Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 01.01.2016
Časové verzie:
253/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016
253
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. i) sa slová „udržanie príjmov“ nahrádzajú slovami „udržanie zdaniteľných príjmov“.
2.
V § 2 písm. x) sa za slovo „zdanenia“ vkladajú slová „(ďalej len „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia“)“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami y) až aa), ktoré znejú:
„y)
držiteľom držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť,37ab) výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny37ac) alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb,
z)
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník,37aa)
aa)
zamestnancom daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“).“.
4.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „4, § 7 a 8“ nahrádzajú slovami „4 a § 8“.
6.
V § 4 ods. 8 sa slová „3, § 7 a 8“ nahrádzajú slovami „3 a § 8“.
7.
V § 5 ods. 2 sa slová „daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len „zamestnanec“)“ nahrádzajú slovom „zamestnancovi“ a slová „platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“)“ sa nahrádzajú slovom „zamestnávateľa“.
8.
V § 5 ods. 4 poslednej vete sa za slová „v zahraničí“ vkladajú slová „okrem osoby so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku,“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Napríklad § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.“.
10.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
Napríklad § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
24b)
§ 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
11.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
Napríklad § 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu29b) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Napríklad § 40 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
Nadpis § 7 znie: „Osobitný základ dane z kapitálového majetku“.
14.
V § 7 ods. 3 druhej vete sa za slovo „do“ vkladá slovo „osobitného“.
15.
V § 7 ods. 3 až 5, 7 a 8 sa slová „základu dane (čiastkového základu dane)“ nahrádzajú slovami „osobitného základu dane“.
16.
V § 7 ods. 6 sa slová „základ dane (čiastkový základ dane)“ nahrádzajú slovami „osobitný základ dane“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Príjmy podľa odsekov 1 až 3, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do osobitného základu dane výdavky, o ktoré je podľa odsekov 2, 3, 5, 7 a 8 možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.
(10)
Príjmy podľa odsekov 1 až 3, z ktorých je možné daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) považovať za preddavok na daň, sa zahŕňajú do osobitného základu dane, ak daňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7. Príjmy, pre ktoré je ustanovené, že sa daň vybraná podľa § 43 ods. 6 považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahŕňajú.“.
18.
V § 8 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,“.
19.
V § 8 ods. 13 a § 17 ods. 31 sa vypúšťa druhá veta.
20.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
V zdaňovacom období, v ktorom daňovník porušil podmienky ustanovené osobitným predpisom,37af) zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) súčet súm zistených podľa jednotlivých zdaňovacích období, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené podľa § 9 ods. 1 písm. l). Sumy za jednotlivé zdaňovacie obdobia sa vypočítajú ako súčet kladných rozdielov medzi jednotlivými druhmi príjmov podľa odseku 1 písm. d), e) a k) a výdavkami podľa odsekov 5 a 11 prislúchajúcich k jednotlivým druhom príjmov podľa odseku 1 písm. d), e) a k), pričom pri ich výpočte daňovník neuplatní oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) a k). Daňovník pri zahrnovaní tejto sumy do základu dane (čiastkového základu dane) vychádza z údajov poskytnutých od finančnej inštitúcie oprávnenej na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu.37ag) Za porušenie podmienok ustanovených podľa osobitného predpisu37af) sa nepovažuje skutočnosť, ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia37af) zomrie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37af a 37ag znejú:
„37af)
§ 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
37ag)
§ 73i až 73l a § 75 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 9 ods. 1 písm. e) a § 13 ods. 1 písm. d) sa nad slovo „reštrukturalizácii,“ umiestňuje odkaz „38a)“ a vypúšťajú sa slová „ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu,38)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
§ 153, 155 a 155a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu39b) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,
l)
z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom37af) vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20) sociálneho poistenia,21) nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia,40) plnenia zo starobného dôchodkového sporenia,40a) okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu,40c) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40b sa vypúšťa.
24.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „predpismi43) a ďalšie sociálne dávky,44)“ nahrádzajú slovami „predpismi,43) ďalšie sociálne dávky44) a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
25.
V § 9 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
26.
V § 9 ods. 2 písmeno y) znie:
„y)
nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí37ab) určenom výhradne na vzdelávací účel najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu87) okrem situácie, ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti súčasne vznikol nárok na stravu podľa osobitného predpisu87) a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu;59ia) za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy vo výške presahujúcej výšku, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,87) ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,“.
27.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo písomného vyhlásenia o združení sa63)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
28.
V § 12 ods. 7 písm. b) sa za slovo „darovaním4)“ vkladajú slová „okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa“.
29.
V § 12 ods. 7 písm. c) sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku“.
30.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
§15 Sadzba dane
Sadzba dane, okrem § 15a, 43 a 44, pre
a)
fyzickú osobu
1.
zo základu dane zisteného podľa § 4 je
1a.
19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8–násobok sumy platného životného minima vrátane,
1b.
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
2.
z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 je 19 %,
b)
právnickú osobu zo základu dane zníženého o daňovú stratu je 22 %.“.
31.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak sú tieto plnenia poskytnuté v súvislosti s aktivitami na území Slovenskej republiky.“.
32.
V § 16 ods. 2 piatej vete sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „183 dní“.
33.
V § 17 ods. 6 sa slová „medzinárodnú zmluvu“ nahrádzajú slovami „zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia“.
34.
V § 17 ods. 7 posledná veta znie: „Na odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne sa primerane použije postup podľa § 18 ods. 4.“.
35.
V § 17 ods. 19 písm. d) sa slová „poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku zahraničnej zaisťovne“ nahrádzajú slovami „poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne“.
36.
V § 17 ods. 19 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2120)“.
37.
V § 17 ods. 19 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom výdavky na normy a certifikáty1) neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo.“.
38.
V § 17 sa odsek 32 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom38a) alebo k vyhláseniu konkurzu na daňovníka,80aaa) základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom38a) alebo v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu;80b) postup podľa odseku 27 neuplatní daňovník na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.38a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaa znie:
„80aaa)
§ 23 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
39.
V § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou1)“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou80ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80ad znie:
„80ad)
§ 25 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 431/2002 Z. z.“.
40.
V § 17a ods. 7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „360 dní“, slová „24 mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „720 dní“ a slová „36 mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „1 080 dní“.
41.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo inej metódy (ďalej len „rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia“) najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala odsúhlasená metóda ocenenia uplatňovať. Prílohou k žiadosti je dokumentácia podľa odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia, považuje sa žiadosť za nepodanú; túto skutočnosť oznámi správca dane daňovníkovi a vráti daňovníkovi zaplatenú úhradu. Ak daňovník požiada o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušné štáty sa nedohodnú, správca dane môže rozhodnúť o vydaní rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení metódy ocenenia. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane zašle daňovníkovi písomné oznámenie, pričom rozhodnutie sa nevydáva. Daňovník zaplatí spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia úhradu vo výške podľa osobitného predpisu,80d) ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, a vo výške podľa osobitného predpisu,80e) ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Úhrada podľa deviatej vety sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správcu dane na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, považuje sa žiadosť za nepodanú, túto skutočnosť oznámi správca dane daňovníkovi. Ak správca dane vydá oznámenie o nevyhovení žiadosti, zaplatená úhrada sa daňovníkovi nevráti.“.
42.
V § 18 ods. 6 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „túto výzvu pri dokumentácii pre príslušné zdaňovanie obdobie možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 za toto zdaňovacie obdobie.“.
43.
V § 18 ods. 8 písm. b) prvom bode sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“.
44.
V § 19 ods. 2 písm. c) šiestom bode sa za slovo „predpismi17)“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem cestovných náhrad podľa osobitných predpisov,15)“.
45.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa slovo „stravovanie“ nahrádza slovami „stravovanie okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“.
46.
V § 19 ods. 2 písm. f) úvodná veta znie:
„výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich predaja okrem“.
47.
V § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod znie:
„1.
cenných papierov prijatých na regulovaný trh, pri ktorých vstupná cena podľa § 25a nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejňovaného regulovaným trhom v deň ich nákupu a predaja, alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) vstupná cena akcií podľa § 25a, alebo pri ostatných cenných papieroch vstupná cena podľa § 25a upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu podľa osobitného predpisu1) zahrnovaný do základu dane,“.
48.
V § 19 ods. 2 písm. g) sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „vstupnej ceny podľa § 25a“.
49.
V § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete a § 20 ods. 10 sa slová „nesplatenej pôžičky“ nahrádzajú slovami „nesplateného úveru“ a v § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete sa za slová „b) a c)“ vkladajú slová „alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až 17c“.
50.
V § 19 ods. 2 písm. p) sa za slovo „stravné“ vkladajú slová „okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,“.
51.
V § 19 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 22“.
52.
V § 19 ods. 3 písm. a) sa slová „obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky príjmov z prenájmu“ nahrádzajú slovami „obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu“.
53.
V § 19 ods. 3 písm. b) prvom bode sa za slová „skupiny 6“ vkladajú slová „okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine“.
54.
V § 19 ods. 3 písm. h) sa slová „podľa § 20;“ nahrádzajú slovami „podľa § 20, pričom“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak súčasťou postúpenia pohľadávky je aj jej príslušenstvo, je daňovým výdavkom hodnota príslušenstva, ak bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z jeho postúpenia,“.
55.
V § 19 ods. 3 písm. j) sa na začiatok vkladajú slová „daň z motorových vozidiel90aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:
„90aa)
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.
56.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92 a 93 sa vypúšťajú.
57.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Daňovým výdavkom je tvorba technických rezerv
a)
vytváraných v poisťovníctve podľa osobitných predpisov,97) ktoré sú účtované v nákladoch podľa osobitného predpisu,1) okrem technickej rezervy na poistné plnenia z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období,
b)
v poisťovni, pobočke poisťovne z iného členského štátu, pobočke zahraničnej poisťovne, zaisťovni, pobočke zaisťovne z iného členského štátu a pobočke zahraničnej zaisťovne vo výške, ktorá nesmie presiahnuť objem záväzkov vypočítaný metódami podľa osobitného predpisu,97a) bez ohľadu na to, či ide o poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu, pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu, alebo pobočku zahraničnej zaisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim,97b) ak sú technické rezervy účtované v nákladoch podľa osobitného predpisu,1) okrem technickej rezervy na poistné plnenia z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 97, 97a a 97b znejú:
„97)
§ 30a a 30b zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 20 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
97a)
§ 171 až 177 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
97b)
§ 167 zákona č. 39/2015 Z. z.“.
58.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Príslušenstvo je možné odpísať podľa § 19 ods. 2 písm. r) po splnení podmienky uvedenej v prvej vete.“.
59.
V § 21 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistenie,“ vkladajú slová „osobitné príspevky podľa osobitného predpisu,103b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 103b znie:
„103b)
§ 40a zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2014 Z. z.“.
60.
V § 21a ods. 3 sa slová „poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne“ nahrádzajú slovami „poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou, pobočkou zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne“.
61.
V § 22 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11.“.
62.
V § 24 ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.“.
63.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov;118)“ nahrádzajú slovami „všeobecná cena118a) pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením a cena podľa osobitného predpisu29) pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním;“ a vypúšťajú sa slová „reprodukčná obstarávacia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 118a znie:
„118a)
§ 175o Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
64.
V § 25 ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a § 22 ods. 12“.
65.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§25a
Vstupnou cenou finančného majetku1) je
a)
obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d),
b)
cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý bezodplatne,
c)
hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka,37a) ak ide o
1.
finančný majetok,1) ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu splateného vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme podniku, alebo jeho časti pri postupe podľa § 17b,
2.
individuálne vložený finančný majetok,1) ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu podľa § 17b,
d)
reálna hodnota,119a) ak ide o finančný majetok1)
1.
nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,
2.
nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti u vkladateľa nepeňažného vkladu a prijímateľa nepeňažného vkladu podľa § 17b,
3.
nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c,
4.
ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote ustanovuje osobitný predpis,119a)
e)
pôvodná cena, ak ide o finančný majetok,1) ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d a právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17e; finančný majetok,1) ktorý nadobúda vkladateľ nepeňažného vkladu, je ocenený pôvodnou cenou, ktorou sa rozumie celková hodnota nepeňažného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktorú preberá príjemca nepeňažného vkladu podľa § 17d,
f)
hodnota splateného peňažného vkladu vrátane emisného ážia; za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia92) obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva.93)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 119a znie:
„119a)
§ 25 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
66.
V § 27 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „a pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 druhej vety“.
67.
V § 28 ods. 5 sa za slová „a 3“ vkladajú slová „a pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 druhej vety“.
68.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121 znie:
„121)
§ 24 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
69.
V celom texte zákona sa vypúšťa odkaz 122.
70.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sporenie“ vkladajú slová „alebo príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie“.
71.
V § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.“.
72.
V § 43 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu27) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14,“.
73.
V § 43 ods. 10 tretej vete sa slová „predajná cena podielového listu pri jeho vydaní;“ nahrádzajú slovami „úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní;“.
74.
V § 43 odsek 14 znie:
„(14)
Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.“.
75.
V § 43 ods. 17 celom texte sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „roka“.
76.
V § 43 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Vzor oznámenia podľa prvej vety určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, pričom ak platiteľom dane je
a)
fyzická osoba, tlačivo obsahuje aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a jej rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,
b)
právnická osoba, tlačivo obsahuje aj názov, adresu sídla a jej identifikačné číslo.“.
77.
§ 43 sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:
„(19)
Výšku nepeňažného plnenia uvedenú v odseku 3 písm. o) je povinný držiteľ oznámiť príjemcovi tohto plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia a správcovi dane podľa odseku 17 písm. b) oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.
(20)
Príjmy uvedené v odseku 3 písm. o) plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa zdania daňou vyberanou zrážkou, a to aj ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Pri peňažnom plnení a nepeňažnom plnení uvedenom v odseku 3 písm. o) plynúcom zo zdrojov v zahraničí postupuje prijímateľ týchto plnení spôsobom uvedeným v odsekoch 17 a 18. Ak je toto peňažné plnenie a nepeňažné plnenie vyplatené alebo poskytnuté držiteľom, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, postupuje sa pri peňažnom plnení podľa odsekov 10 až 12 a pri nepeňažnom plnení podľa odsekov 17 až 19. Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy uvedené v odseku 3 písm. o) zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c).
(21)
Ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie plynú od držiteľa príjemcovi tohto plnenia, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a súčasne aj držiteľom, a toto plnenie bolo poskytnuté príjemcovi v postavení
a)
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, daň sa vyberie podľa odseku 3 písm. o), pričom na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie sa uplatní postup podľa odseku 17 písm. a),
b)
držiteľa, daň sa nevyberie podľa odseku 3 písm. o).
(22)
Príjmy uvedené v odseku 3 písm. i) a l) plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem Národnej banky Slovenska, sa zdania daňou vyberanou zrážkou, a to aj ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Pri príjmoch uvedených v odseku 3 písm. i) a l) plynúcich zo zdrojov v zahraničí postupuje prijímateľ, okrem Národnej banky Slovenska, spôsobom uvedeným v odseku 15. Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem Národnej banky Slovenska, príjmy uvedené v odseku 3 písm. i) a l) zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c).“.
78.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zmluva“)“ a slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovami „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia“ v príslušnom tvare.
79.
V § 45 ods. 3 a 4 a § 49 ods. 8 sa slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia“ v príslušnom tvare.
80.
V § 46 sa slová „štvrťrok nepresiahne 10 eur“ nahrádzajú slovami „rok nepresiahne 40 eur“.
81.
V § 46b sa odsek 7 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu136be) s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 eur,136bb)
f)
počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie136bf) okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu; ak daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je daňovník povinný podať
1.
dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil daňovú licenciu, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoločnosti; v tejto lehote je priznaná daňová licencia splatná,
2.
daňové priznanie podľa § 41 ods. 3, ak súd nariadil likvidáciu spoločnosti a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10,
3.
daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie, a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 136be a 136bf znejú:
„136be)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
136bf)
§ 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
82.
V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o osobu so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, keď je platiteľom dane táto osoba v rozsahu poskytnutej mzdy.136bg)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136bg znie:
„136bg)
§ 58 ods. 10 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
83.
V § 50 ods. 1 písm. b) sa číslo „1,5“ nahrádza číslom „1“.
84.
V § 50 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 52zg ods. 6 neustanovuje inak,“.
85.
V § 50 ods. 7 druhej vete sa slová „písm. d),“ nahrádzajú slovami „písm. b), ak § 52zg ods. 7 neustanovuje inak,“.
86.
V § 50 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.“.
87.
V § 50 ods. 13 prvej vete sa za slová „účel použitia podielu zaplatenej dane“ vkladajú slová „podľa odseku 5“ a za slová „spôsob použitia podielu zaplatenej dane“ sa vkladajú slová „v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa odseku 5 a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa“.
88.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Pravidlá proti zneužívaniu
§50a
(1)
Ak daňovník získa podiel na zisku na základe opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti nemožno považovať na účely tohto zákona za skutočné a ich hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov je získanie výhody pre daňovníka, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom tohto zákona, je tento podiel na zisku predmetom dane. Opatrenie podľa prvej vety môže pozostávať z viacerých opatrení alebo z ich častí.
(2)
Na účely tohto zákona sa opatrenie podľa odseku 1 nepovažuje za skutočné v rozsahu, v akom nie je uskutočnené na základe riadnych podnikateľských dôvodov zodpovedajúcich ekonomickej realite.“.
89.
V § 52zc sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2017“.
90.
Za § 52zf sa vkladá § 52zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32, § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.
(2)
Ustanovenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použijú pri úprave výsledku hospodárenia pri majetku, ktorý je ocenený reálnou hodnotou80ac) po 31. decembri 2015. Pri majetku, ktorý je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou1) sa použije pri úprave výsledku hospodárenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2015.
(3)
Ustanovenie § 20 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije na tvorbu technických rezerv v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2016.
(4)
V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 sa pri poukázaní sumy podielu zaplatenej dane použijú ustanovenia § 38 ods. 1 až 3, § 39 ods. 7 a 9 písm. b) a § 50 ods. 6 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2015.
(5)
Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2015. Ustanovenia § 52i sa od 1. januára 2016 nepoužijú.
(6)
Pri poukázaní podielu zaplatenej dane v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 vyhlásenie obsahuje
a)
presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou,
2.
obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,
b)
sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c)
zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d)
identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa § 50 ods. 4, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
e)
uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.
(7)
V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 notár, ktorý osvedčuje každoročne prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. d), e), g), h), je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 6 písm. d), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.
(8)
Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f) a g), § 25a a § 25 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použijú na finančný majetok,1) hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný po 31. decembri 2015.
(9)
Zostatok technickej rezervy na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vykázaný pred 1. januárom 2016 sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2016, pričom ak do tohto obdobia
a)
sa daňovník zrušuje bez likvidácie, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcemu rozhodnému dňu,80b)
b)
sa daňovník zrušuje s likvidáciou, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,
c)
je na daňovníka vyhlásený konkurz, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcemu dňu vyhlásenia konkurzu,
d)
dochádza k zmene právnej formy, pri ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie podľa § 41 ods. 7, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcemu dňu zápisu zmeny do obchodného registra, alebo
e)
dochádza k zmene sídla alebo miesta vedenia mimo územia Slovenskej republiky, najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zmene sídla alebo miesta vedenia mimo územia Slovenskej republiky.
(10)
Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f) a g), § 19 ods. 2 písm. c) a r), § 19 ods. 3 písm. a), b), h) a j), § 20 ods. 22, § 21 ods. 2 písm. a), § 22 ods. 12, § 24 ods. 2, § 25 ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 5, § 37 ods. 1 písm. c) a § 46b ods. 7 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.
(11)
Ustanovenie § 46b ods. 7 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. Daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie136bf) v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, rovnako neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie roka 2015, za ktoré podáva daňové priznanie po 31. decembri 2015.
(12)
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije prvýkrát na sociálnu výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31. decembri 2015.
(13)
Ustanovenia § 43 ods. 17 a § 46 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú pri nepeňažných plneniach, ktoré boli poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti po 31. decembri 2015.“.
91.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 219, 25. 7. 2014).
7.
Smernica Rady (EÚ) 2015/121 z 27. januára 2015, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 21, 28. 1. 2015).“.
92.
V prílohe č. 6 sa slová „prvého bodu“ nahrádzajú slovami „bodu 1a.“ a slová „druhého bodu“ sa nahrádzajú slovami „bodu 1b.“.
93.
Slová „štáty tvoriace Európsky hospodársky priestor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 11 znie:
„(11)
Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.“.
2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§7a Zaokrúhľovanie poplatku
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“.
3.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17, ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa sa vypúšťa.
4.
V § 9 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu orgány uvedené v § 3 tieto údaje oznámia.“.
5.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Orgány uvedené v § 3, ktoré
a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu alebo sídla poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán štátnej správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) a daňový úrad vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia,
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku prevádzkovateľovi systému, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán štátnej správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) a prevádzkovateľ systému vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia.“.
6.
V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
V rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj označenie poplatníka a v akej výške má byť poplatok alebo preplatok vrátený. Ak je súdu známe, v tomto rozhodnutí sa uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poplatok alebo preplatok vrátený.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
7.
V § 11a ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
8.
V § 15 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa za slová „vrátenia poplatkov“ vkladá čiarka a slová „správnosti a úplnosti evidencie poplatkov“.
9.
Za § 18d sa vkladá § 18e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§18e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2015.“.
10.
V sadzobníku súdnych poplatkov časti I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní v poznámkach k položke 1 piatom bode sa nad slovom „rozkazu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1, ktorá znie:
„1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006).“ sa vypúšťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
11.
V sadzobníku súdnych poplatkov časti I Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní v položke 17 písm. a) sa slová „829,50 eura“ nahrádzajú slovami „750 eur“, slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „300 eur“, slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „150 eur“, slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „30 eur“, v písmene b) sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „330 eur“ a v písmene d) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z. a zákona č. 247/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.“.
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Zaokrúhľovanie poplatku
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“.
3.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.“.
4.
V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.“.
5.
V § 7 ods. 7 druhej vete sa slová „v mene toho štátu, v ktorom majú“ nahrádzajú slovami „v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
§ 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
7.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slová „predpisu alebo“ vkladajú slová „na základe žiadosti poplatníka,“.
8.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „na základe žiadosti poplatníka“.
9.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Poplatok alebo preplatok vráti
a)
správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,
b)
prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.“.
10.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
§12 Lehoty
(1)
Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty
a)
sa poplatok zaplatí na pošte,
b)
sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c)
poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
d)
sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
poplatník preukáže doručenie krátkej textovej správy (SMS) o úhrade poplatku.
(2)
Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
(3)
Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)“.
11.
V § 15 ods. 1 a 2 sa za slová „včasnosti platenia poplatkov“ vkladajú slová „a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov“.
12.
V § 15a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý správny orgán používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
13.
V § 17 sa vypúšťa odsek 4.
14.
Za § 19i sa vkladá § 19j, ktorý vrátane nadpisu znie:
§19j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.“.
15.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 písm. b) sa za slovo „úradom“ vkladajú slová „alebo osobitnou matrikou“.
16.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa položka 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany ............................................... 0,50 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
17.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 časti Oslobodenie sa slovo „b)“ nahrádza slovom „c)“.
18.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 časti Poznámky prvom bode sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmen a) a n)“.
19.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 časti Poznámky druhom bode sa slovo „a)“ nahrádza slovom „b)“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10f) sa citácia „§ 11c ods. 9“ nahrádza citáciou „§ 11c ods. 12“.
21.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 časti Poznámky prvom bode sa za slovo „detí“ vkladajú slová „alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí“.
22.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa vypúšťa položka 29.
23.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 65 sa časť Poznámky k VI. časti dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa zníži o 50 % pri prvom zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20aa) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na 4 deti najviac do veku 18 rokov vrátane. Pri prvom zápise držiteľa motorového vozidla podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
„20aa)
§ 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
24.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 písmeno b) znie:
„b)
Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) .......... 3 eurá “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ........................................ 20 eur
f)
Uznanie odbornej spôsobilosti ................. 100 eur“.
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená g) až o).
26.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 231 písm. e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.
27.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky časti Splnomocnenie k XVIII časti prvom bode sa za slová „zahraničných vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
28.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky časti Splnomocnenie k XVIII časti druhom bode sa slová „zastupiteľského úradu“ nahrádzajú slovami „Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí“.
29.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 240 sa časť Splnomocnenie dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)“.
30.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa položka 250 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia .................. 10 eur“.
31.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 250 sa doterajší text poznámky označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Poplatok podľa písmena c) je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.“.
32.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 252 sa za slovom „zmlúv“ vypúšťa čiarka a slová „závetov a podobne“.
33.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa vypúšťa položka 253.
34.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 258 vrátane Poznámky znie:
„Úradná úschova listín alebo spisov ................. 20 eur
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho doručenia.“.
35.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa položka 262 dopĺňa poznámkou, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.“.

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu18a) na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje
1.
ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2.
ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
b)
portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c)
maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 27 ods. 3 a 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.“.
2.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje klientom investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia, je povinný viesť záznamy o obchodoch v portfóliu klienta takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v rámci dlhodobého investičného sporenia od jeho vzniku. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi aj investičné služby, ktoré nie sú súčasťou dlhodobého investičného sporenia, záznamy podľa prvej vety musia byť vedené tak, aby bolo možné odlíšiť obchody uskutočnené v rámci dlhodobého investičného sporenia od iných obchodov klienta. Tieto záznamy je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať spôsobom podľa odseku 4 od začiatku dlhodobého investičného sporenia až do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného zákona58l) daňovníkovi, ktorý je klientom tohto obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je povinný doručiť tieto záznamy správcovi dane a klientovi pri porušení podmienok podľa § 7 ods. 11 bezodkladne; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73j a 73k.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58l znie:
„58l)
§ 8 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku v znení zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a slová „výkon činností distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 148/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10b ods. 1 písm. e) sa za slová „aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,“ vkladajú slová „okrem akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu“.
„Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VII

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
kontroluje platenie správnych poplatkov,13) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty,13a) vymáha správne poplatky13) a odvádza do štátneho rozpočtu celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi,“.

Čl. VIII

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
§13 Správa dane
Správu dane vykonávajú daňové úrady.19) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis.20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 5 a 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili do 31. decembra 2015, je od 1. januára 2016 príslušný správca dane podľa § 13 v znení účinnom od 1. januára 2016.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 1 až 88 a 90 až 93 a čl. II až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.