Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 2024

656/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013
656
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o energetike a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 41 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 3 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 5 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z. a zákona č. 572/2004 Z. z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov položky 206 až 209 znejú:
„Položka 206
a)
Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) 100 000 Sk
b)
Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia46b)
100 000 Sk
46a)
§ 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
46b)
§ 53 zákona č. 656/2004 Z. z.
Položka 207
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)
1.
na výrobu elektriny
a)
nad 5 do 50 MWe 50 000 Sk
b)
nad 50 MWe 75 000 Sk
2.
na výrobu plynu
a)
do 34 TJ/r 10 000 Sk
b)
nad 34 TJ/r 50 000 Sk
3.
na výrobu tepla
a)
do 5 MWt 10 000 Sk
b)
nad 5 MWt 50 000 Sk
46c)
§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
Položka 208
a)
Žiadosť o odňatie povolenia na podnikanie v energetike46d) 5 000 Sk
b)
Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46e)
1 000 Sk
c)
Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46d)
1 000 Sk
d)
Zmena povolenia na podnikanie v energetike46d)
5 000 Sk
e)
Vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky46f)
10 000 Sk
f)
Vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia a na výstavbu priameho plynovodu46g) 10 000 Sk
46d)
§ 9 zákona č. 656/2004 Z. z.
46e)
§ 8 zákona č. 656/2004 Z. z.
46f)
§ 11 zákona č. 656/2004 Z. z.
46g)
§ 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z. z.
Položka 209
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)
a)
na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
1.
do 50 odberných zariadení a miest 50 000 Sk
2.
nad 50 do 100 odberných zariadení a miest 100 000 Sk
3.
nad 100 odberných zariadení a miest 200 000 Sk
b)
na prenos elektriny alebo prepravu plynu 500 000 Sk
c)
na uskladňovanie plynu 100 000 Sk
d)
na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 200 000 Sk
e)
na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob 10 000 Sk
f)
na dodávku elektriny a na dodávku plynu 50 000 Sk.“.

Čl. V

Účinnosť
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.
(2)
Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ods. 1 písm. c) strácajú účinnosť 30. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 656/2004 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ INŠPEKTORÁTOV
Inšpektorát, jeho sídlo územná pôsobnost
1. Bratislava Bratislavský kraj
2. Trnava Trnavský kraj
3. Trenčín Trenčiansky kraj
4. Nitra Nitriansky kraj
5. Žilina Žilinský kraj
6. Banská Bystrica Banskobystrický kraj
7. Prešov Prešovský kraj
8. Košice Košický kraj
Príloha č. 2 k zákonu č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4.
Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 3, Ú. v. L 127, 29. 4. 2004).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. V. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
1)
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
3)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
3aa)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4b)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES (Ú. v. EÚ L 262, 22. 9. 2006).
4c)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4d)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
6a)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7ab)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
8)
§ 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 58 ods. 1 a § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
11)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 12a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
14)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
§ 52 Občianskeho zákonníka.
16)
Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu 1228/2003/ES o podmienkach pre prístup do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).
16a)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16c)
§ 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 658/2004 Z. z.
17)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
17b)
§ 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
19)
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
23)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.