Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 2005

Znenie účinné: od 01.01.2005 do 29.06.2005 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 01.08.2022;12.08.2022;22.11.2022
Porovnanie zmien počas roka:
566/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 29.06.2005
566
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§2
(1)
Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2)
Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a)
akcie,2)
b)
dočasné listy,3)
c)
podielové listy,4)
d)
dlhopisy,5)
e)
vkladové listy,6)
f)
pokladničné poukážky (§ 3),
g)
vkladné knižky,7)
h)
kupóny (§ 4),
i)
zmenky,8)
j)
šeky,8)
k)
cestovné šeky,9)
l)
náložné listy,10)
m)
skladištné listy,11)
n)
skladiskové záložné listy,12)
o)
tovarové záložné listy,12)
p)
družstevné podielnické listy,13)
r)
iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.
§3 Pokladničné poukážky
(1)
Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.
(2)
Pokladničná poukážka musí obsahovať
a)
označenie emitenta, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je emitentom banka alebo zahraničná banka,
b)
názov pokladničnej poukážky a jej ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska,
c)
menovitú hodnotu pokladničnej poukážky, a to
1.
v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2.
v cudzej mene, ak je pokladničná poukážka vydaná v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termín jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu pokladničnej poukážky jej majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty pokladničnej poukážky,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu pokladničnej poukážky v určenom termíne, spôsob tejto výplaty a určenie platobného miesta,
h)
pri pokladničných poukážkach znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia.
§4 Kupóny
(1)
Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2)
Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3)
Kupón musí obsahovať údaje o
a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b)
výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§5 Investičné nástroje
Investičnými nástrojmi sú:
a)
akcie,
b)
dlhopisy,
c)
podielové listy,
d)
zastupiteľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa písmen a) a b) alebo ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v peňažných prostriedkoch okrem cenných papierov podľa § 2 ods. 2 písm. g), i) až k),
e)
cenné papiere vydané mimo územia Slovenskej republiky, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s cennými papiermi podľa písmen a) až d),
f)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene,
g)
termínové zmluvy pripúšťajúce aj finančné vyrovnanie záväzkov z týchto zmlúv, ktoré sa vzťahujú na investičné nástroje, úrokové miery, peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene alebo indexy finančného trhu,
h)
opcie na kúpu alebo predaj investičných nástrojov a im rovnocenných nástrojov pripúšťajúcich aj finančné vyrovnanie; tými sa rozumejú najmä opcie na peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene (menové opcie) a opcie na úrokové miery (úrokové opcie),
i)
zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií.
§6 Investičné služby
(1)
Investičnými službami sú hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby; poskytujú sa klientom pri nakladaní s investičnými nástrojmi za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Hlavnou investičnou službou je:
a)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania,
b)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby,
c)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet,
d)
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43, oddelene od portfólia iných klientov,
e)
zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní (ďalej len „umiestňovanie“),
f)
nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje (ďalej len „upisovanie“).
(3)
Vedľajšou investičnou službou je:
a)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov,
b)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu a ak sú splnené podmienky podľa osobitného zákona,15)
c)
poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov,
e)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov,
f)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s osobitným zákonom17) v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb,
g)
vykonávanie činností podľa odseku 2 s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi.
Vymedzenie základných pojmov
§7
(1)
Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2)
Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3)
Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13).
(4)
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5)
Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6)
Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7)
Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)
(8)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom.
(9)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. 1.
(10)
Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
§8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
portfóliom majetok tvorený investičnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu investičných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov19) nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odňaté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odňaté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia, a Úrad pre finančný trh20) (ďalej len „úrad“) v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a úrad v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznal túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a úrad v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť24a),
d)
derivátom peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený; derivátmi sú najmä investičné nástroje uvedené v § 5 písm. f) až i),
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu (ďalej len „významný vplyv“),
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv“), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene nástroje so splatnosťou do jedného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu.
l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
finančným nástrojom
1.
investičný nástroj,
2.
derivát odvodený od komodít,
3.
cenný papier alebo derivát prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu24b) v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát"), a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít,
4.
cenný papier alebo derivát, pre ktorý bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít.
§9
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
§10 Podoba cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať podobu
a)
listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b)
zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“).
(2)
O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.
(3)
Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy, družstevné podielnické listy a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je
a)
evidencia vedená centrálnym depozitárom podľa § 99 ods. 3 alebo
b)
centrálny register krátkodobých cenných papierov vedený Národnou bankou Slovenska26) pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, používané na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie peňažného trhu; spôsob vedenia tohto registra upravuje prevádzkový poriadok vydaný Národnou bankou Slovenska,
c)
v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom.26a)
§11 Forma cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa.
(2)
O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z foriem uvedených v odseku 1.
(3)
Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.
§12 Náležitosti cenných papierov
(1)
Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný investičný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá investičný nástroj vydala.
(2)
Pri zmene formy cenného papiera je emitent povinný požiadať o pridelenie nového ISIN, ak je ISIN náležitosťou cenného papiera.
(3)
Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je
a)
číselné označenie,28)
b)
podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,
c)
údaj o povolení úradu na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona.29)
(4)
Na náležitosti vkladových listov sa vzťahuje § 3 ods. 2. Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.
(5)
Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.
(6)
Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.
§13 Vydávanie cenného papiera
(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa.
(2)
Dátum vydania emisie cenných papierov označuje deň, v ktorom sa prvý cenný papier z emisie cenných papierov môže najskôr stať zákonom ustanoveným spôsobom majetkom prvého majiteľa. Dátum vydania emisie cenných papierov určí emitent, ak z osobitného zákona30) nevyplýva niečo iné. Pred dátumom vydania emisie cenných papierov nemôže emitent zastupiteľného cenného papiera vydať cenný papier z tejto emisie.
(3)
Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bez zbytočného odkladu ISIN.
§14 Zánik cenného papiera
(1)
Cenný papier zaniká
a)
zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to dňom jeho zániku,
b)
na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,
d)
splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.
(2)
Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho predčasného splatenia, ak možnosť predčasného splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z dohody emitenta a majiteľa cenného papiera. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cenného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplatenia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nadobudnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon.31)
(3)
Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Centrálny depozitár a člen centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) je povinný pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera z evidencie ustanovenej podľa tohto zákona.
(5)
Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.
Zmena podoby cenného papiera
§15
(1)
Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.
(2)
Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne.
(3)
Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.
(4)
Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§16
(1)
Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bez zbytočného odkladu po tomto rozhodnutí uverejní v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou aspoň raz týždenne burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať listinné cenné papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne informovať všetkých majiteľov akcií bez zbytočného odkladu po prijatí tohto rozhodnutia.
(2)
Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zmene podoby listinného cenného papiera.
(3)
Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písomná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy vykoná bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, centrálny depozitár je na základe žiadosti emitenta oprávnený postupovať podľa odseku 3 aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
(5)
Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.
(6)
V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta cenných papierov (ďalej len „register emitenta“) nemožno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi obchodovať. Majiteľ takého cenného papiera môže požadovať výnos z cenného papiera, len keď odovzdá listinný cenný papier emitentovi.
(7)
Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak je majiteľ listinného cenného papiera na doručiteľa v omeškaní s jeho odovzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predloženie tohto cenného papiera v dodatočnej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri nevrátení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§17
(1)
Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve ako deň zmeny podoby cenného papiera, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.
(2)
Centrálny depozitár zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 ako deň zmeny podoby tohto cenného papiera s výnimkou podľa odseku 6. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera. Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zaregistrované pozastavenie práva nakladať, centrálny depozitár alebo člen je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobám, ktoré podali príkaz na zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať, že podoba zaknihovaného cenného papiera sa mení na listinný cenný papier a pozastavenie práva nakladať zaniká.
(5)
Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4.
(6)
Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§18 Prechod cenného papiera
(1)
Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom.32)
(2)
Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa“), podľa § 105 zaregistruje centrálny depozitár alebo člen vždy ku dňu tohto prechodu.
(3)
Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov
§19
(1)
Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.
(3)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
(4)
Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)
§20
Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie podmienky prevodu.
§21
(1)
Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva spojené s listinným cenným papierom, ak osobitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viazať na splnenie podmienky.37)
(2)
Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jej narodenia.
Registrácia prevodu
§22
(1)
Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevádzaný cenný papier zodpovedá zmluve.
(2)
Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.
§23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, a to v dohodnutej lehote, a ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa.
(2)
Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registráciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods. 1 písm. a) a b) alebo podľa osobitného zákona,39) centrálny depozitár alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevodu, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu po registrácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
(3)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§24
(1)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu prevodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§25
(1)
Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu depozitárovi alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží takýto príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§26
Centrálny depozitár a člen vykonávajú registráciu prevodu v poradí, v akom im došli obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu.
§27
(1)
Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať
a)
tieto údaje o prevodcovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
b)
tieto údaje o nadobúdateľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
c)
ISIN a počet kusov cenného papiera,
d)
údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
e)
právny dôvod prevodu,
f)
obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ.
(2)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba kúpu zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(4)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba predaj zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. b) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(5)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tejto burzy cenných papierov.
§28 Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)
Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(2)
Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.
(3)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať
a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
c)
burza cenných papierov, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,
d)
záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na pozastavenie práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6,
e)
emitent, najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
f)
emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a emitent družstevných podielnických listov najviac na päť dní pred konaním členskej schôdze družstva,
g)
centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3,
h)
príslušný štátny orgán,40)
i)
orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
j)
exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.42)
(4)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať musia obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
(5)
Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa odseku 3 dáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu depozitárovi. Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
(6)
Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c).
(7)
Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o kúpe cenného papiera, zmluvu o darovaní cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.
(8)
Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prechodu cenného papiera podľa § 2 ods. 2 písm. d), bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(9)
Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, alebo na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cenné papiere podľa § 51, na ktoré bolo zriadené záložné právo, a ruší pozastavenie práva nakladať zaregistrované podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(10)
Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(12)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.
§29
(1)
Na prevody pokladničných poukážok evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska, na pozastavenie práva nakladať s týmito pokladničnými poukážkami, na zabezpečovanie záväzkov takými pokladničnými poukážkami, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých pokladničných poukážok, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými pokladničnými poukážkami a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s pokladničnými poukážkami evidovanými v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53d, § 99 ods. 16 a § 107a s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou pokladničných poukážok v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými depozitárom otvoreného podielového fondu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53d, § 99 ods. 16 a § 107a s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu.

DRUHÁ ČASŤ | ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH

§30 Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)
Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na platnosť zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena a ich ISIN, ak je pridelený.
(2)
Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno kúpnu cenu takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti (§ 73).
(3)
Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného papiera na rad.
(4)
Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu.
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
§31
(1)
Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musí mať písomnú formu.
(3)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne.
§32
(1)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.
(2)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom.
(3)
Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.
§33
(1)
Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera pripúšťa.
(2)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár má takú možnosť, je komisionár povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komitentovi spôsobil.
(3)
Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
§34
Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba.
§35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta dňom ich odovzdania komisionárovi v prípade listinných cenných papierov alebo zapísaním na účet majiteľa v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bez zbytočného odkladu prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať alebo uložiť (§ 39 a 41).
§36 Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia § 33 o povinnostiach a právach komisionára.
(2)
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§37 Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§37a
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 37 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o investičných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.
§38 Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)
Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov, a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov. Zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná. Namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi.
(2)
Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.
(3)
Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch.43) Záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke.
Zmluva o úschove listinných cenných papierov
§39
(1)
Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera, môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov. Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. Na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne.
(4)
Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.
(5)
Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.
(6)
Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
(7)
Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla.
(8)
Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.
(9)
Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.
(10)
Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.
(11)
Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať všetky potrebné kroky na odovzdanie listinných cenných papierov uložených do samostatnej alebo hromadnej úschovy a odovzdať ich jednotlivým zložiteľom v súlade s ich podielmi podľa odsekov 2 a 3. Ak nemožno odovzdať listinné cenné papiere všetkým zložiteľom, je správca konkurznej podstaty povinný uložiť neodovzdané cenné papiere u iného uschovávateľa za podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnutím na ochranu záujmov zložiteľov. Správca konkurznej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu nákladov spojených s odovzdaním listinných cenných papierov. Zložitelia sú povinní uhradiť takto vzniknuté náklady podľa pomerov svojich podielov.
§40
(1)
Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.
(2)
Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove listinných cenných papierov.
§41 Zmluva o správe cenných papierov
(1)
Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.
(4)
Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.
(5)
Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.
(6)
Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.
(7)
Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 39 ods. 2.
(8)
Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.
(9)
Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet majiteľa; na určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.
(10)
Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.
§42 Zmluva o uložení cenných papierov
(1)
Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov.
(4)
Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.
(5)
Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.
(6)
Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(7)
Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.
§43 Zmluva o riadení portfólia
(1)
Zmluvou o riadení portfólia sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Táto zmluva musí mať písomnú formu.
(2)
Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.
(3)
Obhospodarovateľ je povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať činnosti podľa § 39 a 41, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient zaplatiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(4)
Zmluvu o riadení portfólia možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu vypovedať ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(5)
Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.
(6)
Na zmluvu o riadení portfólia sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až 41.
§44 Imobilizácia cenných papierov
(1)
Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálneho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zákona o listinných cenných papieroch.
(2)
Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 16.
(3)
Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bez zbytočného odkladu listinný cenný papier odovzdal.

TRETIA ČASŤ | ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI

Zmluvné záložné právo
§45
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“).
(2)
Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta. Register záložných práv pri podielových listoch otvorených podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár.
(3)
Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“.
(4)
Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, sa vyžaduje aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj osoba záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie listinné cenné papiere, ktoré obsahujú záložný rubopis, ďalej prevádzať.
(5)
Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(6)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká i poskytnutím úveru podľa osobitného zákona45) na dobu poskytnutia úveru. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 na dobu trvania úverového vzťahu.
§46
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.
(2)
Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.
§47
(1)
Register záložných práv obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
e)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,
f)
počet cenných papierov,
g)
výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h)
dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
(2)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis z registra záložných práv v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), f) a h).
§48
(1)
Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníkaObčianskeho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(3)
Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.
§49
(1)
Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je zložiteľ alebo uložiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. K oznámeniu je zložiteľ alebo uložiteľ povinný priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov.
(2)
Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. Založený listinný cenný papier uložený v úschove sa nesmie vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj o založenom listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.
§50 Registrácia zmluvného záložného práva
(1)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný veriteľ alebo záložca priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva Národná banka Slovenska.
(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte majiteľa založeného cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru a príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.
(5)
Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru môže podať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska. Ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru podáva záložca, musí priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka sa zmenila alebo zanikla, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru. Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3.
(6)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§51
(1)
Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi.
(2)
Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.
(3)
Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.
(4)
So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.
(5)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu, ak sa v zmluve o založení cenných papierov nedohodne inak.
(6)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len ich predajom na burze cenných papierov formou anonymného obchodu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno ho ponúknuť na predaj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
§52 Zákonné záložné právo
(1)
Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cennému papieru.
(2)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom. K tomuto príkazu priloží právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Na postup pri registrácii zákonného záložného práva sa vzťahuje § 50 ods. 3.
(3)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa § 47 ods. 1.
(4)
Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.
§53 Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)
Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.
(2)
Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov.
(3)
Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

ŠTVRTÁ ČASŤ | OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Povolenie na poskytovanie investičných služieb
§54
(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje investičné služby na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného úradom.
(2)
Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia úradu podľa odseku 1 poskytovať hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a), e) a g), ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie úradu podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosť Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona49) a na činnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu.49a)
(4)
Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie úradu na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56, ak tento zákon neustanovuje inak. Také povolenie je potrebné aj pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky.
(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom, vykonávania činnosti člena a vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní tým nie je dotknuté vykonávanie činností podľa osobitného zákona obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je pobočkou zahraničnej banky.
(8)
Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(9)
Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(11)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk, ak tento zákon neustanovuje inak.
(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.
(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, je najmenej 2 500 000 Sk.
(14)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 13 nemôže poskytovať vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a).
§55
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za vedúcich zamestnancov,51) a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a vykonávanie jeho činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; časť svojej činnosti môže obchodník s cennými papiermi vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností obchodníka s cennými papiermi.
j)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi,
b)
identifikačné číslo budúceho obchodníka s cennými papiermi, ak mu už bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom; žiadateľ je pritom povinný uviesť najmenej jednu z hlavných investičných služieb,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, ako aj údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov obchodníka s cennými papiermi,
c)
návrh organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, návrh pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi (§ 71) a návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb podľa odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti, ak je žiadateľom banka.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu hlavných investičných a vedľajších investičných služieb.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie skončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v oblasti kapitálového trhu. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.
(10)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie investičných služieb v záujme stability finančného trhu.
(11)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou inštitúciou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
§56
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá úradu zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi údaje podľa § 55 ods. 3 písm. d) a e) a ďalej
a)
obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,
e)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,
f)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,
g)
ak je žiadateľom zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú pobočku, aj výpis z obchodného registra a vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky, môže úrad po dohode s Národnou bankou Slovenska upustiť od predloženia niektorých informácií a dokladov podľa odsekov 3 a 4.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky úrad podľa odseku 5 neupustil. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§57
Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§58
(1)
Úrad je povinný konzultovať s príslušným orgánom dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu udelenie povolenia podľa § 55 právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti právnickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu alebo zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.
(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 55 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Úrad je povinný na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu úradu.
§59
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu z hlavných investičných služieb. Povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na poskytovanie investičných služieb možno výkon niektorých investičných služieb obmedziť.
(4)
Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím úradu povolenie na poskytovanie investičných služieb zmeniť. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 alebo 56 primerane. Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb podľa § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi si nevyžadujú súhlas úradu. Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je však povinný úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri. Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia podľa osobitného zákona.15)
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. a) až d). Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. f) alebo v § 56 ods. 3 písm. b), ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§60
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká
a)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,52)
c)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
d)
obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 70 ods. 1 písm. e),
e)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis do obchodného registra podľa § 59 ods. 5,
f)
dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33)
g)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
h)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí bankového povolenia alebo dňom zániku bankového povolenia obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.
§61 Sprostredkovateľ investičných služieb
(1)
Sprostredkovateľom investičných služieb je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnená poskytovať inú investičnú službu ako prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa zastupiteľných cenných papierov a podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a obstarávanie vydávania a vrátenia podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami,
b)
nie je oprávnená prijímať peňažné prostriedky alebo investičné nástroje klientov a nemôže sa tak za žiadnych okolností dostať voči svojim klientom do postavenia osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere,
c)
v rámci poskytovania služby podľa písmena a) postupuje pokyny len banke alebo pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže činnosť podľa odseku 1 vykonávať, len ak má na výkon tejto činnosti úradom udelené povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb. To neplatí pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedené investičné služby umožňujúce výkon činnosti podľa odseku 1. Pri výkone činnosti podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať podmienku podľa odseku 5 písm. b).
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu vrátane mena, rodného čísla a bydliska osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,
b)
výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu,
c)
výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje do obchodného registra,
d)
doklady o splnení podmienok podľa odsekov 4 a 5.
(4)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je dôveryhodnou osobou,
b)
dosiahla vek 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
má ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného trhu alebo zložila odbornú skúšku, ktorej obsahom bolo najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu.
(5)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia musí podľa odseku 2 spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie najmenej 1 000 000 Sk,
b)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať povolenú činnosť, spĺňajú podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci51) musia spĺňať podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec51) musí spĺňať aj podmienku podľa odseku 4 písm. d).
(6)
O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne úrad v lehote 30 dní od podania alebo doplnenia žiadosti.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 4 a 5.
(8)
Právnická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, môže začať výkon povolenej činnosti, až keď sa poistí pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1, a to minimálne s limitom poistného plnenia 5 000 000 Sk; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej základné imanie je najmenej 2 500 000 Sk. Kópiu poistnej zmluvy je táto právnická osoba povinná predložiť úradu do 15 dní odo dňa jej uzavretia.
(9)
Podmienky podľa odsekov 4 a 5 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 1, povinná dodržiavať počas platnosti povolenia.
(10)
Odbornú skúšku podľa odseku 4 písm. d) zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom štátneho rozpočtu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.
(11)
Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a výšku úhrady za jej vykonanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, je pri výkone činnosti podľa odseku 1 povinná dodržiavať ustanovenia § 73, 75, 112 až 134.
(13)
Činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, podlieha dohľadu podľa tohto zákona. Na zánik povolenia primerane platí ustanovenie § 60.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) a c) a odseku 5 písm. a).
§62 Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku na území iného štátu, je povinný úradu písomne oznámiť
a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku,
b)
plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností,
c)
predpokladanú adresu pobočky,
d)
mená a priezviská vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.
§63
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku na území členského štátu, odovzdá úrad do troch mesiacov od doručenia oznámenia podľa § 62 ods. 1 toto oznámenie, údaje o výške vlastných zdrojov financovania obchodníka s cennými papiermi na výpočet primeranosti vlastných zdrojov a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, o čom informuje aj obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Ak má úrad dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo vzťahu k organizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka a vo vzťahu k povoleným činnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodovzdá oznámenie podľa § 62 ods. 1 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu a v lehote podľa odseku 1 o tejto skutočnosti informuje obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvodní.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu zmeny v údajoch uvedených v § 62 ods.1 najmenej 30 dní pred ich uskutočnením. Pri posudzovaní týchto zmien sa primerane postupuje podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Dohľad nad pobočkou obchodníka s cennými papiermi založenou na území členského štátu vykonáva úrad. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom vykonáva úrad v spolupráci s orgánom dohľadu príslušného členského štátu, ak sa nedohodnú inak. Táto pobočka podlieha tiež opatreniam prijatým príslušným členským štátom v rámci jeho menovej politiky; v prípade štátov, ktoré zaviedli euro ako svoju menu, táto pobočka podlieha opatreniam prijatým Európskou centrálnou bankou.
(5)
Ak orgán dohľadu príslušného členského štátu upozorní úrad, že pobočka obchodníka s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, úrad prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu.
(6)
Ak pobočka obchodníka s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb na území členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté orgánom dohľadu príslušného členského štátu.
(7)
Pri výkone dohľadu podľa odseku 4 nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom na území príslušného členského štátu môže orgán dohľadu príslušného členského štátu požadovať od pobočky obchodníka s cennými papiermi rovnaké informácie ako od obchodníkov s cennými papiermi so sídlom na jeho území. Orgán dohľadu príslušného členského štátu môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý má pobočku na jeho území, požadovať pravidelné hlásenie o jej činnosti na svojom území na štatistické účely. Obchodník s cennými papiermi je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(8)
Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu v členskom štáte, kde má obchodník s cennými papiermi umiestnenú pobočku.
§64
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného úradom v členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej služby písomne oznámiť tento zámer úradu.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť
a)
členský štát, na území ktorého sa rozhodol poskytovať investičné služby,
b)
plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi rozhodol poskytovať v tomto členskom štáte.
(3)
Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 2 zašle úrad v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 2 písm. b) najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien.
(5)
Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi vykonáva činnosť.
§65
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky poskytovať investičné služby prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia podľa § 56, ak oprávnenie na ich výkon bolo tomuto zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi udelené v členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu doručeného úradu.
(2)
Úrad v lehote do 60 dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu o tom, že nemá pochybnosti o organizačnej štruktúre a finančnej situácii zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1, pripraví sa na dohľad nad pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať.
(3)
Po doručení oznámenia podľa odseku 1 úradom alebo po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 2 môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.
(4)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť úradu zmeny
a)
v rozsahu jej činností,
b)
adresy pobočky,
c)
mena a priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
d)
organizačnej štruktúry pobočky.
(5)
Na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia § 54 ods. 8, § 56, § 60 ods. 2, § 70 ods. 1 písm. f) a § 136 ods. 2 a 3.
§66
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 je oprávnený na poskytovanie investičných služieb na území Slovenskej republiky aj bez založenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb po písomnom oznámení orgánu dohľadu príslušného členského štátu v rozsahu podľa § 64 ods. 2 úradu pred prvým poskytnutím investičnej služby.
(2)
O doručení oznámenia podľa odseku 1 úrad informuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 je povinný oznámiť úradu zmeny v údajoch podľa § 64 ods. 2 písm. b) najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením tak, aby úrad mohol uskutočniť zodpovedajúcu zmenu alebo dodatok v oznámení podľa odseku 2.
§67
Poskytovanie investičných služieb zahraničným obchodníkom s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 a § 66 ods. 1 na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu príslušného orgánu dohľadu členského štátu, na území ktorého má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom podľa § 73 vykonáva úrad v spolupráci s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, na území ktorého má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo.
§68
(1)
Ak úrad zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 a § 66 ods. 1 pri poskytovaní investičných služieb na území Slovenskej republiky poruší právne predpisy, bez zbytočného odkladu vyzve tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi, aby v stanovenej lehote uskutočnil nápravu.
(2)
Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 v stanovenej lehote neuskutoční nápravu, informuje úrad príslušný orgán dohľadu členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(3)
Ak napriek opatreniu podľa odseku 2 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne predpisy, môže úrad po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu členského štátu prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný opatrenia vykonať.
(4)
Ak vec neznesie odklad, môže úrad prijať opatrenie na ochranu klientov zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1. O prijatí takých opatrení informuje úrad Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) a príslušný orgán dohľadu členského štátu. Úrad zmení alebo zruší prijaté opatrenie na základe rozhodnutia komisie.
(5)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu odoberie zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi podľa odseku 1 povolenie na poskytovanie investičných služieb, prijme úrad bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie poskytovania investičných služieb touto osobou na území Slovenskej republiky.
§69
(1)
Úrad informuje komisiu o počte a charaktere prípadov, v ktorých odmietol odovzdať orgánu dohľadu členského štátu informáciu o založení pobočky obchodníka s cennými papiermi na území členského štátu.
(2)
Úrad oznámi komisii vydanie alebo odňatie povolenia na zriadenie pobočky obchodníkovi s cennými papiermi mimo územia členského štátu alebo vydanie alebo odňatie povolenia zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi so sídlom mimo územia členského štátu na zriadenie pobočky na území Slovenskej republiky.
(3)
Úrad oznámi komisii, že obchodník s cennými papiermi je alebo sa stane dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom štátu, ktorý nie je členským štátom.
(4)
Úrad oznámi komisii problémy, ktoré sa vyskytli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v štáte, ktorý nie je členským štátom, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.
(5)
Úrad môže na štatistické účely vyžadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65, ktorý poskytuje investičné služby prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky na území Slovenskej republiky, podával pravidelnú správu o činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Na účely dohľadu podľa § 67 je úrad oprávnený žiadať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 ods. 1 predkladala záznamy a ďalšiu dokumentáciu podľa § 75 ods. 1 a 2.
§70 Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55)
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)
g)
vykonávanie činnosti člena.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 55 ods. 2. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť preukázaná technická a organizačná pripravenosť na výkon činnosti člena. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zamýšľajú nadobudnúť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi,
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva,
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.
g)
podľa odseku 1 písm. g) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná banka, zahraničná správcovská spoločnosť alebo poisťovňa s povolením udeleným v inom členskom štáte, alebo materská spoločnosť takých osôb, alebo osoba kontrolujúca také osoby a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou tejto osoby alebo by prešiel pod kontrolu nadobúdateľa, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) musí byť predmetom konzultácie podľa § 58.
(7)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.
(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138 až 143, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu úradu je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
§71
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami obchodníka s cennými papiermi, zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť u obchodníka s cennými papiermi za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi pre pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti, ktoré musia upravovať
a)
vykonávanie transakcií s investičnými nástrojmi členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami obchodníka s cennými papiermi najmä s cieľom vyhnúť sa stretu so záujmami klienta,
b)
účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci charakteru a povahe investičných služieb,
c)
informačný systém.
(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon investičných služieb uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb. V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly.
(4)
Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo inými osobami na základe zmluvy.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vždy vopred písomne informovať úrad o pripravovaných zmenách svojich stanov. Obchodník s cennými papiermi poskytne úradu overenú kópiu platných stanov bez zbytočného odkladu po každej ich zmene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi poskytnú úradu organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po každej jej zmene.
(6)
Dozorná rada obchodníka s cennými papiermi je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly obchodníka s cennými papiermi v ňou vymedzenom rozsahu.
(7)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(8)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly predkladá do 31. marca kalendárneho roka úradu správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok.
(9)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tohto obchodníka s cennými papiermi ani členom jeho dozornej rady.
§72
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva a zahraničný obchodník s cennými papiermi s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis57) a ktorá je v súlade s odsekmi 2 a 3.
(2)
Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší povinnosti člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce pre neho zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a iných vnútorných aktov riadenia.
(3)
Vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.
§73 Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
konať pri poskytovaní služieb v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov a stability finančného trhu a nesmie dávať prednosť obchodom na vlastný účet,58)
b)
požiadať klienta podľa druhu a rozsahu klientom požadovaných služieb o informácie o jeho finančnej situácii, o skúsenostiach v oblasti investovania do investičných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom požadovanej služby, a poskytovať investičné služby so zreteľom na takto zistenú úroveň odborných znalostí a skúseností klienta, ktorému poskytuje službu, a to v záujme klienta,
c)
poskytnúť klientovi dôležité informácie súvisiace s obchodom a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s obchodom, vyžiadať si od klienta písomný súhlas, ak z uskutočnenia pokynu vyplynú ďalšie finančné záväzky, a bez zbytočného odkladu informovať o obchodoch, ktoré pre neho uzavrel,
d)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,
e)
poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o burzách cenných papierov a o systémoch vyrovnania obchodov, ktorých je členom,
f)
vyhýbať sa stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom; ak sa pri poskytovaní služby nemožno vyhnúť stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom, musí pri poskytovaní služby uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade stretu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi,
g)
plniť pokyny klientov za najvýhodnejších podmienok a vykonávať ich v časovom poradí, v akom mu boli udelené, pri kúpach a predajoch postupovať podľa § 33 ods. 2, a to aj v prípadoch, keď predmetom obchodu sú iné investičné nástroje ako cenné papiere a na žiadosť klienta vydať potvrdenie o udelenom pokyne,
h)
pokyny na nadobudnutie alebo predaj investičných nástrojov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov vykonať na burze cenných papierov; to neplatí, ak klient v pokyne požiadal o iný spôsob jeho vykonania,
i)
viesť klientmi zverené finančné prostriedky a cenné papiere na bankových účtoch a účtoch majiteľov oddelene od bankových účtov a účtov majiteľov, na ktorých má uložené peňažné prostriedky a cenné papiere patriace do jeho majetku,
j)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojich investičných služieb, nezamlčovať dôležité skutočnosti a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže zaručiť,
k)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely,
l)
zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči klientom.
(2)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci služby podľa § 6 ods. 3 písm. c) a e) je povinný poskytovať tieto investičné služby len v záujme svojich klientov a nesmie poskytovať poradenstvo v obchodoch, na ktorých sa zúčastňuje vo svojom mene alebo v mene iného klienta. Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť informácie získané od klienta pri poskytovaní poradenstva inej osobe a nesmie tieto informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácií kurzov cenných papierov.
(4)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. d) nesmie s majetkom klienta vykonávať obchody, ktorých hlavným cieľom je získanie odplaty.
(5)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi na účely realizácie jeho pokynov alebo na účely riadenia portfólia v súlade so zmluvou podľa § 43 nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a investičné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
(6)
Vynaloženie odbornej starostlivosti pri poskytovaní investičných služieb spočíva predovšetkým v tom, že obchodník s cennými papiermi s prihliadnutím na charakter poskytovanej investičnej služby
a)
pri jednotlivých predajoch, nákupoch a ostatných obchodoch porovnáva ponuky cien, prípadne doloží nevhodnosť či nemožnosť posúdenia viacerých ponúk,
b)
dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza riziku finančných strát,
c)
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
vypracuje obchodné a investičné zámery, ktoré sú podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operácií.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta alebo úradu hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti.
(8)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papiermi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je obchodník s cennými papiermi povinný odmietnuť.
(10)
Na účely odseku 9 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať obchodníkovi s cennými papiermi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.
(12)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu najmenej desať rokov od skončenia obchodu.
(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§73a
(1)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 3 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 3 písm. b).
(3)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a úradu na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§74 Primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať primeranosť vlastných zdrojov najmenej 8 %.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť udržiavanie primeranosti vlastných zdrojov konsolidovaného celku (§ 138), ktorý kontroluje.
(3)
Primeranosťou vlastných zdrojov sa rozumie pomer vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi k aktívam obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého a k trhovým rizikám.
(4)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod úroveň základného imania podľa § 54.
(5)
Na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, rizikové váhy, podrobnosti o výpočte vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a vlastných zdrojov konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti o výpočte aktív obchodníka s cennými papiermi a aktív konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti o výpočte trhových rizík obchodníkov s cennými papiermi, trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti o výpočte majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi, ako aj to, čo sa rozumie aktívami, pozíciami, majetkovou angažovanosťou, veľkou majetkovou angažovanosťou, obchodným portfóliom, neobchodným portfóliom, rezervami a rizikami a čo tvorí vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a čo tvorí vlastné zdroje konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku.
(6)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné zdroje nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho obchodnom pláne.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti
a)
neprekročila 20 % vlastných zdrojov voči
1.
materskej spoločnosti,
2.
dcérskej spoločnosti,
3.
skupine hospodársky spojených osôb,58i) ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti, alebo
4.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
b)
neprekročila 25 % vlastných zdrojov voči
1.
inej osobe,
2.
inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
3.
štátom a centrálnym bankám určeným podľa osobitného predpisu.58j)
(8)
Súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť 800 % jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 a 8 konsolidovaným celkom alebo subkonsolidovaným celkom, ktorý kontroluje.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže prekročiť obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 až 9, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
prekročenie sa týka pozícií zaradených do obchodného portfólia,
2.
pozície zaradené do neobchodného portfólia neprekračujú obmedzenia podľa odseku 7,
3.
prekročenie nespôsobí nedodržanie podmienky primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods.1.
(11)
Pozície v investičných nástrojoch zaradené do obchodného portfólia sa musia denne oceňovať trhovými cenami daného dňa; ak sa v daný deň s príslušným investičným nástrojom neobchodovalo, môže byť ocenený teoretickou cenou.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať iba hlavnú investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a nie je pri jej poskytovaní oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.
Obchodná dokumentácia
§75
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov. Záznamy v tomto denníku musia obsahovať najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo predávajúceho a kupujúceho, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt predávajúceho a kupujúceho, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo predávajúceho a kupujúceho; to neplatí ak bol pokyn realizovaný formou anonymného obchodu,
c)
ISIN cenného papiera alebo údaj identifikujúci iný investičný nástroj a počet kusov prevádzaných investičných nástrojov,
d)
cenu, za ktorú sa má investičný nástroj kúpiť alebo predať podľa pokynu klienta, alebo aspoň spôsob jej určenia, ak ju klient v pokyne neurčil, a cenu, za ktorú sa obchod uskutočnil,
e)
lehotu na obstaranie kúpy alebo predaja investičného nástroja a čas uskutočnenia kúpy alebo predaja investičného nástroja,
f)
dátum a čas, miesto prijatia pokynu a spôsob jeho odovzdania,
g)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával odborné obchodné činnosti súvisiace s uzavretým obchodom,
h)
pri nerealizovaných pokynov dôvod, prečo nebolo možno pokyn realizovať,
i)
výšku odplaty účtovanej za obstaranie prevodu a za poskytnutie s ním súvisiacich služieb,
j)
pri zaknihovaných cenných papierov pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa § 28,
k)
označenie burzy cenných papierov alebo iného miesta, na ktorom bol investičný nástroj kúpený alebo predaný.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane uvádzať vo svojom denníku aj údaje podľa odseku 1 o kúpe a predaji investičných nástrojov uskutočnených na vlastný účet aj bez pokynov klientov, zaznamenať pokyn klienta, a to aj keď nemá písomnú formu, a viesť záznamy o investičných službách poskytovaných klientom s týmito údajmi:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,
c)
druh poskytnutej alebo poskytovanej investičnej služby,
d)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou investičnou službou.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej desať rokov. Túto dokumentáciu je povinný poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb môže obchodník s cennými papiermi uchovávať aj v elektronickej forme.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§76
(1)
Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska60) platného k tomuto dňu.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť úradu audítora, ktorého výber schválila dozorná rada obchodníka s cennými papiermi, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný; v prípade obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, sa oznámenie vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Úrad je oprávnený do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť úradu nového audítora schváleného dozornou radou obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(7)
Audítor je povinný na písomné požiadanie úradu poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3.
Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi
§77
(1)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka predložiť ministerstvu a úradu správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa“).
(2)
Ročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii podľa § 123 ods. 1 písm. c) druhého až piateho bodu,
c)
údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.
(4)
Polročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa § 123 ods. 1 písm. c) druhého až piateho bodu za uplynulý polrok,
c)
opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní predkladať ministerstvu a úradu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 134. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní vypracovať a predkladať úradu výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní na vyžiadanie úradu predložiť podklady s cennými papiermi a podať vysvetlenie v ním určenej lehote.
§78
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s investičnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchody s týmito investičnými nástrojmi uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi.
(2)
V prípade zahraničného regulovaného trhu so sídlom mimo členského štátu sa povinnosť podľa odseku 1 uplatňuje len na obchody s investičnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovaný trh, ktorý je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie a identifikačné údaje investičného nástroja,
b)
dátum a čas uzatvorenia obchodu a predpokladaného vyrovnania obchodu,
c)
kurz alebo cenu a počet daného investičného nástroja.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak boli požadované údaje v rozsahu najmenej podľa odseku 3 poskytnuté úradu burzou cenných papierov, zahraničnou burzou cenných papierov alebo zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uchovávať údaje podľa odseku 3 najmenej desať rokov. Tieto údaje je povinný poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
§79
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce znížiť svoj podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55) musí o tejto skutočnosti písomne informovať úrad.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať úrad o každej zmene na jeho základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi pod 50 %, 33 % , 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť ministerstvu a úradu do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov.

PIATA ČASŤ | GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

§80
(1)
Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade s týmto zákonom.
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)
§81
(1)
Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a tvoriace záväzok obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi voči klientovi, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov a investičných nástrojov, ak klientom je
a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,
6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.
(2)
Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj
a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom investičných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)
(5)
Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
§82
(1)
Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý
a)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom,
b)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klientskym majetkom, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 86 ods. 3.
(2)
Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné investičné nástroje prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 1, ktoré je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi schopný vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.
§83 Účasť na ochrane klientov
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelil úrad povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu.
(2)
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak klientsky majetok prijatý ich pobočkami
a)
nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, alebo
b)
je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento zákon.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi je chránený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť klientsky majetok, a to podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany klientov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy.73) Tým nie je dotknuté ustanovenie § 98 tohto zákona.
(8)
Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)
§83a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, predaja podniku alebo časti podniku obchodníka s cennými papiermi zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo z iného dôvodu má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sám alebo jeho právny nástupca poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany klientov v inom štáte podľa § 83 ods. 2 a 3, je povinný v záujme ochrany klientov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany klientského majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre klientov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov a o dôsledkoch tejto zmeny pre klientov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov,
b)
o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov bude zabezpečovať ochranu klientského majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi, najmä presné označenie tohto systému ochrany klientov, pravidlá ochrany klientského majetku v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas poskytovania investičných služieb na území Slovenskej republiky.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 povinný
a)
písomne oznámiť fondu a úradu presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany klientov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku v porovnaní s ochranou klientskeho majetku podľa tohto zákona,
b)
písomne uzavrieť s každým klientom, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, osobitnú zmluvu, ktorou sa upravia dôsledky vyplývajúce pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov; ak sa klient rozhodne vybrať svoj klientsky majetok alebo previesť ho inde, obchodník s cennými papiermi je povinný umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1,
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, alebo
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 sa na obchodníka s cennými papiermi nevzťahuje prvý bod a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške z celkovej hodnoty 1,5 % všetkých klientských majetkov chránených podľa tohto zákona.
(4)
Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou na zmenu účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona.
(5)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tohto obchodníka s cennými papiermi v orgánoch fondu.
(6)
Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 66, pričom sa nezúčastňoval ani sa nezúčastňuje na ochrane klientskeho majetku podľa tohto zákona.
§84 Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Výška vstupného príspevku je
a)
5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie sú pri poskytovaní investičných služieb oprávnení nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d),
c)
70 000 Sk pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Výška vstupného príspevku Národnej banky Slovenska je 10 000 000 Sk.
(7)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby, najmenej však 2 500 Sk,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.
(8)
Fond určuje ročný príspevok za rovnakých podmienok pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7. Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodniť niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7.
(9)
Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.
(10)
Výšku mimoriadneho príspevku určuje úrad pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovným klientom za poskytované investičné služby za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len po prerokovaní v rade fondu.
§85
(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 7.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 1 až 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Úrad stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, úrad postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. f).
§86
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť záväzky voči klientom počas 48 hodín, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň úradu a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(2)
Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).
(3)
Úrad vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Úrad môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.
(5)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.76)
(6)
Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 úrad doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.
(7)
Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.
(8)
Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo investičného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.
§87 Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)
Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v slovenskej mene a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške 90 % z klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Ustanovením tohto odseku nie je dotknuté ustanovenie § 169.
(3)
Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok toho istého klienta u jedného obchodníka s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klientskych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s inými klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klientskom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupnému klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
(4)
Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vyplývajú zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo z osobitných právnych predpisov79) vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(5)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci záznam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.81)
(6)
Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho investičný nástroj nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s investičným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady podľa osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci klientovi alebo inej osobe, ak jej na investičný nástroj klienta alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(7)
Náhrada nepatrí za premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiadať od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto osôb.
(8)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi, ďalší zamestnanci obchodníka s cennými papiermi určení stanovami obchodníka s cennými papiermi a prokurista obchodníka s cennými papiermi,
b)
členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,
h)
audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,
i)
člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
j)
vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
(9)
Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí
a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom,
b)
nadobudli investičné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.
(10)
Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom.
(11)
Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať do fondu v súlade s týmto zákonom.
(12)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§88 Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bez zbytočného odkladu obchodníkovi s cennými papiermi.
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom úradu vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b).
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel poverí. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5)
Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o nároku na investičný nástroj alebo peňažné prostriedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca klienta musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na tomto doklade musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Totožnosť klienta, zástupcu alebo ich splnomocnenca sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom84) alebo
b)
platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za investičné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8)
Výška náhrady za klientsky majetok tvorený investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa investičné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými podľa § 82 ods. 1.
(9)
Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných alebo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do jedného roka, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(10)
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 a § 87 ods. 3 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi s nedostupným klientským majetkom, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
(11)
Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú podľa tohto zákona a všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 90 ods. 3) potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
§89 Vznik a zánik niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, ktorú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká pohľadávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady podľa § 87.
(2)
Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého nedostupný klientsky majetok vyplatil náhrady fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o ručení.
(4)
Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vzťahu k investičnému nástroju, v ktorých sa uvádza výška záväzku.
(5)
Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa klientsky majetok stal nedostupným, uhradenie tej časti klientského majetku, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
(6)
Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok, ochrany a domáhania sa práv fondu voči klientom, obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov87b) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje klientov obchodníkov s cennými papiermi, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 87 ods. 7, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok; pritom fond je oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 81, 87, 88 a 90.
(7)
Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.58e) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 6 aj osoby, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1.
(8)
Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 6. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany vkladov alebo investícií v členských štátoch.
§90 Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)
Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou predtým, ako sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným. Fond nemôže žiadať údaje, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať. Ak sa obchodník s cennými papiermi stal neschopným uhrádzať záväzky klientom z klientskeho majetku, je povinný neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o investičných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom úradu aj vlastným zisťovaním u obchodníka s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať, môže požiadať o ich preverenie úrad.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad a ich zmeny po predchádzajúcom súhlase úradu, ktoré musia obsahovať podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich pokynov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.
(5)
Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné investičné nástroje uschované, spravované, obhospodarované alebo držané obchodníkom s cennými papiermi uchováva fond alebo ním poverená osoba v súlade s osobitným predpismi.88)
(6)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,
c)
uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a úradu vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany klientov.
(7)
Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 6 písm. c).
(8)
Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s úradom, Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany vkladov a investícií v iných štátoch. Sprístupniť osobné údaje možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom58f) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§91 Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja cenných papierov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ďalej len „štátne cenné papiere“), nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,
e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
(2)
Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte.
(3)
Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska, banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.
(4)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.
(5)
Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za investičné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)
(8)
Účtovnú závierku fondu overuje audítor.
§92 Orgány fondu
Orgány fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
prezídium fondu,
c)
dozorná rada fondu.
§93 Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Jej funkčné obdobie je štvorročné.
(3)
Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií, jedným členom rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva rada úradu. Ďalších štyroch členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83, na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené do fondu podľa § 84 ods. 7. O priebehu schôdze zástupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsledku voľby členov rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.
(4)
Za výkon funkcie člena rady fondu nepatrí odmena. Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(5)
Rada fondu
a)
volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b)
volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,
c)
volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,
e)
schvaľuje stanovy fondu,
f)
schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 5 písm. e),
g)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá úradu,
i)
rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j)
schvaľuje použitie zdrojov fondu,
k)
určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
l)
schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok,
m)
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
n)
schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fondu.
§94 Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí a odvoláva rada fondu.
(2)
Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
(3)
Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene fondu, na platnosť písomných právnych úkonov sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fondu. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu, a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
§95 Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu má siedmich členov, jej funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií zo zamestnancov ministerstva, jedným členom dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, a dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva rada úradu.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.
(5)
Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.
(6)
Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o nakladaní s jeho zdrojmi.
(7)
Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a úradu o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.
(8)
Za výkon funkcie člena dozornej rady fondu nepatrí odmena. Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
§96 Kancelária fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.
§97 Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium fondu.
§98 Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi
Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať investičné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené úradom.23)

ŠIESTA ČASŤ | CENTRÁLNY DEPOZITÁR

§99
(1)
Centrálny depozitár je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, pre ktorú platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Premena formy centrálneho depozitára sa zakazuje.
(2)
Základné imanie centrálneho depozitára je najmenej 250 000 000 Sk.
(3)
Centrálny depozitár
a)
eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4) a s výnimkou zaknihovaných podielových listov otvorených podielových fondov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu,
b)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
eviduje zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a na klientskych účtoch členov,
d)
eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e)
prideľuje, mení a ruší ISIN,
f)
poskytuje služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa odseku 4,
g)
zabezpečuje a organizuje systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c),
h)
zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,
i)
vedie zoznamy akcionárov89) pri listinných akciách na meno,
j)
eviduje ďalšie údaje, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon.
(4)
Centrálny depozitár môže okrem činností uvedených v odseku 3
a)
zabezpečovať splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta,
b)
uschovávať a spravovať jeden investičný nástroj alebo niekoľko investičných nástrojov na základe zmluvy podľa § 39 alebo 41,
c)
prenajímať bezpečnostné schránky,
d)
poskytovať úvery alebo pôžičky klientovi na účel vykonania obchodu klienta s investičnými nástrojmi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona,15)
e)
zriaďovať klientsky účet u iných centrálnych depozitárov alebo u centrálnych depozitárov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a poskytovať s tým súvisiace služby,
f)
zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa tohto zákona.
(5)
Činnosti uvedené v odseku 4 môže centrálny depozitár vykonávať, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Povolenie na výkon činnosti podľa odseku 3 písm. e) môže byť udelené len jednému centrálnemu depozitárovi. Na centrálneho depozitára, ktorý nemá v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára uvedenú činnosť podľa odseku 3 písm. e), sa ustanovenie odseku 3 písm. e) nevzťahuje.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je centrálnym depozitárom podľa tohto zákona, nesmie vykonávať činnosti uvedené v odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Činnosti uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára vykonáva centrálny depozitár za odplatu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
(9)
Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(10)
Zakladateľmi centrálneho depozitára môžu byť len ministerstvo, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, správcovská spoločnosť, iný centrálny depozitár alebo burza cenných papierov a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(11)
Centrálny depozitár je povinný vydať zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby a formy sa zakazuje. Centrálny depozitár nesmie vydávať prioritné akcie ani zamestnanecké akcie.90)
(12)
Akcionárom centrálneho depozitára môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom centrálneho depozitára.
(13)
Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 71 a § 73 ods. 9 a 10.
(14)
Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(15)
Účastníkmi systému vyrovnania podľa odseku 3 písm. h) je centrálny depozitár, členovia a ďalšie právnické osoby určené prevádzkovým poriadkom.
(16)
Úrad poskytuje krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania. Úrad informuje komisiu o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.
§100 Povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára
(1)
Na vznik a činnosť centrálneho depozitára treba povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Toto povolenia sa udeľuje na žiadosť zakladateľov centrálneho depozitára, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 250 000 000 Sk,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov centrálneho depozitára,
c)
vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a hlasovacích právach,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristu a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári,
g)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami podľa písmena f),
h)
schopnosť akcionárov zakladajúcich centrálny depozitár preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu centrálneho depozitára,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúceho centrálneho depozitára a identifikačné číslo, ak už mu bolo pridelené,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára, a ich podiel na základnom imaní centrálneho depozitára,
c)
výšku základného imania budúceho centrálneho depozitára,
d)
návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár vykonávať svoje činnosti,
e)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,
g)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov centrálneho depozitára,
c)
návrh prevádzkového poriadku centrálneho depozitára (ďalej len „prevádzkový poriadok“),
d)
návrh organizačnej štruktúry centrálneho depozitára,
e)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia tejto žiadosti a jej príloh vo vzťahu k navrhovanému rozsahu činností centrálneho depozitára.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(8)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Za vhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne a bezpečné vykonávanie činnosti centrálneho depozitára.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(11)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za prokuristu centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.
(12)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena dozornej rady centrálneho depozitára a za osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(13)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(14)
Na žiadosť centrálneho depozitára možno rozhodnutím úradu povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu tohto povolenia sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 13.
(15)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. a) a b).
(16)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. d), ak tieto môžu ovplyvniť jeho spôsobilosť vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§101
(1)
Centrálny depozitár nesmie splynúť s inou osobou ani sa rozdeliť. Zakazuje sa predaj centrálneho depozitára alebo jeho časti.33) Centrálny depozitár sa nesmie zlúčiť s inou osobou, ako je centrálny depozitár alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, s obdobným predmetom činnosti. Na takéto zlúčenie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 102.
(2)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára, môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti s likvidáciou až po udelení predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 102. Akciová spoločnosť, ktorej úrad udelil predchádzajúci súhlas na zrušenie podľa § 102, je povinná vrátiť povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
§102 Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby,
c)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára,
d)
rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára,
e)
zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
f)
zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. c), f) g) a h) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. e). Podmienkou na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. d) je preukázanie, že evidenciu podľa § 99 ods. 3 prevezme a výkon činnosti centrálneho depozitára podľa tohto zákona zabezpečí iný centrálny depozitár najneskôr ku dňu zrušenia žiadateľa. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. a). Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby, ktoré nadobúdajú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až f) podáva centrálny depozitár.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť na písomné požiadanie úradu v ním určenej lehote požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o majiteľoch podielov na základnom imaní akcionárov centrálneho depozitára a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(7)
Osoba, ktorá sa chce vzdať svojho podielu na základnom imaní centrálneho depozitára alebo na hlasovacích právach v centrálnom depozitári, je povinná tento zámer, ako aj skutočnosť, že centrálny depozitár prestane byť jej dcérskou spoločnosťou, vopred písomne oznámiť úradu.
(8)
Centrálny depozitár je povinný
a)
na požiadanie písomne informovať úrad o akcionároch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaždení centrálneho depozitára vykonávali hlasovacie práva,
b)
písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 7 bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie,
c)
písomne informovať úrad o skutočnostiach nasvedčujúcich, že člen porušuje tento zákon alebo osobitné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti centrálneho depozitára.
(9)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.
§103 Prevádzkový poriadok
(1)
Prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob pri vykonávaní činností podľa § 99 ods. 3 a 4 a obsahuje zoznam poskytovaných služieb, ktoré má centrálny depozitár uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(2)
Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postupy vydávania, zmeny náležitostí cenných papierov a zániku cenných papierov, spôsob a postup zmeny podoby cenných papierov, spôsob a postup podávania príkazov na pozastavenia práva nakladať podľa § 28, spôsob a postup registrácie záložného práva na cenné papiere, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientskych účtov členov,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod cenných papierov,
d)
spôsob a postup na podávanie príkazov na registráciu pozastavenie práva nakladať,
e)
spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (§ 53),
f)
pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom člen vykonáva činnosti člena,
g)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby,
h)
pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcií členovi za nedodržiavanie prevádzkového poriadku,
i)
spôsob a postup prideľovania, zmeny a rušenia ISIN,
j)
spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3,
k)
spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,
l)
pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov s cennými papiermi,
m)
určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s cennými papiermi,
n)
určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi vrátane určenia okamihu začiatku vyrovnania ako okamihu, od ktorého príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu,
o)
pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
p)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach centrálneho depozitára uvedených v povolení na výkon činnosti centrálneho depozitára.
(3)
Predstavenstvo centrálneho depozitára je povinné predložiť úradu na schválenie návrh prevádzkového poriadku a jeho zmien.
(4)
Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom schválenia úradom. Ak úrad nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené.
(5)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(6)
Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv.
§104 Člen
(1)
Členom môže byť
a)
obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 54, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65,
d)
Národná banka Slovenska,
e)
iný centrálny depozitár,
f)
zahraničný centrálny depozitár.
(2)
Člen vykonáva tieto činnosti:
a)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov týkajú,
b)
eviduje údaje podľa § 99 ods. 3 písm. d) na účtoch majiteľov,
c)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena,
d)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,
e)
podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
(3)
Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.
(4)
Člen môže podávať príkazy na prevod zaknihovaného cenného papiera a na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je bezúhonná, ovláda spôsob podávania príkazov, pozná prevádzkový poriadok a centrálny depozitár jej spôsobilosť na podávanie príkazov osvedčil spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku.
(5)
Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností centrálneho depozitára podľa tohto zákona. Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára bez zbytočného odkladu poskytnúť tieto údaje. Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.
(6)
Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností člena podľa tohto zákona. Centrálny depozitár je povinný na požiadanie člena bez zbytočného odkladu tieto údaje poskytnúť.
(7)
Ak úrad odňal členovi povolenie na poskytovanie investičných služieb, táto osoba prestáva byť členom potom, čo úrad takúto skutočnosť centrálnemu depozitárovi oznámil.
(8)
Členstvo udeľuje na žiadosť centrálny depozitár. Podmienkou na udelenie členstva centrálnym depozitárom je udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 70 ods. 1 písm. g) a preukázanie splnenia pravidiel prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h). Udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 70 ods. 1 písm. g) sa nevyžaduje u osôb podľa odseku 1 písm. d) až f).
(9)
Ak člen nedodržiava prevádzkový poriadok, môže mu centrálny depozitár pozastaviť alebo odňať členstvo. Centrálny depozitár môže členovi pozastaviť členstvo v centrálnom depozitári najdlhšie na jeden rok. Centrálny depozitár je povinný odňatie alebo pozastavenie členstva bez zbytočného odkladu oznámiť úradu.
§105 Účet majiteľa
(1)
Účet majiteľa obsahuje
a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)
Centrálny depozitár zriadi pre každého člena účet majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mu udelí členstvo. Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky a inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na žiadosť člena.
(3)
Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže na ich žiadosť zriadiť účet majiteľa len člen. Člen zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
(4)
Číselné označenie účtu majiteľa centrálny depozitár oznámi iba členovi, ktorému takýto účet zriadil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majiteľa. Číselné označenie účtu majiteľa vedeného členom oznámi člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majiteľa.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.
(7)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena. Člen je povinný odovzdať majiteľovi takéhoto účtu výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak. Člen je povinný odovzdať majiteľovi účtu výpis z účtu majiteľa bezodkladne potom, čo majiteľ tohto účtu o to požiada.
(8)
Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa
a)
podľa zmluvy; v tomto prípade spôsob a postup evidencie upraví prevádzkový poriadok,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)
Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.
§106 Klientsky účet člena
(1)
Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje. Klientsky účet člena nie je účtom podľa § 105.
(2)
Klientsky účet člena obsahuje
a)
číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.
(3)
Centrálny depozitár zriadi členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.
(4)
Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(7)
Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
§107 Register emitenta
(1)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.
(2)
Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
(3)
Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta obsahuje
a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. b) a c), ak je cenný papier evidovaný na účte vedenom centrálnym depozitárom; obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, údaje o jednotlivých cenných papieroch podľa § 105 ods. 1 písm. c) bodov 1 a 2 a podľa § 106 ods. 2 písm. c) bodu 3, ak sú údaje o cenných papieroch evidované na klientskom účte člena,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
d)
na žiadosť emitenta alebo osoby zabezpečujúcej pre emitenta výplatu menovitej hodnoty a výnosov z cenných papierov v rozsahu doplnenom o údaje potrebné na identifikáciu ich majiteľov a ich záložných veriteľov na účely výplaty menovitej hodnoty a výnosov z cenných papierov alebo na účely organizácie valného zhromaždenia emitenta.
(6)
Ak centrálny depozitár eviduje údaje o majiteľoch cenných papierov príslušného emitenta na účtoch majiteľov vedených centrálnym depozitárom, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie majiteľov cenných papierov s uvedením ich
1.
obchodného mena alebo názvu, ak sú právnickými osobami, alebo mena a priezviska, ak sú fyzickými osobami,
2.
identifikačného čísla alebo rodného čísla,
3.
sídla, ak sú právnickými osobami, alebo trvalého pobytu, ak sú fyzickými osobami,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na účtoch týchto majiteľov.
(7)
Ak centrálny depozitár eviduje cenné papiere príslušného emitenta na klientskych účtoch vedených členmi, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné mená, identifikačné čísla a sídla členov,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na týchto klientskych účtoch.
(8)
Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.
(9)
Emitent zaknihovaných akcií na meno môže požiadať centrálny depozitár o vedenie zoznamu akcionárov.89)
(10)
Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno vykoná zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta.
(11)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
(12)
Centrálny depozitár vykonáva činnosti súvisiace s vedením zoznamu akcionárov89) na základe zmluvy s emitentom akcií na meno. Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.
§107a Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)
Od okamihu prijatia príkazu na registráciu prevodu nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.
(2)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu účastníka systému vyrovnania vedeného v tomto systéme vyrovnania na splnenie záväzkov účastníka systému vyrovnania vyplývajúcich z jeho účasti v systéme vyrovnania v deň vyhlásenia konkurzu.
(3)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknutá povinnosť systému vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané v deň vyhlásenia konkurzu, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu známe a účastníci systému vyrovnania, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu nebolo známe, a to ani z oznámení podľa odsekov 7 a 8.
(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania sa zakazuje.
(5)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(6)
Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov a sú z neho vylúčené. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.
(7)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto systému vyrovnania.
(8)
Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.
(9)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.
§108 Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)
Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(2)
Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa alebo centrálneho depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(3)
Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny depozitár a člen povinní viesť dokumentáciu.
(4)
Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena alebo v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa alebo registra s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(5)
Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(6)
Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty majiteľa vedie.
(8)
Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.
§109 Utajované skutočnosti
(1)
Údaje v evidencii centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d) alebo člena podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) sú centrálny depozitár a člen povinní utajovať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny depozitár alebo člen údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
§110
(1)
Centrálny depozitár je povinný podať informáciu o utajovaných skutočnostiach podľa § 109 ods. 1
a)
právnickej osobe vykonávajúcej dohľad na účely podľa osobitného zákona,20)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu alebo devízovej kontroly,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,
g)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
h)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.97)
i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.
(2)
Na účely podľa odseku 1 a na účely podľa § 107 ods. 8 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa.
(3)
Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.
(4)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. b) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.
(5)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
§110a
(1)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§111 Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)
Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie,
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
(2)
Centrálny depozitár je povinný údaje podľa odseku 1 poskytnúť burze cenných papierov, Národnej banke Slovenska a členom najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.
(3)
Centrálny depozitár a člen sú povinní každý pracovný deň uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov, najmä
a)
obchodné meno emitenta, druh cenného papiera a ISIN,
b)
počet prevedených kusov cenného papiera pri každej emisii,
c)
priemernú cenu pri každej emisii, pri ktorej boli prevedené cenné papiere.

SIEDMA ČASŤ | OCHRANA FINANČNÉHO TRHU

§112
(1)
Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cenných papierov nesmie používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov, najmä ponúkať výhody, ktorých splnenie nemôže zaručiť alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením týchto povinností. Ustanovenia Obchodného zákonníka o nekalej súťaži nie sú dotknuté.
(2)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov je povinný do siedmich dní odo dňa účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho voľbe do týchto orgánov oznámiť úradu, burze cenných papierov a emitentovi údaje o majetkovom podiele v iných obchodných spoločnostiach a o členstve v orgánoch iných obchodných spoločností. Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu je tiež povinný oznámiť každú zmenu týchto údajov v lehote do siedmich dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(3)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov (ďalej len „kótované akcie“) je okrem údajov podľa odseku 2 povinný oznámiť úradu, burze cenných papierov a emitentovi údaje o zmene jeho podielu na základnom imaní emitenta v lehote do troch dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(4)
Burza cenných papierov je povinná bez zbytočného odkladu uverejniť informáciu podľa odseku 3.
§113 Oznamovacia povinnosť
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne podiel na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných akcií, ktorý predstavuje viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií, je povinná do troch pracovných dní nasledujúcich po dni nadobudnutia týchto akcií písomne oznámiť emitentovi, centrálnemu depozitárovi a úradu prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; to platí aj v prípade, ak podiel klesne pod uvedené limity. Rovnakú povinnosť majú právnické osoby a fyzické osoby konajúce v zhode.55)
(2)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta sa určí ako pomer súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ktoré má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vo svojom majetku, k súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo. Hlasovacie právo spojené s dočasným listom prijatým na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov sa považuje za hlasovacie právo spojené s akciou, ktorú dočasný list nahrádza. Na účely tohto zákona sa prioritné akcie, pri ktorých stanovy vylučujú hlasovacie právo, považujú za akcie, s ktorými hlasovacie právo spojené nie je, a to aj v prípadoch, keď podľa osobitného zákona98) hlasovacie právo dočasne nadobúdajú.
(3)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa zvyšuje o hlasy, ktoré
a)
je táto fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená vykonávať vo vlastnom mene, ale na účet ich majiteľa,
b)
sú držané treťou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, s ktorou táto právnická osoba alebo fyzická osoba uzavrela písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý spoločný postup riadenia emitenta podľa odseku 1 prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv,
c)
sú vykonávané majiteľom akcií na pokyn a v prospech tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa zmluvy o výkone hlasovacích práv,
d)
môže nadobudnúť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 alebo osoba uvedená v písmenách a) až c) v súlade so zmluvou na základe jednostranného prejavu vôle; v tomto prípade sa lehota podľa odseku 1, počíta odo dňa uzavretia zmluvy,
e)
je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená vykonávať na základe zmluvy o správe akcií alebo uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia a ak jej majiteľ akcií neudelil pokyny týkajúce sa hlasovania.
(4)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa znižuje o hlasy, ktoré je oprávnená vykonávať
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 na účet inej osoby, ako je osoba ňou priamo alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba ju ovládajúca,
b)
iná osoba na základe zmluvy o správe akcií alebo zmluvy o uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia, pričom nie je viazaná pokynmi právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1.
(5)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
tieto údaje o osobe podľa odseku 1:
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; u zahraničnej fyzickej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a ISIN kótovaných akcií emitenta, v ktorom má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 podiel na hlasovacích právach podľa odseku 1,
c)
výšku podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta podľa písmena b),
d)
štruktúru podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta určenú podľa odsekov 2 až 4,
e)
výšku podielu jednotlivých osôb konajúcich v zhode na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných cenných papierov, ak majú povinnosť podľa odseku 1 fyzické osoby alebo právnické osoby konajúce v zhode,55)
f)
deň, keď právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 vznikla povinnosť podľa odseku 1.
Za osoby konajúce v zhode55) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 jedna z nich; túto skutočnosť uvedie v oznámení podľa odseku 1.
(6)
Centrálny depozitár je povinný uverejniť údaje podľa odseku 5, s výnimkou rodného čísla alebo dátumu narodenia fyzickej osoby, v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je v omeškaní so splnením povinnosti podľa odseku 1, nesmie po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla. Pri prekročení podielu, pri ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie táto právnická osoba alebo fyzická osoba po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla nad podiel, ktorého prekročenie už oznámila.
§114 Ponuka na prevzatie
(1)
Ponuka na prevzatie (ďalej len „ponuka“) je verejný prísľub99) na nadobudnutie podielu na kótovaných akciách, s ktorými je spojené hlasovacie právo, alebo všetkých kótovaných akcií vydaných jednou akciovou spoločnosťou (ďalej len „cieľová spoločnosť“), s ktorými je spojené hlasovacie právo, alebo dočasných listov, ktoré nahrádzajú takéto akcie, alebo iných cenných papierov,100) s ktorými je spojené právo nadobudnúť takéto akcie (ďalej len „majetkové cenné papiere“), a to kúpou alebo výmenou za iné cenné papiere.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že urobí ponuku alebo ktorej vznikla povinnosť urobiť ponuku (ďalej len „navrhovateľ“), je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predstavenstvu cieľovej spoločnosti a úradu a toto rozhodnutie alebo skutočnosti, na ktorých základe navrhovateľovi vznikla povinnosť urobiť ponuku, uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(3)
Navrhovateľ je povinný do desiatich dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia o tom, že urobí ponuku, alebo skutočností, na ktorých základe mu vznikla povinnosť urobiť ponuku, predložiť písomný návrh ponuky úradu. Ak je navrhovateľom cudzozemec alebo osoba s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ktorá sa zdržuje v zahraničí, je povinná spolu s návrhom ponuky písomne oznámiť úradu meno, priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov, trvalý pobyt alebo sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je splnomocnená na preberanie rozhodnutí a iných písomností úradu.
(4)
Pred schválením ponuky úradom nesmie navrhovateľ túto ponuku uverejniť.
(5)
Návrh ponuky, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, úrad v lehote siedmich pracovných dní odo dňa jej doručenia zamietne. Úrad môže do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného návrhu ponuky uložiť navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky. Ak úrad uloží navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky, určí navrhovateľovi lehotu na jej doplnenie a opätovné predloženie; táto lehota nemôže byť dlhšia ako desať dní. Po opätovnom predložení návrhu ponuky začína plynúť nová päťdňová lehota na vydanie rozhodnutia úradom.
(6)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odsekov 4 a 5 sa nemožno odvolať. Ak úrad v lehote podľa odseku 5 nedoručí navrhovateľovi rozhodnutie, ktorým vykonanie ponuky zamietol alebo ktorým uložil navrhovateľovi povinnosť doplniť údaje v návrhu ponuky alebo rozhodnutie, ktorým návrh ponuky schválil, platí, že návrh ponuky bol schválený.
(7)
Návrh ponuky obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo navrhovateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, ak je fyzickou osobou; ak navrhovateľ koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, aj obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, na ktorej účet navrhovateľ koná,
b)
obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti,
c)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstará nadobudnutie majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti na základe ponuky na prevzatie,
d)
lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 60 kalendárnych dní; lehota začína plynúť dňom zverejnenia ponuky na prevzatie,
e)
obchodné meno alebo meno a priezvisko a sídlo alebo trvalý pobyt emitenta majetkových cenných papierov, na ktoré sa ponuka vzťahuje, ich druh, formu a ISIN,
f)
určenie počtu majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť; v ponuke možno stanoviť maximálnu menovitú hodnotu alebo maximálny počet majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, alebo podmienku minimálneho počtu majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť,
g)
uvedenie počtu, prípadne druhu alebo formy majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti, ktoré má navrhovateľ v majetku a s ktorými sú spojené hlasovacie práva, vrátane akcií, ktoré majú v majetku osoby blízke, ovládané a ovládajúce osoby, osoby konajúce v zhode, a času nadobudnutia majetkových cenných papierov a ich nadobúdaciu cenu, údaja o predaji majetkových cenných papierov týmito osobami v posledných 12 mesiacoch,
h)
určenie ceny za jeden majetkový cenný papier rovnakého druhu a formy; ak sa majú majetkové cenné papiere previesť výmenou za iné cenné papiere, určenie týchto cenných papierov a ich výmenný pomer za akcie a metódy použité na určenie ceny alebo výmenného pomeru; cena alebo výmenný pomer zastupiteľných majetkových cenných papierov pre všetky právnické osoby a fyzické osoby prijímajúce ponuku musia byť stanovené rovnako,
i)
zdroje a spôsob financovania záväzkov vyplývajúcich z ponuky a prípadné predpokladané zadlženie navrhovateľa alebo cieľovej spoločnosti v súvislosti s ponukou,
j)
spôsob, akým možno prijať ponuku na prevod majetkových cenných papierov, spôsob uzatvorenia zmluvy o prevode majetkových cenných papierov a spôsob a podmienky zaplatenia kúpnej ceny alebo výmeny majetkových cenných papierov za iné cenné papiere,
k)
ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti týkajúce sa najmä použitia majetku cieľovej spoločnosti a zachovania jej činnosti, prípadnej reorganizácie cieľovej spoločnosti a spoločností ovládaných cieľovou spoločnosťou, zmien v štatutárnom a dozornom orgáne cieľovej spoločnosti, zamestnanosti, prípadných zámerov, ak ide o účasť zamestnancov na zisku alebo riadení cieľovej spoločnosti, zamýšľaných zmien stanov cieľovej spoločnosti,
l)
ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie majiteľov akcií cieľovej spoločnosti o prijatí ponuky na prevzatie.
(8)
Podmienky ponuky na prevzatie musia byť pre všetkých majiteľov zastupiteľných majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti rovnaké.
(9)
Navrhovateľ ponuky na prevzatie musí poskytnúť majiteľom akcií cieľovej spoločnosti dostatok informácií potrebných na rozhodnutie majiteľov akcií cieľovej spoločnosti o prijatí ponuky. Navrhovateľ musí vypracovať informácie s odbornou starostlivosťou a nesmie uviesť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
(10)
Navrhovateľ ponuky je po vyhlásení ponuky povinný najmenej raz týždenne zverejňovať stav svojho podielu v cieľovej spoločnosti a údaje o vývoji ponuky, najmä počet a menovitú hodnotu majetkových cenných papierov ponúknutých v rámci ponuky.
(11)
Ak navrhovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, je povinný poveriť obstaraním nadobudnutia majetkových cenných papierov na základe ponuky obchodníka s cennými papiermi.
(12)
Ponuku schválenú úradom navrhovateľ doručí predstavenstvu cieľovej spoločnosti a následne uverejní v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(13)
Ponuku možno odvolať, len ak je to v nej výslovne uvedené, a to najneskôr dovtedy, kým nebude ponuka prijatá prvým záujemcom spôsobom určeným v ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak. Účinky odvolania ponuky nastávajú jeho zverejnením v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(14)
Navrhovateľ môže po zverejnení ponuky najneskôr do začiatku plynutia posledného týždňa lehoty jej platnosti ponuku zmeniť. Zmena ponuky podlieha schváleniu úradu, ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú primerane. Účinky zmien ponuky nastávajú ich zverejnením v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. V prípade zmeny ponuky sa predlžuje lehota jej platnosti o jeden týždeň odo dňa jej zverejnenia.
(15)
Úrad môže opakovanú zmenu ponuky zakázať, ak by opakované zmeny ponuky mohli viesť k negatívnemu ovplyvneniu činnosti cieľovej spoločnosti alebo trhu s cennými papiermi.
(16)
Zmeny ponuky nesmú zhoršovať podmienky, za ktorých sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti. Zmeny ponuky sa vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré prijali ponuku pred zverejnením jej zmeny. Záujemca, ktorý prijal ponuku pred zverejnením jej zmeny, môže do uplynutia lehoty platnosti ponuky odvolať svoje prijatie pôvodnej ponuky.
(17)
Po uplynutí lehoty záväznosti ponuky uverejní navrhovateľ výsledky ponuky spôsobom určeným na zverejnenie ponuky.
(18)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o podmienkach ponuky a o náležitostiach návrhu ponuky podľa odseku 7.
§115
(1)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti, dozorná rada cieľovej spoločnosti a členovia výkonných orgánov cieľovej spoločnosti nesmú robiť žiadne opatrenia a úkony, ktoré sú spôsobilé zabrániť akcionárom cieľovej spoločnosti v možnosti prijať so znalosťou veci slobodné rozhodnutie o prijatí ponuky.
(2)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti nesmie v čase od zverejnenia ponuky do zverejnenia výsledkov ponuky rozhodnúť o zvýšení základného imania alebo vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné právo na upísanie akcií cieľovej spoločnosti alebo akcií, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie cieľovej spoločnosti, o kúpe vlastných akcií cieľovej spoločnosti, zaviazať cieľovú spoločnosť na plnenie bez primeranej protihodnoty a uskutočniť právne úkony, v ktorých dôsledku sa podstatne zmenia majetkové pomery cieľovej spoločnosti.
§116
(1)
Majetkové cenné papiere jednej cieľovej spoločnosti môžu byť súčasne predmetom viacerých ponúk na prevzatie (ďalej len „konkurenčná ponuka“). Na konkurenčnú ponuku sa použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôžu uskutočniť osoby konajúce v zhode55) s osobou, ktorej ponuka bola zverejnená, a ak lehota jej platnosti neuplynula.
(3)
Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, predlžuje sa lehota záväznosti pôvodnej ponuky až do uplynutia lehoty záväznosti konkurenčnej ponuky, najviac však o desať dní, ak navrhovateľ pôvodnej ponuky túto neodvolá, ustanovenie § 114 ods. 13 prvá veta sa nepoužije. Navrhovateľ pôvodnej ponuky je povinný do troch dní od vyhlásenia konkurenčnej ponuky uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy informáciu o predĺžení lehoty záväznosti ponuky, prípadne rozhodnutie o odvolaní ponuky a oznámiť tieto skutočnosti úradu. Odvolanie ponuky zároveň písomne oznámi všetkým navrhovateľovi známym osobám, ktoré prijali ponuku pred jej odvolaním spolu s odôvodnením, prečo bola ponuka odvolaná.
(4)
Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, môžu majitelia majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti kedykoľvek v lehote platnosti pôvodnej ponuky predĺženej podľa odseku 3 odvolať svoje prijatie pôvodnej ponuky, pričom za to nemôžu byť zo strany navrhovateľa pôvodnej ponuky sankcionovaní.
(5)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti je povinné vyhlasovateľa ponuky po doručení konkurenčnej ponuky bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať.
§117
Navrhovateľ a cieľová spoločnosť, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na ponuke, sú povinné správať sa tak, aby v dôsledku ponuky nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi. Navrhovateľ nesmie po zverejnení rozhodnutia o tom, že urobí ponuku alebo po zverejnení skutočností, na ktorých základe mu vznikla povinnosť urobiť ponuku (§ 114 ods. 2), nadobúdať majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti okrem nadobudnutia na základe ponuky.
Povinná ponuka na prevzatie
§118
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo osoby konajúce v zhode,55) ktorých podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií dosiahne alebo presiahne 33 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti, sú povinné uskutočniť ponuku podľa § 114 na kúpu všetkých kótovaných akcií tejto akciovej spoločnosti (ďalej len „povinná ponuka“). Rovnakú povinnosť majú tieto osoby, ak ich podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií dosiahne alebo presiahne 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti. Na určenie podielu na hlasovacích právach sa použijú ustanovenia osobitného zákona.101)
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára v prípade, že tento akcionár povinnosť podľa odseku 1 splnil,
b)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie dedením,
c)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie postupom podľa osobitného zákona,102)
d)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie kúpou podniku alebo jeho časti postupom podľa osobitného zákona.21)
(3)
Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemôže byť nižšia ako bol priemerný kurz dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných šesť mesiacov pred získaním podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 a zároveň nemôže byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom vypracovaným podľa osobitného predpisu.102a) Výber znalca na stanovenie ceny podľa prvej vety zabezpečí úrad zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu102b) na žiadosť osoby, ktorej vznikla povinnosť vyhlásiť ponuku alebo ktorá plánuje vyhlásiť ponuku. Na účely určenia ceny možno použiť aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku, ak bol vypracovaný pred menej ako šiestimi mesiacmi od vzniku povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku a ak úrad jeho použitie nezamietol. Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke súčasne nemôže byť nižšia ako 50 % hodnoty čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom v čase zverejnenia ponuky.
(4)
Do zverejnenia povinnej ponuky nesmie osoba podľa odseku 1 vykonávať hlasovacie práva presahujúce podiel na všetkých hlasovacích právach akciovej spoločnosti podľa odseku 1.
(5)
Na povinnú ponuku sa použijú ustanovenia § 114 s výnimkou § 114 ods. 7 písm. f), g) a k).
(6)
Povinnú ponuku nemožno odvolať.
§119
(1)
Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.
(4)
Predstavenstvo spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie úradu a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky.
(5)
Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov do piatich dní odo dňa, keď mu emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky.
Verejná ponuka cenných papierov
§120
(1)
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“).
(2)
Verejnou ponukou cenných papierov sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia103) voči neurčitému okruhu vopred neurčených osôb na účel oznámenia možnosti nadobudnutia ponúkaných cenných papierov alebo ktoré vyvoláva záujem o nadobudnutie cenných papierov.
§121
(1)
Ustanovenie § 120 sa nepoužije, ak
a)
verejná ponuka cenných papierov je určená výhradne právnickým osobám alebo len obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresahuje 50,
b)
súčin počtu ponúkaných cenných papierov a ich emisného kurzu nepresahuje sumu zodpovedajúcu 40 000 EUR alebo
c)
ponúkané cenné papiere možno nadobudnúť len za cenu prevyšujúcu sumu zodpovedajúcu 40 000 EUR na jednu fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(2)
Ustanovenie § 120 sa tiež nepoužije, ak predmetom verejnej ponuky cenných papierov sú
a)
cenné papiere, ktorých menovitá hodnota zodpovedá aspoň sume 40 000 EUR,
b)
štátne cenné papiere alebo cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska,
c)
cenné papiere vydané členským štátom,
d)
podielové listy podielových fondov,
e)
cenné papiere ponúkané v súvislosti so zlúčením, splynutím, s rozdelením alebo prevzatím obchodných spoločností,
f)
akcie ponúkane bezodplatne doterajším akcionárom,
g)
akcie alebo podobné cenné papiere ponúkané na výmenu za iné akcie toho istého emitenta, pričom sa nezvyšuje základné imanie,
h)
vkladové listy, vkladné knižky, šeky, cestovné šeky alebo pokladničné poukážky, ktorých emitentom je banka,
i)
akcie ponúkané zamestnancom,
j)
akcie ponúkané na výmenu za dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií emitenta (ďalej len „vymeniteľné dlhopisy“), alebo na základe výkonu práva k prioritným dlhopisom, ak bol prospekt viažuci sa k týmto vymeniteľným alebo prioritným dlhopisom zverejnený v súlade s týmto zákonom,
k)
cenné papiere vydané nadáciami,62) neinvestičnými fondami63) a neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby,64)
l)
cenné papiere Euro ponúkané neurčitému okruhu vopred neurčených osôb, pričom sa nevykonáva verejná reklamná kampaň alebo propagácia.
(3)
Cennými papiermi Euro sa na účely tohto zákona považujú cenné papiere, ktoré
a)
sú upisované a predávané združením osôb, ktorého najmenej dvaja členovia majú sídlo v rôznych členských štátoch,
b)
z väčšej časti sú ponúkané v jednom alebo vo viacerých štátoch rozdielnych od štátu sídla emitenta a
c)
môžu byť upisované len prostredníctvom banky alebo inej finančnej inštitúcie.
§122
(1)
Do schválenia prospektu úradom nesmie byť prospekt alebo akékoľvek oznámenia, inzeráty, plagáty a ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú verejnú ponuku cenných papierov, zverejnené.
(2)
Prospekt schvaľuje úrad na žiadosť emitenta cenných papierov alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku cenných papierov podľa § 120 (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“).
(3)
Súčasťou žiadosti na schválenie prospektu je
a)
údaj o tom, že má byť vyhlásená verejná ponuka cenných papierov,
b)
údaj o tom, či bude na cenné papiere, ktoré majú byť verejne ponúkané, podaná žiadosť na prijatie týchto cenných papierov na trh burzy cenných papierov s uvedením tohto trhu,
c)
prospekt s náležitosťami podľa § 123 alebo podľa osobitného predpisu103a).
(4)
Ak žiadosť o schválenie prospektu neobsahuje náležitosti podľa tohto zákona, vyzve úrad žiadateľa na ich doplnenie v lehote 30 dní od doručenia výzvy.
(5)
Úrad prospekt neschváli, ak neobsahuje predpísané náležitosti. Úrad v konaní pri rozhodovaní o žiadosti nie je povinný preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v prospekte s výnimkou identifikačných údajov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a oprávnenosti osôb podpisujúcich prospekt. Ak však úrad v rámci konania o žiadosti podľa odseku 2 zistí, že údaje v prospekte nezodpovedajú skutočnosti, prospekt neschváli.
(6)
Ak úrad nerozhodne v lehote podľa osobitného zákona,53) že prospekt neschvaľuje, považuje sa prospekt za schválený.
(7)
Každá zmena údajov obsiahnutých v prospekte, ktorá nastane alebo bola zistená pred uplynutím lehoty záväznosti verejnej ponuky cenných papierov a ktorá môže ovplyvniť presné a správne posúdenie vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo ponúkaných cenných papierov, musí byť zahrnutá do dodatku prospektu, ktorý podlieha schváleniu úradom a musí byť zverejnený v rovnakom rozsahu a spôsobom, akým bol zverejnený prospekt.
(8)
Prospekt musí byť zverejnený najneskôr v čase vykonania verejnej ponuky cenných papierov. Ak vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení prospektu prospekt neuverejní, stráca toto povolenie platnosť.
(9)
Zverejnením prospektu sa rozumie
a)
uverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo
b)
bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle emitenta, v sídle vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, v sídle obchodníka s cennými papiermi, ktorý zabezpečuje služby pre emitenta, a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
§123 Prospekt
(1)
Prospekt musí obsahovať
a)
základné údaje o emitentovi a o jeho podnikaní:
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
2.
identifikačné číslo, ak bolo emitentovi pridelené,
3.
dátum vzniku a právna forma,
4.
predmet podnikania,
5.
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov; ak ide o emitenta, ktorý vykonáva verejnú ponuku akcií, aj ich podiel na základnom imaní emitenta a suma odmien vyplatená emitentom týmto osobám za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 122,
6.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú emitenta, ak emitentovi môžu byť známe,
7.
obchodné meno a sídlo právnických osôb, s ktorými je emitent majetkovo prepojený,104)
8.
základné imanie, počet a druh cenných papierov alebo podielov, na ktoré je základné imanie rozdelené, a nesplatené základné imanie,
9.
údaje o závislosti podnikania emitenta na patentoch a licenciách, o zmluvách uzavretých emitentom a o nových výrobných procesoch, ak majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť emitenta a jeho ziskovosť alebo na zabezpečenie odbytu výrobkov alebo služieb poskytovaných emitentom,
10.
zoznam výdavkov emitenta na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku presahujúce sumu 10 000 000 Sk za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti a spôsob ich financovania,
11.
prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta v lehote splatnosti, prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta po lehote splatnosti a prehľad iného hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorý emitent vedie súdny spor,
12.
hlavné oblasti činnosti emitenta, najmä druhy výrobkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú údaje o nových výrobkoch a činnostiach emitenta za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 122 ods. 2.
b)
údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva verejná ponuka:
1.
druh, forma a podoba cenného papiera,
2.
ISIN,
3.
menovitá hodnota jedného cenného papiera a súčet ich menovitých hodnôt,
4.
spôsob, miesto a dátum vydania emisie cenných papierov, emisný kurz cenných papierov, dátum a spôsob uverejnenia výsledkov vydávania cenného papiera, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí obstarali pre emitenta vydanie alebo upísanie cenných papierov a poskytovali mu s tým súvisiace služby,
5.
opis práv spojených s cennými papiermi,
6.
prípadné obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov,
7.
účel použitia prostriedkov získaných vydaním cenných papierov,
8.
označenie burzy cenných papierov, na ktorej trh kótovaných cenných papierov alebo voľný trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
9.
označenie zahraničného regulovaného verejného trhu, na ktorom sa s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žiadosti,
10.
cena, za ktorú sú cenné papiere ponúkané, a spôsob jej úhrady,
11.
spôsob, termíny a miesto výplaty výnosov z cenného papiera alebo jeho splácania, lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z cenného papiera alebo na jeho splatenie, a obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta vyplácanie výnosov z cenného papiera alebo jeho splácanie, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne,
12.
spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov cenných papierov,
13.
spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov,
c)
údaje o finančnej situácii emitenta:
1.
tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát emitenta za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,
2.
tabuľka s údajmi podľa bodu 1 z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, ak ich emitent zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
3.
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé,
4.
druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota cenných papierov doteraz vydaných emitentom a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré záruky prevzali,
5.
počet a menovitá hodnota doteraz vydaných vymeniteľných dlhopisov a postupy pri ich výmene za akcie,
6.
hospodárske výsledky za posledné tri kalendárne mesiace pred podaním žiadosti,
7.
údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podáva žiadosť, v rozsahu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,
d)
základné strategické zámery podnikateľskej činnosti emitenta najmenej na jeden rok,
e)
vyhlásenie štatutárneho orgánu emitenta, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena c), overil audítor a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok emitenta za posledné dve účtovné obdobia,
g)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt zamestnancov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov zodpovedných za informácie uvedené v prospekte cenného papiera,
h)
dátum, ku ktorému bol prospekt cenného papiera vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky,
i)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, že skutočnosti uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé,
j)
podpis štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov.
(2)
Ak sa verejná ponuka vzťahuje na dlhopis, za ktorého splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, obsahuje aj údaje primerane podľa odseku 1 písm. a) a c) o týchto osobách, ak tieto údaje môžu byť emitentovi známe.
(3)
Ak sa verejná ponuka vzťahuje na vymeniteľný dlhopis, prospekt obsahuje aj údaje o
a)
akciách emitenta, ktorých vydanie môže majiteľ vymeniteľného dlhopisu požadovať podľa odseku 1 písm. b),
b)
emitentovi akcií v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a c), ak emitentom vymeniteľných dlhopisov nie je emitent akcií, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy,
c)
postupe pri výmene vymeniteľných dlhopisov za akcie.
(4)
Prospekt cenného papiera, ktorého emitent vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.
(5)
Ak bol pre cenné papiere v lehote 12 mesiacov pred verejnou ponukou zverejnený prospekt pre iné cenné papiere toho istého emitenta, prospekt obsahuje údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva verejná ponuka, údaje uvedené v pôvodnom prospekte, v ktorých došlo k zmene od zverejnenia pôvodného prospektu a ktoré môžu ovplyvniť hodnotu ponúkaných cenných papierov, a údaje o dátume, spôsobe a mieste zverejnenia pôvodného prospektu. Pôvodný prospekt sa musí priložiť k žiadosti podľa § 122 ods. 2.
(6)
Úrad môže na žiadosť emitenta povoliť nezverejnenie určitej informácie z prospektu, len ak
a)
vplyv tejto informácie na posúdenie súčasnej alebo budúcej finančnej situácie emitenta nie je podstatný alebo
b)
ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta; úrad neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
(7)
Ak vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky, úrad môže okrem prípadov uvedených v odseku 6 povoliť zúženie obsahu prospektu o údaje, ku ktorým nemá vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov prístup.
(8)
Ak predmetom verejnej ponuky sú cenné papiere, ktoré v čase verejnej ponuky budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, prospekt obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.105)
§124
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke cenných papierov a ktoré sa majú zverejniť alebo ich má hromadne používať vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, musia obsahovať
a)
údaj o tom, že bol zverejnený prospekt a kde bol zverejnený,
b)
upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov
a nesmú zamlčovať skutočnosti dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať.
(2)
Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 musia byť pred uverejnením doručené úradu a možno ich uverejniť, len ak ich uverejnenie úrad v lehote do 15 dní od ich doručenia nezakázal; to sa nevzťahuje na emisné podmienky dlhopisov.
(3)
Úrad uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a ďalšieho dokumentu podľa odseku 1 zakáže, ak nespĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1 alebo ak obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií z prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií z prospektu mohli byť zavádzajúce.
§125 Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)
Ak úrad schváli prospekt, vystaví o tom ponúkajúcemu na jeho žiadosť potvrdenie, ak na tieto cenné papiere súčasne alebo v blízkom časovom období má byť vyhlásená verejná ponuka v Slovenskej republike a v inom členskom štáte. Súčasťou žiadosti na potvrdenie musí byť názov členského štátu, v ktorom bude verejná ponuka vyhlásená. Potvrdenie vystaví úrad v slovenskom jazyku, na osobitné požiadanie ponúkajúceho vystaví úrad toto potvrdenie aj v anglickom jazyku. Ak úrad povolil podľa § 123 ods. 6 zúženie obsahu prospektu, musí byť toto zúženie špecifikované v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.
(2)
Ak cenné papiere majú byť verejne ponúkané aj v inom členskom štáte, osoba povinná uverejniť prospekt podľa tohto zákona musí doručiť príslušnému orgánu v tomto členskom štáte návrh prospektu s rovnakými údajmi, aké obsahuje prospekt schválený podľa tohto zákona.
(3)
Ak majú byť cenné papiere emitenta, ktorý má sídlo v inom členskom štáte, súčasne alebo v blízkom časovom období verejne ponúkané v Slovenskej republike a v tomto inom štáte a tieto cenné papiere nie sú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov so sídlom v Slovenskej republike, úrad uzná schválenie prospektu príslušným orgánom v štáte sídla emitenta, ak žiadosť obsahuje
a)
preklad prospektu schváleného príslušným orgánom štátu v sídle emitenta do slovenského jazyka,
b)
preklad potvrdenia príslušného orgánu štátu v sídle emitenta o schválení prospektu do slovenského jazyka.
(4)
Ak príslušný orgán členského štátu povolil zúženie prospektu podľa odseku 3, úrad uzná schválenie tohto prospektu príslušným orgánom v štáte sídla emitenta, len ak by toto zúženie bolo možné aj podľa ustanovení tohto zákona.
(5)
Ak sa v Slovenskej republike a v inom členskom štáte majú verejne ponúkať cenné papiere, ktorých emitent nemá sídlo v Slovenskej republike ani v tomto členskom štáte, použijú sa ustanovenia odseku 3, len ak osoba vykonávajúca verejnú ponuku alebo osoba konajúca na jej účet stanovila, že prospekt schváli príslušný orgán v tomto členskom štáte.
(6)
Ak sa majú verejne ponúkať cenné papiere, s ktorými je spojené právo vzťahujúce sa na akcie vydané emitentom so sídlom v inom členskom štáte, a tieto akcie sú v štáte, v ktorom má emitent sídlo prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, úrad neschváli prospekt, ak nedostane vyjadrenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má emitent sídlo.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 o uznávaní prospektov sa rovnako vzťahujú na prospekty schválené orgánom dohľadu štátu, ktorý nie je členským štátom, ak s týmto štátom uzavrela Európska únia zmluvu o vzájomnom uznávaní prospektov. Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú na akcie a na dlhopisy s lehotou splatnosti nad jeden rok. To platí aj pre cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvej vety.
Verejná ponuka majetkových hodnôt
§126
(1)
Na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt možno zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na účely podnikania alebo inej zárobkovej činnosti iba spôsobom podľa tohto zákona. Verejnou ponukou majetkových hodnôt sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie na účely zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia na neurčitý okruh vopred neurčených osôb a ktorá obsahuje informáciu o možnosti nadobudnúť ponúkané majetkové hodnoty alebo ktorá vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa na účely tohto zákona rozumejú majetkové práva a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere.
(2)
Majetkové hodnoty sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt investície.
(3)
V prostriedkoch zverejnenia nesmie byť zverejnená verejná ponuka majetkových hodnôt, ktorá pre investora obsahuje zjavnú alebo skrytú podmienku získania ďalších investorov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané bankou, pobočkou zahraničnej banky, poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a správcovskou spoločnosťou v rámci predmetu ich podnikania upraveného osobitným zákonom a na nadácie,62) neinvestičné fondy63) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby64) a na subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Z peňažných prostriedkov zhromaždených od verejnosti podľa tohto zákona nesmie nikto poskytovať úvery a pôžičky; pri zhromažďovaní peňažných prostriedkov od verejnosti podľa tohto zákona nie sú dotknuté obmedzenia podľa osobitného zákona.106)
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zhromaždila peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.107)
§127
(1)
Do schválenia prospektu investície úradom nesmie byť zverejnený prospekt investície alebo akékoľvek oznámenia, inzeráty, plagáty alebo ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú alebo oznamujú verejnú ponuku majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície schvaľuje úrad na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt podľa § 126 (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt“).
(3)
Súčasťou žiadosti o schválenie prospektu investície je
a)
údaj o tom, že má byť vyhlásená verejná ponuka majetkových hodnôt,
b)
prospekt investície s náležitosťami podľa § 128.
(4)
Na postup úradu pri schválení prospektu investície a na zverejnenie prospektu investície sa vzťahujú ustanovenia § 122 ods. 4 až 9.
§128 Prospekt investície
(1)
Prospekt investície musí obsahovať
a)
základné údaje o právnickej osobe alebo fyzickej osobe uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt a o jej podnikaní:
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
2.
identifikačné číslo, ak bolo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt pridelené,
3.
dátum vzniku a právna forma,
4.
predmet podnikania,
5.
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov,
6.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ak vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt môžu byť známe,
7.
obchodné meno a sídlo právnických osôb, s ktorými je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt majetkovo prepojený,104)
8.
základné imanie, počet a druh cenných papierov alebo podielov, na ktoré je základné imanie rozdelené, a nesplatené základné imanie,
9.
zoznam patentov a licencií vlastnených vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt a ich charakteristika,
10.
zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,
11.
podiel výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo služieb poskytovaných vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt na domácom trhu,
b)
údaje o ponúkaných majetkových hodnotách a o spôsobe ich ponúkania a údaje o majetkových aktívach, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky,
c)
údaje o finančnej situácii vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 123 ods.1 písm. c),
d)
základné strategické zámery podnikateľskej činnosti vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt najmenej na jeden rok,
e)
vyhlásenie štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena c), overil audítor, a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt za posledné dve účtovné obdobia,
f)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt zamestnancov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt zodpovedných za informácie uvedené v prospekte investície,
g)
dátum, ku ktorému bol prospekt investície vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky majetkových hodnôt,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že skutočnosti uvedené v prospekte investície sú úplné a pravdivé,
i)
podpis štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície, ktorej vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.
(3)
Úrad môže na žiadosť vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt povoliť nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície, ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; úrad neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
§129
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke majetkových hodnôt a ktoré sa majú zverejneniť alebo ich má hromadne používať osoba uskutočňujúca verejnú ponuku majetkových hodnôt, musia obsahovať
a)
údaj o tom, že bol zverejnený prospekt investície a kde bol zverejnený,
b)
upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov,
a nesmú zamlčovať skutočnosti dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať.
(2)
Na oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 124 ods. 2 a 3.
§130 Informačná povinnosť
(1)
Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky alebo emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka uverejniť polročnú správu a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka uverejniť ročnú správu a predložiť ich spolu s dokladom o uverejnení úradu a burze cenných papierov, na ktorej je tento cenný papier prijatý na obchodovanie. Údaje uvedené v ročnej správe alebo v polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.
(2)
Ročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 2 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju úradu a uverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu.
(4)
Ak valné zhromaždenie emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky neschváli účtovnú závierku, tento emitent je povinný do 30 dní uverejniť túto skutočnosť a dôvody neschválenia účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.
(5)
Polročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 4 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom polroku.
(6)
Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný počas roka bez zbytočného odkladu oznamovať úradu zmeny vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera.
(7)
Za skutočnosti podľa odseku 6 sa považujú najmä významné zmeny v obchodných, výrobných alebo odbytových podmienkach, začatie konania o konkurze alebo vyrovnaní, pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím, rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iných závažných organizačných zmenách, každé zníženie obchodného majetku emitenta presahujúce 10 %, vstup spoločnosti do likvidácie, súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5 % obchodného majetku emitenta, ako aj zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta.
(8)
Správy podľa odseku 1, ako aj skutočnosti uvedené v odseku 6 emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky zverejňuje spôsobom podľa § 122 ods. 9. Informáciu zverejnenú podľa odseku 6 je emitent povinný bez meškania predložiť burze cenných papierov.
(9)
Ročné správy a polročné správy je emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky povinný poskytnúť verejnosti na nahliadnutie v sídle emitenta.
(10)
Úrad môže na žiadosť emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky povoliť vynechanie určitej informácie zo správy podľa odseku 1 alebo z povinnosti zverejnenia podľa odseku 8, ak zverejnenie tejto informácie by bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta, pričom vynechanie informácie nesmie zavádzať verejnosť.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý zhromaždil peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky. Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na emitentov cenných papierov podľa § 121 ods. 2 písm. b) a c). Emitentovi cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky zanikajú povinnosti podľa odsekov 1 až 10 zánikom posledného cenného papiera, ktorý vydal na základe verejnej ponuky. Na emitenta cenného papiera, ktorý je alebo sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, sa vzťahujú povinnosti podľa odsekov 1 až 10, len ak vydal iné cenné papiere ako akcie na základe verejnej ponuky a ak tieto cenné papiere nezanikli. Emitent cenného papiera, ktorý sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť úradu a predložiť doklad preukazujúci túto skutočnosť.
(12)
Emitent kótovaných akcií je povinný predložiť ročnú a polročnú správu v lehote podľa odseku 1 aj orgánu dohľadu každého členského štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na trh kótovaných cenných papierov.
(13)
Úrad môže na žiadosť emitenta kótovaných akcií alebo na žiadosť dozorného orgánu členského štátu, v ktorom boli akcie tohto emitenta prijaté na trh kótovaných cenných papierov, povoliť zverejnenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov najskôr, ak sa tým emitentovi umožní uverejnenie v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotného znenia ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike alebo v tomto členskom štáte.
§131
(1)
Ak má byť ročná alebo polročná správa emitenta kótovaných akcií uverejnená v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, úrad koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte tak, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike a v tomto štáte.
(2)
Úrad koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa tohto zákona alebo podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie najskôr prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov.
§131a Manipulácia s trhom
(1)
Manipulácia s trhom je
a)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci alebo spôsobilý vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cenách finančných nástrojov alebo ktorý vykonávaný samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni; manipulácia s trhom nie je, ak osoba uskutočňujúca obchod alebo osoba dávajúca pokyn na vykonanie obchodu preukáže, že má zákonný dôvod na vykonanie takého obchodu a tento obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou praxou,
b)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vykonávaný s použitím akejkoľvek formy podvodného konania alebo machinácie,
c)
šírenie informácií prostriedkami zverejnenia103) alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vydať falošné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách finančných nástrojov vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ; manipulácia s trhom nie je
1.
šírenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy osobou, ktorá nemohla vedieť, že táto správa je nepravdivá alebo zavádzajúca,
2.
rozširovanie informácie novinárom pri výkone jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami novinárskeho povolania, pričom tento novinár v súvislosti s rozširovaním tejto informácie nezískal priamo alebo nepriamo prospech.
(2)
Za manipuláciu s trhom podľa odseku 1 sa považuje najmä
a)
činnosť vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých účelom je zabezpečenie dominantného postavenia vo vzťahu k ponuke alebo dopytu finančného nástroja a ktoré majú za následok priamo alebo nepriamo zafixovanie cien finančných nástrojov alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných účastníkov trhu,
b)
nákup alebo predaj finančných nástrojov v záverečnej fáze obchodného dňa na regulovanom trhu na účely zavádzania investorov konajúcich podľa záverečných cien,
c)
využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie názoru o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi a následné dosiahnutie zisku alebo iného prospechu z vplyvu vyjadrenia tohto názoru na vývoj ceny tohto finančného nástroja, ak osoba vyjadrujúca názor o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi je zainteresovaná na obchode s týmto finančným nástrojom a tento konflikt záujmov nebol zverejnený.
(3)
Pri posudzovaní, ktoré ďalšie činnosti okrem činností podľa odseku 2 možno považovať za manipuláciu s trhom, sa prihliadne najmä na
a)
podiel uskutočnených obchodov alebo vydaných pokynov na vykonanie obchodu na dennom objeme obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu, najmä ak tieto aktivity môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja,
b)
rozsah, v akom pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené osobami s významnou nákupnou alebo predajnou pozíciou na finančnom nástroji môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja alebo ceny súvisiaceho derivátu, alebo podkladových aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
c)
prípady, v ktorých uskutočnené obchody nevedú k zmene držby finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
d)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody zahŕňajú zmeny pozícií v krátkom časovom období a predstavujú významný podiel denného objemu obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu a mohli by súvisieť s významnými zmenami ceny finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
e)
rozsah, v akom sú vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody sústredené v krátkom časovom období obchodného dňa, pričom spôsobia zmenu ceny, ktorá sa následne vráti na pôvodnú úroveň,
f)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu, ktoré boli pred vykonaním vymazané z obchodného systému, zmenia najlepšiu cenu ponuky alebo dopytu finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo zoznam pokynov dostupných účastníkom tohto trhu,
g)
mieru vplyvu pokynov na vykonanie obchodu alebo obchodov uskutočnených v čase rozhodujúcom na výpočet kurzov, cien alebo ocenení finančných nástrojov na tieto kurzy, ceny a ocenenia,
h)
skutočnosť, či pokynom na vykonanie obchodu alebo obchodom uskutočneným určitými osobami predchádza alebo po nich nasleduje rozširovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií týmito osobami alebo osobami s nimi spolupracujúcimi,
i)
skutočnosť, či sú pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené určitými osobami pred tým alebo po tom, ako tieto osoby alebo osoby s nimi spolupracujúce vypracujú alebo rozšíria výskum alebo investičné odporúčania, ktoré sú nesprávne, neobjektívne alebo preukázateľne ovplyvnené hmotným záujmom.
(4)
Manipulácia s trhom sa zakazuje.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o tom, čo sa rozumie manipuláciou s trhom a kritériá na posudzovanie, či určité konanie možno považovať za manipuláciu s trhom.
§132 Zákaz využívania dôverných informácií
(1)
Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov, alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(2)
Za presnú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je odôvodnené očakávať, že nastane a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tohto súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(3)
V prípade derivátov odvodených od komodít sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného derivátu alebo viacerých takých derivátov a ktorú by účastníci trhov, na ktorých sa s takými derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami alebo v súlade s prijatou trhovou praxou na trhoch, na ktorých sa s takými derivátmi alebo s podkladovými nástrojmi týchto derivátov obchoduje.
(4)
V prípade osôb, ktoré vykonávajú pokyny týkajúce sa finančných nástrojov, sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje aj presná informácia, ktorú takýmto osobám oznámil klient a ktorá sa týka ním podaných nevybavených pokynov a ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(5)
Za informáciu, ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov, sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorú by uvážlivý investor pravdepodobne použil ako súčasť východísk svojich investičných rozhodnutí; uvážlivým investorom sa na účely tohto zákona rozumie investor, ktorý vychádza pri svojich investičných rozhodnutiach z informácií, ktoré má k dispozícii pred uskutočnením investičného rozhodnutia.
(6)
Prijatou trhovou praxou sa na účely tohto zákona rozumejú zaužívané postupy uplatňované na príslušných finančných trhoch a ktoré sú uvedené v zozname vydanom úradom podľa odseku 7. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví kritériá posudzovania trhovej praxe.
(7)
Úrad vydá zoznam uznaných prijatých trhových praxí spolu so zdôvodnením ich zaradenia do zoznamu o oznámi ich Výboru európskych regulátorov. Pred zaradením prijatej trhovej praxe do zoznamu alebo pred zmenou tohto zoznamu si úrad vyžiada stanovisko záujmového združenia zastupujúceho emitentov, poskytovateľov investičných služieb, investorov pôsobiacich na príslušnom trhu, organizátorov príslušného trhu a príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad týmto trhom; ak prebieha výkon dohľadu, ktorý sa dotýka subjektu, s ktorým sa má vykonať konzultácia, môže úrad odložiť jej vykonanie až do ukončenia dohľadu alebo udelenia sankcie. Zdôvodnenie zaradenia prijatej trhovej praxe do zoznamu musí obsahovať vysvetlenie faktorov, ktoré boli rozhodujúce na jej uznanie. Pri zmene zaradenia prijatej trhovej praxe je úrad povinný vyžiadať si stanovisko subjektov, s ktorými konzultoval zaradenie prijatej trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety. Úrad je povinný pravidelne preskúmavať zaradenie trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety a tento zoznam aktualizovať.
(8)
Zasvätenou osobou sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získala dôvernú informáciu
a)
na základe členstva v štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánoch emitenta,
b)
na základe svojej účasti na základnom imaní emitenta,
c)
na základe prístupu k informáciám pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo svojej funkcie,
d)
v súvislosti so spáchaním trestného činu.
(9)
Zasvätená osoba
a)
nesmie využiť dôvernú informáciu tak, že na svoj účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo nepriamo kúpi, predá alebo inak nakladá s finančným nástrojom, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa o takú kúpu, predaj alebo nakladanie pokúsiť; to neplatí, ak zasvätená osoba je kúpou, predajom alebo nakladaním s týmto finančným nástrojom povinná splniť svoj záväzok zo zmluvy uzavretej pred získaním dôvernej informácie,
b)
nesmie oznámiť alebo sprístupniť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe dôvernú informáciu, pokiaľ oznamovanie tejto informácie nie je súčasťou jej zamestnania, povolania alebo funkcie,
c)
nesmie presviedčať inú osobu alebo odporúčať inej osobe nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s finančným nástrojom na základe znalosti dôvernej informácie týkajúcej sa tohto investičného nástroja.
(10)
Ak je zasvätenou osobou právnická osoba, zákaz využiť dôvernú informáciu podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní obchodu na účet tejto právnickej osoby.
(11)
Zákaz podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby neuvedené v odsekoch 8 a10, ktoré získali dôvernú informáciu, ak tieto osoby vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôvernú informáciu.
§132a
(1)
Osoba podieľajúca sa pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo v súvislosti s plnením svojich povinností na obchodoch s finančnými nástrojmi, ktorá má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa tohto zákona, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť úradu. Toto oznámenie môže byť uskutočnené poštou, elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky. V prípade telefonického oznámenia je úrad oprávnený vyžiadať si potvrdenie podania ďalšou z uvedených foriem. Ak požiadaná osoba žiadosti úradu o potvrdenie podania v stanovenej lehote nevyhovie, má sa za to, že nesplnila povinnosť podľa prvej vety.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie
a)
charakteristika obchodu, typ pokynu, najmä či ide o pokyn limitovaný určenou cenou alebo objemom, pokyn za trhovú cenu a či ide o anonymný obchod,
b)
skutočnosť odôvodňujúca podozrenie, že obchod alebo obchody by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom,
c)
meno a priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo osôb, v ktorých mene sa obchody uskutočnili, a ďalších osôb zúčastnených na príslušných obchodoch,
d)
informácia, či oznamujúca osoba podala oznámenie z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby,
e)
akákoľvek ďalšia informácia, ktorá môže mať význam pri posudzovaní týchto obchodov.
(3)
Ak informácie podľa odseku 2 nie sú osobe podávajúcej oznámenie známe v čase oznámenia, oznámenie musí obsahovať aspoň skutočnosť odôvodňujúcu podozrenie, že obchody by mohli byť považované za obchodovanie s dôvernými informáciami alebo za manipuláciu s trhom. Osoba, ktorá podala oznámenie podľa odseku 1, je povinná oznámiť úradu chýbajúce informácie bez zbytočného odkladu po tom, čo ich získala. Vykonanie oznámenia podľa odseku 1 v dobrej viere nezakladá žiadnu zodpovednosť osoby, ktorá ho vykonala, ani porušenie obmedzenia poskytovať informácie uložené tejto osobe zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Osoba, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie o tejto skutočnosti ani o jeho obsahu informovať osobu, v ktorej mene alebo na ktorej účet boli vykonané obchody podľa odseku 1, ani iné osoby; to neplatí pre poskytnutie informácií osobám oprávneným podľa osobitných predpisov.
(5)
Úrad nesmie odhaliť identitu osoby, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, ak by také odhalenie mohlo poškodiť túto osobu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na úkony nevyhnutne potrebné na vyšetrovanie a udeľovanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona vzťahujúce sa na zneužívanie dôverných informácií a manipuláciu s trhom.
(6)
Ak sa informácie podľa odseku 2 dotýkajú regulovaného trhu v inom členskom štáte, úrad je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia poskytnúť informácie v ňom uvedené príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, zodpovednému za dohľad nad týmto regulovaným trhom. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi alebo banka pri výkone ich činností v inom členskom štáte má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa právneho predpisu tohto členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu.
§132b
(1)
Emitent finančného nástroja je povinný bez zbytočného odkladu zverejňovať a oznamovať úradu dôverné informácie, ktoré sa ho priamo týkajú, postupom podľa § 130 ods. 8; pri tomto zverejnení je povinný zabezpečiť, aby sprístupnená informácia bola úplná, pravdivá a vecne správna. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na významné zmeny už zverejnených dôverných informácií. Povinnosť zverejniť dôvernú informáciu sa pokladá za splnenú aj vtedy, ak ju emitent zverejnil pred tým, ako obsahovala všetky formálne náležitosti, pričom tieto formálne náležitosti nemajú vplyv na obsah a pravdivosť informácie.
(2)
Ak emitent vydal finančné nástroje, ktoré sú prijaté na regulovaný trh aj v inom v členskom štáte, alebo požiadal o ich prijatie na regulovaný trh aj v inom členskom štáte, je povinný pri zverejňovaní dôverných informácií postupovať tak, aby investorom v týchto členských štátoch zabezpečil v čo najväčšej možnej miere rovnaký prístup k dôverným informáciám ako investorom v Slovenskej republike, a to v úradnom jazyku tohto členského štátu, alebo ak s tým súhlasil príslušný orgán dohľadu členského štátu, aj v inom jazyku používanom na finančnom trhu v tomto členskom štáte.
(3)
Emitent finančného nástroja je povinný na svojej internetovej stránke bez zbytočného odkladu sprístupniť každú dôvernú informáciu zverejnenú podľa odsekov 1 a 2 na primeranú dobu, najmenej však na jeden rok od prvého zverejnenia príslušnej dôvernej informácie, s uvedením údaja o jej aktuálnosti a pravdivosti a dátumu jej prvého zverejnenia.
(4)
Emitent môže odložiť zverejnenie dôvernej informácie podľa odsekov 1 a 2, ak by týmto zverejnením boli dotknuté jeho oprávnené záujmy, a to len za podmienky, že nezverejnenie dôvernej informácie nezavádza verejnosť, a za podmienky, že zabezpečí dôvernosť týchto informácií. Odloženie zverejnenia dôvernej informácie a dôvody tohto odloženia je emitent bez zbytočného odkladu povinný oznámiť úradu. Oprávnené záujmy na účely odloženia zverejnenia dôvernej informácie môžu vyplývať najmä z
a)
prebiehajúcich rokovaní alebo s nimi súvisiacich skutočností, ak je pravdepodobné, že výsledok alebo riadny priebeh týchto rokovaní by bol ovplyvnený zverejnením dôvernej informácie, najmä ak je vážne a bezprostredne ohrozená finančná situácia emitenta a ak by také zverejnenie vážne ohrozilo záujem existujúcich a potenciálnych akcionárov narušením záveru konkrétnych rokovaní, ktorých predmetom je zabezpečenie dlhodobého finančného ozdravenia emitenta; v takom prípade sa môže zverejnenie dôvernej informácie odložiť len na časové obdobie vymedzené záverom rokovaní,
b)
rozhodnutí prijatých alebo zo zmlúv uzatvorených štatutárnym orgánom emitenta, ktoré musí schváliť iný orgán emitenta, ak to vyžadujú stanovy alebo obdobný dokument, ak zverejnenie dôvernej informácie pred schválením týchto rozhodnutí alebo zmlúv spolu s oznámením, že schvaľovanie stále prebieha, by ohrozilo správne posúdenie informácie verejnosťou.
(5)
Ak emitent odložil zverejnenie dôvernej informácie podľa odseku 4, je povinný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie, najmä prijať
a)
účinné opatrenia zamedzujúce prístup k týmto informáciám iným osobám ako osobám, ktoré ich potrebujú na plnenie povinností u emitenta,
b)
nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby ktorákoľvek osoba, ktorá má prístup k týmto informáciám, bola oboznámená so svojimi povinnosťami a sankciami za zneužitie alebo neoprávnené šírenie takých informácií,
c)
opatrenia umožňujúce bezodkladné zverejnenie dôvernej informácie, ak emitent nebol schopný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie; to neplatí, ak emitent nemá povinnosť podľa odseku 6 tretej vety.
(6)
Ak emitent alebo osoba konajúca v jeho mene alebo na jeho účet sprístupní dôverné informácie inej osobe pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo pri plnení svojich povinností, je povinný súčasne zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2. Ak dôverná informácia bola sprístupnená inej osobe neúmyselne, emitent je povinný zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu po jej sprístupnení. Emitent nemá povinnosť zverejniť dôvernú informáciu, ak osoba, ktorej bola sprístupnená, je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, stanov alebo zmluvy.
(7)
Emitent nesmie spájať zverejňovanie dôverných informácií podľa tohto zákona s propagáciou svojej činnosti.
§132c Zoznamy osôb s prístupom k dôverným informáciám
(1)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zostaviť a viesť zoznam osôb pracujúcich pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinné tento zoznam aktualizovať. Zoznam podľa prvej vety a jeho aktualizácie sú osoby, ktoré ho vedú, povinné poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám,
b)
funkciu tejto osoby,
c)
dôvod zaradenia osoby do zoznamu,
d)
dôvod vyradenia osoby zo zoznamu,
e)
dátum, keď bol zoznam vytvorený, a dátum poslednej aktualizácie.
(3)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zoznam podľa odseku 1 aktualizovať vždy, ak
a)
dôjde k zmene mena, priezviska alebo funkcie osoby, ktorá je už na zozname,
b)
dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby do zoznamu,
c)
má byť do zoznamu zaradená ďalšia osoba,
d)
osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám.
(4)
Zoznam podľa odseku 1 je emitent povinný uchovávať počas piatich rokov tak, aby bolo možné spätne určiť všetky zápisy a aktualizácie za obdobie posledných piatich rokov od poslednej aktualizácie.
(5)
Osoby, ktoré zostavujú a vedú zoznamy osôb podľa odseku 1, sú povinné zabezpečiť oboznámenie osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými aktmi riadenia vzťahujúcimi sa na nakladanie s dôvernými informáciami, s ich povinnosťami pri nakladaní s dôvernými informáciami a s trestnými sankciami, so sankciami podľa tohto zákona alebo s disciplinárnymi sankciami, ktoré môžu byť uložené z dôvodu zneužitia alebo neoprávneného šírenia dôverných informácií.
§132d
(1)
Osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoba s ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu úradu a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. Úrad je povinný túto informáciu zverejniť vo vestníku. Osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie
a)
člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta,
b)
vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce podnikanie a vývoj emitenta,
c)
fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b),
d)
iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného obchodu,
e)
právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmen a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania prospechu pre túto osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa odseku 1,
b)
dôvod oznamovacej povinnosti,
c)
obchodné meno alebo názov príslušného emitenta,
d)
druh finančného nástroja,
e)
údaj, či ide o nadobudnutie alebo predaj finančného nástroja,
f)
dátum obchodu a názov trhu, na ktorom bol uzavretý obchod,
g)
cenu a objem obchodu.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 sa nemusí vykonať, ak celkový objem obchodov podľa odseku 1 neprekročil 5 000 EUR za kalendárny rok. Celkový objem obchodov sa určí spočítaním obchodov vykonaných na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) s obchodmi vykonanými na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. c) až e).
(4)
V prípade obchodov s akciami emitentov so sídlom v inom členskom štáte alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami sú osoby podľa odseku 1 povinné vykonať oznámenie podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu. Ak emitent nemá sídlo v členskom štáte, oznámenie sa vykoná príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, voči ktorému je tento emitent povinný plniť informačné povinnosti.
Pravidlá vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní
§132e
(1)
Investičným odporúčaním sa rozumie výskum alebo iné informácie priamo alebo nepriamo odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu týkajúcu sa jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov vrátane akéhokoľvek stanoviska k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takých finančných nástrojov určené pre prostriedky zverejnenia103) alebo pre verejnosť.
(2)
Výskumom alebo inou informáciou priamo alebo nepriamo odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
informácia vypracovaná nezávislým analytikom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou, zahraničnou bankou alebo inou osobou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, alebo fyzickou osobou pracujúcou pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktorá priamo alebo nepriamo vyjadruje konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja alebo emitenta finančných nástrojov,
b)
informácia vypracovaná inými osobami ako osobami podľa písmena a), ktorá priamo odporúča konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja.
(3)
Nezávislým analytikom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, pričom táto osoba nie je zamestnancom obchodníka s cennými papiermi ani banky.
(4)
Povinnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vypracúva investičné odporúčanie podľa odseku 2 alebo rozširuje investičné odporúčania pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti.
(5)
Verejnoprávne inštitúcie zverejňujúce štatistiky, ktoré sú spôsobilé výrazne ovplyvniť finančné trhy, sú povinné ich zverejňovať spôsobom, ktorý je prehľadný a nezavádzajúci; verejnoprávnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa.
§132f
(1)
Investičné odporúčanie musí obsahovať meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby zodpovednej za jeho vypracovanie a v prípade právnickej osoby aj meno, priezvisko a pozíciu osoby, ktorá pre ňu pripravila investičné odporúčanie. Ak je osobou podľa prvej vety obchodník s cennými papiermi alebo banka, uvedie sa aj názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad ich činnosťou. Ak osobou podľa prvej vety nie je obchodník s cennými papiermi ani banka a ak sa táto osoba riadi vnútornými pravidlami alebo pravidlami organizácie, ktorej je členom, uvedie sa aj údaj o tejto skutočnosti.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti; takým miestom sa rozumie aj odkaz na internetovú stránku osoby podľa odseku 1.
§132g
(1)
Povinné osoby sú povinné postupovať tak, aby zabezpečili, že v investičných odporúčaniach
a)
sú fakty jasne odlíšené od interpretácií, odhadov, názorov alebo od iných typov nekonkrétnych informácií,
b)
zdroje používané pri ich vypracovaní sú spoľahlivé, alebo ak sú akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti zdroja, je to jasne uvedené,
c)
pri projekciách, predpovediach a cenových odhadoch je jasne uvedené, že ide o také skutočnosti a sú uvedené podstatné východiská na ich vytvorenie.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj v prípade, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, kde boli zverejnené, alebo odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
(3)
Povinná osoba je povinná na žiadosť úradu zabezpečiť zdôvodnenie investičného odporúčania.
§132h
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), táto osoba je povinná v investičnom odporúčaní, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
uviesť dôležité zdroje informácií, ktoré boli podkladom investičného odporúčania,
b)
uviesť obchodné meno alebo názov emitenta, ktorého finančných nástrojov sa investičné odporúčanie týka, a údaj, či bol s týmto investičným odporúčaním oboznámený a či po tomto oboznámení bolo zmenené,
c)
stručne uviesť východiská a metodiku použitú na hodnotenie finančného nástroja, na hodnotenie emitenta a na stanovenie cenového cieľa pre finančný nástroj,
d)
vysvetliť význam akéhokoľvek odporúčania na nákup, predaj alebo držbu finančných nástrojov vo vzťahu k časovému obdobiu investície, ktorej sa odporúčanie týka, uviesť primerané upozornenie na riziko a faktory, ktoré ovplyvňujú predpoklady investičného odporúčania,
e)
uviesť frekvenciu a spôsob aktualizácie investičného odporúčania, ak sa aktualizácia investičného odporúčania plánuje, a údaje o prípadnej zmene v týchto skutočnostiach,
f)
uviesť dátum, keď bolo investičné odporúčanie po prvýkrát možné zverejniť, a osobitne uviesť dátum a čas, na ktorý sa vzťahuje cena finančného nástroja uvedená v investičnom odporúčaní,
g)
ak sa investičné odporúčanie odlišuje od odporúčania týkajúceho sa toho istého finančného nástroja alebo emitenta, vydaného počas 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich vydaniu zmeneného odporúčania, uviesť presný a zrozumiteľný údaj o zmene a jej obsahu a dátum pôvodného odporúčania.
(2)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcej tento údaj; to neplatí, ak došlo k zmene v použitej metodike alebo vo východiskách investičného odporúčania. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132i
(1)
Povinná osoba je pri vypracúvaní alebo rozširovaní investičných odporúčaní povinná uviesť svoje vzťahy k iným osobám a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní v rozsahu podľa tohto zákona. Vzťahmi k iným osobám a okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní, sa rozumie najmä, ak povinné osoby majú finančný záujem na jednom finančnom nástroji alebo viacerých finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom investičného odporúčania, alebo ak majú konflikt záujmov vo vzťahu k emitentovi, ktorého sa investičné odporúčanie týka. Ak je povinná osoba právnickou osobou, táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby pre ňu pracujúce na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu a ktoré sa zúčastnili na príprave investičného odporúčania.
(2)
Ak je povinná osoba právnickou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať akékoľvek záujmy alebo konflikty záujmov tejto právnickej osoby alebo osôb s ňou majetkovo prepojených a personálne prepojených, ktoré sú známe alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že sú známe osobám, ktoré sa pre ňu zúčastňujú na príprave investičného odporúčania, ako aj osobám pre ňu pracujúcim, ktoré sa nezúčastnili na príprave investičného odporúčania, ale mali alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že mohli mať prístup k investičnému odporúčaniu pred jeho zverejnením alebo odovzdaním zákazníkovi.
(3)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 a 2 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku osoby podľa odseku 1 obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 a 2 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132j
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), musí investičné odporúčanie obsahovať aj
a)
údaje o podiele na základnom imaní emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, vlastnenom povinnou osobou alebo s ňou majetkovo prepojenou107a) alebo personálne prepojenou právnickou osobou, ak tento podiel presahuje 5 %,
b)
údaje o podiele na základnom imaní povinnej osoby alebo s ňou majetkovo prepojenej alebo personálne prepojenej právnickej osoby vlastnenom emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak tento podiel presahuje 5 %,
c)
údaje o iných významných finančných záujmoch, ktoré má povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba na emitentovi, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
d)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba je tvorcom trhu alebo osobou inak zabezpečujúcou likviditu pre finančné nástroje emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
e)
vyhlásenie o tom, či v období posledných 12 kalendárnych mesiacov povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba vykonávala činnosti spojené s verejnou ponukou finančných nástrojov emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
f)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu o poskytovaní investičných služieb alebo bankových služieb, iných ako podľa písmen d) a e) s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak bola táto zmluva platná počas posledných 12 kalendárnych mesiacov alebo ak počas tohto obdobia bola na základe tejto zmluvy vyplatená odmena alebo vznikol nárok na jej vyplatenie; údaj sa neuvedie, ak by to viedlo k prezradeniu obchodného tajomstva,
g)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu týkajúcu sa vypracovania investičného odporúčania s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie.
(2)
Ak je povinnou osobou obchodník s cennými papiermi alebo banka, sú povinní uviesť v investičnom odporúčaní prehľad platných vnútorných aktov riadenia a organizačných opatrení, ktorých účelom je predchádzať a vyhýbať sa konfliktom záujmov vo vzťahu k investičným odporúčaniam vrátane údajov o existencii informačných bariér v rámci organizačnej štruktúry zavedených vo vzťahu k vypracúvaniu a rozširovaniu investičných odporúčaní.
(3)
Ak sa na príprave investičného odporúčania zúčastnili fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi alebo k banke, v investičnom odporúčaní sa uvedie aj informácia o tom, či odmena pre takú osobu je viazaná na investičné služby alebo bankové obchody uskutočnené obchodníkom s cennými papiermi, bankou alebo inou povinnou osobou. Ak tieto osoby nadobudnú akcie emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, pred verejnou ponukou týchto akcií, uvedie sa aj cena, za ktorú boli akcie nadobudnuté, a dátum nadobudnutia.
(4)
Obchodník s cennými papiermi alebo banka sú povinné uviesť v investičnom odporúčaní aj podiel všetkých odporúčaní na nákup, predaj, držbu alebo im rovnocenných odporúčaní za posledné tri kalendárne mesiace, podiel emitentov, ktorých sa týkajú investičné odporúčania, pri každom z týchto typov odporúčaní, a podiel emitentov, ktorým obchodník s cennými papiermi alebo banka poskytla investičné alebo bankové služby počas posledných 12 kalendárnych mesiacov.
(5)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 až 4 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 až 4 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§132k
(1)
Ak povinná osoba rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať aj obchodné meno alebo meno a priezvisko tejto povinnej osoby.
(2)
Ak povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou pozmení jeho obsah, je povinná uviesť túto skutočnosť v investičnom odporúčaní. Ak táto skutočnosť znamená zmenu typu odporúčania kúpiť na odporúčanie podržať alebo na odporúčanie predať a naopak, je táto osoba povinná splniť podmienky podľa § 132g až 132j, a to vo vzťahu k týmto zmenám.
(3)
Povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, ktorého obsah bol podstatne zmenený, je povinná upraviť vo vnútornom akte riadenia postup, ktorý zabezpečí, že osoby, ktorým je určené investičné odporúčanie, budú mať prístup k identifikačným údajom osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, k investičnému odporúčaniu a prístup k údajom o konfliktoch záujmov osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, ak sú tieto informácie o konfliktoch záujmov verejne prístupné.
(4)
Ak sa rozširuje len zhrnutie investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou, povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby bolo toto zhrnutie presné a zrozumiteľné, a uviesť odkaz na pôvodné investičné odporúčanie a odkaz, kde má verejnosť priamy prístup k údajom týkajúcim sa pôvodného investičného odporúčania, ak sú tieto údaje verejne prístupné.
§132l
Ak je povinnou osobou, ktorá rozširuje investičné odporúčania vypracované treťou osobou, obchodník s cennými papiermi, banka alebo fyzická osoba pracujúca pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, je povinná
a)
uviesť v investičnom odporúčaní názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad jej činnosťou,
b)
splniť povinnosti podľa § 132i a 132j, ak rozširuje investičné odporúčanie, ktoré nebolo predtým zverejnené,
c)
splniť povinnosti podľa § 132f až 132j, ak podstatne zmenila obsah investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou.
§132m
(1)
Ustanovenia § 131a až 132l sa vzťahujú na
a)
finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na regulovaný trh v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte bez ohľadu na to, či sa s týmito finančnými nástrojmi na tomto regulovanom trhu skutočne obchoduje,
b)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike alebo v zahraničí týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze cenných papierov so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takom trhu.
(2)
Ustanovenie § 132 sa vzťahuje aj na finančný nástroj neprijatý na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorého hodnota je odvodená od finančného nástroja podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Ustanovenia § 132b a 132c sa nevzťahujú na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatie nimi vydaných finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte alebo ho neschválili.
(4)
Ustanovenia § 131a až 132l sa nevzťahujú na činnosti uskutočňované Slovenskou republikou, členským štátom, Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou členského štátu, Európskym systémom centrálnych bánk, Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity alebo inou inštitúciou určenou členským štátom, alebo osobou konajúcou v ich mene pri výkone menovej alebo devízovej politiky, alebo pri správe verejného dlhu, alebo na činnosti pri programoch spätného odkupu vlastných akcií, alebo pri cenovej stabilizácii finančných nástrojov za podmienok podľa predpisu Európskej únie.107b)
(5)
Ustanovenia § 132e až 132f sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, zahraničné banky a iné zahraničné osoby v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenia § 132f, 132g a 132i sa nevzťahujú na novinárov, ktorí pri výkone činnosti postupujú podľa osobitného predpisu,107c) podľa právneho predpisu členského štátu alebo podľa vnútorných pravidiel činnosti, ak tieto predpisy alebo pravidlá obsahujú ustanovenia zabezpečujúce plnenie povinností podľa § 132f, 132g a 132i.
§132n
Ak v stanovenej lehote emitent alebo iná osoba nezverejní informáciu alebo údaj, ktorý je povinná zverejniť podľa tohto zákona, úrad je oprávnený zverejniť príslušnú informáciu alebo údaj, ak ho má k dispozícii. Tým nie je dotknuté oprávnenie úradu uložiť sankciu podľa § 144 a ani nezaniká povinnosť emitenta alebo inej osoby zverejniť príslušnú informáciu.
§133 Konflikt záujmov
(1)
Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom alebo členom predstavenstva, správcovskej spoločnosti, poisťovne, centrálneho depozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, inej pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banky, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, pobočky zahraničnej banky, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, alebo emitenta cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, ktorý nie je zároveň týmto obchodníkom s cennými papiermi a zamestnancom burzy cenných papierov.
(2)
Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo u iného centrálneho depozitára.
(3)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, úradu, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný svojím zamestnávateľom.
(4)
Členmi dozornej rady centrálneho depozitára nesmú byť zamestnanci centrálneho depozitára. Člen štatutárneho orgánu centrálneho depozitára, vedúci zamestnanec centrálneho depozitára a zamestnanec centrálneho depozitára vykonávajúci odborné činnosti podľa § 99 ods. 3 a 4 nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u emitenta cenných papierov.
(5)
Člen predstavenstva obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom ani členom predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§134 Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania,95)
g)
Úradu na ochranu osobných údajov.107d)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

ÔSMA ČASŤ | DOHĽAD

§135 Predmet dohľadu
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou emitenta cenného papiera, centrálneho depozitára, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky, fondu, sprostredkovateľa investičných služieb, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138 ), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou inštitúciou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie podmienok ustanovených povoleniami podľa tohto zákona,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo vedenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu a nenahrádza ani výkon dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona, ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nezakladá povinnosť úradu vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo do finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu úradu.
§135a
(1)
Úrad je povinný spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom, vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu a spolupracovať pri vyšetrovaní obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
(2)
Ak príslušný orgán členského štátu požiada úrad o informácie na účely podľa odseku 1, úrad je povinný bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť. Ak úrad nemá k dispozícii požadované informácie a nemá oprávnenie ich získať, bez zbytočného odkladu oznámi žiadajúcemu orgánu túto skutočnosť.
(3)
Úrad je oprávnený odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, ak
a)
poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem Slovenskej republiky,
b)
už v Slovenskej republike sa začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií, alebo
c)
už v Slovenskej republike bol vynesený konečný rozsudok voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií.
V takom prípade úrad informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a poskytne mu informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c), ak ich má k dispozícii a ak je možné ich poskytnúť v súlade s osobitným zákonom.108a)
(4)
Ak úrad dostal upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej republiky sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo právneho predpisu Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo že také konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, úrad je povinný vykonať dohľad. Úrad je povinný informovať príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal oznámenie, o podstatných predbežných krokoch prijatých úradom pri preverovaní oznámenia a o výsledku konania.
(5)
Ak príslušný orgán členského štátu požiada úrad o vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky, úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Pracovníci príslušného orgánu členského štátu sú oprávnení zúčastniť sa na tomto dohľade, ak o to príslušný orgán členského štátu požiadal. Úrad je oprávnený odmietnuť tieto žiadosti z dôvodov uvedených v odseku 3. V takom prípade úrad informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a poskytne mu informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c).
(6)
Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o informácie na účely podľa odseku 1.
(7)
Ak má úrad dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo že také konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v Slovenskej republike, úrad je povinný upozorniť na tieto skutočnosti príslušný orgán členského štátu.
(8)
Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o vykonanie dohľadu na mieste na území členského štátu a o účasť zamestnancov úradu na vykonaní tohto dohľadu.
(9)
Informácie, ktoré prijal úrad od príslušného orgánu členského štátu, môže použiť len pri výkone dohľadu; tým nie sú dotknuté povinnosti úradu v konaní podľa osobitného predpisu.92) So súhlasom príslušného orgánu členského štátu môže úrad použiť tieto informácie aj na iný účel alebo ich môže zaslať príslušným orgánom iných členských štátov.
(10)
Na informácie, ktoré prijal úrad od príslušného orgánu členského štátu, sa rovnako vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitného zákona.20)
(11)
Ak žiadosť úradu podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského štátu zamietne bez uvedenia dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo tejto žiadosti úradu nevyhovie v rámci primeranej lehoty, úrad je oprávnený na túto skutočnosť upozorniť Výbor európskych regulátorov cenných papierov.
§136
(1)
Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov obchodníkov s cennými papiermi alebo pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.109)
(2)
Na základe dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nad dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi. Takú dohodu môže úrad uzavrieť len na základe vzájomnosti. Orgán dohľadu členského štátu je oprávnený vykonať dohľad na území Slovenskej republiky aj bez dohody podľa prvej vety, ak mu také oprávnenie vyplýva z právnych predpisov Európskej únie upravujúcich poskytovanie finančných služieb.
(3)
Úrad môže vykonávať dohľad nad pobočkami obchodníka s cennými papiermi, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi úradom a orgánmi dohľadu tohto štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
§137
(1)
Pri výkone dohľadu podľa § 135 ods. 1 formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného zákona.20)
(2)
Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 135 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými konglomerátmi sú povinné v lehote určenej úradom odovzdať úradu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
Dohľad na konsolidovanom základe
§138
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných celkov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súčasťou sú obchodníci s cennými papiermi alebo centrálni depozitári, na účel obmedzenia rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár vystavený z dôvodu jeho účasti v konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.
(2)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe podľa tohto zákona nad konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi a nad subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad finančným konsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca konsolidovaný celok je finančnou holdingovou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu,15) a nad finančným subkonsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca subkonsolidovaný celok je finančná holdingová spoločnosť, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)
(4)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad zmiešaným konsolidovaným celkom a nad zmiešaným subkonsolidovaným celkom v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 143i ods. 2 medzi obchodníkom s cennými papiermi a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jeho dcérskymi spoločnosťami a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 141 a nad konsolidovaným celkom centrálneho depozitára a nad subkonsolidovaným celkom centrálneho depozitára v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 143i ods. 2 medzi centrálnym depozitárom a členmi konsolidovaného celku centrálneho depozitára a subkonsolidovaného celku centrálneho depozitára a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 141.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
konsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá nie je ovládaná žiadnou inou osobou,
b)
konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi konsolidovaný celok ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb,15)
c)
konsolidovaným celkom centrálneho depozitára konsolidovaný celok ovládaný centrálnym depozitárom, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú centrálnymi depozitármi, obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb,15)
d)
finančným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
e)
zmiešaným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
f)
subkonsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
g)
subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi subkonsolidovaný celok ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb, pričom obchodník s cennými papiermi ovládajúci tento subkonsolidovaný celok je ovládaný inou osobou, ktorú sám neovláda,
h)
subkonsolidovaným celkom centrálneho depozitára sukonsolidovaný celok ovládaný centrálnym depozitárom, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú centrálnymi depozitármi, obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb, pričom centrálny depozitár ovládajúci tento subkonsolidovaný celok je ovládaný inou osobou, ktorú sám neovláda,
i)
finančným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
j)
zmiešaným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
k)
finančnou holdingovou inštitúciou finančná inštitúcia, ktorá nie je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a ktorej dcérskymi spoločnosťami sú prevažne obchodníci s cennými papiermi alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna jeho dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
l)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnosť, obchodník s cennými papiermi alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom aspoň jedna jeho dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
m)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
n)
ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom
3a.
vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené jednou osobou na spoločnom základe, pričom tieto isté osoby nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 8 písm. h), alebo
3b.
cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb, ktoré nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 8 písm. h), pričom tieto isté osoby majú väčšinu v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných orgánoch týchto osôb,
o)
regulovanou osobou obchodník s cennými papiermi, banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, správcovská spoločnosť a rovnaká zahraničná osoba.
§139
(1)
Úrad vedie zoznam finančných holdingových inštitúcií podľa § 138 ods. 3.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 zasiela úrad Národnej banke Slovenska, príslušným orgánom dohľadu členských štátov a komisii.
§140
(1)
Úrad je oprávnený nezahrnúť do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako 10 000 000 EUR alebo ako 1 % z celkových aktív osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok,
c)
ktorej zaradenie do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku nie je účelné z hľadiska cieľov dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vyňať z dohľadu na konsolidovanom základe konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý je súčasťou iného konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe úrad alebo príslušný orgán dohľadu iného štátu, na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu.
(3)
Úrad oznámi nezahrnutie osoby podľa odseku 1 písm. b) alebo c) do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku tejto osobe; táto osoba je povinná poskytnúť na požiadanie informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe príslušnému orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo jej materská spoločnosť.
(4)
Ak obchodník s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo finančná holdingová inštitúcia so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, úrad preverí, či tento obchodník s cennými papiermi podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
(5)
Úrad preverí skutočnosť uvedenú v odseku 4 z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby podľa § 138 ods. 5 písm. o), ktorej povolenie bolo udelené v členskom štáte, alebo na žiadosť materskej spoločnosti. Úrad toto preverenie prerokuje s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak úrad podľa odseku 4 zistí, že nad obchodníkom s cennými papiermi sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, zahrnie tohto obchodníka s cennými papiermi do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku podliehajúceho dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
§141
(1)
Finančná holdingová inštitúcia podľa § 138 ods. 3 je povinná zabezpečovať, aby konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý ovláda, dodržiaval požiadavky podľa § 74.
(2)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vypracúvať a predkladať úradu priamo alebo prostredníctvom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, alebo obchodníka s cennými papiermi určeného úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; obchodník s cennými papiermi ovládajúci konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok a finančná holdingová inštitúcia sú povinné vypracúvať a predkladať úradu za konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch.
(3)
Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ podľa odseku 2 vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na tieto výkazy, hlásenia a iné správy sa inak vzťahuje § 77 ods. 7.
(4)
Audítor osoby, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe povinný poskytnúť informácie úradu a audítorom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok.
(5)
Osoba ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonávať audit osôb zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný.
(6)
Odseky 2, 4 a 5 sa rovnako vzťahujú na osobu, ktorá ovláda zmiešaný konsolidovaný celok alebo zmiešaný subkonsolidovaný celok, na osobu, ktorá je zahrnutá do zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku, na centrálneho depozitára, ktorý ovláda konsolidovaný celok centrálneho depozitára alebo subkonsolidovaný celok centrálneho depozitára, a na audítora takýchto osôb.
§142
(1)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť poskytovaných informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vykonať dohľad na mieste110) alebo je oprávnený požiadať o vykonanie dohľadu na mieste iný príslušný orgán dohľadu nad osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe; tento orgán dohľadu je povinný požadovaný dohľad na mieste vykonať.
(3)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár ovládajúci konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok je povinný zabezpečiť vykonanie auditu v osobách zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára ovládajúceho konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
§143
(1)
Ak je obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý ovláda zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia, ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií. Ak takáto dohoda nie je uzavretá, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššími celkovými aktívami; ak je výška celkových aktív rovnaká, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie ako prvý.
(2)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu členského štátu v konsolidovaných celkoch alebo subkonsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone tohto dohľadu na mieste na konsolidovanom základe môže upraviť dohoda podľa odseku 1. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný orgán dohľadu iného členského štátu povinný vopred oznámiť úradu.
(3)
Poverené osoby príslušného orgánu dohľadu členského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci úradu poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;20) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(4)
Úrad oznámi komisii uzavretie písomnej dohody podľa odseku 1 a jej obsah.
Doplňujúci dohľad
§143a
Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú obchodníci s cennými papiermi, banky, inštitúcie elektronických peňazí,15) poisťovne, zaisťovne alebo správcovské spoločnosti, na účely obmedzenia rizík, ktorým sú obchodník s cennými papiermi alebo iná regulovaná osoba vystavené z dôvodu ich účasti vo finančnom konglomeráte.
§143b
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ktorá má majetkovú účasť podľa § 8 písm. l) na osobe vo finančnom sektore, alebo je osobou prepojenou s osobou vo finančnom sektore vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n) tretieho bodu,
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
1d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 143e ods. 2 a 4,
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z osôb v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa § 143e ods. 1,
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 143e ods. 2 a 4,
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého a druhého bodu,
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, inštitúcia elektronických peňazí, iná právnická osoba ako banka, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako svoju rozhodujúcu alebo podstatnú činnosť niektorú z činností uvedených v osobitnom zákone110a) alebo ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného zákona,110b) ako aj akýkoľvek subjekt so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa alebo právnická osoba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok podľa osobitného zákona;23) tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb,
4.
zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
c)
skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n).
§143c
(1)
Úrad vykonáva doplňujúci dohľad, ak
a)
finančný konglomerát je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi, a finančný konglomerát netvoria ďalšie regulované osoby,
c)
materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný konglomerát tvoria ďalšie regulované osoby so sídlom v členskom štáte a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb,
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v rôznych členských štátoch a v každom z týchto členských štátov má sídlo regulovaná osoba, pričom regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami vo finančnom konglomeráte je obchodník s cennými papiermi, alebo ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb; ak je súčasťou finančného sektora aj zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, na základe dohody úradu s príslušným orgánom dohľadu tohto členského štátu,
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoločnosťou viac ako jednej regulovanej osoby so sídlom v členskom štáte a žiadnej z týchto regulovaných osôb nebolo udelené povolenie v Slovenskej republike, a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb,
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v písmenách a) až e), ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb a regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami v tomto sektore je obchodník s cennými papiermi.
(2)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prevziať výkon doplňujúceho dohľadu aj v prípadoch neuvedených v odseku 1, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prenechať výkon doplňujúceho dohľadu v prípadoch uvedených v odseku 1 Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§143d
(1)
Úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí na základe kritérií podľa § 143e, ktoré finančné konglomeráty podliehajú doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Úrad oznámi Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, každý ďalší návrh na zaradenie finančného konglomerátu do doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 143c ods. 1, alebo obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššími celkovými aktívami, ak najdôležitejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb, že tento finančný konglomerát bude podliehať doplňujúcemu dohľadu. Úrad o tom informuje aj Národnú banku Slovenska a príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, a komisiu.
(4)
Úrad oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri komisii princípy, ktoré uplatňuje pri doplňujúcom dohľade nad koncentráciou rizík podľa § 143h a nad vnútroskupinovými obchodmi podľa § 143i.
§143e
(1)
Činnosti skupiny sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb a neregulovaných osôb finančného sektora v skupine k celkovým aktívam skupiny ako celku je vyšší ako 40 %.
(2)
Činnosti v rôznych finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor je vyšší ako 10 %, pričom priemer sa vypočíta z týchto podielov:
a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine a
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb finančného sektora v skupine.
(3)
Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najnižší; najvýznamnejší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer podľa odseku 2 je najvyšší. Na účel výpočtu priemeru podľa odseku 2 a na meranie najmenšieho a najvýznamnejšieho finančného sektora sa bankový sektor a sektor investičných služieb považujú za jeden sektor.
(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 EUR, úrad je oprávnený určiť po dohode s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 143g a 143h, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné alebo potrebné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu, najmä ak
a)
priemer z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,
b)
jeden z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,
c)
podiel na trhu najmenšieho finančného sektora nepresiahne 5 % v žiadnom členskom štáte, ak je meraný z hľadiska celkových aktív v bankovom sektore alebo v sektore investičných služieb a z hľadiska hrubej výšky predpísaného poistného z poistných zmlúv uzatvorených v sektore poisťovníctva.
(5)
Rozhodnutia úradu prijaté podľa odseku 4 úrad oznámi aj Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je oprávnený po dohode s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť právnickú osobu z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3, ak ide o osobu,
a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad je oprávnený po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, brať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 za tri za sebou nasledujúce roky, aby sa zamedzilo náhlej zmene režimu výkonu doplňujúceho dohľadu, a nebrať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2, ak nastanú významné zmeny v štruktúre skupiny.
(8)
Úrad je oprávnený v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, pri výpočte hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 nahradiť alebo doplniť kritérium založené na celkových aktívach kritériami založenými na štruktúre príjmov a podsúvahových činnostiach, a to jedným alebo oboma súčasne, alebo pridať jedno kritérium alebo obidve tieto kritériá, ak majú osobitný význam z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(9)
Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne pod 10 % v prípade finančných konglomerátov, na ktoré sa už vzťahuje doplňujúci dohľad, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 1 hodnota podielu vo výške 35 % a pri výpočte podľa odseku 2 hodnota priemeru z podielov 8 %.
(10)
Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného sektora skupiny klesnú pod 6 000 000 000 EUR, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 4 suma 5 000 000 000 EUR.
(11)
Úrad môže so súhlasom Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, počas obdobia ustanoveného v odsekoch 7 až 10 určiť, že prestanú platiť nižšie hodnoty podielov alebo nižšia suma ustanovená v odsekoch 7 až 10 pre finančné konglomeráty podliehajúce doplňujúceho dohľadu.
(12)
Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ročných účtovných závierok. Na účel tohto výpočtu sa pre osoby, v ktorých je nadobudnutá majetková účasť, berie do úvahy výška podielu nadobudnutého v danej osobe. Ak boli zostavené konsolidované účtovné závierky, tieto sa použijú namiesto súhrnu údajov.
(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných zdrojov, pri ktorej primeranosť vlastných zdrojov dosiahne hodnotu podľa § 74 ods. 1, pričom hodnota rizikovo vážených aktív sa nezmení.
(14)
Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako obchodník s cennými papiermi, ktoré sa zahŕňajú do výpočtov podľa odsekov 2 až 6, sa určia podľa osobitných predpisov,110c) ktoré sa vzťahujú na výpočet primeranosti vlastných zdrojov, výšky vlastných zdrojov a solventnosti príslušnej regulovanej osoby.
§143f
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný dodržiavať podmienky podľa § 143g až 143j, ak
a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jeho materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom štáte,
c)
je prepojený s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n) tretieho bodu alebo
d)
jeho materská spoločnosť je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak je v tomto štáte vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je obchodník s cennými papiermi spĺňajúci niektorú z podmienok podľa odseku 1, podmienky podľa § 143g až 143j sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu zahŕňajúceho podskupinu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého materská spoločnosť je regulovanou osobou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a v tomto štáte nie je vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, je povinný dodržiavať podmienky podľa § 143g až 143j. Ak nie je možné dodržať podmienky podľa § 143g až 143j z dôvodu, že doplňujúci dohľad uplatňovaný štátom, ktorý nie je členským štátom, nie je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, úrad môže určiť, že obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou takéhoto finančného konglomerátu, bude predkladať úradu osobitné výkazy, hlásenia a správy o účasti v takomto finančnom konglomeráte, a tiež môže obmedziť alebo zakázať takému obchodníkovi s cennými papiermi vnútroskupinové operácie, ktoré by mohli mať vplyv na dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
(4)
Úrad preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný doplňujúci dohľad, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, ak sa tak dohodol s Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom majú sídlo regulované inštitúcie tvoriace finančný konglomerát, a to na žiadosť materskej spoločnosti podľa odseku 3, na žiadosť regulovanej osoby tvoriacej súčasť finančného konglomerátu alebo z vlastného podnetu. Úrad prerokuje s Výborom pre finančné konglomeráty pri komisii vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 a jeho vydanie oznámi komisii.
(5)
Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách alebo bez majetkovej účasti uplatňujú vo vzťahu k týmto regulovaným osobám iný významný vplyv, ako je vplyv podľa odsekov 1 až 3, úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí, či a v akom rozsahu sa bude vykonávať doplňujúci dohľad nad regulovanými osobami tak, ako keby predstavovali finančný konglomerát, ktorý by mal podliehať doplňujúcemu dohľadu. Aby sa mohol vykonávať takýto doplňujúci dohľad, aspoň jedna z právnických osôb podľa prvej vety musí byť obchodníkom s cennými papiermi a musia byť splnené podmienky ustanovené v § 143b písm. a) bodoch 1c. a 1d., ak je to potrebné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§143g
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný zabezpečiť, aby na úrovni finančného konglomerátu bola dodržaná dostatočná výška vlastných zdrojov a aby na úrovni finančného konglomerátu boli prijaté pravidlá zabezpečujúce dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov. Vlastné zdroje finančného konglomerátu sú dostatočné, ak rozdiel medzi vlastnými zdrojmi na úrovni finančného konglomerátu a súčtom minimálnej výšky vlastných zdrojov za finančný konglomerát je nula alebo kladné číslo.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vykonávať výpočty dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa jednej z metód ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa odseku 9.
(3)
Úrad po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, je oprávnený z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa odseku 4 oznámiť regulovanej osobe alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá z metód výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 9 sa použije.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o výške vlastných zdrojov a o výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu potrebných na splnenie podmienok dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(5)
Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky na vlastné zdroje len za právnické osoby podľa § 143b písm. b).
(6)
Úrad môže rozhodnúť, že sa do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podliehajúceho doplňujúcemu dohľadu nezaradí osoba,
a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií potrebných na výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný konglomerát; to neplatí, ak by bolo z výpočtu vylúčených viac právnických osôb, ktorých podiel na finančnom konglomeráte je v celkovom súčte významný podľa § 145e ods. 2 a 4,
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad nezaradenie právnickej osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za doplňujúci dohľad v príslušnom členskom štáte.
(8)
Ustanovením odseku 4 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu doplňujúceho dohľadu ani oprávnenie orgánov dohľadu poskytovať informácie o týchto osobách na účely výkonu doplňujúceho dohľadu alebo dohľadu nad finančnými konglomerátmi v inom členskom štáte.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu,
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb v skupine a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
§143h
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety predkladá úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Koncentráciou rizík finančného konglomerátu na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie každá činnosť osôb finančného konglomerátu, ktorá môže spôsobiť takú stratu, ktorá môže ohroziť platobnú schopnosť alebo finančnú situáciu vo finančnom konglomeráte; takáto koncentrácia môže byť v úverovom riziku, investičnom riziku, poistnom riziku, trhovom riziku, riziku likvidity, operačnom riziku a inom riziku alebo v kombinácii týchto rizík.
(3)
Ak finančný konglomerát ovláda obchodník s cennými papiermi, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu rovnako ustanovenia § 74. Ak finančný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu primerane ustanovenia osobitného predpisu.110c)
(4)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným sektorom vo finančnom konglomeráte sektor investičných služieb, vzťahujú sa na koncentráciu rizík sektora investičných služieb a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti primerane ustanovenia § 74.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely zisťovania koncentrácie rizík podrobnosti o
a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a jej výpočte,
b)
majetkovej angažovanosti sektora investičných služieb a jej výpočte,
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a jej výpočte,
d)
koncentrácii rizík finančného konglomerátu a spôsobe ich výpočtu.
§143i
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace finančný konglomerát priamo alebo nepriamo využívajú iné spoločnosti tej istej skupiny alebo fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, ktoré ovládajú, na splnenie povinnosti, a to bez ohľadu, či je táto povinnosť určená zmluvou a či je splnenie tejto povinnosti za úhradu.
(3)
Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ktorého výška je najmenej 5 % zo zistenej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa § 143g ods. 9 písm. a).
(4)
Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného zákona.110d)
(5)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným sektorom finančného konglomerátu sektor investičných služieb, na vnútroskupinové obchody sektora investičných služieb a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vzťahuje § 138 ods. 4.
§143j
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vytvoriť systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly vrátane riadiacich postupov a vedenia účtovníctva na účely sledovania a dodržiavania ustanovení tohto zákona na úrovni finančného konglomerátu.
(2)
Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa
a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu podnikateľskej stratégie vo vzťahu k rizikám vyplývajúcim z činnosti finančného konglomerátu,
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej stratégie na rizikový profil a na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného konglomerátu.
(3)
Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov
a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a hodnotenie ich funkčnosti a účinnosti,
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových obchodov a koncentrácie rizík.
§143k
(1)
Úrad pri výkone doplňujúceho dohľadu
a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného konglomerátu a aj poskytovanie informácií dôležitých na výkon doplňujúceho dohľadu v jednotlivých finančných sektoroch Národnej banke Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík a o vnútroskupinových obchodoch,
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a funkčnosť systému vnútornej kontroly podľa § 143j,
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)
Úrad je povinný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, koordinovať výkon doplňujúceho dohľadu a upraviť postupy spolupráce pri uplatňovaní ustanovení § 143d, § 143e, § 143f ods. 3 a 5, § 143g, § 143l ods. 2 a § 145a.
(3)
Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu iného štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, si úrad vyžiada od tohto orgánu. Ak tieto informácie úrad nezískal postupom podľa prvej vety, je oprávnený vyžiadať si ich priamo od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktoré sú uvedené v § 143g ods. 2.
§143l
(1)
Úrad pri výkone doplňujúceho dohľadu spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, aj vtedy, ak doplňujúci dohľad vykonáva Národná banka Slovenska alebo príslušný orgán dohľadu členského štátu, a to najmenej v rozsahu podľa odseku 3.
(2)
Úrad je povinný na žiadosť Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, poskytnúť im informácie potrebné na výkon dohľadu nad regulovanými osobami vo finančnom konglomeráte a doplňujúceho dohľadu, najmenej však v rozsahu podľa odseku 3. Úrad je povinný poskytnúť tieto informácie aj z vlastného podnetu, ak zistí, že uvedené informácie sú dôležité pre výkon dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Úrad je oprávnený vyžiadať si od Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu najmenej v rozsahu podľa odseku 3 a tiež je oprávnený vymieňať si informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu aj so zahraničnými centrálnymi bankami, Európskym systémom centrálnych bánk a Európskou centrálnou bankou.
(3)
Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä
a)
štruktúry finančného konglomerátu a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových obchodov, koncentrácie rizík a výsledkov hospodárenia,
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych orgánov osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu,
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb, ktoré tvoria finančný konglomerát, a preverovania týchto informácií,
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách vo finančnom konglomeráte, ktorý by mohol mať vážny negatívny vplyv na obchodníka s cennými papiermi,
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých úradom, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(4)
Úrad je povinný prerokovať s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 70 ods. 1 písm. a), c) a e), ak by zmeny v akcionárskej štruktúre alebo zmeny v orgánoch obchodníka s cennými papiermi ovplyvnili výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám vo finančnom konglomeráte, ktoré by mohli mať vplyv aj na regulované osoby podliehajúce doplňujúcemu dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(5)
Úrad nie je povinný prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie môže ohroziť prijatie rozhodnutí v príslušnej lehote alebo ak prijatie sankcií a opatrení neznesie odklad. Úrad v takom prípade bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku Slovenska alebo príslušné orgány dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnený vyzvať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo materská spoločnosť, aby požiadal materskú spoločnosť o informácie potrebné na vykonávanie úloh úradu podľa § 143k a aby mu postúpil tieto informácie.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu úradu s orgánmi dohľadu štátov, s ktorými Európska únia podpísala dohodu o spolupráci pri výkone doplňujúceho dohľadu.
(8)
Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými konglomerátmi a o vzájomnej výmene informácií s príslušným orgánom dohľadu iného štátu, ktorý nie je členským štátom, ak takáto dohoda nie je v rozpore s pravidlami výkonu doplňujúceho dohľadu.
§143m
(1)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, preverí informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu o osobe, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom dohľadu členského štátu sú oprávnené zúčastniť sa preverovania vykonávaného úradom alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom úradu samostatne.
(2)
Úrad môže požiadať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, aby preveril informáciu potrebnú na výkon doplňujúceho dohľadu alebo aby umožnil samostatne preveriť tieto informácie úradu alebo povereným osobám.
§143n
Osoby, ktoré tvoria finančný konglomerát, sú povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností podľa § 143g až 143j a na účely doplňujúceho dohľadu.
§143o
(1)
Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 143c sú povinné vypracúvať a predkladať úradu všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 143g ods. 2, § 143h ods. 1 a § 143i ods. 1, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná na vyžiadanie úradu predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
Sankcie
§144
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 7 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže úrad podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prijať opatrenia na jeho ozdravenie,
c)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
d)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk,
f)
obmedziť alebo pozastaviť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi výkon niektorej z povolených činností,
g)
odňať obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na výkon niektorej investičnej služby,
h)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,
i)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi uverejnil na základe povinnosti uloženej zákonom,
j)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
k)
zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi z dôvodov uvedených v § 147,
l)
odňať povolenie na poskytovanie investičných služieb z dôvodov uvedených v § 156.
(2)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 100 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase podľa § 102, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených centrálnemu depozitárovi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 100 ods. 2 a 7, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností centrálneho depozitára, môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť centrálnemu depozitárovi sankcie podľa odseku 1 písm. a), c) až j),
b)
odňať povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára z dôvodov uvedených v § 156.
(3)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa investičných služieb spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 61, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených sprostredkovateľovi investičných služieb, v nedodržiavaní podmienok podľa § 61 ods. 4 a 5, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb, môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť sprostredkovateľovi investičných služieb sankcie podľa odseku 1 písm. a), d) a e),
b)
odňať povolenie na činnosť sprostredkovateľa investičných služieb.
(4)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti emitenta cenných papierov, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,111) môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť emitentovi, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov a vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt sankcie podľa odseku 1 písm. a) e) a i),
b)
pozastaviť emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt.
(5)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti navrhovateľa ponuky spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti navrhovateľa ponuky,111) môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť navrhovateľovi ponuky sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť ponuku,
c)
zakázať navrhovateľovi ponuky vyhlásenie ponuky.
(6)
Ak úrad zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky alebo uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) a i). Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.
(7)
Úrad môže uložiť členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, vedúcemu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcovi, nútenému správcovi obchodníka s cennými papiermi, zástupcovi núteného správcu obchodníka s cennými papiermi, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej inštitúcie podľa § 138 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon investičných služieb na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, alebo subkonsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár; vedúcemu zamestnancovi51) možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo od centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, alebo subkonsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 8 písm. b), je obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná holdingová inštitúcia podľa § 138 ods. 3, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) alebo centrálny depozitár povinný bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(8)
Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cennými papiermi sa rozumie
a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozorného orgánu a zamestnancom,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom obchodníka s cennými papiermi,
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov obchodníka s cennými papiermi; tieto obchody môže obchodník s cennými papiermi vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase úradu.
(9)
Úrad je povinný vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi klesne pod 8 %.
(10)
Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi, ktorého primeranosť vlastných zdrojov klesne pod 8 %, je povinný predložiť úradu ozdravný program do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada obchodníka s cennými papiermi. Úrad je povinný do desiatich dní od prijatia záväzného ozdravného programu tento schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje sa ozdravný program za schválený.
(11)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, úrad písomne oznámi túto skutočnosť obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi.
(12)
Pokutu podľa odseku 1 písm. e) môže úrad uložiť aj osobám, ktoré porušili ustanovenia § 54 ods. 8, § 70, § 99 ods. 9 alebo § 102. Uloží im aj opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu. Ak úrad zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, je oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankcie podľa odseku 1 písm. d) a e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní. Ak úrad zistí zneužitie dôverných informácií podľa § 132 fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia pokutu až do výšky neoprávnene získaného majetkového prospechu, najviac však do výšky 20 000 000 Sk, alebo nariadiť povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový prospech získaný, a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.
(13)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 až 7 alebo odseku 12 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.114)
(14)
Sankcie podľa odsekov 1 až 6 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta podľa odsekov 1 až 5, odseku 7 alebo odseku 12 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(15)
Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(16)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára s členmi predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, s členmi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcimi zamestnancami51) alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
(17)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi úrad bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(18)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je pobočkou zahraničnej banky, úrad bez zbytočného odkladu písomne informuje Národnú banku Slovenska.
(19)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.
§145
(1)
Úrad môže právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk, ak táto právnická osoba
a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie alebo
d)
nesplní povinnosť podľa § 141 ods. 1.
(2)
Na pokuty podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 144 ods. 12 až 14.
§145a
(1)
Úrad môže osobe tvoriacej súčasť finančného konglomerátu, nad ktorým vykonáva doplňujúci dohľad, podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk, ak táto osoba
a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie alebo
d)
nesplní povinnosti podľa § 143g až 143j.
(2)
Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov vo finančnom konglomeráte, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu, úrad je oprávnený
a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 144 ods. 8,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)
Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 135 ods. 1 vykonáva dohľad úrad, je úrad oprávnený udeliť sankciu podľa § 144 aj na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ustanovení osobitného zákona110b) alebo na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad finančným konglomerátom, ktorého súčasťou je osoba podľa § 135 ods. 1.
(4)
Ak úrad udelil sankciu osobe podľa § 135 ods. 1 tvoriacej súčasť finančného konglomerátu podliehajúceho doplňujúcemu dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu a ak udelenie tejto sankcie má význam pre výkon doplňujúceho dohľadu, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.
§146
(1)
Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods.1 písm. a) alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo § 102 ods.1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže úrad pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára je na ujmu riadneho a obozretného podnikania obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.
(2)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár je povinný päť pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia dať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydal.
(3)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár je povinný predložiť úradu výpis z jeho registra emitenta a z jeho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár vydal. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár povinný doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise podľa odseku 1 písomne označí osobu, u ktorej novo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Predbežné opatrenie115) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením115) je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár viazaný. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia115) aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, počas pozastavenia týchto práv sa nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom obchodníkom s cennými papiermi alebo centrálnym depozitárom podľa odseku 3, nevyžaduje sa predchádzajúci súhlas úradu podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo § 102 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára za neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stanovami obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr však do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.
Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi
§147
(1)
Účelom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je najmä
a)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti obchodníka s cennými papiermi s cieľom zastaviť zhoršovanie ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi,
b)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom obchodníka s cennými papiermi zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu obchodníka s cennými papiermi,
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo všetkých oblastiach jeho činnosti a hospodárenia,
d)
ochrana investičných nástrojov uschovaných, spravovaných, obhospodarovaných alebo držaných obchodníkmi s cennými papiermi a peňažných prostriedkov prijatých obchodníkmi s cennými papiermi na účely uskutočnenia investičnej služby pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného programu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ozdravenie obchodníka s cennými papiermi vrátane prijatia a vykonania organizačných a iných opatrení na postupnú stabilizáciu obchodníka s cennými papiermi a obnovenie jeho likvidity, najmä v súčinnosti s akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov vyplývajúcich zo systému ochrany klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak to vyžaduje ekonomická situácia obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Úrad je povinný zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak
a)
primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi klesne pod 4 % alebo
b)
obchodník s cennými papiermi po troch rokoch od začatia svojej činnosti na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb dosiahne kumulatívnu stratu prevyšujúcu 30 % zo základného imania, kapitálových fondov a rezervného fondu.
(3)
Úrad môže nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi zaviesť aj vtedy, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 144 ods. 1.
(4)
Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno zaviesť nad pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno zaviesť ani nad obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má umiestnenú pobočku na území Slovenskej republiky; ak úrad zistí dôvody na zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou, bez zbytočného odkladu predloží útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska písomný návrh na zavedenie nútenej správy podľa osobitného zákona15) spolu so všetkými podkladmi o zistených skutočnostiach.
(5)
Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o nútenej správe nad obchodníkom s cennými papiermi obchodníkovi s cennými papiermi a je ihneď účinná voči obchodníkovi s cennými papiermi a iným právnickým osobám a fyzickým osobám. Začatie konania o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi sa neoznamuje.
(6)
Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi úrad bez zbytočného odkladu uverejní aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi. Osoby, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(7)
Pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou, úrad spolupracuje s Národnou bankou Slovenska.
§148
(1)
Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi vykonáva nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“) a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva úrad. Nútený správca a zástupca núteného správcu môžu byť vymenovaní aj na určitý čas.
(2)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba. Ustanovenia § 55 ods. 9 sa primerane vzťahujú na odbornú spôsobilosť núteného správcu a zástupcu núteného správcu.
(3)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá
a)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pri vykonávaní riadiacej funkcie,
b)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala v obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, predstavenstva, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,51) ak sa výkonu tejto funkcie sama dobrovoľne nevzdala,
c)
má k obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8,
d)
je dlžníkom alebo veriteľom obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa,
e)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi,
f)
ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa,
g)
ktorá je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu iného obchodníka s cennými papiermi alebo vedúcim alebo zástupcom vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
h)
je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek v období posledných dvoch rokov.
(4)
Nútený správca je oprávnený riadiť obchodníka s cennými papiermi a jeho zamestnancov. Kompetencie núteného správcu sú vymedzené v zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej podľa § 151 ods. 1 a osobitnými predpismi. Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(5)
Zástupca núteného správcu je zodpovedný za núteným správcom zverenú oblasť činnosti obchodníka s cennými papiermi a podlieha pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nútenému správcovi. Kompetencie zástupcu núteného správcu sú vymedzené zmluvou o výkone činnosti zástupcu núteného správcu uzatvorenou s úradom podľa § 151 ods. 1. Po predchádzajúcom súhlase úradu môže nútený správca splnomocniť niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov;116) tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(6)
V súvislosti s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov u obchodníka s cennými papiermi pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas možno vyjadriť priamo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(7)
Ustanovenia § 55 ods. 9 sa primerane vzťahujú na odbornú spôsobilosť odborného poradcu.
(8)
Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich odvolaním z funkcie. Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní na základe porušenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe zmluvy o výkone činnosti núteného správcu a zmluvy o výkone činnosti zástupcu núteného správcu.
§149
(1)
Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov obchodníka s cennými papiermi a vedúcich zamestnancov obchodníka s cennými papiermi a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady prechádza na núteného správcu. Tým nie je dotknuté právo predstavenstva podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi. Pri výkone pôsobnosti predstavenstva a dozornej rady sa na núteného správcu nevzťahuje Obchodný zákonník.
(2)
Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi, riadiť jeho priebeh a má právo na ňom predkladať návrhy. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia len po predchádzajúcom súhlase úradu a len na návrh núteného správcu.
(3)
Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu obchodníka s cennými papiermi a obnovenie likvidity obchodníka s cennými papiermi, najmä nakladať s pohľadávkami a iným majetkom vrátane predaja pobočky obchodníka s cennými papiermi ako časti podniku obchodníka s cennými papiermi alebo predaja podniku33) obchodníka s cennými papiermi za primeranú cenu, skončiť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo uzavrieť pobočku obchodníka s cennými papiermi; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 70 ods. 1. Súhlas valného zhromaždenia na tieto úkony sa nevyžaduje.
(4)
Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi predložiť úradu projekt ozdravenia obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie v obchodníkovi s cennými papiermi.
(5)
Ak to vyžaduje situácia obchodníka s cennými papiermi, môže nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie s investičnými nástrojmi klientov, najdlhšie však na 30 dní.
(6)
Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže nútený správca podať návrh na vyrovnanie.117)
(7)
Nútený správca môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu,118) ak je obchodník s cennými papiermi v predlžení.
(8)
Nútený správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu, ak zistí skutočnosti podľa § 156.
§150
(1)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní vykonávať svoje funkcie s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Nútený správca a zástupca núteného správcu sú povinní pravidelne informovať úrad o úkonoch vykonaných počas nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré získali pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, vo svoj prospech ani v prospech iných osôb a nesmú nakladať s majetkom obchodníka s cennými papiermi vo svoj prospech a v prospech osôb im blízkych.83)
(3)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi voči všetkým osobám okrem úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;119) túto povinnosť mlčanlivosti majú aj po skončení svojej činnosti súvisiacej s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi. Ustanovenie § 134 ods. 3 tým nie je dotknuté.
§151
(1)
Úrad uzatvorí s núteným správcom mandátnu zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Úrad uzatvorí so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu o výkone činnosti zástupcu núteného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(2)
Pribratie odborných poradcov podľa § 148 ods. 6 sa uskutoční na základe zmluvy uzatvorenej s núteným správcom a za podmienok odsúhlasených úradom.
(3)
Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí úrad.
(4)
Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného správcu a odborných poradcov uhrádza obchodník s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa.
§152
(1)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci51) a zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly sú povinní na požiadanie núteného správcu spolupracovať s núteným správcom, najmä poskytovať mu všetky doklady a ďalšie podklady vyžiadané správcom v súvislosti s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Nútený správca je oprávnený členom predstavenstva, vedúcim zamestnancom51) a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly okamžite zrušiť pracovný pomer, dať im výpoveď alebo ich previesť na inú prácu.
(3)
V dôsledku zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemôže byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v týchto orgánoch obchodníka s cennými papiermi vyplývajúca zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi a členom predstavenstva alebo členom dozornej rady, alebo priznaná vnútornými predpismi obchodníka s cennými papiermi.
§153
(1)
Od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči obchodníkovi s cennými papiermi a započítavať vzájomné pohľadávky medzi obchodníkom s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, a inými osobami.
(2)
Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu podľa osobitného zákona.120)
§154