Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.06.2003
Časové verzie:
162/2003 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2003
162
ZÁKON
z 23. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 510/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý znie:
§163a
(1)
Stredisko, ktoré vykonáva činnosť podľa § 163 ods. 6, je povinné pokračovať v činnosti podľa doterajších predpisov až do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona. Činnosť strediska podľa doterajších predpisov podlieha dohľadu úradu. Udelenie členstva prvému členovi oznámi prvý centrálny depozitár zriadený podľa tohto zákona bez zbytočného odkladu úradu a dátum udelenia členstva prvému členovi uverejní do troch dní v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(2)
Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva podľa doterajších predpisov. Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov uzavretých do dňa, keď uplynie lehota podľa prvej vety, sa vykoná podľa doterajších predpisov.
(3)
Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona sa na postup registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva na cenné papiere a na evidenciu zabezpečovacích prevodov cenných papierov vzťahujú doterajšie predpisy.“.
2.
V § 170 ods. 2 sa slová „Do 30. júna 2003“ nahrádzajú slovami „Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona“.
ČI. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.