Časový harmonogram uzávierkových prác – interná úprava

Blížiaci sa záver kalendárneho roka núti účtovné jednotky zaoberať sa prípravou časového rozvrhu uzatvárania účtovných kníh na účely včasného zostavenia účtovnej závierky, ako aj postupnosti krokov, ktoré v tejto súvislosti potrebujú vykonať na úseku jednotlivých odborných útvarov firmy. Na uzatváraní účtovných kníh participujú nielen zamestnanci učtárne, ale aj iné oddelenia (sklad, odbyt, investičné, či fakturačné oddelenie). Samozrejme predmetné závisí od organizačnej štruktúry firmy.  Stanovenie krokov a ich časovej súslednosti je individuálne. Ustálenie postupu v internej/vnútropodnikovej smernici je nielen žiadúce, ale aj nápomocné. Správanie účtovnej jednotky sa tak stáva predvídateľným a zabezpečí sa úplnosť spracovania účtovných záznamov na základe známych skutočností platných k dátumom pevne zakotveným v smernici. V neposlednom rade účtovná jednotka v smernici deklaruje aplikované postupy a zároveň získava nástroj potenciálnej obhajoby týkajúcej sa aj dôsledkov súvisiacich s inštitútom “spoločnosť v kríze” (§ 67a Obchodného zákonníka). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní