Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu §25 postupov účtovania

Základné imanie upravuje Obchodný zákonník pre obchodné spoločnosti a družstvo. Podľa §58 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov predstavuje základné imanie spoločnosti peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. …