Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva

Predpis bol zrušený predpisom 326/2005 Z. z.

100/1977 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.08.2005
100
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1977
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | HOSPODÁRENIE V LESOCH

Prvý oddiel

Úvodné ustanovenie

§1
Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečovali a zlepšovali funkcie lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva. Na tieto účely slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú predovšetkým lesné hospodárske plány.

Druhý oddiel

Hospodárska úprava lesov a lesné hospodárske plány

§2 Poslanie a obsah hospodárskej úpravy lesov a lesných hospodárskych plánov
(1)
Hospodárska úprava lesov zahŕňa opatrenia zamerané na zisťovanie stavu lesov a prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienok hospodárenia v nich. V rámci hospodárskej úpravy lesov sa vypracúvajú podklady na určovanie dlhodobých cieľov, výhľadov a plánovaných úloh integrovaného hospodárenia v lesoch z hľadiska zvyšovania produktívnosti, zabezpečenia racionálneho využívania a ochrany lesov; sleduje sa tiež uskutočňovanie týchto cieľov a plnenie úloh.
(2)
Lesné hospodárske plány sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov; určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
(3)
Lesné hospodárske plány obsahujú:
a)
záväzné údaje, ktorými pre jednotky priestorového rozdelenia lesa sú hospodársky spôsob a jeho forma, horná hranica objemu obnovnej úmyselnej ťažby, horná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom nad 50 rokov, dolná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom do 50 rokov, plocha prerezávky a výchovnej ťažby, obnovné zastúpenie hlavných drevín,
b)
smerné ukazovatele a údaje, ktorými sú najmä hospodársky tvar lesa, umiestnenie a postup ťažieb, postup premien a prevodov a meliorácie lesných pozemkov,
c)
orientačné ukazovatele, ktorými sú napríklad charakteristiky prírodných, ekonomických a technických podmienok hospodárenia v lesoch.
(4)
Pri určovaní údajov podľa odseku 3 písm. a) sa v hospodárskych lesoch prihliada aj na rozloženie zásob dreva, prírastkové pomery a ťažbovú plynulosť; v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa prihliada na formy hospodárskych spôsobov určené vo vzťahu k prevažujúcej funkcii týchto lesov.
§2a Priestorové rozdelenie lesa
(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesy členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú najmä
a)
lesné hospodárske celky,
b)
časti lesov podľa ich užívania,
c)
dielce, porasty, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny.
(2)
Lesné hospodárske celky určuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pričom prihliada na prírodné a hospodárske podmienky, a ak je to možné, aj na vlastnícke a užívacie vzťahy.
(3)
Časti lesov podľa ich užívania určí na návrh správcu, vlastníka, užívateľa alebo z vlastného podnetu orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Dielce, porasty, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny schvaľuje na návrh vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu orgán štátnej správy lesného hospodárstva pri schvaľovaní lesného hospodárskeho plánu.
§3 Tvorba a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov
(1)
Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa zásad schválených orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na základe komplexného zisťovania stavu a sledovania vývoja lesov v lesných hospodárskych celkoch a z hľadiska dlhodobých cieľov hospodárenia a ochrany lesov.
(2)
Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú pre časti lesov podľa ich užívania spravidla na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené potrebami hospodárenia v lese, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva povoliť alebo určiť vypracovanie lesného hospodárskeho plánu na iné obdobie.
(3)
Najmenšia výmera, pre ktorú sa vyhotovuje lesný hospodársky plán, je 50 ha. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť (§ 2 ods. 3) aj nižšiu výmeru, pre ktorú sa vyhotoví zjednodušený lesný hospodársky plán, ak si to vyžaduje racionálne obhospodarovanie a ochrana lesov.
(4)
Návrhy lesných hospodárskych plánov vyhotovujú fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného ministerstvom. Právnická osoba môže lesné hospodárske plány vyhotovovať len pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia.
(5)
Lesné hospodárske plány schvaľujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré kontrolujú ich dodržiavanie a môžu v odôvodnených prípadoch povoliť ich zmeny.
(6)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, vlastníci alebo užívatelia lesa sú povinní viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov a evidenčných výkazov lesnej hospodárskej evidencie.
(7)
Na konanie o schvaľovaní návrhov lesných hospodárskych plánov podľa § 2 ods. 3 písm. a) a o povoľovaní zmien platných lesných hospodárskych plánov a na konanie o určení častí lesa podľa ich užívania (§ 2a ods. 3) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1a) Účastník konania sa môže proti rozhodnutiu o schválení lesného hospodárskeho plánu alebo povolení jeho zmeny odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka; platnosť rozhodnutia voči ostatným účastníkom konania tým nie je dotknutá.
§4 Súhrnné lesné hospodárske plány
(1)
Organizácie poverené vypracúvaním lesných hospodárskych plánov vypracúvajú súhrnné lesné hospodárske plány Slovenskej republiky, a ak to určí ministerstvo, aj súhrnné lesné hospodárske plány oblastí lesov.
(2)
Súhrnné lesné hospodárske plány schvaľuje ministerstvo.
(3)
Štátne orgány, užívatelia lesov a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť svojou činnosťou plnenie funkcií lesov, oznamujú na požiadanie ministerstvu, prípadne ním povereným organizáciám údaje potrebné na vypracúvanie a doplňovanie súhrnných lesných hospodárskych plánov; ministerstvo, prípadne ním poverené organizácie si môžu v prípade potreby tieto údaje u nich samy zisťovať.
§5
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
podrobnosti o určovaní priestorového rozdelenia lesa,
b)
podrobnosti o vykonávaní hospodárskej úpravy lesov, o vyhotovovaní, schvaľovaní, zmenách a kontrole lesných hospodárskych plánov,
c)
podmienky na získanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,
d)
podrobnosti o prehľadoch výsledkov hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov a o evidenčných výkazoch lesnej hospodárskej evidencie.

Tretí oddiel

Diferencované hospodárenie v lesoch

§6 Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Lesy osobitného určenia z dôvodu vplyvov imisií a ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu, ostatné lesy osobitného určenia vyhlasuje tento orgán z podnetu vlastníka, správcu alebo užívateľa lesného pozemku, alebo na návrh iných orgánov štátnej správy, alebo z vlastného podnetu. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1a)
(2)
Ak sa vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ako aj schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pre tieto lesy dotýka záujmov chránených osobitnými predpismi,2) orgán štátnej správy lesného hospodárstva prerokuje tieto opatrenia s dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne ak to ustanovujú osobitné predpisy, vyžiada si ich súhlas; tento súhlas sa môže viazať na splnenie podmienok ustanovených uvedenými predpismi. Právo týchto orgánov vydávať rozhodnutia o podmienkach ochrany nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov zostáva nedotknuté; ak sa rozhodnutie dotýka lesov, vydávajú ho tieto orgány po prerokovaní s ministerstvom.
§7 Hospodársky tvar lesa a hospodársky spôsob
(1)
Základným hospodárskym tvarom lesa v hospodárskych lesoch je vysoký les zabezpečujúci najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty, ako aj plnenie ostatných funkcií lesov. V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa hospodársky tvar lesa určí so zreteľom na ich poslanie.
(2)
Pri obnove lesov sa použijú podrastový, výberkový a holorubný hospodársky spôsob.
(3)
V hospodárskych lesoch je prevažujúcim spôsobom podrastový hospodársky spôsob. Podľa prírodných podmienok sa uplatňuje výberkový hospodársky spôsob. S prihliadnutím na prírodné podmienky sa v nevyhnutnej miere môže použiť holorubný hospodársky spôsob.
(4)
V ochranných lesoch sa určí hospodársky spôsob s prihliadnutím na prírodné podmienky.
(5)
V lesoch osobitného určenia sa určí hospodársky spôsob so zreteľom na ich osobitné poslanie.
(6)
Podrobnosti o určovaní hospodárskeho tvaru lesa, o hospodárskych spôsoboch a ich formách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Štvrtý oddiel

Pestovanie lesných porastov

§8 Obnova a výchova lesných porastov
(1)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
obnovovať lesné porasty včas a sústavne tak, aby sa ustavične zvyšovala ich biologická hodnota,
b)
vychovávať lesné porasty sústavne tak, aby sa zlepšilo ich drevinové zloženie, akosť, prípadne prirastavosť, zvýšila odolnosť proti škodlivým vplyvom a zlepšili sa funkcie lesov.
(2)
Veľkosť holorubu pri ťažbe podľa § 10 ods. 1 písm. a) nesmie prekročiť 3 hektáre; v zdravotne poškodených lesných porastoch, v borovicových lesoch na piesočnatých pôdach, v topoľových a vŕbových lesných porastoch a pri prevodoch a premenách lesných porastov nesmie veľkosť holorubu prekročiť 5 hektárov.
(3)
Holiny na lesných pozemkoch sa musia zalesniť do 2 rokov od ich vzniku a lesné porasty na nich zabezpečiť do nasledujúcich 5 rokov, ak v odôvodnených prípadoch neurčí orgán štátnej správy lesného hospodárstva dlhšiu lehotu. Na konanie o určení tejto dlhšej lehoty sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Pri obnove lesa sa nesmie priraďovať ďalší holorub k plochám s mladým lesným porastom nezabezpečeným na celej ploche. Takisto sa nesmie znižovať zásahom po celej ploche zakmenenie lesného porastu pod sedem desatín plného zakmenenia, ak sa presvetlenie nevykonáva v prospech mladého lesného porastu zodpovedajúceho plánovanému zastúpeniu lesných drevín.

Piaty oddiel

Ťažba a doprava dreva

§10 Ťažba dreva
(1)
Ťažba dreva sa vykonáva
a)
pri výchove a obnove lesných porastov v rozsahu a do výšky určenej lesnými hospodárskymi plánmi (úmyselná ťažba),
b)
pri vyňatí lesného pozemku z lesného pôdneho fondu a pri odlesňovaní lesných pozemkov pre potreby lesného hospodárstva (mimoriadna ťažba),
c)
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych vplyvov alebo inej škodlivej činnosti (náhodná ťažba).
(2)
Užívatelia lesov môžu vykonávať v lesných porastoch ťažbu dreva podľa odseku 1 písm. a) len v rozsahu a do výšky ťažby určenej lesnými hospodárskymi plánmi; ak vznikne nevyhnutnosť vykonať ťažbu podľa odseku 1 písm. c), sú povinní zabezpečiť jej prednostné spracovanie.
(3)
Ťažbu dreva podľa odseku 1 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení a písomnom súhlase vydanom odborným lesným hospodárom, ktorým je vykonávateľ ťažby povinný sa preukázať.
(4)
Vyťažené drevo musí byť na čele kmeňa označené ciachou užívateľa lesa registrovanou orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(5)
Podrobnosti o vyznačovaní ťažby dreva, o ciachach, označovaní ciachou, registrovaní ciach a súvisiacej evidencii ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§11 Povinnosti pri doprave dreva a skladovaní dreva
(1)
Doprava a uskladnenie dreva sa musia vykonávať tak, aby na vlastných aj susedných lesných porastoch, lesných pozemkoch, lesných cestách a na vyťaženom dreve nevznikali škody, prípadne aby sa škody obmedzili na najmenšiu mieru.
(2)
Pri zriaďovaní a údržbe ciest, zvážnic, približovacích liniek a ostatných zariadení na lesnom pôdnom fonde je užívateľ lesa povinný dbať na to, aby nedochádzalo k erózii alebo zamokreniu.
(3)
Prepravca alebo nákupca dreva sú povinní na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva alebo lesnej stráže preukázať pôvod prepravovaného dreva dokladom od vlastníka alebo od oprávneného užívateľa lesa.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú drevo, sú povinné preukázať orgánom uvedeným v odseku 3 pôvod spracúvaného a skladovaného dreva a viesť o ňom evidenciu.
(5)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o dokladoch o pôvode dreva, o evidencii skladovaného dreva a obehu dokladov.

Šiesty oddiel

Lesníckotechnické meliorácie

§12
(1)
Užívatelia lesov sú povinní vykonávať na lesných pozemkoch lesníckotechnické meliorácie a iné opatrenia na zlepšenie úrodnosti lesnej pôdy a zlepšenie funkcií lesov.
(2)
Lesníckotechnickými melioráciami sa rozumejú najmä biologické, technické a vodohospodárske opatrenia na zlepšenie pôdnych, vodohospodárskych a klimatických pomerov, na zabránenie erózie a zamokrenia pôdy, zvyšovanie produkčných a ostatných funkcií lesov a na zabezpečenie ich ochrany.

DRUHÁ ČASŤ | ODBORNÉ OBHOSPODAROVANIE LESOV

§13
(1)
Hospodárenie v lesoch podľa § 1 sú vlastníci a užívatelia lesov povinní zabezpečiť odborným lesným hospodárom (§ 14 a 14a).
(2)
Odborný lesný hospodár môže svoju činnosť spravidla vykonávať spolu na výmere lesov do 2 000 ha, vyššiu výmeru orgán štátnej správy lesného hospodárstva spravidla povolí v prípade uceleného užívania lesov jedným subjektom alebo združením.
(3)
Ak vlastníci alebo užívatelia lesov nespĺňajú kritériá podľa § 14 ods. 1, zabezpečia činnosť odborného lesného hospodára zmluvou, v ktorej dohodnú aj jej úhradu.3a)
(4)
Ak vlastník alebo užívateľ lesa nezabezpečí odborné obhospodarovanie lesov, určí mu odborného lesného hospodára s povinnosťou úhrady jeho činnosti orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
§14 Odborný lesný hospodár
(1)
Odborným lesným hospodárom môže byť fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a päťročnú prax v lesníckych činnostiach alebo stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a desaťročnú prax v lesníckych činnostiach a preukáže svoju odbornú spôsobilosť skúškou.
(2)
Odborný lesný hospodár môže vykonávať svoju činnosť po zapísaní do evidencie odborných lesných hospodárov a po vydaní osvedčenia4a) orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Odobrať osvedčenie možno za opakované alebo hrubé porušenie povinností ustanovených v § 14a.
(3)
Činnosť odborného lesného hospodára nesmú vykonávať pracovníci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak nejde o správu ich vlastného majetku nachádzajúceho sa mimo územia obvodu ich úradnej pôsobnosti.
(4)
Podrobnosti o skúške, vydávaní a odobratí osvedčenia, o evidovaní a odplate za činnosť odborného lesného hospodára podľa § 13 ods. 4 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(5)
Odborný lesný hospodár vykonáva svoju činnosť vlastným menom, na vlastný účet a zodpovednosť.
(6)
Činnosť odborného lesného hospodára môže zabezpečovať aj právnická osoba svojimi pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia podľa odseku 2.
§14a
(1)
Odborný lesný hospodár je povinný najmä
a)
pripravovať podklady a zúčastňovať sa na vyhotovovaní a schvaľovaní lesného hospodárskeho plánu a kontrole plnenia jeho predpisov, spracúvať návrhy na zmeny v prípadoch, kde to vyžaduje stav a vývoj lesných porastov,
b)
usmerňovať realizáciu lesného hospodárskeho plánu a opatrení uložených na ochranu lesov a zvyšovanie stability lesných ekosystémov,
c)
dohliadať na vhodnosť osiva a sadeníc lesných drevín na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonané v lese a viesť príslušné evidenčné výkazy o lesnej hospodárskej evidencii,
e)
predkladať údaje potrebné na sledovanie stavu a vývoja lesov príslušným orgánom štátnej správy a organizácii, ktorú touto činnosťou poverilo ministerstvo,
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a predkladať o nich hlásenia organizácii poverenej ochranárskou kontrolou,
g)
zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných drevín,
h)
navrhovať ekologicky vhodné technológie pri činnostiach súvisiacich s obhospodarovaním lesov,
i)
upozorňovať vlastníka alebo užívateľa lesov a následne orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi.
j)
vyznačovať ťažbu dreva pred jej vykonaním a vydávať písomný súhlas podľa § 10 ods. 3.
(2)
Výkon zákonom určených povinností odborným lesným hospodárom nemôže byť dôvodom na zrušenie zmluvy uzavretej podľa § 13 ods. 3.

TRETIA ČASŤ | VSTUP DO LESOV A ÚPRAVA NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ V NICH

§17 Užívanie lesov občanmi
(1)
Každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať pre vlastnú potrebu lesné plodiny a raždie; pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo s jeho súhlasom užívateľ môže zakázať, prípadne obmedziť užívanie lesov uvedené v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti; na konanie o vydávaní a odvolávaní týchto zákazov a obmedzení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Tieto zákazy a obmedzenia sa určujú na obmedzený čas a musia sa vhodným spôsobom zverejniť. Zákazy vstupu na lesné pozemky alebo iné obmedzenia pri užívaní lesov ustanovené osobitnými predpismi8) alebo podľa nich vyhlásené zostávajú nedotknuté.
§18 Užívanie lesov organizáciami podľa osobitných predpisov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lese podľa osobitných predpisov,9) na ktoré podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona netreba povolenie, sú organizácie povinné oznámiť rozsah a účel týchto činností najmenej 15 dní pred ich začatím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a užívateľovi lesa.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností uvedených v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti.
§19 Zákaz niektorých činností v lesoch
(1)
V lesoch sa zakazuje:
a)
zakladať oheň a táboriť mimo vyznačených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčiť,
b)
vchádzať a stáť s motorovými vozidlami,
c)
pásť dobytok a umožňovať výbeh hospodárskym zvieratám do lesných porastov,
d)
zakladať skládky, znečisťovať les odpadkami a odpadmi,
e)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty a budovať chodníky,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
narúšať pôdny kryt,
h)
vstupovať do lesných škôlok a oplotených miest,
i)
vyrúbavať stromy, kry a vykonávať zber semena,
j)
vyberať semenáčiky prirodzeného zmladenia lesných drevín.
(2)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), e) až j) neplatia pre činnosti, ktoré vykonávajú vlastníci a užívatelia lesov v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení v lesoch a pri ich ochrane, alebo ak sú činnosti povolené osobitnými predpismi.10)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po vyjadrení užívateľov lesa povoliť výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1. Na konanie o povolení výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§19a Priestupky
(1)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto v lesoch bez povolenej výnimky (§ 19 ods. 3)
a)
zakladá oheň mimo vyznačených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčí,
b)
táborí mimo vyznačených miest,
c)
používa motorové vozidlo,
d)
pasie dobytok a umožňuje hospodárskym zvieratám výbeh do lesných porastov,
e)
znečisťuje les odpadkami a odpadmi,
f)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty a buduje chodníky,
g)
narúša pôdny kryt,
h)
ruší pokoj a ticho,
i)
vstupuje do lesných škôlok a na oplotené miesta,
j)
vyrubuje stromy a kry,
k)
vykonáva zber semien a vyberá semenáčiky prirodzeného zmladenia lesných drevín,
l)
bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zaberie pozemok z lesného pôdneho fondu alebo obmedzí jeho využívanie,
m)
poruší povinnosť ustanovenú na ochranu lesných porastov pred zvlášť nebezpečnými škodcami alebo chorobami,
n)
bez osvedčenia (§ 9 ods. 2) alebo povolenia na podnikanie3c) sprostredkúva obchod so semenami a sadenicami lesných drevín alebo obchod s vyťaženým drevom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e), j), k), l) a m) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(4)
Ak sa páchateľ opakovane dopustí priestupku, za ktorý mu bola uložená pokuta podľa odseku 2 alebo 3, počas jedného roku od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, uloží sa mu pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by mu bola inak uložená.
(5)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia pre priestupky a ich prejednávanie všeobecne záväzné právne predpisy.10a)

ŠTVRTÁ ČASŤ | OCHRANA LESOV

§20 Povinnosti pri ochrane lesov a opatrenia na predchádzanie škodám v lesoch
(1)
Orgány štátnej správy, organizácie a občania sú povinní pri svojej činnosti dbať na ochranu lesov. Ochranu lesov treba zabezpečiť predovšetkým predchádzaním škodám vznikajúcim v dôsledku výstavby, prevádzkovej, hospodárskej činnosti, ako aj pri kultúrnych, rekreačných, športových a iných činnostiach.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
zaisťovať a evidovať výskyt škodlivých činiteľov a škôd spôsobených týmito činiteľmi,
b)
vykonávať opatrenia na predchádzanie vývinu a rozšíreniu rastlinných a živočíšnych škodcov, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov polomy, vývraty, sucháre, ako aj choré a poškodené stromy,
c)
vykonávať preventívne opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi,
d)
vykonávať obnovu a výchovu lesných porastov tak, aby sa pri súčasnom zachovaní a zlepšovaní produkčných schopností a ostatných funkcií lesov predchádzalo možnému vplyvu škodlivých činiteľov a zvýšila odolnosť lesných porastov proti pôsobeniu týchto činiteľov,
e)
utvárať pri zakladaní lesných porastov na pozemkoch určených na zalesnenie podmienky na predchádzanie vzniku škôd, najmä voľbou vhodného spôsobu zalesnenia a drevinového zloženia,
f)
vykonávať pri vzniku škôd neodkladne opatrenia na odstránenie, prípadne na zmiernenie ich následkov.
(3)
V prípade, ak sa zistí opakované alebo hrubé porušovanie povinností ustanovených v odseku 2 písm. b) až d), môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečiť vykonanie nevyhnutných opatrení do dosiahnutia účelu na náklad vlastníka alebo užívateľa lesa. Ak sa pri výkone opatrení dosiahne výnos, patrí vlastníkovi alebo užívateľovi po odpočítaní nákladov na výkon opatrení. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1a) odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Ak sa vyskytne v lesoch a ich okolí alebo na skladoch dreva niektorý z rastlinných alebo živočíšnych škodcov v nadmernom množstve, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti rozšíreniu týchto škodcov a na ich vyhubenie i organizáciám, ktoré skladujú drevo, a ďalším užívateľom pozemkov v okolí lesov.
(5)
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia11) vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na konanie o udelení tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(6)
Pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti sa nesmú v lesoch a v ich blízkosti použiť technologické spôsoby, ktoré poškodzujú lesné porasty; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť v jednotlivých prípadoch podmienky, za ktorých možno vzhľadom na stav terénu, odtokové pomery a pod. v lesoch a do určenej vzdialenosti od ich okraja technologický spôsob použiť.
§21 Opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd
(1)
V prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (veterné a snehové kalamity, premnoženie škodcov, nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov v období sucha a pod.) sú užívatelia lesov povinní neodkladne urobiť opatrenia na ich odvrátenie a odstránenie následkov škôd.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na prechodnú dobu zakázať alebo inak upraviť užívanie lesov v prípadoch uvedených v § 17 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 3 a § 20 ods. 3; môže tiež na zvládnutie mimoriadnej situácie v lesoch uložiť užívateľom lesov vykonanie potrebných opatrení. Na konanie o uložení týchto opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Na zabezpečenie pohľadávky podľa § 20 ods. 3 môže z tohto zákona vzniknúť záložné právo v prospech štátu. Rozhodnutie o tom sa doručí užívateľovi lesných pozemkov, ktorý sa proti nemu môže odvolať v lehote do pätnástich dní odo dňa jeho doručenia. Toto odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 musí obsahovať výšku pohľadávky a predmet záložného práva.
(5)
Rozhodnutie o určení záložného práva s vyznačením jeho právoplatnosti a vykonateľnosti zašle orgán štátnej správy lesného hospodárstva na zápis do katastra nehnuteľností.11a)
(6)
Ak vznikne na záložných veciach viac záložných práv, prednostne sa uspokojí záložné právo podľa tohto ustanovenia.11b)
§22 Ochrana pred škodami spôsobovanými zverou
(1)
Užívatelia lesov sú povinní sústavne chrániť lesné porasty pred škodami spôsobovanými zverou. Užívatelia lesov a orgány štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní dbať, aby stavy a chov zveri v lesných poľovných revíroch boli v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v lesoch.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní zisťovať každoročne, najneskoršie do 30. júna, výšku škody spôsobenej zverou na lesných porastoch za predchádzajúcich 12 mesiacov; ku zisťovaniu škody sú povinní prizvať užívateľov lesných poľovných revírov.
(3)
Ak nemožno škody spôsobené zverou na lesných porastoch znížiť technicky primeranými a ekonomicky únosnými spôsobmi tak, aby sa nezhoršoval stav lesných porastov, je užívateľ lesa povinný
a)
požiadať podľa osobitných predpisov,12) aby sa rozhodlo o znížení stavu zveri v lesnom poľovnom revíre,
b)
sledovať, či užívateľ lesného poľovného revíru vykonal povolené alebo uložené zníženie stavu zveri,
c)
uplatniť nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,13)
d)
nepredlžovať platnosť zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v lesnom poľovnom revíre, ak užívateľ tohto revíru poruší závažne alebo opätovne povinnosti smerujúce k zníženiu škôd spôsobených zverou na lesných porastoch.
§23 Povinnosti a oprávnenia pracovníkov orgánov a organizácií pri ochrane lesov
Pracovníci, ktorí zabezpečujú úlohy rozvoja, správy, prevádzky a ochrany lesov a pracovníci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, sú povinní vo svojej činnosti napomáhať a dbať o zabezpečovanie a zlepšovanie ochrany lesov. Títo pracovníci sú oprávnení nosiť pri výkone povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru lesnícku rovnošatu so štátnym znakom a služobným označením. Podrobnosti o lesníckych rovnošatách upraví ministerstvo.
§24 Lesná stráž
(1)
Užívatelia lesného fondu sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej služby v lesoch. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ustanovujú a odvolávajú na ich návrh, prípadne z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva lesnú stráž; na konanie o ustanovení a odvolávaní lesnej stráže sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Lesná stráž vykonáva svoju funkciu vo všetkých lesoch určeného obvodu pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke a užívacie vzťahy k lesom.
(2)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje osobitným preukazom a odznakom lesnej stráže so štátnym znakom Slovenskej republiky. Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
zisťovať totožnosť osôb, ktoré porušujú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe na ochranu lesov,
b)
ukladať za priestupky na úseku lesného hospodárstva pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,14)
c)
predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorú pristihne pri trestnom čine, prečine alebo pri priestupku na úseku lesného hospodárstva, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazu.
d)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný fond.
(3)
Ak člen lesnej stráže zistí, že porušením predpisov na ochranu lesov vznikla škoda, oznámi to užívateľovi lesa. Ak odňal vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný fond, odovzdá ju orgánu rozhodujúcemu o protiprávnom konaní, ktorým bola vec získaná.
(4)
Člen lesnej stráže je oprávnený pri výkone funkcie nosiť zbraň a túto zbraň použiť iba pri
a)
nutnej obrane na odvrátenie útoku proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaceho, alebo útoku na život inej osoby,
b)
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
c)
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje existenciu lesa, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
d)
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený podľa odseku 2 predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti.
(5)
Člen lesnej stráže je povinný pred použitím zbrane, ak to okolnosti zásahu dovoľujú, použiť miernejšie prostriedky, ako je dohovor, napomenutie a výstraha.
(6)
Pri použití zbrane je člen lesnej stráže povinný
a)
zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb,
b)
čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zásah smeruje,
c)
zistiť priame následky použitia zbrane ihneď, len čo sa to môže stať bez ohrozenia seba alebo inej osoby, a poranenému poskytnúť prvú pomoc.
(7)
Člen lesnej stráže je povinný o použití zbrane proti osobe bezodkladne upovedomiť orgán Zboru národnej bezpečnosti, ako aj organizáciu (orgán), ktorá ho navrhla do tejto funkcie.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce nosenie a použitie zbrane.15)
(9)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ustanovovaní a odvolávaní lesnej stráže, o určovaní obvodov jej pôsobnosti, o počte členov lesnej stráže, o ich povinnostiach, oprávneniach, preukazoch a sľube; po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví podmienky, za ktorých je člen lesnej stráže oprávnený nosiť zbraň, prípadne ďalšie podrobnosti.

PIATA ČASŤ | ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ

§25 Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
(1)
Zriaďujú sa krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady.
(2)
Orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sú:
a)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
b)
krajský lesný úrad,
c)
obvodný lesný úrad.
(3)
Sídla krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnosť sú uvedené v prílohe.
(4)
Krajský lesný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť pracovisko obvodného lesného úradu i mimo sídla obvodného lesného úradu.
(5)
Krajský lesný úrad je právnická osoba zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Krajský lesný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti.
(6)
Krajský lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský lesný úrad, je prednosta krajského lesného úradu.
(8)
Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(9)
Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(10)
Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.16)
§26 Obvodný lesný úrad
(1)
Obvodný lesný úrad rozhoduje
a)
o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach o tom, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu,
b)
o uložení opatrení potrebných na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,
c)
o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch,
d)
o povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,
e)
o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch, k návrhom územných plánov sídelných útvarov a podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond,
f)
o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7 zákona o lesoch,
g)
o určení odborného lesného hospodára podľa § 13 ods. 4,
h)
o opatreniach podľa § 20 ods. 3,
i)
o ukladaní opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov, pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov, a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,
j)
o obmedzení niektorých činností alebo úprave ich vykonávania v lesoch podľa § 18 ods. 2, ako aj o určení podmienok použitia určitých technologických spôsobov pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti v lesoch a v ich blízkosti podľa § 20 ods. 6,
k)
o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, v skladoch dreva a na iných pozemkoch v okolí lesov podľa § 20 ods. 4,
l)
o uložení pokuty podľa § 26 zákona o lesoch a podľa § 34,
m)
o priestupkoch na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva podľa § 35 a 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
(2)
Obvodný lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na zadanie stavby, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond; pri návrhoch trás smerových a líniových stavieb, len ak trasa neprechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
dáva súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov podľa § 20 ods. 4,
c)
povoľuje predĺženie lehoty na zalesnenie holín na lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov na holinách podľa § 8 ods. 3,
d)
vydáva podľa § 17 ods. 2 zákazy a obmedzenia užívania lesov,
e)
povoľuje výnimky zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 19 ods. 3,
f)
ukladá opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd podľa § 21 ods. 2,
g)
ustanovuje a odvoláva lesnú a poľovnú stráž,
h)
posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky17) a kontroluje ich použitie,
i)
preberá výsledky prác pestovnej činnosti, kontroluje zdravotný stav a poškodenie lesa a dodržiavanie zásad hygieny lesa.
j)
vedie evidenciu lesov podľa vlastníkov a užívateľov lesov a podľa pôsobnosti odborných lesných hospodárov,
k)
overuje spôsobilosť, vedie evidenciu a vydáva a odoberá osvedčenia podľa § 34a.
l)
vedie register ciach užívateľov lesov podľa § 10 ods. 4.
§27 Krajský lesný úrad
Krajský lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón (mimorekreačných zón), podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
sleduje hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov a z hľadiska rozvoja oblasti a vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva,
c)
určuje časti lesov podľa užívania podľa § 2a ods. 3,
d)
povoľuje alebo určuje vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na kratší čas ako desať rokov podľa § 3 ods. 2,
e)
schvaľuje zásady na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa § 3 ods. 1.
f)
schvaľuje podľa § 3 ods. 5 lesné hospodárske plány, kontroluje ich dodržiavanie a povoľuje ich zmeny,
g)
vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
h)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod obvodného lesného úradu alebo jeho možnosti,
i)
vedie evidenciu odborných lesných hospodárov, vydáva osvedčenia na výkon ich činností a rozhoduje o odobratí osvedčenia.
§28 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
b)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a územných plánov rekreačných zón,
c)
určuje lesné hospodárske celky podľa § 2a ods. 2,
d)
organizuje a riadi skúšky odborných lesných hospodárov,
e)
schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospodárske plány,
f)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod krajského lesného úradu alebo jeho možnosti,
g)
povoľuje výnimky na správu lesného majetku štátu podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch,
h)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch na prevody správy lesného majetku štátu,
i)
organizuje a riadi skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov obvodných lesných úradov a pracovníkov krajských lesných úradov podľa § 25 ods. 3,
j)
vydáva osvedčenie spôsobilosti na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov podľa § 3 ods. 4.
§29
Na konanie podľa zákona o lesoch a tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesného fondu, ktorého sa konanie týka.

ŠIESTA ČASŤ | DOZOR V LESNOM HOSPODÁRSTVE

§30 Dozor vykonávaný obvodným lesným úradom a krajským lesným úradom
(1)
Obvodný lesný úrad a krajský lesný úrad sústavne dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú, či vlastníci a užívatelia lesov hospodária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov, zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov a zabezpečujú, prípadne zlepšujú ostatné funkcie lesov.
(2)
Pri výkone dozoru podľa odseku 1 obvodný lesný úrad a krajský lesný úrad ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v súvislosti s tým aj prípadné nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie ich funkcií.
§31 Dozor vykonávaný ministerstvom
Ministerstvo dozerá na to, ako orgány a organizácie vlastníci alebo užívatelia vykonávajú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe; je oprávnené ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§32 Oprávnenia a povinnosti pracovníkov orgánov vykonávajúcich dozor
Pracovníci orgánov uvedených v § 30 a 31, ktorí sú poverení výkonom dozoru, sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať na pozemky, do závodov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,18) zisťovať a overovať potrebné skutočnosti, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a nazerať do príslušných dokladov; pritom sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a preukázať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú dozor.

SIEDMA ČASŤ | KONANIE

§33
(1)
Ak zákon o lesoch alebo tento zákon neustanovuje inak, postupujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva v konaní vo veciach upravených týmito zákonmi (ďalej len „konanie“) podľa správneho poriadku.19)
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania uvedie výmery lesných pozemkov alebo ich vynímaných častí, prípadne častí, ktorých využívanie bude obmedzené. Ak na ďalšie využitie vynímaných lesných pozemkov treba stavebné povolenie8) alebo iné rozhodnutie podľa osobitných predpisov,20) nesmie sa začať s ich odlesňovaním pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Rozhodnutia o trvalom, prípadne dočasnom vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe, prípadne ťažbe nerastov vydáva orgán štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa vyňaté lesné pozemky využili na plnenie funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné účely.
(3)
Rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa tiež doručuje príslušnému orgánu geodézie a kartografie.
(4)
Platnosť rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
ak oprávnený nerealizuje zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo, do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu nepredĺži.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, môže po vykonanom konaní z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydané rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zmeniť, prípadne zrušiť,
b)
ak oprávnený nedodržiava opätovne podmienky rozhodnutia, prípadne povinnosti v ňom určené,
c)
ak prestane pozemok slúžiť na účely, na ktoré sa rozhodnutie vydalo.
(6)
Náklady na znalecké posudky v konaní začatom na návrh účastníka konania uhrádza navrhovateľ.
(7)
Ak môže rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ovplyvniť hospodárenie v lesoch alebo poslanie lesov v územnom obvode iného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, rozhodne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, územného obvodu ktorého sa rozhodnutie dotýka.
(8)
Správny orgán príslušný rozhodovať podľa § 20 ods. 6 a podľa osobitného predpisu20a) je v integrovanom povoľovaní20b) dotknutým orgánom.

ÔSMA ČASŤ | POKUTY

§34
(1)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty až do výšky 500 000 Sk fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi lesa, fyzickým osobám, ktoré prepravujú alebo spracúvajú drevo,3c) alebo právnickým osobám, ktoré
a)
nedodržia záväzné ukazovatele alebo údaje lesného hospodárskeho plánu,
b)
nezabezpečia prednostné spracovanie ťažby dreva vykonávanej pri odstraňovaní následkov mimoriadnych prírodných vplyvov alebo inej škodlivej činnosti,
d)
vykonávajú činnosti, ktoré sú v lesoch zakázané alebo nepovolené,
e)
neplnia opatrenia na ochranu lesov alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe.
(2)
Ak fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi lesa, fyzické osoby, ktoré prepravujú alebo spracúvajú drevo,3c) alebo právnické osoby porušia počas jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by bola inak uložená.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do 3 rokov, a ak ide o porušenie povinností užívateľmi lesov, najneskoršie do 5 rokov odo dňa, keď sa tieto povinnosti porušili.
(4)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(5)
Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto zákona sú príjmom Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
§34a
(1)
Do 31. decembra 1995 môžu činnosť odborného lesného hospodára vykonávať osoby, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v § 14, bez skúšky.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva svojho odborného lesného hospodára do 60 dní od účinnosti tohto zákona, zmeny sú povinní ohlásiť do 14 dní.
(3)
Skúšky vykonané podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb. sa pokladajú za vykonanie skúšky odborného lesného hospodára.
§34b
Tam, kde sa v zákone používajú slová „Federálne ministerstvo obrany“, „Zbor národnej bezpečnosti“ a „Federálne ministerstvo vnútra“, rozumie sa tým „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“, „Policajný zbor“ a „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.

DEVIATA ČASŤ | SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§36
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 21 ods. 1písm. a) prvá veta znie:
„Zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva alebo pri čine týmto zákonom zakázanom, alebo osobu, ktorú pristihne v revíre s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovných pozemkoch.“.
2.
V § 36 ods. 1 sa slová „a v prípade poškodenia lesných kultúr do 30 dní odo dňa, keď škoda vznikla,“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď škoda vznikla; pri škodách na lesných porastoch vzniknutých v období od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna bežného roka v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.“. Časť poslednej vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
(3)
Štátnu správu poľovníctva podľa zákona o poľovníctve, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na jeho základe vykonáva obvodný lesný úrad ako prvostupňový orgán.
§36a
(1)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto pôsobnosti z krajských úradov a okresných úradov na krajské lesné úrady.
(2)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom, dokončí obvodný lesný úrad alebo krajský lesný úrad podľa územnej pôsobnosti.
§37
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva a rybárstva,
2.
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú. v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy,
4.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vytváraní ucelených lesných častí (Zbierka smerníc pre národné výbory 1963 por.č. 14),
5.
položky 12 až 19 prílohy 1, položka 18 prílohy D a položka 10 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
6.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 9/1976 Zb. o kvalifikácii odborných lesných hospodárov.
§38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH LESNÝCH ÚRADOV A OBVODNÝCH LESNÝCH ÚRADOV
Krajský lesný úrad Obvodný lesný úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava Bratislava Bratislava I - V
Pezinok
Senec
Malacky Malacky
Trnava Trnava Trnava
Piešťany
Hlohovec
Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta
Senica Senica
Skalica
Nitra Nitra Nitra
Topoľčany
Zlaté Moravce
Levice Levice
Nové Zámky Nové Zámky
Komárno
Šaľa
Trenčín Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Považská Bystrica Považská Bystrica
Puchov
Ilava
Prievidza Prievidza
Partizánske
Žilina Žilina Žilina
Bytča
Čadca Čadca
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Martin Martin
Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok Ružomberok
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno Brezno
Žarnovica Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica
Zvolen Zvolen
Detva
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Krupina
Lučenec Lučenec
Poltár
Revúca Revúca
Prešov Prešov Prešov
Sabinov
Bardejov Bardejov
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina Snina
Stropkov Stropkov
Svidník
Kežmarok Kežmarok
Stará Ľubovňa
Poprad Poprad
Levoča
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košice Košice Košice I - IV
Košice okolie
Rožňava Rožňava
Michalovce Michalovce
Sobrance
Trebišov
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica Gelnica
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
Územná pôsobnosť lesných úradov podľa lesných hospodárskych celkov
*)
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby. Vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
1)
§ 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
1a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
3b)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.
4)
§ 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úpravách vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
6)
§ 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
8)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
9)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
10)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, úprava Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy o jednotnom riadení turistického značkovania ciest v ČSR, čiastka 60/1958 Ú. v.
10a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
11a)
§ 7 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
11b)
§ 72 ods. 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
12)
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
13)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.
15)
Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.
16)
§ 24 a § 26 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
17)
§ 5 ods. 4 a 5 zákona SNR č. 131/1991 Zb. o štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
18)
Zákon č. 102/1071 Zb. o ochrane štátneho tajomstva. Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
20b)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 275 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.). § 30 až 34 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Vyhláška č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.