Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.07.2016
Časové verzie:
361/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016
361
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b), § 3 písm. w) a x), § 4 ods. 11 druhej vete, v druhej časti štvrtej hlave v nadpise, § 28 ods. 10 písm. b), § 33 ods. 6, § 41 ods. 5, § 67 ods. 3, § 79 ods. 1 až 4, § 151 ods. 5 a 8, § 152 ods. 5, § 153 ods. 1 prvej vete a ods. 3,4,8 až 10, § 157 ods. 6, 10 a 15, § 158 ods. 3, § 162 ods. 8 písm. f), § 163 ods. 1 písm. j), l), n), q) a r), § 172, 173, 175, 177, 180, 181, § 187 ods. 1 uvádzacej vete, § 189 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 195 ods. 5, § 202 ods. 1, 2 a 13 a v prílohe č. 3 sa vypúšťa slovo „podielový“ vo všetkých gramatických tvaroch.
2.
V § 3 písmeno m) znie:
„m)
čistou hodnotou majetku vo fonde
1.
čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
2.
čisté obchodné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním,“.
3.
V § 3 písmeno o) znie:
„o)
hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku vo fonde a
1.
počtu podielov v obehu, ak ide o podielový fond,
2.
počtu vydaných akcií, ak ide o investičný fond s premenlivým základným imaním,“.
4.
V § 3 písm. w) a x) sa slovo „v“ nahrádza slovom „vo“.
5.
V § 3 písm. t) sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“.
6.
Nadpis § 4 znie: „Fondy a ich členenie“.
7.
V § 4 ods. 1 sa slová „Subjektmi kolektívneho investovania sú“ nahrádzajú slovami „Fondy sa členia na“.
8.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
investičný fond s premenlivým základným imaním,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
9.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „iný tuzemský“ a za slovo „subjektivitou“ sa vkladajú slová „ako podľa písmena b)“.
10.
V § 4 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slovo „od“ sa nahrádza slovom „pre“.
11.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Fond kvalifikovaných investorov je špeciálny fond kvalifikovaných investorov a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c). Na vytvorenie fondu kvalifikovaných investorov sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.“.
12.
V § 4 ods. 6 sa za slová „fond je“ vkladá slovo „zahraničný“.
13.
V § 4 ods. 10 prvej vete sa za slová „podielový fond“ vkladajú slová „alebo investičný fond s premenlivým základným imaním“ a na konci sa pripája táto veta: „Štandardný fond sa nesmie zmeniť na alternatívny investičný fond.“.
14.
V § 4 ods. 11 prvej vete sa za slová „podielový fond“ vkladajú slová „alebo investičný fond s premenlivým základným imaním“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný špeciálny fond je špeciálny fond, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky na základe verejnej ponuky.“.
15.
V § 4 odsek 12 znie:
„(12)
Alternatívnym investičným fondom je
a)
verejný špeciálny fond,
b)
fond kvalifikovaných investorov.“.
16.
V § 8 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 11 ods. 3 tretej vete sa za slovo „poriadku“ vkladajú slová „a jeho zmien“ a vypúšťajú sa slová „spolu so žiadosťou o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2“ a v štvrtej vete sa za slová „povolenia podľa“ vkladajú slová „§ 10 ods. 2“.
18.
Nadpis nad § 13 znie: „Vydávanie a vyplácanie cenných papierov fondov“.
19.
Nadpis § 15 znie: „Pozastavenie vydávania, vyplácania a odkupovania cenných papierov fondov“.
20.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§15a
(1)
Na vydávanie, odkupovanie a pozastavenie odkupovania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním sa primerane vzťahujú § 13 až 15.
(2)
Akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním možno vydávať za nepeňažný vklad, len ak je investičný fond s premenlivým základným imaním fondom kvalifikovaných investorov.
(3)
Ak by odkúpením akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním došlo k zníženiu jeho základného imania pod minimálnu hodnotu ustanovenú podľa § 220b ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ak ide o samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním pod minimálnu hodnotu podľa § 26c ods. 5, investičný fond s premenlivým základným imaním rozhodne o pozastavení vyplácania akcií postupom podľa § 15 a prijatí nevyhnutných opatrení na zabezpečenie udržania minimálnej hodnoty základného imania alebo zvolá valné zhromaždenie.
(4)
Zakladateľ investičného fondu s premenlivým základným imaním je oprávnený uplatniť právo na vyplatenie akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním až po uplynutí šiestich mesiacov od začatia vydávania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním investorom. Stanovy môžu určiť dlhšiu lehotu.“.
21.
V § 18 ods. 4 sa slová „špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky na základe verejnej ponuky (ďalej len „verejný špeciálny podielový fond“)“ nahrádzajú slovami „špeciálnym fondom“.
22.
V § 19 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Zlúčenie je“ nahrádzajú slovami „Zlúčením sa na účely tohto zákona rozumie“.
23.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „alebo ak ide o fond s právnou subjektivitou, jeho vlastné imanie“.
24.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§25a
(1)
Ustanovenia § 19 až 25 sa rovnako vzťahujú na postup zlúčenia investičného fondu s premenlivým základným imaním s iným fondom a na výmenu akcií zlučovaných investičných fondov s premenlivým základným imaním.
(2)
Pri zlúčení investičného fondu s premenlivým základným imaním s iným fondom bez právnej subjektivity musí byť navrhované zlúčenie schválené akcionármi investičného fondu s premenlivým základným imaním. Na schválenie zlúčenia podľa prvej vety platí ustanovenie § 23 ods. 7 primerane.“.
25.
V § 26a ods. 1 písm. b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenia podľa“.
26.
V § 26b ods. 1 prvá veta znie: „Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môže vykonávať len správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28 alebo povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 2 alebo podľa § 66a (ďalej len „zmluvný správca“).“.
27.
V § 26b ods. 3 sa za slová „§ 27“ vkladajú slová „ods. 2 písm. b) a c) alebo“.
28.
V § 26c ods. 1 sa vypúšťajú slová „spravujúcu alternatívny investičný fond“.
29.
V § 26c ods. 2 sa slová „ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 4 a 5“.
30.
V § 26c ods. 4 sa za slová „§ 27“ vkladajú slová „ods. 2 písm. b) alebo“.
31.
Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Investičný fond s premenlivým základným imaním
§26d
(1)
Investičný fond s premenlivým základným imaním je akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním podľa Obchodného zákonníka.
(2)
Stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním obsahujú okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj náležitosti v rozsahu štatútu podielového fondu. Náležitosti štatútu podľa § 7 ods. 5 písm. d), g), i), m) a n) nemusia byť uvedené v stanovách, ak sú uvedené v predajnom prospekte investičného fondu s premenlivým základným imaním.
(3)
Ak stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním umožňujú vytváranie podfondov, určujú aj pravidlá pre vytváranie podfondov a druhy a spôsob úhrady nákladov, ktoré môžu vznikať v súvislosti s ich spravovaním alebo administráciou.
(4)
Ustanovenia tohto zákona o schvaľovaní návrhu štatútu podielového fondu a jeho zmien sa primerane vzťahujú aj na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním.
(5)
Na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním vytvárajúceho podfondy sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona o štatúte strešného podielového fondu.
§26e Podfondy investičného fondu s premenlivým základným imaním
(1)
Investičný fond s premenlivým základným imaním môže vytvárať podfondy, ak to umožňujú jeho stanovy. Podfondom investičného fondu s premenlivým základným imaním je účtovne oddelená časť jeho majetku a záväzkov.
(2)
Každý podfond sa musí od ostatných podfondov príslušného investičného fondu s premenlivým základným imaním odlišovať jedným znakom alebo viacerými znakmi, ktoré určia stanovy.
(3)
Práva akcionárov týkajúce sa podfondu, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením podfondu, sa vzťahujú len na majetok v príslušnom podfonde. Majetok v podfonde slúži na pokrytie práv výlučne akcionárov tohto podfondu.
(4)
Pohľadávka veriteľa súvisiaca s vytvorením, spravovaním, činnosťou a zrušením podfondu sa uspokojí len z majetku tohto podfondu. Predstavenstvo investičného fondu s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety.
(5)
Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka, nahradia sa údaje o investičnom fonde s premenlivým základným imaním údajmi potrebnými k identifikácii podfondu tohto investičného fondu.
(6)
Na podfondy investičného fondu s premenlivým základným imaním sa použijú ustanovenia o podfondoch podielového fondu primerane.
§26f Emisie akcií
(1)
Investičný fond s premenlivým základným imaním vydáva ku každému podfondu akcie, ktoré predstavujú rovnaké podiely na čistej hodnote majetku tohto podfondu. S akciami vydanými k podfondu je spojené právo na podiel na zisku len z hospodárenia tohto podfondu a na likvidačnom zostatku len pri zániku tohto podfondu s likvidáciou. Tým nie je vylúčené, aby investičný fond s premenlivým základným imaním vydal rôzne emisie akcií k tomu istému podfondu.
(2)
Ak si vytvorenie podfondu vyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska alebo predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, vydať akcie podfondu nemožno pred nadobudnutím právoplatnosti povolenia Národnej banky Slovenska a vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(3)
Akcia podľa odseku 1 obsahuje údaje potrebné na identifikáciu podfondu, ku ktorému sa práva uvedené v odseku 1 vzťahujú, a ďalšie práva, ak sú s ňou spojené.
(4)
Stanovy môžu určiť, že o záležitostiach, ktoré sa týkajú len podfondu a nemajú významný dopad na iné podfondy, hlasujú len majitelia akcií vydaných k tomuto podfondu.
(5)
Na vydávanie akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním v rôznych emisiách a na akcie rôznych emisií sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o vydávaní podielových listov rôznych emisií a o rôznych emisiách podielových listov.
§26g
(1)
Názov podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním musí obsahovať obchodné meno investičného fondu s premenlivým základným imaním a označenie podfondu, ktoré ho odlišuje od ostatných podfondov tohto investičného fondu.
(2)
Na označenie podfondu sa použije § 5 ods. 7 primerane.
§26h
(1)
Investičný fond s premenlivým základným imaním nemôže zmeniť predmet činnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a schválená Národnou bankou Slovenska.
(2)
Zmena právnej formy investičného fondu s premenlivým základným imaním je možná len pri zlúčení alebo splynutí s iným fondom.
§26i
(1)
Valné zhromaždenie investičného fondu s premenlivým základným imaním môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na vrátenie povolenia podľa § 28, 28a, 84 alebo § 121.
(2)
Na likvidáciu investičného fondu s premenlivým základným imaním sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Likvidátor je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska.“.
32.
V § 27 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa za slovo „vyplácanie“ vkladajú slová „alebo odkupovanie“ a za slovo „listov“ sa vkladajú slová „alebo akcií“.
33.
V § 27 ods. 2 písm. b) ôsmy bod znie:
„8.
uzavieranie zmlúv o vydaní, vyplatení, odkupovaní cenných papierov fondov a ich vyrovnávanie,“.
34.
V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo akcií“.
35.
V § 27 ods. 3 písm. c) sa slová „podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami“ nahrádzajú slovami „cenných papierov fondov“.
36.
Nadpis nad § 28 znie:
„Povolenie na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov“.
37.
V § 28 ods. 1 a § 28a ods. 1 sa za slová „udelení povolenia na“ vkladajú slová „vytváranie a“.
38.
V § 28 ods. 8 sa slová „výkon funkcie riadenia“ nahrádzajú slovom „riadenie“.
39.
Nadpis § 28a znie: „Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov“.
40.
V § 28a ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6 a na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona,“.
41.
V § 28a ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená e) až j).
42.
V § 28a ods. 5 sa slová „písm. c), e) g) a písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d), e) a j)“.
43.
V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
schválenie stanov, ak sa povolenie udeľuje investičnému fondu s premenlivým základným imaním.“.
44.
V § 30 ods. 3 písm. c) sa slová „rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie podľa právne záväzného aktu“.
45.
V § 30 ods. 9 sa za slová „alternatívne investičné fondy“ vkladajú slová „a zahraničné alternatívne investičné fondy“, za slovo „predložení“ sa vkladá slovo „úplných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani povinnosti podľa § 63a a 63b“.
46.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovo „lehoty“ vkladajú slová „na podanie návrhu“.
47.
V § 31a ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c), ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1“ a slová „alternatívne investičné fondy“ sa nahrádzajú slovami „fondy kvalifikovaných investorov“.
48.
V § 31b ods. 4 tretej vete sa slová „pred podaním návrhu na zápis alebo zmenu zápisu“ nahrádzajú slovami slová „v lehote podľa osobitného predpisu 22ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
„22ba)
§ 42 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 33 ods. 16 písm. n) prvom bode sa za slovo „tri“ vkladajú slová „roky, a ak ide o štandardný fond“.
50.
V § 33 ods. 17 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „pričom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem.“.
51.
V § 33 ods. 19 a 20, § 37a, 37b, 37c, 45a, § 54 ods. 2, § 57a ods. 1, 3 a 4, § 79 ods. 7, § 159a a 160a sa slová „tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „fond kvalifikovaných investorov“ v príslušnom tvare.
52.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25a sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.
53.
V § 36 ods. 3 sa slová „spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou“ nahrádzajú slovami „riadenia investícii“.
54.
V § 37 ods. 4 písm. b), c) a písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „podielového fondu alebo európskeho štandardného“.
55.
V § 37 ods. 4 písm. d) prvý bod znie:
„1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom fonde a rizikovým profilom schváleným pre príslušný fond,“.
56.
V § 37 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „podielový fond alebo európsky štandardný“.
57.
V § 37 ods. 6 sa slová „spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou“ nahrádzajú slovami „riadenia investícii“.
58.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na riadenie rizík pri správe fondov kvalifikovaných investorov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.“.
59.
Nadpis § 37a znie „Riadenie rizík pri správe fondu kvalifikovaných investorov a zahraničných alternatívnych investičných fondov“.
60.
Nadpis § 37b znie: „Riadenie likvidity pri správe fondov kvalifikovaných investorov a zahraničných alternatívnych investičných fondov“.
61.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podielových fondov alebo európskych štandardných“ a slová „podielových fondoch alebo európskych štandardných“.
62.
V § 39 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
s cennými papiermi fondov, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto fondu.“.
63.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Čl. 63 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
64.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak správcovská spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním je zmluvným správcom, ktorý na základe zmluvy o správe (§ 26b) vedie jeho účtovníctvo, ustanovenia odsekov 1 až 10 sa použijú primerane.“.
65.
V § 41 odsek 4 znie:
„(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie, o vyplatenie alebo o odkúpenie cenných papierov tuzemských subjektov kolektívneho investovania a európskych štandardných fondov, ktoré spravuje, centralizovane zaznamenávané ihneď po ich prijatí.“.
66.
V § 41 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie, vyplatenie alebo odkúpenie podielového listu alebo cenného papiera,“.
67.
V § 41 ods. 5 písmená h) až k) znejú:
„h)
počet vydaných, vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
i)
cenu za vydanie každého cenného papiera a cenu za vyplatenie alebo odkúpenie každého cenného papiera,
j)
celkovú hodnotu vydaných vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
k)
predajnú cenu, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú cenu, ak ide o žiadosť o vyplatenie alebo odkúpenie cenného papiera.“.
68.
V § 41 ods. 6 sa vypúšťajú slová „o vydanie alebo vyplatenie podielových listov“.
69.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním.“.
70.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických systémov, ktoré umožnia včasné a náležité zaznamenanie každého obchodu s majetkom vo fonde alebo žiadosti o vydanie, o vyplatenie alebo o odkúpenie cenného papiera s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 41.“.
71.
V § 43 ods. 1 sa slová „tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „fond kvalifikovaných investorov alebo zahraničný alternatívny investičný fond“.
72.
Nadpis § 45a sa vypúšťa.
73.
Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý znie:
§45b
(1)
Ustanovenia § 43 až 45 sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je štandardným fondom, a na samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je štandardným fondom.
(2)
Ustanovenie § 45a a ustanovenia osobitného predpisu33a) sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je špeciálnym fondom, a na samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je špeciálnym fondom.“.
74.
V § 48 ods. 3 a 4 sa slová „štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov“ nahrádzajú slovom „fondov“.
75.
V § 48 ods. 10 sa slová „subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „fondu kvalifikovaných investorov“.
76.
V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo európskeho štandardného fondu“.
77.
Nadpis § 54 sa vypúšťa.
78.
V § 54 ods. 2 druhej vete sa slová „subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „fondov kvalifikovaných investorov“.
79.
§ 54 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ustanovenia § 48 až 53 sa primerane vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je štandardným fondom, a na samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je štandardným fondom.
(4)
Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 53 sa na investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je špeciálnym fondom, nevzťahujú. Na pravidlá činnosti pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je špeciálnym fondom, sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.34a)“.
80.
Nad § 57 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Zverenie činnosti a funkcií pri správe fondov“.
a vypúšťajú sa nadpisy § 57 a 57a.
81.
Nadpis nad § 58 znie:
„Organizácia distribúcie cenných papierov fondov“.
82.
V § 60 ods. 3 sa za slovo „listy“ vkladajú slová „a cenné papiere“.
83.
V § 66 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cenných papierov“.
84.
V § 70 ods. 1 druhej vete sa za slovo „fond“ vkladajú slová „a investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý vytvára podfondy“.
85.
V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového fondu“.
86.
V § 70 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Depozitárom fondu kvalifikovaných investorov môže byť len“ a v písmene d) sa slová „alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „fond kvalifikovaných investorov“.
87.
V § 71 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho investovania“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
88.
V § 71 ods. 4 písm. a) sa slová „podielových listov podielového fondu“ nahrádzajú slovami „cenných papierov štandardného fondu“.
89.
V § 72 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vyplácanie“ vkladajú slová „a odkupovanie“.
90.
V § 72 ods. 2 sa slová „subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „fondu kvalifikovaných investorov“.
91.
Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§76a Kontrola nakladania s majetkom investičného fondu s premenlivým základným imaním
Ustanovenia o kontrolnej činnosti depozitára podielového fondu podľa § 73 až 76 sa vzťahujú na výkon kontrolnej činnosti depozitára investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý nie je fondom kvalifikovaných investorov, pričom ustanovenia vzťahujúce sa na podielové listy sa použijú primerane na akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním a ustanovenia vzťahujúce sa na štatút podielového fondu sa primerane použijú na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním.“.
92.
V § 77 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Majetok v depozitárskej úschove nesmie depozitár ani iná osoba, ktorej bol zverený do úschovy, použiť na vykonanie akéhokoľvek obchodu na vlastný účet ani znovupoužiť, ak tento paragraf neustanovuje inak. Znovupoužitím sa rozumie akýkoľvek obchod s majetkom v úschove, najmä predaj, požičanie alebo poskytnutie ako zábezpeka. Majetok v depozitárskej úschove nesmie byť použitý na uspokojenie veriteľov depozitára ani inej osoby, ktorej bol zverený do úschovy.“.
93.
V § 77 ods. 3 sa za slová „štandardnom podielovom fonde alebo“ vkladá slovo „verejnom“.
94.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Majetok v depozitárskej úschove možno znovupoužiť, len ak
a)
sa znovupoužitie vykoná na účet fondu,
b)
depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene fondu alebo pokyny samosprávneho fondu,
c)
majetok je použitý v prospech fondu a v záujme podielnikov,
d)
obchod je zabezpečený vysokokvalitnou a likvidnou zábezpekou, ktorú fond prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva, pričom trhová hodnota zálohu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.“.
95.
V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívneho investičného“ a slová „zákona49b) alebo“ sa nahrádzajú slovami „zákona49b) a ak ide o alternatívny investičný fond aj“.
96.
V § 79 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alternatívneho investičného“.
97.
V § 80a ods. 1 a 2 sa slová „alternatívneho investičného fondu“ nahrádzajú slovami „tuzemského subjektu kolektívneho investovania“.
98.
V § 80a ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že pri jej platobnej neschopnosti nesmie byť zverený majetok použitý na uspokojenie jej veriteľov,“.
99.
V § 80a ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rizikách s tým spojených“.
100.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Depozitár štandardného fondu je povinný zmluvnej strane pravidelne poskytovať úplný prehľad aktív štandardného fondu.“.
101.
V § 82 ods. 8 sa za slovo „Depozitár“ vkladajú slová „alternatívneho investičného fondu“.
102.
§ 82 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Zodpovednosť depozitára štandardného fondu podľa odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť ani obmedziť. Zmluva, ktorá je v rozpore s prvou vetou, je neplatná.
(11)
Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi depozitárom, fondmi, investormi a správcovskou spoločnosťou, ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných možných konfliktných činností a ak možné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom.“.
103.
V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo investičného fondu s premenlivým základným imaním“.
104.
V § 84 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o nesamosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, udelením povolenia podľa prvej vety sa povoľuje jeho vznik a činnosť. Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, jeho vznik a činnosť sa povoľuje udelením povolenia podľa § 28.“.
105.
V § 84 ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. g), § 85 ods. 3, § 88 ods. 1 písm. e) a ods. 2, § 93 ods. 3 písm. c), § 113 ods. 2 a ods. 4 písm. b) a c), § 115 ods. 1 písm. a), § 117 ods. 1 a 2, § 119 ods. 1, § 120 ods. 1 až 4, § 130 ods. 6 a 7, § 136 ods. 1 až 4, § 139 ods. 1 a 7, § 140 ods. 4, § 141 ods. 1, 4 a ods. 5 uvádzacej vete, § 157 ods. 3 písm. f), § 157 ods. 11, § 158 ods. 2 a 3 sa slová „podielové listy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „cenné papiere“ v príslušnom tvare.
106.
V § 86 sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka a slová „ktorý je podielovým fondom,“.
107.
Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na vznik nesamosprávneho štandardného fondu nebol podaný návrh na zápis do obchodného registra, na základe ktorého došlo k zápisu tejto skutočnosti, toto povolenie zaniká.“.
108.
V § 93 ods. 3 písm. c) sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „25 % počtu akcií jedného investičného fondu s premenlivým základným imaním,“.
109.
V § 99 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo schopnosť investičného fondu s premenlivým základným imaním dodržiavať povinnosť kedykoľvek na žiadosť podielnika bezodkladne odkúpiť svoju akciu“.
110.
V § 102 ods. 3 písm. b) a c), § 103 ods. 1 až 3 a 6, § 104 ods. 1 a 2 a § 105 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
111.
V § 108 ods. 3 písm. c) sa za slovo „ listy“ vkladajú slová „ alebo cenné papiere“.
112.
V § 110 ods. 6 sa za slovo „ listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie všetkých akcií“.
113.
V § 112 ods. 14 sa za slová „ svojich podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie svojich akcií“.
114.
V § 112 ods. 15 uvádzacej vete sa za slová „podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie akcií“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo odkúpiť“.
115.
V § 112 ods. 15 písm. a) a b) sa za slová „podielové listy“ vkladajú slová „alebo akcie“
116.
V § 113 ods. 4 písm. b) sa za slovo „vyplácaní“ vkladajú slová „alebo odkupovaní“.
117.
V § 115 ods. 1 písm. d) sa za slová „svojich podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie svojich akcií“, slová „v podielovom fonde“ sa nahrádzajú slovami „vo fonde“ a za slová „vyplácanie podielových listov“ sa vkladajú slová „alebo odkúpenie akcií“.
118.
V § 117 odsek 2 znie:
„(2)
Pri investovaní majetku v zbernom fonde do cenných papierov hlavného fondu správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond nesmie požadovať poplatok za vydanie cenných papierov hlavného fondu ani poplatok za vyplatenie podielových listov alebo odkúpenie akcií hlavného fondu.“.
119.
V § 120 ods. 4 sa za slová „podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie akcií“.
120.
V § 121 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, udelením povolenia podľa prvej vety sa povoľuje jeho vznik a činnosť. Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, jeho vznik a činnosť sa povoľuje udelením povolenia podľa § 28a.“.
121.
Doterajší text § 122 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na vytvorenie nesamosprávneho špeciálneho fondu nebol podaný návrh na zápis do obchodného registra, na základe ktorého došlo k zápisu tejto skutočnosti, toto povolenie zaniká.“.
122.
V § 132 ods. 4 sa za slová „podielové listy“ vkladajú slová „alebo odkupovať akcie“.
123.
V § 135 ods. 2 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „80 %“.
124.
V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, za jeho vytvorenie sa považuje jeho vznik.“.
125.
V § 137 odsek 9 znie:
„(9)
Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá bola podaná po vytvorení špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne pozastaviť vydávanie cenných papierov tohto špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov. Ak ide o špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je podielovým fondom, správcovská spoločnosť je povinná ho zrušiť postupom podľa § 26. Ak ide o špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, Národná banka Slovenska podá príslušnému súdu návrh na jeho zrušenie a vymenovanie jeho likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Tým nie sú dotknuté možné sankčné opatrenia voči správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti za porušenie ustanovenia odseku 3.“.
126.
V § 138 ods. 1 sa za slovo „vzťahujú“ vkladá slovo „primerane“ a vypúšťa sa slovo „rovnako“.
127.
V § 138 ods. 4 sa za slová „subjektu kolektívneho investovania“ vkladá slovo „primerane“.
128.
§ 138 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je štandardný fond samospravovaným fondom, ustanovenia § 139 až 146 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na tento štandardný fond rovnako.“.
129.
V § 141 ods. 5 písm. a) sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenia akcií“ a v písmene b) sa za slovo „listu“ vkladajú slová „alebo odkúpenia akcie“.
130.
V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácia o ukončení distribúcie cenných papierov európskych štandardných fondov na území Slovenskej republiky sa zverejňuje spôsobom podľa § 161 ods. 1 a v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred ukončením distribúcie cenných papierov európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak bola táto informácia investorom poskytnutá pri distribúcii európskeho štandardného fondu spôsobom uvedeným v štatúte alebo inom obdobnom dokumente.“.
131.
V § 147 ods. 1 sa slovo „od“ nahrádza slovom „pre“ a za slovo „investorov“ sa vkladajú slová „alebo investorov podľa § 136 ods. 1 písm. b)“.
132.
V § 148 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. a) sa slová „neprofesionálnym investorom“ nahrádzajú slovami „iným ako profesionálnym investorom“.
133.
V § 148 ods. 2 písm. d) prvom bode sa za slovo „štatútom,“ vkladá slovo „prospektom“ a slová „zabezpečené pravidlá vymedzujúce“ sa nahrádzajú slovom „vymedzené“.
134.
V § 148 ods. 2 písm. d) druhom bode sa za slovo „štatút“ vkladá slovo „prospekt“.
135.
V § 148 ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
vyplýva, že z rozsahu prípustných aktív na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde a pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika zahraničného alternatívneho investičného fondu nie je riziko spojené s investovaním do zahraničného alternatívneho fondu vyššie, ako keby bol zahraničný alternatívny investičný fond vytvorený podľa tohto zákona,“.
136.
V § 148 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.“.
137.
V § 150a ods. 3 druhej vete sa za slovo „investorom“ vkladajú slová „alebo investorom podľa § 136 ods. 1 písm. b)“.
138.
V § 150b ods. 1 písm. g) prvý bod znie:
„1.
fond kvalifikovaných investorov,“.
139.
V § 151 ods. 1 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť, fond alebo správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, nesmie používať pri propagácii fondu nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie investorov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch svojej činnosti.“.
140.
V § 151 odsek 2 znie:
„(2)
Každá propagácia fondu alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do fondov musí obsahovať výrazné upozornenie, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo že s investíciou do fondu je spojené aj riziko.“.
141.
V § 151 ods. 6 sa slová „podielových listov podielového fondu alebo cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania“ nahrádzajú slovami „cenných papierov fondu“ a v druhej vete sa slovo „podielového“ nahrádza slovami „alebo stanovami“.
142.
V § 151 ods. 7 sa slová „podielového“ nahrádzajú slovami „alebo stanovami“.
143.
V § 152 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „spravovaný fond“.
144.
V § 152 ods. 2 až 4 sa slová „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „fond kvalifikovaných investorov“ v príslušnom tvare.
145.
V § 153 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
identifikačné údaje60) fondu a orgánu dohľadu,“.
146.
V § 153 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na toto webové sídlo, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne ich kópia v listinnej podobe“.
147.
V § 155 odsek 1 znie:
„(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje investorom cenné papiere fondov priamo alebo prostredníctvom osoby podľa odseku 2, je povinná poskytnúť im kľúčové informácie pre investorov o týchto fondoch v dostatočnom časovom predstihu pred navrhovaným nadobudnutím cenných papierov.“.
148.
V § 155 ods. 2 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere fondov“ a vypúšťajú sa slová „podielového“ a „podielovému“.
149.
§ 155 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na distribúciu cenných papierov štandardných fondov a verejných špeciálnych fondov.“.
150.
V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predajný prospekt musí obsahovať aj podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, alebo súhrnný prehľad zásad odmeňovania a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na toto webové sídlo, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne kópia v listinnej podobe.“.
151.
V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia prvej až tretej vety sa vzťahujú na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním a ich zahrnutie do predajného prospektu.“.
152.
V § 157 ods. 5 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovom „fondu“ a slová „v príslušnom podielovom fonde“ sa nahrádzajú slovami „príslušného fondu“.
153.
V § 157 ods. 7 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovom „fondu“.
154.
V § 157 ods. 8 sa slová „v majetku v podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „majetku fondu“ a slová „majetok v podielovom fonde“ sa nahrádzajú slovami „majetok fondu“.
155.
V § 157 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania“.
156.
V § 159 ods. 2 sa slovo „podielového“ nahrádza slovami „alebo stanovy“.
157.
V § 159a ods. 1 písm. h) sa za slovo „vyplatenie“ vkladajú slová „alebo odkúpenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo odkúpení“.
158.
Nad § 160 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Ročná správa a polročná správa“.
a nadpisy § 160 a 160a sa vypúšťajú.
159.
V § 160 ods. 1 sa slová „v štandardnom podielovom fonde alebo špeciálnom podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „vo fonde“.
160.
V § 160 ods. 5 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „vo fonde“.
161.
V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo investičným fondom s premenlivým základným imaním“.
162.
V § 161 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hodnotu podielu emisie akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý vydáva akcie viacerých emisií“.
163.
V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 2 mesiacov od jej doručenia alebo doplnenia.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
164.
V § 189 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dátum začatia vydávania cenných papierov príslušného fondu,“.
165.
V § 193 ods. 1 písm. d) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a investičného fondu s premenlivým základným imaním“.
166.
V § 193 ods. 1 písm. e) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a investičného fondu s premenlivým základným imaním“ a za slovo „a“ sa vkladá slovo „ich“.
167.
V § 193 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov fondov,“.
168.
V § 193 ods. 2 písm. b) sa slovo „podielového“ nahrádza slovami „alebo stanov“.
169.
V § 202 ods. 1 písmená c) a e) znejú:
„c)
pozastaví na vymedzenú dobu a vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom fondu a vydávanie cenných papierov fondu,
e)
uloží pokutu do
1.
5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti,
2.
5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
3.
dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť,“.
170.
V § 202 ods. 2 prvej a druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však do výšky podľa odseku 1 písm. e).“.
171.
V § 202 ods. 5 sa za slovami „uloženej pokuty“ vypúšťa čiarka a slová „najviac však do výšky 1 000 000 eur“.
172.
V § 202 ods. 7 sa za slovo „trvania“ vkladá čiarka a slová „úrovne súčinnosti dohliadanej osoby“.
173.
§ 202 sa dopĺňa odsekmi 14 až 18, ktoré znejú:
„(14)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2, 4 a 5, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne potom ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(15)
Národná banka Slovenska podľa odseku 14 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
(16)
Informácie podľa odseku 15 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu, a zverejnenie osobných údajov je neprimerané. Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácií podľa odseku 14, ak existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to až do doby, kým nepominú tieto dôvody.
(17)
Národná banka Slovenska je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak by jej zverejnením došlo k ohrozeniu stability finančného trhu. Národná banka Slovenska je tiež oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak ide o menej závažné porušenie a ak existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(18)
Národná banka Slovenska oznamuje Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uloženie každej sankcie voči správcovskej spoločnosti, investičnému fondu s premenlivým základným imaním, depozitárovi a fyzickým osobám podľa odseku 2, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 16 a 17, informáciu o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a informáciu o výsledku rozhodnutia o opravnom prostriedku.“.
174.
Za § 202 sa vkladá § 202a, ktorý znie:
§202a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady dohliadanej osoby podľa § 193, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska akúkoľvek informáciu o nedostatkoch v činnosti dohliadanej osoby podľa § 193. Poskytnutie informácii podľa prvej vety sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ani ochrany údajov podľa tohto zákona alebo osobitného zákona66) a nie je možné uplatniť žiadnu zodpovednosť voči osobe podľa prvej vety za takéto poskytnutie informácii.
(2)
Dohliadaná osoba nesmie uplatňovať voči zamestnancovi, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska informáciu o nedostatkoch v činnosti dohliadanej osoby, žiadne postihy za poskytnutie týchto informácii a ani iným spôsobom porušovať princíp rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tomuto zamestnancovi.
(3)
Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania.“.
175.
Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:
§209a
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28, 28a, 84 alebo § 121 investičnému fondu s premenlivým základným imaním Národná banka Slovenska podá príslušnému súdu návrh na zrušenie investičného fondu s premenlivým základným imaním a vymenovanie jeho likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení investičného fondu s premenlivým základným imaním nemôže použiť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.“.
176.
Za § 220a sa vkladá § 220b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§220b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. marca 2016
(1)
Povolenie na spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov podľa § 28, ktoré je platné k 17. marcu 2016, sa považuje za povolenie na vytváranie a na spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov podľa § 28 predpisu účinného od 18. marca 2016.
(2)
Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a európskych alternatívnych investičných fondov podľa § 28a, ktoré je platné k 17. marcu 2016, sa považuje za povolenie na vytváranie a na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 28a predpisu účinného od 18. marca 2016.“.
177.
Slová „zahraničná investičná spoločnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zahraničný investičný fond“ v príslušnom tvare .
178.
Slová „štandardný podielový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štandardný fond“ v príslušnom tvare.
179.
Slová „špeciálny podielový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „špeciálny fond“ v príslušnom tvare.
180.
Slová „samosprávny alternatívny investičný fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „samosprávny investičný fond“ v príslušnom tvare.
181.
Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
182.
V prílohe č. 2 tretí bod znie:
„3.
Informácie o depozitárovi
3.1.
Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ústredia, opis jeho úloh a konfliktov záujmov, ktoré môžu nastať pri plnení jeho úloh.
3.2.
Opis funkcií v oblasti depozitárskej úschovy, ktoré depozitár zveril inej osobe, zoznam osôb, ktorým boli funkcie zverené, vrátane osôb ktorým boli funkcie zverené podľa § 81 ods. 3 a konflikty záujmov, ktoré môžu na základe tohto zverenia vzniknúť.
3.3.
Vyhlásenie, že aktuálne informácie podľa bodov 3.1. a 3.2. sú na požiadanie prístupné investorom.“.
183.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Údaje o zásadách odmeňovania v rozsahu
a)
celková výška odmeňovania za účtovný rok rozdelená na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť alebo investičný fond s premenlivým základným imaním vyplatil svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadný podiel na zisku vyplatený priamo z majetku fondu, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku,
b)
celková suma a štruktúra odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti alebo investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu,
c)
spôsob výpočtu odmien a požitkov,
d)
výsledok preskúmania zásad odmeňovania podľa § 33 ods. 16 vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli,
e)
závažné zmeny prijatých zásad odmeňovania.“.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 172/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 220a sa vkladajú § 220b až 220g, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Oddiel 9
Osobitné ustanovenia o akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním
§ 220b
(1)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií bez menovitej hodnoty.
(2)
Hodnota základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa rovná jej čistému obchodnému imaniu. Minimálna výška základného imania je 125 000 eur, ak osobitný predpis neustanoví inak. Stanovy môžu určiť vyššiu výšku minimálneho základného imania. Do obchodného registra sa zapisuje hodnota minimálnej výšky základného imania určená stanovami (ďalej len „zapisované základné imanie“); zapisované základné imanie sa uvedie v stanovách namiesto základného imania.
(3)
Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti sa určí vynásobením hodnoty čistého obchodného imania relatívnym podielom počtu akcií, ktorých je majiteľom, k celkovému počtu vydaných akcií. Ak spoločnosť vytvára podfondy, podiel akcionára na podfonde sa určí ako podiel počtu akcií, ktorých je majiteľom, k celkovému počtu vydaných akcií podfondu. Ak osobitný predpis vyžaduje určenie podielu akcionára na základnom imaní, pri akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa namiesto podielu na menovitej hodnote základného imania alebo na menovitej hodnote vydaných akcií použije podiel akcionára vypočítaný podľa prvej vety.
(4)
Obchodné meno akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním musí obsahovať označenie „investičný fond s premenlivým základným imaním“.
(5)
Akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním možno založiť len na účely vykonávania kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu.
(6)
Akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním nemožno založiť na základe výzvy na upisovanie akcií.
(7)
Ak osobitný predpis vyžaduje uvedenie menovitej hodnoty, pri akcii akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa uvedie informácia o tom, že ide o akciu bez menovitej hodnoty.
(8)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním nevytvára rezervný fond.
(9)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním, ktorej valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že s jej akciami sa prestane obchodovať na regulovanom trhu, nie je povinná uskutočniť ponuku na prevzatie podľa osobitného predpisu.
(10)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním nesmie poskytovať plnenia uvedené v § 196a.
(11)
Ustanovenia § 157 ods. 1 a 2, § 161a až 161d a § 161e ods. 2 sa na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním nepoužijú.
§220c
(1)
S akciou akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním je spojené právo na odkúpenie na účet spoločnosti za podmienok podľa osobitného predpisu. Akcia odkúpením alebo iným nadobudnutím na účet akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním zaniká. Vydanie iných druhov akcií sa zakazuje.
(2)
Akcie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním nad rámec zapisovaného základného imania možno vydať len na základe verejnej výzvy na ich upisovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Akciu vydáva akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním za cenu určenú podľa osobitného predpisu. Na vydávanie a odkupovanie akcií sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.
(4)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním nesmie vydávať iné cenné papiere ako akcie.
§220d
(1)
Na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním sa ustanovenia § 202 a 210 použijú len na zvýšenie zapisovaného základného imania a na zvýšenie maximálneho základného imania.
(2)
Maximálne základné imanie sa určí v stanovách uvedením najvyššieho počtu akcií, ktoré môže spoločnosť vydať.
(3)
Zvýšenie základného imania v rozmedzí zapisovaného základného imania a maximálneho základného imania sa vykonáva na základe žiadosti investora o vydanie akcie a je účinné splatením emisného kurzu vydávanej akcie vypočítanej podľa osobitného predpisu.
(4)
Zvýšiť zapisované základné imanie možno, len ak výška zapisovaného základného imania po tomto zvýšení nepresiahne 10 % hodnoty základného imania ku dňu rozhodnutia o zvýšení zapisovaného základného imania. Zvýšenie zapisovaného základného imania podľa prvej vety sa vykoná bez vydania nových akcií.
(5)
Pri rozhodnutí o zvýšení maximálneho základného imania sa ustanovenia § 204a a 205 sa nepoužijú.
§220e
(1)
Na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním sa ustanovenie § 211 použije len na zníženie zapisovaného základného imania a na zníženie maximálneho základného imania.
(2)
Zníženie základného imania v rozmedzí zapisovaného základného imania a maximálneho základného imania sa vykonáva na základe žiadosti investora o odkúpenie akcie a je účinné plným vyplatením ceny akcie vypočítanej podľa osobitného predpisu.
(3)
Pri znížení zapisovaného základného imania podľa odseku 1 sa ustanovenia § 213 až 215 sa nepoužijú.
(4)
Maximálne základné imanie nemožno znížiť pod aktuálnu úroveň základného imania ku dňu rozhodnutia o znížení zapisovaného základného imania.
§220f
(1)
Zmena právnej formy akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa nepripúšťa.
(2)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním sa môže zlúčiť alebo splynúť len s fondom podľa osobitného predpisu.
(3)
Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním sa môže rozdeliť, len ak rozdelením vzniknú fondy podľa osobitného predpisu.
(4)
Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení akciovej spoločnosť s premenlivým základným imaním sa použijú § 218a až 218b, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§220g
Obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže svoju právnu formu zmeniť na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním.“.
2.
Za § 768n sa vkladá § 768o, ktorý vrátane nadpisu znie:
§768o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 18. marca 2016
Obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí boli k 17. marcu 2016 subjektom kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu, sú oprávnení do 31. decembra 2016 rozhodnúť o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním.“.

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 131a až 132n sa vypúšťajú.
Poznámky po čiarou k odkazom 107,107a, 107b a 107c sa vypúšťajú.
2.
V § 135a ods. 1 sa nad slovo „trhom“ umiestňuje odkaz 110ja.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:
„110ja)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
3.
V § 135a ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,110jb) ak ide o informácie týkajúce sa obchodovania s využitím dôverných informácii a manipulácie s trhom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110jb znie:
„110jb)
Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.“.
4.
V § 144 odsek 3 znie:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy podľa osobitného predpisu110ja) spočívajúce v porušení ustanovení osobitného predpisu,110m) môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.110n)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:
„110m)
Čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
110n)
Čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.“.
5.
V § 144 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. IV

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slová „menovitá hodnota akcií“ vkladá bodkočiarka a slová „pri akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa uvedie, že akcie sú bez menovitej hodnoty“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z a zákona č. 253/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
investičným fondom s premenlivým základným imaním,66a) sú príjmy tohto fondu vrátane príjmov podfondov, ktoré vytvára.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 4 ods. 2 písm. b) a § 26d a 26e zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 220b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 361/2015 Z. z.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. marca 2016 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.