Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.07.2024
Časové verzie:
Porovnanie zmien počas roka:
483/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024
483
ZÁKON
z 5. októbra 2001
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
§2
(1)
Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu1ab) a ktorá má bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.
(2)
Banka môže prijímať vklady a poskytovať úvery alebo, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) môže poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa osobitného predpisu.1ad) Banka môže okrem činností podľa prvej vety vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti:
a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,
b)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c)
obchodovanie na vlastný účet
1.
s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti,
2.
s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
3.
s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
d)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
e)
finančný lízing,
f)
poskytovanie záruk,2) otváranie a potvrdzovanie akreditívov,3)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
h)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
i)
finančné sprostredkovanie,
j)
uloženie vecí,
k)
prenájom bezpečnostných schránok,
l)
poskytovanie bankových informácií,
m)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu,5)
n)
spracovávanie bankoviek a mincí,
o)
vydávanie a správa elektronických peňazí.
(3)
Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových činností uvedených v odseku 2 v rozsahu a za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.5b)
(4)
Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie podľa osobitného predpisu,6) konanie o žiadosti o udelenie bankového povolenia na vykonávanie takejto činnosti sa spojí s konaním o žiadosti o udelenie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu;6) to neplatí pre zahraničnú banku, na ktorú sa vzťahujú § 11 až 20.
(5)
Bankové činnosti uvedené v odseku 2 môžu na území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom vykonávať prostredníctvom svojich pobočiek tiež zahraničné banky, ktoré majú na to bankové povolenie podľa § 8 alebo ktoré sú oprávnené na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20.
(6)
Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(7)
Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové činnosti a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(8)
Pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa osobitného predpisu,6a) ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky,7) ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; všetky pobočky zahraničnej banky zriadené v Slovenskej republike touto zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“) sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať bankové činnosti za jednu jej pobočku.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú s výnimkou uvedenou v odseku 10 vykonávať iné podnikateľské činnosti ako bankové činnosti.
(10)
Iné ako bankové činnosti môžu banka a pobočka zahraničnej banky vykonávať pre iného, len ak súvisia s jej prevádzkou. Na také činnosti je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra.
(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú v súvislosti s vykonávaním bankových činností povinné plniť aj úlohy uložené Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných služieb podľa osobitných predpisov.8)
(12)
Na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)
(14)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade s osobitným predpisom.9a)
(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)
(16)
Banka, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu1ac) a má bankové povolenie len na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného predpisu,1a) sa označuje ako investičná banka. Označenie „investičná banka“ alebo jeho cudzojazyčný preklad môže používať v obchodnom mene iba banka podľa prvej vety.
(17)
Na investičnú banku sa použijú ustanovenia tohto zákona v rozsahu k činnostiam, ktoré má uvedené v bankovom povolení.
§3
(1)
Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)
(3)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.12)
(4)
Bez bankového povolenia nemôže nikto, kto spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby podľa osobitného predpisu,1a) ak § 7b ods. 2 neustanovuje inak.
§4
(1)
Slová „banka" alebo „sporiteľňa", ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo inej právnickej osoby; banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná právnická osoba sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak z obchodného mena je zrejmé, že osoba, v ktorej mene sa slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“ používa, sa nezaoberá činnosťou uvedenou v § 2 ods. 1.
§5
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vkladom zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu,
b)
úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na vlastný účet alebo dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfajtingu,
c)
pobočkou banky pobočka podľa osobitného predpisu6a) umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov,
d)
investovaním do cenných papierov na vlastný účet nadobudnutie cenných papierov na účely vykonávania dlhodobého vplyvu na činnosť obchodnej spoločnosti a získania majetkových alebo iných výhod, najmenej však na jeden rok, alebo nákup dlhopisov13) a ich držanie do konca lehoty splatnosti od ich nadobudnutia,
e)
finančnými nástrojmi peňažného trhu medzibankové depozitá, cenné papiere splatné do jedného roka, termínové obchody do jedného roka s cennými papiermi splatnými do jedného roka a cennými papiermi splatnými nad jeden rok, iné deriváty13a) a ich výnosy peňažné prostriedky v cudzej mene,
f)
finančnými nástrojmi kapitálového trhu akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté na trh13b) burzy cenných papierov s dobou splatnosti nad jeden rok a ich výnosy,
g)
finančným lízingom prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla v pravidelných splátkach, s cieľom prevodu tejto veci do vlastníctva nájomcovi,
h)
klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky osoba, s ktorou má banka alebo pobočka zahraničnej banky v rámci výkonu bankových činností uzavretý obchod,
i)
bankovým obchodom (ďalej len „obchod") vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a jej klientom a akékoľvek operácie súvisiace s bankovými činnosťami vrátane nakladania s vkladmi,
j)
bankovou informáciou informácia týkajúca sa klienta banky, ktorú má banka o ňom a získala ju pri výkone alebo v súvislosti s výkonom bankových činností a ktorá sa poskytuje na základe súhlasu klienta,
k)
verejnou výzvou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie uskutočnené akoukoľvek osobou na zhromažďovanie peňažných prostriedkov vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, vykonané akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia vrátane osobného kontaktu s viacerými osobami, a to postupne s jednotlivými osobami alebo súčasne s viacerými osobami; na účely tohto zákona sa za verejnú výzvu nepovažuje oznámenie, ponuka alebo odporúčanie vykonané výlučne formou osobného kontaktu a určené celkovo najviac desiatim osobám,
l)
platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb,
m)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
n)
nakladaním s vkladom akékoľvek zriadenie, uloženie, prevod, výber alebo zrušenie vkladu, jeho postúpenie alebo založenie, viazanie jeho výplaty, umožnenie užívania vkladu inej osobe, ako aj akákoľvek zmena podmienok uloženia vkladu,
o)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 23a ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorej výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov banky,
p)
dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania dobrovoľné platby podľa osobitného predpisu,13ba)
r)
finančným sprostredkovaním sprostredkovanie finančných nástrojov peňažného trhu na medzibankovom trhu, vykonávanie činností vo vzťahu k vlastným finančným službám, na ktoré sa nevzťahuje osobitný zákon,13c)
s)
základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13d)
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu vedeného v mene euro,
2.
vykonávanie týchto platobných operácií:
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet v mene euro
2ca.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cb.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cc.
prostredníctvom platobnej karty,
3.
vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty,
t)
subjektom finančného sektora subjekt finančného sektora podľa osobitného predpisu,13e)
u)
regulovaným trhom regulovaný trh podľa osobitného predpisu,13f)
v)
finančnou pákou finančná páka podľa osobitného predpisu,13g)
w)
príslušným orgánom dohľadu príslušný orgán podľa osobitného predpisu,13h)
x)
externou ratingovou agentúrou externá ratingová agentúra podľa osobitného predpisu,13i)
y)
centrálnou bankou centrálna banka podľa osobitného predpisu,13j)
z)
inštitúciou inštitúcia podľa osobitného predpisu,13k)
aa)
sekuritizáciou sekuritizácia podľa osobitného predpisu,13l)
ab)
finančnou inštitúciou finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,13m)
ac)
malou alebo stredne veľkou právnickou osobou právnická osoba, ktorej ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur,
ad)
osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v členskom štáte Európskej únie, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt podľa osobitných predpisov,13ma)
ae)
platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len „štandardný účet“) platobný účet, ktorý obsahuje tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13mb)
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
2.
vykonávanie platobných operácií
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet
2ca.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cb.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cc.
prostredníctvom platobnej karty,
3.
vydanie platobnej karty,
af)
skupinou na účely § 33o až 33z a 62a materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
ag)
osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie osobitného účtu dlžníka,
2.
vykonávanie týchto platobných operácií:
2a.
jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu13mc) v mene euro,
2b.
jedenkrát za kalendárny mesiac výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške podľa osobitného predpisu v hotovosti v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
ah)
hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k bytu vrátane rozostavaného bytu alebo k nebytovému priestoru vrátane rozostavaného nebytového priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“), k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
ai)
tlmiacou rezervou (ďalej len „vankúš“) na zachovanie kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa § 33b,
aj)
skupinou na účely zákona okrem § 33o až 33z, § 49a až 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na)
ak)
skupinou mimo územia členského štátu skupina, ktorej materská spoločnosť má sídlo mimo územia členského štátu.

DRUHÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DOHĽADE

§6
(1)
Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska;8) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť iných osôb a subjektov súvisiaca s činnosťou alebo riadením bánk alebo pobočiek zahraničných bánk. Dohľad sa vykonáva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo inými subjektmi a tiež nad konsolidovanými celkami, ktorých súčasťou sú aj banky, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 49c.
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky je alebo môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi podľa § 29 ods. 3. Pri preskúmaní a hodnotení v rámci výkonu dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska uplatňuje zásadu proporcionality v súlade so všeobecnými hodnotiacimi kritériami a s metodikou zverejňovanými podľa odseku 20 písm. c). Národná banka Slovenska vykoná aspoň raz za kalendárny rok preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných bankových činností. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či organizácia riadenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu banky alebo pobočky zahraničnej banky, a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi. Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, či jej vlastné zdroje sú dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje nie sú dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje možný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému, a to najmä v kritických situáciách podľa § 48 ods. 8 písm. c). Ak Národná banka Slovenska zistí na základe vykonaného preskúmania, že banka alebo pobočka zahraničnej banky môže predstavovať systémové riziko, bezodkladne informuje o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(3)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.14)
(4)
Dohľad na konsolidovanom základe nenahrádza dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním výkon dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa tohto zákona ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(5)
Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu, dohľad nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa tohto zákona ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nad finančnými konglomerátmi nezakladá povinnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia banky, dozornej rady banky, štatutárneho orgánu banky alebo vedenia pobočky zahraničnej banky.
(8)
Za výkon dohľadu zodpovedá Národná banka Slovenska. Osoby, ktoré v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa trestnoprávnych predpisov ani ich zodpovednosť voči Národnej banke Slovenska podľa pracovnoprávnych predpisov.
(9)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
(10)
Orgán dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej banky a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky, ktorá je bankou, len na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu alebo v súlade s týmto zákonom; takú dohodu môže Národná banka Slovenska uzavrieť len na základe vzájomnosti. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán dohľadu iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. Poverené osoby orgánu dohľadu iného štátu majú pri vykonávaní tohto dohľadu rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;15a) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(11)
Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu a nad dcérskou spoločnosťou banky, ktorá je bankou na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu tohto štátu. Na dcérsku spoločnosť banky podľa prvej vety sa nevzťahujú ustanovenia § 23, 23a, 23b, 23e, 24, 25 a 27, ak materská banka v Európskej únii preukáže, že to právne predpisy iného štátu nepripúšťajú.
(12)
Centrálny depozitár cenných papierov a člen centrálneho depozitára cenných papierov16) sú povinní z evidencií, ktoré vedú, poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadované informácie na účel výkonu dohľadu.
(13)
Pri výkone dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk a dohľadu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi alebo audítorskými spoločnosťami17) (ďalej len „audítor“), s prevádzkovateľmi platobných systémov,9) s osobitným útvarom služby finančnej polície Policajného zboru17a) (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“), s príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny a má právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na nedostatky zistené pri výkone dohľadu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.18) Na účely dohľadu nad pobočkou banky zriadenou v inom členskom štáte Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu najmä informácie o riadení a vlastníckej štruktúre banky, informácie týkajúce sa dodržiavania pravidiel likvidity, udržiavania svojich vlastných zdrojov a obmedzení majetkovej angažovanosti banky a informácie o systéme ochrany vkladov, administratívnych a účtovných postupoch a o vnútorných kontrolných postupoch banky. Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak bola jej žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote. Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu dohľadu členského štátu akékoľvek informácie a zistenia týkajúce sa dohľadu nad likviditou banky v rozsahu, v ktorom sú dôležité pre ochranu vkladateľov alebo investorov v členskom štáte, v ktorom má banka pobočku; ak sa vyskytne alebo sa môže odôvodnene očakávať problém s likviditou, tieto informácie zahŕňajú aj údaje o plánovaní a realizácii plánu na obnovu a o opatreniach prijatých v rámci dohľadu. Ak ide o pobočku zahraničnej banky zriadenú v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán dohľadu iného členského štátu o systéme ochrany vkladov uplatňovanom v Slovenskej republike. Dôverné informácie od príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov môže Národná banka Slovenska zverejniť len so súhlasom týchto orgánov dohľadu, ktoré tieto informácie poskytli. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov dohľadu iných členských štátov Národná banka Slovenska môže použiť len pri výkone svojich povinností a na účely
a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa začatia podnikania dohliadaných subjektov a podnikania dohliadaných subjektov na individuálnom základe alebo konsolidovanom základe, najmä ak ide o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, veľkej majetkovej angažovanosti, administratívnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly,
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,15)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s dohľadom nad dohliadanými subjektmi.
(14)
Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej banky je významná, podá žiadosť spolu s odôvodnením orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad zahraničnou bankou alebo orgánu dohľadu v inom členskom štáte, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničnou bankou, ktorá pobočku zahraničnej banky zriadila, aby určil, že pobočka tejto zahraničnej banky je významná; Národná banka Slovenska pritom osobitne prihliada na
a)
to, či podiel tejto pobočky zahraničnej banky presahuje 2 % všetkých prijatých vkladov v Slovenskej republike,
b)
pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti zahraničnej banky na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c)
veľkosť a význam tejto pobočky zahraničnej banky z hľadiska počtu klientov v rámci finančného systému v Slovenskej republike.
(15)
Národná banka Slovenska v záujme určenia, že pobočka zahraničnej banky je významná, spolupracuje s orgánmi dohľadu podľa odseku 14. Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 14 v lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 nedohodnú o určení, že pobočka zahraničnej banky je významná, Národná banka Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí tejto lehoty určí, či táto pobočka zahraničnej banky je významná. Národná banka Slovenska pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánu dohľadu podľa odseku 14. Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 orgán dohľadu podľa odseku 14 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska určí, či pobočka zahraničnej banky je významná v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska určí samostatne, či je pobočka zahraničnej banky významná. Národná banka Slovenska postúpi informáciu o tom, že pobočka zahraničnej banky je významná, spolu s úplným odôvodnením orgánu dohľadu podľa odseku 14. Určenie, že pobočka zahraničnej banky je významná, nemá vplyv na práva a povinnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(16)
Národná banka Slovenska oznamuje príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená pobočka banky určená ako významná, informácie podľa § 48 ods. 9 písm. c) a d) a pri spolupráci s týmto príslušným orgánom dohľadu postupuje podľa § 48 ods. 7 písm. c). Ak sa Národná banka Slovenska dozvie o kritickej situácii podľa § 48 ods. 1 v banke, ktorej pobočka je určená ako významná, bezodkladne upozorní príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená významná pobočka banky a ďalší orgán verejnej moci v tomto členskom štáte, ktorý má informácie o tejto pobočke banky. Národná banka Slovenska oznámi príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená významná pobočka banky, výsledok posúdenia rizika podľa odseku 2, ako aj svoje rozhodnutia podľa § 50 v rozsahu relevantnom pre túto pobočku banky. Národná banka Slovenska tiež konzultuje s príslušným orgánom dohľadu nápravné opatrenia, ak je to relevantné pre riziká týkajúce sa likvidity.
(17)
Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a nepostupuje podľa § 48 ods. 9 a 10 a ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad bankou s pobočkou v inom členskom štáte, ktorá je určená ako významná, Národná banka Slovenska
a)
zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov dohľadu (ďalej len „pracovná skupina“) s cieľom uľahčiť spoluprácu podľa odsekov 13 a 16,
b)
určuje, ktorý príslušný orgán dohľadu sa zúčastňuje na zasadnutí a činnosti pracovnej skupiny,
c)
prihliada na dôležitosť činnosti orgánu dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému podľa odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku 16,
d)
vopred úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia pracovnej skupiny,
e)
včas a úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach.
(18)
Informácie poskytnuté podľa odseku 12 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu a na účely kontroly audítorov. Orgány a osoby uvedené v odseku 12 sú povinné zabezpečiť utajenie týchto informácií a zachovávať o nich mlčanlivosť podľa tohto zákona a osobitných predpisov;18) tieto informácie si môžu orgány a osoby uvedené v odseku 12 poskytnúť navzájom len so súhlasom Národnej banky Slovenska.
(19)
Národná banka Slovenska zverejňuje metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
(20)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom,
b)
spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právnych aktov Európskej únie a možností výberu, ktoré vyplývajú pre banky podľa tohto zákona,
c)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku vrátane kritérií uplatňovania zásady proporcionality, ktoré Národná banka Slovenska používa pri vykonávaní dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk,
d)
súhrnné štatistické údaje o rozhodujúcich ukazovateľoch súvisiacich so zmenami v regulácii bankového sektora,
e)
zoznam uznaných ratingových agentúr,20)
f)
zoznam vyšších územných celkov alebo obcí, ktorým sa na účely výpočtu rizikovo vážených expozícií štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko priradí rovnaká riziková váha ako štátom.
(21)
Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 2 môže Národná banka Slovenska zvýšiť počet a frekvenciu dohľadov na mieste, zabezpečiť trvalú prítomnosť zástupcu Národnej banky Slovenska v banke, vyžadovať predloženie dodatočných správ, častejšie preskúmanie strategických plánov alebo obchodných plánov alebo uskutočniť tematické zameranie dohľadov.
(22)
Národná banka Slovenska každoročne vypracováva plán dohľadov na mieste a plán dohľadov na diaľku. Tieto plány dohľadov obsahujú informácie najmä o
a)
výkone dohľadu,
b)
subjektoch, ktoré sú predmetom dohľadu podľa odseku 1,
c)
pláne dohľadov podľa § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9.
(23)
Pri tvorbe plánov dohľadov podľa odseku 22, ak ide o banky, Národná banka Slovenska prihliada najmä na
a)
výsledky stresového testovania bánk,
b)
informácie a zistenia od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom pobočka banky vykonáva svoju činnosť,
c)
tie banky, pri ktorých to Národná banka Slovenska považuje za potrebné.
(24)
Podmienky podľa § 30 až 32, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32, je banka povinná dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32, s prihliadnutím najmä na nové druhy obchodov.
(25)
Ak banka prestane spĺňať podmienky podľa § 30 až 32, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, Národná banka Slovenska môže banke odobrať udelený predchádzajúci súhlas alebo uložiť potrebné opatrenia na zlepšenie interného prístupu podľa § 30 až 32. Takými opatreniami môže byť okrem opatrení podľa § 50 aj opatrenie v podobe predloženia plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, s určenou lehotou jeho predloženia a realizácie. Ak banka nebude schopná v určenej lehote predložiť a zrealizovať plán na obnovu, udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32 jej Národná banka Slovenska odoberie alebo obmedzí len na tú časť, ktorá je v súlade s požadovanými podmienkami na interný prístup podľa § 30 až 32. Ak by uvedený nesúlad s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32, mohol viesť k neprimeraným vlastným zdrojom, Národná banka Slovenska je oprávnená od banky vyžadovať preukázanie splnenia podmienok na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.20a)
(26)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie o
a)
zisteniach z preskúmaní a hodnotení podľa odseku 2,
b)
metodike, z ktorej vychádzajú rozhodnutia podľa odsekov 2, 22 až 25 a § 50.
(27)
Národná banka Slovenska vykoná najmenej raz ročne stresové testovanie a výsledky vykonaných stresových testov20b) môže zverejniť alebo ich poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) na účely zverejňovania výsledkov stresových testov z Európskej únie.
(28)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce sa pobočky banky pri výkone bankových činností alebo banky pri výkone bankových činností na území tohto členského štátu, na základe ktorých je potrebné vykonať opatrenia na nápravu, tak Národná banka Slovenska oznámi a na požiadanie vysvetlí príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, aké opatrenia na nápravu prijala. Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu z dôvodu nesúhlasu s postupom Národnej banky Slovenska prijme vlastné opatrenia na nápravu a Národná banka Slovenska nesúhlasí s týmito opatreniami na nápravu, môže vec predložiť na vyjadrenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu.19)
(29)
Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu týkajúce sa pobočky zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 pri výkone bankových činností alebo zahraničnej banky pri výkone bankových činností podľa § 11 ods. 2 na území Slovenskej republiky, na základe ktorých je potrebné vykonať opatrenia na nápravu, a tento členský štát neprijme primerané opatrenia, Národná banka Slovenska môže po informovaní tohto príslušného orgánu dohľadu a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) prijať náležité opatrenia na zabránenie ďalším porušeniam s cieľom chrániť záujmy vkladateľov, investorov a ostatných subjektov, ktorým sa poskytujú služby, alebo chrániť stabilitu finančného systému.
(30)
Národná banka Slovenska okrem kreditného rizika, trhového rizika a operačného rizika preskúmava a hodnotí v rámci výkonu dohľadu aj
a)
výsledky stresových testov uskutočňovaných bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu,20c)
b)
expozície voči riziku koncentrácie a riadenie tohto rizika bankou vrátane ich súladu s osobitným predpisom,20d)
c)
vhodnosť a spôsob uplatňovania postupov pre riadenie rizika spojeného so zmierňovaním kreditného rizika,
d)
rozsah primeranosti vlastných zdrojov banky voči aktívam, ktoré sú predmetom sekuritizácie s ohľadom na jej ekonomickú podstatu a stupeň presunu rizika,
e)
expozície voči riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity bankou vrátane analýz alternatívnych scenárov, riadenie faktorov zmierňujúcich riziko,
f)
dopady rozloženia rizika a spôsob, akým sú tieto dopady začlenené do systému merania rizika, výsledky stresového testovania uskutočňovaného bankou, ktorá používa vlastný model výpočtu trhového rizika podľa osobitného predpisu,20e)
g)
geografické rozmiestnenie expozícií banky,
h)
obchodný model banky.
(31)
Národná banka Slovenska na účely odseku 30 písm. e) v rámci výkonu dohľadu preskúmava a hodnotí aj
a)
celkové riadenie rizika likvidity banky, pričom zohľadňuje postavenie banky na finančnom trhu,
b)
či banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu; ak sa zistí, že banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu viac ako jedenkrát, prijme opatrenie, ktoré bude zohľadňovať riziko, že banka v budúcnosti poskytne skrytú podporu na sekuritizáciu,
c)
či úpravy oceňovania pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe podľa osobitného predpisu20f) umožňujú banke za bežných trhových podmienok v krátkom čase predať alebo zaistiť svoje pozície bez toho, že by došlo k významnej strate,
d)
expozície banky voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z neobchodných činností; ak by v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb o viac ako 200 bázických bodov alebo o hodnotu určenú Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) klesla ekonomická hodnota banky o viac ako 20 % z hodnoty vlastných zdrojov, uloží Národná banka Slovenka opatrenie na nápravu,
e)
expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na základe ukazovateľa finančnej páky určeného podľa osobitného predpisu20h) a nesúladov medzi aktívami a záväzkami,
f)
riadiaci a kontrolný systém banky, spôsobilosť členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady vykonávajúcich svoje povinnosti.
(32)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia členského štátu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu nad inštitúciami, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny podliehali dohľadu na účely zabránenia obchádzaniu požiadaviek vyžadovaných od skupín mimo územia členského štátu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,30x) ako aj na účely zabránenia akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na finančnú stabilitu Európskej únie.
(33)
Národná banka Slovenska môže prispôsobiť metodiku preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 pri bankách alebo pobočkách zahraničných bánk s podobným rizikovým profilom, najmä ak ide o podobný podnikateľský model alebo podobné geografické umiestnenie expozícií. Táto prispôsobená metodika môže zahŕňať rizikovo orientované kritériá a kvantitatívne ukazovatele, umožňuje riadne zohľadniť špecifické riziká, ktorým môže byť vystavená každá banka alebo pobočka zahraničnej banky, a nemá vplyv na povahu opatrení na nápravu uložených podľa § 50, ktoré sú špecifické pre každú banku alebo pobočku zahraničnej banky. Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa prvej vety, informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(34)
Ak na základe vykonaného preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky dochádza k porušeniu, došlo k porušeniu alebo k pokusu o porušenie ustanovení osobitného predpisu21a) alebo existuje zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu,21a) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a finančnú spravodajskú jednotku. Ak hrozí potenciálne zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu,21a) Národná banka Slovenska v spolupráci s finančnou spravodajskou jednotkou posúdia situáciu a bez zbytočného odkladu informujú Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o výsledku tohto spoločného posúdenia rizika. Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska prijme opatrenia na nápravu podľa § 50. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 48 ods. 15.
(35)
Národná banka Slovenska môže v súlade s podmienkami podľa odsekov 36 a 37 zdieľať alebo zaslať informácie
a)
Medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke na účely hodnotení pre program posúdenia finančného sektora,
b)
Banke pre medzinárodné zúčtovanie na účely štúdií kvantitatívneho vplyvu,
c)
Rade pre finančnú stabilitu na účely jej funkcie dohľadu.
(36)
Národná banka Slovenska môže zdieľať dôverné informácie len na základe žiadosti príslušného subjektu podľa odseku 35, ak sú splnené aspoň tieto podmienky:
a)
žiadosť je riadne odôvodnená vzhľadom na osobitné úlohy, ktoré vykonáva príslušný subjekt podľa odseku 35 v súlade so svojou určenou pôsobnosťou,
b)
žiadosť musí obsahovať presné označenie povahy, rozsahu a formátu požadovaných informácií a prostriedkov na ich sprístupnenie alebo zasielanie,
c)
požadované informácie sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie osobitných úloh príslušného subjektu podľa odseku 35 a nepresahujú rámec úloh zverených tomuto subjektu,
d)
informácie sa zasielajú alebo sprístupňujú výlučne osobám priamo zapojeným do vykonávania osobitných úloh podľa písmena c),
e)
na osoby, ktoré majú prístup k takýmto informáciám, sa vzťahuje povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ktorá musí byť na rovnakej úrovni ako povinnosť zachovávania mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.18)
(37)
Národná banka Slovenska môže zaslať informácie na základe žiadosti príslušného subjektu podľa odseku 35 len v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta; iné informácie sa môžu zdieľať iba v priestoroch Národnej banky Slovenska.
§6a
(1)
Banka, ktorá používa prístup interných ratingov pre kreditné riziko podľa § 30 alebo vlastný model výpočtu trhového rizika podľa § 31, je povinná predkladať Národnej banke Slovenska každoročne hlásenie o výsledkoch výpočtov v rámci ich interných prístupov pre ich expozície alebo pozície, ktoré sú súčasťou referenčných portfólií v súlade s osobitným predpisom.
(2)
Národná banka Slovenska na základe hlásení bánk o výsledkoch výpočtov v rámci ich interných prístupov podľa § 30 a 31 pre ich expozície alebo pozície, ktoré sú súčasťou referenčných portfólií, sleduje pre expozície alebo transakcie v referenčnom portfóliu vyplývajúce z interných prístupov banky rozsah výšok rizikovo vážených expozícií alebo požiadavky na vlastné zdroje okrem operačného rizika. Národná banka Slovenska aspoň raz za rok posúdi kvalitu týchto interných prístupov, najmä s ohľadom na
a)
prístupy, ktoré pre tú istú expozíciu vykazujú výrazné rozdiely v požiadavkách na vlastné zdroje,
b)
prístupy, pri ktorých je neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka rozdielnosť a pri ktorých je aj výrazné a systematické podhodnotenie požiadaviek na vlastné zdroje.
(3)
Ak sa banka v interných prístupoch výrazne odlišuje od väčšiny porovnateľných bánk alebo ak majú interné prístupy banky s prístupmi väčšiny porovnateľných bánk len málo spoločných charakteristík, čo vedie k veľkým rozdielom vo výsledkoch, Národná banka Slovenska preskúma príčiny tejto skutočnosti. Ak interné prístupy banky vedú k podhodnoteniu požiadaviek na vlastné zdroje, ktoré nesúvisia s rozdielmi v súvisiacich rizikách expozícií alebo pozícií, Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie podľa § 50.
(4)
Opatrenia uložené podľa odseku 3 nesmú
a)
viesť k štandardizácii ani k uprednostňovaniu niektorých metód používaných v rámci interných prístupov bánk podľa odsekov 2 a 3,
b)
vytvárať nesprávne stimuly bánk,
c)
spôsobovať davové správanie bánk.

TRETIA ČASŤ | BANKOVÉ POVOLENIE

§7
(1)
O udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska. O udelení bankového povolenia pre banky podľa osobitného predpisu21) rozhoduje Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Žiadosť o udelenie bankového povolenia sa predkladá Národnej banke Slovenska.
(2)
Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)
peňažný vklad do základného imania banky najmenej 16 600 000 eur,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod21a) peňažného vkladu do základného imania a ďalších finančných zdrojov banky,
c)
spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
návrh členov štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 1,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
f)
návrh stanov banky,
g)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti banky podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami,
h)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na banke,
i)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena h) nebránia výkonu dohľadu,
j)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
k)
sídlo budúcej banky, jej ústredie a vykonávanie jej bankovej činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; bankové činnosti môže vykonávať banka aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom,
l)
preukázať finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich banku preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu banky,
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb,
n)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo vzťahu k požadovanému rozsahu poskytovania platobných služieb,
o)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo vzťahu k požadovanému vydávaniu elektronických peňazí,
p)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické zabezpečenie výkonu bankových činností,
q)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania,
r)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vyžiadaným na základe postupu podľa odseku 16; ak ide o cudzinca, táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(3)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby finančného trhu.
(4)
Banka je povinná pred začatím vykonávania povolených bankových činností preukázať Národnej banke Slovenska
a)
splatenie peňažného vkladu do základného imania v plnej výške,
b)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených bankových činností banky, existenciu riadiaceho a kontrolného systému banky vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a systému riadenia rizík,
c)
splnenie povinnosti podľa § 27 ods. 13.
(5)
Výkon bankových činností uvedených v bankovom povolení môže banka začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienok podľa odseku 4.
(6)
Podmienky podľa odsekov 2 a 4 je banka povinná dodržiavať počas celej doby platnosti bankového povolenia.
(7)
Žiadateľ, ktorého akcionárom s kvalifikovanou účasťou je zahraničná banka, predloží súčasne so žiadosťou o udelenie bankového povolenia záväzné písomné vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má táto zahraničná banka sídlo, k zriadeniu banky na území Slovenskej republiky, ako aj záväzný písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v udržiavaní svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky plniť svoje záväzky.
(8)
Národná banka Slovenska prerokuje žiadosť o udelenie bankového povolenia s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu podľa § 7a ods. 1, ak sa má udeliť bankové povolenie podľa odseku 1 žiadateľovi,
a)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky so sídlom na území členského štátu,
b)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti zahraničnej banky so sídlom na území členského štátu,
c)
ktorého kontrolujú tie isté osoby, ktoré kontrolujú zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu,
d)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu,
e)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu,
f)
ktorého kontrolujú tie isté osoby, ktoré kontrolujú poisťovňu alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu.
(9)
Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“), ustanoví
a)
náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 vrátane náležitostí žiadosti banky, ktorá má vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu,21) a doklady prikladané k žiadosti,
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
spôsob preukazovania splnenia povinností podľa odseku 4.
(10)
Za vhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne a bezpečné vykonávanie bankových činností v záujme stability bankového sektora.
(11)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie kvalifikovaná účasť podľa osobitného predpisu.23a)
(12)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu.
(13)
Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.23b)
(14)
Za člena štatutárneho orgánu banky, člena dozornej rady banky, vedúceho pobočky zahraničnej banky, zástupcu vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristu, vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť ustanovená a takéto funkcie môže vykonávať len osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho orgánu banky, za prokuristu, za vedúceho pobočky zahraničnej banky alebo za jeho zástupcu, za vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročnú prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri osobách navrhnutých za členov dozornej rady banky sa odbornou spôsobilosťou rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti. Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o tom, čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou na výkon funkcie člena dozornej rady banky, čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu banky, vedúceho pobočky zahraničnej banky, zástupcu vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristu, vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky alebo pobočky zahraničnej banky a ako sa preukazuje táto odborná spôsobilosť.
(15)
Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov;24) ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke, vo finančnej inštitúcii13m) alebo vo funkcii vedúceho pobočky zahraničnej banky, vedúceho zamestnanca pobočky zahraničnej banky, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo iné povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takého povolenia,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii,13m) nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo zahraničné reorganizačné opatrenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia podľa § 53 ods. 9,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii,13m) ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku,24aa) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takej skutočnosti,
e)
nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo možné uložiť podľa § 50 ods. 2,
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov24a) v oblasti finančného trhu,
g)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov banky alebo zahraničnej banky, prípadne z ich vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.
(16)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 2 písm. r) a odseku 15 písm. a) má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,24aaaa) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 94 a osobitné predpisy24aaab) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.
(17)
Osobu uvedenú v odseku 15 písm. b) až d) a f) môže Národná banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska času pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v subjekte finančného trhu89) nemohla táto osoba svojou činnosťou spôsobiť následky uvedené v odseku 15 písm. b) až d); to sa rovnako vzťahuje na osobu posudzovanú podľa odseku 15 písm. g), ak so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 15 písm. g), poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 15 písm. g). Národná banka Slovenska pri posudzovaní dôveryhodnosti fyzickej osoby prihliada na dôvody vstupu banky, zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie do likvidácie a na dôvody odobratia bankového povolenia alebo iného povolenia na výkon činnosti.
(18)
Dcérskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie dcérska spoločnosť podľa osobitného predpisu.24aaa)
(19)
Materskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie materská spoločnosť podľa osobitného predpisu.24aab)
(20)
Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola podľa osobitného predpisu.24aac)
(21)
Vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie osoba priamo podriadená štatutárnemu orgánu banky alebo vedúcemu pobočky zahraničnej banky, alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, ktorá riadi činnosť alebo časť činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky.
(22)
Významným vplyvom sa na účely tohto zákona rozumie možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby.
(23)
Ak je žiadateľ súčasťou skupiny, predloží aj informácie o materskej spoločnosti, finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny.
(24)
Ustanovenia odseku 2 písm. e), odseku 14, § 25 ods. 1 až 6, 9, 11 a § 50 ods. 20 sa na finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti vzťahujú rovnako.
§7a
(1)
Národná banka Slovenska prerokuje žiadosť o udelenie bankového povolenia s príslušným orgánom
a)
dohľadu členského štátu, v ktorom má zahraničná banka sídlo, ak ide o udelenie bankového povolenia podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c),
b)
dohľadu členského štátu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad poisťovňami alebo obchodníkmi s cennými papiermi a v ktorom má zahraničná poisťovňa alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, ak ide o udelenie bankového povolenia podľa § 7 ods. 8 písm. d) až f).
(2)
Národná banka Slovenska prerokuje s príslušným orgánom dohľadu členského štátu podľa odseku 1 najmä spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré sú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na zahraničnej banke, a odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu osôb uvedených v odseku 1 písm. b).
(3)
Ak by sa udelením bankového povolenia banka stala súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 až 49, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu podľa § 49a až 49o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia bankového povolenia je aj preukázanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(4)
Odbornou spôsobilosťou osôb uvedených v odseku 3 sa rozumie primeraná znalosť finančného sektora a skúsenosti v oblasti finančného sektora. Na posudzovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v odseku 3 sa rovnako vzťahuje § 7 ods. 15 a 16.
§7b
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1ac) a ktorý má udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,24aad) predloží Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie bankového povolenia podľa § 7 najneskôr v deň, kedy priemerná výška jeho celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je
a)
rovná alebo vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
nižšia ako 30 000 000 000 eur a tento obchodník s cennými papiermi je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré jednotlivo majú celkové aktíva nižšie ako 30 000 000 000 eur a vykonávajú niektorú z činností podľa osobitného predpisu,1ad) je rovná alebo vyššia ako 30 000 000 000 eur; obe hodnoty aktív sa vypočítajú ako priemer za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(2)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 môže ďalej vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu1ac) až do udelenia bankového povolenia.
(3)
Ak bolo podľa § 63 ods. 1 písm. h) odobraté bankové povolenie a obchodník s cennými papiermi spĺňa podmienky podľa odseku 1, takýto obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne požiadať o udelenie bankového povolenia. Národná banka Slovenska zabezpečí, aby konanie o udelení bankového povolenia na základe žiadosti podľa prvej vety bolo čo najjednoduchšie a aby sa zohľadnili všetky informácie a doklady prikladané k žiadosti o udelenie predchádzajúceho bankového povolenia, ak sú použiteľné na udelenie takéhoto povolenia.
§8
(1)
O udelení bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie bankového povolenia predkladá zahraničná banka Národnej banke Slovenska.
(2)
Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou jej pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničnej banky a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jej pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou bankou na vedúceho pobočky zahraničnej banky a jeho zástupcu a na vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
d)
obchodný plán zahraničnej banky vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti jej pobočky, podložený reálnymi ekonomickými výpočtami,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná banka,
f)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e) nebránia výkonu dohľadu,
g)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
h)
zahraničná banka, ktorá chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, má sídlo, ústredie a vykonáva svoju činnosť v tom istom štáte,
i)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb,
j)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo vzťahu k požadovanému rozsahu poskytovania platobných služieb,
k)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo vzťahu k požadovanému vydávaniu elektronických peňazí,
l)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické zabezpečenie výkonu bankových činností,
m)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania.
(3)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(4)
Pobočka zahraničnej banky je povinná pred začatím vykonávania povolených bankových činností preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených bankových činností pobočky zahraničnej banky, existenciu riadiaceho a kontrolného systému pobočky zahraničnej banky vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a systému riadenia rizík,
b)
splnenie povinnosti podľa § 27 ods. 13.
(5)
Výkon povolených bankových činností môže pobočka zahraničnej banky začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienok podľa odseku 4.
(6)
Podmienky podľa odsekov 2 a 4 je pobočka zahraničnej banky povinná dodržiavať počas celej doby platnosti bankového povolenia.
(7)
Zahraničná banka predloží súčasne so žiadosťou o udelenie bankového povolenia záväzné písomné vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničná banka sídlo, k zriadeniu jej pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj záväzný písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v udržiavaní svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky a jej pobočky plniť svoje záväzky.
(8)
Pobočka zahraničnej banky v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo svojom názve uvádzať označenie „pobočka zahraničnej banky“.
(9)
Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví
a)
náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 a doklady prikladané k žiadosti,
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
spôsob preukazovania splnenia povinností podľa odseku 4.
(10)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o bankové povolenie podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej banky nezodpovedá forme akciovej spoločnosti.
§9
(1)
Bankové povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Bankové povolenie obsahuje presné vymedzenie povolených bankových činností a môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí banka alebo pobočka zahraničnej banky splniť pred začatím povolenej činnosti, prípadne ktoré musí dodržiavať pri výkone povolenej bankovej činnosti.
(3)
V bankovom povolení možno obmedziť rozsah alebo spôsob výkonu niektorých bankových činností. Na žiadosť banky alebo pobočky zahraničnej banky možno bankové povolenie rozšíriť o ďalšie bankové činnosti rozhodnutím; to isté platí o rozšírení obmedzeného rozsahu alebo spôsobu vykonávania bankových činností.
(4)
Banka je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia podľa § 7; na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a zmenu sídla banky je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je toto zvolenie, ustanovenie, menovanie alebo zmena neplatná. Banka je povinná bezodkladne potom, čo taká skutočnosť nastane, písomne informovať Národnú banku Slovenska o dni vzniku a dni zániku funkcie člena štatutárneho orgánu a člena dozornej rady. Podmienkou24b) pre platnosť a účinnosť zmeny stanov banky alebo nových stanov banky (ďalej len „zmena stanov“) je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Banka je najneskôr v tretí pracovný deň po prijatí rozhodnutia o zmene stanov povinná doručiť Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska na príslušnú zmenu stanov s priloženým znením tejto zmeny stanov a s úplným znením stanov pred ich zmenou a po ich zmene. Ak Národná banka Slovenska neudelí súhlas na zmenu stanov, je táto zmena neplatná. Ak však Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, súhlas na príslušnú zmenu stanov sa považuje za udelený.
(5)
Zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia podľa § 8; na ustanovenie vedúceho pobočky zahraničnej banky, na ustanovenie vedúcich zamestnancov, na ustanovenie vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a na zmenu sídla pobočky zahraničnej banky je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je toto ustanovenie a zmena neplatná.
(6)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených bankových činností do obchodného registra na základe bankového povolenia do desiatich dní odo dňa, keď bankové povolenie nadobudlo právoplatnosť.
§10
Bankové povolenie nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§11
(1)
Zahraničná banka so sídlom na území členského štátu môže vykonávať na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 okrem bankovej činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. m) bez bankového povolenia, ak oprávnenie na ich výkon bolo tejto zahraničnej banke udelené v členskom štáte, a to na základe písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
(2)
Zahraničná banka podľa odseku 1 je ďalej oprávnená na vykonávanie bankových činností podľa § 2 ods. 2 okrem bankovej činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. m) aj bez založenia pobočky, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu o predpokladaných bankových činnostiach doručeného Národnej banke Slovenska pred prvým uskutočnením bankového obchodu.
(3)
Činnosti uvedené v § 2 ods. 2 okrem prijímania vkladov môže na území Slovenskej republiky v súlade s odsekmi 1 a 2 vykonávať aj zahraničná finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky alebo zahraničnej banky podľa odseku 1; taká zahraničná finančná inštitúcia môže tieto činnosti vykonávať, ak jej to stanovy alebo spoločenská zmluva umožňujú, a to za týchto podmienok:
a)
zahraničná banka alebo zahraničné banky majú oprávnenie na výkon bankových činností na území členského štátu, ktorého právnym poriadkom sa zahraničná finančná inštitúcia riadi,
b)
zahraničná finančná inštitúcia skutočne vykonáva bankové činnosti na území toho istého členského štátu,
c)
zahraničná banka alebo zahraničné banky vlastnia najmenej 90 % hlasovacích práv zahraničnej finančnej inštitúcie,
d)
zahraničná banka alebo zahraničné banky zabezpečia obozretné riadenie zahraničnej finančnej inštitúcie a zabezpečia neodvolateľné spoločné a nerozdielne ručenie za záväzky, ktoré zahraničná finančná inštitúcia na seba prevzala; so spôsobom ručenia musí príslušný orgán dohľadu členského štátu súhlasiť a
e)
zahraničná finančná inštitúcia podlieha konsolidovanému dohľadu nad konsolidovaným celkom zahraničnej banky alebo zahraničných bánk.
(4)
Skutočnosti uvedené v odseku 3 preukazuje zahraničná finančná inštitúcia Národnej banke Slovenska písomným potvrdením príslušného orgánu dohľadu členského štátu. Na túto zahraničnú finančnú inštitúciu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 až 18 a § 20.
(5)
Zahraničná banka, ktorá nepožíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, alebo zahraničná banka so sídlom v štáte, ktorý nepožíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, nemôže vykonávať na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky bankové činnosti bez bankového povolenia.
(6)
Bankovú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. m) môže zahraničná banka podľa odseku 1 vykonávať iba na základe bankového povolenia podľa § 8.
(7)
Na zahraničnú banku podľa odseku 1 sa nepoužijú ustanovenia § 2 ods. 10, § 3, § 4 ods. 1, § 6 ods. 8 prvá veta a ods. 9, § 7 ods. 8, § 9 ods. 5, § 22, § 28 ods. 1 písm. d) v prípade predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti a § 64; na zahraničnú banku podľa odseku 1 sa nepoužijú ani ustanovenia § 8 okrem prípadov uvedených v odseku 6.
§12
(1)
Národná banka Slovenska sa do dvoch mesiacov od doručenia vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu o tom, že nemá dôvod pochybovať o organizačnej štruktúre a finančnej situácii zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1, pripraví na dohľad nad pobočkou tejto zahraničnej banky, a ak je to potrebné, oznámi jej v tejto lehote podmienky, za akých sa plánované činnosti môžu alebo musia vo verejnom záujme vykonávať na území Slovenskej republiky, a rovnako jej oznámi ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať.
(2)
Po doručení vyjadrenia podľa odseku 1 alebo po márnom uplynutí dvoch mesiacov môže zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 vykonávať bankové činnosti na území Slovenskej republiky.
§13
(1)
Banka, ktorá chce založiť svoju pobočku na území členského štátu, písomne požiada Národnú banku Slovenska o udelenie súhlasu na založenie pobočky na území členského štátu. Banka v žiadosti uvedie
a)
členský štát, na ktorého území chce založiť pobočku,
b)
sídlo pobočky v členskom štáte,
c)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky,
d)
obchodný plán obsahujúci najmä výpočet predpokladaných činností a navrhovanú stratégiu činnosti jej pobočky podloženú realistickými ekonomickými výpočtami a
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)
Ak Národná banka Slovenska nemá dôvody pochybovať o organizačnej štruktúre a finančnej situácii banky vo vzťahu k povoleným bankovým činnostiam, oznámi svoje rozhodnutie o udelení súhlasu do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu a banke; zároveň príslušnému orgánu iného členského štátu oznámi aj výšku a zloženie vlastných zdrojov banky, výšku a postup výpočtu hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje banky a podrobnosti o systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(3)
Ak sú pochybnosti o skutočnostiach uvedených v odseku 2, Národná banka Slovenska oznámi svoje rozhodnutie o neudelení súhlasu do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu a banke.
(4)
Zmeny v údajoch uvedených v odsekoch 1 a 2 banka písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
(5)
Ak banka chce na území členského štátu vykonávať bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 okrem bankovej činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. m) bez založenia pobočky, písomne oznámi predpokladané bankové činnosti pred prvým uskutočnením bankového obchodu Národnej banke Slovenska, ktorá toto oznámenie do jedného mesiaca zašle príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
(6)
Ak banka chce zriadiť alebo nadobudnúť na území členského štátu finančnú inštitúciu, vopred písomne oznámi Národnej banke Slovenska zámer zriadiť alebo nadobudnúť túto finančnú inštitúciu a zároveň písomne oznámi jej činnosti.
(7)
Ak finančná inštitúcia so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky alebo dcérskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých bánk, vykonáva činnosti uvedené v § 2 ods. 2 okrem prijímania vkladov v členskom štáte a nespĺňa obdobné podmienky uvedené v § 11 ods. 3 písm. a) až e), Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi tieto skutočnosti príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
§14
(1)
Dohľad nad pobočkou banky založenej na území členského štátu vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad nad likviditou tejto pobočky vykonáva príslušný orgán dohľadu členského štátu v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, ak sa nedohodnú inak. Táto pobočka podlieha tiež opatreniam prijatým príslušným členským štátom v rámci jeho menovej politiky; v prípade štátov, ktoré zaviedli euro ako svoju menu, táto pobočka podlieha opatreniam prijatým Európskou centrálnou bankou.
(2)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že pobočka banky pri výkone bankových činností na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na ukončenie protiprávneho stavu.
(3)
Ak pobočka banky pri výkone bankových činností na území členského štátu poruší právne predpisy členského štátu, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu členského štátu.
§15
Pri výkone dohľadu podľa § 14 v oblasti sledovania rizík vzniknutých z pôsobenia na finančnom trhu na území príslušného členského štátu môže príslušný členský štát od pobočky banky požadovať rovnaké informácie ako od bánk so sídlom na jeho území. Príslušný členský štát môže od banky, ktorá má pobočku na jeho území, požadovať pravidelné hlásenie o jej bankových činnostiach na svojom území na štatistické účely. Banka je povinná tejto žiadosti vyhovieť.
§16
Dohľad nad pobočkou zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 na území Slovenskej republiky vykonáva príslušný orgán dohľadu členského štátu. Dohľad nad likviditou tejto pobočky vykonáva Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ak sa nedohodnú inak. Dohľad nad plnením povinností tejto pobočky pri výkone činnosti depozitára podľa osobitných predpisov24ca) a povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu v tejto pobočke vykonáva Národná banka Slovenska.24d) V organizačnej štruktúre pobočky zahraničnej banky musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za vykonávanie činností tejto pobočky ako depozitára24ca) a zamestnanec zodpovedný za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, pričom za ich riadny výkon činnosti zodpovedá vedúci pobočky zahraničnej banky. Táto pobočka tiež podlieha opatreniam Národnej banky Slovenska prijatým v rámci jej menovej politiky; ak Slovenská republika zavedie euro ako svoju menu, táto pobočka podlieha opatreniam prijatým Európskou centrálnou bankou. Opatrenia Národnej banky Slovenska nesmú byť diskriminačné a obmedzujúce. Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné z dôvodu finančnej stability v Slovenskej republike, môže po konzultácii s príslušným orgánom dohľadu členského štátu v pobočke zahraničnej banky vykonať dohľad na mieste a požadovať informácie na účely dohľadu. Po takom dohľade Národná banka Slovenska oznámi získané informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu na účely ním vykonávaného dohľadu v zahraničnej banke.
§17
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 pri výkone bankových činností alebo zahraničná banka pri výkone bankových činností podľa § 11 ods. 2 na území Slovenskej republiky porušuje právne predpisy alebo existuje odôvodnené riziko nedodržiavania právnych predpisov, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má táto zahraničná banka sídlo. Ak Národná banka Slovenska zistí, že príslušný orgán dohľadu členského štátu neprijal opatrenia na odstránenie porušovania právnych predpisov alebo na odvrátenie odôvodneného rizika nedodržiavania právnych predpisov, môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o riešenie tohto stavu.
(2)
Národná banka Slovenska na základe informácií od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu o porušení právnych predpisov alebo o existencii odôvodneného rizika nedodržiavania právnych predpisov pobočkou banky alebo bankou, ktorá vykonáva bankové činnosti na území tohto členského štátu, prijme opatrenia na odstránenie porušovania právnych predpisov alebo na odvrátenie odôvodneného rizika nedodržiavania právnych predpisov touto bankou alebo pobočkou banky. O týchto opatreniach informuje príslušný orgán dohľadu tohto členského štátu.
(3)
Ak vec neznesie odklad a príslušný orgán dohľadu členského štátu neprijme opatrenia podľa odseku 1 alebo reorganizačné opatrenia podľa § 53 ods. 9, môže Národná banka Slovenska prijať preventívne opatrenia na ochranu klientov pobočky zahraničnej banky podľa odseku 1 alebo klientov zahraničnej banky podľa odseku 1, ktoré môžu spočívať aj v pozastavení platobných operácií24e) s vkladmi. Tieto preventívne opatrenia nemôžu uprednostniť veriteľov pobočky zahraničnej banky podľa odseku 1 alebo zahraničnej banky podľa odseku 1. O prijatí takých opatrení bezodkladne informuje Národná banka Slovenska Európsku Komisiu (ďalej len „Komisia“), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má táto zahraničná banka sídlo. Ak príslušný orgán dohľadu iného členského štátu prijme preventívne opatrenia a Národná banka Slovenska má proti týmto opatreniam námietky, Národná banka Slovenska môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Ak príslušný orgán členského štátu prijme reorganizačné opatrenia podľa § 53 ods. 9, tak preventívne opatrenia, ktoré prijala Národná banka Slovenska podľa odseku 3, sú neplatné a Národná banka Slovenska ich zruší. Ak príslušný orgán členského štátu neprijme reorganizačné opatrenia podľa § 53 ods. 9 a preventívne opatrenia, ktoré prijala Národná banka Slovenska podľa odseku 3, sa stanú neopodstatnenými, Národná banka Slovenska ich zruší.
§18
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená na štatistické účely a informačné účely vyžadovať, aby zahraničná banka podľa § 11 ods. 1, ktorá vykonáva bankové činnosti prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky na území Slovenskej republiky, podávala pravidelnú správu o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Na účely určenia, že pobočka zahraničnej banky je významná podľa § 6 ods. 14 a na účely dohľadu podľa § 16 je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby pobočka zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 predkladala výkazy, hlásenia a iné správy podľa § 42 ods. 2 a 3.
§19
(1)
Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má banka zriadenú pobočku, o odobratí bankového povolenia banke.
(2)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsky výbor pre bankovníctvo o počte a charaktere prípadov, keď odmietla postúpiť príslušnému orgánu dohľadu členského štátu informáciu o založení pobočky banky na území členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Európskemu výboru pre bankovníctvo vydanie alebo odobratie bankového povolenia banke na zriadenie jej pobočky mimo územia členského štátu alebo vydanie alebo odobratie bankového povolenia zahraničnej banke so sídlom mimo územia členského štátu na zriadenie jej pobočky na území Slovenskej republiky.
(4)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Európskemu výboru pre bankovníctvo, že banka je alebo sa má stať dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky, ktorá sa riadi právnym poriadkom krajiny, ktorá nie je členským štátom. Zároveň oznámi štruktúru konsolidovaného celku, do ktorého táto banka patrí alebo bude patriť.
(5)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii problémy, ktoré sa vyskytli pri zakladaní banky alebo pobočky banky v krajine, ktorá nie je členským štátom, alebo pri vykonávaní ich činnosti.
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) podmienky na udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každé udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8 a odobratie bankového povolenia podľa § 50 ods. 1 písm. k).
§20
Zahraničné banky so sídlom v členskom štáte môžu slobodne zabezpečiť reklamu bankovým činnostiam poskytovaným v Slovenskej republike v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
§20a Súhlas na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti
(1)
Na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vyžaduje súhlas Národnej banky Slovenska. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa prvej vety sa predkladá Národnej banke Slovenska.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska podáva
a)
materská finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike,
b)
materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
c)
finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe alebo
d)
finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, ak je povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje informácie o
a)
organizačnej štruktúre skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom uvedie svoje dcérske spoločnosti a materské spoločnosti, ich sídlo a druh činnosti každého subjektu v rámci skupiny,
b)
odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti aspoň dvoch fyzických osôb v riadiacej funkcii vo finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť týchto osôb sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4,
c)
dodržiavaní ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) a § 28 akcionármi banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
d)
organizačnej štruktúre a rozdelení úloh v rámci skupiny.
(4)
Na udelenie súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)
vnútorné mechanizmy a rozdelenie úloh sú primerané na účely dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe, a najmä účinne
1.
koordinujú činnosť všetkých dcérskych spoločností finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a to aj prostredníctvom primeraného rozdelenia úloh medzi bankami, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami,
2.
predchádzajú alebo riešia konflikty v rámci skupiny a
3.
presadzujú zásady určené materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v rámci celej skupiny,
b)
organizačná štruktúra skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, nebráni účinnému výkonu dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou, alebo dohľadu nad materskou bankou na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe, pričom sa zohľadňuje najmä
1.
postavenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo viacúrovňovej skupine,
2.
štruktúra akcionárov a
3.
úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny a
c)
spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré sú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke a preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na posudzovanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 4. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby finančného trhu.
(6)
Podmienky na udelenie súhlasu podľa odseku 4 je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať počas celej doby platnosti súhlasu podľa odseku 1.
(7)
Ak sa konanie o žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 uskutoční súčasne s konaním podľa § 28 ods. 1 písm. a), Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť. Plynutie lehoty podľa § 28 ods. 21 tretej vety sa preruší na obdobie dlhšie ako 20 pracovných dní, najviac však do dňa udelenia súhlasu podľa odseku 1.
(8)
Udelenie súhlasu podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
hlavným predmetom činnosti finančnej holdingovej spoločnosti je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach a hlavným predmetom činnosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v súvislosti s inštitúciou alebo finančnou inštitúciou je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach,
b)
finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nie je v rámci skupiny určená v žiadnej zo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, za subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši podľa osobitného predpisu,62)
c)
banka, ktorá je dcérskou spoločnosťou, je určená za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala obozretné požiadavky na konsolidovanom základe, a sú jej poskytnuté všetky prostriedky a právomoci na to, aby tieto povinnosti účinne plnila,
d)
finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa nezúčastňuje na riadiacich, prevádzkových alebo finančných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú skupiny alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú bankami alebo finančnými inštitúciami a
e)
neexistuje prekážka brániaca účinnému výkonu dohľadu nad skupinou na konsolidovanom základe.
(9)
Finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 8, nie sú vyňaté z rozsahu konsolidácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu.30x)
(10)
Na účely vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe banka, materská banka, materská banka v Európskej únii a materská spoločnosť zahŕňajú aj
a)
finančnú holdingovú spoločnosť a zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ktorým bol udelený súhlas podľa odseku 1,
b)
určenú banku podľa odseku 8 písm. c) kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ak príslušná materská spoločnosť spĺňa podmienky podľa odseku 8,
c)
finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku určené podľa § 20b ods. 2 písm. d).
(11)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 4 alebo odseku 8. Finančná holdingová spoločnosť a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť poskytuje na požiadanie Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu na konsolidovanom základe všetky informácie potrebné na priebežné monitorovanie organizačnej štruktúry skupiny a dodržiavanie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 8. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe tieto informácie poskytuje príslušnému orgánu dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
(12)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí, že finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nespĺňa podmienky podľa odseku 8, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná požiadať bezodkladne o udelenie súhlasu podľa odseku 1.
(13)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska na účely prijímania rozhodnutia o udelení súhlasu podľa odseku 1, nevyžadovania súhlasu podľa odseku 8 a opatrení na nápravu podľa § 20b spolupracuje a vedie konzultácie s príslušným orgánom dohľadu v tomto inom členskom štáte. V rámci spolupráce s príslušným orgánom dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe podľa potreby vypracuje posúdenie skutočností uvedených v odsekoch 4, 8, 12 a v § 20b, predloží toto posúdenie príslušnému orgánu dohľadu podľa prvej vety a ďalej postupuje tak, aby po dohode s týmto príslušným orgánom dohľadu rozhodla do dvoch mesiacov od doručenia tohto posúdenia. Toto spoločné rozhodnutie musí byť riadne zdokumentované a obsahovať odôvodnenie. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe oznámi spoločné rozhodnutie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(14)
Ak sa nedosiahne dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo, Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie a obráti sa so žiadosťou o vydanie rozhodnutia na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) v lehote dvoch mesiacov od doručenia posúdenia podľa odseku 13 alebo do vydania spoločného rozhodnutia.
(15)
Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska vyvinie maximálne úsilie, aby bola dosiahnutá dohoda medzi ňou a príslušným orgánom dohľadu, ktorý je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe, na účely vydania spoločného rozhodnutia.
(16)
Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a Národná banka Slovenska nie je orgánom vykonávajúcim doplňujúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov,24f) na rozhodnutie podľa odseku 1, 8 alebo odseku 13 alebo rozhodnutí o uložení opatrení na nápravu podľa § 20b sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu vykonávajúceho doplňujúci dohľad.
(17)
Ak zahraničný orgán vykonávajúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov24f) nevydá súhlas podľa odseku 16, Národná banka Slovenska žiadosť o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 16 postúpi príslušnému Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo alebo Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). Rozhodnutím prijatým v súlade s týmto odsekom nie sú dotknuté povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.24g)
(18)
Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť podľa odseku 1, oznámi žiadateľovi podľa odseku 2 svoje rozhodnutie spolu s odôvodnením v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 sa prijme najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia takejto žiadosti.
(19)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 4 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa odsekov 4 a 8.
§20b Opatrenia na nápravu a pokuty pre finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť
(1)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a ods. 4, uloží finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti opatrenia na nápravu a pokuty podľa odseku 2 s cieľom zabezpečiť alebo obnoviť kontinuitu a integritu konsolidovaného dohľadu a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu30x) na konsolidovanom základe. Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, pri prijímaní opatrení na nápravu sa zohľadní najmä vplyv na finančný konglomerát.
(2)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky podľa odseku 1 alebo nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v rozhodnutí o súhlase podľa § 20a ods. 1, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a alebo v nedodržiavaní alebo obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných predpisov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
pozastaviť výkon hlasovacích práv spojených s akciami banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou, držanými finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou,
b)
uložiť pokutu finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a vedúcim zamestnancom od 3 300 eur do 664 000 eur; tým nie je dotknuté ustanovenie § 50,
c)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť alebo odporúčanie previesť majetkové účasti na svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú bankami, na svojich akcionárov,
d)
dočasne určiť inú finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku v rámci skupiny za zodpovednú za dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe,
e)
obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov podľa osobitného predpisu24h) akcionárom,
f)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť znížiť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora alebo povinnosť previesť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora na inú osobu,
g)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť predložiť plán na bezodkladné dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona,
h)
uložiť iné opatrenia na nápravu smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov, ako sú uvedené v písmenách a) až g).
(3)
Právomoci v oblasti dohľadu podľa § 50 a § 63 ods. 1 a 2 Národná banka Slovenska primerane použije aj pri dohľade nad finančnou holdingovou spoločnosťou a zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou.
(4)
Rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 20a ods. 1 nie je dotknuté uloženie opatrení na nápravu podľa odseku 2.
§20c Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii
(1)
Dve alebo viac inštitúcií v Európskej únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, musia mať jednu sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii, ktorá má sídlo v Európskej únii, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Národná banka Slovenska môže povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky, aby mali dve sprostredkujúce materské spoločnosti v Európskej únii, ak by zriadenie jednej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii
a)
bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností, ktoré ustanovujú pravidlá iného ako členského štátu alebo ktorú uložil orgán dohľadu iného ako členského štátu, v ktorom má materská spoločnosť skupiny mimo územia členského štátu sídlo alebo
b)
viedlo podľa posúdenia Rady pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“) k zníženiu efektívnosti riešiteľnosti krízovej situácie v porovnaní s dvoma sprostredkujúcimi materskými spoločnosťami v Európskej únii.
(3)
Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť len banka, finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, ak odsek 4 neustanovuje inak. Ak žiadna z inštitúcií uvedených v odseku 1 nie je bankou alebo ak sa v súvislosti s poskytovaním investičných činností musí zriadiť druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii, aby bola dodržaná požiadavka podľa odseku 2, sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii alebo druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis.62)
(4)
Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak celková hodnota aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
(5)
Na účely odsekov 4, 6, 7 a § 122yc celkovou hodnotou aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je súčet celkovej hodnoty aktív
a)
každej inštitúcie, ktoré má vo všetkých členských štátoch skupina mimo územia členského štátu, ako vyplýva z jej konsolidovanej súvahy alebo z individuálnej súvahy, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná, a
b)
každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona, osobitných predpisov24i) alebo ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) o každej skupine mimo územia členského štátu, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, tieto informácie:
a)
názov inštitúcie a celkovú hodnotu aktív tejto inštitúcie podliehajúcej dohľadu Národnej banky Slovenska a patriacej do skupiny mimo územia členského štátu,
b)
názov každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,24i) a celkovú hodnotu aktív zodpovedajúcich tejto pobočke, ako aj druhy činností, na vykonávanie ktorých bolo týmto pobočkám udelené povolenie,
c)
názov a druh každej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 3 a názov skupiny mimo územia členského štátu, ktorej je súčasťou.
(7)
Banka, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky a ktorá je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:
a)
má sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii,
b)
je sprostredkujúcou materskou spoločnosťou v Európskej únii,
c)
je jedinou inštitúciou skupiny mimo územia členského štátu v Európskej únii alebo
d)
je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, ktorej celková hodnota aktív, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
(8)
Na účely tohto paragrafu a § 122yd ods. 2 sa za inštitúciu považuje aj obchodník s cennými papiermi a investičná spoločnosť podľa osobitného predpisu,24j) ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.

ŠTVRTÁ ČASŤ | ZASTÚPENIE BANKY ALEBO ZAHRANIČNEJ BANKY

§21
(1)
Banka je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie každého svojho zastúpenia v zahraničí. V oznámení o zriadení zastúpenia uvedie
a)
označenie sídla zastúpenia,
b)
meno a priezvisko vedúceho zastúpenia a adresu jeho trvalého pobytu.
(2)
Zastúpením banky sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka banky, ktorá propaguje činnosť banky v zahraničí alebo získava informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce v zahraničí.
(3)
Zastúpenie banky nemôže vykonávať bankové činnosti ani inak podnikať.
§22
(1)
Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti, môže zriadiť na území Slovenskej republiky svoje zastúpenie na základe registrácie. O registrácii rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti o registráciu.
(2)
Zastúpením zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „zahraničné zastúpenie“), sa na účely tohto zákona rozumie jej organizačná zložka, ktorá propaguje činnosť zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie alebo získava informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce so Slovenskou republikou. Zahraničné zastúpenie v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo svojom názve uvádzať označenie „zastúpenie“.
(3)
Zahraničné zastúpenie nemôže vykonávať bankové činnosti ani inak podnikať. Nezapisuje sa do obchodného registra.
(4)
Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti, je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu umiestnenia zahraničného zastúpenia, zmenu vedúceho a zatvorenie zahraničného zastúpenia. Pri zmene vedúceho zahraničného zastúpenia je povinná predložiť všetky doklady, ktoré predkladá zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia pri žiadosti o registráciu zastúpenia.
(5)
Vedúci zahraničného zastúpenia môže robiť za zahraničnú banku alebo obdobnú zahraničnú finančnú inštitúciu iba pracovnoprávne úkony vo vzťahu k ostatným zamestnancom zahraničného zastúpenia.
(6)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia náležitosti žiadosti o registráciu zahraničného zastúpenia vrátane dokladov prikladaných k žiadosti.
(7)
Zahraničné zastúpenie je povinné do 30 dní od registrácie písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, v ktorej banke alebo pobočke zahraničnej banky má vedené účty.
(8)
Zahraničné zastúpenie je povinné do 30 dní písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá nastala oproti skutočnostiam tvoriacim podklad na jeho registráciu.
(9)
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok určených v rozhodnutí o registrácii a ustanovených v zákonoch alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky. Zahraničné zastúpenie je povinné Národnej banke Slovenska pri vykonávaní tejto kontroly poskytnúť ňou požadovanú súčinnosť.
(10)
Ak zahraničné zastúpenie nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o registrácii alebo poruší zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o zrušení registrácie.
(11)
Registrácia zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti, o zatvorení zahraničného zastúpenia alebo dňom zrušenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

PIATA ČASŤ | ORGANIZÁCIA A RIADENIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

§23
(1)
Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise25) upraviť organizačnú štruktúru a systém riadenia banky tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon povolených bankových činností a zabraňovali vzniku konfliktu záujmov v rámci banky, a upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami banky, útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Banka je ďalej povinná v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík banky, podporujú ho a ktoré sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,27fbc) ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie v banke, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke. Banka je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v banke za
a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky,
b)
systém riadenia banky pri dodržaní pravidla podľa § 27 ods. 1 písm. d),
c)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedajúci zložitosti a rizikám bankových činností,
d)
oddelené riadenie rizík od bankových činností vrátane systému riadenia rizík, ktorým je alebo by mohla byť banka vystavená a za činnosť výboru pre riadenie rizík,
e)
oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov podľa § 34,
f)
oddelené sledovanie rizík, ktorým je banka vystavená pri vykonávaní bankových činností s osobami s osobitným vzťahom k banke,
g)
informačný systém,
h)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu,
i)
činnosť výboru pre odmeňovanie v banke.
(2)
Banka je povinná vo svojich vnútorných predpisoch upraviť podrobnosti o
a)
organizačnej štruktúre banky podľa odseku 1 s dôrazom na identifikáciu zodpovedných osôb za výkon bankových činností v rámci banky,
b)
systéme vnútornej kontroly, do ktorého je zahrnutý aj útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
c)
vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný plán").
(3)
Banka je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia banky zabezpečiť vykonávanie
a)
kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov, a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností a realizáciu týchto opatrení v jednotlivých organizačných útvaroch banky, pričom tieto činnosti a opatrenia vykonávajú
1.
zamestnanci alebo organizačné útvary banky, ktoré sa zúčastňujú na jednotlivých prevádzkových pracovných postupoch,
2.
vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov banky zodpovední za kontrolované procesy a za výsledky ich kontroly alebo nimi poverení zamestnanci,
b)
kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu banky, a to vtedy, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.
(4)
Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov banky a postupov v banke; skúma a hodnotí najmä funkčnosť a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému banky, systému riadenia rizík a systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a udržiavanie vlastných zdrojov banky vo vzťahu k jej požiadavkám na vlastné zdroje, likviditu a dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti; skúma a hodnotí pripravenosť banky na vykonávanie nových druhov obchodov z hľadiska riadenia rizík, zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík a skúma a hodnotí informácie podľa § 37. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je zodpovedný za sledovanie odstraňovania zistených nedostatkov a za sledovanie realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov. Za zriadenie a funkčnosť útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedá štatutárny orgán banky; túto zodpovednosť nemôže preniesť na inú osobu. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je priamo podriadený štatutárnemu orgánu banky, dozornej rade banky alebo jednému z členov štatutárneho orgánu banky alebo dozornej rady banky.
(5)
Banka je povinná dodržiavať organizačnú štruktúru spĺňajúcu požiadavky podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(6)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou banky alebo spôsobená banke inými skutočnosťami; na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:
1.
kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko obchodného partnera,
2.
trhové riziko vyplývajúce z pozícií banky a spôsobené zmenami hodnôt rizikových faktorov, pričom tieto hodnoty sa spravidla určujú na trhu; hlavnými zložkami trhového rizika sú úrokové riziko, akciové riziko, devízové riziko a komoditné riziko, pomocou ktorých sa trhové riziko meria,
3.
operačné riziko podľa osobitného predpisu,25aa)
4.
riziko likvidity vyplývajúce z neschopnosti banky splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti,
5.
systémové riziko vyplývajúce z možného vplyvu na stabilitu finančného systému s možnými závažnými negatívnymi dôsledkami na finančný systém a národné hospodárstvo Slovenskej republiky,
6.
riziko modelu vyplývajúce z možnej straty, ktorá môže banke vzniknúť v dôsledku rozhodnutí založených najmä na výsledkoch interných prístupov, a to z dôvodu chýb pri ich vypracovaní, uplatňovaní alebo používaní,
7.
riziko nadmerného využívania finančnej páky,
8.
úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je súčasné alebo budúce riziko pre výnosy aj pre ekonomickú hodnotu banky vyplývajúce z nepriaznivých pohybov úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú nástroje citlivé na úrokové sadzby vrátane rizika vyplývajúceho z časovej štruktúry nástrojov citlivých na úrokové sadzby, ktoré vyplýva z rozdielov v načasovaní zmien sadzieb týchto nástrojov, bázického rizika a opčného rizika.
b)
riadením rizík predchádzanie možným stratám vrátane škôd včasnou a primeranou identifikáciou rizík, meraním veľkosti rizík, sledovaním rizík a ich veľkosti a zmierňovaním veľkosti rizík,
c)
systémom riadenia rizík systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík; systém riadenia rizík zahrňuje stratégiu a organizáciu riadenia rizík, informačné toky a informačný systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov, systém na zavedenie nových druhov obchodov a systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu,
d)
vnútorným kapitálom také zdroje financovania banky, ktoré banka na základe vlastného určenia a zhodnotenia rizika interne udržuje a umiestňuje na krytie rizika,
e)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,25ac)
f)
zmierňovaním kreditného rizika zmierňovanie kreditného rizika podľa osobitného predpisu,25ad)
g)
interným prístupom, prístup podľa osobitného predpisu.25ae)
(7)
Kópiu platného znenia stanov banka doručí Národnej banke Slovenska bezodkladne po každej zmene stanov banky.
(8)
Banka môže zriadiť pobočku v zahraničí len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktorý udeľuje Národná banka Slovenska na základe žiadosti banky.
(9)
Opatrením,23) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a)
podrobnosti o organizačnej štruktúre a systéme riadenia banky podľa odseku 1,
b)
podrobnosti o systéme vnútornej kontroly banky podľa odseku 3, podrobnosti o činnosti a zodpovednosti útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj rozsah, počet a termíny vykonávaných kontrol týmto útvarom,
c)
čo sa rozumie významným rizikom na účely systému riadenia rizík,
d)
rozsah, v akom pobočky zahraničných bánk podliehajú požiadavkám ustanoveným podľa písmen a) a b),
e)
náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 8 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti,
f)
podrobnosti týkajúce sa uplatňovania zásad odmeňovania podľa § 23a a 23b.
(10)
Na účely zabezpečenia riadneho a bezpečného výkonu povolených bankových činností a zabraňovania vzniku konfliktu záujmov v rámci banky je banka povinná evidovať a na požiadanie Národnej banky Slovenska bezodkladne poskytnúť údaje o úveroch poskytnutých členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady a ich spriazneným osobám; spriaznenou osobou sa rozumie manžel, manželka, dieťa alebo rodič člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo právnická osoba, v ktorej má člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady alebo jeho manžel, manželka, dieťa alebo rodič kvalifikovanú účasť alebo v nej zastáva výkonnú riadiacu funkciu alebo je členom jej štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.
§23a
(1)
Banka je povinná uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona pri osobách, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil banky, a to spôsobom, ktorý zohľadňuje jej veľkosť, vnútornú organizáciu a povahu, rozsah a zložitosť jej činností, u
a)
všetkých členov štatutárneho orgánu,
b)
všetkých členov dozornej rady,
c)
vedúcich zamestnancov,
d)
zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou za kontrolné funkcie alebo významné obchodné útvary spĺňajúce kritériá v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
e)
zamestnancov, ktorí majú nárok na významnú odmenu za predchádzajúce účtovné obdobie, ak
1.
odmena tohto zamestnanca je rovná alebo vyššia ako 500 000 eur a je rovná alebo vyššia ako priemerná odmena priznaná osobám podľa písmen a) až c),
2.
vykonávajú profesionálnu činnosť vo významnom obchodnom útvare ustanovenom v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu13o) a táto činnosť má významný vplyv na rizikový profil príslušného obchodného útvaru v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
f)
ďalších zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e) a ktorých odborné činnosti majú vplyv na rizikový profil banky a sú určení v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)
V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 banka uplatňuje
a)
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky,
b)
pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)
Banka je povinná pri uplatňovaní zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 dodržiavať všeobecné princípy ustanovené v odsekoch 4 až 7.
(4)
Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia
a)
byť v súlade s riadnym a účinným systémom riadenia rizík, ktorý nepodnecuje k vystaveniu sa riziku nad úroveň miery rizika akceptovaného bankou,
b)
byť v súlade s obchodnou stratégiou, hodnotami a dlhodobými cieľmi banky,
c)
zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
d)
byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc)
(5)
Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu aspoň raz ročne kontroluje uplatňovanie zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 prijatých dozornou radou banky podľa § 24 ods. 4.
(6)
Zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky, na ktorého sa uplatňujú zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1, musí byť odmeňovaný podľa dosiahnutých cieľov súvisiacich s jeho funkciou, ale nezávisle od výkonnosti ním kontrolovaných oblastí podnikania banky.
(7)
Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia rozlišovať medzi kritériami pre určenie
a)
zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa odseku 1 podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky, a
b)
pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať udržateľný výkon osoby podľa odseku 1, riziká a výkon nad rámec požiadaviek na plnenie úloh určených podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky.
(8)
Na účely uplatňovania zásad odmeňovania sa za banku, ktorá je významná z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojej činnosti, považuje banka, ktorá spĺňa tieto kritériá:
a)
banka je globálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. b) alebo
b)
banka je lokálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. c).
(9)
Ak sa banke poskytlo stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, je povinná uplatniť aj zásady odmeňovania na
a)
pohyblivé zložky celkovej odmeny osoby podľa odseku 1, ktoré nepresiahnu 1 % z čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou banky, jej záujmami a s ukončením poskytnutej stabilizačnej pomoci,
b)
základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné, aj určila limity na odmeňovanie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady takým spôsobom, aby boli v súlade s vhodným riadením rizík,
c)
pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nevyplatia za hodnotené obdobie, ak sú neodôvodnené.
§23b
(1)
Na pohyblivú zložku celkovej odmeny sa okrem všeobecných princípov podľa § 23a ods. 4 až 7 uplatňujú aj princípy podľa odsekov 2 až 18.
(2)
Ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, pohyblivá zložka celkovej odmeny je závislá od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1, výkonnosti príslušného útvaru banky a hodnotenia celkových výsledkov banky, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.
(3)
Hodnotenie výkonnosti je určené viacročným rámcom s cieľom zabezpečiť postup hodnotenia založený na hodnotení dlhodobej obchodnej stratégie banky. Vyplácanie pohyblivej zložky celkovej odmeny založenej na hodnotení výkonnosti sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje príslušný obchodný cyklus banky a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou banky.
(4)
Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny musí zohľadňovať schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 29.
(5)
Ak banka plní povinnosti podľa § 29, osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s bankou najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou. Pohyblivá zložka celkovej odmeny v zaručenej výške nesmie závisieť od riadenia rizík, výkonnosti a nesmie byť súčasťou budúcich plánov odmeňovania banky.
(6)
Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie presiahnuť zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek celkovej odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa § 23a ods. 1 v rámci organizácie a riadenia banky.
(7)
Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 23a ods. 1 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby dosiahnutú za určité obdobie a nemôže byť kompenzáciou za zlyhanie alebo porušenie povinnosti.
(8)
Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb podľa § 23a ods. 1 musí byť v súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou banky vrátane podmienok zadržiavania vyplatenia kompenzácie, odkladu vyplatenia kompenzácie, výkonu vyplatenia kompenzácie a spätného vymáhania vyplatenej kompenzácie.
(9)
Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivej zložky celkovej odmeny alebo pohyblivých zložiek celkových odmien za banku musí obsahovať pravidlá, ktoré zohľadňujú všetky druhy súčasných a budúcich rizík a schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 27 ods. 9 písm. b) a § 29.
(10)
Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny v banke sa musia zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík.
(11)
Významná časť, najmenej však 50 % odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny a 50 % neodloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny, je tvorená vhodnou kombináciou
a)
cenných papierov a
b)
vždy, ak je to možné, iných finančných nástrojov podľa osobitného predpisu25af) alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu banky pri pokračovaní jej činnosti.
(12)
Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 11 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad odmeňovania banky zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 23a ods. 1 bola zosúladená s dlhodobými cieľmi banky.
(13)
Najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny sa odkladá na obdobie najmenej štyri až päť rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu musí byť riadne zosúladené s povahou činnosti a rizikami banky a činnosťou osoby podľa § 23a ods. 1. Banka podľa § 23a ods. 8 osobe podľa § 23a ods. 1 písm. a) až c) odloží najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny na obdobie najmenej päť rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu musí byť riadne zosúladené s povahou činnosti a rizikami banky a činnosťou osoby podľa § 23a ods. 1 písm. a) až c). Nárok na vyplatenie odloženej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní. Ak je úhrn predpokladanej pohyblivej zložky celkovej odmeny mimoriadne vysoký, podiel plnení viazaných na obdobie podľa prvej a druhej vety nesmie byť nižší ako 60 % pohyblivej zložky celkovej odmeny. Dĺžka obdobia odkladu sa určuje v súlade s obchodným cyklom, povahou a rizikami podnikania a činnosťami dotknutej osoby podľa § 23a ods. 1.
(14)
Ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu banky a odôvodnené výkonnosťou banky, výkonnosťou príslušného obchodného útvaru a výkonnosťou dotknutej osoby podľa § 23a ods. 1, prizná sa osobe podľa § 23a ods. 1 nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13 alebo sa vyplatí osobe podľa § 23a ods. 1 pohyblivá zložka celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13.
(15)
Banka je povinná zaviesť opatrenia, ktoré jej umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť už vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší; týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 23a ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám banky alebo bola za také konanie zodpovedná.
(16)
Banka môže v rámci dôchodkovej politiky v súlade s jej obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami určiť kritériá pre určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny formou dobrovoľných platieb do systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia“). Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s bankou pred vznikom nároku na starobný dôchodok, banka bude počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11. Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 dosiahne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11, a to pri uplatnení päťročného odkladu.
(17)
Osoby podľa § 23a ods. 1 nemôžu uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad nevyplatenia pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(18)
Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená v nástrojoch alebo vo forme, ktorá by umožnila obchádzanie ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.30x)
(19)
Ustanovenia odsekov 11 až 13 a odseku 16 druhej a tretej vety sa neuplatňujú na
a)
banku, ktorá nie je veľkou inštitúciou podľa osobitného predpisu25ag) a ktorej priemerná hodnota aktív na individuálnom základe podľa tohto zákona a osobitného predpisu30x) počas štyroch rokov, ktoré predchádzajú aktuálnemu účtovnému obdobiu, je rovná alebo nižšia ako 5 000 000 000 eur,
b)
zamestnanca, ktorého ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako tretina celkovej ročnej odmeny tohto zamestnanca.
§23d
(1)
Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa § 23a ods. 8 nie je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak určí osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Výbor pre odmeňovanie v banke alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v banke
a)
nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom,
c)
zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave svojich rozhodnutí a
d)
dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík.
(2)
Výbor pre odmeňovanie v banke pozostáva najmenej z troch členov. Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len člen dozornej rady vrátane člena dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami banky.
§23e
(1)
Banka je povinná každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien a o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena v banke je najmenej 1 000 000 eur za príslušné účtovné obdobie. Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehota na písomné informovanie podľa prvej vety sa predlžuje o tento časový úsek.
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania v bankách používa informácie zverejňované podľa § 37 ods. 9 písm. h) a podľa osobitného predpisu.25ah)
(3)
Informácie podľa odsekov 1 a 2 Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).25a)
§24
(1)
Banka má štatutárny orgán a dozornú radu. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo. Štatutárny orgán aj dozorná rada musia mať najmenej troch členov. Zloženie štatutárneho orgánu a dozornej rady musí byť také, aby vedomosti, zručnosti a skúsenosti štatutárneho orgánu ako celku a dozornej rady ako celku zodpovedali činnosti banky vrátane hlavných rizík.
(2)
Členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za vypracovanie, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, zavedenie a dodržiavanie systému riadenia banky a za vykonávanie bankových činností podľa vnútorných predpisov banky.
(3)
Členovia štatutárneho orgánu banky sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených bankových činností, zabezpečovať bezpečnosť a zdravie banky a prijímať a pravidelne skúmať všeobecné zásady odmeňovania a riadiť a zabezpečovať účinný systém riadenia rizík. Bezpečnosťou a zdravím banky sa na účely tohto zákona rozumie také vykonávanie bankových činností, ktoré neohrozuje udržiavanie vlastných zdrojov banky vo vzťahu k jej požiadavkám na vlastné zdroje, likviditu, obmedzenie majetkovej angažovanosti a oprávnené záujmy vkladateľov a ostatných veriteľov alebo bankový systém.
(4)
Členovia dozornej rady banky sú povinní poznať a dohliadať na výkon povolených bankových činností, na výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu banky a na uskutočňovanie ostatnej činnosti banky. Členovia dozornej rady banky prijímajú a pravidelne skúmajú všeobecné zásady odmeňovania, dohliadajú nad ich uplatňovaním a sú povinní kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje.
(5)
Členovia štatutárneho orgánu banky, členovia dozornej rady banky a vedúci zamestnanci banky sú povinní vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty akcií banky alebo trvalý zisk banky. Tým nie je dotknutá povinnosť podľa odsekov 3 a 4.
§25
(1)
Člen štatutárneho orgánu banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je podnikateľom,26a) a prokurista banky a zamestnanec banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je klientom tej istej banky, ak v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak.
(2)
Člen dozornej rady banky nemôže byť členom štatutárneho orgánu ani zamestnancom tej istej banky, ani členom dozornej rady alebo štatutárneho orgánu inej banky a zároveň nemôže byť prokuristom ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene tej istej alebo inej banky ani inej právnickej osoby, ktorá je klientom tej istej banky; to neplatí, ak týmto klientom banky je iná banka alebo zahraničná banka, ktorá má kontrolu nad tou istou bankou. Člen dozornej rady banky môže byť zamestnancom tej istej banky iba v prípade, že je do funkcie zvolený jej zamestnancami.
(3)
Člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady banky a zamestnanec banky nesmú využiť informácie, ktoré neboli vopred zverejnené a ktoré nadobudol v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania, a na základe takejto informácie sa priamo alebo nepriamo pokúsi vykonať alebo vykoná obchod na svoj účet alebo na účet inej osoby. Člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady banky a zamestnanec banky nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
(4)
Vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán banky po predchádzajúcom súhlase dozornej rady banky alebo na návrh dozornej rady banky. Za tých istých podmienok určuje vedúcemu útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky mzdové náležitosti štatutárny orgán banky. Dozorná rada banky je oprávnená požiadať vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky o vykonanie kontroly banky v ňou vymedzenom rozsahu.
(5)
Vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky je povinný bezodkladne informovať dozornú radu banky a Národnú banku Slovenska o nedostatkoch zistených pri vykonávaní činnosti podľa § 23 ods. 4.
(6)
Vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu nemôže byť členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady tej istej banky ani členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby.
(7)
Podnikom pomocných bankových služieb sa rozumie podnik pomocných služieb podľa osobitného predpisu.26c)
(8)
Zákazy a obmedzenia ustanovené podľa odsekov 1 a 2 pre členov štatutárneho orgánu banky a pre zamestnancov banky sa nevzťahujú na ich členstvo v štatutárnom orgáne alebo v dozornej rade právnickej osoby, ktorá nie je zriadená na podnikanie.26d)
(9)
Členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady banky po celú dobu výkonu svojej funkcie plnia svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle a venujú dostatok času jej výkonu; skutočnosť, že člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady banky je spoločníkom v pridruženej spoločnosti,26da) nemusí sama osebe byť prekážkou nezávislosti.
(10)
Banka zabezpečí personálne a finančné zdroje pre priebežné odborné vzdelávania členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady banky.
(11)
Banka pri výbere členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady uplatňuje pravidlá podľa osobitného predpisu.26e)
(12)
Banka je povinná bezodkladne po zverejnení informácie podľa osobitného predpisu26f) zaslať zverejnené informácie Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie politiky rôznorodosti výberu členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady banky.
(13)
Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(14)
Člen štatutárneho orgánu banky alebo člen dozornej rady banky môže byť súčasne buď členom najviac jedného štatutárneho orgánu a troch dozorných rád, alebo členom najviac piatich dozorných rád bez toho, aby bol zároveň členom štatutárneho orgánu banky, a to za predpokladu, že ide o členstvo v
a)
banke, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného predpisu,26g)
b)
inej právnickej osobe, ktorá je podnikateľom26a) v rámci tej istej skupiny,
c)
burze cenných papierov,26b)
d)
centrálnom depozitárovi cenných papierov16) alebo
e)
inej právnickej osobe, v ktorej má táto banka kvalifikovanú účasť.
(15)
Na účely odseku 14 sa jedna alebo viac funkcií člena štatutárneho orgánu alebo funkcií člena dozornej rady v subjektoch podľa odseku 14 písm. a), b) a e) považuje za jednu funkciu.
(16)
Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 Národná banka Slovenska zohľadňuje aj individuálne okolnosti, povahu, rozsah a zložitosť činnosti banky a čas venovaný výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky.
(17)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o tom, čo sa rozumie nezávislosťou člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky.
§26
(1)
Ustanoveniami § 24 a 25 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1)
(2)
Ustanovenia § 23 až 25 sa obdobne vzťahujú aj na pobočku zahraničnej banky, na vedúceho pobočky zahraničnej banky a na zamestnancov pobočky zahraničnej banky okrem ustanovení upravujúcich odmeňovanie.

ŠIESTA ČASŤ | POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

§27
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä sú povinné vykonávať obchody
a)
spôsobom, ktorý zohľadňuje a zmierňuje riziká,
b)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy ich vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpečnosť a ekonomickú situáciu banky a pobočky zahraničnej banky alebo bezpečné fungovanie bankového systému porušením zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
za výhodných ekonomických a právnych podmienok pre banku alebo pobočku zahraničnej banky a pre ich klientov pri nimi vykonávaných obchodoch na účet klienta a pri vynaložení odbornej starostlivosti; vynaloženie odbornej starostlivosti je banka a pobočka zahraničnej banky povinná hodnoverne preukázať,
d)
tak, aby pri každom obchode za banku alebo pobočku zahraničnej banky konali najmenej dve osoby; ak to z prevádzkových dôvodov nie je možné, sú povinné bezodkladne zabezpečiť kontrolu vykonaného obchodu osobami, ktoré sa na jeho vykonaní nezúčastnili.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v záujme zabránenia vzniku strát vrátane škôd v dôsledku nesprávneho výkonu svojich bankových činností dodržiavať postupy výkonu svojich bankových činností a zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné upravovať systém riadenia rizík na základe pravidelného preverovania jeho účinnosti a primeranosti tak, aby zohľadňoval schopnosť banky alebo pobočky zahraničnej banky vystaviť sa riziku a meniace sa ekonomické prostredie pre banku alebo pobočku zahraničnej banky. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom, v súlade s ktorým banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné postupovať.
(3)
Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII podľa § 33a ods. 1 písm. c), je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík zložený z členov dozornej rady. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizika a ochotu banky podstupovať riziká. Iná banka ako banka podľa prvej vety nie je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu,26ga) ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 4.
(4)
V organizačnej štruktúre banky musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec a ďalší zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
monitorovanie a uplatňovanie stratégie riadenia rizík a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie písomnej správy o výkone svojej činnosti aspoň raz ročne členom štatutárneho orgánu banky a členom dozornej rady banky,
c)
vytváranie podpory a poskytovanie informácie štatutárnemu orgánu banky a dozornej rade banky v súvislosti s celkovým identifikovaním, analyzovaním, monitorovaním, vykazovaním a riadením rizík,
d)
preskúmavanie, či hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zohľadňujú obchodný zámer a investičný zámer a stratégiu riadenia rizík.
(5)
Zamestnanci podľa odseku 4 vykonávajú funkciu riadenia rizík nezávisle od iných útvarov banky a bezodkladne informujú dozornú radu o akomkoľvek nedostatku, ktorý by mohol mať vplyv na porušenie povinnosti podľa odseku 1.
(6)
Vedúceho zamestnanca podľa odseku 4 je možné odvolať len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
(7)
Banka je povinná mať vlastný systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý považuje za primeraný na krytie rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu musí zodpovedať povahe, rozsahu a zložitosti ňou vykonávaných bankových činností a zahŕňa
a)
stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
b)
postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, zložiek vnútorného kapitálu a priraďovanie vnútorného kapitálu k rizikám,
c)
systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške.
(8)
Vnútorný kapitál banky musí byť primeraný skutočným trhovým rizikám, ktoré nepodliehajú požiadavke na vlastné zdroje. Banka, ktorá si pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa osobitného predpisu26h) započítala svoje pozície v jednej akcii alebo vo viacerých akciách vytvárajúcich akciový index proti jednej pozícii alebo viacerým pozíciám vo futures na akciový index alebo v inom produkte akciového indexu, musí mať primeraný vnútorný kapitál na pokrytie bázického rizika straty spôsobenej tým, že hodnota futures alebo iného produktu sa nepohybuje úplne v súlade s hodnotou jej podkladových akcií. Banka musí mať primeraný vnútorný kapitál aj vtedy, ak má v držbe opačné pozície vo futures na akciový index, ktoré nie sú identické z hľadiska svojej splatnosti alebo zloženia. Pri využívaní postupu podľa osobitného predpisu26i) banka musí mať v držbe dostatočný vnútorný kapitál voči riziku straty, ktorá existuje v čase od prijatia prísľubu do nasledujúceho pracovného dňa.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné
a)
udržiavať trvale svoju platobnú schopnosť,
b)
riadiť aktíva a pasíva tak, aby si zabezpečili nepretržitú likviditu a aby dodržali ukazovatele likvidity,
c)
bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o neplnení alebo predpokladanom neplnení povinností podľa písmena b) a následne predložiť Národnej banke Slovenska plán na včasné obnovenie plnenia ukazovateľov likvidity.
(10)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vynaložením odbornej starostlivosti najmä to, že banka alebo pobočka zahraničnej banky
1.
pri jednotlivých obchodoch porovnáva ponuky cien alebo doloží nevhodnosť či nemožnosť posúdenia viacerých ponúk,
2.
dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza vlastným stratám vrátane škôd,
3.
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
4.
vypracúva obchodné zámery a investičné zámery, ktoré sú podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operácií,
b)
platobnou schopnosťou schopnosť riadne a včas plniť peňažné záväzky,
c)
likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky bez zbytočných strát na účely riadneho a včasného plnenia peňažných záväzkov.
(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky, ktorá urobila chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobných služieb, je povinná na svoje náklady a bezodkladne zabezpečiť nápravu.
(12)
Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre nich, najmä také zmluvy, ktoré ich zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené ich pohľadávky.
(13)
Banka je povinná upraviť právne vzťahy s členmi štatutárneho orgánu a pobočka zahraničnej banky s vedúcim pobočky zahraničnej banky písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis27) a ktorá je v súlade s týmto zákonom.
(14)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
podrobnosti o systéme riadenia rizík a ostatných pravidlách podľa odseku 2, ako aj ďalšie druhy rizík,
b)
ukazovatele likvidity a podrobnosti o likvidite podľa odseku 9 a spôsob jej zisťovania,
c)
percentuálne pomery podľa odseku 19, čo sa rozumie devízovou pozíciou v cudzej mene a celkovou devízovou pozíciou, ako aj podrobnosti o výpočte devízových pozícií a výpočte celkovej devízovej pozície,
d)
rozsah, v akom pravidlám podľa písmen a) až c) podliehajú pobočky zahraničných bánk.
(15)
Vedúci pobočky zahraničnej banky je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie v dôsledku porušenia povinnosti vedúceho pobočky zahraničnej banky vyplývajúcej pre neho zo zákonov, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z vnútorných predpisov pobočky zahraničnej banky.
(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú urobiť právne úkony na svoje náklady v prospech člena štatutárneho orgánu banky, člena dozornej rady banky alebo vedúceho pobočky zahraničnej banky v súvislosti s poistením jeho zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie alebo v súvislosti s jeho poistením pre prípad jeho odvolania z funkcie. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky odvolá tieto osoby z funkcie z dôvodu nedôveryhodnosti podľa § 50 ods. 2, nesmie im vyplatiť žiadnu dohodnutú odmenu alebo odmenu priznanú vnútornými predpismi; právo na takúto odmenu zaniká.
(17)
Dozorná rada banky je povinná zabezpečiť vymáhanie škody, ktorá vznikne banke a za ktorú je zodpovedný člen štatutárneho orgánu podľa odseku 18.
(18)
Člen štatutárneho orgánu je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu banky vyplývajúcej pre neho zo zákonov, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov banky alebo z vnútorných predpisov banky.
(19)
Banka je povinná vykonávať svoje činnosti tak, aby neprekročila podľa odseku 14 písm. c) percentuálne ustanovený pomer
a)
devízových pozícií v jednotlivých cudzích menách k jej vlastným zdrojom,
b)
celkových devízových pozícií k jej vlastným zdrojom.
§27a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.27a) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnené využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.27b)
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť.
§27b
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.27c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.27d)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.27e)
(4)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.
§27c Poskytovanie základného bankového produktu
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť klientovi, ktorý je spotrebiteľom27f) (ďalej len „spotrebiteľ“), bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak
a)
spotrebiteľ dovŕšil 18 rokov,
b)
spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu,
c)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu,27fa) osobitného účtu dlžníka podľa § 27f, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
d)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy,
e)
banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby spotrebiteľovi v rámci svojho podnikania a
f)
banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú spotrebiteľovi aspoň dve bankové služby súvisiace s platobným účtom v rámci jedného obchodu.
(2)
Spotrebiteľ potvrdzuje skutočnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) čestným vyhlásením.
(3)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na základný bankový produkt, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.
(4)
Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka podľa § 27f, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.
(5)
Ak banka a pobočka zahraničnej banky zistia nepravdivosť čestného vyhlásenia podľa odseku 2 alebo nedodržanie ustanovenia odseku 4, banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodnú so spotrebiteľom inak.
(6)
Ak je súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy, banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodnú so spotrebiteľom inak.
(7)
Náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu žiadateľa o poskytnutie základného bankového produktu.
(8)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť spotrebiteľa o poskytnutie základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje spotrebiteľa o dôvodoch tohto zamietnutia.
(9)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. s) druhého bodu prostredníctvom
a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu.
(10)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci základného bankového produktu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za základný bankový produkt.
(11)
V súvislosti s poskytovaním základného bankového produktu pri vykonávaní platobných operácií podľa § 5 písm. s) druhého bodu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú poskytnúť spotrebiteľovi úver formou povoleného prečerpania.
(12)
Poskytnutie základného bankového produktu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím iného produktu alebo služby.
(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu základných bankových produktov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 7 vrátane informácie o začatí a ukončení poskytovania základného bankového produktu spotrebiteľovi.
(14)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 25. januára príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a)
počte novo poskytnutých a zrušených základných bankových produktov,
b)
počte zamietnutých žiadostí o zriadenie základného bankového produktu vrátane dôvodu zamietnutia a
c)
výške poplatku za základný bankový produkt.
(15)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu pravidelne, jedenkrát ročne o základných bankových produktoch v rozsahu informácií podľa odseku 14.
(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezplatne sprístupniť informácie podľa odseku 17 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú povinné poskytnúť informácie podľa odseku 17 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(17)
Informácie o základnom bankovom produkte musia obsahovať
a)
podmienky na poskytnutie základného bankového produktu,
b)
bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte,
c)
informáciu o výške poplatku,
d)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§27d Zriadenie platobného účtu so základnými funkciami
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť bankové služby oprávnenej osobe v rozsahu štandardného účtu, ak poskytujú v rámci svojho podnikania všetky bankové služby štandardného účtu. Štandardný účet poskytnú oprávnenej osobe na základe žiadosti o zriadenie štandardného účtu, ak nie sú splnené podmienky na jej zamietnutie podľa odseku 7.
(2)
Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je klient, ktorý je spotrebiteľom,27f) a je osobou s pobytom v Európskej únii vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych dôvodov alebo faktických dôvodov.27fba)
(3)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu oprávnenej osoby, číslo a druh dokladu totožnosti.73) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet13mb) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka podľa § 27f, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(4)
Oprávnená osoba s poskytnutým štandardným účtom si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka podľa § 27f, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet alebo zamietnuť žiadosť podľa odseku 1 najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej žiadosti.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 1 nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve banka alebo pobočka zahraničnej banky oprávnenú osobu na jej doplnenie do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy oprávnenej osobe a poučí oprávnenú osobu o dôsledkoch jej nedoplnenia.
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky zamietnu žiadosť podľa odseku 1, ak
a)
zriadenie štandardného účtu je v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
oprávnená osoba má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu,
c)
márne uplynie lehota podľa odseku 6.
(8)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť podľa odseku 1, bezplatne a bezodkladne písomne informuje oprávnenú osobu, ak poskytnutiu odôvodnenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 nebráni verejný poriadok, bezpečnosť štátu alebo osobitný predpis, 21a) o
a)
dôvodoch tohto zamietnutia,
b)
postupe podávania sťažnosti proti zamietnutiu,
c)
práve podať sťažnosť Národnej banke Slovenska,
d)
orgánoch mimosúdneho riešenia sporov,
e)
kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet oprávnenej osobe, ktorá má platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu, ak predloží potvrdenie o zrušení tohto platobného účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu, kedy má byť bankou alebo pobočkou zahraničnej banky zriadený štandardný účet. Potvrdenie o zrušení platobného účtu vydajú banka a pobočka zahraničnej banky bezodplatne.
(10)
Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom, a požiada o zriadenie štandardného účtu v tej istej banke alebo pobočke zahraničnej banky, táto banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie taký hypotekárny úver poskytovať za nevýhodnejších podmienok ako pred zrušením platobného účtu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.
(11)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na štandardný účet, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.
(12)
Ak má oprávnená osoba zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako štandardný účet, je banka alebo pobočka zahraničnej banky, u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný účet, povinná raz ročne preukázateľne informovať oprávnenú osobu o možnosti zriadenia štandardného účtu.
(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sa môžu dohodnúť s oprávnenou osobou na poskytnutí služieb alebo produktov k štandardnému účtu nad rámec platobných služieb podľa § 5 písm. ae), za ktoré môžu vyberať poplatky.
(14)
Zriadenie štandardného účtu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií27fbb) banky a pobočky zahraničnej banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.
(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za štandardný účet.
(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie štandardného účtu, ak preukázateľne zistia, že oprávnená osoba
a)
používala platobný účet v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
nevykonala na platobnom účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
c)
poskytla nepravdivé informácie s cieľom zriadenia štandardného účtu,
d)
nemá pobyt v Európskej únii alebo
e)
má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu.
(17)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zruší poskytovanie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. b), d) a e), bezodkladne písomne a bezodplatne informuje oprávnenú osobu o dôvodoch tohto zrušenia najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti výpovede; to neplatí, ak poskytnutiu tohto odôvodnenia bráni verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu. Zrušenie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. a) a c) nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede rámcovej zmluvy o poskytnutí štandardného účtu.
(18)
Banka a pobočka zahraničnej banky spolu s výpoveďou zo zmluvy o poskytovaní štandardného účtu písomne a bezodplatne informujú oprávnenú osobu o orgáne príslušnom na riešenie podaní týkajúcich sa výpovede štandardného účtu o mimosúdnom riešení sporov a o kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(19)
Oprávnená osoba môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. ae) druhého bodu v rámci členských štátov prostredníctvom
a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, ak tieto banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú.
(20)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 10. septembra príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a)
počte novo zriadených a zrušených štandardných účtov,
b)
počte zamietnutých žiadostí podľa odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
c)
výške poplatku za štandardný účet so základnými funkciami.
(21)
Ministerstvo informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o štandardnom účte v rozsahu informácií podľa odseku 20.
(22)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o počte bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré poskytujú štandardný účet.
(23)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodplatne sprístupniť informácie podľa odseku 24 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť informácie bezodplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(24)
Informácie o štandardnom účte so základnými funkciami musia obsahovať
a)
bankové služby štandardného účtu,
b)
informáciu o výške poplatku,
c)
dôvody zamietnutia žiadosti podľa odseku 1,
d)
informáciu o zákaze podľa odseku 14,
e)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§27e
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaobchádzať so spotrebiteľom, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii, pri žiadosti o platobný účet alebo pri prístupe k platobnému účtu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje aj diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu spotrebiteľa, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii.
§27f Zriadenie a vedenie osobitného účtu dlžníka
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na žiadosť správcu konkurznej podstaty dlžníka zriadiť a viesť osobitný účet dlžníka podľa osobitného predpisu,13mc) ak v rámci predmetu svojho podnikania poskytujú bankové služby podľa § 5 písm. ag).
(2)
Povinnosť viesť osobitný účet dlžníka zaniká uplynutím doby podľa osobitného predpisu.27fbd) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné informovať majiteľa účtu najneskôr dva mesiace vopred o zániku osobitného účtu dlžníka a o možnosti vyplatenia zostatku finančných prostriedkov alebo ich prevedenia na iný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a o možnosti zmeny na iný účet, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky takúto zmenu umožňuje.
(3)
Výška poplatku za osobitný účet dlžníka v minimálnom rozsahu služieb podľa § 5 písm. ag) je najviac dve eurá mesačne a účtuje sa na ťarchu zostatku tohto účtu.
§27g Zriadenie a vedenie osobitného účtu na úhradu nákladov na volebnú kampaň
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť a viesť osobitný platobný účet v rozsahu podľa osobitného predpisu,27fbe) ak o to požiada osoba, ktorá má podľa osobitného predpisu27fbf) povinnosť zriadiť si takýto účet a viesť na ňom finančné prostriedky určené na volebnú kampaň.
(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je povinná zriadiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ak by jeho zriadenie bolo v rozpore s osobitným predpisom21a) alebo ak nevedie platobné účty spotrebiteľom. O dôvodoch takéhoto odmietnutia zriadenia osobitného platobného účtu podľa odseku 1 banka alebo pobočka zahraničnej banky bezplatne a bezodkladne písomne informuje osobu podľa odseku 1.
(3)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky je oprávnená zrušiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ak preukázateľne zistí, že osoba podľa odseku 1 používala tento účet v rozpore s osobitným predpisom.21a) Zrušenie osobitného platobného účtu podľa odseku 1 nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede zmluvy o zriadení osobitného platobného účtu podľa odseku 1.
§28
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa vyžaduje
a)
na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode; pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,27g) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia banky a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b)
na premenu, cezhraničnú premenu vrátane fúzie alebo cezhraničnej fúzie inej právnickej osoby s bankou alebo na vrátenie bankového povolenia, ako aj na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
c)
na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa písmena b) alebo na zmenu jej právnej formy alebo cezhraničnú zmenu právnej formy; v tom prípade je banka povinná vrátiť bankové povolenie dňom uvedeným v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase,
d)
na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti,28)
e)
na použitie akcií vydaných bankou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
f)
na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne,
g)
na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti vrátane uzatvorenia zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo uzatvorenia viacerých zmlúv o prevode jeho časti alebo na uzatvorenie inej zmluvy napĺňajúcej tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 4; na vydanie súhlasu musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod21a) a dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť banky naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom; na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa nevyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 7 ods. 2 písm. e) a r) pre vedúceho zamestnanca. Premena, cezhraničná premena alebo zrušenie banky vrátane zlúčenia alebo cezhraničného zlúčenia inej právnickej osoby s bankou ani predaj banky alebo jej časti28) nemôže byť na ujmu veriteľov banky; to obdobne platí aj na predaj pobočky zahraničnej banky alebo jej časti.28) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) musia byť primerane splnené podmienky podľa odseku 25 a § 67 až 82, a ak má byť prevodcom banka, nad ktorou je zavedená nútená správa, voči ktorej je začaté a vedené rezolučné konanie alebo na ktorej majetok je vyhlásený konkurz, aj podmienky podľa § 55 ods. 8 až 10 a osobitného predpisu;28a) na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti,28) pričom však na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania28b) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo príslušnej časti programu krytých dlhopisov.28c)
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)
(4)
Podľa predchádzajúceho súhlasu udeleného podľa odseku 1 možno postupovať najviac jeden rok, ak z rozhodnutia o jeho udelení nevyplýva kratšia lehota alebo ak Národná banka Slovenska neustanoví inú lehotu.
(5)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov. To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke podľa odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti podľa odseku 1 písm. d), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy. Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.
(6)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na banke alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou banky. Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) a c) podáva banka, a ak ide o fúziu alebo cezhraničnú fúziu, spoločne banka a právnická osoba, s ktorou sa banka zlučuje alebo s ktorou banka splýva. Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podáva spoločne banka alebo zahraničná banka a osoba, ktorá nadobúda banku, pobočku zahraničnej banky alebo jej časť. Žiadosť podľa odseku 1 písm. e) podáva vlastník akcií, ktorý ich chce použiť ako predmet zabezpečenia záväzkov. Žiadosť podľa odseku 1 písm. f) podáva banka. Žiadosť podľa odseku 1 písm. g) podáva banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov; ak sa program krytých dlhopisov prevádza po častiach, banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov podáva jednu žiadosť obsahujúcu prevod všetkých častí programu krytých dlhopisov. O zámere vykonať úkon podľa odseku 1 sú osoby uvedené v tomto odseku bezodkladne povinné písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(7)
Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti, podrobnosti o podmienkach podľa odseku 25 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok.
(8)
Každý je povinný poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ňou určenej lehote ňou požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o vlastníkoch podielov na obchodných spoločnostiach alebo na družstvách a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(9)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na banke alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by banka prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(10)
Banka je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až g) a v odseku 9.
(11)
Banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu, je povinná najmenej raz ročne alebo na požiadanie bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o svojich akcionároch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaždení banky vykonávali hlasovacie práva; banka je tiež povinná na požiadanie písomne informovať ministerstvo o svojich akcionároch.
(12)
Konaním v zhode sa na účely tohto zákona rozumie
a)
konanie smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, uskutočnené medzi
1.
právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, vedúcimi organizačnej zložky, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, prokuristami, likvidátormi, správcami konkurznej podstaty či vyrovnacími správcami tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi30) alebo medzi ktorýmikoľvek týmito osobami,
2.
osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej banke v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia bez ohľadu na formu dohody alebo na to, či je platná alebo neplatná,
3.
ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami priamo alebo sprostredkovane tou istou ovládajúcou osobou,
4.
blízkymi osobami,30)
b)
konanie dvoch alebo viacerých právnických osôb smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, v ktorých tá istá fyzická osoba je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom alebo má podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 %, alebo má možnosť uplatňovať z iných dôvodov vplyv na riadenie týchto právnických osôb, ktorý je porovnateľný s vplyvom pri takomto podiele,
c)
konanie vzájomne personálne prepojených právnických osôb,
d)
iné obdobné konanie ako v písmenách a) až c).
(13)
Ovládajúcou osobou sa na účely konania v zhode podľa odseku 12 rozumie osoba, ktorá má v právnickej osobe väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na právnickej osobe, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo že na základe dohody s inými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv.
(14)
Ovládanou osobou sa na účely konania v zhode podľa odseku 12 rozumie právnická osoba, v ktorej má ovládajúca osoba postavenie podľa odseku 13.
(15)
Ak by sa získaním podielu podľa odseku 1 písm. a) banka stala súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 až 49, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu podľa § 49a až 49o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska aj preukázanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(16)
Odbornou spôsobilosťou osôb uvedených v odseku 15 sa rozumie primeraná znalosť finančného sektora a skúsenosť v oblasti finančného sektora. Na posudzovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v odseku 15 sa rovnako vzťahuje § 7 ods. 15 a 16.
(17)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná prerokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(18)
Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu podľa § 7a ods. 1 písm. a) splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej banke so sídlom na území členského štátu podľa právneho predpisu členského štátu, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnej banke z členského štátu je banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(19)
Predmetom prerokovania podľa odsekov 17 a 18 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na banke alebo na zahraničnej banke. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu dohľadu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán dohľadu členského štátu o všetky potrebné informácie.
(20)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha osoba, ktorá nadobúda podiel na banke podľa odseku 1 písm. a).
(21)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 2 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi štátu, ktorý nie členským štátom, alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, bankou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(22)
O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení tejto žiadosti a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, ak odsek 24 neustanovuje inak. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 1. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od vyhotovenia rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(23)
Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nevydá, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 2, 6, 8 až 11 alebo ak požadované údaje podľa odsekov 2, 6, 8 až 11 nie sú úplné. Dôvodom na zamietnutie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby finančného trhu.
(24)
Národná banka Slovenska bezodkladne posúdi žiadosť rezolučnej rady podľa osobitného predpisu30aa) o nadobudnutí kvalifikovanej účasti podľa odseku 1 písm. a). Po posúdení žiadosti rezolučnej rady Národná banka Slovenska bezodkladne doručí rezolučnej rade a dotknutej banke písomné rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke.
(25)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa od banky vyžaduje
a)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej činnosti vydávať kryté dlhopisy,
b)
primeranosť politík, postupov a metodík zameraných na ochranu majiteľov krytých dlhopisov v oblasti schvaľovania, zmeny, obnovenia a refinancovania úverov, ktoré sú súčasťou krycieho súboru,
c)
primeranosť kvalifikácie a znalosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov vyčlenených na program krytých dlhopisov, ak ide o emisiu krytých dlhopisov a správu programu krytých dlhopisov,
d)
administratívne usporiadanie krycieho súboru a jeho dozoru podľa § 67 až 82,
e)
splnenie ďalších podmienok súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(26)
Podmienky podľa odseku 25 a § 67 až 82 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f). Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok podľa odseku 25, ktoré boli podkladom na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f).
§29
(1)
Banka je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov.
(2)
Materská banka podľa § 44 ods. 2 písm. a) je povinná vypočítavať a nepretržite sledovať hodnotu vlastných zdrojov aj za konsolidovaný celok.
(3)
Vlastné zdroje banky sú vlastnými zdrojmi podľa osobitného predpisu.30a)
(4)
Banka je povinná udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni svojho základného imania podľa § 7 ods. 2 písm. a). Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.30b)
§29a Odporúčania týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov
(1)
Národná banka Slovenska v rámci preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, ako aj na základe výsledkov stresových testov podľa § 6 ods. 27 pravidelne preskúmava úroveň vnútorného kapitálu podľa § 27 ods. 7 a 8. Na základe preskúmania a hodnotenia podľa prvej vety Národná banka Slovenska určí pre každú banku celkovú úroveň vlastných zdrojov, ktorú považuje za primeranú.
(2)
Národná banka Slovenska na základe preskúmania a hodnotenia podľa odseku 1 oznámi banke svoje odporúčanie o výške dodatočných vlastných zdrojov. Toto odporúčanie určuje vlastné zdroje presahujúce výšku vlastných zdrojov na základe požiadavky podľa osobitných predpisov,30ba) osobitnú požiadavku na vlastné zdroje uloženú podľa § 50 ods. 1 písm. m), požiadavku na kombinovaný vankúš alebo nad rámec požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,30bb) ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie celkovej úrovne vlastných zdrojov, ktorú Národná banka Slovenska považuje za primeranú.
(3)
Odporúčanie Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 musí byť špecifické pre konkrétnu banku. Odporúčanie týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov môže pokrývať aj riziká, ktoré sa riešia osobitnou požiadavkou na vlastné zdroje uloženou podľa § 50 ods. 1 písm. m), ale len v rozsahu, v ktorom tieto riziká nie sú v osobitnej požiadavke na vlastné zdroje zahrnuté.
(4)
Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať iné riziká, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie iných rizík ako rizika nadmerného využívania finančnej páky a požiadavky na kombinovaný vankúš.
(5)
Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať riziko nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bd)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky a požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky.
(6)
Ak banka spĺňa príslušné požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov,30ba) osobitnú požiadavku na vlastné zdroje uloženú podľa § 50 ods. 1 písm. m) a podľa potreby požiadavku na kombinovaný vankúš alebo požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, nesplnenie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa odseku 2 nemá za následok uplatnenie obmedzení podľa § 33k alebo § 33ka.
§29b Osobitná požiadavka na vlastné zdroje
(1)
Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, 24, 25 a § 33, Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje výlučne na krytie rizík, ktoré sú vyvolané činnosťami tejto banky, vrátane rizík odrážajúcich vplyv určitého hospodárskeho a trhového vývoja na rizikový profil tejto banky, ak
a)
banka je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, na ktoré sa nevzťahujú alebo sa nedostatočne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov,30ba)
b)
banka nedodržuje povinnosti podľa § 23 ods. 1 až 5 a § 27 ods. 7 alebo osobitného predpisu30be) a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia uložené v rámci výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska by boli dostatočné na zabezpečenie týchto požiadaviek v primeranom čase,
c)
úpravy ocenení podľa § 39 sú nedostatočné na to, aby banke umožnili za bežných trhových podmienok v krátkom čase predať alebo zaistiť svoje pozície bez významnej straty,
d)
neplnenie požiadaviek na používanie interného prístupu podľa § 30 až 32 bude mať podľa Národnej banky Slovenska za následok nedostatočné požiadavky na vlastné zdroje,
e)
banka opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov na splnenie odporúčania oznámeného podľa § 29a ods. 2 alebo
f)
Národná banka Slovenska považuje inú situáciu špecifickú pre banku za situáciu vyvolávajúcu významné obavy z hľadiska dohľadu.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov,30ba) ak výška, druh a štruktúra kapitálu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný pri zohľadnení vnútorne určených vlastných zdrojov podľa § 27 ods. 7, sú vyššie ako požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov.30ba) Na účely prvej vety posúdi Národná banka Slovenska s ohľadom na rizikový profil banky riziká alebo prvky rizík, ktorým je banka vystavená, vrátane rizík a prvkov rizík špecifických pre banku,
a)
ktoré sú výslovne vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitných predpisov30ba) alebo nie sú týmito požiadavkami priamo pokryté,
b)
pri ktorých hrozí podhodnotenie napriek tomu, že spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa osobitných predpisov.30ba)
(3)
Na účely odseku 2 kryje kapitál považovaný za primeraný všetky riziká alebo prvky rizík, ktoré boli podľa odseku 2 druhej vety posúdené ako závažné a ktoré nie sú kryté alebo sú len nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov.30ba)
(4)
Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je významné aspoň podľa § 33 ods. 1, ak Národná banka Slovenska pri vykonávaní preskúmania a hodnotenia nedôjde k záveru, že riadenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je zo strany banky primerané a že banka nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
(5)
Ak sa na krytie rizík, ktoré sú iné ako riziko nadmerného využívania finančnej páky a ktoré sú podľa osobitného predpisu30bd) nedostatočne kryté, vyžadujú osobitné vlastné zdroje, Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 1 písm. a) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odseku 2 a príslušnými požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov.30bf)
(6)
Ak sa na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré je podľa osobitného predpisu30bd) nedostatočne kryté, vyžadujú osobitné vlastné zdroje, Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 1 písm. a) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odseku 2 a príslušnými požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitného predpisu.30bg)
(7)
Ak odsek 9 neustanovuje inak, banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vlastnými zdrojmi spĺňajúcimi tieto podmienky:
a)
najmenej tri štvrtiny osobitnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1.
(8)
Banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky kapitálom Tier 1, ak odsek 9 neustanovuje inak.
(9)
Ak je to potrebné a s ohľadom na špecifické okolnosti banky, môže Národná banka Slovenska určiť, aby banka plnila jej osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vyšším podielom kapitálu Tier 1 alebo vyšším podielom vlastného kapitálu Tier 1, ako je vyžadovaný podľa odseku 7 alebo odseku 8.
(10)
Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m), vlastné zdroje určené na splnenie tejto osobitnej požiadavky na vlastné zdroje banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
požiadavky na kombinovaný vankúš podľa § 33a ods. 1 písm. i),
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa toto odporúčanie týka iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky.
(11)
Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu,30bd) uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m), vlastné zdroje určené na splnenie tejto osobitnej požiadavky na vlastné zdroje banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu,30bd)
b)
požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa toto odporúčanie týka rizika nadmerného využívania finančnej páky.
(12)
Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m), ktorým uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, uvedie aspoň popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 11. Ak Národná banka Slovenska uloží opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m), ktorým uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje z dôvodu podľa odseku 1 písm. e), odôvodnenie obsahuje dôvody, pre ktoré uloženie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a už nie je dostatočné.
§29c
Národná banka Slovenska informuje rezolučnú radu o odporúčaní týkajúcom sa dodatočných vlastných zdrojov oznámenom banke podľa § 29a ods. 2 a osobitnej požiadavke na vlastné zdroje uloženej banke podľa § 50 ods. 1 písm. m).
§30
(1)
Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko a na jeho zmenu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Banka, materská spoločnosť, ktorá je bankou, a jej dcérske spoločnosti, ktoré sú bankami, sú povinné po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu30c) uplatňovať prístup interných ratingov pre kreditné riziko pre všetky svoje expozície.
(2)
Ak banka má v úmysle zavádzať prístup interných ratingov pre kreditné riziko postupne, potrebuje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska; k postupnému zavádzaniu môže prichádzať vo vzťahu k jednotlivým triedam podľa osobitného predpisu,30d) jednotlivým organizačným útvarom banky alebo vo vzťahu k uplatňovaniu vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných faktorov pri výpočte rizikových váh expozícií zaradených do tried podľa osobitného predpisu.30e)
(3)
Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska určí prijateľnú lehotu a podmienky na postupné používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko. Podmienky sa určia tak, aby sa zabránilo tomu, že v prípade tried podľa osobitného predpisu30d) alebo v rámci organizačných útvarov banky by dôvodom odkladu používania prístupu interných ratingov podľa osobitného predpisu30f) bola nižšia hodnota požiadaviek na vlastné zdroje určená podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko pre tieto triedy expozícií alebo v rámci týchto organizačných útvarov. V prípade postupného používania vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných faktorov30g) pri výpočte rizikových váh expozícií zaradených do tried podľa osobitného predpisu30e) Národná banka Slovenska postupuje obdobne ako v predchádzajúcej vete.
(4)
Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka dôsledne uplatňuje systém pre riadenie a priraďovanie ratingov k expozíciám, ktorý je v súlade s technickými požiadavkami a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.30h) Národná banka Slovenska monitoruje uplatňovanie systému banky pre riadenie a priraďovanie ratingov k expozíciám.
(5)
Banka žiadajúca o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných faktorov je povinná preukázať, že používala vlastné odhady straty v prípade zlyhania alebo vlastné odhady konverzných faktorov spôsobom podľa osobitného predpisu.30h)
§31
(1)
Na určenie hodnoty trhového rizika banka namiesto zjednodušeného prístupu podľa osobitného predpisu30i) alebo v kombinácii s týmto prístupom môže používať vlastný model výpočtu trhového rizika, ak výpočet vychádza z podmienok podľa osobitného predpisu.30j) Na používanie alebo zmenu tohto vlastného modelu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka splní podmienky podľa osobitného predpisu.30j)
(3)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska od banky dodatočne žiadať aj správu vypracovanú audítorom alebo inou osobou, ktorá sa dlhodobo zaoberá vývojom alebo posudzovaním modelov výpočtu rizík, a to ak z predložených dokladov na overenie splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu30j) nemôže Národná banka Slovenska dostatočne posúdiť výpočtovú presnosť vlastného modelu výpočtu trhového rizika.
(4)
Ak je krátka pozícia splatná skôr ako dlhá pozícia, banka prijme opatrenia proti riziku nedostatočnej likvidity.
(5)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 a doklady prikladané k žiadosti.
(6)
Ak banka prekračuje viaceré hodnoty multiplikačného koeficientu30k) alebo nespĺňa podmienky potrebné na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska môže banke odobrať udelený predchádzajúci súhlas alebo uložiť potrebné opatrenia na zlepšenie tohto prístupu. Takými opatreniami môže byť okrem opatrení podľa § 50 aj predloženie plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, s určenou lehotou jeho predloženia a realizácie. Ak banka nebude schopná v určenej lehote predložiť a zrealizovať plán na obnovu, udelený predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 sa jej odoberie.
§31a Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe
(1)
Banka je povinná zaviesť interné systémy, používať štandardizovanú metodiku alebo zjednodušenú štandardizovanú metodiku na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania a čisté príjmy z úrokov z jej činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe. Štandardizovaná metodika alebo zjednodušená štandardizovaná metodika používaná bankou musí byť v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)
Banka je povinná zaviesť interné systémy na posudzovanie a monitorovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien kreditných rozpätí, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania a čisté príjmy z úrokov z jej činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
(3)
Národná banka Slovenska môže od banky vyžadovať, aby na účely riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, použila štandardizovanú metodiku podľa odseku 1, ak interné systémy riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, používané bankou nie sú uspokojivé.
(4)
Národná banka Slovenska môže od malej a menej zložitej banky podľa osobitného predpisu30ka) vyžadovať, aby na účely riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, používala štandardizovanú metodiku podľa odseku 1, ak podľa Národnej banky Slovenska zjednodušená štandardizovaná metodika podľa odseku 1 nie je vhodná na zachytenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností banky, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
§32
(1)
Banka môže okrem používania štandardizovaného prístupu pre operačné riziko používať aj ďalšie prístupy a príslušné ukazovatele pre operačné riziko podľa osobitného predpisu;30l) používanie ďalších prístupov a príslušných ukazovateľov pre operačné riziko je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka splní podmienky podľa osobitného predpisu.30l)
§33
(1)
Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 alebo určí iné modelovacie predpoklady a parametrické predpoklady, ako sú ustanovené v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu13o), aspoň vtedy, ak
a)
ekonomická hodnota vlastného imania klesne o viac ako 15 % jej kapitálu Tier 1 následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb podľa ktoréhokoľvek zo šiestich šokových scenárov pre úrokové sadzby ustanovených v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
b)
v banke dôjde k veľkému poklesu čistého úrokového výnosu v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb podľa jedného z dvoch šokových scenárov pre úrokové sadzby ustanovených v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)
Na účely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou banky rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív zaznamenaných v bankovej knihe a reálnej hodnoty úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v bankovej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé pasívum je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota je premenlivá v závislosti od zmeny úrokových mier na trhu.
(3)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.
(4)
Ak na základe preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že riadenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, zo strany banky je primerané a že banka nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, Národná banka Slovenska nemusí uložiť opatrenia na nápravu ani určiť iné modelovacie predpoklady a parametrické predpoklady podľa odseku 1.
§33a
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
systémovo významnou bankou materská banka v Európskej únii, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo banka, ktorej zlyhanie alebo nedostatočné fungovanie by mohlo viesť k systémovému riziku,
b)
G-SII globálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou Slovenska podľa § 33d ods. 1 a 2, pričom ako G-SII môže byť určená skupina vedená materskou bankou v Európskej únii, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo banka, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou materskej banky v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii,
c)
O-SII lokálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou Slovenska podľa § 33d ods. 1 a 4, pričom ako O-SII môže byť určená banka alebo skupina, ktorú vedie materská banka v Európskej únii, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská banka, materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
d)
G-SII mimo územia členského štátu globálne systémovo významná banka mimo územia členského štátu podľa osobitného predpisu,30la)
e)
proticyklickým kapitálovým vankúšom špecifickým pre banku vlastné zdroje, udržiavané podľa § 33c,
f)
vankúšom pre G-SII vlastné zdroje udržiavané podľa § 33d ods. 5,
g)
vankúšom pre O-SII vlastné zdroje udržiavané podľa § 33d ods. 6,
h)
vankúšom na krytie systémového rizika vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa § 33e,
i)
požiadavkou na kombinovaný vankúš celkový vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu30m) požadovaný na splnenie požiadavky na vankúš na zachovanie kapitálu, rozšírený v súlade s odsekmi 2 a 3 a § 33d ods. 15 a 16, a ak sa vankúše v prvom až štvrtom bode uplatňujú, o
1.
proticyklický vankúš špecifický pre banku,
2.
vankúš pre G-SII,
3.
vankúš pre O-SII,
4.
vankúš na krytie systémového rizika,
j)
mierou proticyklického kapitálového vankúša miera, ktorú banka uplatňuje na výpočet svojho proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku a ktorá je určená podľa § 33g a 33h alebo určeným orgánom štátu, ktorý nie je členským štátom,
k)
finančnou holdingovou spoločnosťou finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,30n)
l)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou podľa osobitného predpisu,30o)
m)
materskou bankou banka podľa osobitného predpisu,30p)
n)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,30r)
o)
materskou bankou v Európskej únii materská banka podľa osobitného predpisu,30s)
p)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,30t)
r)
určeným orgánom členského štátu orgán členského štátu zodpovedný za určenie miery proticyklického kapitálového vankúša pre tento členský štát alebo za určenie vankúša na krytie systémového rizika,
s)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou30ta) materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
t)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,30tb)
u)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu.30tc)
(2)
Vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu,30m) ktorý banka drží na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš podľa odseku 1 písm. i), banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje uloženej podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky,
d)
rizikovo orientovaných zložiek požiadaviek podľa osobitných predpisov.30td)
(3)
Vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu,30m) ktorý banka drží na splnenie jedného z prvkov požiadaviek na kombinovaný vankúš podľa odseku 1 písm. i), banka nesmie použiť na splnenie iných uplatniteľných prvkov požiadaviek na kombinovaný vankúš podľa odseku 1 písm. i).
§33b
(1)
Banka okrem udržiavania vlastného kapitálu Tier 130m) na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) udržiava aj vankúš na zachovanie kapitálu vo forme vlastného kapitálu Tier 1,30m) vo výške 2,5 % jej celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) na individuálnom základe a konsolidovanom základe.
(2)
Na účely splnenia požiadaviek podľa § 6, požiadaviek uložených opatrením na nápravu podľa § 50 a požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) banka nesmie používať vlastný kapitál Tier 1, ktorý udržiava na splnenie požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Ak banka neplní požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania uvedeným v § 33k ods. 2 a 3.
§33c
(1)
Banka udržiava okrem požiadavky podľa § 33b ods. 1 aj proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre banku vo forme vlastného kapitálu Tier 1,30m) vo výške jej celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) vynásobenej váženým priemerom mier proticyklického kapitálového vankúša vypočítaným podľa § 33j na individuálnom základe a konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu.30w)
(2)
Na účely splnenia požiadaviek podľa § 6, požiadaviek uložených opatrením na nápravu podľa § 50, požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30u) a požiadavky podľa § 33b ods.1, banka nesmie používať vlastný kapitál Tier 1, ktorý udržiava na splnenie požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Ak banka neplní požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania podľa § 33k ods. 2 a 3.
§33d
(1)
Národná banka Slovenska rozhodne o určení G-SII podľa odseku 2 na konsolidovanom základe a rozhodne o určení O-SII podľa odseku 4 na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe.
(2)
Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje G-SII do príslušnej podkategórie podľa odseku 12 na základe kritérií a celkového výsledku vypočítaného podľa týchto kritérií. Kritériá majú rovnakú dôležitosť a tvoria ich tieto kvantifikovateľné ukazovatele:
a)
veľkosť skupiny,
b)
prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)
nahraditeľnosť bankových činností, ktoré poskytuje skupina,
d)
zložitosť skupiny,
e)
cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom a štátom, ktorý nie je členským štátom.
(3)
Národná banka Slovenska pri zaraďovaní G-SII do príslušnej kategórie podľa odseku 13 písm. c) môže prihliadnuť na kritériá podľa odseku 2 a dodatočný celkový výsledok vypočítaný podľa dodatočných kritérií, ktoré majú rovnakú váhu a tvoria ich kvantifikovateľné ukazovatele. Dodatočné kritériá pre určenie dodatočného celkového výsledku sú
a)
kritériá podľa odseku 2 písm. a) až d),
b)
cezhraničná činnosť skupiny okrem činností skupiny v rámci zúčastnených členských štátov podľa osobitných predpisov.30wa)
(4)
Kritériom pre určenie O-SII Národnou bankou Slovenska je aspoň jedno z týchto kritérií:
a)
veľkosť,
b)
dôležitosť pre hospodárstvo Európskej únie ako celku alebo hospodárstvo Slovenskej republiky,
c)
význam cezhraničných činností,
d)
prepojenie banky alebo skupiny s finančným systémom.
(5)
Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, ktorý zodpovedá podkategórii podľa odseku 12, do ktorej je G-SII zaradená.
(6)
Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, o ktorom Národná banka Slovenska môže rozhodnúť do výšky 3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) so zohľadnením kritérií podľa odseku 4, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(7)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o určení vankúša pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1 vo výške najmenej 3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) len na základe povolenia udeleného Komisiou.
(8)
Národná banka Slovenska určí vankúš pre O-SII tak, aby vankúš pre O-SII nevytváral neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo časti finančného systému iných členských štátov alebo Európskej únie ako celku a nebol prekážkou fungovania vnútorného trhu. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankúš pre O-SII aspoň raz za kalendárny rok.
(9)
Národná banka Slovenska pred rozhodnutím o určení alebo zmene vankúša pre O-SII oznámi tento zámer Európskemu výboru pre systémové riziká, a to v lehote jedného mesiaca pred uverejnením rozhodnutia podľa odseku 6 a v lehote troch mesiacov pred uverejnením rozhodnutia podľa odseku 7. Oznámenie obsahuje
a)
dôvody, pre ktoré sa vankúš pre O-SII považuje za účinný a primeraný prostriedok, ktorým možno znížiť riziko,
b)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo negatívneho vplyvu vankúša pre O-SII na vnútorný trh Slovenskej republiky,
c)
mieru vankúša pre O-SII, ktorého uplatňovanie Národná banka Slovenska bude požadovať.
(10)
Ak O-SII je dcérskou spoločnosťou G-SII alebo dcérskou spoločnosťou O-SII, ktorá je buď bankou, alebo skupinou vedenou materskou bankou v Európskej únii a podlieha vankúšu pre O-SII na konsolidovanom základe, tak vankúš pre O-SII, ktorý sa vzťahuje na O-SII na individuálnom základe alebo subkonsolidovanom základe, nesmie presiahnuť nižšiu z týchto hodnôt:
a)
súčet vyššej z hodnôt miery vankúša pre G-SII alebo O-SII, ktorá sa vzťahuje na skupinu na konsolidovanom základe, a 1 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v)
b)
3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) alebo hodnota miery vankúša pre O-SII, ktorej uplatnenie na skupinu na konsolidovanom základe v súlade s odsekom 7 povolila Komisia.
(11)
Odsekom 10 nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6 a § 33k.
(12)
G-SII sa zaraďuje do jednej zo šiestich podkategórií. Najnižšiu hraničnú úroveň a hraničné úrovne medzi jednotlivými podkategóriami určuje Národná banka Slovenska na základe výsledku vypočítaného podľa kritérií uvedených v odseku 2. Hraničný výsledok medzi susednými podkategóriami sa vymedzí jednoznačne a v súlade so zásadou, že medzi jednotlivými podkategóriami dochádza ku konštantnému lineárnemu zvýšeniu systémového významu, čo vedie k lineárnemu zvýšeniu v rámci požiadavky na dodatočný vlastný kapitál Tier 1 okrem piatej podkategórie a šiestej podkategórie. Systémový význam je na účely tohto odseku predpokladaný vplyv na celosvetový finančný trh vyvolaný ťažkosťami G-SII. Vankúš pre G-SII sa priraďuje na úrovni percenta celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) takto:
a)
podkategória 1 vo výške 1 %,
b)
podkategória 2 vo výške 1,5 %,
c)
podkategória 3 vo výške 2 %,
d)
podkategória 4 vo výške 2,5 %,
e)
podkategória 5 vo výške 3 %,
f)
podkategória 6 vo výške 3,5 %.
(13)
Národná banka Slovenska môže bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 12,
a)
preradiť G-SII z nižšej podkategórie do vyššej podkategórie,
b)
zaradiť osobu podľa § 33a ods. 1 písm. c), ktorej celkový výsledok podľa odseku 2 je nižší ako hraničný výsledok podkategórie 1 podľa odseku 12, do tejto podkategórie alebo do vyššej podkategórie, a tým ju určiť ako G-SII,
c)
preradiť G-SII z vyššej podkategórie do nižšej podkategórie pri zohľadnení jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií podľa osobitného predpisu30wb) a na základe dodatočného celkového výsledku podľa odseku 3.
(14)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká zoznam a názvy G-SII, O-SII a podkategórie, do ktorých G-SII zaradila, a tieto informácie zverejní aj na svojom webovom sídle. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje odôvodnenie uplatnenia alebo neuplatnenia postupu podľa odseku 12. Národná banka Slovenska preskúma určenie G-SII, O-SII a zaradenie G-SII do príslušných podkategórií aspoň raz za kalendárny rok. Výsledok preskúmania oznámi príslušnej G-SII alebo O-SII a Európskemu výboru pre systémové riziká, pričom aktualizovaný zoznam G-SII a O-SII a podkategórie, do ktorých G-SII zaradila, zverejní na svojom webovom sídle.
(15)
Ak skupina na konsolidovanom základe podlieha vankúšu pre G-SII aj vankúšu pre O-SII, uplatní sa vyšší z nich.
(16)
Ak banka podlieha vankúšu na krytie systémového rizika podľa § 33e, tento vankúš na krytie systémového rizika doplní vankúš pre O-SII alebo vankúš pre G-SII. Ak súčet kombinovanej miery vankúša na krytie systémového rizika vypočítanej podľa § 33e ods. 7, 8 alebo ods. 9 a miery vankúša pre O-SII alebo miery vankúša pre G-SII, ktorý sa vzťahuje na tú istú banku, je vyšší ako 5 %, uplatní sa postup podľa odseku 7.
§33e
(1)
Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre banky. Národná banka Slovenska môže vyžadovať od banky na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe v súlade s osobitným predpisom,30y) aby udržiavala vankúš podľa prvej vety pri všetkých expozíciách alebo ich podsúbore podľa odseku 2 so zámerom predísť systémovým rizikám alebo makroprudenciálnym rizikám, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis30x) a § 33c a 33d, a zmierniť ich s cieľom, aby nedošlo k riziku narušenia finančného systému s potenciálnymi vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný sektor a hospodárstvo Slovenskej republiky. Na výpočet vankúša na krytie systémového rizika sa použije tento vzorec:
kde
BSR je vankúš na krytie systémového rizika,
rT je miera vankúša, ktorá sa vzťahuje na celkovú výšku rizikovej expozície banky,
ET je celková výška rizikovej expozície banky vypočítaná podľa osobitného predpisu,30v)
i je index označujúci podsúbor expozícií podľa odseku 2,
ri je miera vankúša uplatniteľná na výšku rizikovej expozície podsúboru expozícií i,
Ei je výška rizikovej expozície pre podsúbor expozícií i vypočítaná podľa osobitného predpisu.30v)
(2)
Vankúš na krytie systémového rizika sa môže uplatňovať na
a)
expozície umiestnené v Slovenskej republike,
b)
sektorové expozície umiestnené v Slovenskej republike v členení
1.
expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie,
2.
expozície voči právnickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na podnikanie,
3.
expozície voči fyzickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
4.
expozície voči právnickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
c)
expozície umiestnené v iných členských štátoch, ak odseky 9 a 13 neustanovujú inak,
d)
sektorové expozície v členení podľa písmena b) umiestnené v inom členskom štáte, pre ktorý Národná banka Slovenska uznala mieru vankúša podľa § 33f,
e)
expozície umiestnené v inom ako členskom štáte,
f)
podsúbory expozícií podľa písmena b).
(3)
Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície alebo podsúbory expozícií podľa odseku 2 pre všetky banky alebo pre jednu alebo viacero podskupín bánk postupne na základe úprav o 0,5 percentuálneho bodu alebo jeho násobku. Národná banka Slovenska môže určiť rôzne vankúše na krytie systémového rizika pre jednotlivé banky a podsúbory expozícií. Vankúš na krytie systémového rizika sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú kryté vankúšmi podľa § 33c a 33d.
(4)
Národná banka Slovenska pri určení vankúša na krytie systémového rizika zabezpečí, aby vankúš na krytie systémového rizika nespôsoboval neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo jeho časti v iných členských štátoch alebo v Európskej únii ako celku a nepredstavoval alebo nevytváral tak prekážku fungovaniu vnútorného trhu Európskej únie. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankúš na krytie systémového rizika najmenej raz za dva roky. Vankúš na krytie systémového rizika sa nepoužije na riešenie rizík, ktoré sú kryté vankúšmi podľa § 33c a 33d.
(5)
Národná banka Slovenska pred uverejnením oznámenia podľa odseku 10 informuje Európsky výbor pre systémové riziká o určení alebo úprave vankúša na krytie systémového rizika. Ak je banka, na ktorú sa uplatňuje jedna alebo viacero mier vankúša na krytie systémového rizika, dcérskou spoločnosťou, ktorej materská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska postúpi oznámenie aj dotknutým príslušným orgánom dohľadu a určeným orgánom príslušného členského štátu. Ak sa miera vankúša na krytie systémového rizika uplatňuje na expozície nachádzajúce sa mimo Európskej únie, Národná banka Slovenska informuje Európsky výbor pre systémové riziká. Oznámenie obsahuje
a)
opis systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika v Slovenskej republike,
b)
dôvody, pre ktoré rozsah systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika ohrozuje stabilitu finančného systému v Slovenskej republike a ktoré odôvodňujú mieru vankúša na krytie systémového rizika,
c)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika považuje za účinný a primeraný prostriedok, ktorým možno znížiť riziko,
d)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo pravdepodobného negatívneho vplyvu vankúša na krytie systémového rizika na vnútorný trh Európskej únie na základe informácií dostupných Národnej banke Slovenska,
e)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika, ktorú Národná banka Slovenska požaduje, a expozície, na ktoré sa takéto miery vzťahujú, spolu s určením bánk, ktorých sa tieto miery týkajú,
f)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika nepovažuje za duplicitný k vankúšu pre O-SII, ktorý sa uplatňuje podľa § 33d, ak sa miera vankúša na krytie systémového rizika vzťahuje na všetky expozície.
(6)
Ak prijatie rozhodnutia o určení miery vankúša na krytie systémového rizika vedie k zníženiu miery tohto vankúša, ktorá bola určená skôr, alebo sa táto miera nemení, Národná banka Slovenska postupuje podľa odseku 5.
(7)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika nižšej ako 3 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, informuje v súlade s odsekom 5 Európsky výbor pre systémové riziká jeden mesiac pred uverejnením oznámenia podľa odseku 10. Do limitu kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika podľa prvej vety sa nezapočítava uznanie miery vankúša na krytie systémového rizika podľa § 33f.
(8)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika od 3 % do 5 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, požiada Komisiu v oznámení podľa odseku 5 o stanovisko. Ak je stanovisko Komisie negatívne, Národná banka Slovenska postupuje v súlade s týmto stanoviskom alebo uvedie dôvody, pre ktoré podľa stanoviska Komisie nepostupuje. Ak je banka dcérskou spoločnosťou, ktorej materská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska v oznámení predloženom podľa odseku 5 požiada o odporúčanie Komisie a odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká. Ak je stanovisko príslušných alebo určených orgánov dohľadu materskej spoločnosti negatívne a ak je stanovisko Komisie a Európskeho výboru pre systémové riziká negatívne, Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc podľa osobitného predpisu19) a určí mieru vankúša na krytie systémového rizika v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(9)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika vyššej ako 5 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, požiada Komisiu o povolenie a určí mieru vankúša na krytie systémového rizika v súlade s rozhodnutím Komisie.
(10)
Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o určení alebo úprave vankúša na krytie systémového rizika. Oznámenie obsahuje
a)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika,
b)
banky, na ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika vzťahuje,
c)
expozície, na ktoré sa miera alebo miery vankúša na krytie systémového rizika vzťahujú,
d)
odôvodnenie pre určenie alebo zmenu miery alebo mier vankúša na krytie systémového rizika,
e)
dátum, od ktorého musia banky uplatňovať určený alebo zmenený vankúš na krytie systémového rizika,
f)
názvy štátov, v ktorých sa nachádzajú rizikové expozície, na ktoré sa uplatňuje vankúš na krytie systémového rizika.
(11)
Ak by zverejnenie informácie podľa odseku 10 písm. d) mohlo ohroziť stabilitu finančného systému, takáto informácia sa v oznámení neuvedie.
(12)
Ak banka neplní v celom rozsahu požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania podľa § 33k ods. 2 a 3. Ak uplatňovanie týchto obmedzení týkajúcich sa rozdeľovania nevedie vzhľadom na systémové riziko k uspokojivému zlepšeniu vlastného kapitálu Tier 1 banky, Národná banka Slovenska môže v súlade s § 50 a 63 prijať dodatočné opatrenia.
(13)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša na krytie systémového rizika pre expozície umiestnené v iných členských štátoch, musí byť sadzba vankúša na krytie systémového rizika rovnaká pre všetky členské štáty okrem sadzby určenej podľa § 33f.
§33f
(1)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uznaní miery vankúša na krytie systémového rizika určenej podľa § 33e v členskom štáte a pre expozície nachádzajúce sa v tomto členskom štáte, ktorého príslušný orgán dohľadu alebo určený orgán túto mieru vankúša na krytie systémového rizika určil a môže túto mieru vankúša na krytie systémového rizika uplatňovať na banky.
(2)
Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúša na krytie systémového rizika podľa odseku 1 pre banky, oznámi to Európskemu výboru pre systémové riziká.
(3)
Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uznaní miery vankúša na krytie systémového rizika zohľadňuje informácie poskytnuté členským štátom, ktorý určuje mieru vankúša a na krytie systémového rizika podľa § 33e ods. 5, 6 a 10.
(4)
Ak Národná banka Slovenska určila mieru vankúša na krytie systémového rizika podľa § 33e, môže požiadať Európsky výbor pre systémové riziká aby jednému alebo viacerým členským štátom, ktoré môžu uznávať mieru vankúša na krytie systémového rizika, vydal odporúčanie podľa osobitného predpisu,30za) aby uznal túto mieru vankúša na krytie systémového rizika.
(5)
Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúša na krytie systémového rizika pre banku podľa odseku 1, tento vankúš sa môže doplniť vankúšom na krytie systémového rizika podľa § 33e za predpokladu, že tieto vankúše kryjú rozličné riziká. Ak vankúš na krytie systémového rizika podľa odseku 1 kryje rovnaké riziká ako vankúš na krytie systémového rizika podľa § 33e, uplatní sa vyšší z týchto vankúšov.
§33g
(1)
Národná banka Slovenska štvrťročne posúdi mieru cyklického systémového rizika a primeranosť miery proticyklického kapitálového vankúša a podľa potreby rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša, pričom zohľadňuje
a)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká,
c)
iné ukazovatele, ktoré Národná banka Slovenska považuje za dôležité.
(2)
Národná banka Slovenska štvrťročne vypočítava referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš. Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určení referenčnej hodnoty pre proticyklický kapitálový vankúš špecifiká národného hospodárstva Slovenskej republiky s prihliadnutím na
a)
ukazovateľ rastu úverov a z neho vyplývajúcich rizík, najmä na odchýlku pomeru objemu poskytnutých úverov k hrubému domácemu produktu od jeho dlhodobého trendu,
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká.
(3)
Národná banka Slovenska určuje mieru proticyklického kapitálového vankúša vyjadrenú ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) od 0 % do 2,5 %, a to v násobkoch po 0,25 percentuálneho bodu. Národná banka Slovenska môže po zohľadnení faktorov uvedených v odseku 2 určiť mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) na účely podľa § 33j ods. 2.
(4)
Ak Národná banka Slovenska prvýkrát určí mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako nula, alebo ak Národná banka Slovenska zvýši existujúcu mieru proticyklického kapitálového vankúša, Národná banka Slovenska určí aj dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša pre banku. Dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša, môže byť určený skôr ako 12 kalendárnych mesiacov od dátumu oznámenia o určení zvýšenej miery proticyklického kapitálového vankúša iba vo výnimočných prípadoch.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zníži existujúcu mieru proticyklického kapitálového vankúša, tak určí aj predpokladané obdobie, počas ktorého sa neočakáva zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša.
(6)
Národná banka Slovenska štvrťročne uverejní na svojom webovom sídle
a)
platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
príslušný pomer úverov k hrubému domácemu produktu a jeho odchýlku od dlhodobého trendu,
c)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
d)
odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
e)
dátum, od ktorého sú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša zvyšuje,
f)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene e) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych mesiacov po dátume uverejnenia,
g)
obdobie, počas ktorého sa nepredpokladá zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša a jeho odôvodnenie, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša znižuje.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká každú zmenu miery proticyklického kapitálového vankúša a informácie podľa odseku 6.
§33h
(1)
Ak určený orgán členského štátu alebo takýto orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, určil mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uznaní určenej miery proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku.
(2)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 1 uzná mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje
a)
platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
členský štát alebo štát, ktorý nie je členským štátom na ktorý sa vzťahuje,
c)
dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu svojho proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša zvyšuje,
d)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene c) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia.
§33i
(1)
Ak určený orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, neurčil mieru proticyklického kapitálového vankúša pre tento štát, Národná banka Slovenska môže určiť mieru proticyklického kapitálového vankúša, ktorú uplatňuje banka, na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku.
(2)
Ak určený orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, určil mieru proticyklického kapitálového vankúša pre tento štát, a súčasne Národná banka Slovenska má dôvodné pochybnosti, že miera proticyklického kapitálového vankúša určená určeným orgánom nie je dostatočná vzhľadom na primeranú ochranu bánk pred rizikami nadmerného rastu objemu úverov v tomto štáte, Národná banka Slovenska môže určiť odlišnú mieru proticyklického kapitálového vankúša pre tento štát na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku. Miera proticyklického kapitálového vankúša určená Národnou bankou Slovenska nesmie byť pod úrovňou určenou určeným orgánom tohto štátu, okrem prípadu, ak miera proticyklického kapitálového vankúša je vyššia ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) pre banky, ktoré majú kreditné expozície v tomto štáte.
(3)
Určenie miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktorou sa zvýši existujúca platná miera proticyklického kapitálového vankúša, určeným orgánom tohto štátu, obsahuje aj dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku. Dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša, je najviac 12 kalendárnych mesiacov od dátumu oznámenia o určení zvýšenej miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku 4.
(4)
Národná banka Slovenska oznamuje každé určenie miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku 1 alebo odseku 2 na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje
a)
mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
štát, ktorý nie je členským štátom, na ktorý sa vzťahuje,
c)
odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
d)
dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku, ak bola prvýkrát určená miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni vyššej ako nula alebo sa zvyšuje,
e)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene d) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia.
§33j
(1)
Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku sa vypočíta ako vážený priemer mier proticyklických kapitálových vankúšov, ktoré sa uplatňujú v štátoch, v ktorých sa nachádzajú príslušné expozície banky voči kreditným rizikám, alebo ktoré sa uplatňujú podľa § 33i ods. 1 alebo ods. 2. Banka na výpočet váženého priemeru podľa prvej vety uplatňuje na každú príslušnú mieru proticyklického kapitálového vankúša pomer svojich celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko určené podľa osobitného predpisu,30zb) ktoré súvisí s príslušnými expozíciami voči kreditným rizikám na dotknutom území, k ich celkovým požiadavkám na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré súvisí so všetkými ich expozíciami voči kreditným rizikám.
(2)
Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúša určená príslušným orgánom dohľadu členského štátu pre tento členský štát vyššia ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) na príslušné expozície voči kreditným rizikám nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte sa na účely výpočtu miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku 1 uplatňujú tieto miery proticyklického kapitálového vankúša:
a)
na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % podľa § 33h ods. 1,
b)
určenú príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ak Národná banka Slovenska uznala mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % podľa § 33h.
(3)
Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúša určená príslušným orgánom štátu, ktorý nie je členským štátom, pre tento štát, vyššia ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) na príslušné expozície voči kreditným rizikám nachádzajúcim sa v tomto štáte, sa na účely výpočtu podľa odseku 1 uplatňujú tieto miery proticyklického kapitálového vankúša:
a)
na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % podľa § 33h ods. 1,
b)
určená určeným orgánom tohto štátu, ak Národná banka Slovenska uznala mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % podľa § 33h.
(4)
Expozície voči kreditným rizikám zahŕňajú všetky triedy expozícií iné ako uvedené v osobitnom predpise,30zc) ktoré podliehajú
a)
požiadavkám na vlastné zdroje na kreditné riziko podľa osobitného predpisu,30zb)
b)
požiadavkám na vlastné zdroje na špecifické riziko podľa osobitného predpisu30zd) alebo vlastné zdroje na dodatočné riziko zlyhania a migrácie podľa osobitného predpisu,30ze) ak sa expozícia drží v obchodnej knihe,
c)
požiadavkám na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu,30zf) ak je expozícia sekuritizáciou.
(5)
Banka identifikuje geografické umiestnenie expozície voči kreditným rizikám v súlade s príslušnými delegovanými nariadeniami Komisie o vydaní regulačných technických predpisov.30zg)
(6)
Na účely výpočtu podľa odseku 1 sa miera proticyklického kapitálového vankúša uplatňuje
a)
pre členský štát od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených podľa § 33g ods. 6 písm. e) alebo podľa § 33h ods. 2 písm. c), ak je následkom rozhodnutia zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša,
b)
pre štát, ktorý nie je členským štátom, 12 kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia zmeny miery proticyklického kapitálového vankúša, určenej orgánom tohto štátu, bez ohľadu na to, či príslušný orgán tohto štátu vyžaduje, aby zahraničné banky založené v tomto štáte, uplatňovali túto zmenu v kratšej lehote, ak je následkom rozhodnutia určeného orgánu tohto štátu zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša, okrem prípadu uvedeného v písmene c),
c)
od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených podľa § 33i ods. 4 písm. d) alebo podľa § 33h ods. 2 písm. c), ak Národná banka Slovenska rozhodnutím určila mieru proticyklického kapitálového vankúša pre štát, ktorý nie je členským štátom podľa § 33i ods. 1 alebo ods. 2 alebo uznala mieru proticyklického kapitálového vankúša pre tento štát podľa § 33h, a ak je následkom rozhodnutia zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša,
d)
bezodkladne, ak je následkom rozhodnutia Národnej banky Slovenska zníženie miery proticyklického kapitálového vankúša.
(7)
Na účely odseku 6 písm. b) sa zmena miery proticyklického kapitálového vankúša pre štát, ktorý nie je členským štátom, považuje za oznámenú dňom jej uverejnenia určeným orgánom tohto štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi tohto štátu.
§33k
(1)
Banka, ktorá spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, nesmie vykonávať rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1, ak by týmto rozdeľovaním došlo k zníženiu jej vlastného kapitálu Tier 1 na úroveň, na ktorej by už požiadavka na kombinovaný vankúš nebola splnená.
(2)
Banka, ktorá nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, vypočíta maximálnu rozdeliteľnú sumu podľa odseku 4 a vypočítanú maximálnu rozdeliteľnú sumu oznámi Národnej banke Slovenska. Banka do vykonania výpočtu maximálnej rozdeliteľnej sumy a jej oznámenia Národnej banke Slovenska nesmie
a)
vykonať rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1,
b)
zaviesť povinnosť uhradiť pohyblivú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť pohyblivú zložku odmeňovania, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď banka nespĺňala požiadavku na kombinovaný vankúš,
c)
uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(3)
Banka počas obdobia, v ktorom nespĺňa alebo neprekračuje požiadavku na kombinovaný vankúš, môže konať podľa odseku 2 iba do výšky maximálnej rozdeliteľnej sumy vypočítanej podľa odseku 4. Ak banka vykoná ktorékoľvek opatrenie podľa odseku 2 písm. a), b) alebo c), má to za následok zníženie maximálnej rozdeliteľnej sumy.
(4)
Banka vypočítava maximálnu rozdeliteľnú sumu ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 5 a koeficientu určeného podľa odseku 6. Maximálna rozdeliteľná suma sa musí znížiť o sumu vyplývajúcu z opatrenia podľa odseku 2.
(5)
Suma, ktorá sa má podľa odseku 4 vynásobiť, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,30zh) ktorý je znížený o rozdelený zisk alebo platbu vyplývajúcu z opatrení podľa odseku 2, a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,30zh) ktorý je znížený o rozdelený zisk alebo platbu vyplývajúcu z opatrení podľa odseku 2, znížený o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.
(6)
Koeficient je
a)
0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) je v prvom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
b)
0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície podľa osobitného predpisu,30v) je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
c)
0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície podľa osobitného predpisu,30v) je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
d)
0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície podľa osobitného predpisu,30v) je vo štvrtom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, alebo je vyšší ako horná hranica štvrtého kvartilu.
(7)
Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(8)
Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(9)
Na účely odsekov 1 a 2 rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1 zahŕňa
a)
platenie peňažných dividend,
b)
rozdeľovanie plne platených alebo čiastočne platených prémiových akcií alebo iných kapitálových nástrojov uvedených v osobitnom predpise,30zj)
c)
vyplatenie alebo kúpu svojich vlastných akcií alebo iných kapitálových nástrojov uvedených v osobitnom predpise30zj) bankou,
d)
splatenie súm zaplatených v spojení s kapitálovými nástrojmi uvedenými v osobitnom predpise,30zj)
e)
rozdeľovanie položiek uvedených v osobitnom predpise.30zk)
(10)
Ak banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš a plánuje rozdeliť svoj rozdeliteľný zisk alebo postupovať podľa odseku 2, oznámi to Národnej banke Slovenska.
Oznámenie obsahuje
a)
výšku kapitálu držaného bankou v členení na
1.
vlastný kapitál Tier 1,
2.
dodatočný kapitál Tier 1,
3.
kapitál Tier 2,
b)
výšku predbežného zisku a koncoročného zisku banky,
c)
maximálnu rozdeliteľnú sumu vypočítanú podľa odseku 4,
d)
sumu rozdeliteľného zisku, ktorú banka plánuje prideliť na
1.
platby dividend,
2.
spätné odkupovanie akcií,
3.
platby v súvislosti s nástrojmi v rámci dodatočného kapitálu Tier 1,
4.
platby pohyblivej zložky odmeňovania, alebo dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia z dôvodu vzniku novej povinnosti platby alebo platby na základe povinnosti platiť, ktorá vznikla v čase, keď banka nespĺňala požiadavky na kombinovaný vankúš.
(11)
Banka je povinná prijať opatrenia na zabezpečenie presného výpočtu výšky rozdeliteľného zisku a maximálnej rozdeliteľnej sumy a Národnej banke Slovenska preukáže na vyžiadanie presnosť výpočtu.
(12)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 11 sa vzťahujú len na platby, ktorých výsledkom je zníženie vlastného kapitálu Tier 1 alebo zníženie ziskov, pričom pozastavenie platieb alebo nevykonanie úhrad nepredstavuje zlyhanie ani podmienku na začatie konania v režime platobnej neschopnosti.
(13)
Banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak nemá vlastné zdroje vo výške a kvalite potrebnej na súčasné splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš a každej z požiadaviek podľa
a)
ustanovení osobitného predpisu30zka) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky,
b)
ustanovení osobitného predpisu30zkb) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky,
c)
ustanovení osobitného predpisu30zkc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky.
§33ka
(1)
Banka, ktorá spĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, nesmie vykonávať rozdeľovanie kapitálu Tier 1, ak by týmto rozdeľovaním došlo k zníženiu jej kapitálu Tier 1 na úroveň, na ktorej by už požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky nebola splnená.
(2)
Banka, ktorá nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, vypočíta maximálnu rozdeliteľnú sumu vzťahujúcu sa na ukazovateľ finančnej páky podľa odseku 4 a oznámi ju Národnej banke Slovenska. Banka do vykonania výpočtu maximálnej rozdeliteľnej sumy vzťahujúcej sa na ukazovateľ finančnej páky a jej oznámenia Národnej banke Slovenska nesmie
a)
vykonať rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1,
b)
zaviesť povinnosť uhradiť pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť pohyblivú zložku celkovej odmeny, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď banka nespĺňala požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, alebo
c)
uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(3)
Banka počas obdobia, v ktorom nespĺňa alebo neprekračuje požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, môže konať podľa odseku 2 iba do výšky maximálnej rozdeliteľnej sumy vzťahujúcej sa na ukazovateľ finančnej páky vypočítanej podľa odseku 4. Ak banka vykoná ktorékoľvek opatrenie podľa odseku 2, zníži sa maximálna rozdeliteľná suma vzťahujúca sa na ukazovateľ finančnej páky.
(4)
Banka vypočítava maximálnu rozdeliteľnú sumu vzťahujúcu sa na ukazovateľ finančnej páky ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 5 a koeficientu určeného podľa odseku 6. Maximálna rozdeliteľná suma vzťahujúca sa na ukazovateľ finančnej páky sa musí znížiť o sumu vyplývajúcu z opatrenia podľa odseku 2 druhej vety.
(5)
Suma, ktorá sa má podľa odseku 4 vynásobiť, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,30zh) ktorý je znížený o rozdelený zisk alebo platbu vyplývajúcu z opatrení podľa odseku 2 druhej vety, a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,30zh) ktorý je znížený o rozdelený zisk alebo platbu vyplývajúcu z opatrení podľa odseku 2, znížený o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.
(6)
Koeficient je
a)
0, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bd) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b, ak riziko nadmerného pákového efektu nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu,30bd) vyjadrený ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30zkd) je v prvom kvartile požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
b)
0,2, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bd) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b, ak riziko nadmerného pákového efektu nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu,30bd) vyjadrený ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30zkd) je v druhom kvartile požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
c)
0,4, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bd) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b, ak riziko nadmerného pákového efektu nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu,30bd) vyjadrený ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30zkd) je v treťom kvartile požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
d)
0,6, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu30bd) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b, ak riziko nadmerného pákového efektu nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu,30bd) vyjadrený ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30zkd) je v štvrtom kvartile požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky alebo je vyšší ako horná hranica štvrtého kvartilu.
(7)
Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky sa použije tento vzorec:
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(8)
Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky sa použije tento vzorec:
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(9)
Na účely odsekov 1 a 2 sa na rozdeľovanie kapitálu Tier 1 použijú ustanovenia § 33k ods. 9.
(10)
Ak banka nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky a plánuje rozdeliť svoj rozdeliteľný zisk alebo postupovať podľa odseku 2, oznámi to Národnej banke Slovenska. Oznámenie obsahuje informácie podľa § 33k ods. 10 okrem informácie podľa § 33k ods. 10 písm. a) tretieho bodu a maximálnu rozdeliteľnú sumu vzťahujúcu sa na ukazovateľ finančnej páky vypočítanú podľa odseku 4.
(11)
Banka je povinná prijať opatrenia na zabezpečenie presného výpočtu výšky rozdeliteľného zisku a maximálnej rozdeliteľnej sumy vzťahujúcej sa na ukazovateľ finančnej páky a Národnej banke Slovenska preukáže na vyžiadanie presnosť tohto výpočtu.
(12)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 11 sa vzťahujú len na platby, ktorých výsledkom je zníženie kapitálu Tier 1 alebo zníženie ziskov, pričom pozastavenie platieb alebo nevykonanie úhrad nepredstavuje zlyhanie ani podmienku na začatie konania v režime platobnej neschopnosti.
(13)
Banka nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky na účely odsekov 1 až 12, ak neudržiava kapitál Tier 1 vo výške potrebnej na súčasné splnenie požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky, požiadavky podľa osobitného predpisu30bd) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b, ak riziko nadmerného využívania finančnej páky nie je dostatočne kryté požiadavkou podľa osobitného predpisu.30bd)
§33l
(1)
Ak banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš alebo požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, banka vypracuje plán na zachovanie kapitálu a predloží ho Národnej banke Slovenska najneskôr do piatich pracovných dní od zistenia, že nespĺňa uvedenú požiadavku. Lehotu podľa prvej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť najviac o päť pracovných dní.
(2)
Plán na zachovanie kapitálu obsahuje
a)
odhady príjmov a výdavkov a prognózu súvahy,
b)
opatrenia na zvýšenie podielov kapitálu banky,
c)
plán a časový harmonogram na zvýšenie vlastných zdrojov so zámerom splniť požiadavku na kombinovaný vankúš,
d)
ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na vykonanie hodnotenia podľa odseku 3.
(3)
Národná banka Slovenska posúdi plán na zachovanie kapitálu a môže ho schváliť len, ak realizácia tohto plánu bude viesť k zachovaniu alebo získaniu dostatočného kapitálu na to, aby banka plnila požiadavku na kombinovaný vankúš v lehote, ktorú Národná banka Slovenska považuje za primeranú.
(4)
Ak Národná banka Slovenska neschváli plán na zachovanie kapitálu podľa odseku 3, uloží banke
a)
požiadavku na zvýšenie vlastných zdrojov v určenej lehote,
b)
obmedzenia týkajúce sa rozdelení vo väčšom rozsahu než podľa § 33k alebo
c)
požiadavku podľa písmena a) a obmedzenie podľa písmena b).
§33m
Národná banka Slovenska rozhodne o
a)
určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 35 % do 150 % na úvery úplne zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie podľa osobitného predpisu,30zl)
b)
určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 50 % do 150 % na časť expozície zabezpečenú záložným právom na nehnuteľný majetok určený na podnikanie, ktorá nepresiahne 50 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti alebo 60 % hodnoty na úverové financovanie príslušnej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu,30zl)
c)
určení prísnejších kritérií na časť expozície, ktorá sa považuje za zabezpečenú nehnuteľnosťou na bývanie podľa osobitného predpisu,30zm)
d)
určení prísnejších kritérií na časť expozície, ktorá sa považuje za zabezpečenú nehnuteľnosťou na podnikanie podľa osobitného predpisu,30zn)
e)
určení minimálnej hodnoty na expozíciami váženú priemernú hodnotu straty v prípade zlyhania podľa prístupu interných ratingov pre úvery zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie a pre úvery zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa osobitného predpisu,30zo)
f)
určení prísnejších požiadaviek pre vlastné zdroje, veľkú majetkovú angažovanosť, zverejňovanie, na vankúš na zachovanie kapitálu uvedenú v § 33b, na likviditu, rizikové váhy pre nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo na podnikanie a expozície vo vnútri finančného sektora podľa osobitného predpisu,30zp)
g)
uznaní opatrení iného členského štátu podľa osobitného predpisu,30zr)
h)
určení prísnejších požiadaviek na veľkú majetkovú angažovanosť, rizikové váhy pre nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo na podnikanie a expozície vo vnútri finančného sektora podľa osobitného predpisu.30zs)
§33n
Na rozhodovanie Národnej banky Slovenska podľa § 33d až 33j a 33m sa nevzťahujú ustanovenia o konaní pred Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona a osobitného zákona89) ani správny poriadok.30zt) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho zverejnenia vo vestníku vydávanom Národnou bankou Slovenska,30zu) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.30zv)
§33o
(1)
Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo banka, ktorá má významný podiel na finančnom systéme, je povinná vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia banky. Banka má významný podiel na finančnom systéme, ak
a)
celková hodnota jej aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jej celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jej aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.
(2)
Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä
a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť banky obnoviť svoju finančnú situáciu po jej výraznom zhoršení,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v banke od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska,
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia banka prijme na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie banky a jej schopnosti pokračovať v činnosti,
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia dopadu na ostatných členov skupiny, klientov a zmluvné protistrany,
g)
identifikovanie kritických funkcií banky,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností a aktív banky,
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia banky, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov banky,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu banky k zdrojom núdzového financovania, ktoré banke umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky banky, najmä posúdenie
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov banky vrátane infraštruktúry a informačných technológií,
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability banky,
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,
s)
prípravné opatrenia, ktoré banka prijala a ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie banky,
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých banka môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie banky a musia byť jednoducho sledovateľné bankou,
u)
opatrenia, ktoré je banka pripravená prijať, ak sú splnené podmienky podľa § 65a,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže banka na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktív, ktoré by banka mohla použiť ako zábezpeku.
(3)
Banka je povinná ukazovatele podľa odseku 2 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán banky považuje za primerané, môže rozhodnúť o
a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 s odôvodnením banka bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.
(5)
Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.
(6)
Ozdravný plán musí obsahovať primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia banky. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť banka vystavená vzhľadom na charakter vykonávaných bankových činností, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.
(7)
Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán banky a banka ho následne predloží na posúdenie Národnej banke Slovenska.
(8)
Banka je povinná aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 7. Národná banka Slovenska môže požadovať od banky aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.
§33p
(1)
Banka predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho schválenia podľa § 33o ods. 7. Národná banka Slovenska posúdi, či
a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré banka uskutočnila alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu finančnej stability banky alebo skupiny, ktorej je súčasťou a schopnosti pokračovať v činnosti,
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa banka nachádza vo finančnom strese, a pri minimalizácii významných nepriaznivých vplyvov na finančný systém, aj keby ostatné banky a obchodníci s cennými papiermi realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.
(2)
Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu a financovania banky k zložitosti organizačnej štruktúry banky a rizikovému profilu banky.
(3)
Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho predloženia podľa odseku 1. Ak má banka v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.
(4)
Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa odseku 1 zašle ozdravný plán rezolučnej rade, ktorá ho môže preskúmať. Ak rezolučná rada zistí, že ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť riešiteľnosť krízovej situácie banky, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Oznámenie rezolučnej rady má charakter odporúčania.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom banku a požiada ju, aby sa k nedostatkom ozdravného plánu vyjadrila v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Po doručení vyjadrenia banky Národná banka Slovenska vyzve banku, aby v lehote do dvoch mesiacov odstránila nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť banky predĺžiť najviac o jeden mesiac.
(6)
Ak banka nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže banku vyzvať, aby vykonala v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.
(7)
Ak banka nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky ani na základe výzvy podľa odseku 6, Národná banka Slovenska vyzve banku, aby v určenej lehote navrhla zmeny vo výkone činností na účel odstránenia nedostatkov ozdravného plánu.
(8)
Ak banka v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že navrhované zmeny nevedú k odstráneniu nedostatkov ozdravného plánu, môže banke uložiť opatrenie podľa § 50 a povinnosť
a)
znížiť rizikový profil banky a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre banky,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania banky s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií banky, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú bankové činnosti, ktoré pre banku alebo skupinu, ktorej súčasťou je banka, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované bankou, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť banky alebo skupiny, jej trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia banky.
(9)
Na uloženie opatrenia a povinnosti podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.89)
§33q
(1)
Ak je banka materskou spoločnosťou na úrovni skupiny,30zy) je povinná vypracovať a predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu (ďalej len "skupinový ozdravný plán"). Skupinový ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán banky. Banka predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie Národnej banke Slovenska v lehote podľa § 33p ods. 1.
(2)
Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán
a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá je zahraničnou bankou, a kolégiu,
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka banky, ak skupinový ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú významnej pobočky banky,
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.30zz)
(3)
V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná banka, ktorá je materskou spoločnosťou a členovia skupiny. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej stability skupiny ako celku alebo jej členov a súčasne zohľadniť finančnú situáciu členov skupiny.
(4)
Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým dcérskym spoločnostiam a jeho súčasťou je aj zmluva o skupinovej podpore, ak bola uzavretá.
(5)
Pre každý scenár makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ozdravnom pláne uvedie, či existujú prekážky brániace vykonávaniu opatrení v rámci skupiny, a to aj na úrovni jednotlivých členov, na ktoré sa skupinový ozdravný plán vzťahuje, a či existujú podstatné praktické alebo právne prekážky brániace rýchlemu prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov alebo pohľadávok v rámci skupiny.
§33r
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými bankami, a s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka banky, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 33q ods. 2 o
a)
schválení skupinového ozdravného plánu,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti vypracovať individuálny ozdravný plán,
c)
postupe podľa § 33p ods. 5,
d)
postupe podľa § 33p ods. 6,
e)
postupe podľa § 33p ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 33p ods. 8.
(2)
Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 33p s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými bankami, posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo banka a jej dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a podľa § 33p ods. 8 písm. a), b) a d) v súlade s osobitným predpisom,30zza) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá samostatné rozhodnutie so zohľadnením stanovísk orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a banke.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f), Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k banke ako materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí spoločného rozhodnutia vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a 33p ods. 8 písm. a), b) a d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.19) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na ňu vzťahujú rovnako. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, pri preskúmavaní skupinového ozdravného plánu posudzuje splnenie požiadaviek primerane podľa § 33o ods. 2 a 6 v rozsahu zahrnutom v skupinovom ozdravnom pláne, pričom berie do úvahy možný vplyv ozdravných opatrení uvedených v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu.
(6)
Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 33p ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom,19) a ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) rozhodne, Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná. Ak v lehote podľa odseku 1 nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže vydať samostatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b), e) a f) voči banke, nad ktorou vykonáva dohľad.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné pre banku, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe.
§33s Ustanovenia o proporcionalite
(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania banky na finančný systém vrátane vplyvu zlyhania banky na iné inštitúcie a finančné inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 33o a 33q a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe a zložitosti činnosti banky, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu26g) a k investičným službám poskytovaným touto bankou. Ak dôjde k zmene okolností, môže Národná banka Slovenska vyžadovať od banky, aby vypracovala a predložila ozdravný plán v rozsahu podľa § 33o a 33q a aktualizovala ho podľa § 33o ods. 8.
(2)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
§33t Zmluva o finančnej podpore v rámci skupiny
(1)
Materská banka, materská banka v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou so sídlom v Slovenskej republike, materská finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a ich dcérska spoločnosť, ktorá je inštitúciou alebo finančnou inštitúciou podliehajúcou dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona (ďalej len "podskupina"), môže uzatvoriť s jedným alebo viacerými členmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnúť finančnú podporu, u ktorej došlo k splneniu podmienok na uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa § 65a ods. 1 alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo (ďalej len "zmluva o skupinovej podpore"), a to za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 7 a v § 33u až 33z. Predmetom finančnej podpory môže byť poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na účely zábezpeky (ďalej len "skupinová podpora"). Príjemca skupinovej podpory má právo použiť predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore.
(2)
Ustanovenia odsekov 3 až 7 a § 33o až 33z sa nevzťahujú na mechanizmus financovania medzi členmi podskupiny, ak žiaden z členov tohto mechanizmu financovania nespĺňa podmienky na uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa § 65a ods. 1 alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutý člen podskupiny sídlo.
(3)
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky ustanovené v odsekoch 2, 4 až 7 a v § 33s až 33y, skupinovú podporu možno poskytnúť aj bez predchádzajúceho uzatvorenia zmluvy o skupinovej podpore, ak je taký postup v súlade s vnútornými pravidlami dotknutej skupiny a člen podskupiny, ktorý zamýšľa skupinovú podporu poskytnúť, vyhodnotí, že poskytnutie skupinovej podpory je potrebné a nepredstavuje riziko pre dotknutú skupinu. O poskytnutí skupinovej podpory člen podskupiny bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska, ak nad ním vykonáva dohľad podľa tohto zákona alebo ak vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou.
(4)
Zmluva o skupinovej podpore môže obsahovať dohodu, ktorou sa člen podskupiny prijímajúci skupinovú podporu zaväzuje poskytnúť skupinovú podporu členovi podskupiny, ktorý poskytuje podporu.
(5)
Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená len vtedy, ak
a)
uzavretie zmluvy o skupinovej podpore musí byť prejavom slobodnej vôle zmluvných strán,
b)
zmluva o skupinovej podpore obsahuje zásady ustanovenia hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory,
c)
k ustanoveniu hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory nedôjde skôr ako v čase prijatia rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory,
d)
pri prijímaní rozhodnutia o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore a ustanovení hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory každá zo zmluvných strán koná vo svojom vlastnom záujme, pričom môže zohľadniť všetky priame alebo nepriame výhody, ktoré jej môžu vzniknúť v dôsledku poskytnutia skupinovej podpory,
e)
pred ustanovením protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory a pred prijatím každého rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory je zmluvná strana, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory, povinná sprístupniť zmluvnej strane, ktorá má byť poskytovateľom skupinovej podpory, všetky informácie relevantné pre ustanovenie protiplnenia alebo prijatie rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory,
f)
podmienky na poskytnutie skupinovej podpory sú ustanovené v súlade s požiadavkami podľa § 33w,
g)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa môžu zohľadniť informácie, ktoré nie sú verejne dostupné a ktoré má zmluvná strana poskytujúca skupinovú podporu na základe toho, že patrí do rovnakej skupiny ako zmluvná strana prijímajúca finančnú podporu, k dispozícii,
h)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa nemusí zohľadniť predpokladaný dočasný vplyv na trhové ceny, ktorý má pôvod v okolnostiach mimo dotknutej skupiny.
(6)
Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená, len ak v čase jej uzatvárania orgány dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad osobami, ktoré majú uzatvoriť zmluvu o skupinovej podpore, neskonštatujú, že ktorákoľvek zo zmluvných strán spĺňa podmienky na uloženie opatrenia podľa § 65a ods. 1 alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo.
(7)
Práva zo zmluvy o skupinovej podpore vykonávajú zmluvné strany samostatne, na zmluvy o právach iných osôb sa neprihliada.
(8)
Zmluva o skupinovej podpore sa môže vzťahovať na poskytnutie skupinovej podpory jednej alebo viacerým dcérskym spoločnostiam v rámci skupiny alebo sa zmluvou o skupinovej podpore môže určiť poskytnutie skupinovej podpory od materskej spoločnosti dcérskej spoločnosti alebo od dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti, ktoré sú zmluvnými stranami.
§33u
(1)
Ak dôjde medzi osobami skupiny k dohode o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore, podá materská banka30zzaa) žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore Národnej banke Slovenska, ktorá nad touto bankou vykonáva dohľad na konsolidovanom základe. Žiadosť musí okrem náležitostí podľa osobitného predpisu89) obsahovať opis a zdôvodnenie každej z podmienok na uzavretie zmluvy o skupinovej podpore a príslušné doklady potvrdzujúce splnenie podmienok. K žiadosti sa priloží aj návrh zmluvy o skupinovej podpore s označením členov skupiny, ktorí sa majú stať zmluvnými stranami.
(2)
Ak je Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe doručená žiadosť podľa odseku 1, Národná banka Slovenska zašle rovnopis tejto žiadosti orgánom dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad osobami, ktoré majú byť zmluvnými stranami.
(3)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe vyvinie úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s orgánmi dohľadu podľa odseku 2 o súlade návrhu zmluvy o skupinovej podpore s podmienkami podľa § 33t a 33w s prihliadnutím na možné následky tohto rozhodnutia vrátane fiškálnych následkov poskytnutia plnenia na základe zmluvy o skupinovej podpore v členských štátoch, v ktorých dotknutá skupina pôsobí. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ak je návrh zmluvy o skupinovej podpore v súlade s podmienkami podľa § 33t a 33w, Národná banka Slovenska návrh zmluvy o skupinovej podpore schváli, inak žiadosť zamietne. Ak spoločné rozhodnutie nie je možné dosiahnuť v lehote podľa druhej vety, Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 samostatne, pričom prihliadne na názory a pripomienky orgánov dohľadu podľa odseku 2. Národná banka Slovenska svoje rozhodnutie doručí orgánom dohľadu podľa odseku 2 a materskej banke.
(4)
Pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 je Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oprávnená požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.
(5)
Ak v lehote pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 3 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom, Národná banka Slovenska počká, kým jej bude doručené rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná.
(6)
Povinnosť podľa odseku 3 vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 platí obdobne, aj ak bol Národnej banke Slovenska predložený rovnopis žiadosti o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore orgánom dohľadu členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe. Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa osobitného predpisu.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu podľa odseku 3 je záväzné pre zmluvné strany zmluvy o skupinovej podpore.
(8)
Národná banka Slovenska predloží rade zmluvu o skupinovej podpore, ktorú schválila, ako aj jej zmeny.
§33v Schválenie zmluvy o skupinovej podpore akcionármi
(1)
Po schválení návrhu zmluvy o skupinovej podpore podľa § 33u budúca zmluvná strana predloží návrh zmluvy o skupinovej podpore na schválenie valnému zhromaždeniu. Zmluva o skupinovej podpore je platná len vtedy, ak ju schváli valné zhromaždenie, ktoré zároveň udelí štatutárnemu orgánu právo rozhodnúť o prijatí alebo poskytnutí skupinovej podpory v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o skupinovej podpore a ustanoveniami § 33t až 33z. Odvolaním práva udeleného štatutárnemu orgánu rozhodnúť o prijatí alebo poskytnutí skupinovej podpory sa zmluva stáva neplatnou.
(2)
Štatutárny orgán každej osoby, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí skupinovej podpory, každý rok podáva valnému zhromaždeniu správu o plnení zmluvy o skupinovej podpore a o prijatí akéhokoľvek rozhodnutia na jej základe.
§33w Podmienky poskytnutia skupinovej podpory
Člen podskupiny môže poskytnúť skupinovú podporu, len ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a)
existuje dôvodný predpoklad, že poskytovanou podporou sa významne napravia finančné ťažkosti osoby prijímajúcej skupinovú podporu,
b)
poskytnutie skupinovej podpory má za cieľ zachovať alebo obnoviť finančnú stabilitu dotknutej skupiny ako celku alebo ktoréhokoľvek člena tejto skupiny a je v záujme člena podskupiny, ktorý ju poskytuje,
c)
skupinová podpora sa poskytuje za protihodnotu a v súlade s ďalšími podmienkami podľa § 33t ods. 5,
d)
na základe informácií dostupných štatutárnemu orgánu člena podskupiny, ktorý poskytuje skupinovú podporu, v čase prijatia rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory existuje dôvodný predpoklad, že člen podskupiny, ktorý túto podporu prijíma, uhradí protiplnenie za podporu, ktorá sa má poskytnúť, a ak sa má skupinová podpora poskytnúť vo forme
1.
úveru, ak tento úver sa včas splatí,
2.
vystavenia záruky, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po uplatnení práv zo záruky získa úhradu zodpovedajúcu výške plnenia poskytnutého zo záruky a z dohodnutých úrokov,
3.
poskytnutia inej formy zabezpečenia, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po realizácii zabezpečenia získa úhradu zodpovedajúcu výške majetkovej ujmy, ktorú v dôsledku realizácie zabezpečenia utrpel, a dohodnutých úrokov,
e)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí likvidita ani platobná schopnosť člena podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť,
f)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí finančná stabilita najmä toho členského štátu, v ktorom má sídlo člen podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť,
g)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť, spĺňa požiadavky týkajúce sa kapitálu a likvidity podľa tohto zákona a poskytnutie skupinovej podpory nepovedie k porušeniu týchto požiadaviek okrem prípadu, ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad dotknutým členom podskupiny udelí súhlas na neplnenie týchto požiadaviek,
h)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny spĺňa požiadavky na majetkovú angažovanosť (large exposures) podľa tohto zákona a poskytnutie skupinovej podpory nepovedie k porušeniu týchto požiadaviek okrem prípadu, ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad dotknutým členom podskupiny udelí súhlas na neplnenie týchto požiadaviek,
i)
poskytnutie skupinovej podpory nenaruší riešiteľnosť krízových situácií člena podskupiny, ktorý má skupinovú podporu poskytnúť.
§33x Rozhodnutie o poskytnutí skupinovej podpory
(1)
O poskytnutí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu poskytnúť. Rozhodnutie musí byť vyhotovené v písomnej forme a obsahovať odôvodnenie vrátane opisu, ako je zabezpečený súlad s požiadavkami tohto zákona, najmä s podmienkami uvedenými v § 33t a 33w, a uviesť cieľ poskytnutia skupinovej podpory.
(2)
O prijatí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu prijať.
(3)
Člen podskupiny podľa odseku 1 je povinný rozhodnutie podľa odseku 1 doručiť
a)
Národnej banke Slovenska,
b)
orgánu dohľadu členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad členom podskupiny, ktorému sa má skupinová podpora poskytnúť,
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, ak je odlišný od orgánov dohľadu uvedených v písmenách a) a b),
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(4)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad skupinou, medzi členmi ktorej má dôjsť k poskytnutiu skupinovej podpory, o rozhodnutí podľa odseku 1 bezodkladne informuje ostatných členov kolégia, rezolučnú radu a členov kolégia pre riešenie krízových situácií.30zzb)
(5)
Pred poskytnutím alebo prijatím skupinovej podpory člen podskupiny preverí, či bola splnená podmienka podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak má protistrana sídlo v inom členskom štáte, overí, či bola splnená obdobná podmienka ustanovená právnym poriadkom tohto členského štátu.
§33y Predchádzajúci súhlas na poskytnutie skupinovej podpory
(1)
Štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý má zámer poskytnúť skupinovú podporu, oznámi tento zámer pred poskytnutím podpory
a)
Národnej banke Slovenska,
b)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad členom podskupiny, ktorému sa má skupinová podpora poskytnúť,
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, ak je odlišný od orgánov dohľadu uvedených v písmenách a) a b),
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje odôvodnené rozhodnutie štatutárneho orgánu podľa § 33x a podrobný opis všetkých ďalších relevantných aspektov navrhovanej skupinovej podpory, ktoré nie sú súčasťou rozhodnutia štatutárneho orgánu spolu s kópiou zmluvy o skupinovej podpore a potvrdením o jej platnosti vo vzťahu k navrhovaným stranám zmluvy o skupinovej podpore, ak taká zmluva bola uzatvorená.
(3)
Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie podľa odseku 2 bankou, nad ktorou vykonáva dohľad, toto oznámenie sa považuje za žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie skupinovej podpory; na takú žiadosť sa vzťahujú náležitosti podľa osobitného predpisu.30zzc) Národná banka Slovenska rozhodne o udelení predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie skupinovej podpory, len ak sú splnené podmienky na jej poskytnutie ustanovené týmto zákonom. Inak poskytnutie skupinovej podpory rozhodnutím zakáže alebo obmedzí. Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do piatich pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti.
(4)
O svojom rozhodnutí podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. b) až c).
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, o udelení predchádzajúceho súhlasu, o rozhodnutí o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory, ktoré vydala alebo ktoré jej oznámil iný orgán dohľadu, bezodkladne informuje ostatných členov kolégia, rezolučnú radu a členov kolégia pre riešenie krízových situácií.30zzb)
(6)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory alebo ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, nesúhlasí s rozhodnutím orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorým bolo obmedzené alebo zakázané poskytnutie skupinovej podpory dotknutej banke, do dvoch dní, odkedy sa dozvie o vydaní takého rozhodnutia, môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.
(7)
Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 3 alebo v lehote podľa odseku 3 nevydá žiadne rozhodnutie, skupinová podpora sa môže poskytnúť v súlade s podmienkami uvedenými v žiadosti a jej prílohách podľa odsekov 2 a 3.
(8)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej skupinový ozdravný plán obsahuje možnosť využiť skupinovú podporu, a orgán dohľadu nad členom tejto skupiny rozhodol o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory medzi členmi tejto skupiny, Národná banka Slovenska
a)
môže prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r,
b)
môže vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska na individuálnom základe a ktorému bolo znemožnené prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené, aby aktualizoval svoj ozdravný plán,
c)
je povinná prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r, ak o to požiada orgán dohľadu nad členom skupiny, ktorému bolo zakázané prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené.
(9)
Ak orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej skupinový ozdravný plán obsahuje možnosť využiť skupinovú podporu, a niektorý z orgánov dohľadu nad členmi tejto skupiny rozhodol o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory členovi skupiny, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska na individuálnom základe, Národná banka Slovenska môže
a)
požiadať orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, aby prehodnotil skupinový ozdravný plán, alebo
b)
vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorému bolo zakázané prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené, aby aktualizoval svoj ozdravný plán.
§33z Informačná povinnosť
Člen podskupiny je povinný informovať na svojom webovom sídle, či uzatvoril zmluvu o skupinovej podpore a opis všeobecných podmienok tejto zmluvy vrátane označenia všetkých zmluvných strán. Člen podskupiny je povinný túto informáciu aktualizovať aspoň raz ročne.
§34
(1)
Ak nejde o verejne prístupné informácie, banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie pri uskutočňovaní investičných obchodov
a)
využívať informácie získané v súvislosti so svojimi úverovými obchodmi a naopak,
b)
na vlastný účet využívať informácie získané v súvislosti so svojimi investičnými obchodmi vykonávanými na účet klienta a naopak.
(2)
Na účely odseku 1 sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné najmä urobiť vo svojom organizačnom, riadiacom a kontrolnom systéme opatrenia zabezpečujúce oddelenie úverových obchodov a investičných obchodov.
(3)
Úverovými obchodmi podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti týkajúce sa poskytovania úverov vrátane poskytovania záruk.
(4)
Investičnými obchodmi podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti týkajúce sa
a)
investovania do cenných papierov,
b)
obchodovania s cennými papiermi,
c)
obchodovania s právami spojenými s cennými papiermi alebo odvodenými od cenných papierov,
d)
účasti na vydávaní cenných papierov a poskytovania súvisiacich služieb,
e)
správy cenných papierov vrátane poradenskej činnosti.
(5)
Investičné obchody na účet klienta môžu banka a pobočka zahraničnej banky uskutočňovať len za podmienok výhodných pre klienta, najmä za cenu výhodnú pre klienta, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ak z príkazu klienta nevyplýva niečo iné; ustanovenie § 27 ods. 14 tým nie je dotknuté.
(6)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky vedie oddelenú evidenciu o investičných obchodoch uskutočňovaných na účet klienta a na vlastný účet.
§35
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú vykonávať s osobami, ktoré k nim majú osobitný vzťah, obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientmi. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pred uzavretím a vykonaním takého obchodu preveriť, či osoba, s ktorou takýto obchod vykonávajú, k nim nemá osobitný vzťah; táto osoba je povinná poskytnúť banke a pobočke zahraničnej banky pravdivé informácie, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky potrebujú na účel tohto preverenia. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pravdivosť poskytnutých údajov písomne zabezpečiť v zmluve o nimi poskytnutej záruke alebo o vklade podľa § 5 písm. a) sankciou neplatnosti uzavretia tejto zmluvy a v zmluve o úvere podľa § 5 písm. b) sankciou okamžitej splatnosti celej dlžnej sumy ku dňu, keď sa banka alebo pobočka zahraničnej banky dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú osobám podľa odseku 1 úvery alebo záruky, len ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán banky alebo vedúci pobočky zahraničnej banky na základe písomného rozboru príslušného obchodu a finančnej situácie žiadateľa. Z rozhodovania je vylúčená osoba, ktorej sa rozhodnutie týka.
(3)
Do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f) povinná písomne oznámiť banke alebo pobočke zahraničnej banky všetky informácie potrebné na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah. Takto získané informácie sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné spracovať do prehľadu osôb s osobitným vzťahom k nej a na požiadanie odovzdať Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov na účely podľa osobitného predpisu.32) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti tohto oznámenia.
(4)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky,
b)
členovia dozornej rady banky,
c)
osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou,
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby pod kontrolou banky,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke,
j)
člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky,
k)
jej správca programu krytých dlhopisov a zástupca jej správcu programu krytých dlhopisov,
l)
osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej účasti na banke.
(5)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej banky, sa na účely tohto zákona považujú
a)
vedúci pobočky zahraničnej banky,
b)
členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
c)
osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke30) osobám uvedeným v písmene a) alebo b) alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou,
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke zahraničnej banky,
j)
vedúci inej pobočky zahraničnej banky a člen štatutárneho orgánu banky.
§36
(1)
Suma úverov nezabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti, poskytnutých bankou jej zamestnancovi alebo inej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4 písm. a), b), c), d) a f), nemôže prekročiť celkový hrubý príjem tejto osoby za bezprostredne predchádzajúcich 24 mesiacov. Celková suma úverov poskytnutých bankou jej zamestnancom za zvýhodnených podmienok nemôže prekročiť 20 % vlastných zdrojov banky.
(2)
Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z úveru na akékoľvek
a)
nadobudnutie ňou vydaných akcií,
b)
nadobudnutie akcií vydaných osobou, ktorá má kvalifikovanú účasť na banke,
c)
nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré majú kontrolu nad osobami alebo ktoré sú pod kontrolou osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na banke,
d)
nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou banky,
e)
splatenie iného úveru poskytnutého na akékoľvek nadobudnutie akcií podľa písmen a) až d) alebo na zabezpečenie záväzkov z takéhoto úveru.
(3)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie nadobudnúť od osoby s osobitným vzťahom k nej pohľadávku, pri ktorej sa oprávnene predpokladá, že nebude uspokojená riadne a včas, a ani od takejto osoby prevziať záväzok.
(4)
Akýkoľvek právny úkon podľa odsekov 2 a 3 je neplatný.
(5)
Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z poskytnutého úveru zamestnancovi alebo osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah, v prípade, ak banka neplní povinnosť podľa § 30 ods. 1 alebo ak osoba s osobitným vzťahom k banke neplní povinnosť podľa § 35 ods. 3.
§36b
(1)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky poskytuje spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu32b) na základe bankového povolenia udeleného podľa § 7 až 9 alebo na základe oprávnenia na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20.
(2)
Na banku, zahraničnú banku a pobočku zahraničnej banky podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o povolení na poskytovanie spotrebiteľských úverov podľa osobitného predpisu.32c)
§37
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na svojej internetovej stránke a vo svojich prevádzkových priestoroch zrozumiteľne informovať písomnou formou v slovenskom jazyku o podmienkach na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a vykonávanie všetkých ďalších obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov. O každej zmene svojich obchodných podmienok na vykonávanie obchodov a o zmene cien obchodov je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná informovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodla so svojím klientom inak. Banka je tiež povinná o zámere a o následkoch zámeru ukončiť činnosť alebo časť činnosti banky postupom podľa § 28 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. d) bezodkladne, preukázateľne a zrozumiteľne informovať klientov, pričom informáciu o príslušnom zámere je banka povinná bezodkladne zverejniť aj na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch so zabezpečením jej nepretržitého zverejnenia až do ukončenia činnosti alebo príslušnej časti činnosti banky. Informačnými povinnosťami podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia § 265 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.33)
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode, okrem obchodu súvisiaceho s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet,33a) informovať klienta o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyžadovaných bankou a pobočkou zahraničnej banky od klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode; táto povinnosť sa nevzťahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode. Ak ide o obchod súvisiaci s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet, je banka a pobočka zahraničnej banky povinná informovať klienta podľa osobitného predpisu.33b)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov okrem údajov o poplatkoch za služby viazané na platobný účet.33a) Národná banka Slovenska údaje podľa prvej vety zverejňuje na svojom webovom sídle. Údaje o poplatkoch za služby viazané na platobný účet poskytuje banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.33c)
(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejniť na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch aj písomné informácie o ochrane vkladov a poskytnúť klientom informácie v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným zákonom;32) to sa vzťahuje aj na zahraničnú banku, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(5)
Banka je povinná uložiť výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením do verejnej časti registra účtovných závierok.34) Ustanovenie osobitného predpisu35) tým nie je dotknuté.
(6)
Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie
a)
názov, povahu činnosti a geografickú polohu,
b)
výnosy,
c)
počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
d)
zisk alebo stratu pred zdanením,
e)
daň z príjmov,
f)
získané subvencie z verejných zdrojov,
g)
návratnosť aktív určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy.
(7)
Zahraničná banka, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, je povinná uverejňovať svoju výročnú správu v slovenskom jazyku s uvedením rozdielov medzi pravidlami platnými na zostavenie účtovnej závierky v Slovenskej republike a v štáte, kde má zahraničná banka sídlo, do 60 dní po jej schválení. Výročná správa sa uverejňuje na internetovej stránke zahraničnej banky, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, a zostáva uverejnená aspoň do uverejnenia výročnej správy za nasledujúce účtovné obdobie.
(8)
Banka a zahraničná banka, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky, sú povinné poskytnúť záujemcovi na jeho požiadanie kópiu výročnej správy alebo jej časti; cena za takúto kópiu nemôže byť vyššia ako náklady na jej vyhotovenie.
(9)
Ak § 67 ods. 3 neustanovuje inak, banka je povinná uverejňovať informácie o
a)
sebe a o svojej činnosti,
b)
opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli uložené,
c)
svojich finančných ukazovateľoch,
d)
celkovom príjme za výkon funkcie všetkých členov dozornej rady banky, a to vrátane príjmov za výkon funkcií pre banku, ktoré uhrádza iný subjekt ako banka,
e)
vybraných akcionároch banky najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 93a ods. 1 písm. a) bodoch 1 a 2,
f)
veľkosti podielov akcionárov na základnom imaní banky a na hlasovacích právach v banke,
g)
finančných ukazovateľoch konsolidovaného celku a o štruktúre konsolidovaného celku, ktorého je banka súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku podľa § 44,
h)
skutočnostiach týkajúcich sa odmeňovania v banke a vyplývajúcich zo zásad odmeňovania v banke,
i)
štruktúre krytých dlhopisov s uvedením ich ISIN,35aaa) ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú znejú, a o ich úrokových mierach,
j)
celkovej hodnote krycieho súboru, hodnote, type, pomere, štruktúre splatnosti a metóde oceňovania aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,
k)
objeme podľa príslušnej meny peňažnej menovitej hodnoty, váženej priemernej zostatkovej splatnosti, váženej priemernej úrokovej miere a o váženej priemernej hodnote ukazovateľa zabezpečenia základných aktív v krycom súbore,
l)
pomernom geografickom rozložení základných aktív a nehnuteľností, ktoré ich zabezpečujú a tvoria krycí súbor,
m)
trhovom riziku vrátane úrokového rizika, menového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity,
n)
možnosti predĺženia splatnosti krytých dlhopisov podľa § 82 ods. 3 až 13,
o)
úrovni požadovaného a dostupného krytia a úrovni zákonného, zmluvného a dobrovoľného nadmerného zabezpečenia podľa § 69,
p)
percentuálnom podiele úverov, pri ktorých sa predpokladá, že došlo k zlyhaniu podľa osobitného predpisu35aab) a úverov viac ako 90 dní po splatnosti,
q)
ďalších dokumentoch a informáciách súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(10)
Pobočka zahraničnej banky je povinná uverejňovať informácie o sebe a o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a o pokutách, ktoré jej boli uložené, a informácie o finančných ukazovateľoch.
(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky nie sú povinné uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie podľa osobitného predpisu.35aa)
(12)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnosť uverejniť, neuverejnia z dôvodu, že ich považujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnosť príslušné informácie zverejniť.
(13)
Ak uverejnené informácie podľa odsekov 9 a 10 sú neúplné alebo sa podstatne odchyľujú od skutočnosti, banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodkladne uverejniť opravu.
(14)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a)
rozsah a spôsob informovania klienta podľa odseku 2,
b)
druh obchodu a rozsah, spôsob a termín predkladania údajov podľa odseku 3,
c)
rozsah informácií podľa odsekov 9 a 10, ktoré sú povinné uverejňovať banka a pobočka zahraničnej banky,
d)
periodicita, spôsob a termín uverejňovania informácií podľa odsekov 9 a 10,
e)
spôsob uverejňovania opravy, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti podľa odseku 13.
(15)
Reklama35a) alebo akákoľvek ponuka obchodu, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa obchodu, musí obsahovať zrozumiteľne a zreteľne informáciu o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu.
(16)
Ustanovením odseku 15 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.35b)
(17)
Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa,27f) od spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo od správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,35bc) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.35bc)
(18)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať v súhrnnej podobe ministerstvu údaje o jednotlivých poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov. Údaje podľa prvej vety sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predkladať v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom k 31. decembru ich podiel vkladov od obyvateľstva predstavuje minimálne 2 % z celkového stavu vkladov obyvateľstva vykázaného na základe tohto zákona a osobitných predpisov.35d) Rozsah údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov a ich štruktúru, spôsob, termín a miesto predkladania týchto údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(19)
Ak má banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, informácie podľa odseku 6 sa uvádzajú v členení podľa členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom.
§38
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa osobitných predpisov35da) bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska36) (ďalej len „register“) podľa odseku 2 údaje o bankou a pobočkou zahraničnej banky poskytnutých úveroch podnikateľom alebo právnickým osobám, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov podnikateľom alebo právnickým osobám a o záväzkoch prijatých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky voči podnikateľom alebo právnickým osobám v eurách alebo v cudzej mene a údaje o týchto dotknutých osobách v rozsahu podľa osobitných predpisov.35da) Banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré poskytli do registra. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta vykonať v registri opravy poskytnutých údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, a o vykonaných opravách zasielať oznámenie Národnej banke Slovenska.
(2)
Register obsahuje údaje o úveroch a zábezpekách, ak odsek 10 neustanovuje inak, poskytované do registra bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa odseku 1 a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;37aa) tento register nepodlieha registrácii podľa osobitného predpisu.37)
(3)
Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu8) a aj bez súhlasu klienta poskytuje údaje z registra banke, pobočke zahraničnej banky, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa) a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu.35da) Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta podanej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do aktivovanej elektronickej schránky podľa osobitného predpisu;37aaa) ustanovenia osobitného predpisu o doručovaní37aab) sa nepoužijú. Ak Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra v elektronickej podobe klientovi, štatutárnemu orgánu klienta alebo inej osobe preukázateľne oprávnenej konať za klienta, komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.37aac) Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v listinnej podobe musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Ak žiadosť v listinnej podobe podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná úradne osvedčeným podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v elektronickej podobe sa podáva na príslušnom elektronickom formulári prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis37aad) klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta; ustanovenia osobitného predpisu37aae) sa nepoužijú. Ak elektronickú žiadosť podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Ak elektronická žiadosť neobsahuje správne vyplnené požadované náležitosti žiadosti alebo ak to vyplynie z posúdenia žiadosti Národnou bankou Slovenska, môže Národná banka Slovenska požiadať o zaslanie žiadosti alebo jej prílohy v listinnej podobe. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie podľa druhej vety v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Ak klient zistí, že v registri sú o ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)
(4)
Údaje poskytnuté podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva a z registra ich nemožno poskytovať iným osobám ako osobám uvedeným v odseku 3. Údaje poskytnuté podľa odseku 3 bankám, pobočkám zahraničných bánk alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva a nemožno ich poskytovať iným osobám ako klientovi, ktorého sa týkajú. Národná banka Slovenska je povinná uchovávať údaje poskytnuté podľa odseku 1 do registra po dobu najmenej päť rokov odo dňa podania žiadosti o poskytnutie úveru, splatenia úveru alebo jeho zániku, zániku zabezpečenia pohľadávky z poskytnutého úveru alebo zániku prijatého záväzku.
(5)
Národná banka Slovenska môže na základe vzájomnej písomnej dohody poskytnúť údaje z registra aj bez súhlasu klienta centrálnej banke iného členského štátu, inému subjektu členského štátu, ktorý má povinnosť viesť databázy údajov porovnateľné s registrom za predpokladu, že podmienky prístupu k týmto údajom a spôsob ich ochrany v príslušnom členskom štáte sú na porovnateľnej úrovni ustanovenej týmto zákonom alebo Európskej centrálnej banke a centrálnej banke iného členského štátu na účely podľa osobitného predpisu.35da)
(6)
Údaje poskytnuté Národnej banke Slovenska z databáz údajov centrálnej banky iného členského štátu alebo iného subjektu členského štátu, ktorý má povinnosť viesť databázy údajov porovnateľné s registrom na základe vzájomnej písomnej dohody, sa stávajú súčasťou registra.
(7)
Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú orgány verejnej moci a iné osoby povinné aj bez súhlasu dotknutej osoby bezplatne sprístupniť a poskytovať informácie a podklady z verejných aj neverejných častí nimi vedených registrov,37aba) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín vrátane obchodného registra, živnostenského registra, registra organizácií a registra zamestnávateľov, a to aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie.
(8)
Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví podrobnosti o vedení a používaní registra, rozsah a spôsob poskytovania údajov do registra a údajov z registra, rozsah a spôsob poskytovania informácií a podkladov podľa odseku 7, podrobnosti o opravách údajov v registri a o zasielaní oznámení o vykonaných opravách údajov v registri Národnej banke Slovenska, ako aj náležitosti žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra a doklady prikladané k tejto žiadosti; týmto opatrením sa tiež ustanoví hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za poskytnutie údajov z registra klientovi a môžu sa ustanoviť aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpočtu ich hodnoty a podrobnosti o zaokrúhľovaní a platení týchto poplatkov.
(9)
Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok registra, ktorý upraví pravidlá a postupy technického, programového, bezpečnostného zabezpečenia ochrany poskytnutých zdrojov z registra a do registra a postupy organizačného zabezpečenia prevádzky registra. Prevádzkový poriadok registra je záväzný pre banky, pobočky zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky37aa) a iné dotknuté osoby, ktoré poskytujú alebo sú im poskytované údaje do registra alebo z registra. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vydaní prevádzkového poriadku registra schvaľuje Banková rada Národnej banky Slovenska a nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska,30zu) ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.30zv)
(10)
Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správca bytového domu35bb) na základe zmluvy o výkone správy uzavreli zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu37abb) v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, banka a pobočka zahraničnej banky takéto údaje o úvere do registra neposkytuje. Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca bytového domu nie je poskytovateľom zábezpeky za splnenie pohľadávky z úveru podľa zmluvy o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, banka a pobočka zahraničnej banky takéto údaje o zábezpeke do registra neposkytuje.
§38a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať analýzu rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, a aktualizovať túto analýzu v termínoch podľa odseku 5 a vždy do 30 dní od spáchania trestného činu lúpeže v týchto priestoroch alebo od zistenia násilného vniknutia do týchto priestorov.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné priestory, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, zabezpečiť
a)
funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom a poplachovým systémom a napojiť ich na stredisko registrovania poplachov Policajného zboru, na poplachový systém prevádzkovaný súkromnou bezpečnostnou službou, obecnou políciou alebo vlastnou ochranou alebo zabezpečiť tieto priestory fyzickou ochranou,
b)
funkčným a aktívnym kamerovým monitorovacím bezpečnostným systémom s 24-hodinovým záznamom v kvalite, ktorá umožňuje rozlíšenie osoby,
c)
ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík podľa odseku 1.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky neumožní vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, ak ani jedno z opatrení podľa odseku 2 písm. a) a b) nie je funkčné a aktívne.
(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú ďalej povinné
a)
prerokovať s útvarom Policajného zboru analýzu rizík podľa odseku 1 a bezpečnostné opatrenia podľa odseku 2,
b)
Policajnému zboru na jeho požiadanie poskytovať záznamy a údaje získané zariadeniami podľa odseku 2 písm. b) na účely plnenia úloh Policajného zboru.
(5)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví obsah a rozsah vypracúvania analýzy rizík podľa odseku 1, termíny jej aktualizácie a čo sa rozumie pod bezpečnostnými opatreniami podľa odseku 2, a požiadavky na tieto bezpečnostné opatrenia.

SIEDMA ČASŤ | OBCHODNÁ DOKUMENTÁCIA

§39
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť obchodnú knihu, ktorou sa na účely toho zákona rozumie obchodná kniha podľa osobitného predpisu.37ac) Spôsob vedenia obchodnej knihy sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné upraviť vo svojom vnútornom predpise.
(2)
Pozíciami v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky drží na účel obchodovania, sú tie pozície, pri ktorých sú finančné nástroje alebo komodity držané na účely krátkodobého predaja a s cieľom dosiahnuť výnos zo skutočných alebo očakávaných rozdielov medzi ich nákupnými a predajnými cenami alebo z iných zmien v cenách alebo v úrokových mierach.
(3)
Pozície, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky zaznamenávajú v obchodnej knihe, predstavujú pozície v jednotlivých finančných nástrojoch alebo komoditách vzniknuté pri obchodovaní na vlastný účet, pozície v jednotlivých finančných nástrojoch alebo v jednotlivých komoditách vznikajúce pri poskytovaní investičných služieb pre klienta a pozície v jednotlivých finančných nástrojoch alebo v jednotlivých komoditách vyplývajúce z vytvárania trhu. Do obchodnej knihy sa môžu zaznamenávať aj pozície vyplývajúce z vykonávania vnútorných zabezpečení. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné upraviť vo svojom vnútornom predpise pravidlá a postupy pre vnútorné zabezpečenia a súčasne zabezpečiť dôsledné sledovanie všetkých uzatvorených dohôd o vnútorných zabezpečeniach.
(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vo vnútornom predpise určiť postup a spôsob riadenia jednotlivých pozícií alebo súhrnu pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe a pri riadení rizík, ktoré z týchto pozícií alebo súhrnu pozícií vyplývajú. Týmto vnútorným predpisom banka a pobočka zahraničnej banky preukazuje úmysel obchodovania.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vo svojom vnútornom predpise na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje upraviť postup na určovanie toho, ktoré pozície vo finančných nástrojoch alebo komoditách majú byť zaznamenané v obchodnej knihe, a to v súlade s pravidlami podľa odsekov 1 až 4 a s prihliadnutím na charakter systému riadenia rizík banky alebo pobočky zahraničnej banky. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečovať pravidelné overovanie, či zaznamenávanie pozícií vo finančných nástrojoch a v komoditách do obchodnej knihy je v súlade s týmto vnútorným predpisom, výsledky týchto overení zaznamenáva v písomnej podobe a napĺňanie postupu na určovanie toho, ktoré pozície vo finančných nástrojoch alebo komoditách majú byť zaznamenané v obchodnej knihe, je predmetom pravidelného vykonávania vnútorného auditu.
(6)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné všetky pozície zaznamenané v obchodnej knihe denne oceňovať. Na oceňovanie pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe banka alebo pobočka zahraničnej banky používa trhové ceny daného dňa. Ak trhová cena finančného nástroja alebo komodity z daného dňa nie je dostupná, tento finančný nástroj alebo komodita môže byť ocenený inou vhodnou cenou. Na dosiahnutie inej vhodnej ceny finančného nástroja alebo komodity banka alebo pobočka zahraničnej banky používa kvalifikovaný odhad vlastnou metódou.
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť bankovú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú obchody a pozície, ktoré sa nezaznamenávajú v obchodnej knihe podľa odsekov 1 až 6. Banka je povinná všetky pozície zaznamenané v bankovej knihe oceňovať a pri oceňovaní týchto pozícií je povinná zohľadňovať mieru kreditného rizika.
(8)
Na účely vedenia obchodnej knihy a bankovej knihy sa rozumie
a)
finančným nástrojom finančný nástroj,37a) iný cenný papier, iný derivát alebo právny vzťah, na základe ktorého jeden účastník právneho vzťahu nadobúda finančné aktívum a iný účastník právneho vzťahu nadobúda finančný záväzok alebo kapitálový nástroj,
b)
komoditou hmotný predmet alebo ovládateľná energia, najmä výrobok, elektrická energia a nerastná surovina vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na sekundárnom trhu s komoditami.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť analytickú evidenciu o majetku a záväzkoch, s ktorými nakladajú vo vlastnom mene na cudzí účet, oddelene od svojho majetku a záväzkov.
(10)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaúčtovať každý účtovný prípad súvisiaci s bankovou činnosťou alebo s ostatnou činnosťou banky alebo pobočky zahraničnej banky do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil, podľa osobitného predpisu.38)
(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu30d) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka Národnej banke Slovenska.
(12)
Právnické osoby, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44, zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu30d) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho polroka.
(13)
Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť zostavuje svoju priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho polroka. Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka alebo materská holdingová spoločnosť predkladá do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka Národnej banke Slovenska.
(14)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu o majetku a záväzkoch30d) podľa rizík alebo strát s nimi spojených. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska hlásenie o stave majetku a záväzkoch podľa tejto evidencie.
(15)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a)
požiadavky na vedenie obchodnej knihy podľa odseku 1 a čo sa rozumie riadením obchodnej knihy a zabezpečením obchodov s finančnými nástrojmi a komoditami,
b)
požiadavky na zaznamenávanie pozícií vyplývajúcich z vykonávania vnútorných zabezpečení do obchodnej knihy podľa odseku 3,
c)
požiadavky na postup a spôsob riadenia jednotlivých pozícií alebo súhrnu pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe podľa odseku 4,
d)
minimálny rozsah oblastí, na ktoré sa vzťahuje celkové riadenie obchodnej knihy podľa odseku 4,
e)
pravidlá oceňovania pozícií v obchodnej knihe a periodicita oceňovania, ak nie je dostupná trhová cena podľa odseku 6,
f)
podrobnosti o vedení obchodnej knihy podľa odsekov 1 až 6,
g)
podrobnosti o evidencii majetku a záväzkoch a o jej vedení, ako aj o obsahu, forme, členení, termínoch, spôsobe a mieste predkladania hlásenia podľa odseku 14.
§40
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v písomnej zmluve s audítorom zabezpečiť
a)
vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 42 ods. 2,
b)
preverenie správnosti účtovníctva na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v priebehu kalendárneho roka; banke patrí od Národnej banky Slovenska úhrada nevyhnutných vecných nákladov v prípade, ak sa pri preverení nezistili nedostatky,
c)
vypracovanie rozšírenej správy41) podľa osnovy, ktorú ustanoví opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
d)
preverenie správnosti údajov podľa § 37 ods. 6.
(2)
Správu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bolo overenie údajov vykonané. Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu40) uloží banka do verejnej časti registra účtovných závierok34) a pobočka zahraničnej banky do neverejnej časti registra34) do 30. júna po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa ročná účtovná závierka overuje.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi alebo audítorskej spoločnosti, ktorý vykonáva audítorské služby pre banku alebo pobočku zahraničnej banky v mene a na účet iného audítora alebo audítorskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení bankového povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(4)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k banke osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4 písm. a) až h), j) a k) a podľa § 35 ods. 5 písm. a) až h) a j) z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,42) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 5, a počas nútenej správy správcu banky, zástupcu správcu a pribraného odborného poradcu. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(5)
Audítor je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska a dozornú radu banky o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré sa týkajú skutočností smerujúcich k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke banky alebo pobočky zahraničnej banky a na zistenie porušenia zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Audítor bezodkladne upozorní Národnú banku Slovenska na tieto skutočnosti:
a)
banka je v predlžení,43)
b)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zostavuje nepravdivo, nesprávne alebo neúplne účtovné výkazy a hlásenia požadované Národnou bankou Slovenska podľa § 42 ods. 2.
(6)
Banka je v predlžení, ak má menej majetku vrátane pohľadávok ako záväzkov.
(7)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 5 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(8)
Ak si audítor neplní povinnosti podľa odsekov 5 a 7, Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť výmenu audítora.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou.
(10)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné raz ročne zabezpečiť overenie bezpečnosti informačného systému, ktorým sú spracúvané a uschovávané bankové údaje, a písomne informovať o tom Národnú banku Slovenska.
§41
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predložiť Národnej banke Slovenska informáciu o zámere zaviesť nový druh obchodov spolu s hodnotením tohto obchodu útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu podľa § 23 ods. 4.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o nedostatkoch zistených pri vykonávaní činnosti podľa § 23 ods. 4.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky predkladá do 31. marca kalendárneho roka Národnej banke Slovenska správu o výsledku činnosti útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu za predchádzajúci kalendárny rok, o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky zistených útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu a schválený plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok. Správa o výsledku činnosti útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu obsahuje aj výsledky kontrolnej činnosti, zistenia a opatrenia v oblasti ochrany banky alebo pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(4)
Druhom obchodu sa na účely tohto zákona rozumie skupina obchodov v rámci bankových činností uvedených v § 2 ods. 1 a 2, pre ktoré sú typické určité znaky alebo zmluvné podmienky ich poskytovania bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Zmena výšky úrokových sadzieb ani iné zmeny cien v rámci dohodnutého obchodu nie sú novým druhom obchodu.
§42
(1)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej päť rokov od ukončenia obchodu.
(2)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(3)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(4)
Na vyžiadanie ministerstva a v lehote ním určenej sú banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky povinné ministerstvu predložiť ním požadované výkazy, hlásenia, prehľady, priebežnú účtovnú závierku, priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku alebo iné správy predkladané Národnej banke Slovenka podľa odseku 2, podľa § 39 ods. 11 a 13 alebo § 45 ods. 3 a osobitných predpisov43a) na účely podľa osobitných predpisov.43b) Takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 91.
(5)
Pobočka zahraničnej banky so sídlom mimo Európskej únie je povinná raz ročne vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska informácie o
a)
výške celkových aktív zodpovedajúcich rozsahu činnosti pobočky zahraničnej banky,
b)
likvidných aktívach, ktoré sú vedené v pobočke zahraničnej banky, najmä o likvidných aktívach v menách členských štátov,
c)
výške finančných zdrojov, ktoré sú pobočke zahraničnej banky dlhodobo poskytnuté,
d)
systéme ochrany vkladov klientov pobočky zahraničnej banky,
e)
systéme riadenia rizík,
f)
riadiacom systéme a kontrolnom systéme vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
g)
plánoch na obnovu, ktoré sa vzťahujú na pobočku zahraničnej banky a
h)
ďalších skutočnostiach, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon dohľadu.
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie o
a)
udelených bankových povoleniach podľa § 8, ako aj akýchkoľvek zmenách v týchto povoleniach,
b)
celkových aktívach a záväzkoch pobočky zahraničnej banky podľa písmena a) podľa pravidelných výkazov,
c)
názve skupiny, ku ktorej patrí zahraničná banka so sídlom mimo Európskej únie.
§43
Ustanoveniami tejto časti zákona nie sú dotknuté povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa osobitného predpisu.39)

ÔSMA ČASŤ | DOHĽAD NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

§44
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad nad konsolidovaným celkom na účel sledovania a obmedzenia rizík, ktorým je banka vystavená v dôsledku svojej účasti v konsolidovanom celku.
(2)
Konsolidovaný celok je tvorený
a)
materskou bankou alebo materskou bankou v Európskej únii a aspoň jednou bankou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných bankových služieb, nad ktorými má materská banka alebo materská banka v Európskej únii kontrolu alebo v nich má majetkovú účasť,
b)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii a aspoň jednou bankou, nad ktorou má materská finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii kontrolu alebo v nej má majetkovú účasť, alebo
c)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a aspoň jednou bankou, nad ktorou má holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou kontrolu alebo v nej má majetkovú účasť.
(3)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad konsolidovaným celkom podľa odseku 2 písm. c) v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 49i ods. 2 medzi holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a bankou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa odseku 2 písm. c), a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 6.
(4)
Národná banka Slovenska vedie zoznam finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností podľa osobitného predpisu44) a odseku 2 písm. b). Tento zoznam zasiela Národná banka Slovenska príslušným orgánom dohľadu členských štátov, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Komisii.
(5)
Národná banka Slovenska je oprávnená v rámci výkonu dohľadu nad konsolidovanými celkami podľa odseku 2 písm. a) alebo b) vyňať z konsolidovaného celku podľa odseku 2 písm. a) alebo b) takú osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako 10 000 000 eur alebo ako 1 % z celkových aktív tejto banky alebo finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo
c)
ktorej zaradenie do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe nie je účelné z hľadiska zabezpečenia úloh dohľadu na konsolidovanom základe.
(6)
Dohľad na konsolidovanom základe sa však vykonáva nad takými osobami podľa odseku 5 písm. b), ak viaceré takéto osoby spoločne predstavujú nezanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi príslušnej osobe jej vyňatie podľa odseku 5 písm. b) alebo c); táto osoba je povinná poskytnúť na požiadanie informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má sídlo jej materská spoločnosť.
(8)
Národná banka Slovenska môže od dcérskych spoločností banky, finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, ktoré nie sú súčasťou konsolidovaného celku podľa odseku 2, žiadať informácie podľa § 45 ods. 3 až 5 a § 46 ods. 1. V takom prípade sa uplatňujú postupy pre prenos a overovanie informácií určené v uvedených ustanoveniach.
(9)
Národná banka Slovenska je oprávnená vyňať z dohľadu dcérsku spoločnosť, ktorá je bankou, a delegovať výkon dohľadu príslušnému orgánu dohľadu v inom členskom štáte, ak ten vykonáva dohľad nad materskou spoločnosťou banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska. K tomuto vyňatiu prichádza na základe písomnej dohody uzavretej v súlade s osobitným predpisom44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska o tejto dohode informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(10)
Ak banka, ktorej materskou spoločnosťou je zahraničná banka so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, alebo finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska preveruje, či táto banka podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Európskeho výboru pre bankovníctvo a vykonáva konzultácie s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).
(11)
Národná banka Slovenska preverí skutočnosť uvedenú v odseku 10 z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby, ktorej bolo udelené povolenie v členskom štáte, alebo na žiadosť materskej spoločnosti.
(12)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 11 zistí, že nad bankou sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, zahrnie po konzultácii s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov túto banku do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe alebo uplatní iné primerané postupy dohľadu, ktoré zabezpečia ciele takéhoto dohľadu; najmä môže vyžadovať zriadenie finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte na účel jej zahrnutia do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto postupy oznámi Národná banka Slovenska ostatným príslušným orgánom dohľadu členských štátov, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Komisii.
(13)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
b)
regulovanou osobou banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, správca alternatívneho investičného fondu a rovnaká zahraničná osoba.
(14)
Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe a súčasťou skupiny je materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom Národná banka Slovenska nie je orgánom vykonávajúcim doplňujúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov,24f) na účely uplatňovania tohto zákona a osobitného predpisu30x) na konsolidovanom základe spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu. S cieľom uľahčiť a zaviesť účinnú spoluprácu Národná banka Slovenska vyvinie maximálne úsilie, aby s príslušnými orgánmi dohľadu podľa prvej vety uzatvorila písomné dohody o koordinácii a spolupráci.
(15)
Ustanoveniami o konsolidovanom dohľade podľa odsekov 1 až 14 nie sú dotknuté ustanovenia § 20a.
§45
(1)
Materská banka je povinná zabezpečiť, aby boli ustanovenia § 23, 27 a § 29 ods. 4 dodržiavané aj konsolidovaným celkom, ktorého je súčasťou.
(2)
Ak banka ako dcérska spoločnosť má súčasne kontrolu nad finančnou inštitúciou alebo správcovskou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, alebo má majetkovú účasť v týchto osobách, je taká banka povinná zabezpečiť, aby boli ustanovenia § 23, 27 a § 29 ods. 4 dodržiavané aj konsolidovaným celkom, ktorého je súčasťou; rovnaká povinnosť vyplýva pre takú banku aj v prípade, že uvedená kontrola alebo majetková účasť patrí jej materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo jej materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(3)
Osoba, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska priamo alebo prostredníctvom materskej banky alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, alebo banky určenej Národnou bankou Slovenska všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, banka, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo iná osoba, ktorá ich vypracovala a predložila, je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(4)
Audítor osoby, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe povinný poskytnúť informácie Národnej banke Slovenska a audítorom jej materskej banky alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(5)
Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť oznámi Národnej banke Slovenska audítorov, ktorí budú vykonávať audit osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný.
(6)
Odseky 3 a 4 sa rovnako vzťahujú na holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou podľa § 44 ods. 2 písm. c), na osobu, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. c), a na audítora takýchto osôb.
§46
(1)
Osoba, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť poskytovaných informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, a rovnako je povinná zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 23 konsolidovaným celkom na účel zabezpečenia, aby kontrolné mechanizmy v rámci systémov vnútornej kontroly boli dostatočne zosúladené a všetky informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe boli dostupné a správne. Osoby, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku, sú na účely dohľadu na konsolidovanom základe povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností vznikajúcich im v súvislosti s ich účasťou v konsolidovanom celku. Dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku a na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, sú povinné spĺňať na individuálnom základe požiadavky podľa osobitných predpisov.44b)
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonať dohľad na mieste45) alebo je oprávnená požiadať o vykonanie dohľadu na mieste príslušný orgán dohľadu iného členského štátu nad osobami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 a majú sídlo v inom členskom štáte, na účely výkonu tohto dohľadu na konsolidovanom základe; Národná banka Slovenska je povinná vykonať dohľad na mieste na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu.
(3)
Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie auditu v osobách, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na žiadosť materskej banky alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
(4)
Požiadavky podľa § 23a až 23d sa nevzťahujú na konsolidovanom základe na dcérsku spoločnosť, ak má táto dcérska spoločnosť sídlo v
a)
členskom štáte a platia pre ňu osobitné požiadavky na odmeňovanie podľa práva Európskej únie,
b)
inom ako členskom štáte a platia pre ňu osobitné požiadavky na odmeňovanie podľa práva Európskej únie, ak by mala sídlo v členskom štáte.
§47
(1)
Ak je banka súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým je vykonávaný dohľad príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, Národná banka Slovenska je oprávnená dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe a spôsob výmeny informácií v písomnej dohode uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska navrhne uzavretie takejto dohody, ak súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b) je banka so sídlom v inom členskom štáte. V prípade, že takáto dohoda nie je uzavretá, Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak má v Slovenskej republike sídlo banka s najvyššími aktívami v rámci konsolidovaného celku; ak je výška aktív banky a zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte v rámci konsolidovaného celku rovnaká, Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak bolo banke udelené povolenie ako prvej.
(2)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe aj nad bankami so sídlom v inom členskom štáte, ak sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. b).
(3)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, len ak aspoň jedna z dcérskych spoločností materského obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu45aaa) alebo materského obchodníka s cennými papiermi v Európskej únii podľa osobitného predpisu45aaa) je bankou, ak odsek 18 neustanovuje inak. Ak materský obchodník s cennými papiermi podľa osobitného predpisu45aaa) alebo materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii podľa osobitného predpisu45aaa) má kontrolu alebo má majetkovú účasť vo viacerých úverových inštitúciách, Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, ak má v Slovenskej republike sídlo banka s najvyššou hodnotou aktív v rámci konsolidovaného celku.
(4)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, len ak má v Slovenskej republike sídlo jediná banka konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. b), ak odsek 18 neustanovuje inak. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2 aj vtedy, ak banka s najvyššou hodnotou aktív spomedzi ostatných bánk, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, má sídlo na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2 aj vtedy, ak obchodník s cennými papiermi s najvyššou hodnotou aktív má sídlo v Slovenskej republike a súčasťou skupiny nie je banka, ak odsek 18 druhá veta neustanovuje inak.
(5)
V prípadoch podľa odsekov 2, 3 a 4 môže Národná banka Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov na základe vzájomnej písomnej dohody upustiť od podmienok uvedených v týchto odsekoch, ak by bolo ich uplatňovanie neprimerané pri zohľadnení povahy bánk a významu ich činností v rôznych krajinách alebo ak je potrebné zabezpečiť kontinuitu dohľadu na konsolidovanom základe zo strany toho istého orgánu dohľadu iného členského štátu, a poveriť príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, aby vykonával dohľad na konsolidovanom základe. V týchto prípadoch Národná banka Slovenska podľa potreby umožní materskej banke v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, alebo banke s najvyššou hodnotou celkových aktív, aby sa vyjadrila k návrhu rozhodnutia pripravovaného v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov.
(6)
Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu v osobách, ktoré sú zahrnuté do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v členskom štáte príslušného orgánu dohľadu; podrobnosti o výkone tohto dohľadu na mieste na konsolidovanom základe môže upraviť dohoda podľa odsekov 1 a 5. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný orgán dohľadu iného členského štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. Poverené osoby príslušného orgánu dohľadu členského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu; nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(7)
Národná banka Slovenska vyhovie žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu o informáciu súvisiacu s výkonom dohľadu na konsolidovanom základe.
(8)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) uzavretie písomnej dohody podľa odsekov 1 a 5 a jej obsah.
(9)
Ak Národná banka Slovenska zodpovedá za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými bankami v Európskej únii a nad bankami, ktoré sú kontrolované materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v Európskej únii alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v Európskej únii, alebo v ktorých majú materské finančné holdingové spoločnosti v Európskej únii alebo materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Európskej únii majetkovú účasť,
a)
plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti aj vo vzťahu k povinnostiam podľa § 6 ods. 2, § 23 až 27 a § 37 ods. 9 až 15 v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu,
b)
vykonáva dohľad na mieste a overuje dodržiavanie požiadaviek určených v § 37, § 45 ods. 1 a § 46 ods. 1,
c)
koordinuje zhromažďovanie a poskytovanie významných alebo nevyhnutných informácií pri bežnej činnosti a v kritických situáciách pre iné príslušné orgány dohľadu členských štátov,
d)
plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu a ak je to potrebné, s centrálnymi bankami, pri príprave na kritické situácie a počas nich, vrátane obdobia nepriaznivého vývoja v bankách alebo zahraničných bankách alebo na finančných trhoch, pričom sa, ak je to možné, využívajú vymedzené existujúce komunikačné prostriedky na uľahčenie krízového riadenia; plánovanie a koordinácia činností zahŕňa výnimočné opatrenia uvedené v § 49 ods. 1 a 2, prípravu spoločných hodnotení, implementáciu plánov pre nepredvídané udalosti a komunikáciu s verejnosťou,
e)
môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak s ňou príslušné orgány dohľadu nespolupracujú v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie úloh podľa písmen a) až d).
(10)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
významnou informáciou informácia potrebná na výkon konsolidovaného dohľadu príslušných orgánov dohľadu členských štátov,
b)
nevyhnutnou informáciou informácia, ktorá môže významne ovplyvniť hodnotenie spoľahlivosti a bezpečnosti banky alebo finančnej inštitúcie v inom členskom štáte.
(11)
V prípade žiadostí o predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32 alebo na používanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania a vlastných odhadov konverzných faktorov predložených materskou bankou v Európskej únii a jej dcérskymi spoločnosťami, alebo spoločne s dcérskymi spoločnosťami materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov pri rozhodovaní o udelení týchto predchádzajúcich súhlasov a určovaní podmienok, ktorým by takýto predchádzajúci súhlas mal podliehať. Táto žiadosť sa predkladá Národnej banke Slovenska v prípade, ak ide o materskú banku v Európskej únii alebo banku, ktorá je kontrolovaná materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo v ktorej má materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii majetkovú účasť.
(12)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 11 samostatne, ak sa v lehote najneskôr do šiestich mesiacov neprijme spoločné rozhodnutie s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov s odôvodnením tohto rozhodnutia, ktoré spoločne schvaľujú v jednom dokumente, a nie je v tejto lehote vo forme rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase doručené žiadateľovi. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia úplnej žiadosti Národnej banke Slovenska, ktorá ju bezodkladne postúpi ostatným príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov. Ak v lehote šiestich mesiacov podľa prvej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 11 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 11 v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(13)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa odseku 11 spolu s úplným odôvodnením a stanoviskami ostatných príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov vyjadrených v šesťmesačnej lehote sa doručí žiadateľovi a postúpi ostatným orgánom dohľadu.
(14)
Národná banka Slovenska postupuje primerane podľa odsekov 11 až 13, ak banka so sídlom na území Slovenskej republiky je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte.
(15)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe,
a)
vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o
1.
uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 7 s cieľom zistiť, že výška vlastných zdrojov na konsolidovanom základe držaných skupinou je dostatočná so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a má požadovanú úroveň vlastných zdrojov voči každému subjektu v skupine inštitúcií na konsolidovanom základe a nie je potrebné uplatniť požiadavku podľa § 50 ods. 1 písm. m),
2.
opatreniach na riešenie akýchkoľvek významných záležitostí a významných zistení týkajúcich sa dohľadu nad likviditou vrátane tých, ktoré sa týkajú primeranosti organizácie a zaobchádzania s rizikom likvidity podľa § 23 ods. 6 písm. a) štvrtého bodu a ktoré sa týkajú potreby špecifických parametrov pre banku,
3.
všetkých odporúčaniach týkajúcich sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a ods. 2,
b)
predloží ostatným príslušným orgánom dohľadu správu obsahujúcu hodnotenie
1.
na účely písmena a) prvého bodu rizika skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe podľa § 29b,
2.
na účely písmena a) druhého bodu profilu rizika likvidity skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe orgánom konsolidovaného dohľadu podľa § 23 ods. 6 písm. a) štvrtého bodu,
3.
na účely písmena a) tretieho bodu rizika skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe podľa § 29a,
c)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena b),
d)
vezme do úvahy v spoločnom rozhodnutí podľa písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonajú príslušné orgány dohľadu podľa § 6 ods. 2, § 27 ods. 7, § 29a a 29b, a uvedie jeho úplné odôvodnenie,
e)
doručí spoločné rozhodnutie podľa písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f)
konzultuje na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných príslušných orgánov dohľadu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia; ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vyjadrí svoje stanovisko, zváži jeho odporúčania a vysvetlí akúkoľvek významnú odchýlku od nich,
g)
môže konzultovať svoj postup s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) z vlastnej iniciatívy,
h)
vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. m) a § 29a v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 7 na konsolidovanom základe, ak sa nedosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), pričom náležite zváži hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonali príslušné orgány dohľadu, a ich stanoviská a výhrady,
i)
odôvodní rozhodnutie vydané podľa písmena h),
j)
predloží všetkým príslušným orgánom dohľadu a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie podľa písmena h),
k)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie podľa písmena h),
l)
preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, aktualizuje spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, vydá nové rozhodnutie podľa písmena h), pričom za nové rozhodnutie sa považuje aj zmena alebo zrušenie dovtedajšieho rozhodnutia vydaného podľa písmena h); preverenie aktuálnosti a prípadné vydanie nového rozhodnutia sa uskutočňuje najmenej raz za rok, alebo ak príslušný orgán dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii v prípade uplatňovania požiadavky podľa § 50 ods. 1 písm. m) a § 29a požiada o vydanie nového rozhodnutia predložením písomnej a náležite odôvodnenej žiadosti Národnej banke Slovenska, pričom v takom prípade sa môže vykonať preverenie aktuálnosti a vydanie nového rozhodnutia na dvojstrannom základe medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu, ktorý jej predložil,
m)
postupuje primerane podľa písmen a) až l), ak banka podľa § 2 ods. 1 je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte; spoločné rozhodnutie dosiahnuté s príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe je záväzné pre banku, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe.
(16)
Ak v lehote podľa odseku 15 písm. c) ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 15 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska rozhodne podľa odseku 15 písm. c) v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(17)
Ak sa vyžaduje konsolidácia podľa osobitného predpisu,45aaaa) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak súčasťou konsolidovaného celku je banka s najvyššou hodnotou celkových aktív v rámci konsolidovaného celku. Ak súčasťou konsolidovaného celku nie je banka, Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa prvej vety, ak súčasťou konsolidovaného celku je obchodník s cennými papiermi s najvyššou hodnotou celkových aktív v rámci konsolidovaného celku.
(18)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak súčet hodnoty aktív bánk skupiny, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, je vyšší ako súčet hodnoty aktív bánk skupiny, nad ktorými vykonáva dohľad na individuálnom základe akýkoľvek iný príslušný orgán dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak vykonáva dohľad na individuálnom základe nad jedným alebo viacerými obchodníkmi s cennými papiermi v rámci skupiny s najväčšou celkovou hodnotou aktív.
§48
(1)
Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené významné pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ministerstvo a príslušný orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh. Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie uvedenej v osobitnom predpise45aa) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené významné pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.
(2)
Ak Národná banka Slovenska potrebuje informácie, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, obráti sa na tento orgán dohľadu vždy, keď je to možné, s cieľom zabrániť duplicite v poskytovaní informácií rôznym orgánom dohľadu zodpovedným za jeho vykonávanie.
(3)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, je na účel dosiahnutia vysokej účinnosti a efektívnosti pri jeho vykonávaní povinná uzavrieť s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov písomné dohody o vzájomnej koordinácii a spolupráci pri vykonávaní dohľadu na konsolidovanom základe.
(4)
Dohodami podľa odseku 3 sa môžu určiť ďalšie povinnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu na konsolidovanom základe, ako aj podrobnosti o spoločnom postupe orgánov dohľadu pri vykonávaní dohľadu na konsolidovanom základe a podrobnosti o rozhodovacom procese.
(5)
Národná banka Slovenska je pri vykonávaní dohľadu povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, pričom im poskytuje na požiadanie významné informácie a z vlastnej iniciatívy nevyhnutné informácie na výkon ich dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného podľa predpisov, ktoré sú porovnateľné s týmto zákonom. Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a poskytuje mu všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s osobitným predpisom.45ab) Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak
a)
príslušný orgán dohľadu iného členského štátu neposkytol Národnej banke Slovenska významné informácie, alebo
b)
príslušný organ dohľadu iného členského štátu žiadosť Národnej banky Slovenska o poskytnutie významnej informácie zamietol alebo nevybavil v primeranej lehote.
(6)
Ak je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b) banka so sídlom v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad touto bankou, najmä všetky významné informácie. Rozsah poskytovaných významných informácií ustanoví Národná banka Slovenska v závislosti od významu týchto dcérskych spoločností pre finančné systémy dotknutých členských štátov.
(7)
Nevyhnutná informácia podľa odseku 5 obsahuje
a)
právnu, riadiacu a organizačnú štruktúru konsolidovaného celku na požadovanej úrovni vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do skupiny a materských spoločností zahrnutých do tohto konsolidovaného celku, v súlade s § 7 ods. 2 a 3, § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 4 a 5, § 37 ods. 8 a 9 a § 47 ods. 1 a 9, a zoznam príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad regulovanými subjektmi tohto konsolidovaného celku,
b)
spôsob zisťovania údajov od bánk podľa písmena a) a spôsob ich overovania,
c)
hodnotenie nepriaznivého vývoja ekonomickej situácie bánk podľa písmena a) alebo iných osôb zahrnutých do toho istého konsolidovaného celku, ktorých správanie by mohlo mať na ekonomickú situáciu týchto bánk vplyv,
d)
závažné opatrenia na nápravu prijaté Národnou bankou Slovenska podľa § 50 vrátane uloženia povinnosti o udržiavaní vlastných zdrojov banky na úrovni vyššej než vyplýva z § 29 ods. 4, uloženia pokút Národnou bankou Slovenska podľa § 50 a rozhodnutia o obmedzení používania pokročilého prístupu merania podľa § 32.
(8)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov, sa ustanoví:
a)
rozsah a spôsob dodržiavania povinností materskej banky, ako aj metódy konsolidácie údajov na tieto účely,
b)
rozsah a spôsob dodržiavania povinností banky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b),
c)
čo sa rozumie kritickou situáciou podľa § 47 ods. 9 a § 48 ods. 1, významnou bankou podľa § 48 ods. 7 a závažným opatrením podľa § 48 ods. 7.
(9)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zriadi kolégium orgánov dohľadu (ďalej len „kolégium“) na účely zjednodušenia výkonu úloh uvedených v § 47 ods. 9, 11 až 15 a § 48 ods. 1 a s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti zabezpečí koordináciu a spoluprácu aj s príslušnými orgánmi dohľadu v štátoch, ktoré nie sú členským štátom. Prostredníctvom kolégia zabezpečuje Národná banka Slovenska plnenie týchto úloh:
a)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom45ac) a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
b)
dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zverení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
c)
určenie programov previerok vykonávaných orgánmi dohľadu, ktoré sa opierajú o hodnotenie rizika skupiny podľa § 6 ods. 2 a § 47 ods. 9,
d)
zvýšenie efektívnosti dohľadu v súvislosti so žiadosťami o informácie uvedené v § 48 ods. 2 a 5,
e)
dôsledné uplatňovanie požiadaviek na podnikanie podľa tohto zákona vo všetkých subjektoch skupiny bánk a zahraničných bánk,
f)
g)
spoluprácu podľa § 49k ods. 2 a § 49l,
h)
uplatnenie § 49k ods. 1 a 3.
(10)
Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 9 na základe písomných dohôd podľa § 48 ods. 3. Do činnosti kolégia môže zapojiť príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú zriadené významné pobočky úverovej inštitúcie, príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo finančná holdingová spoločnosť, ktorej sa udelil súhlas podľa § 20a alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sa udelil súhlas podľa § 20a, prípadne centrálne banky, a podľa potreby príslušné orgány dohľadu krajín, ktoré nie sú členským štátom, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Národná banka Slovenska
a)
vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré príslušné orgány dohľadu sa zúčastňujú na zasadnutí alebo činnosti kolégia,
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia,
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo vykonaných opatreniach,
d)
pri svojom rozhodovaní prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, pre tieto orgány, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch podľa § 6 ods. 2 a na povinnosti podľa § 6 ods. 16,
e)
informuje, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o činnostiach kolégia.
(11)
Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným orgánom dohľadu, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).
(12)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a a ktorá má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska je povinná uzavrieť dohodu podľa odseku 3 s príslušným orgánom dohľadu v členskom štáte, v ktorom má táto finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo.
(13)
Národná banka Slovenska je povinná uzavrieť dohodu podľa odseku 3 s príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá má sídlo v Slovenskej republike.
(14)
Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, na plnenie úloh podľa odsekov 1 až 3 a § 47 ods. 9 zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 9 aj vtedy, keď všetky cezhraničné dcérske spoločnosti materskej banky v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii majú sídlo v inom ako členskom štáte, pričom príslušné orgány dohľadu z iného ako členského štátu musia spĺňať povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ktorá je porovnateľná s povinnosťou zachovávania mlčanlivosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.49)
(15)
Národná banka Slovenska a finančná spravodajská jednotka v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov45aca) spolupracujú a poskytujú si informácie; to neplatí, ak by mohlo dôjsť k zmareniu alebo ohrozeniu spracovania neobvyklej obchodnej operácie podľa osobitného predpisu,21a) výkonu dohľadu alebo kontroly podľa osobitných predpisov,45acb) prebiehajúceho trestného konania alebo iného konania podľa osobitného predpisu.45acc)
§49
(1)
Národná banka Slovenska je pred vydaním svojho rozhodnutia povinná rokovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov vždy, ak sa rozhodnutie týka banky zahrnutej do konsolidovaného celku, ktorého súčasťou sú aj osoby, nad ktorými vykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, a ak tento zákon neustanovuje inak. Táto povinnosť viesť rokovania sa týka rozhodnutí vydávaných banke zahrnutej v konsolidovanom celku, ktorými sa
a)
povoľuje zmena akcionárskej štruktúry banky alebo zmena riadiacej štruktúry banky,
b)
udeľuje závažné opatrenie na nápravu a pokuty podľa § 50.
(2)
Rokovanie podľa odseku 1 Národná banka Slovenska vedie vždy s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ak sa rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) týka osoby, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávanom týmto príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, okrem prípadu, ak by takéto rozhodnutie bránilo efektívnemu postupu pri vydávaní rozhodnutia, o čom bezodkladne informuje príslušné orgány dohľadu iných členských štátov.
(3)
Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe preverí informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe o osobe, na ktorú sa uvedený dohľad vzťahuje a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu sú oprávnené zúčastniť sa preverovania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom Národnej banky Slovenska samostatne.

DEVIATA ČASŤ | DOPLŇUJÚCI DOHĽAD NAD FINANČNÝMI KONGLOMERÁTMI

§49a
Doplňujúcim dohľadom nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú banky, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne alebo správcovské spoločnosti, na účely obmedzenia rizík, ktorým je banka alebo iná regulovaná osoba vystavená z dôvodu svojej účasti vo finančnom konglomeráte.
§49b
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ktorá má majetkovú účasť podľa § 44 ods. 5 písm. m) na osobe vo finančnom sektore, alebo je osobou prepojenou s osobou vo finančnom sektore vzťahom ovládania podľa § 49b písm. d) tretieho bodu,
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
1d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 49e ods. 2 a 4,
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z osôb v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny je sústredená vo finančnom sektore podľa § 49e ods. 1,
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 49e ods. 2 a 4 alebo
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého alebo druhého bodu,
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa § 5 písm. ab) alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa45a) alebo poisťovacia holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu;45ae) tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb,
c)
skupinou na účely tejto časti zákona skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa písmena d) vrátane podskupiny,
d)
ovládaním vzťah, ak
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom vyjadrujúcim vplyv na riadení porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim majetkovej účasti alebo cez väčšinu tých istých osôb v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb.
§49c
(1)
Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak
a)
finančný konglomerát je ovládaný bankou,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou banky a finančný konglomerát netvoria ďalšie regulované osoby,
c)
materskou spoločnosťou banky je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný konglomerát tvoria aspoň dve regulované osoby so sídlom v členskom štáte a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je bankový sektor,
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v rôznych členských štátoch a v každom z týchto členských štátov má sídlo regulovaná osoba, pričom regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami vo finančnom konglomeráte je banka, alebo ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je bankový sektor; ak je súčasťou finančného sektora aj zahraničná banka so sídlom v členskom štáte, na základe dohody Národnej banky Slovenska s príslušným orgánom dohľadu tohto členského štátu,
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoločnosťou viac ako jednej regulovanej osoby so sídlom v členskom štáte, a žiadnej z týchto regulovaných osôb nebolo udelené povolenie v Slovenskej republike a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je bankový sektor,
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v písmenách a) až e), ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je bankový sektor a regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami v tomto sektore je banka.
(2)
Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prevziať výkon doplňujúceho dohľadu aj v prípadoch neuvedených v odseku 1, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
(3)
Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prenechať výkon doplňujúceho dohľadu v prípadoch uvedených v odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§49d
(1)
Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí na základe kritérií podľa § 49e, ktoré finančné konglomeráty podliehajú doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu a Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu,45ad) každý ďalší návrh na zaradenie finančného konglomerátu do doplňujúceho dohľadu.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 49c ods. 1, alebo banke s najvyššími celkovými aktívami, ak najdôležitejším finančným sektorom finančného konglomerátu je bankový sektor, že tento finančný konglomerát bude podliehať doplňujúcemu dohľadu. Národná banka Slovenska informuje o tom príslušné orgány dohľadu členského štátu, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, a Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu.45ad)
(4)
Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Európskej Komisii princípy, ktoré uplatňuje pri doplňujúcom dohľade nad koncentráciou rizík podľa § 49h a nad vnútroskupinovými obchodmi podľa § 49i.
(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.45ad)
§49e
(1)
Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb a neregulovaných osôb finančného sektora v skupine k celkovým aktívam skupiny ako celku je vyšší ako 40 %.
(2)
Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor je vyšší ako 10 %, pričom priemer sa vypočíta z týchto podielov:
a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine a
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb finančného sektora v skupine.
(3)
Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najnižší; najvýznamnejší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najvyšší. Na účely výpočtu priemeru z podielov podľa odseku 2 na meranie najmenšieho a najvýznamnejšieho finančného sektora sa bankový sektor a sektor investičných služieb považujú za jeden sektor.
(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú nižšie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka Slovenska je oprávnená určiť po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 49g až 49j, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(5)
Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 Národná banka Slovenska oznámi aj príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ktoré by boli prekážkou zverejnenia.
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť jednu alebo viacero účastí v najmenšom finančnom sektore, ak sú tieto účasti rozhodujúce pre identifikáciu finančného konglomerátu a spoločne majú zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu. Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť právnickú osobu z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3, ak ide o osobu,
a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a ktorého právny poriadok neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu doplňujúceho dohľadu; z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3 však nemožno vylúčiť osobu, ktorá preukázateľne zmenila svoje sídlo z členského štátu do štátu, ktorý nie je členským štátom, s cieľom vyhnúť sa dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, brať do úvahy hodnoty podielov uvedených v odsekoch 1 a 2 za tri za sebou nasledujúce roky, aby sa zamedzilo náhlej zmene režimu výkonu doplňujúceho dohľadu, a nebrať do úvahy dosiahnutie hodnôt podielov uvedených v odsekoch 1 a 2, ak nastanú významné zmeny v štruktúre skupiny.
(8)
Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, pri výpočte hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 nahradiť alebo doplniť kritérium založené na celkových aktívach kritériami založenými na štruktúre príjmov, celkových aktív v správe alebo podsúvahových činnostiach, a to jedným alebo viacerými súčasne, alebo pridať jedno kritérium alebo viaceré tieto kritériá, ak majú osobitný význam z hľadiska účelu doplňujúceho dohľadu.
(9)
Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne pod 10 % v prípade finančných konglomerátov, na ktoré sa už vzťahuje doplňujúci dohľad, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 1 hodnota podielu 35 % a pri výpočte podľa odseku 2 hodnota priemeru z podielov 8 %.
(10)
Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného sektora skupiny klesnú pod 6 mld. eur, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 4 suma 5 mld. eur.
(11)
Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, počas obdobia ustanoveného v odsekoch 7 až 10 určiť, že prestanú platiť nižšie hodnoty podielov alebo nižšia suma ustanovená v odsekoch 7 až 10 pre finančné konglomeráty podliehajúce doplňujúcemu dohľadu.
(12)
Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom údajov o celkových aktívach osôb v skupine z ich ročných účtovných závierok. Na účely tohto výpočtu sa pre osoby, v ktorých je nadobudnutá majetková účasť, berie do úvahy výška podielu nadobudnutého v danej osobe. Ak boli zostavené konsolidované účtovné závierky, použijú sa tieto namiesto súhrnu údajov.
(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov bánk na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných zdrojov, pri ktorej banka udržiava svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje,20a) pričom hodnota rizík sa nemení.
(14)
Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako banka, ktoré sa zahŕňajú do výpočtov podľa odsekov 2 až 6, sa určia podľa osobitných predpisov,45b) ktoré sa vzťahujú na určenie požiadaviek na vlastné zdroje, výšky vlastných zdrojov a solventnosti príslušnej regulovanej osoby.
(15)
Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené v odsekoch 1 až 14 a hodnotenia zamerané na riziká vzťahujúce sa na finančné skupiny.
§49f
(1)
Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná dodržiavať podmienky podľa § 49g až 49j, ak
a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom štáte,
c)
je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 49b písm. d) tretieho bodu alebo
d)
jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak sa v tomto štáte vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je banka spĺňajúca niektorú z podmienok podľa odseku 1, podmienky podľa § 49g až 49j sa vzťahujú na banku, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu zahŕňajúceho podskupinu.
(3)
Banka, ktorej materská spoločnosť je regulovanou osobou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a v tomto štáte sa nevykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, je povinná dodržiavať podmienky podľa § 49g až 49j. Ak nie je možné dodržať podmienky podľa § 49g až 49j z dôvodu, že dohľad nad finančnými konglomerátmi uplatňovaný štátom, ktorý nie je členským štátom, nie je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, Národná banka Slovenska môže určiť, že banka, ktorá je súčasťou takého finančného konglomerátu, bude predkladať Národnej banke Slovenska osobitné výkazy, hlásenia a správy o účasti v takom finančnom konglomeráte, a tiež môže obmedziť alebo zakázať takej banke vnútroskupinové operácie, ktoré by mohli mať vplyv na dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
(4)
Národná banka Slovenska preverí, či sa nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, ak sa tak dohodla s úradom, orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom majú sídlo regulované osoby tvoriace finančný konglomerát, a to na žiadosť materskej spoločnosti podľa odseku 3, na žiadosť regulovanej osoby, ktorá tvorí súčasť finančného konglomerátu, alebo z vlastnej iniciatívy. Národná banka Slovenska prerokuje s Výborom pre finančné konglomeráty pri Európskej Komisii vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 a vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 oznámi Komisii. Ak sa Národná banka Slovenska nedohodla s príslušným orgánom členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.45c)
(5)
Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách alebo bez majetkovej účasti uplatňujú vo vzťahu k týmto regulovaným osobám iný významný vplyv, ako je vplyv podľa odsekov 1 až 3, Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí, či a v akom rozsahu sa bude vykonávať doplňujúci dohľad nad regulovanými osobami tak, ako keby predstavovali finančný konglomerát, ktorý by mal podliehať doplňujúcemu dohľadu; o tomto rozsahu informuje Národná banka Slovenska Komisiu a príslušné orgány dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu. Aby sa mohol vykonávať taký doplňujúci dohľad, aspoň jedna z právnických osôb podľa prvej vety musí byť bankou, musia byť splnené podmienky ustanovené v § 49b písm. a) prvom bode bodoch 1c a 1d a je to potrebné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§49g
(1)
Banka podľa § 49f ods. 1 je povinná zabezpečiť, aby na úrovni finančného konglomerátu sa dodržala dostatočná výška vlastných zdrojov a aby sa na úrovni finančného konglomerátu prijali pravidlá zabezpečujúce dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov. Vlastné zdroje finančného konglomerátu sú dostatočné, ak rozdiel medzi vlastnými zdrojmi na úrovni finančného konglomerátu a súčtom minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte je nula alebo kladné číslo.
(2)
Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať výpočty dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa jednej z metód ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Národná banka Slovenska podľa odseku 9.
(3)
Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, je oprávnená z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa odseku 4 oznámiť regulovanej osobe alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá z metód výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 9 sa použije.
(4)
Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska predkladať Národnej banke Slovenska údaje o výške vlastných zdrojov a o výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu potrebných na splnenie podmienok dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný bankou, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť Národnej banke Slovenska zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená Národnou bankou Slovenska po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(5)
Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky na vlastné zdroje len za osoby uvedené v § 49b písm. b) a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.
(6)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podliehajúcemu doplňujúcemu dohľadu nezaradí osobu,
a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a ktorého právny poriadok neumožňuje výmenu informácií potrebných na výkon doplňujúcemu dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami vo finančnom konglomeráte; to neplatí, ak by bolo z výpočtu vylúčených viac právnických osôb, ktorých podiel na finančnom konglomeráte je v celkovom súčte významný podľa § 49e ods. 2 a 4,
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za doplňujúci dohľad v príslušnom členskom štáte.
(8)
Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu doplňujúceho dohľadu ani oprávnenie orgánov dohľadu poskytovať informácie o týchto osobách na účely výkonu doplňujúceho dohľadu alebo dohľadu nad finančnými konglomerátmi v inom členskom štáte.
(9)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu ustanoví,
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu, a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte, a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.
§49h
(1)
Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska predkladať Národnej banke Slovenska údaje o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný bankou, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť Národnej banke Slovenska zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená Národnou bankou Slovenska po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Koncentráciou rizík finančného konglomerátu na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie každá činnosť osôb finančného konglomerátu, ktorá môže spôsobiť takú stratu, ktorá môže ohroziť platobnú schopnosť alebo bezpečnosť a zdravie regulovaných osôb vo finančnom konglomeráte; taká koncentrácia môže byť v úverom riziku, investičnom riziku, poistnom riziku, trhovom riziku, riziku likvidity, kreditnom riziku, operačnom riziku a inom riziku alebo kombinácii týchto rizík.
(3)
Ak finančný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu primerane ustanovenia osobitného predpisu.45b)
(4)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným sektorom vo finančnom konglomeráte bankový sektor, vzťahuje sa na koncentráciu rizík bankového sektora a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti primerane § 33.
(5)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia na účely zisťovania koncentrácie rizík podrobnosti o
a)
výpočte majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a podrobnosti o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu,
b)
výpočte majetkovej angažovanosti bankového sektora a podrobnosti o majetkovej angažovanosti bankového sektora,
c)
výpočte majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a podrobnosti o majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
d)
koncentrácii rizík finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu.
§49i
(1)
Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska predkladať Národnej banke Slovenska údaje o významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný bankou, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť Národnej banke Slovenska zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená Národnou bankou Slovenska po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace finančný konglomerát priamo alebo nepriamo využívajú iné osoby tej istej skupiny alebo fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, ktoré ovládajú, na splnenie povinnosti, a to bez ohľadu, či je táto povinnosť určená zmluvou a či je splnenie tejto povinnosti za úhradu.
(3)
Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ktorého výška je najmenej 5 % zo zistenej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa § 49g ods. 9 písm. a).
(4)
Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa § 35.
(5)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným sektorom vo finančnom konglomeráte bankový sektor, na vnútroskupinové obchody bankového sektora a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vzťahuje § 44 ods. 4.
§49j
(1)
Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly vrátane riadiacich postupov a vedenia účtovníctva na účel sledovania a dodržiavania ustanovení tohto zákona na úrovni finančného konglomerátu.
(2)
Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa
a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu podnikateľskej stratégie vo vzťahu k rizikám vyplývajúcim z činnosti finančného konglomerátu,
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej stratégie na rizikový profil a na vlastné zdroje banky,
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného konglomerátu,
d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riešenie úpadku; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.
(3)
Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa
a)
hodnotenie postupov na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a hodnotenie ich funkčnosti a účinnosti,
b)
hodnotenie postupov účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových obchodov a koncentráciu rizík.
(4)
Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného konglomerátu pravidelne každoročne
a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre, vrátane všetkých ňou regulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek,
b)
na svojom webovom sídle zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
(5)
Ak Národná banka Slovenska koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 49k ods. 2, oznámi informácie podľa odseku 4 a § 49l ods. 3 písm. a) Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.45ad)
§49k
(1)
Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu
a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného konglomerátu a aj poskytovanie informácií dôležitých na výkon doplňujúceho dohľadu v jednotlivých finančných sektoroch príslušným orgánom dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík a o vnútroskupinových obchodoch,
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému riadenia rizík a funkčnosť systému vnútornej kontroly podľa § 49j,
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s príslušným orgánom dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, koordinovať výkon doplňujúceho dohľadu a upraviť postupy spolupráce pri uplatňovaní ustanovení § 49d, § 49e, § 49f ods. 3 a 5, § 49g, § 49l ods. 2 a § 51a.
(3)
Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu iného štátu, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, si Národná banka Slovenska vyžiada od tohto orgánu. Ak tieto informácie Národná banka Slovenska nezískala postupom podľa prvej vety, je oprávnená vyžiadať si ich priamo od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktoré sú uvedené v § 49g ods. 2.
(4)
Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, sa pri výkone doplňujúceho dohľadu primerane použijú ustanovenia § 48 ods. 9 až 11.
§49l
(1)
Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, aj vtedy, ak doplňujúci dohľad vykonáva príslušný orgán dohľadu členského štátu, a to najmenej v rozsahu podľa odseku 3.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, poskytnúť im informácie potrebné na výkon dohľadu nad regulovanými osobami vo finančnom konglomeráte a dohľadu nad finančnými konglomerátmi, najmenej však v rozsahu podľa odseku 3. Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť tieto informácie aj z vlastného podnetu, ak zistí, že uvedené informácie sú dôležité na výkon dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Národná banka Slovenska je oprávnená vyžiadať si od príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu najmenej v rozsahu podľa odseku 3 a tiež je oprávnená vymieňať si informácie potrebné na výkon dohľadu nad finančnými konglomerátmi aj so zahraničnými centrálnymi bankami, Európskym systémom centrálnych bánk a Európskou centrálnou bankou a v súlade s osobitným predpisom45d) aj s Európskym výborom pre systémové riziká.
(3)
Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä
a)
právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb a neregulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do tohto finančného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou účasťou na osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových obchodov, koncentrácií rizík a výsledkov hospodárenia,
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych orgánov osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu,
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, a preverovania týchto informácií,
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách vo finančnom konglomeráte, ktorý by mohol mať vážny negatívny vplyv na banku,
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(4)
Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b) a § 9 ods. 4, ak by zmeny v akcionárskej štruktúre alebo zmeny v orgánoch banky ovplyvnili výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám vo finančnom konglomeráte, ktoré by mohli mať vplyv aj na regulované osoby podliehajúce doplňujúcemu dohľadu vykonávanému príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(5)
Národná banka Slovenska nie je povinná rokovať podľa odseku 4, ak toto rokovanie môže ohroziť prijatie rozhodnutí v príslušnej lehote alebo ak prijatie sankcií a opatrení neznesie odklad. Národná banka Slovenska v takom prípade bez zbytočného odkladu informuje príslušné orgány dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo materská spoločnosť, aby požiadal materskú spoločnosť o informácie potrebné na vykonávanie úloh Národnej banky Slovenska podľa § 49k a aby jej postúpil tieto informácie.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu štátov, s ktorými Európska únia podpísala dohodu o spolupráci pri výkone dohľadu nad finančnými konglomerátmi.
(8)
Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými konglomerátmi a o vzájomnej výmene informácií s príslušným orgánom dohľadu iného štátu, ktorý nie je členským štátom, ak taká dohoda nie je v rozpore s pravidlami výkonu doplňujúceho dohľadu.
§49m
(1)
Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, preverí informácie potrebné na výkon dohľadu nad finančným konglomerátom o osobe, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom dohľadu členského štátu sú oprávnené zúčastniť sa preverovania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom Národnej banky Slovenska samostatne.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, o preverenie informácií potrebných na výkon dohľadu nad finančným konglomerátom o osobe, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území členského štátu, alebo o preverenie týchto informácií prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené Národnou bankou Slovenska sú oprávnené zúčastniť sa preverovania vykonávaného príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom príslušného orgánu dohľadu členského štátu samostatne.
§49n
Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností podľa § 49g až 49j.
§49o
(1)
Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 49c sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska všetky výkazy, hlásenia a iné správy obsahujúce údaje, ktoré sú potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 49g ods. 2, § 49h ods. 1 a § 49i ods. 1, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(2)
Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

DESIATA ČASŤ | OPATRENIA NA NÁPRAVU A POKUTY

§50
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie a určiť lehotu na ich uskutočnenie vrátane úprav týchto opatrení, ak ide o rozsah a lehotu,
b)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, vrátane správ o vlastných zdrojoch, likvidite a finančnej páke, ak požiadavka na tieto osobitné informácie alebo ich častejšie predkladanie je vhodná a primeraná z hľadiska účelu, na ktorý sú tieto informácie požadované, a požadované informácie nie sú duplicitné s inými požadovaným informáciami,
c)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť,
d)
uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10 % celkového čistého ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu;48aaaa) ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
e)
obmedziť alebo pozastaviť banke alebo pobočke zahraničnej banky výkon niektorej bankovej činnosti alebo výkon niektorého druhu obchodov,
f)
odobrať bankové povolenie na výkon niektorej bankovej činnosti,
g)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
h)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
i)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
j)
zaviesť nútenú správu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 53,
k)
odobrať bankové povolenie banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 63,
l)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
m)
uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 29b,
n)
uložiť banke uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek banky, ak bankou vykonané ocenenie majetku alebo hodnota bankou vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
o)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností vrátane činností zabezpečovaných dodávateľským spôsobom,
p)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške,
r)
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa osobitného predpisu,46a)
s)
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 29 ods. 4,
t)
uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za nedostatok v činnosti, ako aj povaha porušenia,
u)
uložiť banke povinnosť, aby upustila od konania alebo zdržala sa konania, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
v)
uložiť banke povinnosť plniť osobitné požiadavky na likviditu vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi aktívami a záväzkami,
w)
uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
x)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou bankou Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu banky, členovi dozornej rady banky, vedúcemu pobočky zahraničnej banky, zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi banky alebo pobočky zahraničnej banky, správcovi na výkon nútenej správy, správcovi programu krytých dlhopisov alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 49c ods. 1 písm. b) až e) alebo zástupcovi správcu na výkon nútenej správy, zástupcovi správcu programu krytých dlhopisov za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov banky a z iných vnútorných aktov riadenia, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky; vedúcemu zamestnancovi možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky. Ak príslušná osoba poberala príjmy od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky, iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 7 ods. 15 písm. e), je banka, zahraničná banka, finančná holdingová spoločnosť podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 49c ods. 1 písm. b) povinná bezodkladne odvolať z funkcie. Týmto osobám môže Národná banka Slovenska za porušenia podľa prvej vety dočasne zakázať vykonávať funkciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo pri závažnom porušení uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur.
(3)
Pod opatreniami na ozdravenie banky alebo pobočky zahraničnej banky sa rozumie
a)
predloženie záväzného ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,