papierov, a to najneskôr do okamihu jej začatia. V tom prípade musia byť uvedené v prospekte údaje podľa § 122 ods. 1.
(11)
Prospekt musí byť zostavený v súlade s osobitným predpisom.103a)
(12)
Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent alebo jeho štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje verejnú ponuku cenných papierov (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov"), osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osoba, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov, alebo osoba, ktorá vypracovala prospekt. Zodpovedné osoby musia byť v prospekte zreteľne označené, pri fyzických osobách menom, priezviskom a funkciou a pri právnických osobách obchodným menom alebo názvom a sídlom. Prospekt musí obsahovať aj vyhlásenie týchto osôb, že podľa ich najlepších znalostí sú údaje obsiahnuté v prospekte v súlade so skutočnosťou a že v prospekte nie je vynechané nič, čo by mohlo ovplyvniť jeho význam pre správne hodnotenie emitenta alebo cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu.
(13)
Kto ako osoba zodpovedná za údaje uvádzané v prospekte uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. Osoba zodpovedná za súhrn alebo jeho preklad zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu.
§122
(1)
Ak v prospekte nemožno uviesť konečnú cenu a počet cenných papierov, ktoré budú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, musia byť v prospekte uvedené kritériá alebo podmienky, v súlade s ktorými sa tieto údaje určia, alebo v prípade ceny maximálna cena, alebo musí byť investorom umožnené odvolať prijatie verejnej ponuky cenných papierov na nákup alebo upísanie cenných papierov najmenej dva pracovné dni po zverejnení konečnej ceny a počtu cenných papierov, ktoré budú predmetom verejnej ponuky cenných papierov. Konečná cena a počet cenných papierov, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky cenných papierov, musia sa oznámiť Národnej banke Slovenska a zverejniť podľa § 125a ods. 2.
(2)
Národná banka Slovenska môže povoliť nezverejnenie určitých údajov z prospektu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,103a) ak poskytnutie týchto údajov by
a)
bolo v rozpore s verejným záujmom,
b)
vážne poškodilo emitenta; to neplatí, ak by nezverejnenie údajov bolo pre verejnosť zavádzajúce vzhľadom na skutočnosti a okolnosti významné pre správne hodnotenie emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov a práv spojených s cennými papiermi, na ktoré sa prospekt vzťahuje, alebo
c)
malo nepodstatný význam pre príslušnú verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a tieto údaje nie sú takej povahy, aby ovplyvnili správne hodnotenie finančnej situácie a vyhliadok emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov.
(3)
Ak niektoré údaje, ktoré majú byť zahrnuté do prospektu podľa osobitného predpisu,103a) sú neprimerané pre oblasť pôsobenia emitenta alebo pre jeho právnu formu, alebo pre cenné papiere, na ktoré sa prospekt vzťahuje, prospekt musí obsahovať údaje rovnocenné s požadovanými údajmi, ak také údaje existujú; tým nie je dotknuté ustanovenie § 121 ods. 1.
§123 Platnosť prospektu
(1)
Prospekt je platný počas 12 mesiacov od jeho prvého zverejnenia; to platí, len ak je splnená povinnosť jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu podľa § 125c.
(2)
Pri ponukovom programe je základný prospekt platný počas 12 mesiacov od jeho zverejnenia.
(3)
Pri nekapitálových cenných papieroch podľa § 121 ods. 5 písm. b) je prospekt platný po dobu, kým sa tieto cenné papiere neprestanú vydávať priebežne alebo opakovane.
(4)
Registračný dokument podľa § 121 ods. 4 je platný počas 12 mesiacov od jeho zverejnenia; to platí, len ak je splnená povinnosť jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu podľa § 125c. Ak sa registračný dokument doplní schváleným a zverejneným opisom cenných papierov a súhrnným dokumentom, tvoria tieto dokumenty platný prospekt.
§124
(1)
Emitent, ktorý má schválený registračný dokument, je pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu povinný vypracovať len opis cenných papierov a súhrnný dokument.
(2)
V prípade podľa odseku 1 opis cenných papierov obsahuje aj údaje, ktoré by boli obvykle uvedené v registračnom dokumente, ak od poslednej aktualizácie registračného dokumentu alebo od schválenia dodatku k prospektu podľa § 125c nastala významná zmena alebo vznikli nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť správne hodnotenie investormi. Opis cenných papierov a súhrnný dokument podliehajú osobitnému schváleniu.
§125
(1)
Do schválenia prospekt nesmie byť zverejnený.
(2)
Prospekt schvaľuje Národná banka Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o schválenie prospektu podáva emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu Národnej banke Slovenska, ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta podľa § 125d. Národná banka Slovenska rozhodne o schválení prospektu a oznámi rozhodnutie žiadateľovi do desiatich pracovných dní od predloženia návrhu prospektu.
(4)
Lehota podľa odseku 3 sa predlžuje na 20 pracovných dní, ak sa verejná ponuka cenných papierov týka cenných papierov vydaných emitentom, ktorého cenné papiere ešte neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý do dňa podania žiadosti verejne neponúkal cenné papiere.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že návrh prospektu nie je úplný, alebo že je potrebné doplniť údaje podľa osobitného predpisu,103a) je povinný o tomto zistení informovať žiadateľa najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia žiadosti. Národná banka Slovenska je oprávnená žiadať od emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu doplnenie prospektu o ďalšie údaje, ak je to nevyhnutné na ochranu investorov. Lehoty podľa odsekov 3 a 4 začínajú plynúť odo dňa, v ktorom žiadateľ tieto údaje poskytne.
(6)
Ak Národná banka Slovenska nedodrží lehotu podľa odseku 3 alebo 4, nepovažuje sa to za schválenie prospektu. Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať žiadateľa o nedodržaní tejto lehoty a o dôvode jej nedodržania.
(7)
Národná banka Slovenska pri schvaľovaní prospektu posudzuje najmä jeho úplnosť, vzájomný súlad predložených údajov a ich zrozumiteľnosť.
(8)
Národná banka Slovenska môže schválenie prospektu zveriť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu po dohode s týmto orgánom. Národná banka Slovenska môže konať aj o schválení prospektu, na ktorý by bol inak príslušný orgán dohľadu členského štátu, po dohode s týmto orgánom. Zverenie oprávnenia schvaľovať prospekt sa oznámi žiadateľovi do troch pracovných dní odo dňa vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zverení oprávnenia príslušnému orgánu členského štátu; lehota podľa odsekov 3 a 4 začína plynúť od tohto dňa.
(9)
Národná banka Slovenska po schválení prospektu uloží schválený prospekt v Národnej banke Slovenska.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na schvaľovanie prospektu, ktorý sa skladá zo samostatných dokumentov.
§125a Zverejnenie prospektu
(1)
Emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je povinná zverejniť prospekt v primeranom čase pred uskutočnením verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu, najneskôr však v deň začatia verejnej ponuky cenných papierov alebo začatia obchodovania s príslušnými cennými papiermi na regulovanom trhu. V prípade prvej verejnej ponuky cenných papierov, ktorej predmetom je druh akcií, ktoré ešte neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré sa majú prijať na obchodovanie po prvýkrát, prospekt musí byť zverejnený najmenej šesť pracovných dní pred koncom tejto ponuky, tým nie je dotknuté ustanovenie § 120 ods. 1.
(2)
Zverejnením prospektu sa rozumie jeho
a)
uverejnenie v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo dostatočným rozšírením v členských štátoch, v ktorých sa verejná ponuka cenných papierov uskutočňuje alebo sa žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu,
b)
sprístupnenie v písomnej forme bezplatne v prevádzkových priestoroch regulovaného trhu, na ktorý sa cenné papiere prijímajú na obchodovanie, alebo v sídle emitenta a v prevádzkových priestoroch finančných inštitúcií umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere a v prevádzkových priestoroch osôb zabezpečujúcich splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov,
c)
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta, na internetovej stránke finančných inštitúcií umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere a na internetovej stránke osôb zabezpečujúcich splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov,
d)
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej stránke regulovaného trhu, na ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie, alebo
e)
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, ak sa Národná banka Slovenska rozhodla poskytovať takúto službu.
(3)
Emitent, ktorý zverejnil prospekt podľa odseku 2 písm. a) alebo b), je povinný zverejniť prospekt aj spôsobom podľa odseku 2 písm. c), ak sú predmetom verejnej ponuky cenné papiere v celkovej hodnote vyššej ako 20 000 000 EUR.
(4)
V prípadoch podľa odseku 2 písm. b) až e) je emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu povinná oznámiť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo dostatočným rozšírením v členských štátoch, v ktorých sa verejná ponuka cenných papierov uskutočňuje alebo sa žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejnenie prospektu a miesto, kde ho možno získať.
(5)
Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje počas 12 mesiacov zoznam schválených prospektov podľa § 125 vrátane elektronického odkazu na prospekt zverejnený na internetovej stránke emitenta alebo na internetovej stránke regulovaného trhu, ak príslušné prospekty boli na týchto stránkach zverejnené.
(6)
Ak sa prospekt skladá zo samostatných dokumentov alebo obsahuje údaje uvedené prostredníctvom odkazu, dokumenty a údaje tvoriace tento prospekt môžu byť zverejňované a rozširované samostatne, ak sa zverejňujú podľa odseku 2. V každom dokumente sa musí uviesť, kde možno získať ostatné samostatné dokumenty tvoriace úplný prospekt.
(7)
Znenie a formát prospektu a dodatkov k prospektu zverejnených alebo verejne sprístupnených musí byť zhodné so znením prospektu schváleným Národnou bankou Slovenska.
(8)
Ak sa prospekt sprístupní zverejnením v elektronickej forme, emitent, vyhlasovateľ cenných papierov, osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie alebo finančné inštitúcie umiestňujúce alebo predávajúce cenné papiere sú povinní investorovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť prospekt v listinnej podobe.
(9)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.103a)
§125b
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument týkajúci sa verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu musí obsahovať údaj o tom, že bol alebo bude zverejnený prospekt a kde ho možno získať; to neplatí, ak sa podľa tohto zákona prospekt nevyžaduje.
(2)
Z oznámenia, inzerátu, plagátu a iného dokumentu podľa odseku 1 musí byť zrejmý jeho účel. Údaje obsiahnuté v inzeráte nesmú byť nepresné alebo zavádzajúce a nesmú byť v rozpore s údajmi obsiahnutými v prospekte, ak už bol zverejnený, alebo s údajmi, ktoré sa v prospekte požadujú, ak má byť prospekt zverejnený neskôr.
(3)
Údaje týkajúce sa verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu poskytnuté v ústnej alebo písomnej forme, a to aj keď sa neposkytujú na reklamné účely, musia sa zhodovať s údajmi uvedenými v prospekte.
(4)
Ak sa podľa tohto zákona prospekt nevyžaduje, podstatné údaje poskytované emitentom alebo vyhlasovateľom verejnej ponuky cenných papierov a určené kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov podľa § 120 ods. 3 a 5 vrátane údajov poskytnutých na stretnutiach týkajúcich sa ponúk cenných papierov sa poskytnú všetkým kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov, ktorým je ponuka výlučne určená. Ak sa zverejnenie prospektu vyžaduje, tieto údaje sa zahrnú do prospektu alebo do dodatku k prospektu podľa § 125c.
(5)
Národná banka Slovenska je oprávnená zakázať alebo pozastaviť na desať pracovných dní zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a iného dokumentu podľa odseku 1, ak zistí, že by ich zverejnením alebo ďalším zverejňovaním boli porušené ustanovenia tohto alebo osobitného zákona.103a)
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.103a)
§125c Dodatok k prospektu
(1)
Každá nová významná skutočnosť, vecná chyba alebo nepresnosť týkajúca sa údajov zahrnutých do prospektu, ktorá by mohla ovplyvniť správne hodnotenie cenných papierov a ktorá vznikne alebo sa zistí v čase medzi schvaľovaním prospektu a záverečným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov alebo v čase, keď sa obchodovanie na regulovanom trhu začína, musí sa uviesť v dodatku k prospektu.
(2)
Na schvaľovanie dodatku k prospektu sa primerane vzťahuje § 125. Lehota Národnej banky Slovenska na schválenie dodatku je sedem pracovných dní.
(3)
Dodatok k prospektu sa zverejňuje rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený prospekt, ku ktorému sa vzťahuje.
(4)
Ak je v súhrne a v preklade súhrnu potrebné zohľadniť nové údaje zahrnuté do dodatku k prospektu, musí byť súhrn a jeho preklad doplnený.
(5)
Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku k prospektu.
Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
§125d
(1)
Ak sa verejná ponuka cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu uskutočňuje aj v inom členskom štáte alebo len v inom členskom štáte, prospekt schválený Národnou bankou Slovenska a jeho dodatky sú platné pre verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v hostiteľských členských štátoch emitenta, ak bol príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského štátu informovaný podľa § 125e; tým nie je dotknuté ustanovenie § 135b.
(2)
Verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu možno uskutočniť na území Slovenskej republiky aj na základe prospektu a jeho dodatkov schválených príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu emitenta, a ak bola Národná banka Slovenska informovaná podľa § 125e; v takom prípade Národná banka Slovenska prospekt neschvaľuje.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí alebo ak bola upozornená príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta, že sa od schválenia prospektu vyskytli nové významné skutočnosti, vecné chyby alebo nepresnosti uvedené v § 125c, je povinná vyžadovať, aby sa zverejnil dodatok k prospektu schválený podľa § 125.
(4)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že sa vyskytli nové významné skutočnosti, vecné chyby alebo nepresnosti podľa § 125c týkajúce sa prospektu používaného na území Slovenskej republiky, ktorý schválil príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, môže upozorniť príslušný orgán domovského členského štátu emitenta na nevyhnutnosť aktualizácie údajov v prospekte používanom na území Slovenskej republiky.
(5)
Domovským členským štátom emitenta na účely tohto zákona sa rozumie
a)
pre emitentov so sídlom v členskom štáte, ktorí nie sú uvedení v písmene b), členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
b)
členský štát, v ktorom má emitent svoje sídlo alebo v ktorom cenné papiere boli alebo sa majú prijať na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v ktorom sa cenné papiere verejne ponúkajú pre emisie nekapitálových cenných papierov,
1.
ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier zodpovedá sume najmenej 1 000 EUR a
2.
ktoré oprávňujú na získanie prevoditeľných cenných papierov alebo peňažných prostriedkov z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak emitent nekapitálových cenných papierov nie je emitentom podkladových cenných papierov alebo osobou patriacou k skupine tohto emitenta,
c)
pre emitentov cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte, ktorí nie sú uvedení v písmene b), členský štát, pre ktorý je verejná ponuka cenných papierov určená po prvýkrát po 31. decembri 2003 alebo v ktorom sa podá prvá žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom nie je dotknuté právo emitenta určiť si domovský členský štát.
(6)
Hostiteľským členským štátom emitenta sa na účely tohto zákona rozumie štát, v ktorom sa uskutočňuje verejná ponuka cenných papierov alebo v ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, ak sa odlišuje od domovského členského štátu emitenta.
§125e
(1)
Národná banka Slovenska poskytne na žiadosť emitenta alebo osoby zodpovednej za vypracovanie prospektu príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta potvrdenie o schválení prospektu potvrdzujúce, že prospekt bol vypracovaný v súlade s osobitným predpisom, a kópiu prospektu do troch pracovných dní odo dňa predloženia tejto žiadosti, alebo ak je žiadosť predložená spolu s návrhom prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu.
(2)
Ak bol vypracovaný súhrn, k potvrdeniu podľa odseku 1 sa musí priložiť aj preklad súhrnu vypracovaného emitentom alebo osobou zodpovednou za vypracovanie prospektu; to platí aj pre dodatok k prospektu.
(3)
Nezverejnenie údajov podľa § 122 ods. 2 a 3 sa uvedie v potvrdení o schválení prospektu spolu s odôvodnením.
§125f
(1)
Pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu len na území Slovenskej republiky sa prospekt vypracuje v slovenskom jazyku.
(2)
Pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu len v inom členskom štáte sa musí prospekt vypracovať v jazyku uznanom príslušným orgánom dohľadu tohto členského štátu alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, a to podľa voľby emitenta, vyhlasovateľa alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba žiadajúca o prijatie je povinná preložiť súhrn do úradného jazyka alebo do úradných jazykov členského štátu, ak o to požiadal príslušný orgán hostiteľského členského štátu emitenta.
(3)
Na účely schvaľovania prospektu podľa odseku 2 môže emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu predložiť prospekt v slovenskom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
(4)
Pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike a súčasne aj v inom členskom štáte prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku a aj v jazyku uznanom príslušnými orgánmi dohľadu každého hostiteľského členského štátu emitenta alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií. Emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je povinná preložiť súhrn podľa § 121 do úradného jazyka alebo do úradných jazykov členského štátu, ak o to požiadal príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta. Národná banka Slovenska môže od emitenta z iného členského štátu, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov z iného členského štátu alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu z iného členského štátu vyžadovať preklad súhrnu podľa § 121 do slovenského jazyka, ak sa uskutočňuje verejná ponuka cenných papierov alebo žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike a aj v inom členskom štáte.
(5)
Pri žiadosti o prijatie nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR na obchodovanie na regulovanom trhu, v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku a v jazyku uznanom príslušnými orgánmi dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta alebo len v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií podľa voľby emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Súhrn musí byť preložený do slovenského jazyka.
§125g Emitenti so sídlom v nečlenských štátoch
(1)
Národná banka Slovenska môže schváliť prospekt pre verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu pre emitenta, ktorý má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a ktorý bol vypracovaný v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ak
a)
prospekt bol vypracovaný v súlade s medzinárodnými pravidlami vydanými medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere vrátane pravidiel týkajúcich sa poskytovania údajov verejnosti a ak
b)
požiadavky na údaje vrátane údajov finančného charakteru sú rovnocenné s požiadavkami podľa tohto zákona.
(2)
Na verejnú ponuku cenných papierov alebo na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi vydaných emitentom so sídlom v nečlenskom štáte, ktorá sa uskutočňuje v inom členskom štáte ako domovskom členskom štáte emitenta, vzťahuje sa § 125d až 125f.
§125h
(1)
Ustanovenia § 120 až 125f sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na
a)
podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných otvorených subjektov kolektívneho investovania,
b)
nekapitálové cenné papiere vydávané členským štátom alebo jedným z regionálnych alebo miestnych orgánov členského štátu, subjektmi medzinárodného práva verejného, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov, Európskou centrálnou bankou alebo centrálnymi bankami členských štátov,
c)
podiely na základnom imaní centrálnych bánk členských štátov,
d)
cenné papiere, za ktoré neobmedzene a neodvolateľne ručí členský štát alebo regionálny, alebo miestny orgán členského štátu,
e)
cenné papiere vydávané nadáciami, neinvestičnými fondmi alebo neziskovými organizáciami v súlade s právnym predpisom členského štátu na účely získavania prostriedkov potrebných na dosiahnutie ich neziskových cieľov,
f)
nekapitálové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane bankami alebo zahraničnými bankami, ak tieto cenné papiere
1.
nepredstavujú podriadené dlhy alebo nie sú vymeniteľné,
2.
neoprávňujú na upísanie alebo získanie iného druhu cenných papierov a nie sú spojené s derivátovým nástrojom,
3.
predstavujú právo na vyplatenie vkladu prijatého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,
4.
sú chránené podľa osobitného zákona,72)
g)
nezastupiteľné majetkové podiely, ktorých hlavným účelom je zabezpečiť držiteľovi právo užívať byt alebo inú nehnuteľnosť alebo jej časť, pričom tieto podiely nemôže ďalej predať bez toho, aby sa držiteľ tohto práva vzdal,
h)
nekapitálové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane bankami alebo zahraničnými bankami, ak je celková hodnota ponuky nižšia ako 50 000 000 EUR, pričom limit sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov, ak tieto cenné papiere
1.
nepredstavujú podriadené dlhy alebo nie sú vymeniteľné,
2.
neoprávňujú na upísanie alebo získanie iných druhov cenných papierov a nie sú spojené s derivátovým nástrojom,
i)
cenné papiere, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, ktorej celková hodnota je nižšia ako 2 500 000 EUR za obdobie 12 mesiacov,
j)
cenné papiere, ktoré nie sú prevoditeľnými cennými papiermi podľa osobitného zákona,103b)
k)
cenné papiere, ktoré sú nástrojmi peňažného trhu (§ 8).
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu vypracovať prospekt pre cenné papiere podľa odseku 1 písm. b), d), h) a i) pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.
(3)
Na cenné papiere podľa odseku 1 písm. i), pri ktorých celková hodnota verejnej ponuky cenných papierov je vyššia ako 100 000 EUR a zároveň nižšia ako 2 500 000 EUR za obdobie 12 mesiacov, vzťahujú sa ustanovenia § 120 až 125c.
(4)
Národná banka Slovenska je oprávnená povoliť zúženie prospektu cenného papiera podľa odseku 3 o údaje, ktoré majú vzhľadom na rozsah verejnej ponuky cenných papierov a povahu cenných papierov a ich emitenta len nepatrný význam pre správne hodnotenie aktív a pasív, finančnej situácie, ziskov a strát a vyhliadok emitenta, alebo nie je ich uvedenie v prospekte podstatné, najmä vzhľadom na obmedzenie verejnej ponuky cenných papierov na územie Slovenskej republiky, a ak neuvedenie týchto údajov nebude zavádzať investorov.
Verejná ponuka majetkových hodnôt
§126
(1)
Na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt možno zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na účely podnikania alebo inej zárobkovej činnosti iba spôsobom podľa tohto zákona. Verejnou ponukou majetkových hodnôt sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie na účely zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia na neurčitý okruh vopred neurčených osôb a ktorá obsahuje informáciu o možnosti nadobudnúť ponúkané majetkové hodnoty alebo ktorá vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa na účely tohto zákona rozumejú majetkové práva a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere.
(2)
Majetkové hodnoty sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt investície.
(3)
V prostriedkoch zverejnenia nesmie byť zverejnená verejná ponuka majetkových hodnôt, ktorá pre investora obsahuje zjavnú alebo skrytú podmienku získania ďalších investorov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané bankou, pobočkou zahraničnej banky, poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a správcovskou spoločnosťou v rámci predmetu ich podnikania upraveného osobitným zákonom a na nadácie,62) neinvestičné fondy63) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby64) a na subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Z peňažných prostriedkov zhromaždených od verejnosti podľa tohto zákona nesmie nikto poskytovať úvery a pôžičky; pri zhromažďovaní peňažných prostriedkov od verejnosti podľa tohto zákona nie sú dotknuté obmedzenia podľa osobitného zákona.106)
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zhromaždila peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.107)
§127
(1)
Do schválenia prospektu investície Národnou bankou Slovenska nesmie byť zverejnený prospekt investície alebo akékoľvek oznámenia, inzeráty, plagáty alebo ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú alebo oznamujú verejnú ponuku majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície schvaľuje Národná banka Slovenska na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt podľa § 126 (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt“).
(3)
Súčasťou žiadosti o schválenie prospektu investície je
a)
údaj o tom, že má byť vyhlásená verejná ponuka majetkových hodnôt,
b)
prospekt investície s náležitosťami podľa § 128.
(4)
Na postup Národnej banky Slovenska pri schválení prospektu investície a na zverejnenie prospektu investície sa vzťahujú ustanovenia § 122 ods. 4 až 9.
§128 Prospekt investície
(1)
Prospekt investície musí obsahovať
a)
základné údaje o právnickej osobe alebo fyzickej osobe uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt a o jej podnikaní:
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
2.
identifikačné číslo, ak bolo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt pridelené,
3.
dátum vzniku a právna forma,
4.
predmet podnikania,
5.
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov,
6.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ak vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt môžu byť známe,
7.
obchodné meno a sídlo právnických osôb, s ktorými je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt majetkovo prepojený,104)
8.
základné imanie, počet a druh cenných papierov alebo podielov, na ktoré je základné imanie rozdelené, a nesplatené základné imanie,
9.
zoznam patentov a licencií vlastnených vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt a ich charakteristika,
10.
zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,
11.
podiel výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo služieb poskytovaných vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt na domácom trhu,
b)
údaje o ponúkaných majetkových hodnotách a o spôsobe ich ponúkania a údaje o majetkových aktívach, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky,
c)
údaje o finančnej situácii vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 77 ods. 2 písm. b),
d)
základné strategické zámery podnikateľskej činnosti vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt najmenej na jeden rok,
e)
vyhlásenie štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena c), overil audítor, a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt za posledné dve účtovné obdobia,
f)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt zamestnancov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt zodpovedných za informácie uvedené v prospekte investície,
g)
dátum, ku ktorému bol prospekt investície vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky majetkových hodnôt,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že skutočnosti uvedené v prospekte investície sú úplné a pravdivé,
i)
podpis štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície, ktorej vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.
(3)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt povoliť nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície, ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; Národná banka Slovenska neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
§129
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke majetkových hodnôt a ktoré sa majú zverejneniť alebo ich má hromadne používať osoba uskutočňujúca verejnú ponuku majetkových hodnôt, musia obsahovať
a)
údaj o tom, že bol zverejnený prospekt investície a kde bol zverejnený,
b)
upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov,
a nesmú zamlčovať skutočnosti dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať.
(2)
Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 musia byť pred zverejnením doručené Národnej banke Slovenska a možno ich zverejniť, len ak ich zverejnenie Národná banka Slovenska do 15 dní odo dňa ich doručenia nezakázala. Národná banka Slovenska zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a ďalšieho dokumentu podľa odseku 1 zakáže, ak nespĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1 alebo ak obsahujú údaje, ktoré sú v rozpore s obsahom prospektu, alebo údaje, prípadne súbor údajov z prospektu, ktoré by pri nedostatku iných údajov z prospektu mohli byť zavádzajúce.
§130 Informačná povinnosť
(1)
Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky alebo emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka uverejniť polročnú správu a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka uverejniť ročnú správu a predložiť ich spolu s dokladom o uverejnení Národnej banke Slovenska a burze cenných papierov, na ktorej je tento cenný papier prijatý na obchodovanie. Údaje uvedené v ročnej správe alebo v polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.
(2)
Ročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 2 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, emitent podľa odseku 1 je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju Národnej banke Slovenska a uverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu.
(4)
Ak valné zhromaždenie emitenta podľa odseku 1 neschváli účtovnú závierku, tento emitent je povinný do 30 dní uverejniť túto skutočnosť a dôvody neschválenia účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.
(5)
Polročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 4 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom polroku.
(6)
Emitent podľa odseku 1 je povinný počas roka bez zbytočného odkladu oznamovať Národnej banke Slovenska zmeny vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera.
(7)
Za skutočnosti podľa odseku 6 sa považujú najmä významné zmeny v obchodných, výrobných alebo odbytových podmienkach, začatie konania o konkurze alebo vyrovnaní, pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím, rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iných závažných organizačných zmenách, každé zníženie obchodného majetku emitenta presahujúce 10 %, vstup spoločnosti do likvidácie, súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5 % obchodného majetku emitenta, ako aj zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta.
(8)
Správy podľa odseku 1, ako aj skutočnosti uvedené v odseku 6 emitent podľa odseku 1 zverejňuje spôsobom podľa § 125a ods. 2. Informáciu zverejnenú podľa odseku 6 je emitent povinný bez meškania predložiť burze cenných papierov.
(9)
Ročné správy a polročné správy je emitent podľa odseku 1 povinný poskytnúť verejnosti na nahliadnutie v sídle emitenta.
(10)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť emitenta podľa odseku 1 povoliť vynechanie určitej informácie zo správy podľa odseku 1 alebo z povinnosti zverejnenia podľa odseku 8, ak zverejnenie tejto informácie by bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta, pričom vynechanie informácie nesmie zavádzať verejnosť.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý zhromaždil peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky. Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na emitentov cenných papierov podľa § 125h ods. 1 písm. b) a c). Emitentovi cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky zanikajú povinnosti podľa odsekov 1 až 10 zánikom posledného cenného papiera, ktorý vydal na základe verejnej ponuky. Na emitenta cenného papiera, ktorý je alebo sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, sa vzťahujú povinnosti podľa odsekov 1 až 10, len ak vydal iné cenné papiere ako akcie na základe verejnej ponuky a ak tieto cenné papiere nezanikli. Emitent cenného papiera, ktorý sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a predložiť doklad preukazujúci túto skutočnosť.
(12)
Emitent kótovaných akcií je povinný predložiť ročnú a polročnú správu v lehote podľa odseku 1 aj orgánu dohľadu každého členského štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na trh kótovaných cenných papierov.
(13)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť emitenta kótovaných akcií alebo na žiadosť dozorného orgánu členského štátu, v ktorom boli akcie tohto emitenta prijaté na trh kótovaných cenných papierov, povoliť zverejnenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov najskôr, ak sa tým emitentovi umožní uverejnenie v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotného znenia ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike alebo v tomto členskom štáte.
§131
(1)
Ak má byť ročná alebo polročná správa emitenta kótovaných akcií uverejnená v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte tak, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike a v tomto štáte.
(2)
Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa tohto zákona alebo podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie najskôr prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov.
§131a Manipulácia s trhom
(1)
Manipulácia s trhom je
a)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci alebo spôsobilý vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cenách finančných nástrojov alebo ktorý vykonávaný samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni; manipulácia s trhom nie je, ak osoba uskutočňujúca obchod alebo osoba dávajúca pokyn na vykonanie obchodu preukáže, že má zákonný dôvod na vykonanie takého obchodu a tento obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou praxou,
b)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vykonávaný s použitím akejkoľvek formy podvodného konania alebo machinácie,
c)
šírenie informácií prostriedkami zverejnenia103) alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vydať falošné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách finančných nástrojov vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ; manipulácia s trhom nie je
1.
šírenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy osobou, ktorá nemohla vedieť, že táto správa je nepravdivá alebo zavádzajúca,
2.
rozširovanie informácie novinárom pri výkone jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami novinárskeho povolania, pričom tento novinár v súvislosti s rozširovaním tejto informácie nezískal priamo alebo nepriamo prospech.
(2)
Za manipuláciu s trhom podľa odseku 1 sa považuje najmä
a)
činnosť vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých účelom je zabezpečenie dominantného postavenia vo vzťahu k ponuke alebo dopytu finančného nástroja a ktoré majú za následok priamo alebo nepriamo zafixovanie cien finančných nástrojov alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných účastníkov trhu,
b)
nákup alebo predaj finančných nástrojov v záverečnej fáze obchodného dňa na regulovanom trhu na účely zavádzania investorov konajúcich podľa záverečných cien,
c)
využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie názoru o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi a následné dosiahnutie zisku alebo iného prospechu z vplyvu vyjadrenia tohto názoru na vývoj ceny tohto finančného nástroja, ak osoba vyjadrujúca názor o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi je zainteresovaná na obchode s týmto finančným nástrojom a tento konflikt záujmov nebol zverejnený.
(3)
Pri posudzovaní, ktoré ďalšie činnosti okrem činností podľa odseku 2 možno považovať za manipuláciu s trhom, sa prihliadne najmä na
a)
podiel uskutočnených obchodov alebo vydaných pokynov na vykonanie obchodu na dennom objeme obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu, najmä ak tieto aktivity môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja,
b)
rozsah, v akom pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené osobami s významnou nákupnou alebo predajnou pozíciou na finančnom nástroji môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja alebo ceny súvisiaceho derivátu, alebo podkladových aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
c)
prípady, v ktorých uskutočnené obchody nevedú k zmene držby finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
d)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody zahŕňajú zmeny pozícií v krátkom časovom období a predstavujú významný podiel denného objemu obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu a mohli by súvisieť s významnými zmenami ceny finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
e)
rozsah, v akom sú vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody sústredené v krátkom časovom období obchodného dňa, pričom spôsobia zmenu ceny, ktorá sa následne vráti na pôvodnú úroveň,
f)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu, ktoré boli pred vykonaním vymazané z obchodného systému, zmenia najlepšiu cenu ponuky alebo dopytu finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo zoznam pokynov dostupných účastníkom tohto trhu,
g)
mieru vplyvu pokynov na vykonanie obchodu alebo obchodov uskutočnených v čase rozhodujúcom na výpočet kurzov, cien alebo ocenení finančných nástrojov na tieto kurzy, ceny a ocenenia,
h)
skutočnosť, či pokynom na vykonanie obchodu alebo obchodom uskutočneným určitými osobami predchádza alebo po nich nasleduje rozširovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií týmito osobami alebo osobami s nimi spolupracujúcimi,
i)
skutočnosť, či sú pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené určitými osobami pred tým alebo po tom, ako tieto osoby alebo osoby s nimi spolupracujúce vypracujú alebo rozšíria výskum alebo investičné odporúčania, ktoré sú nesprávne, neobjektívne alebo preukázateľne ovplyvnené hmotným záujmom.
(4)
Manipulácia s trhom sa zakazuje.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o tom, čo sa rozumie manipuláciou s trhom a kritériá na posudzovanie, či určité konanie možno považovať za manipuláciu s trhom.
§132 Zákaz využívania dôverných informácií
(1)
Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov, alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(2)
Za presnú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je odôvodnené očakávať, že nastane a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tohto súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(3)
V prípade derivátov odvodených od komodít sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného derivátu alebo viacerých takých derivátov a ktorú by účastníci trhov, na ktorých sa s takými derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami alebo v súlade s prijatou trhovou praxou na trhoch, na ktorých sa s takými derivátmi alebo s podkladovými nástrojmi týchto derivátov obchoduje.
(4)
V prípade osôb, ktoré vykonávajú pokyny týkajúce sa finančných nástrojov, sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje aj presná informácia, ktorú takýmto osobám oznámil klient a ktorá sa týka ním podaných nevybavených pokynov a ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(5)
Za informáciu, ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov, sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorú by uvážlivý investor pravdepodobne použil ako súčasť východísk svojich investičných rozhodnutí; uvážlivým investorom sa na účely tohto zákona rozumie investor, ktorý vychádza pri svojich investičných rozhodnutiach z informácií, ktoré má k dispozícii pred uskutočnením investičného rozhodnutia.
(6)
Prijatou trhovou praxou sa na účely tohto zákona rozumejú zaužívané postupy uplatňované na príslušných finančných trhoch a ktoré sú uvedené v zozname vydanom Národnou bankou Slovenska podľa odseku 7. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví kritériá posudzovania trhovej praxe.
(7)
Národná banka Slovenska vydá zoznam uznaných prijatých trhových praxí spolu so zdôvodnením ich zaradenia do zoznamu o oznámi ich Výboru európskych regulátorov. Pred zaradením prijatej trhovej praxe do zoznamu alebo pred zmenou tohto zoznamu si Národná banka Slovenska vyžiada stanovisko záujmového združenia zastupujúceho emitentov, poskytovateľov investičných služieb, investorov pôsobiacich na príslušnom trhu, organizátorov príslušného trhu a príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad týmto trhom; ak prebieha výkon dohľadu, ktorý sa dotýka subjektu, s ktorým sa má vykonať konzultácia, môže Národná banka Slovenska odložiť jej vykonanie až do ukončenia dohľadu alebo udelenia sankcie. Zdôvodnenie zaradenia prijatej trhovej praxe do zoznamu musí obsahovať vysvetlenie faktorov, ktoré boli rozhodujúce na jej uznanie. Pri zmene zaradenia prijatej trhovej praxe je Národná banka Slovenska povinná vyžiadať si stanovisko subjektov, s ktorými konzultoval zaradenie prijatej trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety. Národná banka Slovenska je povinný pravidelne preskúmavať zaradenie trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety a tento zoznam aktualizovať.
(8)
Zasvätenou osobou sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získala dôvernú informáciu
a)
na základe členstva v štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánoch emitenta,
b)
na základe svojej účasti na základnom imaní emitenta,
c)
na základe prístupu k informáciám pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo svojej funkcie,
d)
v súvislosti so spáchaním trestného činu.
(9)
Zasvätená osoba
a)
nesmie využiť dôvernú informáciu tak, že na svoj účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo nepriamo kúpi, predá alebo inak nakladá s finančným nástrojom, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa o takú kúpu, predaj alebo nakladanie pokúsiť; to neplatí, ak zasvätená osoba je kúpou, predajom alebo nakladaním s týmto finančným nástrojom povinná splniť svoj záväzok zo zmluvy uzavretej pred získaním dôvernej informácie,
b)
nesmie oznámiť alebo sprístupniť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe dôvernú informáciu, pokiaľ oznamovanie tejto informácie nie je súčasťou jej zamestnania, povolania alebo funkcie,
c)
nesmie presviedčať inú osobu alebo odporúčať inej osobe nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s finančným nástrojom na základe znalosti dôvernej informácie týkajúcej sa tohto investičného nástroja.
(10)
Ak je zasvätenou osobou právnická osoba, zákaz využiť dôvernú informáciu podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní obchodu na účet tejto právnickej osoby.
(11)
Zákaz podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby neuvedené v odsekoch 8 a10, ktoré získali dôvernú informáciu, ak tieto osoby vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôvernú informáciu.
§132a
(1)
Osoba podieľajúca sa pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo v súvislosti s plnením svojich povinností na obchodoch s finančnými nástrojmi, ktorá má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa tohto zákona, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Toto oznámenie môže byť uskutočnené poštou, elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky. V prípade telefonického oznámenia je Národná banka Slovenska oprávnená vyžiadať si potvrdenie podania ďalšou z uvedených foriem. Ak požiadaná osoba žiadosti Národnej banky Slovenska o potvrdenie podania v stanovenej lehote nevyhovie, má sa za to, že nesplnila povinnosť podľa prvej vety.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie
a)
charakteristika obchodu, typ pokynu, najmä či ide o pokyn limitovaný určenou cenou alebo objemom, pokyn za trhovú cenu a či ide o anonymný obchod,
b)
skutočnosť odôvodňujúca podozrenie, že obchod alebo obchody by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom,
c)
meno a priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo osôb, v ktorých mene sa obchody uskutočnili, a ďalších osôb zúčastnených na príslušných obchodoch,
d)
informácia, či oznamujúca osoba podala oznámenie z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby,
e)
akákoľvek ďalšia informácia, ktorá môže mať význam pri posudzovaní týchto obchodov.
(3)
Ak informácie podľa odseku 2 nie sú osobe podávajúcej oznámenie známe v čase oznámenia, oznámenie musí obsahovať aspoň skutočnosť odôvodňujúcu podozrenie, že obchody by mohli byť považované za obchodovanie s dôvernými informáciami alebo za manipuláciu s trhom. Osoba, ktorá podala oznámenie podľa odseku 1, je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska chýbajúce informácie bez zbytočného odkladu po tom, čo ich získala. Vykonanie oznámenia podľa odseku 1 v dobrej viere nezakladá žiadnu zodpovednosť osoby, ktorá ho vykonala, ani porušenie obmedzenia poskytovať informácie uložené tejto osobe zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Osoba, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie o tejto skutočnosti ani o jeho obsahu informovať osobu, v ktorej mene alebo na ktorej účet boli vykonané obchody podľa odseku 1, ani iné osoby; to neplatí pre poskytnutie informácií osobám oprávneným podľa osobitných predpisov.
(5)
Národná banka Slovenska nesmie odhaliť identitu osoby, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, ak by také odhalenie mohlo poškodiť túto osobu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na úkony nevyhnutne potrebné na vyšetrovanie a udeľovanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona vzťahujúce sa na zneužívanie dôverných informácií a manipuláciu s trhom.
(6)
Ak sa informácie podľa odseku 2 dotýkajú regulovaného trhu v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia poskytnúť informácie v ňom uvedené príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, zodpovednému za dohľad nad týmto regulovaným trhom. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi alebo banka pri výkone ich činností v inom členskom štáte má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa právneho predpisu tohto členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu.
§132b
(1)
Emitent finančného nástroja je povinný bez zbytočného odkladu zverejňovať a oznamovať Národnej banke Slovenska dôverné informácie, ktoré sa ho priamo týkajú, postupom podľa § 130 ods. 8; pri tomto zverejnení je povinný zabezpečiť, aby sprístupnená informácia bola úplná, pravdivá a vecne správna. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na významné zmeny už zverejnených dôverných informácií. Povinnosť zverejniť dôvernú informáciu sa pokladá za splnenú aj vtedy, ak ju emitent zverejnil pred tým, ako obsahovala všetky formálne náležitosti, pričom tieto formálne náležitosti nemajú vplyv na obsah a pravdivosť informácie.
(2)
Ak emitent vydal finančné nástroje, ktoré sú prijaté na regulovaný trh aj v inom v členskom štáte, alebo požiadal o ich prijatie na regulovaný trh aj v inom členskom štáte, je povinný pri zverejňovaní dôverných informácií postupovať tak, aby investorom v týchto členských štátoch zabezpečil v čo najväčšej možnej miere rovnaký prístup k dôverným informáciám ako investorom v Slovenskej republike, a to v úradnom jazyku tohto členského štátu, alebo ak s tým súhlasil príslušný orgán dohľadu členského štátu, aj v inom jazyku používanom na finančnom trhu v tomto členskom štáte.
(3)
Emitent finančného nástroja je povinný na svojej internetovej stránke bez zbytočného odkladu sprístupniť každú dôvernú informáciu zverejnenú podľa odsekov 1 a 2 na primeranú dobu, najmenej však na jeden rok od prvého zverejnenia príslušnej dôvernej informácie, s uvedením údaja o jej aktuálnosti a pravdivosti a dátumu jej prvého zverejnenia.
(4)
Emitent môže odložiť zverejnenie dôvernej informácie podľa odsekov 1 a 2, ak by týmto zverejnením boli dotknuté jeho oprávnené záujmy, a to len za podmienky, že nezverejnenie dôvernej informácie nezavádza verejnosť, a za podmienky, že zabezpečí dôvernosť týchto informácií. Odloženie zverejnenia dôvernej informácie a dôvody tohto odloženia je emitent bez zbytočného odkladu povinný oznámiť Národnej banke Slovenska. Oprávnené záujmy na účely odloženia zverejnenia dôvernej informácie môžu vyplývať najmä z
a)
prebiehajúcich rokovaní alebo s nimi súvisiacich skutočností, ak je pravdepodobné, že výsledok alebo riadny priebeh týchto rokovaní by bol ovplyvnený zverejnením dôvernej informácie, najmä ak je vážne a bezprostredne ohrozená finančná situácia emitenta a ak by také zverejnenie vážne ohrozilo záujem existujúcich a potenciálnych akcionárov narušením záveru konkrétnych rokovaní, ktorých predmetom je zabezpečenie dlhodobého finančného ozdravenia emitenta; v takom prípade sa môže zverejnenie dôvernej informácie odložiť len na časové obdobie vymedzené záverom rokovaní,
b)
rozhodnutí prijatých alebo zo zmlúv uzatvorených štatutárnym orgánom emitenta, ktoré musí schváliť iný orgán emitenta, ak to vyžadujú stanovy alebo obdobný dokument, ak zverejnenie dôvernej informácie pred schválením týchto rozhodnutí alebo zmlúv spolu s oznámením, že schvaľovanie stále prebieha, by ohrozilo správne posúdenie informácie verejnosťou.
(5)
Ak emitent odložil zverejnenie dôvernej informácie podľa odseku 4, je povinný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie, najmä prijať
a)
účinné opatrenia zamedzujúce prístup k týmto informáciám iným osobám ako osobám, ktoré ich potrebujú na plnenie povinností u emitenta,
b)
nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby ktorákoľvek osoba, ktorá má prístup k týmto informáciám, bola oboznámená so svojimi povinnosťami a sankciami za zneužitie alebo neoprávnené šírenie takých informácií,
c)
opatrenia umožňujúce bezodkladné zverejnenie dôvernej informácie, ak emitent nebol schopný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie; to neplatí, ak emitent nemá povinnosť podľa odseku 6 tretej vety.
(6)
Ak emitent alebo osoba konajúca v jeho mene alebo na jeho účet sprístupní dôverné informácie inej osobe pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo pri plnení svojich povinností, je povinný súčasne zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2. Ak dôverná informácia bola sprístupnená inej osobe neúmyselne, emitent je povinný zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu po jej sprístupnení. Emitent nemá povinnosť zverejniť dôvernú informáciu, ak osoba, ktorej bola sprístupnená, je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, stanov alebo zmluvy.
(7)
Emitent nesmie spájať zverejňovanie dôverných informácií podľa tohto zákona s propagáciou svojej činnosti.
§132c Zoznamy osôb s prístupom k dôverným informáciám
(1)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zostaviť a viesť zoznam osôb pracujúcich pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinné tento zoznam aktualizovať. Zoznam podľa prvej vety a jeho aktualizácie sú osoby, ktoré ho vedú, povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám,
b)
funkciu tejto osoby,
c)
dôvod zaradenia osoby do zoznamu,
d)
dôvod vyradenia osoby zo zoznamu,
e)
dátum, keď bol zoznam vytvorený, a dátum poslednej aktualizácie.
(3)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zoznam podľa odseku 1 aktualizovať vždy, ak
a)
dôjde k zmene mena, priezviska alebo funkcie osoby, ktorá je už na zozname,
b)
dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby do zoznamu,
c)
má byť do zoznamu zaradená ďalšia osoba,
d)
osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám.
(4)
Zoznam podľa odseku 1 je emitent povinný uchovávať počas piatich rokov tak, aby bolo možné spätne určiť všetky zápisy a aktualizácie za obdobie posledných piatich rokov od poslednej aktualizácie.
(5)
Osoby, ktoré zostavujú a vedú zoznamy osôb podľa odseku 1, sú povinné zabezpečiť oboznámenie osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými aktmi riadenia vzťahujúcimi sa na nakladanie s dôvernými informáciami, s ich povinnosťami pri nakladaní s dôvernými informáciami a s trestnými sankciami, so sankciami podľa tohto zákona alebo s disciplinárnymi sankciami, ktoré môžu byť uložené z dôvodu zneužitia alebo neoprávneného šírenia dôverných informácií.
§132d
(1)
Osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoba s ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. Národná banka Slovenska je povinná túto informáciu zverejniť vo vestníku. Osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie
a)
člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta,
b)
vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce podnikanie a vývoj emitenta,
c)
fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b),
d)
iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného obchodu,
e)
právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmen a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania prospechu pre túto osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa odseku 1,
b)
dôvod oznamovacej povinnosti,
c)
obchodné meno alebo názov príslušného emitenta,
d)
druh finančného nástroja,
e)
údaj, či ide o nadobudnutie alebo predaj finančného nástroja,
f)
dátum obchodu a názov trhu, na ktorom bol uzavretý obchod,
g)
cenu a objem obchodu.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 sa nemusí vykonať, ak celkový objem obchodov podľa odseku 1 neprekročil 5 000 EUR za kalendárny rok. Celkový objem obchodov sa určí spočítaním obchodov vykonaných na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) s obchodmi vykonanými na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. c) až e).
(4)
V prípade obchodov s akciami emitentov so sídlom v inom členskom štáte alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami sú osoby podľa odseku 1 povinné vykonať oznámenie podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu. Ak emitent nemá sídlo v členskom štáte, oznámenie sa vykoná príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, voči ktorému je tento emitent povinný plniť informačné povinnosti.
Pravidlá vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní
§132e
(1)
Investičným odporúčaním sa rozumie výskum alebo iné informácie priamo alebo nepriamo odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu týkajúcu sa jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov vrátane akéhokoľvek stanoviska k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takých finančných nástrojov určené pre prostriedky zverejnenia103) alebo pre verejnosť.
(2)
Výskumom alebo inou informáciou priamo alebo nepriamo odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
informácia vypracovaná nezávislým analytikom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou, zahraničnou bankou alebo inou osobou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, alebo fyzickou osobou pracujúcou pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktorá priamo alebo nepriamo vyjadruje konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja alebo emitenta finančných nástrojov,
b)
informácia vypracovaná inými osobami ako osobami podľa písmena a), ktorá priamo odporúča konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja.
(3)
Nezávislým analytikom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, pričom táto osoba nie je zamestnancom obchodníka s cennými papiermi ani banky.
(4)
Povinnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vypracúva investičné odporúčanie podľa odseku 2 alebo rozširuje investičné odporúčania pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti.
(5)
Verejnoprávne inštitúcie zverejňujúce štatistiky, ktoré sú spôsobilé výrazne ovplyvniť finančné trhy, sú povinné ich zverejňovať spôsobom, ktorý je prehľadný a nezavádzajúci; verejnoprávnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa.
§132f
(1)
Investičné odporúčanie musí obsahovať meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby zodpovednej za jeho vypracovanie a v prípade právnickej osoby aj meno, priezvisko a pozíciu osoby, ktorá pre ňu pripravila investičné odporúčanie. Ak je osobou podľa prvej vety obchodník s cennými papiermi alebo banka, uvedie sa aj názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad ich činnosťou. Ak osobou podľa prvej vety nie je obchodník s cennými papiermi ani banka a ak sa táto osoba riadi vnútornými pravidlami alebo pravidlami organizácie, ktorej je členom, uvedie sa aj údaj o tejto skutočnosti.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti; takým miestom sa rozumie aj odkaz na internetovú stránku osoby podľa odseku 1.
§132g
(1)
Povinné osoby sú povinné postupovať tak, aby zabezpečili, že v investičných odporúčaniach
a)
sú fakty jasne odlíšené od interpretácií, odhadov, názorov alebo od iných typov nekonkrétnych informácií,
b)
zdroje používané pri ich vypracovaní sú spoľahlivé, alebo ak sú akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti zdroja, je to jasne uvedené,
c)
pri projekciách, predpovediach a cenových odhadoch je jasne uvedené, že ide o také skutočnosti a sú uvedené podstatné východiská na ich vytvorenie.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj v prípade, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, kde boli zverejnené, alebo odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
(3)
Povinná osoba je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska zabezpečiť zdôvodnenie investičného odporúčania.
§132h
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), táto osoba je povinná v investičnom odporúčaní, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
uviesť dôležité zdroje informácií, ktoré boli podkladom investičného odporúčania,
b)
uviesť obchodné meno alebo názov emitenta, ktorého finančných nástrojov sa investičné odporúčanie týka, a údaj, či bol s týmto investičným odporúčaním oboznámený a či po tomto oboznámení bolo zmenené,
c)
stručne uviesť východiská a metodiku použitú na hodnotenie finančného nástroja, na hodnotenie emitenta a na stanovenie cenového cieľa pre finančný nástroj,
d)
vysvetliť význam akéhokoľvek odporúčania na nákup, predaj alebo držbu finančných nástrojov vo vzťahu k časovému obdobiu investície, ktorej sa odporúčanie týka, uviesť primerané upozornenie na riziko a faktory, ktoré ovplyvňujú predpoklady investičného odporúčania,
e)
uviesť frekvenciu a spôsob aktualizácie investičného odporúčania, ak sa aktualizácia investičného odporúčania plánuje, a údaje o prípadnej zmene v týchto skutočnostiach,
f)
uviesť dátum, keď bolo investičné odporúčanie po prvýkrát možné zverejniť, a osobitne uviesť dátum a čas, na ktorý sa vzťahuje cena finančného nástroja uvedená v investičnom odporúčaní,
g)
ak sa investičné odporúčanie odlišuje od odporúčania týkajúceho sa toho istého finančného nástroja alebo emitenta, vydaného počas 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich vydaniu zmeneného odporúčania, uviesť presný a zrozumiteľný údaj o zmene a jej obsahu a dátum pôvodného odporúčania.
(2)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcej tento údaj; to neplatí, ak došlo k zmene v použitej metodike alebo vo východiskách investičného odporúčania. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132i
(1)
Povinná osoba je pri vypracúvaní alebo rozširovaní investičných odporúčaní povinná uviesť svoje vzťahy k iným osobám a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní v rozsahu podľa tohto zákona. Vzťahmi k iným osobám a okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní, sa rozumie najmä, ak povinné osoby majú finančný záujem na jednom finančnom nástroji alebo viacerých finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom investičného odporúčania, alebo ak majú konflikt záujmov vo vzťahu k emitentovi, ktorého sa investičné odporúčanie týka. Ak je povinná osoba právnickou osobou, táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby pre ňu pracujúce na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu a ktoré sa zúčastnili na príprave investičného odporúčania.
(2)
Ak je povinná osoba právnickou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať akékoľvek záujmy alebo konflikty záujmov tejto právnickej osoby alebo osôb s ňou majetkovo prepojených a personálne prepojených, ktoré sú známe alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že sú známe osobám, ktoré sa pre ňu zúčastňujú na príprave investičného odporúčania, ako aj osobám pre ňu pracujúcim, ktoré sa nezúčastnili na príprave investičného odporúčania, ale mali alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že mohli mať prístup k investičnému odporúčaniu pred jeho zverejnením alebo odovzdaním zákazníkovi.
(3)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 a 2 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku osoby podľa odseku 1 obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 a 2 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132j
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), musí investičné odporúčanie obsahovať aj
a)
údaje o podiele na základnom imaní emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, vlastnenom povinnou osobou alebo s ňou majetkovo prepojenou107a) alebo personálne prepojenou právnickou osobou, ak tento podiel presahuje 5 %,
b)
údaje o podiele na základnom imaní povinnej osoby alebo s ňou majetkovo prepojenej alebo personálne prepojenej právnickej osoby vlastnenom emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak tento podiel presahuje 5 %,
c)
údaje o iných významných finančných záujmoch, ktoré má povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba na emitentovi, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
d)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba je tvorcom trhu alebo osobou inak zabezpečujúcou likviditu pre finančné nástroje emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
e)
vyhlásenie o tom, či v období posledných 12 kalendárnych mesiacov povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba vykonávala činnosti spojené s verejnou ponukou finančných nástrojov emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
f)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu o poskytovaní investičných služieb alebo bankových služieb, iných ako podľa písmen d) a e) s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak bola táto zmluva platná počas posledných 12 kalendárnych mesiacov alebo ak počas tohto obdobia bola na základe tejto zmluvy vyplatená odmena alebo vznikol nárok na jej vyplatenie; údaj sa neuvedie, ak by to viedlo k prezradeniu obchodného tajomstva,
g)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu týkajúcu sa vypracovania investičného odporúčania s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie.
(2)
Ak je povinnou osobou obchodník s cennými papiermi alebo banka, sú povinní uviesť v investičnom odporúčaní prehľad platných vnútorných aktov riadenia a organizačných opatrení, ktorých účelom je predchádzať a vyhýbať sa konfliktom záujmov vo vzťahu k investičným odporúčaniam vrátane údajov o existencii informačných bariér v rámci organizačnej štruktúry zavedených vo vzťahu k vypracúvaniu a rozširovaniu investičných odporúčaní.
(3)
Ak sa na príprave investičného odporúčania zúčastnili fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi alebo k banke, v investičnom odporúčaní sa uvedie aj informácia o tom, či odmena pre takú osobu je viazaná na investičné služby alebo bankové obchody uskutočnené obchodníkom s cennými papiermi, bankou alebo inou povinnou osobou. Ak tieto osoby nadobudnú akcie emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, pred verejnou ponukou týchto akcií, uvedie sa aj cena, za ktorú boli akcie nadobudnuté, a dátum nadobudnutia.
(4)
Obchodník s cennými papiermi alebo banka sú povinné uviesť v investičnom odporúčaní aj podiel všetkých odporúčaní na nákup, predaj, držbu alebo im rovnocenných odporúčaní za posledné tri kalendárne mesiace, podiel emitentov, ktorých sa týkajú investičné odporúčania, pri každom z týchto typov odporúčaní, a podiel emitentov, ktorým obchodník s cennými papiermi alebo banka poskytla investičné alebo bankové služby počas posledných 12 kalendárnych mesiacov.
(5)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 až 4 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 až 4 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132k
(1)
Ak povinná osoba rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať aj obchodné meno alebo meno a priezvisko tejto povinnej osoby.
(2)
Ak povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou pozmení jeho obsah, je povinná uviesť túto skutočnosť v investičnom odporúčaní. Ak táto skutočnosť znamená zmenu typu odporúčania kúpiť na odporúčanie podržať alebo na odporúčanie predať a naopak, je táto osoba povinná splniť podmienky podľa § 132g až 132j, a to vo vzťahu k týmto zmenám.
(3)
Povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, ktorého obsah bol podstatne zmenený, je povinná upraviť vo vnútornom akte riadenia postup, ktorý zabezpečí, že osoby, ktorým je určené investičné odporúčanie, budú mať prístup k identifikačným údajom osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, k investičnému odporúčaniu a prístup k údajom o konfliktoch záujmov osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, ak sú tieto informácie o konfliktoch záujmov verejne prístupné.
(4)
Ak sa rozširuje len zhrnutie investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou, povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby bolo toto zhrnutie presné a zrozumiteľné, a uviesť odkaz na pôvodné investičné odporúčanie a odkaz, kde má verejnosť priamy prístup k údajom týkajúcim sa pôvodného investičného odporúčania, ak sú tieto údaje verejne prístupné.
§132l
Ak je povinnou osobou, ktorá rozširuje investičné odporúčania vypracované treťou osobou, obchodník s cennými papiermi, banka alebo fyzická osoba pracujúca pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, je povinná
a)
uviesť v investičnom odporúčaní názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad jej činnosťou,
b)
splniť povinnosti podľa § 132i a 132j, ak rozširuje investičné odporúčanie, ktoré nebolo predtým zverejnené,
c)
splniť povinnosti podľa § 132f až 132j, ak podstatne zmenila obsah investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou.
§132m
(1)
Ustanovenia § 131a až 132l sa vzťahujú na
a)
finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na regulovaný trh v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte bez ohľadu na to, či sa s týmito finančnými nástrojmi na tomto regulovanom trhu skutočne obchoduje,
b)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike alebo v zahraničí týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze cenných papierov so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takom trhu.
(2)
Ustanovenie § 132 sa vzťahuje aj na finančný nástroj neprijatý na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorého hodnota je odvodená od finančného nástroja podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Ustanovenia § 132b a 132c sa nevzťahujú na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatie nimi vydaných finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte alebo ho neschválili.
(4)
Ustanovenia § 131a až 132l sa nevzťahujú na činnosti uskutočňované Slovenskou republikou, členským štátom, Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou členského štátu, Európskym systémom centrálnych bánk, Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity alebo inou inštitúciou určenou členským štátom, alebo osobou konajúcou v ich mene pri výkone menovej alebo devízovej politiky, alebo pri správe verejného dlhu, alebo na činnosti pri programoch spätného odkupu vlastných akcií, alebo pri cenovej stabilizácii finančných nástrojov za podmienok podľa predpisu Európskej únie.107b)
(5)
Ustanovenia § 132e až 132f sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, zahraničné banky a iné zahraničné osoby v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenia § 132f, 132g a 132i sa nevzťahujú na novinárov, ktorí pri výkone činnosti postupujú podľa osobitného predpisu,107c) podľa právneho predpisu členského štátu alebo podľa vnútorných pravidiel činnosti, ak tieto predpisy alebo pravidlá obsahujú ustanovenia zabezpečujúce plnenie povinností podľa § 132f, 132g a 132i.
§132n
Ak v stanovenej lehote emitent alebo iná osoba nezverejní informáciu alebo údaj, ktorý je povinná zverejniť podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska je oprávnená zverejniť príslušnú informáciu alebo údaj, ak ho má k dispozícii. Tým nie je dotknuté oprávnenie Národnej banky Slovenska uložiť sankciu podľa § 144 a ani nezaniká povinnosť emitenta alebo inej osoby zverejniť príslušnú informáciu.
§133 Konflikt záujmov
(1)
Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom alebo členom predstavenstva, správcovskej spoločnosti, poisťovne, centrálneho depozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, inej pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banky, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, pobočky zahraničnej banky, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, alebo emitenta cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, ktorý nie je zároveň týmto obchodníkom s cennými papiermi a zamestnancom burzy cenných papierov.
(2)
Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo u iného centrálneho depozitára.
(3)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný svojím zamestnávateľom.
(4)
Členmi dozornej rady centrálneho depozitára nesmú byť zamestnanci centrálneho depozitára. Člen štatutárneho orgánu centrálneho depozitára, vedúci zamestnanec centrálneho depozitára a zamestnanec centrálneho depozitára vykonávajúci odborné činnosti podľa § 99 ods. 3 a 4 nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u emitenta cenných papierov.
(5)
Člen predstavenstva obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom ani členom predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§134 Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania,95)
g)
Úradu na ochranu osobných údajov.107d)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

ÔSMA ČASŤ | DOHĽAD

§135 Predmet dohľadu
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou emitenta cenného papiera, centrálneho depozitára, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky, fondu, sprostredkovateľa investičných služieb, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára a s činnosťou vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138 ), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou inštitúciou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie podmienok ustanovených povoleniami podľa tohto zákona,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo vedenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu a nenahrádza ani výkon dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona, ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nezakladá povinnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo do finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska.
(7)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených činností, informačné toky a riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je alebo môže byť vystavený, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi financovania. Národná banka Slovenska vykoná aspoň raz ročne preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných činností. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či organizácia riadenia obchodníka s cennými papiermi, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených činností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu obchodníka s cennými papiermi a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi.
(8)
Pri výkone dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a dohľadu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi a orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami iného štátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi a má právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na nedostatky zistené pri vykonaní dohľadu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Národná banka Slovenska si pri spolupráci s orgánmi dohľadu v iných členských štátoch vymieňa najmä informácie o riadení a vlastníckej štruktúre dohliadaných subjektov, ktoré im umožnia riadny výkon dohľadu a hodnotenie dodržiavania podmienok na udelenie povolenia, ako aj všetky informácie, ktoré im môžu pomôcť pri monitorovaní takýchto dohliadaných subjektov, najmä likvidity, kapitálovej primeranosti, ochrany investorov, obmedzovania veľkej majetkovej angažovanosti, administratívnych a účtovných postupov a vnútorných kontrolných mechanizmov. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov dohľadu v iných členských štátoch môže Národná banka Slovenska zverejniť len so súhlasom zahraničného orgánu dohľadu, ktorý tieto informácie poskytol. Ak zákon neustanovuje inak, poskytnuté dôverné informácie od orgánov dohľadu v iných členských štátoch možno použiť len pri výkone povinností Národnej banky Slovenska a na účely
a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa začatia podnikania a podnikania dohliadaných subjektov na nekonsolidovanom alebo konsolidovanom základe, najmä pokiaľ ide o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, veľkej majetkovej angažovanosti, administratívnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly,
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s dohľadom nad dohliadanými subjektmi.
(9)
Informácie poskytnuté podľa odseku 8 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu a na účely kontroly audítorov. Orgány a osoby uvedené v odseku 8 sú povinné zabezpečiť utajenie týchto informácií a zachovávať o nich mlčanlivosť podľa tohto zákona a osobitných predpisov; tieto informácie si môžu orgány a osoby uvedené v odseku 12 poskytnúť navzájom len s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska.
§135a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom, vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu a spolupracovať pri vyšetrovaní obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
(2)
Ak príslušný orgán členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o informácie na účely podľa odseku 1, Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť. Ak Národná banka Slovenska nemá k dispozícii požadované informácie a nemá oprávnenie ich získať, bez zbytočného odkladu oznámi žiadajúcemu orgánu túto skutočnosť.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, ak
a)
poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem Slovenskej republiky,
b)
už v Slovenskej republike sa začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií, alebo
c)
už v Slovenskej republike bol vynesený konečný rozsudok voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií.
V takom prípade Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a poskytne mu informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c), ak ich má k dispozícii a ak je možné ich poskytnúť v súlade s osobitným zákonom.108a)
(4)
Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej republiky sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo právneho predpisu Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo že také konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska je povinná vykonať d