Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 2024

423/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2024
423
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na výkon štatutárneho auditu,
b)
postavenie a činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a asistentov štatutárneho audítora,
c)
dohľad nad výkonom štatutárneho auditu (ďalej len „dohľad“),
d)
pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora“),
e)
pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“).
(2)
Na štatutárnych audítorov, audítorské spoločnosti, subjekty verejného záujmu a úrad sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis.1)
§2 Základné pojmy
(1)
Štatutárny audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu2) alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky,3) ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.
(2)
Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad, a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu (ďalej len „licencia“) okrem audítora podľa § 7.
(3)
Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie úrad, a má licenciu okrem audítorskej spoločnosti podľa § 7.
(4)
Asistent štatutárneho audítora je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov štatutárneho audítora, ktorý vedie komora.
(5)
Európsky audítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“).
(6)
Audítorská spoločnosť z iného členského štátu je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(7)
Audítor z tretej krajiny je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom štáte ako členskom štáte.
(8)
Audítorská spoločnosť z tretej krajiny je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom štáte ako členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(9)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku4) je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky a štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.5)
(10)
Domovský členský štát je členský štát, v ktorom je štatutárny audítor podľa odseku 2 zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, alebo audítorská spoločnosť podľa odseku 3 zapísaná v zozname audítorských spoločností.
(11)
Hostiteľský členský štát je členský štát, v ktorom štatutárny audítor registrovaný vo svojom domovskom členskom štáte žiada o zápis podľa § 4 alebo audítorská spoločnosť registrovaná vo svojom domovskom členskom štáte žiada o zápis podľa § 5 ods. 2, ak jej kľúčový audítorský partner spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1.
(12)
Sieť je zoskupenie zamerané na spoluprácu, ku ktorému patrí štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť,
a)
ktoré je jednoznačne zamerané na podieľanie sa na zisku alebo nákladoch alebo
b)
má spoločné vlastníctvo, kontrolu alebo riadenie, spoločné zásady a postupy kontroly kvality, spoločnú podnikateľskú stratégiu, používa spoločnú obchodnú značku alebo významnú časť odborných zdrojov.
(13)
Pridružená spoločnosť audítorskej spoločnosti je spoločnosť bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je prepojená s audítorskou spoločnosťou prostredníctvom spoločného vlastníctva, kontroly alebo riadenia.
(14)
Kľúčový audítorský partner je
a)
štatutárny audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho štatutárneho auditu, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu v mene audítorskej spoločnosti,
b)
pri štatutárnom audite konsolidovaného celku štatutárny audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho štatutárneho auditu na úrovni konsolidovaného celku, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu v mene audítorskej spoločnosti, a štatutárny audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho štatutárneho auditu, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu na úrovni významných dcérskych spoločností, alebo
c)
štatutárny audítor, ktorý podpisuje správu audítora.
(15)
Dohliadaným subjektom je
a)
štatutárny audítor a audítorská spoločnosť,
b)
audítorská spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná podľa § 5 ods. 2, pričom predmetom dohľadu je štatutárny audit podľa odseku 1,
c)
audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorí sú zaregistrovaní podľa § 7,
d)
komora,
e)
subjekt verejného záujmu,
f)
obchodná spoločnosť od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:
1.
celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu,6)
2.
čistý obrat podľa osobitného predpisu7) presiahol 170 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.
(16)
Subjektom verejného záujmu je
a)
účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere, a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky,
c)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
d)
poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne,
e)
zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne,
f)
zdravotná poisťovňa,
g)
správcovská spoločnosť a pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
h)
dôchodková správcovská spoločnosť,
i)
doplnková dôchodková spoločnosť,
j)
Burza cenných papierov,
k)
Železnice Slovenskej republiky,
l)
účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy,8)
m)
vyšší územný celok,
n)
účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou podľa osobitných predpisov,9) od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala tieto podmienky:
1.
celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,10)
2.
počet obyvateľov presiahol 50 000.
(17)
Uisťovacími a súvisiacimi audítorskými službami je poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, štatutárny audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) (ďalej len „medzinárodné audítorské štandardy“). Uisťovacie a súvisiace audítorské služby môže poskytovať štatutárny audítor a audítorská spoločnosť. Na poskytovanie uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb sa tento zákon vzťahuje primerane.
(18)
Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou, ktorý je v súlade s Etickým kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ | ŠTATUTÁRNY AUTDÍTOR, AUDÍTORSKÁ SPOLOČNOSŤ A ASISTENT ŠTATUTÁRNEHO AUDÍTORA

§3 Podmienky na výkon štatutárneho auditu
(1)
Podmienkou na výkon štatutárneho auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej len „certifikát“), ktorý vydá úrad uchádzačovi, ak
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
má dobrú povesť,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e)
sa zúčastňoval sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
f)
predložil úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané, a ich číslo,
g)
zložil audítorskú skúšku podľa § 15.
(2)
Asistent štatutárneho audítora počas odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) je povinný absolvovať na základe písomnej zmluvy so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou najmenej trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť štatutárneho auditu, uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb v rozsahu najmenej 2 100 hodín, z toho dve tretiny u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname štatutárnych audítorov alebo zozname audítorských spoločností (ďalej len „príslušný zoznam“), u európskeho audítora alebo v audítorskej spoločnosti z iného členského štátu.
(3)
Doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac šesť rokov vrátane prerušenia vykonávania praxe podľa § 13 ods. 6.
(4)
Asistent štatutárneho audítora vykonáva praktickú odbornú prípravu pod vedením školiteľa asistenta štatutárneho audítora (ďalej len „školiteľ“), ktorý
a)
vykonáva činnosť štatutárneho audítora ako hlavnú činnosť počas celého roka,
b)
má najmenej päť rokov praxe v profesii štatutárneho audítora alebo európskeho audítora,
c)
má dobrú povesť,
d)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 a sankcie podľa § 64 alebo disciplinárne opatrenie a sankcie v inom členskom štáte,
e)
má splnené záväzky voči komore alebo, ak ide o európskeho audítora voči príslušnej stavovskej organizácii, ak je jej členom v inom členskom štáte,
f)
je vedený v zozname školiteľov komorou, ak je členom komory alebo v zozname školiteľov vedenom úradom, ak je školiteľom európsky audítor.
(5)
Certifikát vydá úrad aj európskemu audítorovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), ak
a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16.
(6)
Na základe vzájomnosti môže úrad vydať certifikát audítorovi z tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), a umožniť mu výkon štatutárneho auditu podľa tohto zákona, ak
a)
sa preukáže platnou licenciou vydanou v tretej krajine a predloží dôkaz, že audítorská skúška, ktorú vykonal v tretej krajine, spĺňa požiadavky podľa § 15 ods. 2,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorými dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16.
(7)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až f), odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia byť splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúšku alebo na skúšku spôsobilosti. Asistent štatutárneho audítora preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1
a)
písm. a) občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom,
b)
písm. c) vysokoškolským diplomom alebo jeho overenou kópiou alebo rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní,
c)
písm. d) potvrdením školiteľa,
d)
písm. e) potvrdením komory.
(8)
Európsky audítor a audítor z tretej krajiny preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom.
(9)
Fyzická osoba má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
je bezúhonná,
b)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10a) ako aj voči jeho zamestnancom,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec, čo preukazuje čestným vyhlásením,
d)
nebola jej v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,11) čo preukazuje čestným vyhlásením,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu.
(10)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(11)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.12) Ak príslušné orgány členských štátov a tretích krajín takéto doklady nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza potvrdením vydaným príslušným orgánom dohľadu. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(12)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.13)
(13)
Certifikát je verejná listina.
(14)
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá predsedovi rady úradu sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy, svedomito a zodpovedne plniť svoje povinnosti štatutárneho audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, a budem sa riadiť Etickým kódexom audítora.“.
§4 Podmienky zápisudo zoznamu štatutárnych audítorov
(1)
Úrad zapíše do zoznamu štatutárnych audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, toho, kto
a)
má certifikát podľa § 3 ods. 1, 5 alebo ods. 6,
b)
zložil sľub,
c)
nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu štatutárnych audítorov alebo mu uplynula lehota ustanovená v § 12 ods. 7,
d)
zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.
(2)
Úrad nezapíše do zoznamu štatutárnych audítorov toho, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu štatutárnych audítorov z dôvodu podľa § 12 ods. 2 písm. e), i) alebo písm. k).
§5 Podmienky zápisu do zoznamu audítorských spoločností
(1)
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, právnickú osobu,
a)
v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí štatutárnym audítorom, audítorským spoločnostiam, európskym audítorom alebo audítorským spoločnostiam z iného členského štátu, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán v inom členskom štáte,
b)
v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú štatutárnymi audítormi alebo európskymi audítormi; ak má táto právnická osoba dvoch členov štatutárneho orgánu, musí byť štatutárnym audítorom alebo európskym audítorom najmenej jeden z nich,
c)
v mene ktorej výkon štatutárneho auditu budú zabezpečovať štatutárni audítori,
d)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
e)
ktorá má dobrú povesť.
(2)
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, audítorskú spoločnosť, ktorá je zapísaná v zozname, ktorý vedie príslušný orgán v inom členskom štáte,
a)
ktorej kľúčový audítorský partner je zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad,
b)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
c)
ktorá má dobrú povesť.
(3)
Právnická osoba alebo audítorská spoločnosť má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
je bezúhonná a bezúhonný je člen jej štatutárneho orgánu; tieto skutočnosti preukazuje podľa § 3 ods. 11,
b)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10a) ako aj voči jej zamestnancom,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec, čo preukazuje čestným vyhlásením,
d)
nebola jej v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,11) čo preukazuje čestným vyhlásením,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Právnická osoba predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, stanovy, ak ide o spoločnosť len založenú; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Audítorská spoločnosť z iného členského štátu preukazuje registráciu audítorskej spoločnosti v domovskom členskom štáte osvedčením nie starším ako tri mesiace.
(5)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.13)
(6)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 12 ods. 8, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa § 12 ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(7)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je štatutárny audítor, ktorý bol členom riadiaceho orgánu audítorskej spoločnosti vyčiarknutej zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa § 12 ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(8)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu štatutárnych audítorov podľa § 12 ods. 2 písm. e), i) alebo písm. k).
§6 Podanie žiadosti prostredníctvom jednotného kontaktného miesta
Žiadosť podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 12 ods. 7 a 8 možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.15) Úrad po prijatí žiadosti podľa prvej vety bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.16)
§7 Registrácia audítorov z tretej krajiny a audítorských spoločností z tretej krajiny
(1)
Úrad zaregistruje do príslušného zoznamu aj audítora z tretej krajiny a audítorskú spoločnosť z tretej krajiny, ak
a)
predložia správu audítora týkajúcu sa účtovnej závierky účtovnej jednotky registrovanej mimo územia členských krajín, ktorej prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, okrem účtovnej jednotky, ktorá je emitentom len nesplatených dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike
1.
pred 31. decembrom 2010, ktorých menovitá hodnota v deň vydania je najmenej 50 000 eur na jeden cenný papier alebo pri dlhových cenných papieroch vydaných v inej mene sa ich menovitá hodnota v deň vydania rovná najmenej 50 000 eur na jeden cenný papier; správa audítora týkajúca sa účtovnej závierky, vydaná audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny, ktorí nie sú registrovaní v príslušnom zozname, nemá v Slovenskej republike právne účinky,
2.
od 31. decembra 2010, ktorých menovitá hodnota v deň vydania je najmenej 100 000 eur na jeden cenný papier alebo pri dlhových cenných papieroch vydaných v inej mene sa ich menovitá hodnota v deň vydania rovná najmenej 100 000 eur na jeden cenný papier; správa audítora týkajúca sa účtovnej závierky, vydaná audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny, ktorí nie sú registrovaní v príslušnom zozname, nemá v Slovenskej republike právne účinky,
b)
audítor z tretej krajiny vykonávajúci štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 21,
c)
väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2,
d)
štatutárny audit v účtovnej jednotke podľa písmena a) bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov a v súlade s § 21 a § 23 ods. 8,
e)
do štyroch mesiacov od skončenia účtovného obdobia zverejnili na svojom webovom sídle správu o transparentnosti, ktorá obsahuje rovnocenné informácie ako správa o transparentnosti podľa osobitného predpisu1) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(2)
Úrad nezaregistruje do príslušného zoznamu audítora z tretej krajiny alebo audítorskú spoločnosť z tretej krajiny, ak nepreukážu, že každoročne zverejňujú na svojom webovom sídle správu o transparentnosti podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Údaje, ktoré poskytuje audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny podľa odseku 1, podpisuje audítor alebo štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti. Ak sa tieto informácie poskytujú elektronicky, musí sa použiť zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať.17)
(4)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny sú povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť úradu zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 1.
(5)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35, ak systém previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu v tejto krajine je uznaný Európskou komisiou za rovnocenný a v predchádzajúcich troch rokoch bola u tohto audítora alebo v tejto audítorskej spoločnosti vykonaná previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu príslušným orgánom v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.
(6)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú dohľadu podľa § 36 a sankciám podľa § 64, ak sú začlenení do systému dohľadu a disciplinárnej zodpovednosti v tretej krajine a ak tento systém je Európskou komisiou uznaný za rovnocenný.
§8 Licencia
(1)
Úrad vydá štatutárnemu audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.
(2)
Úrad vydá audítorskej spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských spoločností.
(3)
Licencie podľa odsekov 1 a 2 sú verejné listiny.
(4)
Dňom zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov je štatutárny audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie „certifikovaný audítor“ a skratku „CA“.
§9 Pozastavenie licencie
(1)
Úrad pozastaví licenciu štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti
a)
na základe ich vlastnej žiadosti, v ktorej uvedie časové obdobie pozastavenia licencie,
b)
ak vykonávali štatutárny audit v rozpore s vydanou licenciou alebo týmto zákonom,
c)
ak nesplnili povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 28 ods. 4 do doby jej uzavretia alebo ak o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu neinformovali úrad do doby splnenia tejto povinnosti,
d)
do dňa zaplatenia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. c), ak pokuta nebola zaplatená v lehote splatnosti,
e)
ak im bola uložená sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. f), a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení,
f)
do dňa zaplatenia trov konania podľa § 64 ods. 10, ak trovy konania neboli zaplatené v lehote splatnosti.
(2)
Pozastavenie licencie zaznamená úrad v príslušnom zozname bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o niektorej skutočnosti podľa odseku 1 dozvedel. O zázname úrad písomne vyrozumie bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, od jeho vykonania toho, koho sa záznam týka.
(3)
Pozastavenie licencie zaniká uplynutím časového obdobia, na ktoré bola licencia pozastavená, alebo dňom uvedeným v žiadosti o opätovné vrátenie licencie, ak bola pozastavená na dobu neurčitú.
(4)
Po pozastavení licencie je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť povinná uložiť licenciu na úrade bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca. Úrad na základe žiadosti vráti štatutárnemu audítorovi licenciu po preukázaní splnenia podmienok podľa odseku 8 alebo odseku 9. Úrad na základe žiadosti vráti audítorskej spoločnosti licenciu, ak preukáže odstránenie dôvodu, pre ktorý jej bola licencia pozastavená.
(5)
V období pozastavenia licencie
a)
štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať štatutárny audit,
b)
nezaniká členstvo štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti v komore,
c)
nie je dotknutá povinnosť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti platiť príspevky komore a úradu,
d)
nie je dotknutá povinnosť štatutárneho audítora zúčastňovať sa sústavného vzdelávania podľa § 31,
e)
nie je dotknutá povinnosť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32,
f)
nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti podľa § 49,
g)
štatutárny audítor a audítorská spoločnosť podliehajú sankciám podľa § 64.
(6)
Ak je štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti pozastavená licencia v inom členskom štáte alebo tretej krajine, pozastaví mu úrad licenciu vydanú podľa § 8 bezodkladne, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tom dozvedel; to neplatí, ak je licencia pozastavená na vlastnú žiadosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(7)
O pozastavení licencie podľa odseku 1 a o zániku tohto pozastavenia úrad informuje príslušný orgán iného členského štátu alebo príslušný orgán tretej krajiny, v ktorej je štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti vydaná licencia.
(8)
Ak je licencia pozastavená na obdobie dlhšie ako tri roky, je štatutárny audítor povinný podrobiť sa preskúšaniu, ktoré vykonáva úrad na základe písomnej žiadosti štatutárneho audítora. Preskúšanie sa vykonáva v písomnej forme a pozostáva z odborných častí podľa § 15 ods. 2. Ak štatutárny audítor pri preskúšaní neuspel, môže preskúšanie opakovať na základe písomnej žiadosti. Pri preskúšaní sa opakuje len tá časť, pri ktorej bol štatutárny audítor neúspešný. Ak štatutárny audítor neabsolvuje preskúšanie v najbližšom nasledujúcom termíne úspešne, opakuje ho v plnom rozsahu.
(9)
Preskúšaniu podľa odseku 8 sa nemusí podrobiť štatutárny audítor, ktorý má pozastavenú licenciu na základe vlastnej žiadosti, ak preukáže, že sa počas pozastavenia licencie zúčastňoval sústavného vzdelávania podľa § 31.
(10)
Za preskúšanie a jeho opakovanie platí štatutárny audítor úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§10 Zoznam štatutárnych audítorov
(1)
Zoznam štatutárnych audítorov je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o štatutárnych audítoroch. Do zoznamu možno nazrieť v sídle úradu alebo na webovom sídle úradu.
(2)
Zoznam štatutárnych audítorov obsahuje
a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt štatutárneho audítora,
d)
miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet,
e)
dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti a dátum vydania certifikátu a jeho číslo,
f)
dátum preskúšania podľa § 9 ods. 8 a jeho výsledok,
g)
dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov a číslo licencie,
h)
zoznam všetkých certifikátov a licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine vrátane ich čísla a názvu orgánu, ktorým boli vydané,
i)
identifikačné číslo a webové sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej je štatutárny audítor spoločníkom, štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo s ktorou je prepojený iným spôsobom,
j)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
k)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 49 a sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. b), c), e) až g).
(3)
Do zoznamu štatutárnych audítorov úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa o tom dozvedel.
(4)
Úrad v zozname štatutárnych audítorov osobitne vyznačí audítorov z tretích krajín zaregistrovaných podľa § 7, ktorí nie sú oprávnení vykonávať štatutárny audit podľa tohto zákona.
(5)
Údaje v zozname štatutárnych audítorov sa vedú v štátnom jazyku.13)
§11 Zoznam audítorských spoločností
(1)
Zoznam audítorských spoločností je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o audítorských spoločnostiach. Do zoznamu možno nazrieť v sídle úradu alebo na webovom sídle úradu.
(2)
Zoznam audítorských spoločností obsahuje
a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory,
c)
obchodné meno, sídlo, webové sídlo, identifikačné číslo a kontaktnú osobu audítorskej spoločnosti,
d)
právnu formu audítorskej spoločnosti,
e)
adresu každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte,
f)
dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností a číslo licencie,
g)
zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine vrátane ich čísla a názvu orgánu, ktorým boli vydané,
h)
informáciu o tom, či bola audítorská spoločnosť zapísaná podľa § 5 ods. 2, a o tom, ktorý členský štát je jej domovským členským štátom,
i)
členstvo audítorskej spoločnosti v sieti a zoznam všetkých subjektov začlenených do siete a pridružených spoločností audítorských spoločností a ich sídlo alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie prístupné verejnosti,
j)
mená, priezviská a trvalý pobyt štatutárnych audítorov, ktorí sú zamestnancami audítorskej spoločnosti, sú jej spoločníkmi alebo sú s ňou prepojení iným spôsobom, vrátane čísla ich certifikátu a licencie,
k)
mená, priezviská, trvalý pobyt, obchodné meno a sídlo všetkých vlastníkov a akcionárov audítorskej spoločnosti,
l)
mená, priezviská a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu audítorskej spoločnosti,
m)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
n)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 49 a sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. b),c), e) až g).
(3)
Do zoznamu audítorských spoločností úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa o tom dozvedel.
(4)
Úrad v zozname audítorských spoločností osobitne vyznačí audítorské spoločnosti z tretích krajín zaregistrované podľa § 7, ktoré nie sú oprávnené vykonávať štatutárny audit podľa tohto zákona.
(5)
Údaje v zozname audítorských spoločností sa vedú v štátnom jazyku.13)
§12 Zánik licencie a vyčiarknutie z príslušného zoznamu
(1)
Licencia zaniká dňom, ku ktorému boli štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vyčiarknutí z príslušného zoznamu.
(2)
Úrad vyčiarkne štatutárneho audítora zo zoznamu štatutárnych audítorov, ak
a)
zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel,
d)
mu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zákazu činnosti18) spočívajúci v zákaze výkonu štatutárneho auditu, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel,
e)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel,
f)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,
g)
je v likvidácii, ku dňu vstupu do likvidácie,
h)
prestal spĺňať podmienky podľa § 21 ods. 2 a 3, ak do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 21 ods. 2 a 3,
i)
preukázateľne zneužil informácie získané v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu,
j)
mu bola uložená sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. g), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto sankcie,
k)
je vážne spochybnená jeho dobrá povesť, neodstráni tieto pochybnosti ani do troch mesiacov alebo sa nezdrží konania, ktoré malo za následok porušenie povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu,
l)
neodstránil v určenej lehote nedostatky, pre ktoré mu bola pozastavená licencia podľa § 64 ods. 1 písm. f),
m)
vykonával štatutárny audit v období pozastavenia licencie,
n)
mu bola zrušená licencia v inom členskom štáte alebo tretej krajine pre disciplinárne previnenie,
o)
podal úradu písomnú žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu štatutárnych audítorov s úradne osvedčeným podpisom, najneskôr uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu štatutárnych audítorov doručená úradu, ak nie je v žiadosti uvedený neskorší dátum,
p)
mu bola pozastavená licencia a neabsolvoval úspešne preskúšanie podľa § 9 ods. 8.
(3)
Úrad vyčiarkne audítorskú spoločnosť zo zoznamu audítorských spoločností
a)
z dôvodov podľa odseku 2 písm. f) až o),
b)
ak bola zrušená bez likvidácie podľa osobitného predpisu;18aa) to neplatí pri zmene právnej formy audítorskej spoločnosti,
c)
ak prestala spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 1 a 2, ak do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 5 ods. 1 a 2,
d)
ak jej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený zákaz činnosti18a) spočívajúci v zákaze výkonu štatutárneho auditu, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel.
(4)
Vyčiarknutie z príslušného zoznamu zaznamená úrad v príslušnom zozname bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, ako sa o skutočnosti uvedenej v odsekoch 2 a 3 dozvedel, ak v nich nie je ustanovená iná lehota.
(5)
O zázname podľa odseku 4 úrad písomne vyrozumie bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od jeho vykonania toho, koho sa záznam týka. Zároveň o vyčiarknutí z príslušného zoznamu a o dôvodoch vyčiarknutia informuje príslušné orgány v iných členských štátoch a príslušné orgány v tretích krajinách, v ktorých je štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti vydaná licencia.
(6)
Po vyčiarknutí z príslušného zoznamu je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť povinná odovzdať licenciu úradu bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa vyrozumenia. Štatutárny audítor je povinný odovzdať úradu aj certifikát.
(7)
Štatutárny audítor okrem štatutárneho audítora podľa odseku 2 písm. e), i) alebo písm. k) môže byť znova zapísaný do zoznamu štatutárnych audítorov na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok podľa § 3 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia štatutárneho audítora zo zoznamu štatutárnych audítorov.
(8)
Audítorská spoločnosť okrem audítorskej spoločnosti podľa odseku 2 písm. i) alebo písm. k) môže byť znova zapísaná do zoznamu audítorských spoločností na základe písomnej žiadosti, po splnení podmienok podľa § 5 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia audítorskej spoločnosti zo zoznamu audítorských spoločností.
(9)
V žiadosti podľa odseku 2 písm. o) uvedie štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť dátum, ku ktorému žiada o vyčiarknutie z príslušného zoznamu. K rovnakému dátumu je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť povinná zaslať originál licencie a certifikátu úradu. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná ku dňu vyčiarknutia z príslušného zoznamu splniť všetky povinnosti voči úradu a komore.
§13 Zoznam asistentov štatutárneho audítora
(1)
Komora zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov štatutárneho audítora každú fyzickú osobu okrem fyzickej osoby podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e), ak
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 9 až 11,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
ide o fyzickú osobu, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 písm. c), ak uplynuli najmenej tri roky od uloženia tohto disciplinárneho opatrenia,
e)
úspešne absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou komorou,
f)
zaplatila komore poplatok za vstupný test a zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.
(2)
Rozsah a obsah vstupného testu, podrobnosti o podávaní žiadosti o vykonanie vstupného testu, spôsob hodnotenia vstupného testu, neúčasti na vstupnom teste, výšku poplatku za vstupný test a zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora určí komora.
(3)
Komora vykoná zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po splnení podmienok podľa odseku 1.
(4)
Komora vydá asistentovi štatutárneho audítora potvrdenie o jeho zápise do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.
(5)
Asistent štatutárneho audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho štatutárny audítor splnomocní, okrem podpisovania správy audítora podľa § 27.
(6)
Asistent štatutárneho audítora má právo písomne požiadať komoru o prerušenie praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora až na tri roky.
(7)
Zoznam asistentov štatutárneho audítora obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta štatutárneho audítora,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt štatutárneho audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta štatutárneho audítora,
c)
dátum uskutočnenia vstupného testu,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt školiteľa,
e)
zápis o povolení prerušenia praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora,
f)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 49.
(8)
Do zoznamu asistentov štatutárneho audítora komora zapíše bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tom dozvedela, každú zmenu alebo zánik zapisovaných údajov. Asistent štatutárneho audítora je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť komore zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
(9)
Údaje uvedené v zozname asistentov štatutárneho audítora sú verejne prístupné v sídle komory alebo na jej webovom sídle.
(10)
Asistent štatutárneho audítora okrem asistenta štatutárneho audítora podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) môže byť znova zapísaný do zoznamu asistentov štatutárneho audítora na základe písomnej žiadosti, po splnení podmienok podľa odseku 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia asistenta štatutárneho audítora zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora.
§14 Vyčiarknutie zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora
(1)
Komora vyčiarkne asistenta štatutárneho audítora zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora, ak
a)
zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu,
e)
preukázateľne zneužil informácie súvisiace s výkonom štatutárneho auditu získané pri vykonávaní praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora,
f)
má uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49, ku dňu jeho právoplatnosti,
g)
neplatí príspevky alebo iné peňažné úhrady určené komorou viac ako jeden rok,
h)
je vážne spochybnená jeho dobrá povesť, neodstráni tieto pochybnosti a nezdrží sa konania, ktoré malo za následok porušenie povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, ani po termíne určenom dozornou radou komory,
i)
požiada písomne komoru o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora,
j)
bol zapísaný do zoznamu štatutárnych audítorov, ku dňu zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov.
(2)
Vyčiarknutie zo zoznamu štatutárnych audítorov zaznamená komora v zozname štatutárnych audítorov bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa o skutočnosti uvedenej v odseku 1 dozvedela, ak v ňom nie je ustanovená iná lehota.
(3)
Po vyčiarknutí zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora je asistent štatutárneho audítora povinný odovzdať komore bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, potvrdenie o zápise do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.
(4)
Komora najneskôr do jedného mesiaca od vyčiarknutia asistenta štatutárneho audítora zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora je povinná túto skutočnosť oznámiť školiteľovi a štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti, u ktorých je asistent štatutárneho audítora zamestnancom alebo u nich vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta štatutárneho audítora.
§15 Audítorská skúška
(1)
Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilosť na výkon štatutárneho auditu, overuje sa odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Audítorská skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača. Audítorská skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou úradu.
(2)
Audítorská skúška je zameraná na
a)
ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu,
b)
účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva,
c)
zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
d)
medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré sú prijaté podľa osobitného predpisu,19)
e)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku,
f)
informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone štatutárneho auditu,
g)
audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa štatutárneho auditu, štatutárnych audítorov a audítorských spoločností,
h)
Etický kódex audítora.
(3)
Audítorská skúška má písomnú formu.
(4)
Audítorská skúška pozostáva z čiastkových skúšok z oblastí podľa odseku 2.
(5)
O priebehu audítorskej skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
mená a priezviská predsedu a členov skúšobnej komisie úradu,
b)
meno a priezvisko skúšanej fyzickej osoby,
c)
miesto a čas konania audítorskej skúšky,
d)
skúšobné otázky,
e)
rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku audítorskej skúšky; pri nezložení audítorskej skúšky uvedie dôvody jej nezloženia.
(6)
Uchádzač, ktorý pri audítorskej skúške neuspel, môže na základe písomnej žiadosti audítorskú skúšku opakovať. Uchádzač opakuje len tú časť audítorskej skúšky, pri ktorej neuspel. Ak uchádzač nezloží audítorskú skúšku v riadnom termíne alebo v ďalších dvoch nasledujúcich termínoch určených úradom, opakuje audítorskú skúšku v plnom rozsahu.
(7)
Za audítorskú skúšku a jej opakovanie platí uchádzač úradu poplatok vo výške ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§16 Skúška spôsobilosti
(1)
Skúška spôsobilosti na účely tohto zákona je zameraná na overenie odborných vedomostí európskych audítorov a audítorov z tretej krajiny potrebných na výkon štatutárneho auditu, ak preukážu, že sú oprávnení vykonávať štatutárny audit v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Skúška spôsobilosti sa vykonáva na základe písomnej žiadosti uchádzača. Skúška spôsobilosti má písomnú formu a vykonáva sa pred skúšobnou komisiou úradu v štátnom jazyku.
(2)
Skúška spôsobilosti je zameraná na
a)
účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike,
b)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné právne odvetvia v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike.
(3)
O priebehu skúšky spôsobilosti skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
mená a priezviská predsedu a členov skúšobnej komisie úradu,
b)
meno a priezvisko skúšanej fyzickej osoby,
c)
miesto a čas konania skúšky spôsobilosti,
d)
skúšobné otázky,
e)
rozhodnutie skúšobnej komisie úradu o výsledku skúšky spôsobilosti; pri nezložení skúšky spôsobilosti uvedie dôvody jej nezloženia.
(4)
Uchádzač, ktorý pri skúške spôsobilosti neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku spôsobilosti opakovať. Uchádzač opakuje len tú časť skúšky spôsobilosti, pri ktorej neuspel. Ak uchádzač nezloží skúšku spôsobilosti v najbližšom nasledujúcom termíne určenom úradom, opakuje skúšku spôsobilosti v plnom rozsahu.
(5)
Za skúšku spôsobilosti a jej opakovanie platí európsky audítor alebo audítor z tretej krajiny úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§17 Skúšobný poriadok
(1)
Podrobnosti o rozsahu a obsahu audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o podávaní žiadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o vydávaní certifikátu a výšku poplatkov, počet členov skúšobnej komisie, ako aj postup pri neúčasti na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaní ustanoví skúšobný poriadok.
(2)
Skúšobný poriadok ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§18 Skúšobná komisia úradu
Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie úradu vymenúva a odvoláva rada úradu. Skúšobnú komisiu úradu tvoria štatutárni audítori a ďalší odborníci teórie a praxe navrhnutí komorou, úradom alebo ministerstvom. Podpredsedom skúšobnej komisie úradu je vždy prezident komory. Funkčné obdobie skúšobnej komisie úradu je trojročné okrem podpredsedu skúšobnej komisie úradu, ktorého funkčné obdobie trvá počas výkonu jeho funkcie. Počet členov skúšobnej komisie úradu je ustanovený v skúšobnom poriadku.

TRETIA ČASŤ | Výkon štatutárneho auditu

§19 Medzinárodné audítorské štandardy
(1)
Štatutárny audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov, s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)
(2)
Ak to vyplýva z osobitného predpisu, pri výkone štatutárneho auditu sa musia použiť dodatočné postupy štatutárneho auditu alebo dodatočné požiadavky k medzinárodným audítorským štandardom. Pri výkone štatutárneho auditu sa medzinárodné audítorské štandardy alebo ich časti nepoužijú s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky len, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(3)
Vyňatie časti medzinárodných audítorských štandardov, uplatnenie odlišného vnútroštátneho postupu a jeho dôvody je úrad povinný oznámiť členským štátom a Európskej komisii najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu podľa odseku 2. Ak dôvody na vyňatie časti medzinárodných audítorských štandardov existovali v čase ich prijatia, je úrad povinný oznámiť najneskôr do troch mesiacov po prijatí príslušného medzinárodného audítorského štandardu členským štátom a Európskej komisii odlišný vnútroštátny postup.
(4)
Komora v súčinnosti s úradom vydá vnútorný predpis, v ktorom určí zjednodušené požiadavky pri výkone štatutárneho auditu okrem štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu alebo vo veľkej účtovnej jednotke,20) ktoré môže uplatniť štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť primerane rozsahu a zložitosti činnosti účtovnej jednotky, v ktorej vykonáva štatutárny audit (ďalej len „auditovaný subjekt“), a to v oblasti:
a)
vnútorná organizácia štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 24,
b)
audítorská dokumentácia,
c)
uplatňovanie medzinárodných audítorských štandardov.
§20 Profesionálny skepticizmus
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní počas celého výkonu štatutárneho auditu preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu, s ostražitosťou voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu (ďalej len „profesionálny skepticizmus“).
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu musia pripustiť možnosť významnej nesprávnosti vrátane podvodu alebo chyby v dôsledku skutočností alebo správania naznačujúceho existenciu takejto nezrovnalosti bez ohľadu na skúsenosti, ktoré majú z minulosti, týkajúce sa čestnosti a integrity manažmentu a osôb poverených riadením a správou auditovaného subjektu. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zachovávajú profesionálny skepticizmus najmä pri preverovaní odhadov manažmentu, ktoré sa týkajú oceňovania majetku a záväzkov reálnymi hodnotami, zníženia hodnoty majetku, rezerv a budúcich peňažných tokov relevantných pre schopnosť auditovaného subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
§21 Nezávislosť
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone štatutárneho auditu nestranní a nezávislí od auditovaného subjektu alebo od objednávateľa podľa § 23 ods. 7. Fyzická osoba, ktorá môže priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, musí byť nezávislá od auditovaného subjektu a nesmie byť zapojená do rozhodovania v tomto auditovanom subjekte. Dodržanie nezávislosti sa vyžaduje v priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje účtovná závierka, ktorej štatutárny audit sa má vykonať, a počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit. Ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti, nesmú vlastníci, spoločníci, akcionári, členovia štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov tejto audítorskej spoločnosti alebo jej pridruženej spoločnosti zasahovať do výkonu štatutárneho auditu spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a nestrannosť štatutárneho audítora.
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať štatutárny audit v auditovanom subjekte, ak sa zúčastňujú jeho rozhodovacích procesov a ak nie sú od neho nezávislí; prekážkou výkonu štatutárneho auditu v overovanom období a počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit, je najmä
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vzťah k auditovanému subjektu alebo iný osobný záujem okrem podmienky uvedenej v odseku 4 alebo odseku 12,
b)
pracovnoprávny vzťah štatutárneho audítora k auditovanému subjektu,
c)
členstvo v štatutárnych orgánoch, riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch auditovaného subjektu,
d)
ak štatutárny audítor je blízkou osobou21) osobám, ktoré majú k auditovanému subjektu vzťah uvedený v písmenách a) až c),
e)
výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo núteného správcu v auditovanom subjekte podľa osobitného predpisu,22)
f)
ak auditovaný subjekt nezaplatil za vykonaný štatutárny audit za predchádzajúce obdobie dlhšie ako jeden rok,
g)
vzťah podľa písmen a) až f) medzi sieťou, fyzickou osobou, ktorá môže ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, a auditovaným subjektom vrátane poskytovania neaudítorských služieb podľa § 23 ods. 4, z ktorého by tretia strana mohla dôjsť k záveru, že nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti je spochybnená,
h)
iné prekážky v rozpore s Etickým kódexom audítora.
(3)
Prekážkou nezávislosti štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a siete je okrem prekážok podľa odseku 2 aj vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v auditovanom subjekte.
(4)
Štatutárny audítor, audítorská spoločnosť, ich kľúčoví audítorskí partneri, ich zamestnanci, akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá tomuto štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti poskytuje služby alebo je nimi kontrolovaná a ktorá je priamo zapojená do činností týkajúcich sa štatutárneho auditu, a osoby úzko s nimi spojené podľa osobitného predpisu23) nesmú mať významnú a priamu účasť na cenných papieroch a obchodných podieloch vydaných, garantovaných alebo inak podporovaných auditovaným subjektom, okrem podielov vlastnených nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo životné poistenie.
(5)
Osoby podľa odseku 4 sa nesmú podieľať na štatutárnom audite auditovaného subjektu a ani inak ovplyvňovať jeho výsledok, ak
a)
vlastnia cenné papiere a obchodné podiely auditovaného subjektu iné, ako sú podiely vlastnené nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo životné poistenie,
b)
vlastnia cenné papiere a obchodné podiely účtovnej jednotky spriaznenej s auditovaným subjektom, ktoré nie sú podielmi vlastnenými nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo životné poistenie, ktorých vlastníctvo môže spôsobiť konflikt záujmov alebo môže byť takto všeobecne vnímané,
c)
majú pracovnoprávny vzťah, obchodný vzťah alebo iný vzťah s auditovaným subjektom v období uvedenom v odseku 1, ktorý môže spôsobiť alebo môže byť všeobecne vnímaný ako spôsobujúci konflikt záujmov.
(6)
Osoby podľa odseku 4 nesmú od auditovaného subjektu alebo od osoby, ktorá je spriaznená s auditovaným subjektom, žiadať, prijímať ani im poskytovať peňažné dary a nepeňažné dary alebo iné výhody, iba ak by nestranná, rozumná a informovaná tretia strana považovala ich hodnotu za nevýznamnú.
(7)
Ak sa účtovná jednotka počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje účtovná závierka, zlúčila, splynula, bola prevzatá inou účtovnou jednotkou alebo prevzala inú účtovnú jednotku, sú štatutárny audítor a audítorská spoločnosť povinní najneskôr do troch mesiacov
a)
identifikovať a vyhodnotiť súčasné alebo nedávne záujmy alebo vzťahy z titulu poskytovania neaudítorských služieb alebo iné vzťahy s touto inou účtovnou jednotkou, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť štatutárneho audítora a schopnosť pokračovať v štatutárnom audite po dátume účinnosti zlúčenia, splynutia alebo prevzatia,
b)
prijať opatrenia na ukončenie všetkých súčasných záujmov alebo vzťahov, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť,
c)
prijať opatrenia na minimalizáciu ohrozenia svojej nezávislosti z predchádzajúcich a súčasných záujmov alebo vzťahov.
(8)
Štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner nesmie prijať kľúčovú manažérsku pozíciu, stať sa členom výboru pre audit alebo iného orgánu, ktorý plní rovnaké funkcie, stať sa nevýkonným členom správneho orgánu alebo členom dozornej rady v auditovanom subjekte, pred uplynutím jedného roka, alebo ak ide o štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, pred uplynutím dvoch rokov odkedy prestal konať ako štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje na toho, kto bol schválený ako štatutárny audítor, pričom ide o zamestnanca, iného partnera, ako je kľúčový audítorský partner, fyzickú osobu, ktorá poskytovala služby pri výkone štatutárneho auditu alebo bola pod kontrolou štatutárneho audítora, a to na obdobie jedného roka, odkedy boli priamo zapojení do výkonu štatutárneho auditu.
(9)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonať opatrenia na zníženie ohrozenia ovplyvňujúceho ich nezávislosť. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonať štatutárny audit, ak významnosť tohto ohrozenia v porovnaní s uplatňovanými opatreniami je taká, že spôsobí spochybnenie ich nezávislosti.
(10)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pred uzavretím zmluvy, na základe ktorej je vykonávaný štatutárny audit (ďalej len „zmluva o audite“), alebo obnovením zmluvy o audite posúdi a zdokumentuje, či
a)
spĺňajú požiadavky podľa odsekov 1 až 9,
b)
existuje ohrozenie ich nezávislosti a existujú ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie tohto ohrozenia,
c)
má zamestnancov, čas a zdroje potrebné na výkon štatutárneho auditu požadovaným spôsobom,
d)
pri audítorskej spoločnosti je kľúčový audítorský partner zapísaný v zozname štatutárnych audítorov.
(11)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní zdokumentovať v audítorskej dokumentácii všetky významné skutočnosti ohrozujúce ich nezávislosť, ako aj ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie tohto ohrozenia.
(12)
Prekážkou výkonu štatutárneho auditu nie je štatutárny audit účtovnej závierky úradu alebo komory vykonaný štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
§22 Audítorská dokumentácia
(1)
O priebehu výkonu štatutárneho auditu vedú štatutárny audítor a audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa medzinárodných audítorských štandardov. Súčasťou audítorskej dokumentácie je aj
a)
zmluva o audite,
b)
plán a program štatutárneho auditu,
c)
správa audítora,
d)
individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka,
e)
výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa a
f)
ďalšie doklady dokumentujúce priebeh výkonu štatutárneho auditu.
(2)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vedie dokumentáciu o auditovanom subjekte, v ktorej sa uvedú o každom auditovanom subjekte tieto informácie:
a)
názov, adresa a miesto podnikania,
b)
meno kľúčového audítorského partnera,
c)
poplatky za štatutárny audit a poplatky za ostatné služby v jednotlivých účtovných obdobiach.
(3)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vytvorí pre každý štatutárny audit audítorskú dokumentáciu, v ktorej uvedie najmenej údaje podľa odseku 1 a § 21 ods. 10 a podľa osobitného predpisu.24) Audítorská dokumentácia sa uzatvára najneskôr do 60 dní odo dňa podpísania správy audítora. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uchováva záznamy o písomne podaných sťažnostiach týkajúcich sa vykonaných auditov a výsledkoch preverenia týchto sťažností počas desiatich rokov odo dňa ich obdržania.
(4)
Právo nazerať do audítorskej dokumentácie majú len fyzické osoby oprávnené vykonávať dohľad podľa osobitných predpisov,25) dohľad z poverenia úradu, previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu z poverenia úradu alebo z poverenia komory, fyzické osoby oprávnené vykonávať previerku kontroly kvality zákazky podľa § 24 ods. 1 písm. k) alebo osobitného predpisu26) a vykonávať monitoring systému kontroly kvality u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, členovia dozornej rady komory, členovia disciplinárnej komisie komory, súd, ak sa konanie týka štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, a orgány činné v trestnom konaní, ak sa trestné konanie týka štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(5)
Audítorská dokumentácia, správy a informácie, ktoré sú jej súčasťou, sú vlastníctvom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak sa v zmluve o audite s účtovnou jednotkou nedohodlo inak. Vlastníctvo audítorskej dokumentácie alebo informácie, ktorá je súčasťou audítorskej dokumentácie, nie je možné preniesť na inú osobu bez súhlasu účtovnej jednotky alebo jej právneho nástupcu okrem odseku 6.
(6)
Audítorská dokumentácia môže byť poskytnutá do iného členského štátu alebo tretej krajiny na základe písomnej žiadosti orgánov dohľadu v inom členskom štáte alebo v tretej krajine len prostredníctvom úradu okrem § 26 ods. 7. Táto audítorská dokumentácia sa poskytne bezodkladne a pri dodržaní povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32.
(7)
Audítorská dokumentácia sa uchováva desať rokov odo dňa vyhotovenia audítorskej správy.
(8)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nie sú oprávnení nariaďovať zmeny a opravy údajov vykazovaných účtovnou jednotkou.
(9)
Štatutárny audítor má právo požadovať, aby mu auditovaný subjekt poskytol doklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon štatutárneho auditu v ním požadovanej forme. Povinnosť poskytovať štatutárnemu audítorovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o auditovanom subjekte majú s jeho súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia tohto auditovaného subjektu, a to na základe žiadosti štatutárneho audítora. Štatutárny audítor je oprávnený so súhlasom auditovaného subjektu požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o správu27) obsahujúcu informácie vedené o auditovanom subjekte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(10)
Štatutárny audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovaného subjektu alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
§23
(1)
Štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet alebo ako zamestnanec štatutárneho audítora v jeho mene a na jeho účet.
(2)
Štatutárny audítor môže byť zamestnávateľom iného štatutárneho audítora, len ak sám nemá uzavretý pracovnoprávny vzťah, alebo nevykonáva za odplatu inú činnosť okrem pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
(3)
Pri výkone štatutárneho auditu je štatutárny audítor povinný overiť okrem skutočností podľa § 2 ods. 1 aj ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný predpis.28) Predmetom výkonu štatutárneho auditu nie je uistenie o budúcej životaschopnosti auditovaného subjektu ani o efektívnosti alebo účinnosti minulých alebo budúcich rozhodnutí riadiacich orgánov auditovaného subjektu.
(4)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť môžu poskytovať aj neaudítorské služby, ktorými sa rozumejú najmä služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky auditovaného subjektu alebo objednávateľa podľa odseku 7, ak § 21 a 33 neustanovujú inak.
(5)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú štatutárny audit za odplatu na základe písomnej zmluvy o audite. Zmluva o audite sa uzavrie vždy, ak bol štatutárny audítor určený žrebom podľa osobitného predpisu,29) pričom odplata za štatutárny audit nesmie neodôvodnene prevyšovať bežne uplatňovanú odplatu tohto štatutárneho audítora za štatutárny audit v porovnateľných účtovných jednotkách. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť majú nárok aj na úhradu výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s výkonom štatutárneho auditu.
(6)
Ak ide o menovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí majú vykonať štatutárny audit auditovaného subjektu podľa osobitného predpisu,30) je ustanovenie akejkoľvek zmluvy neplatné, ak sa ním obmedzuje výber valného zhromaždenia alebo členskej schôdze uvedeného subjektu na určité kategórie alebo zoznamy štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.
(7)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu o audite aj s iným objednávateľom, ako je auditovaný subjekt, ak s tým auditovaný subjekt súhlasí.
(8)
Odplata za štatutárny audit nesmie byť žiadnym spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo určená
a)
poskytovaním neaudítorských služieb alebo
b)
ďalšími skutočnosťami, ktoré ohrozujú nezávislosť, nestrannosť alebo kvalitu výkonu štatutárneho auditu.
§24 Vnútorná organizácia štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní zaviesť s ohľadom na rozsah a zložitosť činností pri vykonávaní štatutárneho auditu
a)
vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby spoločníci, ako aj členovia správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov audítorskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti, nezasahovali do vykonávania štatutárneho auditu spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a objektívnosť štatutárneho audítora, ktorý vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti,
b)
administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly kvality, efektívne postupy na posúdenie rizika a účinné opatrenia na kontrolu a ochranu systémov spracovania informácií; tieto mechanizmy vnútornej kontroly kvality sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ich súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých úrovniach audítorskej spoločnosti alebo organizácie práce štatutárneho audítora,
c)
vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby zamestnanci a iné fyzické osoby, ktoré pre nich vykonávajú služby alebo sú pod ich kontrolou a ktoré sú priamo zapojené do činností štatutárneho auditu, mali primerané vedomosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených povinností,
d)
vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby sa vykonanie dôležitých audítorských funkcií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou neuskutočnilo tak, že sa zhorší vnútorná kontrola kvality u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a schopnosť príslušných orgánov vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti ustanovených podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,1)
e)
vhodné a účinné organizačné a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú ohrozeniu vlastnej nezávislosti podľa § 21, a sú zamerané na zistenie, odstránenie alebo riešenie a zverejnenie tohto ohrozenia,
f)
vhodné politiky a postupy na vykonávanie štatutárneho auditu, odborné vedenie a kontrolu činností zamestnancov a dohľad nad nimi, ako aj na organizovanie štruktúry audítorskej dokumentácie podľa § 22,
g)
systém vnútornej kontroly kvality s cieľom zabezpečiť kvalitu štatutárneho auditu; systém vnútornej kontroly kvality musí zahŕňať minimálne politiky a postupy podľa písmena f),
h)
využívanie primeraných systémov, zdrojov a postupov na zabezpečenie kontinuity a správnosti vykonávania činností týkajúcich sa štatutárneho auditu,
i)
vhodné a účinné organizačné a administratívne opatrenia na riešenie a zaznamenávanie udalostí, ktoré majú alebo by mohli mať vážne následky pre činnosti týkajúce sa výkonu štatutárneho auditu,
j)
vhodné politiky odmeňovania a vhodné politiky rozdeľovania zisku, ktoré slúžia na dostatočnú výkonnostnú motiváciu tak, aby sa zabezpečila kvalita štatutárneho auditu; najmä výška tržieb, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť získava poskytovaním neaudítorských služieb auditovanému subjektu, nesmie tvoriť súčasť hodnotenia výkonnosti a odmeňovania osoby, ktorá sa podieľa na tomto štatutárnom audite alebo má možnosť ovplyvniť vykonávanie tohto štatutárneho auditu,
k)
monitorovanie a hodnotenie primeranosti a účinnosti svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly kvality a opatrení zavedených v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom26) a prijímanie vhodných opatrení na riešenie akýchkoľvek nedostatkov; vykonaním previerky kontroly kvality zákazky a monitoringu systému vnútornej kontroly kvality je možné poveriť aj iných odborníkov podľa § 36 ods. 5.
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú ročné hodnotenie systému vnútornej kontroly kvality podľa odseku 1 písm. g), vedú záznamy o zisteniach z tohto hodnotenia a o navrhovaných opatreniach na zmenu systému vnútornej kontroly kvality. V audítorskej spoločnosti je za systém vnútornej kontroly kvality zodpovedná osoba, ktorá je štatutárnym audítorom.
(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť politiky a postupy uvedené v odseku 1 oznamujú zamestnancom.
(4)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32 sa nepovažuje poskytnutie informácií inému štatutárnemu audítorovi na účely vykonania vnútornej kontroly kvality a na účely previerky kontroly kvality zákazky.
(5)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sa nezbavujú zodpovednosti voči auditovanému subjektu poverením vykonávania dôležitých audítorských funkcií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
§25 Organizácia práce štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
(1)
Štatutárny audítor, ktorý je zamestnávateľom štatutárnych audítorov, a audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu určia najmenej jedného kľúčového audítorského partnera, pričom hlavným kritériom pri jeho výbere je zabezpečenie kvality štatutárneho auditu, nezávislosti a odbornosti. Kľúčový audítorský partner je aktívne zapojený do vykonávania štatutárneho auditu a primárne zodpovedá za jeho vykonanie. Štatutárny audítor, ktorý je zamestnávateľom štatutárnych audítorov, alebo audítorská spoločnosť mu poskytne dostatočné zdroje a personál, ktorý má potrebnú odbornosť a schopnosť na to, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.
(2)
Štatutárny audítor pri vykonávaní štatutárneho auditu venuje výkonu štatutárneho auditu dostatok času a vyčlení dostatočné zdroje, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.
(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní uchovávať záznamy o všetkých porušeniach ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu1) a o dôsledkoch týchto porušení vrátane opatrení prijatých na ich nápravu a vrátane opatrení prijatých na zmenu systému vnútornej kontroly kvality. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť vypracúvajú ročnú správu, ktorá obsahuje prehľad všetkých prijatých opatrení, pričom štatutárny audítor ju sprístupňuje štatutárnym audítorom alebo asistentom štatutárneho audítora, ak je ich zamestnávateľom, a audítorská spoločnosť ju sprístupňuje všetkým štatutárnym audítorom a asistentom štatutárneho audítora audítorskej spoločnosti.
(4)
Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť požiada o radu externých expertov, uchováva o tom písomnú žiadosť a dokumenty o poskytnutom poradenstve desať rokov odo dňa ich prijatia.
§26 Štatutárny audítor konsolidovaného celku
(1)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku nesie zodpovednosť za správu audítora konsolidovaného celku a za dodatočnú správu pre výbor pre audit, ak sa vyhotovuje.
(2)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku je povinný vyhodnotiť audítorskú prácu a zdokumentovať charakter, čas a rozsah činnosti, ktorú vykonal štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, európsky audítor alebo audítorská spoločnosť z iného členského štátu a audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoločnosť z tretej krajiny na účely štatutárneho auditu konsolidovaného celku.
(3)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku pri výkone štatutárneho auditu konsolidovaného celku je povinný vykonať previerku činnosti vykonanej štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu a audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny. O tejto previerke je štatutárny audítor konsolidovaného celku povinný viesť audítorskú dokumentáciu. Audítorská dokumentácia musí byť vedená tak, aby komora a úrad mohli preveriť prácu štatutárneho audítora konsolidovaného celku. Ak nie je možné vykonať previerku činnosti podľa prvej vety, štatutárny audítor konsolidovaného celku prijme opatrenia, ktoré zahŕňajú vykonanie ďalších prác v oblasti štatutárneho auditu dcérskej účtovnej jednotky ním samotným alebo prostredníctvom iného štatutárneho audítora. Štatutárny audítor konsolidovaného celku informuje o prijatých opatreniach úrad.
(4)
Na účely vykonania previerky podľa odseku 3 je štatutárny audítor konsolidovaného celku povinný požiadať o súhlas štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, európskeho audítora alebo audítorskú spoločnosť z iného členského štátu a audítora z tretej krajiny alebo audítorskú spoločnosť z tretej krajiny s odovzdaním príslušnej audítorskej dokumentácie počas vykonávania štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky ako podmienky na to, aby sa mohol spoľahnúť na činnosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, európskeho audítora alebo audítorskej spoločnosti z iného členského štátu a audítora z tretej krajiny alebo audítorskej spoločnosti z tretej krajiny.
(5)
Ak sa u štatutárneho audítora konsolidovaného celku vykonáva previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu alebo prešetrenie týkajúce sa štatutárneho auditu konsolidovaného celku, na požiadanie sprístupní úradu alebo komore audítorskú dokumentáciu vypracovanú príslušným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu a audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny na účel štatutárneho auditu konsolidovaného celku vrátane všetkých pracovných dokumentov relevantných pre štatutárny audit konsolidovaného celku.
(6)
Úrad môže podľa § 37 požiadať príslušné orgány o dodatočnú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu na účely štatutárneho auditu konsolidovaného celku. Ak v rámci konsolidovaného celku vykonáva v materskej účtovnej jednotke alebo dcérskej účtovnej jednotke štatutárny audit audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoločnosť z tretej krajiny, úrad môže požiadať o dodatočnú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny príslušné orgány z tretích krajín prostredníctvom dohôd o spolupráci podľa § 37.
(7)
Ak v niektorých účtovných jednotkách v rámci konsolidovaného celku vykonáva štatutárny audit audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorá nemá uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou republikou podľa § 37, je štatutárny audítor konsolidovaného celku na požiadanie povinný zabezpečiť predloženie dodatočnej dokumentácie o audítorskej práci od audítora z tretej krajiny alebo audítorskej spoločnosti z tretej krajiny. Na tento účel je štatutárny audítor konsolidovaného celku povinný ponechať si kópiu audítorskej dokumentácie alebo sa s audítorom z tretej krajiny alebo s audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny dohodne, že na požiadanie bude mať k takejto dokumentácii povolený a neobmedzený prístup alebo prijme iné vhodné opatrenia. Ak právne prekážky alebo iné prekážky zabránia doručeniu audítorskej dokumentácie audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku, musí štatutárny audítor konsolidovaného celku uchovať všetky dôkazy o tom, že vykonal všetky potrebné kroky na získanie prístupu k audítorskej dokumentácii.
§27 Správa audítora
(1)
Výsledkom štatutárneho auditu je štatutárnym audítorom vypracovaná správa audítora.
(2)
Správa audítora musí obsahovať
a)
úvod, v ktorom štatutárny audítor vymedzí účtovnú závierku, ktorá je predmetom štatutárneho auditu, s uvedením
1.
názvu účtovnej jednotky,
2.
dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, a účtovného obdobia, ktorého sa účtovná závierka týka,
3.
postupov, ktoré sa na zostavenie účtovnej závierky použili,
b)
vymedzenie rozsahu vykonaného štatutárneho auditu, ktoré obsahuje použité medzinárodné audítorské štandardy, podľa ktorých sa štatutárny audit vykonal,
c)
názor, ktorým štatutárny audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia podľa osobitného predpisu31) alebo medzinárodných účtovných štandardov, pričom názor štatutárneho audítora môže byť nepodmienený, podmienený alebo záporný; ak na základe dostupných informácií nie je možné, aby štatutárny audítor vyjadril svoj názor, správa audítora obsahuje odmietnutie vyjadrenia názoru,
d)
uvedenie skutočností, ktoré štatutárny audítor zdôraznil bez toho, aby vyjadril podmienený názor,
e)
vyjadrenie ku všetkým významným neistotám súvisiacim s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré môžu viesť k závažným pochybnostiam o schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti,
f)
informáciu o domovskom členskom štáte audítorskej spoločnosti, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti zapísanej podľa § 5 ods. 2.
(3)
Správu audítora je štatutárny audítor povinný vypracovať písomne a uviesť v nej svoje meno, priezvisko, číslo licencie, dátum vyhotovenia správy audítora a podpis. V mene audítorskej spoločnosti podpisuje správu audítora kľúčový štatutárny audítor, ktorý štatutárny audit vykonal, pričom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo licencie, obchodné meno, sídlo a číslo licencie audítorskej spoločnosti, dátum vyhotovenia správy audítora a podpis.
(4)
Ak štatutárny audit vykonávali súčasne viacerí štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti, dohodnú sa na výsledkoch štatutárneho auditu a vyhotovujú spoločnú správu audítora a názor. Ak sa názor štatutárnych audítorov líši, každý štatutárny audítor uvedie svoj názor v samostatnom odseku správy audítora a odôvodní ho. Spoločná správa audítora musí obsahovať informácie podľa odseku 3 o všetkých štatutárnych audítoroch, ktorí vykonávali štatutárny audit, a podpis každého z nich alebo musí obsahovať informácie o každej audítorskej spoločnosti a štatutárnom audítorovi podľa odseku 3 a podpis kľúčového audítorského partnera, ktorý vykonal štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti.
(5)
Údaje o štatutárnom audítorovi podľa odseku 3 výnimočne nemusia byť sprístupnené verejnosti, ak by ich zverejnenie mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek osoby. Túto skutočnosť musí štatutárny audítor odôvodniť a oznámiť úradu do jedného mesiaca od vyhotovenia správy audítora.
(6)
Štatutárny audítor v správe audítora alebo v dodatku správy audítora uvedie informácie a vyjadrí svoj názor na údaje vo výročnej správe podľa osobitného predpisu.32) Ak auditovaný subjekt vypracuje výročnú správu až po dátume vydania správy audítora, štatutárny audítor vypracuje dodatok správy audítora. Dodatok správy audítora môže v mimoriadnych prípadoch vypracovať aj iný štatutárny audítor ako ten, ktorý vykonal štatutárny audit účtovnej závierky.
(7)
Správa audítora a dodatok správy audítora sú verejné listiny.
(8)
Na správu audítora konsolidovanej účtovnej závierky sa odseky 2 až 7 vzťahujú rovnako. Ak je individuálna účtovná závierka materskej účtovnej jednotky pripojená ku konsolidovanej účtovnej závierke, správy audítorov sa môžu spojiť.
(9)
Ak je správa audítora vyhotovená v cudzom jazyku, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zabezpečí jej vyhotovenie aj v slovenskom jazyku okrem správy audítora podľa § 7.
§28 Odborná starostlivosť a zodpovednosť za škodu
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonávať štatutárny audit s odbornou starostlivosťou a nestranne.
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní dodržiavať osobitný predpis,1) ustanovenia tohto zákona, medzinárodné audítorské štandardy, vnútorné predpisy vydané úradom, komorou a Etický kódex audítora.
(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu33) spôsobenú pri výkone štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu do výšky 20-násobku poplatku za výkon štatutárneho auditu a v ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku poplatku za výkon štatutárneho auditu.
(4)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní po zápise do príslušného zoznamu, uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne informovať úrad o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu alebo o zániku zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy alebo zániku zmluvy. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu aj v inom členskom štáte alebo tretej krajine, ak je táto zmluva rovnaká alebo porovnateľná s požiadavkami podľa odseku 3 na uzavretie tejto zmluvy v Slovenskej republike.
(5)
Štatutárny audítor nie je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti a poistenie audítorskej spoločnosti túto zodpovednosť pokrýva alebo ak má pozastavenú licenciu. Audítorská spoločnosť nie je povinná uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak má pozastavenú licenciu.
§29
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bezodkladne informovať príslušný orgán, ktorý je pre účtovnú jednotku orgánom dohľadu podľa osobitných predpisov,34) ak v účtovnej jednotke
a)
došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich podmienky jej činnosti,
b)
existujú skutočnosti majúce zásadne negatívny vplyv na jej hospodárenie,
c)
je ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania jej činnosti,
d)
existujú skutočnosti, na základe ktorých môžu štatutárny audítor a audítorská spoločnosť odmietnuť vyjadriť názor alebo vyjadriť záporný názor na účtovnú závierku.
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť skutočnosti podľa odseku 1 tomu, kto má s touto účtovnou jednotkou úzke väzby.35)
(3)
Ak zistí štatutárny audítor a audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu v účtovnej jednotke skutočnosti uvedené v odseku 1 alebo skutočnosti, o ktorých sa predpokladá, že môžu naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu hospodárskeho, trestného činu korupcie alebo trestného činu proti majetku, sú povinní bezodkladne písomne informovať orgány činné v trestnom konaní,36) štatutárny orgán a dozorný orgán účtovnej jednotky, obecné zastupiteľstvo, ak je účtovnou jednotkou obec, a zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak účtovnou jednotkou je vyšší územný celok, a výbor pre audit, ak je zriadený.
§30
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť úradu zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11 a § 5 ods. 3 a zmenu alebo zánik údajov zapisovaných do príslušného zoznamu podľa § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2, pričom ich podpisuje štatutárny audítor alebo štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti. Úrad oznámi štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti termín, ako aj spôsob odstránenia dôvodu pre spochybnenie dobrej povesti.
(2)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania alebo odstúpenia, písomne oznámiť úradu svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania štatutárneho auditu. Svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania štatutárneho auditu sú povinní oznámiť aj Národnej banke Slovenska, ak vykonávajú štatutárny audit v účtovnej jednotke, nad ktorou Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu.25) Zároveň sú povinní poskytnúť úradu vysvetlenie dôvodov svojho odvolania alebo odstúpenia.
(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť úradu najneskôr do štyroch mesiacov po skončení účtovného obdobia zoznam auditovaných subjektov za predchádzajúce účtovné obdobie, a to podľa druhu účtovných jednotiek. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na štatutárneho audítora, ktorý vykonáva štatutárny audit ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet.
(4)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne do 15 dní oznámiť úradu vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu štatutárneho audítora, ktorý je ich zamestnancom. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť úradu, v ktorých hostiteľských členských štátoch je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť registrovaná.
(5)
Ak sa informácie podľa odsekov 1, 3 a 4 poskytujú elektronicky, musí sa použiť zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať.17)
(6)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vytvárať asistentovi štatutárneho audítora také podmienky, ktoré mu umožnia prípravu na výkon profesie štatutárneho audítora. Asistentovi štatutárneho audítora musí byť umožnená najmä účasť na sústavnom vzdelávaní, príprave na audítorskú skúšku, ako aj účasť na nej.
(7)
Školiteľ je povinný vypracovať asistentovi štatutárneho audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti na výkone štatutárneho auditu a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával.
§31 Sústavné vzdelávanie
(1)
Štatutárny audítor a asistent štatutárneho audítora sú povinní absolvovať sústavné vzdelávanie s cieľom udržať si na dostatočne vysokej úrovni svoje vedomosti a odborné schopnosti. Komora je povinná vypracovať zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia. Zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora schvaľuje úrad. Sústavné vzdelávanie zabezpečuje komora alebo štatutárni audítori, audítorské spoločnosti, európski audítori, audítorské spoločnosti z iných členských štátov, audítori z tretích krajín alebo audítorské spoločnosti z tretích krajín. Lektorská činnosť, pedagogická činnosť a publikačná činnosť súvisiace s audítorskou činnosťou sa tiež považujú za sústavné vzdelávanie.
(2)
Štatutárny audítor a asistent štatutárneho audítora sú povinní absolvovať najmenej 120 hodín sústavného vzdelávania počas trojročného cyklu, z toho najmenej 20 hodín ročne. Štatutárny audítor, ktorý má pozastavenú licenciu, a asistent štatutárneho audítora, ktorý má prerušenú praktickú odbornú prípravu, sú povinní absolvovať sústavné vzdelávanie v rovnakom rozsahu. Na základe žiadosti štatutárneho audítora môže úrad zo závažných zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov dočasne obmedzujúcich činnosť štatutárneho audítora rozhodnúť o znížení počtu hodín vzdelávania alebo prerušení vzdelávania na nevyhnutnú dobu. Na základe žiadosti asistenta štatutárneho audítora môže komora zo závažných zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov dočasne obmedzujúcich činnosť asistenta štatutárneho audítora rozhodnúť o znížení počtu hodín vzdelávania alebo prerušení vzdelávania na nevyhnutnú dobu.
(3)
Kontrolu sústavného vzdelávania vykonáva
a)
úrad u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá vykonáva štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu,
b)
komora u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá vykonáva štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu; tým nie je dotknuté oprávnenie úradu vykonávať kontrolu sústavného vzdelávania u štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, ktoré vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu.
(4)
Ak štatutárny audítor alebo asistent štatutárneho audítora neabsolvuje za trojročný cyklus sústavné vzdelávanie, zašle komisia pre sústavné vzdelávanie podnet disciplinárnej komisii na disciplinárne konanie.
(5)
Ak štatutárny audítor napriek uloženému disciplinárnemu opatreniu podľa § 49 ods. 1 písm. b) druhého bodu naďalej nedodržuje absolvovanie sústavného vzdelávania, na základe podnetu komisie pre sústavné vzdelávanie zašle disciplinárna komisia v súlade s § 50 ods. 12 podnet úradu na uloženie sankcie podľa § 64.
§32 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní, ak odseky 3 až 8, § 24 ods. 4 alebo osobitný predpis1) neustanovujú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu; táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu štatutárneho auditu, počas pozastavenia licencie, ako aj po vyčiarknutí z príslušného zoznamu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom štatutárneho auditu sa vzťahuje aj na asistentov štatutárneho audítora, na všetkých spoločníkov audítorskej spoločnosti, členov ich štatutárneho orgánu, členov ich dozorného orgánu a na ich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu ich funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzťahu so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom funkcie, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu sa vzťahuje aj na členov rady úradu, členov dozorného výboru úradu, členov výborov úradu, členov komisií úradu, členov dozornej rady komory, členov skúšobnej komisie, zamestnancov úradu a komory, nepraktizujúce osoby a ostatné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s dohľadom, s činnosťou úradu alebo s previerkou zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu ich funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzťahu so štatutárnym audítorom, audítorskou spoločnosťou, komorou alebo úradom. Povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov37) sa nevzťahuje na poskytovanie informácií, ktoré sú predmetom mlčanlivosti.
(3)
Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 môže úrad alebo auditovaný subjekt alebo jeho právny nástupca. Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 2 môže úrad.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na povinnosť poskytnúť informácie podľa tohto zákona, osobitného predpisu,1) alebo ak ide o prekazenie spáchania trestného činu.
(5)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nepovažuje poskytnutie informácií Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.38) Osoby, ktoré poskytli informácie, sú o tejto skutočnosti, ako aj o skutočnosti získavania informácií preverujúcich podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu povinné zachovať mlčanlivosť. Tejto povinnosti ich môže pozbaviť Slovenská informačná služba na účely konania pred štátnym orgánom na žiadosť tohto orgánu.
(6)
Ak bol štatutárny audítor nahradený iným štatutárnym audítorom alebo audítorská spoločnosť inou audítorskou spoločnosťou, sú pôvodný štatutárny audítor alebo pôvodná audítorská spoločnosť povinní poskytnúť prístup ku všetkým relevantným informáciám a poskytnúť informácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) o auditovanom subjekte a poslednom štatutárnom audite tohto subjektu nastupujúcemu štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti.
(7)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní poskytnúť informáciu o účtovnej jednotke, ak im takúto povinnosť ukladá tento zákon alebo osobitný predpis.39) Poskytnutie takejto informácie sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť; v dôsledku poskytnutia týchto informácií nevzniká štatutárnemu audítorovi ani audítorskej spoločnosti zodpovednosť voči účtovnej jednotke.
(8)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva audit v účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, ktorého materská účtovná jednotka sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, poskytne relevantnú dokumentáciu o vykonanej audítorskej práci štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ak je táto dokumentácia potrebná na vykonanie štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva audit v účtovnej jednotke, ktorá emitovala cenné papiere v inom členskom štáte alebo v tretej krajine alebo ktorá je súčasťou konsolidovaného celku vydávajúceho konsolidované účtovné závierky v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, môže príslušnému orgánu v inom členskom štáte alebo v príslušnej tretej krajine odovzdať pracovnú dokumentáciu o výkone štatutárneho auditu alebo iné dokumenty súvisiace s uvedeným auditovaným subjektom za podmienok podľa § 37. Odovzdanie informácií štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku v inom členskom štáte alebo v tretej krajine musí byť v súlade s osobitným predpisom.40)
(9)
Informácie, ktoré získa úrad od príslušných orgánov dohľadu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, sa môžu využiť len na účely dohľadu.
Štatutárny audit v subjekte verejného záujmu
§33
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f), môžu subjektu verejného záujmu alebo obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f) poskytovať aj neaudítorské služby podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Službu podľa odseku 1 môže poskytovať štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f), ak poskytovanie služby je v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu.42)
(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, uzavrú zmluvu o audite so subjektom verejného záujmu, ak osobitný predpis43) neustanovuje inak, na obdobie minimálne dvoch rokov a maximálne troch rokov, ak je zmluva o audite uzavretá s týmto subjektom po prvýkrát (ďalej len „počiatočná zákazka“). Trvanie každej ďalšej následne uzavretej zmluvy o audite so subjektom verejného záujmu (ďalej len „obnovená zákazka“) môže byť maximálne na obdobie troch rokov, ak štatutárneho audítora schváli valné zhromaždenie, členská schôdza alebo iný orgán auditovaného subjektu, ktorý schvaľuje a odvoláva štatutárneho audítora. Počiatočná zákazka v kombinácii so všetkými obnovenými zákazkami nesmie presiahnuť desať rokov. Po desiatich rokoch sa obnovená zákazka môže predĺžiť maximálne o
a)
10 rokov, ak sa výberové konanie na štatutárneho audítora vykonáva v súlade s osobitným predpisom,44)
b)
14 rokov, ak sú súčasne vymenovaní najmenej dvaja štatutárni audítori a predložia správu audítora podľa § 27 ods. 4.
(4)
Štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f) môže vykonávať štatutárny audit v tom istom subjekte alebo v tej istej obchodnej spoločnosti najviac päť po sebe idúcich rokov odo dňa jeho vymenovania. Štatutárny audit môže v tomto subjekte alebo v tejto obchodnej spoločnosti opätovne vykonať až po uplynutí minimálne troch rokov od posledného štatutárneho auditu.
(5)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť úradu najneskôr do štyroch mesiacov po skončení účtovného obdobia zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých vykonali štatutárny audit, v členení podľa osobitného predpisu.45)
(6)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní predložiť úradu informácie podľa osobitného predpisu.46)
(7)
Riadne odôvodnený návrh na odvolanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá vykonáva štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, môžu podať na súde
a)
akcionári, ktorí predstavujú najmenej 5 % hlasovacích práv alebo základného imania auditovaného subjektu,
b)
riadiaci orgán alebo dozorný orgán auditovaného subjektu alebo
c)
úrad.
(8)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f), nemôžu tejto obchodnej spoločnosti poskytovať neaudítorské služby podľa osobitného predpisu,47) ak odseky 1 a 2 neustanovujú inak.
§34 Výbor pre audit
(1)
Účtovná jednotka, ktorá je subjektom verejného záujmu alebo obchodnou spoločnosťou podľa § 2 ods. 15 písm. f), je povinná zriadiť si výbor pre audit, ak odsek 5 neustanovuje inak. Výbor pre audit má najmenej troch členov a môže byť zriadený ako samostatný výbor, alebo ako výbor riadiaceho orgánu, alebo ako výbor dozorného orgánu.
(2)
Výbor pre audit sa skladá z iných členov ako výkonných členov riadiaceho orgánu, z členov dozorného orgánu alebo z členov menovaných valným zhromaždením. V účtovnej jednotke, ktorá nemá valné zhromaždenie, vymenúva členov výboru pre audit obdobný orgán alebo spôsob menovania ustanovuje osobitný predpis48) a účtovná jednotka zverejní zloženie výboru pre audit vo výročnej správe. Najmenej jeden člen výboru pre audit musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu. Členovia výboru pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom účtovná jednotka pôsobí.
(3)
Predsedu výboru pre audit menujú členovia výboru pre audit alebo dozorná rada účtovnej jednotky. Predseda výboru pre audit a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou jednotkou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom účtovnej jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Ak sú všetci členovia výboru pre audit členmi riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, nemusia spĺňať podmienku, že väčšina členov výboru pre audit je nezávislá.
(4)
Výbor pre audit
a)
sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov,19) a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
b)
sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
c)
sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu,
d)
preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom47) a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1,
e)
je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom,49) pričom ak ide o obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčaní vymenovania štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,49)
f)
určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
g)
informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.
(5)
Účtovná jednotka, ktorá je subjektom verejného záujmu alebo obchodnou spoločnosťou podľa § 2 ods. 15 písm. f), nemusí mať zriadený výbor pre audit, ak
a)
je dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka má zriadený výbor pre audit a tento výbor vykonáva činnosti podľa odseku 4 aj pre dcérsku účtovnú jednotku,
b)
má sídlo v inom členskom štáte a má vytvorený orgán vykonávajúci činnosti ako výbor pre audit, ktorý je založený a vykonáva svoje činnosti podľa právnych predpisov platných v tomto členskom štáte; v takom prípade účtovná jednotka zverejní vo výročnej správe, ktorý orgán tieto činnosti vykonáva a aké je jeho zloženie,
c)
je účtovnou jednotkou podľa § 2 ods. 16 písm. n), v ktorej činnosť výboru pre audit zabezpečuje obdobný orgán určený starostom alebo primátorom,
d)
jej dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit.

ŠTVRTÁ ČASŤ | PREVIERKA ZABEZPEČENIA KVALITY ŠTATUTÁRNEHO AUDITU, DOHĽAD

A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
§35 Previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu
(1)
Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorú vykonáva
a)
úrad prostredníctvom kontrolórov vymenovaných úradom u štatutárneho audítora a v audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu alebo v obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f),
b)
komora prostredníctvom kontrolórov vymenovaných komorou u štatutárnych audítorov a v audítorských spoločnostiach, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu alebo obchodnými spoločnosťami podľa § 2 ods. 15 písm. f); tým nie je dotknuté oprávnenie úradu vykonávať previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárnych audítorov a v audítorských spoločnostiach, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu.
(2)
Systém previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu je nezávislý od preverovaných štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a financovanie previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu musí byť bez vplyvu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Systém previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorý vykonáva komora, podlieha dohľadu, ktorý vykonáva úrad.
(3)
Za kontrolóra môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 9 až 11,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má prax v oblasti štatutárneho auditu a zostavovania účtovnej závierky,
e)
absolvovala školenie zamerané na previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu organizované úradom alebo komorou,
f)
nebola alebo najmenej tri roky nie je partnerom, zamestnancom alebo inak prepojená so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, u ktorej vykonáva previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
g)
vyhlásila, že medzi ňou a štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, u ktorej sa má vykonávať previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, neexistuje konflikt záujmov.
(4)
Výber subjektov, ktoré majú byť predmetom previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, sa uskutočňuje na základe analýzy rizika a musí sa vykonať najmenej
a)
raz za tri roky u štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti, ktorí vykonali štatutárny audit v účtovnej jednotke, ktorá je subjektom verejného záujmu alebo obchodnou spoločnosťou podľa § 2 ods. 15 písm. f),
b)
raz za šesť rokov u ostatných štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.
(5)
Previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu je náležitá a primeraná rozsahu a zložitosti činnosti preverovaného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, pričom kontrolór prostredníctvom vybraných zložiek audítorskej dokumentácie posúdi najmä
a)
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov, ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu,1) Etického kódexu audítora, vnútorných predpisov úradu a komory,
b)
požiadavky na nezávislosť štatutárneho audítora,
c)
množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov, najmä množstvo a kvalitu personálneho zabezpečenia štatutárneho auditu, počet hodín na štatutárnom audite,
d)
primeranosť výšky poplatkov za štatutárny audit,
e)
systém vnútornej kontroly kvality audítorskej spoločnosti.
(6)
Výsledkom previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu je správa z previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorá obsahuje hlavné zistenia previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. Povinnosť poskytovať informácie podľa osobitného predpisu37) sa nevzťahuje na informácie o previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a výsledku previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. Správu z previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonanej podľa odseku 1
a)
písm. a) zasiela kontrolór výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu, ktorý po jej vyhodnotení určí odporúčania a primerané lehoty na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
písm. b) zasiela kontrolór dozornej rade komory, ktorá po jej vyhodnotení určí odporúčania a primerané lehoty na odstránenie zistených nedostatkov.
(7)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní preukázať dozornej rade komory alebo výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu splnenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Ak štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nepostupujú podľa odporúčaní podľa odseku 6, predseda dozornej rady komory zašle podnet na disciplinárne konanie komory a predseda výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu na konanie úradu o uložení sankcie.
(8)
Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu za predchádzajúci kalendárny rok predloží komora úradu najneskôr do 31. marca a zverejní ho na svojom webovom sídle najneskôr do 30. apríla bežného roka. Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu zverejní úrad na svojom webovom sídle bezodkladne, najneskôr do 31. mája bežného roka.
(9)
Úrad oznámi komore, ktorí štatutárni audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa odseku 1 písm. a). Zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu upravia úrad a komora vo svojich vnútorných predpisoch, pričom komora ich predloží na schválenie úradu. Tieto vnútorné predpisy sa podľa osobitných predpisov37) nezverejňujú ani nesprístupňujú.
§36 Dohľad
(1)
Dohľad nad štatutárnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami, obchodnými spoločnosťami podľa § 2 ods. 15 písm. f) a subjektmi verejného záujmu je zameraný na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) v súvislosti so štatutárnym auditom. Audítorských služieb a neaudítorských služieb sa dohľad týka v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu. Dohľad nad komorou je zameraný na plnenie povinností ustanovených komore týmto zákonom.
(2)
Dohľad vykonáva úrad prešetrovaním spravidla prostredníctvom nepraktizujúcich osôb a odborníkov (ďalej len „osoba vykonávajúca dohľad“), s ktorými úrad môže uzavrieť zmluvu na plnenie konkrétnych úloh, ak je to nevyhnutné. Dohľad je nezávislý od akéhokoľvek neprimeraného vplyvu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.
(3)
Systém dohľadu schválený v iných členských štátoch sa považuje za rovnocenný s dohľadom v Slovenskej republike.
(4)
Nepraktizujúcou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá najmenej tri roky pred svojím menovaním do orgánov úradu ani počas pôsobenia v nich nevykonávala štatutárny audit, nemala hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti, nebola členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu audítorskej spoločnosti a nebola v pracovnoprávnom vzťahu ani inom blízkom vzťahu s audítorskou spoločnosťou. Nepraktizujúcou osobou môže byť zamestnanec úradu, člen orgánu úradu alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad na zmluvnom základe s úradom, má poverenie na výkon dohľadu a koná v mene úradu. Nepraktizujúca osoba musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a prax v štatutárnom audite.
(5)
Odborník na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má špecifické znalosti v oblasti finančných trhov, účtovníctva, štatutárneho auditu alebo v iných oblastiach relevantných pre výkon dohľadu. Ak je odborníkom štatutárny audítor, nesmie byť zamestnancom komory ani členom orgánov komory okrem zhromaždenia. Odborník, ktorý vykonáva dohľad, musí byť nezávislý.
(6)
Pri dohľade osoba vykonávajúca dohľad zisťuje a vyhodnocuje skutočnosti o dohliadaných subjektoch a ich činnosti, a to u dohliadaného subjektu, ale aj na mieste, kde to účel dohľadu vyžaduje. Dohľad sa vykonáva v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona.
(7)
Pred začatím vykonávania dohľadu úrad doručí dohliadanému subjektu písomné oznámenie o jeho začatí. Toto oznámenie musí obsahovať miesto výkonu dohľadu, deň začatia dohľadu, predmet dohľadu, dohliadané obdobie, plánovanú dobu trvania dohľadu, meno a priezvisko osoby vykonávajúcej dohľad, odtlačok pečiatky úradu, podpis oprávneného zamestnanca úradu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie.
(8)
Úrad je oprávnený začať dohľad aj bez oznámenia podľa odseku 7, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené.
(9)
Osoba vykonávajúca dohľad je vylúčená z dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu dohľadu, dohliadanému subjektu alebo jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti. Úrad je povinný zabezpečiť riadne pokračovanie a dokončenie dohľadu.
(10)
Osoba vykonávajúca dohľad, o ktorej nezaujatosti sú pochybnosti, môže do vydania rozhodnutia o jej nezaujatosti vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.
(11)
Osoba vykonávajúca dohľad, dohliadaný subjekt a ďalšie osoby zúčastnené na dohľade sú povinní bezodkladne oznámiť generálnemu riaditeľovi úradu skutočnosti uvedené v odseku 9. O tomto oznámení rozhodne úrad najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.
(12)
O vylúčení osoby vykonávajúcej dohľad z dohľadu rozhodne oprávnený zamestnanec úradu, ktorý môže rozhodnúť o vylúčení aj z vlastného podnetu. O vylúčení písomne informuje výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu.
(13)
Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad právo
a)
vyžiadať si predloženie služobného preukazu a písomného poverenia na dohľad,
b)
predkladať v priebehu dohľadu dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
c)
vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri dohľade a k spôsobu ich zistenia,
d)
zúčastniť sa na rokovaniach s ďalšími osobami zúčastnenými na konaní, napríklad znalcami, svedkami,
e)
zúčastniť sa prerokovania protokolu o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“).
(14)
Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad tieto povinnosti:
a)
umožniť osobe vykonávajúcej dohľad výkon dohľadu,
b)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na výkon dohľadu,
c)
umožniť vstup na pozemky, do sídla a prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu a umožniť rokovanie so svojimi zamestnancami,
d)
poskytovať informácie, doklady a iné písomnosti v písomnej forme alebo v technickej forme alebo ich úradne osvedčené preklady, ak je dokumentácia v cudzom jazyku, ako aj vysvetlenia a stanoviská k nim,
e)
zapožičať doklady mimo sídla alebo prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu alebo poskytnúť výpisy alebo kópie týchto dokladov.
(15)
Ak dohliadaný subjekt neposkytne doklady a iné písomnosti podľa odseku 14 písm. d), má sa za to, ako keby ich nevyhotovil.
(16)
Prevzatie dokladov podľa odseku 14 písm. e) potvrdí svojím podpisom osoba vykonávajúca dohľad pri ich prevzatí.
(17)
O výsledku zistenia z dohľadu vyhotoví osoba vykonávajúca dohľad protokol, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak dohliadaným subjektom je fyzická osoba, a obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak dohliadaným subjektom je právnická osoba,
b)
meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených pri dohľade,
c)
miesto výkonu dohľadu, deň začatia a dobu trvania dohľadu,
d)
predmet dohľadu a dohliadané obdobie,
e)
preukázané zistenia,
f)
lehotu na vyjadrenie sa k protokolu,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
dátum prerokovania protokolu,
i)
meno, priezvisko a vlastnoručný podpis osoby vykonávajúcej dohľad,
j)
vlastnoručný podpis dohliadaného subjektu alebo ním povereného zástupcu.
(18)
Protokol sa podpisuje po jeho prerokovaní. Odmietnutie podpisu dohliadaným subjektom osoba vykonávajúca dohľad v protokole zaznamená spolu s dôvodom odmietnutia, ak je jej známy. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdá osoba vykonávajúca dohľad dohliadanému subjektu. Ak dohliadaný subjekt odmietne protokol podpísať alebo ho prevziať alebo sa sám alebo ním poverený zástupca nezúčastní na prerokovaní protokolu, považuje sa za deň prerokovania a doručenia protokolu deň, ktorý je určený vo výzve na prerokovanie tohto protokolu.
(19)
Dohľad je ukončený dňom
a)
prerokovania protokolu vo výbore pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu, ak nie je podaný návrh na začatie konania podľa § 64,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, ak bol podaný návrh na začatie konania o uložení sankcie.
(20)
Úrad uchováva protokol desať rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa ukončil dohľad. Povinnosť poskytovať informácie podľa osobitného predpisu37) sa nevzťahuje na informácie o dohľade a výsledku zistenia z dohľadu.
(21)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a dohliadané subjekty sú povinné oznamovať úradu údaje potrebné na výkon dohľadu. Ak majú listiny, ktoré môžu byť dôkazovým prostriedkom pri dohľade, sú povinní na výzvu úradu listiny vydať alebo zapožičať, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.50)
§37 Medzinárodná spolupráca pri dohľade
(1)
Úrad zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách. Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán dohľadu v inom členskom štáte o prešetrenie činnosti európskeho audítora alebo audítorskej spoločnosti z iného členského štátu alebo požiadať o účasť svojich zamestnancov na prešetrovaní činnosti audítora alebo audítorskej spoločnosti z iného členského štátu. Prešetrovanie podlieha dohľadu toho členského štátu, na území ktorého sa vykonáva.
(2)
Pri dohľade konsolidovanej účtovnej závierky sa nemôžu uplatniť dodatočné požiadavky týkajúce sa zapísania do príslušného zoznamu, previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, medzinárodných audítorských štandardov, etiky a nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v dcérskej účtovnej jednotke založenej v inom členskom štáte.
(3)
Ak sú na regulovanom trhu v Slovenskej republike obchodované cenné papiere účtovnej jednotky, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, nemôžu sa v Slovenskej republike uplatniť dodatočné požiadavky týkajúce sa zapísania do príslušného zoznamu, previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, medzinárodných audítorských štandardov, etiky a nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v tejto účtovnej jednotke.
(4)
Úrad na požiadanie poskytne informácie príslušným orgánom dohľadu v iných členských štátoch získané v súvislosti s dohľadom. Ak úrad žiadosti o poskytnutie informácií nemôže vyhovieť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi s uvedením dôvodov. Tieto informácie môžu byť použité v rozsahu podľa tohto zákona a v rámci správneho konania alebo súdneho konania súvisiaceho s výkonom štatutárneho auditu.
(5)
Poskytnutie informácie alebo prešetrovanie podľa odseku 1 môže byť odmietnuté z dôvodu, že
a)
poskytnutá informácia alebo prešetrovanie by mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky,
b)
bolo začaté súdne konanie v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti rovnakým štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam pred príslušnými orgánmi Slovenskej republiky,
c)
bolo právoplatne rozhodnuté vo vzťahu k rovnakej činnosti a proti rovnakým štatutárnym audítorom alebo audítorským spoločnostiam príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.
(6)
Ak úrad má preukázateľnú informáciu, že sa na území iného členského štátu vykonáva alebo vykonávala činnosť, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo Etickým kódexom audítora, informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu v inom členskom štáte. Ak úrad získa informáciu podľa prvej vety od príslušného orgánu dohľadu v inom členskom štáte, prijme opatrenia podľa tohto zákona voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti a informuje o nich príslušný orgán dohľadu v inom členskom štáte.
(7)
Úrad môže na základe žiadosti príslušných orgánov dohľadu z tretích krajín poskytnúť audítorskú dokumentáciu, správy o previerkach kvality štatutárneho auditu a protokolov z dohľadu, ktoré sa týkajú štatutárneho auditu, ak
a)
auditovaný subjekt vydal cenné papiere v tretej krajine alebo je súčasťou konsolidovaného celku, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v tretej krajine,
b)
príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny spĺňa požiadavku rovnocennosti výkonu dohľadu s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, pričom splnenie požiadavky rovnocennosti sa považuje za primerané, ak o tom rozhodne Európska komisia,
c)
existuje dohoda o vzájomnej spolupráci medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu v tretej krajine, ktorá obsahuje aj ustanovenia o vzájomnej výmene audítorskej dokumentácie,
d)
je zabezpečená ochrana osobných údajov a použitie získaných informácií len na účely dohľadu.
(8)
Dohoda o vzájomnej spolupráci podľa odseku 7 písm. c) musí obsahovať
a)
požiadavku odôvodnenia žiadosti,
b)
ustanovenie, že zamestnanci príslušného orgánu dohľadu z tretej krajiny podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
c)
ustanovenie, že príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny môže použiť audítorskú dokumentáciu len na účely dohľadu, previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a prešetrovania,
d)
ustanovenie o tom, že ochrana obchodných záujmov účtovnej jednotky vrátane jej priemyselného a duševného vlastníctva nie je ohrozená,
e)
možnosť odmietnuť poskytnutie audítorskej dokumentácie, ak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu suverenity, bezpečnosti alebo verejného poriadku iných členských štátov alebo ak sa začalo konanie v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti tým istým osobám pred príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo ak príslušné orgány v Slovenskej republike už v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti tým istým osobám už právoplatne prijali rozhodnutie.
§38 Oznamovanie porušení
(1)
Na účely oznamovania porušení podľa tohto zákona sa rozumie
a)
oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie úradu alebo audítorskej spoločnosti,
b)
oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho pracovnoprávneho vzťahu, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú porušení tohto zákona a osobitného predpisu,1)
c)
podnetom neanonymné oznámenie a anonymné oznámenie oznamovateľa; pričom oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, sa považuje za anonymné,
d)
dobrou vierou konanie oznamovateľa, ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností.
(2)
Úrad je povinný prijať a preveriť každý podnet. Generálny riaditeľ úradu určí organizačnú zložku alebo fyzickú osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“) v jeho priamej podriadenosti, ktorá je zodpovedná za prijímanie a evidenciu podnetov. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené na webovom sídle úradu.
(3)
Pri preverovaní neanonymného podnetu je úrad povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala. Zodpovedná osoba postúpi podnet výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu, ktorý posúdi, či vykoná dohľad podľa § 36. Pri neanonymnom podaní úrad písomne informuje osobu, ktorá podnet podala, o výsledkoch preverenia podnetu do 60 dní od jeho ukončenia, pričom je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 32.
(4)
Úrad vedie evidenciu podnetov podľa odseku 2 po dobu piatich rokov najmenej v rozsahu
a)
dátum doručenia podnetu,
b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa poznámka, že ide o anonymný podnet,
c)
predmet podnetu,
d)
výsledok preverenia podnetu,
e)
dátum skončenia preverenia podnetu.
(5)
Úrad vydá vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o
a)
podávaní podnetov,
b)
preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby,
c)
postupe pri preverovaní podnetov,
d)
zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
e)
evidovaní podnetov,
f)
spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
(6)
Audítorská spoločnosť zavedie vhodné interné postupy, aby jej zamestnanci mohli nahlasovať možné alebo skutočné porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.1) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa na audítorskú spoločnosť vzťahujú primerane.
(7)
Na konanie podľa odsekov 1 až 6 sa osobitný predpis51) nevzťahuje.

PIATA ČASŤ | KOMORA

§39
(1)
Komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti zapísaných v zozname členov komory.
(2)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Komora môže na plnenie svojich úloh zriadiť územné sekcie. Podrobnosti o vytváraní územných sekcií upravuje vnútorný predpis komory.
§40 Úlohy komory
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov a asistentov štatutárneho audítora,
b)
poskytuje členom komory a asistentom štatutárneho audítora metodické usmernenia v oblasti štatutárneho auditu, účtovníctva, etiky a medzinárodných účtovných štandardov,
c)
dbá na riadny výkon štatutárneho auditu a vysokú profesionálnu úroveň štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora,
d)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory a asistentov štatutárneho audítora v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona, pričom o preverení podnetov, návrhov a sťažností informuje jedenkrát ročne úrad,
e)
vydáva potvrdenie o členstve v komore a jeho zániku a potvrdenie o zaplatení členského príspevku,
f)
vydáva po schválení zhromaždením štatút komory, vnútorné predpisy komory a kontroluje ich dodržiavanie,
g)
určuje žrebom štatutárneho audítora na výkon štatutárneho auditu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu29) okrem štatutárneho audítora, ktorý je zamestnancom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti; ak u určeného štatutárneho audítora existuje prekážka výkonu štatutárneho auditu podľa § 21, žrebovanie sa opakuje,
h)
vykonáva previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35,
i)
zabezpečuje a kontroluje sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora podľa § 31,
j)
vedie disciplinárne konania a ukladá disciplinárne opatrenia podľa § 49 a 50,
k)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť štatutárnych audítorov,
l)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis,52)
m)
spolupracuje s úradom pri výkone dohľadu,
n)
vedie zoznam členov komory; podrobnosti zoznamu komora určí vo vnútornom predpise,
o)
vedie zoznam asistentov štatutárneho audítora a zoznam školiteľov a zverejňuje ich na svojom webovom sídle; podrobnosti zoznamu školiteľov komora určí vo vnútornom predpise,
p)
vydáva Etický kódex audítora,
q)
plní ďalšie úlohy, ak tak určuje vnútorný predpis komory.
§41 Členstvo v komore
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory.
(2)
Členstvo v komore je povinné pre všetkých štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti, pre ktoré je Slovenská republika domovským členským štátom. Zápisom do zoznamu asistentov štatutárneho audítora komory nevzniká asistentovi štatutárneho audítora členstvo v komore.
(3)
Členstvo v komore zaniká vyčiarknutím štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti zo zoznamu členov komory. O zániku členstva vydá komora potvrdenie.
§42 Práva a povinnosti štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta štatutárneho audítora vo vzťahu ku komore
(1)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť majú právo voliť do orgánov komory. Štatutárny audítor má právo byť volený do orgánov komory.
(2)
Povinnosti štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti si komora upraví vo svojich vnútorných predpisoch.
(3)
Asistent štatutárneho audítora je povinný
a)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
b)
oznamovať akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby v súvislosti s prípravou na profesiu štatutárneho audítora,
c)
plniť uznesenia orgánov komory, oznámiť komore zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11.
(4)
Štatutárny audítor, audítorská spoločnosť a asistent štatutárneho audítora sú povinní platiť komore členské príspevky a iné peňažné úhrady určené vnútornými predpismi komory. Členské príspevky štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti sa znížia o uhradený ročný príspevok podľa § 68 ods. 3 písm. e) a ročný registračný poplatok podľa § 68 ods. 7.
§43 Orgány komory a ich právomoci
(1)
Orgánmi komory sú
a)
zhromaždenie,
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Funkčné obdobie členov orgánov komory podľa odseku 1 písm. b) až d) je štvorročné, ak odsek 7 neustanovuje inak. Funkčné obdobie začína plynúť odo dňa schválenia zhromaždením. Tá istá fyzická osoba môže byť zvolená za člena orgánu komory opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak sa členstvo v orgánoch komory skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov uvedených v odseku 7 písm. b) až f), nový člen orgánu komory je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena orgánu komory, ktorého vo funkcii nahradil.
(3)
Kandidát na vymenovanie za člena orgánu komory je povinný pred nástupom do funkcie preukázať splnenie podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11. Členovia orgánov komory sú povinní každoročne oznámiť zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11.
(4)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich výkon štatutárnym audítorom patrí náhrada cestovných výdavkov, úhrada skutočne vynaložených výdavkov a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách upraví štatút komory.
(5)
Podrobnosti o voľbách členov do orgánov komory upraví komora volebným poriadkom.
(6)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a jednotlivých komisií upraví štatút komory.
(7)
Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomnej žiadosti komore,
c)
na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie komory pri strate dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11,
d)
vylúčením z komory,
e)
odvolaním,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Komora v súlade s týmto zákonom vydáva vnútorné predpisy komory. Súčasťou vnútorných predpisov komory sú aj podrobnosti o zriadení komisie pre sústavné vzdelávanie, komisie pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu a ďalších komisií, ktoré môže komora zriadiť na zabezpečenie svojej činnosti.
(9)
Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
§44 Zhromaždenie
(1)
Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Zhromaždenie tvoria štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname členov komory vrátane štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorým bola pozastavená licencia podľa § 9.
(2)
Zhromaždenie zvoláva prezídium spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov komory, prezídium je povinné ho zvolať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti komore.
(3)
Zhromaždenie
a)
volí a odvoláva prezidenta komory,
b)
volí a odvoláva členov orgánov komory,
c)
schvaľuje štatút komory a jeho zmeny,
d)
schvaľuje vnútorné predpisy komory a ich zmeny, a to volebný poriadok, rokovací poriadok, zásady hospodárenia a Etický kódex audítora okrem vnútorných predpisov podliehajúcich schváleniu úradom,
e)
schvaľuje výšku zápisného a členských príspevkov, pričom na schválenie členských príspevkov je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny prítomných členov,
f)
schvaľuje rozpočet nákladov a výnosov a účtovnú závierku komory.
§45 Prezídium
(1)
Prezídium tvorí prezident komory a členovia prezídia. Prezídium je výkonným orgánom komory v období medzi dvomi zhromaždeniami a je viazané uzneseniami zhromaždenia. Prezídium plní uznesenia zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju činnosť.
(2)
Počet členov prezídia za každú územnú sekciu musí zodpovedať pomeru členov komory v územnej sekcii k celkovému počtu členov komory, pričom každá územná sekcia musí byť zastúpená najmenej jedným členom.
(3)
Prezident komory je štatutárnym orgánom komory, zastupuje komoru navonok, koná v jej mene vo všetkých veciach a riadi zamestnancov komory.
(4)
Prezídium
a)
zvoláva zhromaždenie a pripravuje podklady na jeho rokovanie,
b)
zodpovedá za publikačnú, dokumentačnú a študijnú činnosť v rámci profesie štatutárneho audítora,
c)
zabezpečuje štatutárnym audítorom a asistentom štatutárneho audítora metodické usmernenia podľa § 40 písm. b),
d)
zriaďuje komisiu pre sústavné vzdelávanie a komisiu pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu a ďalšie výkonné komisie na zabezpečenie činností uložených komore týmto zákonom,
e)
predkladá úradu na schválenie zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
f)
schvaľuje výšku poplatkov za vstupné testy a úhrad za služby poskytované komorou,
g)
zabezpečuje zahraničné aktivity komory v súvislosti s jej členstvom v medzinárodných inštitúciách,
h)
zabezpečuje účasť členov komory na aktivitách, kde sa vyžaduje účasť štatutárnych audítorov,
i)
predkladá zhromaždeniu na schválenie dokumenty podľa § 44 ods. 3 písm. c) až f),
j)
rozhoduje o odvolaniach podľa § 50 ods. 9,
k)
predkladá úradu na schválenie zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania,
l)
vymenúva kontrolórov komory,
m)
určuje rozsah spracúvaných údajov v evidenciách vedených komorou.
(5)
Prezídium zvoláva prezident komory podľa potreby.
§46 Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom komory.
(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje činnosť orgánov komory,
b)
kontroluje hospodárenie komory,
c)
preskúmava a pripravuje prezidentovi komory návrhy na vybavenie sťažností,
d)
kontroluje plnenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov v určenej lehote podľa § 35 ods. 7,
e)
zasiela podnety podľa § 35 ods. 7 na disciplinárne konanie,
f)
zasiela podnety na disciplinárne konanie, ak štatutárny audítor, audítorská spoločnosť alebo asistent štatutárneho audítora neplatia členské príspevky alebo iné peňažné úhrady alebo ak štatutárny audítor, audítorská spoločnosť alebo asistent štatutárneho audítora porušili vnútorné predpisy komory,
g)
rieši podnety o spochybnení dobrej povesti asistenta štatutárneho audítora, určuje termín a spôsob na odstránenie spochybnenia dobrej povesti, kontroluje dodržanie termínu a spôsobu odstránenia spochybnenia dobrej povesti; ak zistí nedodržanie termínu a určeného spôsobu odstránenia spochybnenia dobrej povesti, zašle podnet na disciplinárne konanie komory,
h)
zvoláva mimoriadne zhromaždenie.
§47 Komisia pre sústavné vzdelávanie
Komisia pre sústavné vzdelávanie
a)
vypracováva zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania a plán sústavného vzdelávania štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora,
b)
zabezpečuje sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov, asistentov štatutárneho audítora a odborné školenia kontrolórov podľa § 35 ods. 3,
c)
kontroluje plnenie podmienok sústavného vzdelávania podľa § 31,
d)
zasiela podnety podľa § 31 ods. 4 na disciplinárne konanie,
e)
zasiela disciplinárnej komisii podnety podľa § 31 ods. 5,
f)
rozhoduje o žiadosti asistenta štatutárneho audítora o zníženie počtu hodín sústavného vzdelávania alebo prerušenie sústavného vzdelávania podľa § 31 ods. 2.
§48 Komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu
(1)
Komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu vypracováva
a)
zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 ods. 1 písm. b),
b)
pravidlá pre výber kontrolórov,
c)
plán previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu na kalendárny rok.
(2)
Komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu zabezpečuje previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 prostredníctvom kontrolórov.
§49 Disciplinárne opatrenia
(1)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom audítora alebo vnútornými predpismi komory (ďalej len „porušenie disciplíny“) uloží disciplinárna komisia štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti alebo asistentovi štatutárneho audítora (ďalej len „disciplinárne obvinený“) tieto disciplinárne opatrenia:
a)
písomné napomenutie za nesplnenie povinností ustanovených v
1.
§ 29, § 30 ods. 6 a 7, § 31 ods. 1 a 2 a § 35 ods. 7, ak ide o štatutárneho audítora a audítorskú spoločnosť,
2.
§ 13 ods. 8, § 31, § 42 ods. 3 a 4, ak ide o asistenta štatutárneho audítora, ktoré sa zverejní v zozname asistentov štatutárneho audítora,
3.
§ 43 ods. 3, ak ide o člena orgánu komory,
b)
pokutu do 3 000 eur, ak ide o štatutárneho audítora a do 15 000 eur, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie povinností podľa
2.
§ 29, § 30 ods. 6 a 7, § 31 ods. 1 a 2, § 35 ods. 7 a § 42 ods. 2, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,
c)
vyčiarknutie asistenta štatutárneho audítora zo zoznamu asistentov štatutárneho audítora za porušenie povinností podľa
2.
§ 13 ods. 8, § 31, § 42 ods. 3 a 4, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej.
(2)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 písm. b) sú príjmom komory.
§50 Disciplinárna komisia a disciplinárne konanie
(1)
Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada na závažnosť, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(2)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok, ktorý zasiela komora na schválenie úradu.
(3)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh
a)
predsedu dozornej rady podľa § 46 ods. 2 písm. e) až g),
b)
predsedu komisie pre sústavné vzdelávanie podľa § 47 písm. d).
(4)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa porušenie disciplíny zistilo, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(5)
Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia návrhu.
(6)
Účastník disciplinárneho konania má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú predmetom disciplinárneho konania. Má právo obhajovať sa a navrhovať dôkazy, ktoré by mali byť v disciplinárnom konaní predložené.
(7)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o porušení disciplíny obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný zodpovedným za porušenie disciplíny, sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť komore paušálne trovy disciplinárneho konania vo výške 20 % životného minima ustanoveného osobitným predpisom53) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje disciplinárne obvinenému do vlastných rúk. Disciplinárne obvinený znáša náklady, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania.
(8)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, ktorým bolo disciplinárne obvinenému uložené disciplinárne opatrenie, môže disciplinárne obvinený, predseda dozornej rady alebo predseda komisie pre sústavné vzdelávanie podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.
(9)
O odvolaní rozhoduje prezídium. Prezídium preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení, zruší alebo zruší a vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Prezídium vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia návrhu. Disciplinárna komisia je právnym názorom prezídia viazaná.
(10)
Proti rozhodnutiu prezídia o odvolaní sa nemožno odvolať.
(11)
Zákonnosť právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu.54)
(12)
Ak sa zistí u štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti porušenie takej povinnosti, za porušenie ktorej už bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 písm. b), disciplinárna komisia dá podnet výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu na ďalšie konanie.
(13)
Disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) nemožno uložiť, ak bola štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti za to isté porušenie povinnosti už uložená sankcia úradom.
(14)
Komora na žiadosť asistenta štatutárneho audítora zahladí disciplinárne opatrenie zverejnené v zozname asistentov štatutárneho audítora po uplynutí jedného roka od jeho uloženia, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 49 ods. 1 písm. a) druhého bodu, a to len, ak asistent štatutárneho audítora preukáže, že počas tejto lehoty mal dobrú povesť a nedopustil sa nového porušenia disciplíny.
§51 Hospodárenie komory
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Príjmami komory sú zápisné, členské príspevky, poplatky za vstupné testy, peňažné úhrady určené vnútornými predpismi komory, príjmy za služby, ktoré komora poskytuje, dary, pokuty a iné príjmy.
(2)
Komora uhrádza zo svojich príjmov výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja štatutárneho auditu.
(3)
Komora vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovnú závierku a výročnú správu komory overujú najmenej dvaja štatutárni audítori, ktorí nie sú členmi prezídia, dozornej rady alebo disciplinárnej komisie. Týchto štatutárnych audítorov na návrh komory schvaľuje úrad. Komora ukladá účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora do neverejnej časti registra účtovných závierok.55) Náklady štatutárneho auditu hradí komora.

ŠIESTA ČASŤ | ÚRAD

§52
Úrad je právnickou osobou, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa tohto zákona. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava.
§53 Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
zabezpečuje audítorské skúšky,
b)
zabezpečuje skúšky spôsobilosti,
c)
zabezpečuje preskúšanie,
d)
vydáva certifikáty,
e)
vydáva licencie, pozastavuje licencie a odoberá licencie,
f)
zapisuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
g)
registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny,
h)
poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie do iného členského štátu alebo tretej krajiny podľa § 22 ods. 6,
i)
je príslušným orgánom56) na vydávanie rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona.
(2)
Úrad vykonáva dohľad nad
a)
dodržiavaním medzinárodných audítorských štandardov,
b)
dodržiavaním Etického kódexu audítora,
c)
dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
d)
systémom previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
e)
sústavným vzdelávaním,
f)
disciplinárnym konaním vedeným komorou.
(3)
Úrad vykonáva aj tieto činnosti:
a)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
b)
zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
c)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie a zabezpečuje ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
d)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a štatutárneho auditu,
e)
vykonáva previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
f)
informuje príslušný orgán v domovskom členskom štáte o registrácii jeho audítorskej spoločnosti a o zániku licencie jeho štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
g)
oznamuje dôverné informácie, ktoré sú určené na plnenie úloh, príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad subjektmi verejného záujmu, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke, ktoré konajú ako menové orgány, a Európskemu výboru pre systémové riziká,
h)
bezodkladne oznámi Výboru európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu uloženie sankcií podľa § 64 ods. 1 písm. e) a raz ročne poskytne súhrnné informácie o rozhodnutiach úradu a uložených sankciách,
i)
koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
j)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,57)
k)
ďalšie činnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.58)
(4)
Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri výkone dohľadu.
§54
(1)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do 30. júna správu o činnosti úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Úrad je povinný uložiť účtovnú závierku, výročnú správu podľa § 67 ods. 6 a správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok55) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
Organizácia a riadenie úradu
§55 Orgány úradu
(1)
Orgánmi úradu sú
a)
rada,
b)
generálny riaditeľ,
c)
dozorný výbor,
d)
výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu,
e)
výbor pre prešetrovanie a sankcie.
(2)
Za člena rady, okrem generálneho riaditeľa, a člena výborov úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu, z toho najmenej dvomi rokmi praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá spĺňa podmienku dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11. Kandidát na vymenovanie za člena orgánu úradu je povinný pred nástupom do funkcie preukázať splnenie podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11. Členovia orgánov úradu sú povinní oznámiť zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11.
(3)
Za členov rady, okrem generálneho riaditeľa, navrhuje dvoch členov ministerstvo a ďalších dvoch členov Národná banka Slovenska.
(4)
Členovia orgánov úradu sú povinní konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem alebo záujem inštitúcie, ktorá ich do funkcie navrhla, pred verejným záujmom. Výkon funkcie v orgánoch úradu je výkonom verejnej funkcie,59) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.
(5)
Členovia orgánov úradu, okrem generálneho riaditeľa, majú nárok na náhradu cestovných výdavkov, úhradu skutočne vynaložených výdavkov a na náhradu za stratu času v súvislosti s výkonom ich funkcie v orgánoch úradu. Podrobnosti o úhradách skutočne vynaložených výdavkov a úhradách náhrad za stratu času upraví štatút úradu.
(6)
Členovia riadiacich orgánov úradu musia byť nepraktizujúcimi osobami, pričom na svoje rokovanie si môžu prizvať iné fyzické osoby, ktoré sú bez hlasovacieho práva.
(7)
Úrad môže na plnenie svojich úloh zriaďovať komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci, napríklad komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy a komisiu pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku. Podrobnosti o ich činnosti upraví úrad vo svojom vnútornom predpise.
§56 Rada
(1)
Rada je najvyšším riadiacim orgánom úradu.
(2)
Rada najmä
a)
schvaľuje stratégiu činnosti úradu na obdobie piatich rokov,
b)
schvaľuje ročný plán činnosti úradu,
c)
prerokúva rozpočet úradu a jeho čerpanie a predkladá ho dozornému výboru,
d)
prijíma opatrenia na základe zistení dozorného výboru podľa § 60 ods. 5 a 6,
e)
vymenúva a odvoláva členov komisií úradu a výborov okrem dozorného výboru,
f)
navrhuje generálneho riaditeľa podľa § 59 ods. 2,
g)
schvaľuje zásady činnosti komisií úradu a výborov a správy o ich činnosti okrem dozorného výboru,
h)
schvaľuje správu o činnosti úradu podľa § 54 ods. 1 a predkladá ju vláde,
i)
schvaľuje štatutárneho audítora na overenie účtovnej závierky úradu a overenie súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou úradu,
j)
schvaľuje výročnú správu úradu a účtovnú závierku úradu a po overení súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou úradu štatutárnym audítorom ju predkladá vláde,
k)
schvaľuje štatút úradu, organizačný poriadok úradu a iné vnútorné predpisy úradu,
l)
schvaľuje rokovací poriadok rady, jednotlivých výborov a komisií,
m)
vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej komisie úradu,
n)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu,
o)
na základe odporúčania výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu môže štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti povoliť výnimku z požiadavky podľa osobitného predpisu,60)
p)
schvaľuje dohody o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi úradom a príslušnými orgánmi dohľadu v členských krajinách a tretích krajinách,
q)
koordinuje a riadi vzťahy úradu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
r)
schvaľuje zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania predložené komorou.
§57 Zloženie rady
(1)
Rada má päť členov. Členmi rady sú
a)
predseda rady,
b)
podpredseda rady,
c)
generálny riaditeľ,
d)
ďalší členovia rady.
(2)
Členov rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh subjektov podľa § 55 ods. 3. Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b), c) alebo písm. d), nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
(3)
Členstvo v rade je čestné a bezodplatné okrem generálneho riaditeľa. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady môže byť súčasne členom niektorého výboru úradu.
(4)
Funkčné obdobie člena rady je päťročné okrem generálneho riaditeľa. Člena rady možno vymenovať opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Funkcia člena rady zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena rady predsedovi rady, a to dňom uvedeným v písomnej žiadosti; predseda rady sa vzdáva funkcie na základe písomnej žiadosti podpredsedovi rady, a to dňom uvedeným v písomnej žiadosti,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 6,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Minister odvolá člena rady, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 9 až 11,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
neplní svoje povinnosti člena rady.
§58 Rokovanie rady
(1)
Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady. Predseda rady je povinný tiež zvolať rokovanie rady na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek člena rady, a to do siedmich pracovných dní od doručenia písomného návrhu; ak predseda rady túto povinnosť nesplní, rokovanie rady zvolá bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, podpredseda rady.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. Každý člen má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím rady bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici z rokovania.
(3)
Činnosť rady riadi predseda rady. Predseda rady podpisuje uznesenia rady. Predsedu rady počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady.
(4)
Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa môžu zúčastniť ďalšie fyzické osoby, ktoré na rokovanie prizve rada.
(5)
Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica zo zasadnutia rady sa zverejňuje na webovom sídle úradu do 15 pracovných dní odo dňa skončenia rokovania rady tak, aby neboli dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.50)
(6)
Podrobnosti o rokovaní rady upravuje rokovací poriadok schválený radou.
§59 Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa úradu, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo výborov úradu.
(2)
Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu rady. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie generálneho riaditeľa, mu vzniká pracovný pomer k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu. Pracovný pomer k úradu zaniká generálnemu riaditeľovi dňom odvolania, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu.
(3)
Pri funkcii generálneho riaditeľa sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a päť rokov praxe v riadiacej funkcii. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11.
(4)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je štvorročné a opätovne ho možno vymenovať najviac na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom orgáne, dozornom orgáne alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, s podnikaním a s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie generálneho riaditeľa.
(6)
Ak generálny riaditeľ v čase jeho vymenovania do funkcie vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou generálneho riaditeľa, je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k skončeniu každej takej funkcie alebo činnosti a je povinný bezodkladne skončiť každú takú funkciu alebo činnosť a najneskôr do jedného mesiaca po svojom vymenovaní písomne oznámiť ministrovi, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcie generálneho riaditeľa s inými funkciami alebo činnosťami podľa odseku 4.
(7)
Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.
(8)
Generálny riaditeľ
a)
zastupuje úrad navonok,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva a štatutárneho auditu, pričom môže poveriť zastupovaním aj inú osobu, ktorá je zamestnancom úradu,
c)
zabezpečuje vypracovanie stratégie úradu, ročného plánu činnosti úradu, správu o činnosti úradu podľa § 54 ods. 1, rozpočtu úradu a vyhodnotenie jeho plnenia,
d)
predkladá rade na schválenie správu o činnosti úradu podľa § 54 ods. 1, účtovnú závierku a výročnú správu úradu,
e)
riadi správu úradu,
f)
vymenúva zodpovednú osobu podľa § 38 ods. 2,
g)
po uplynutí funkčného obdobia rady zvolá prvé zasadnutie novovymenovanej rady, na ktorom rada zo svojich členov v tajnom hlasovaní zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
§60 Dozorný výbor
(1)
Dozorný výbor je kontrolným orgánom úradu.
(2)
Dozorný výbor má troch členov. Členmi dozorného výboru sú
a)
predseda,
b)
ďalší členovia.
(3)
Dozorný výbor
a)
kontroluje hospodárenie úradu,
b)
schvaľuje rozpočet úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 55 ods. 2,
d)
navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie úradu,
e)
schvaľuje rokovací poriadok dozorného výboru.
(4)
Na dozorný výbor sa primerane vzťahujú ustanovenia § 57 ods. 2 až 4.
(5)
Členovia dozorného výboru sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia úradu a požadovať potrebné vysvetlenia od členov rady a zamestnancov úradu.
(6)
Ak dozorný výbor pri svojej činnosti zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti úradu, bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zistenia, o tom informuje radu.
(7)
Rokovania dozorného výboru sa konajú najmenej raz za polrok.
(8)
Podrobnosti o rokovaní dozorného výboru upravuje jeho rokovací poriadok schválený dozorným výborom.
(9)
Funkcia člena dozorného výboru zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na jeho písomnú žiadosť, a to dňom jej doručenia ministrovi, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 10,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Návrh na odvolanie člena dozorného výboru predkladá ministrovi jeho predseda, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 9 až 11,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
o to predsedu dozorného výboru písomne požiada ten, kto ho do tejto funkcie navrhol,
f)
neplní povinnosti člena dozorného výboru.
Ďalšie výbory úradu
§61
(1)
Členmi výborov sú
a)
predseda výboru,
b)
tajomník výboru,
c)
ďalší členovia výboru.
(2)
Výbory musia mať nepárny počet členov. Počet členov jednotlivých výborov určuje štatút úradu. Členov jednotlivých výborov okrem dozorného výboru vymenúva a odvoláva rada na základe návrhu ministerstva a Národnej banky Slovenskej.
(3)
Výbory zasadajú najmenej jedenkrát za tri mesiace. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda výboru, v jeho neprítomnosti tajomník výboru. Na rokovania výboru sa vzťahujú ustanovenia § 58 ods. 5 rovnako okrem výboru pre prešetrovanie a sankcie, ktorého zápisnice zo zasadnutia sa nezverejňujú. Generálny riaditeľ sa môže zúčastňovať na rokovaniach výborov.
(4)
Výbory rokujú na základe rokovacích poriadkov schválených radou.
(5)
Predseda výboru predkladá rade každoročne do 31. marca správu o činnosti výboru za predchádzajúci kalendárny rok.
(6)
Na členov výborov úradu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 57 ods. 3 až 5.
§62 Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu
Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu
a)
dohliada na
1.
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
2.
dodržiavanie Etického kódexu audítora,
3.
dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
4.
previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonávanú komorou,
5.
sústavné vzdelávanie,
b)
zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty,
c)
zostavuje harmonogram previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 ods. 1 písm. a) a určuje subjekty, v ktorých sa vykoná previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
d)
vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad a kontrolórov vykonávajúcich previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
e)
posudzuje oznámenia účtovnej jednotky a oznámenia štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní alebo odstúpení štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas vykonávania štatutárneho auditu,
f)
na základe doručených oznámení rozhoduje o vykonaní previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35, dohľadu podľa § 36 alebo prešetrenia skutočností súvisiacich so štatutárnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami a výkonom štatutárneho auditu,
g)
prerokúva protokol a odporúča prijatie nápravných a preventívnych opatrení u dohliadaného subjektu na základe vykonaného dohľadu,
h)
posudzuje žiadosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti o výnimku z požiadavky podľa osobitného predpisu,60)
i)
preveruje podnety podľa § 38 ods. 3,
j)
informuje bezodkladne o závažných zisteniach výbor pre prešetrovanie a sankcie a dáva podnety na začatie konania podľa § 64,
k)
posudzuje podnety zaslané disciplinárnou komisiou komory podľa § 50 ods. 12 a po ich posúdení ich spolu so svojím stanoviskom zasiela na prešetrenie výboru pre prešetrovanie a sankcie,
l)
posudzuje podania o spochybnení dobrej povesti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
m)
rozhoduje o žiadosti štatutárneho audítora o zníženie počtu hodín vzdelávania alebo prerušenie vzdelávania podľa § 31 ods. 2,
n)
schvaľuje zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu úradu a zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu predložené komorou,
o)
na základe zistenia, že štatutárny audítor nesplnil povinnosť sústavného vzdelávania podľa § 31, zasiela výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloženie sankcie podľa § 64,
p)
v súlade s § 35 ods. 7 podáva výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloženie sankcie podľa § 64.
§63 Výbor pre prešetrovanie a sankcie
(1)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie
a)
prešetruje podnety zaslané výborom pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu podľa § 62 písm. j),k),o) a p),
b)
môže preveriť postup disciplinárneho konania vedeného komorou,
c)
na základe prešetrenia podnetu podľa § 62 písm. j),k), o) a p) začne konanie podľa § 64,
d)
rozhoduje o uložení sankcie podľa § 64,
e)
rozhoduje o pozbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32 ods. 3.
(2)
Predseda výboru pre prešetrovanie a sankcie musí byť fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore právo.
§64 Sankcie
(1)
Ak úrad zistí pri previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 ods. 1, pri výkone dohľadu podľa § 53 ods. 2 písm. a) až e) nedostatky, alebo ak dostal podnet od komory podľa § 50 ods. 12, uloží tieto sankcie:
a)
písomné napomenutie za neplnenie povinností ustanovených v § 9 ods. 4 a 5 písm. d) až f), § 23 ods. 1,2, 4, 5, 6 a 8, § 29, § 30 ods. 1 až 6, § 31, ak ide o štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť,
b)
písomné napomenutie, ktoré sa zverejní na webovom sídle úradu, kde sa uvedie fyzická osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia
1.
za opakované neplnenie povinností ustanovených v § 9 ods. 4 a 5 písm. d) až f), § 23 ods. 1, 2, 4, 5,6 a 8, § 29, § 30 ods. 1 až 6, § 31, ak ide o štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť,
2.
za porušenie § 27 a za neplnenie povinností podľa osobitného predpisu,61)
c)
pokutu do 30 000 eur, ak ide o štatutárneho audítora, a do 1 000 000 eur, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie povinností ustanovených v § 19 až 21, § 22 ods. 1 až 8, § 23 ods. 3,§ 24, 25, § 26 ods. 2, 3, 4, 5 a 7, § 28 ods. 1 a 2, § 32,33, § 35 ods. 7, § 36 ods. 14 alebo osobitnom predpise,62) alebo ak
1.
aj napriek písomnému napomenutiu podľa písmen a) a b) naďalej neplnili povinnosti podľa § 9 ods. 4 a 5 písm. a) až f), § 23 ods. 1, 2, 4, 5, 6 a 8, § 29, § 30 ods. 1 až 6, § 31,
2.
aj napriek písomnému napomenutiu podľa písmena b) opakovane porušili povinnosti podľa § 27 a osobitného predpisu,61)
3.
úrad dostal podnet od disciplinárnej komisie komory podľa § 50 ods. 12,
d)
pokutu do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 6, § 21 a osobitnom predpise,1) do 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 6, § 34 ods. 1 až 4 a osobitnom predpise,1)
e)
dočasný zákaz v trvaní do troch rokov
1.
pre člena audítorskej spoločnosti alebo člena správneho orgánu alebo riadiaceho orgánu subjektu verejného záujmu vykonávať správne a riadiace funkcie v audítorskej spoločnosti alebo v subjekte verejného záujmu fyzickej osobe, ktorá preukazne zasahovala do výkonu štatutárneho auditu alebo ovplyvňovala výsledok štatutárneho auditu,
2.
pre štatutárneho audítora, audítorskú spoločnosť alebo kľúčového audítorského partnera vykonávať štatutárne audity alebo podpisovať správy audítora, ak opakovane porušil § 27 a osobitný predpis,61)
f)
pozastavenie licencie štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti, ak uloženie sankcií podľa písmen a) až c) a e) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,
g)
vyčiarknutie štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu za neplnenie povinností, ak uloženie sankcií podľa písmena f) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej.
(2)
Ak úrad zistí pri výkone dohľadu závažné nedostatky v činnosti komory pri dodržiavaní ustanovení § 13 ods. 1 až 4, 7 až 10, § 14 ods. 1, § 35 ods. 3 až 6, 8 a 9, § 43 ods. 8, § 45 ods. 2, § 50 ods. 1 až 5, 7, 9, 12 a 14 a § 72 ods. 20, uloží komore pokutu do 33 200 eur.
(3)
Sankciu podľa odseku 1 písm. a), b) a písm. c) prvého a druhého bodu nemožno uložiť, ak bolo štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti za to isté porušenie povinnosti už právoplatne uložené disciplinárne opatrenie komorou.
(4)
Pokuta podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 2 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nezaplatia pokutu uloženú podľa odseku 1 písm. c) v lehote splatnosti, úrad im pozastaví licenciu až do zaplatenia pokuty.
(5)
Pokuty podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 2 sú príjmom úradu.
(6)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie pri ukladaní sankcie prihliada na závažnosť, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, mieru zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie, jej finančné možnosti a majetkový prospech, ktorý získala, alebo na straty, ktorým svojím konaním predišla, na úroveň jej spolupráce s úradom a na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(7)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie rozhoduje o uložení sankcie v konaní, na ktoré, ak odseky 1 až 6 a 8 až 12 neustanovujú inak, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.63)
(8)
Konanie o uložení sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa začatia konania, v zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov.
(10)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť úradu paušálne trovy konania vo výške dvojnásobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom53) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje do vlastných rúk. Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nezaplatia trovy konania v lehote splatnosti, úrad im pozastaví licenciu až do ich zaplatenia.
(11)
Proti rozhodnutiu výboru pre prešetrovanie a sankcie môže účastník konania do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Odvolanie sa podáva výboru pre prešetrovanie a sankcie a má odkladný účinok.
(12)
O odvolaní rozhoduje rada. Rada preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení, zruší alebo zruší a vráti vec výboru pre prešetrovanie a sankcie na nové konanie a rozhodnutie. Výbor pre prešetrovanie a sankcie je právnym názorom rady viazaný.
§65 Zahladenie sankcie a disciplinárneho opatrenia
Úrad na žiadosť štatutárneho audítora, európskeho audítora alebo audítorskej spoločnosti zahladí uložené disciplinárne opatrenie alebo sankciu, ktoré sú zverejnené v príslušnom zozname, ak preukážu, že počas určenej lehoty mali dobrú povesť a nedopustili sa nového porušenia disciplíny alebo neboli zistené nedostatky pri výkone štatutárneho auditu po uplynutí
a)
jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 49 ods. 1 písm. a) prvého a tretieho bodu a o sankcie uložené podľa § 64 ods. 1 písm. a) a b),
b)
piatich rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 49 ods. 1 písm. b) a o sankcie uložené podľa § 64 ods. 1 písm. c), e) a f).
Hospodárenie úradu
§66
(1)
Úrad hospodári so svojím majetkom. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia.
(2)
Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť.
(3)
Úrad nesmie prijímať a poskytovať úvery a pôžičky, uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, vydávať cenné papiere, akceptovať ani prijímať zmenky.
(4)
Finančné prostriedky úradu sa môžu používať len na určené účely a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie činnosti úradu.
§67
(1)
Úrad zostavuje rozpočet výnosov a nákladov na príslušný rozpočtový rok. V rozpočte úradu sa osobitne rozpočtujú náklady na činnosť rady, správy úradu, výborov a komisií.
(2)
Rozpočet úradu na nasledujúci rok schvaľuje dozorný výbor spravidla do 31. októbra bežného roka. Ak nie je rozpočet úradu na nasledujúci kalendárny rok schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári úrad v období od 1. januára nasledujúceho roka až do schválenia rozpočtu úradu podľa rozpočtového provizória, ktorým je rozpočet úradu schválený dozorným výborom na predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Schválený rozpočet úrad bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po schválení, zverejňuje na svojom webovom sídle.
(4)
O rozdelení výsledku hospodárenia úradu rozhoduje rada. Ak sa skončí účtovné obdobie so ziskom, je zdrojom financovania úradu v nasledujúcom účtovnom období.
(5)
Úrad vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovnú závierku a výročnú správu úradu overujú dvaja štatutárni audítori, ktorí sú vyžrebovaní komorou. Výročnú správu úradu po schválení radou a prerokovaní vládou zverejňuje úrad bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po prerokovaní vládou, na svojom webovom sídle.
(6)
Výročná správa okrem povinných náležitostí64) obsahuje vyhodnotenie plnenia určených cieľov a efektívneho a účinného použitia zdrojov.
§68
(1)
Príjmami úradu sú
a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok,
b)
ročné príspevky,
c)
ročný registračný poplatok,
d)
pokuty,
e)
náhrady za trovy konania,
f)
úrok z omeškania,
g)
poplatky za skúšky a preskúšanie,
h)
poplatky za úkony na úrade.
(2)
Úrad je zapojený na štátny rozpočet príspevkom podľa odseku 1 písm. a) prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. V príslušnom rozpočtovom roku sa príspevok podľa odseku 1 písm. a) čerpá nezávisle od čerpania príjmov podľa odseku 1 písm. b) až h).
(3)
Ročný príspevok podľa odseku 1 písm. b) platia subjekty verejného záujmu, obchodné spoločnosti a audítorské spoločnosti takto:
a)
Burza cenných papierov v sume 500 eur,
b)
banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6 000 eur,
c)
pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3 000 eur,
d)
Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur,
e)
audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 v sume 300 eur.
(4)
Ročný príspevok sa platí jednorazovo na účet úradu, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle. Ročný príspevok sa uhrádza úradu do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Ročný príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet úradu.
(5)
Subjekt verejného záujmu alebo audítorská spoločnosť, ktorej účtovné obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú časť ročného príspevku zaokrúhlenú matematicky na celé eurá.
(6)
Nárok na platbu ročného príspevku sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti ročného príspevku.
(7)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú v príslušnom roku vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f), sú povinní sa vopred zaregistrovať na úrade do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a zaplatiť ročný registračný poplatok. Výška ročného registračného poplatku na kalendárny rok sa ustanovuje takto:
a)
1 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v jednom až troch subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f),
b)
5 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v štyroch alebo piatich subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f),
c)
10 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v šiestich až desiatich subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f),
d)
20 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v 11 až 15 subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f),
e)
35 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu vo viac ako 15 subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f).
(8)
Podrobnosti o registrácii štatutárnych audítorov a audítorských spoločností podľa odseku 7 a spôsobe vyúčtovania ročného registračného poplatku určí úrad vo vnútornom predpise.
§69
Ak úhrady ustanovené týmto zákonom neboli zaplatené riadne a včas, je dlžník povinný úradu zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

SIEDMA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§70
(1)
Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania a poskytovania uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb v súlade s osobitným predpisom.40)
(2)
Úrad a komora spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely vedenia evidencií podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.40)
§71
(1)
Na zamestnancov úradu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.59)
(2)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu o postavení a pôsobnosti komory a úradu podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(3)
Do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o rovnocennosti systému zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a dohľadu v tretích krajinách úrad vyhodnotí rovnocennosť podľa § 7 ods. 1 písm. b). Pri hodnotení môže úrad vychádzať z hodnotenia rovnocennosti iných členských štátov.
(4)
Úrad oznámi Európskej komisii hodnotenie rovnocennosti systému zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a dohľadu v tretích krajinách vrátane pravidiel, podľa ktorých bola rovnocennosť uznaná.
(5)
Medzinárodné audítorské štandardy je možné uplatňovať do doby, kým Európska komisia neprijme medzinárodné audítorské štandardy upravujúce rovnakú oblasť.
§72
(1)
Audítori zapísaní v zozname audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v zozname audítorských spoločností, ktoré viedol úrad podľa predpisu účinného do 16. júna 2016, sa považujú za štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(2)
Licencia vydaná podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považuje za licenciu vydanú podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(3)
Asistenti audítora zapísaní v zozname asistentov audítora, ktorý viedla Slovenská komora audítorov podľa predpisu účinného do 16. júna 2016, sa považujú za asistentov štatutárneho audítora podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(4)
Rozsah odbornej praxe asistenta audítora podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa započíta do rozsahu praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora podľa § 3 ods. 2.
(5)
Školiteľ podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považuje za školiteľa podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(6)
Počet hodín vzdelávania audítorov a asistentov audítora vykonávaného Slovenskou komorou audítorov podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa započítava do rozsahu sústavného vzdelávania štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(7)
Účtovná jednotka, ktorá je subjektom verejného záujmu podľa predpisu účinného do 16. júna 2016, sa považuje za subjekt verejného záujmu podľa predpisu účinného od 17. júna 2016, ak je uvedená v § 2 ods. 16.
(8)
Účtovná jednotka podľa § 2 ods. 16 písm. n) sa stáva subjektom verejného záujmu od účtovného obdobia, ktoré začína po 17. júni 2016, ak splnila podmienky ustanovené v § 2 ods. 16 písm. n) za najmenej dve po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia.
(9)
Slovenská komora audítorov podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považuje za komoru podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(10)
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považuje za úrad podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(11)
Dohľady začaté pred 17. júnom 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(12)
Previerky zabezpečenia kvality auditu začaté pred 17. júnom 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(13)
Sankčné konania začaté úradom a disciplinárne konania začaté Slovenskou komorou audítorov pred 17. júnom 2016 dokončia úrad a komora podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(14)
Úspešne vykonané čiastkové skúšky podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 sa považujú za čiastkové skúšky vykonané podľa predpisu účinného od 17. júna 2016.
(15)
Audit, ktorý sa začal vykonávať pred 17. júnom 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 16. júna 2016. Audit v subjekte verejného záujmu, ktorý sa začal vykonávať pred 17. júnom 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(16)
Lehota podľa § 33 ods. 4 ustanovená pre audítora a kľúčového audítorského partnera, ktorý bol menovaný pred 17. júnom 2016, sa započítava odo dňa jeho vymenovania.
(17)
Ustanovenie § 43 ods. 2 sa vzťahuje aj na členov orgánov komory audítorov zvolených podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(18)
Ustanovenie § 57 ods. 4 sa vzťahuje aj na členov orgánov úradu vymenovaných podľa predpisu účinného do 16. júna 2016 okrem štatutárnych audítorov vymenovaných za členov rady, výboru pre zabezpečenie kvality alebo výboru pre prešetrovanie a sankcie, ktorým zaniká členstvo 17. júna 2016; to neplatí pre štatutárnych audítorov, ktorí sú nepraktizujúcimi osobami.
(19)
Ustanovenie § 59 ods. 4 sa vzťahuje aj na generálneho riaditeľa vymenovaného podľa predpisu účinného do 16. júna 2016.
(20)
Komora vyhotoví zoznam školiteľov, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 4, do 30. júna 2016.
(21)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch v súvislosti s overovaním účtovnej závierky alebo v súvislosti s overovaním súladu účtovnej závierky s výročnou správou používa pojem „audit“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „štatutárny audit“ v príslušnom gramatickom tvare.
(22)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch v súvislosti s overovaním účtovnej závierky alebo v súvislosti s overovaním súladu účtovnej závierky s výročnou správou používa pre fyzickú osobu pojem „audítor“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „štatutárny audítor“ v príslušnom gramatickom tvare okrem pojmov „správa audítora“ a „výrok audítora“.
(23)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „overovanie súladu účtovnej závierky s výročnou správou“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „overovanie výročnej správy“ v príslušnom gramatickom tvare.
(24)
Na obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) sa vzťahuje tento zákon od účtovného obdobia, ktoré sa začína po 17. júni 2016, ak splnila podmienky ustanovené v § 2 ods. 15 písm. f) za najmenej dve po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia.
§73
Na výkon činnosti štatutárneho audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu štatutárnych audítorov a rozhodovanie o zápise do zoznamu štatutárnych audítorov podľa predpisu účinného od 17. júna 2016 sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o poskytovaní služieb,65) ak tento zákon v prvej až tretej časti neustanovuje inak.
§73a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§74
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§75
Zrušuje sa zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z, zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 10 prvá veta znie: „Účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa odsekov 6 až 8 k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.“.
2.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Účtovné jednotky podľa § 2 ods. 8 a 14 uvedú v poznámkach aj vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti22c) (ďalej len „audítor“) za účtovné obdobie v členení na náklady za
a)
overenie účtovnej závierky,
b)
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c)
daňové poradenstvo,
d)
ostatné neaudítorské služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c)
§ 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 19 ods. 2 sa nad slová „výbor pre audit“ umiestňuje odkaz 24aaa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aaa a 24a znejú:
„24aaa)
§ 34 zákona č. 423/2015 Z. z.
24a)
§ 19 zákona č. 423/2015 Z. z.“.
4.
§ 19a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.
5.
V § 22 ods. 11 sa za slová „priestoru a“ vkladajú slová „oslobodenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje“.
6.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená f) až n).
7.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa slovo „o)“ nahrádza slovom „n)“.
8.
V § 38 ods. 2 písm. b) sa slovo „g)“ nahrádza slovom „f)“.
9.
V § 38 ods. 2 písm. c) sa slová „i) až n)“ nahrádzajú slovami „h) až m)“.
10.
V § 38 ods. 2 písm. d) sa slovo „h)“ nahrádza slovom „g)“.
11.
Za § 39m sa vkladajú § 39n a 39o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§39n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 2 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2016.
(2)
Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje podľa § 22 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2016.
(3)
Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 22 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí v priebehu roka 2017.
§39o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júna 2016
Na konania podľa § 38 ods. 1 písm. f) začaté pred 17. júnom 2016 sa vzťahuje predpis účinný do 16. júna 2016.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I a čl. II bodov 3 a 4, 6 až 10 a § 39o v bode 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. júna 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 423/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZAVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2)
§ 19,§ 20 ods. 3 a § 22 až 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
7)
§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
8)
§ 22a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
10)
§ 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
18)
§ 61 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 16 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18aa)
Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
20)
§ 2 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Čl. 6 až 8 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
25)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
27)
§ 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
29)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
30)
§ 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad § 20 ods. 3 a § 22b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
36)
Napríklad § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad § 40 a § 47 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
40)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
41)
Čl. 5 ods. 1 písm. a) body i), iv) až vi) a písm. f) nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
42)
Čl. 5 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
43)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
Čl. 16 ods. 2 až 5 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
45)
Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
46)
Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
47)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
48)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
49)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
50)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
52)
Napríklad § 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
53)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54)
§ 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
55)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 3 písm. l) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
57)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Napríklad čl. 4 až 8, čl. 10 až 14, čl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
59)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
60)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
61)
Čl. 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
62)
Čl. 4 až 15, čl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
63)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.