Automobil v podnikaní

Osobitosti daňových zákonov (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel)

v súvislosti s typom, druhom a kategóriou motorového vozidla

K obsahu:

 • zahrnutie automobilu do obchodného majetku (uplatnenie daňových odpisov, limitovaná vstupná cena 48 000 eur, prijaté nájomné a uplatnenie odpisov)
 • súkromný automobil a cestovné náhrady (základná náhrada, náhrada za spotrebované PHL u fyzickej osoby a zamestnanca)
 • poskytnutie služobného automobilu zamestnávateľa na súkromný účel zamestnanca
 • pre
 • členenie vozidiel, povinnosti vodiča, prevádzkovateľa, držiteľa motorového vozidla
 • raďovanie automobilu v rámci podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti (daňový pohľad, DPH)
 • daň z motorových vozidiel

Základné právne východiská v súvislosti s typmi, druhmi, kategóriami automobilov, povinnosťami vodičov a prevádzkovateľov motorových vozidiel nájdeme napríklad:

 •  v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v z. n. p. (cestný zákon)
 • v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 • v zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (odvolávka v účtovných predpisoch – zaradenie do používania)
 • vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 • vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v z. n. p.
 • v preberaných právnych aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie napr.:
  • smernica, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
  • smernica o typovom schválení dvoj a trojkolesových motorových vozidiel a podobne.

Z pohľadu účtovníka a daňového odborníka nie je významná dôsledná znalosť vyššie uvedených právnych predpisov, ale výsledky ich aplikácie premietnuté v osvedčení (technickom preukaze).

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru (§ 111 zákona č. 8/2009 Z. z. v z. n. p.) o vlastníkoch a držiteľoch vozidiel, technických údajoch vozidiel, vydaných dokladoch, EČV a podobne. Evidencia má predpísaný rozsah; pri prvom prihlásení vozidla platí 15-dňová lehota od jeho nadobudnutia; vlastník uvedie, kto bude v osvedčení zapísaný ako držiteľ.

Informačný systém je aj evidencia dopravných nehôd, evidencia skúšobných komisárov (skúšky predchádzajúce vydaniu vodičského oprávnenia), evidencia vodičov, evidencia správnych deliktov.

Osvedčenie o evidencii je evidenčným dokladom motorového vozidla:

 • vo formáte A4 vydávané od 1. marca 2005
 • do konca februára 2004 platil Technický preukaz (veľký) a Osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. malý technický preukaz (zostali v platnosti bez obmedzenia)
 • osvedčenie vo dvoch častiach od roku 2010:
  • polykarbonátová čipová karta (časť I)
  • papierová (časť II)

Vodiči pri jazde motorovým vozidlom nosia pri sebe povinne čipové karty – za ponechanie dokladov vo vozidle v prípade poistnej udalosti (krádeže) hrozí krátenie poistnej náhrady.

Definície týkajúce sa motorových vozidiel súvisiace s účtovaním a zdanením sú rozhodujúce  z hľadiska povinností a zodpovednosti:

 • vodičov
 • prevádzkovateľov
 • držiteľov
 • vlastníkov

Prevádzkovateľ vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii a oprávnení rozhodovať o použití vozidla. Prevádzkovateľ sa do osvedčenia nezapisuje, vlastník a držiteľ áno. Prevádzkovateľ x vlastník x držiteľ = právnická osoba alebo fyzická osoba.

 • cestným vozidlom motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru
 • zvláštnym vozidlom motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na pozemných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a lesné traktory vrátane ich prípojných vozidiel, pracovné stroje samohybné a prípojné, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou a snežné skútre.
 • prípojným vozidlom cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, čím vznikne jazdná súprava
 • kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky
 • prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, s čím sa spája inštitút nového pozemného motorového vozidla z pohľadu DPH
 • ojazdeným vozidlom vozidlo, u ktorého odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6000 km – (negatívna definícia ojazdeného vozidla v zákone 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách)

 Inštitút nového pozemného motorového vozidla na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej aj ZDPH) upravuje § 11/12:

 • vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo výkonom väčším ako 7,2 kW (bez ohľadu na kategóriu), ktoré:
  • nemá najazdených viac ako 6000 km alebo
  • v čase jeho dodania neuplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky
  • (stačí splnenie jednej podmienky)

Kategória motorového vozidla do 31. decembra 2009 vo väzbe na M1 – nebolo možné odpočítať DPH pri kúpe a nájme osobného automobilu, okrem kúpy za účelom ďalšieho predaja alebo nájmu. Aktuálny dopad: pri predaji takto obstaraného auta platí prechodné ustanovenie § 85i/2 „dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009“.

osobným automobilom sa spája možnosť  vyúčtovania cestovných náhrad  podľa § 19/2/e) zákona o dani z príjmov v prípade výkonu fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej aj ZDP) činnosti na mieste odlišnom od jej pravidelného výkonu. Výška základnej náhrady vychádza z vykonávacieho predpisu zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., ktorým je Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 632/2008 Z. z. Okrem spomenutých fyzických osôb je základná náhrada významná pre zamestnávateľov a vyúčtovanie cestovných náhrad ich zamestnancov, ktorí pri pracovnej ceste použijú iné vozidlo ako vozidlo poskytnuté na základe písomnej dohody so zamestnávateľom.

 • možnosť základnej náhrady do 31. 12. 2014 bez vplyvu na predchádzajúce zahrnutie automobilu do obchodného majetku
 • obmedzenie základnej náhrady od 1. 1. 2015, ak bol automobil zahrnutý do obchodného majetku

Výšku základnej náhrady upravuje od 1. 1. 2009 bezo zmeny opatrenie MPSVR č. 632/2008 Z. z. pre:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,050 €
 • osobné cestné motorové vozidlá 0,183 €

Bez aktualizácie 2009 – 2016.

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvyšuje o 15 % nad stanovený limit. Základná náhrada pre nákladné automobily, autobusy a traktory nie je stanovená a závisí od dohody zamestnávateľa so zamestnancom. Fyzická osoba s príjmami podľa § 6/1 a 2 zákona o dani z príjmov ostáva bez tejto možnosti, nakoľko ustanovenie § 19/2/e) spája uplatnenie základnej náhrady výlučne s osobným automobilom.

Členenie cestných vozidiel:

 1. dvojkolesové vozidlá alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky
 2. osobné vozidlá
 3. autobusy
 4. nákladné vozidlá
 5. špeciálne vozidlá
 6. prípojné vozidlá
 7. ostatné vozidlá

Rozdelenie základných druhov cestných a zvláštnych vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe č. 1 zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a je nasledujúce:

L:         motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

M:       motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)

N:        motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)

O:        prípojné vozidlá (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)

T:         kolesové traktory

C:         pásové traktory

R:         prípojné vozidlá traktorov

S:         traktormi ťahané vymeniteľné stroje

P:         pracovné stroje

LS:       snežné skútre

V:         ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií napr. záprahové vozidlá, bicykle, kolobežky, vozíky pre telesne postihnuté osoby a podobne.

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa viaže k vybraným kategóriám L, M, N a O (podľa zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel účinného od 1. 1. 2015).

Najpoužívanejšie kategórie cestných motorových vozidiel:

 • vozidlá kategórie M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich; podľa počtu sedadiel M1, M2, M3 (M1 najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, M2 a M3 s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 000 kg a nad 5 000 kg)

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

 • vozidlá kategórie N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru; podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti členené do N1, N2, N3 (N1 do 3 500 kg, N2 do 12 000 kg, N3 nad 12 000 kg)
 • vozidlá kategórie O – prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako aj na ubytovanie osôb; podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti členené do O1, O2, O3, O4.

V minulosti existovali MAX limity daňových odpisov u osobných automobilov vrátane terénnych. Napríklad v roku 2000 možnosť odpisu najviac zo sumy 450 000  Sk, po prepočte 14 937,26 €. Obmedzená bola aj výška nájomného pri leasingu sumou 550 000 Sk, v prepočte 18 256,66 €. Od 29. augusta 2002 to bolo u odpisov 800 000  Sk, v prepočte 26 555,14 € a pri leasingu 950 000 Sk, v prepočte 31 534,22 €.

Limitovanými boli aj výdavky na spotrebované pohonné látky osobných a terénnych automobilov. Odvíjali sa od prepočítania normovanej spotreby s následným vylúčením 15 % takto preukázaných výdavkov. Obmedzenie sa netýkalo dodávkových automobilov. Obmedzenie bolo zrušené zákonom č. 561/2001 Z.z. od 1. januára 2002. Aktuálne uplatňovaná možnosť 80%-nej paušalizácie výdavkov na spotrebované PHL nie je limitom v rovnakom chápaní, ale spôsobom preukazovania výdavkov.

Legislatívne zmeny v roku 2009 sa dotkli zavedenia dotácie na kúpu nového osobného automobilu (šrotovného) a variantného preukazovania výdavkov na spotrebované pohonné látky.

Nové limity zavedené od 1. 1. 2015. Napríklad platí limit daňových odpisov upravený v § 17/34 ZDP pri automobile KP 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (neplatí pre leasingového prenajímateľa). Novým je aj limit nájomného pri automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac podľa § 17/35 ZDP. Oba prípady sú vo väzbe na vykázaný základ dane z príjmov. U prenajímateľa sa uplatňuje ustanovenie § 19/3/a ZDP v závislosti od výšky príjmov z prenájmu.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008 (nadväzujúca príloha 1 ZDP)

29.10.2   Osobné automobily

29.10.21 Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov <= 1500 cm

29.10.22 Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov > 1500 cm

29.10.23 Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním

29.10.24 Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb

Údaje identifikujúce cestné motorové vozidlo podľa druhu, kategórie, značky, obchodného názvu, typu, variantu, verzie, výrobcu podvozku a typového schválenia ES sa uvádzajú v osvedčení o evidencii v časti „vozidlo“. Aktuálne zapísané údaje sú relevantné pre aplikáciu ustanovení právnych predpisov.  Povolené zmeny na vozidle sú následnou udalosťou súvisiacou so zmenami a doplnením platného osvedčenia.

Povinnosti vodiča a prevádzkovateľa motorového vozidla (ďalej aj MV) spočívajú aj v ich vybavení autolekárničkami ostatnou povinnou výbavou (daňové výdavky u automobilu zahrnutého do obchodného majetku). Podľa § 3/3 zákona o cestnej premávke je používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané. Z daňového hľadiska tak nie je možné uvažovať s uplatnením daňových výdavkov na obstaranie “antiradaru”.

Autolekárnička

Od 1. mája 2009 je účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Vyhláška vychádza z § 21 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z.z. a ustanovuje obsah lekárničky podľa kategórie motorového vozidla pre ktorú je určená. Je súčasťou povinnej výbavy motorového vozidla s výnimkou vozidla záchrannej zdravotnej služby.  Vyhláška rozlišuje tri druhy lekárničiek (s rôznym obsahom):

 • lekárnička pre kategóriu L3e – L5e a L7e (motocykle)
 • lekárnička pre kategóriu M1, N, T, C a Ps
 • lekárnička pre kategóriu M2 a M3 (hromadná preprava osôb)
 • obsah lekárničiek je predpísaný a uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky
 • vzor karty prvej pomoci je uvedený v prílohe č. 2.

V prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla.

Pneumatiky

 • podľa vyhlášky 464/2009 Z. z.
 • len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík a zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla
 • riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla s neprekročením hustenia predpísaným výrobcom pneumatík
 • nesmú byť poškodené a hĺbka hlavných drážok v stredovej časti dezénu pneumatiky nesmie byť menej ako:
  • 1 mm na vozidlách kategórie L1e
  • 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií
  • 3 mm v prípadoch, keď zákon o cestnej premávke ustanovuje povinnosť zimných pneumatík

Povinnosť použiť zimné pneumatiky s označením M+S, M.S. alebo M & S vyplýva z § 38 zákona č. 8/2009 Z.z.  pre vodičov motorových vozidiel nasledovne:

 • kategórie M1 a N1 na všetkých nápravách v prípade súvislej snehovej vrstvy, ľadu alebo námrazy na vozovke
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a vždy v prípade súvislej snehovej vrstvy, ľadu alebo námrazy na vozovke

Výnimka z bežného použitia zimných pneumatík sa týka iba núdzového dojazdu na rezervnej pneumatike a terénnych automobilov. Pritom vodič je povinný zabezpečiť vybavenie automobilu zimnými pneumatikami pred jazdou, ak možno predpokladať vzhľadom na poveternostné podmienky a ročné obdobie sneženie, poľadovicu alebo námrazu.

Povinná výbava

Podrobnosti o povinnej výbave vozidla a o podmienkach prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje podľa § 21 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z.z. vyhláška 464/2009 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 20. novembra 2009. Podľa § 16 ods. 1 vyhlášky je povinnou výbavou osobných a nákladných motorových vozidiel:

 1. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 2. bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča)
 3. rezervné koleso s diskom a pneumatika („rezerva“) s kľúčom na matice alebo skrutky kolies a príručný zdvihák u vozidiel kategórie M a N
 4. lekárnička
 5. protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca u vozidiel kategórie N3
 6. výnimka z vybavenia vozidla „rezervou“ (pneumatiky s indikáciou defektu, bezdemontážna sada, zmluvné zabezpečovanie opráv na celom území SR, mestské autobusy, nákladné a špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa)

Povinná výbava v ostatných prípadoch sa týka prípojných vozidiel (náhradné koleso s diskom ak nie je vybavené prostriedkami bezdemontážnej sady, zakladacie kliny k zabezpečeniu vozidla proti samovoľnému pohybu), motorových vozidiel pre hromadnú dopravu osôb kategórie M2 a M3, kategóriu N2, N3, T, C, PS, vozidiel používaných na zdravotnícku a banskú záchrannú služby a poruchovú službu plynárenských zariadení (hasiaci prístroj).

Za motorové vozidlo zodpovedá jeho prevádzkovateľ. V tejto súvislosti je zodpovedný aj za povinnú výbavu ako aj ďalšie povinnosti v súvislosti s použitím automobilu v premávke na pozemných komunikáciách napríklad:

 1. udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom
 2. v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo TK, EK vrátane administratívnej kontroly (prvé prihlásenie vozidla do evidencie)
 3. po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená obvodným úradom

Podľa § 116 cestného zákona držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované:

 1. zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevod držby vozidla na inú osobu
 2. výmenu karosérie, výmenu rámu alebo prestavbu vozidla, trvalú zmenu farby vozidla
 3. odhlásenie vozidla do cudziny
 4. zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, ak je potrebný zápis nových údajov do týchto dokladov, alebo zmena údajov zapísaných v týchto dokladoch
 5. poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, tabuľky s EČV, vozidla

 

Automobil v zákonoch:

 • 2 písm. i) daňový výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11; pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov
 • 17/34, § 17/35 ZDP – osobný automobil KP 29.10.2 (služobný automobil) limitované daňové výdavky (odpisy, nájomné)
 • 19/2/e) ZDP – osobný automobil a cestovné náhrady fyzickej osoby s príjmami podľa § 6/1 a 2 ZDP (súkromný automobil)
 • 19/2/l) ZDP – preukázateľné výdavky na spotrebované PHL (služobný automobil)
 • 19/2/c) ZDP – cestovné náhrady zamestnanca (súkromný automobil)
 • 19/2/t) ZDP daňové sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku:
  1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Uplatnenie § 19/2/t ZDP sa netýka:

 • výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP
 • výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami
 • výdavkov zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP
 • 19/3/a ZDP – nájomné do výšky príjmov (operatívny prenájom)
 • ostatné ustanovenia ZDP – hmotný majetok, daňové odpisy, finančný prenájom, operatívny prenájom (zmena v daňových odpisoch od 1. 1. 2015)
 • 11/11/a) a § 11/12 ZDPH – pozemné motorové vozidlo a nové pozemné motorové vozidlo
 • 70/6 ZDPH – vedenie záznamov o príležitostnom nadobudnutí automobilu z iného členského štátu EÚ

 

Automobil v obchodnom majetku

Podľa § 6 Obchodného zákonníka je obchodným majetkom súhrn všetkých majetkových hodnôt vlastnených podnikateľom (fyzickou alebo právnickou osobou) určených na jeho podnikanie. Súčasťou obchodného majetku sú majetkové hodnoty, ktoré okrem vecí hnuteľných a nehnuteľných predstavujú aj pohľadávky, práva a peniazmi oceniteľné iné hodnoty. Pre zahrnutie do obchodného majetku je rozhodujúce:

 • vlastníctvo,
 • účel (podnikanie).

Nadväzujúc na Obchodný zákonník definuje obchodný majetok pre fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 zákon o dani z príjmov v ustanovení § 2 písm. m). Spresňuje chápanie obchodného majetku. Pre daňové účely musia byť splnené tieto podmienky:

 • vlastníctvo, vrátane obstarania formou finančného prenájmu
 • účel (na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov)
 • o obchodnom majetku:
  • sa účtuje (účtovalo):
   • v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva
  • sa vedie (viedla) evidencia podľa § 6/11

Na rozdiel od právnickej osoby, fyzická osoba ako vystupuje vo dvoch polohách. Ako občan alebo ako podnikateľ, pričom osoba vlastníka sa nemení. Stále to bude jedna a tá istá fyzická osoba. U právnickej osoby je vylúčené preraďovanie hmotného majetku z osobného vlastníctva do podnikania a naopak, u fyzickej osoby je to bežná prax.

Deklarácia vlastníckeho práva – východiská:

Vybrané z dôvodovej správy k návrhu novely Občianskeho zákonníka k návrhu legislatívneho zámeru komplexných zmien právnej úpravy záložného práva: Vznik záložného práva, ktorého predmetom je hnuteľná vec, je podľa § 151b Občianskeho zákonníka popri zmluve o záložnom práve podmienený jednou z nasledovných skutočností: odovzdanie veci záložnému veriteľovi, odovzdanie veci inej osobe, alebo vyznačenie vzniku záložného práva v listine, ktorá osvedčuje vlastníctvo záložcu k predmetu zálohu a je súčasne aj nevyhnutná na nakladanie s vecou. V praxi obchodného života sa listina spĺňajúca oba uvedené predpoklady nachádza len veľmi ťažko. Za takúto listinu nemožno bez pochybností považovať ani technický preukaz (majúci charakter listiny verejného práva, osvedčujúcej spôsobilosť motorového vozidla na premávku) ani inventárnu kartu (majúcu charakter nosiča evidenčných informácií nevyhnutných v účtovníctve).

Na účely zahrnutia do obchodného majetku preto nie je relevantný zápis do evidenčných dokladov MV.

Automobil zahrnutý v obchodnom majetku má charakter:

 • zásob v prípade jeho kúpy za účelom ďalšieho predaja,
 • hnuteľnej veci so samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitia dlhšou ako 12 kalendárnych (služobný automobil)

Súkromný automobil – nezahrnutý do obchodného majetku

 • súkromný majetok fyzickej osoby a príjmami podľa § 6
 • súkromný majetok zamestnanca fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • súkromný majetok inej osoby ako je osoba zamestnanca

Základný rozdiel uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s kúpou a prevádzkou:

 • u súkromného automobilu sa premietajú vo vyúčtovaní cestovných náhrad
 • u služobného automobilu sa premietajú priamo a prostredníctvom daňových odpisov a výdavkov na prevádzku

 

Súkromné vozidlo FO osobné

Daňové výdavky

odpisy

nie

oprava a údržba

nie

dialničné poplatky

áno pomerná časť

poistné

áno pomerná časť

daň z motorových vozidiel

áno

základná/paušálna náhrada

áno

 

Súkromné vozidlo FO úžitkové

Daňové výdavky

odpisy

nie

oprava a údržba

nie

dialničné poplatky

áno pomerná časť

poistné

áno pomerná časť

daň z motorových vozidiel

áno

základná/paušálna náhrada

nie

 

Služobné vozidlo FO a PO

Daňové výdavky

odpisy

áno

oprava a údržba

áno

dialničné poplatky

áno

poistné

áno

daň z motorových vozidiel

áno

základná/paušálna náhrada

nie

Základná náhrada zohľadňuje výdavky spojené s kúpou a prevádzkou motorového vozidla a jej úprava sa odvíja z údajov štatistického úradu o indexe cien. Nezohľadňuje výdavky, ktoré s kúpou a prevádzkou vozidla nesúvisia napríklad daň z motorových vozidiel, dialničné poplatky, poistenie, parkovné a podobne.

 

Súkromný automobil fyzickej osoby:

Cestovné náhrady fyzickej osoby s príjmami z podnikania a  z inej samostatnej zárobkovej činnosti upravuje 19 ods. 2 písm. e) ZDP v tomto rozsahu:

 • základná náhrada
 • náhrada za spotrebované PHL (od 1. 1. 2015 iba ak nebolo auto u tohto daňovníka zahrnuté do obchodného majetku)
 • paušalizácia 50 % od 1. 1. 2014 (iba výdavky na PHL podľa primeraného stavu km; bez základnej náhrady)
 • nevyhnutné vedľajšie výdavky, stravovanie, ubytovanie

Podmienky:

 • výkon činnosti na mieste inom, ako je miesto jej pravidelného výkonu
 • osobné auto x vlastné auto x nezahrnuté do obchodného majetku
 • vlastníctvo výlučné, bezpodielové
 • vylúčený leasing, zabezpečovací prevod práva (vlastníkom nie je fyzická osoba ale leasingová spoločnosť, finančná inštitúcia a podobne)
 • iba poberateľ príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, poberateľ príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 cestovné náhrady uplatniť nemôže
 • náhrada za spotrebu PHL podľa cien platných v čase ich nákupu
 • vypočítaná podľa zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z. n. p.:
  • výlučne ak je jedinou normou v TP, t.j. STN, ČSN – mimo mesto, zvýšená o 40 % pri jazde v meste
  • STN plus európska norma EHK – použije sa norma EHK prepočítaná aritmetickým priemerom, pre jazdu v meste sa použije norma platná pre jazdu v meste
  • iná norma v členení na cykly mesto, mimo mesto, kombinovaný režim – použije sa spotreba pre konkrétny cyklus alebo ich kombináciu
  • iná norma bez členenia na cykly – k prepočtu sa použije táto norma, plus 20 % pri jazde v meste
  • ak sa spotreba nezhoduje, alebo sa neuvádza vôbec použije sa TP vozidla rovnakého typu, objemu valcov, druhu PHL, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným autorizovanou osobou, doplňujúcimi údajmi výrobcu, dovozcu, predajcu
  • ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad dohodne zamestnávateľ so zamestnancom
  • pri nákladnom automobile, autobuse, traktore možnosť dohody
  • možná písomná dohoda o náhrade v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (okrem prípadu nariadenia použitia súkromného auta zamestnávateľom)

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhli na €c nahor.

Výsledná suma náhrady za spotrebované PHL sa zaokrúhli na €c nahor.

 

Súkromný automobil zamestnanca, alebo inej osoby využitej pri pracovnej ceste zamestnanca (okrem vozidla poskytnutého zamestnávateľom):

 • upravuje 19 ods. 2 písm. d) ZDP
 • cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách a vreckové pri zahraničnej PC
 • písomná dohoda so zamestnávateľom o použití iného cestného motorového vozidla (nielen osobného)
  • základná náhrada
  • náhrada za spotrebované PHL vypočítaná rovnako ako u FO (týka sa iba spôsobu výpočtu)
  • dokladovanie náhrady za spotrebované PHL a to:
   • podľa cien platných v čase nákupu PHL na základe dokladov v o nákupe (možno použiť vážený aritmetický priemer) alebo
   • ceny zistenej štatistickým úradom platná v čase nástupu na pracovnú cestu (uvedené je vylúčené pri uplatnení náhrad fyzickou osobou podľa § 19/2/e)
 • je v kompetencii zamestnávateľa určiť podmienky pracovnej cesty

Poznámka:

DPH u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane z cestovných náhrad zamestnanca sa neuplatní z dôvodu, že ide o vyúčtovanie zamestnanca, ktorý platiteľom dane nie je, ani v pozícii zdaniteľnej osoby v súvislosti s pracovnou cestou nekoná. U FO s príjmami podľa § 6, ktorá je zároveň platiteľom dane, odpočítanie dane nie je vylúčené (za predpokladu splnenia ostatných podmienok).

 

dátum nakúpené litre jednotková cena

spolu za nákup PHL

03.03.

45

1,357

61,07

10.03.

51

1,359

69,31

15.03.

35

1,353

47,36

20.03.

46

1,338

61,55

25.03.

20

1,338

26,76

28.03.

49

1,339

65,61

Spolu

246

xxx

331,66

Vážený aritmetický priemer

1,348211

 

 

Dohoda o podmienkach použitia cestného motorového vozidla na pracovnej ceste
Zamestnávateľ: Zastúpený:
Zamestnanec:
sa dohodli:
1 na použití cestného motorového vozidla vo vlastníctve zamestnanca/inej osoby:*
EČV:
typ:
druh:
kategória:
platné zmluvné poistenie zodpovednosti v poisťovni:
platné havarijné poistenie v poisťovni:
2 na uplatnení základnej náhrady vo výške 0,183 € na každý km jazdy.*
3 na uplatnení náhrady za spotrebované pohonné látky prepočítanej podľa § 7 ods. 6 ZCN.*
4 na uplatnení náhrady za spotrebované pohonné látky prepočítanej podľa § 7 ods. 7 ZCN spôsobom podľa internej smernice.*
5 na predložení dokladu o kúpe pohonných látok určených pre použitý automobil v deň nástupu na pracovnú cestu na určenie ich ceny.*
6 na predložení kópie osvedčenia o evidencii vozidla použitého na pracovnú cestu k cestovnému príkazu.*
7 pracovná cesta nariadená na deň:
8 miesto výkonu práce na pracovnej ceste:
Zamestnávateľ: Zamestnanec:
* Dohodu potvrďte zakrúžkovaním bodu.

 

 

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení ďalších zákonov účinný od 1. 1. 2015

Predmet dane je motorové a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O:

 • evidované v SR
 • používané na podnikanie podľa § 2 ObchZ alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6/2 ZDP

Daňovník:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
  • je držiteľom MV
  • má v doklade ako držiteľa MV zapísanú svoju organizačnú zložku
  • používa vozidlo, ak držiteľ zomrel, PO bola zrušená alebo zanikla
  • používa vozidlo, ak držiteľ vozidla nepoužíva vozidlo na podnikanie (požičaný automobil)
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Do 30. 11. 2012 sa daň z MV platila iba pri pracovnej ceste vykonanej vozidlom, v dokladoch ktorého bol ako držiteľ zapísaný zamestnanec.

Daň z MV sa netýka auta na na skúšobné jazdy so zvláštnym EČV, špeciálneho vozidla. Oslobodené od dane z MV sú autá diplomatické, záchranná služba (zdravotná, banská, horská, letecká, požiarna), osobná doprava vo verejnom záujme, vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. Oslobodenie sa uplatňuje priamo v daňovom priznaní (daňovník podáva daňové priznanie aj kej je od dane oslobodený).

Základ dane vozidiel kategórie L, M, N výlučne s elektromororom – výkon motora v kW

Základ dane vozidiel kategórie M – zdvihový objem valcov v cm3

Základ dane úžitkových vozidiel a autobusu  – najväčšia celková prípustná hmotnosť a počet náprav (úžitkové vozidlo = M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4)

Sadzba dane je v prílohe č. 1 zákona. Sadzba dane za vozidlá L, M, N výlučne s elektromororom = 0.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom vozidlo prestalo spadať pod predmet dane (došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu MV z evidencie, k ukončeniu alebo k prerušeniu podnikania, k zániku daňovníka bez likvidácie, k zmene držiteľa MV, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom). Ak dôjde počas kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom MV, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 (evidencia vozidla v SR, používanie na podnikanie a inú samostatnú zárobkovú činnosť) a o vozidle nebolo účtované, nebolo v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním MV. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Sadzba dane:

 1. mínus 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
 2. mínus 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
 3. mínus 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
 4. platná sadzba počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
 5. plus 10% počas nasledujúcich ďalších 12 kalendárnych mesiacov
 6. plus 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Sadzba dane znížená o 50% pre hybrid, stlačený plyn CNG, skvapalnený plyn LNG, vodíkový pohon. Zníženie sadzby platí aj pri použití MV v kombinovanej doprave (najmenej 60x) – dokladovanie potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade. Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území SR dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Výnimka konkurz, likvidácia, skončenie podnikania, úmrtie.

Preddavok povinná platba počas zdaňovacieho obdobia hradená štvrťročne alebo mesačne v závislosti od vypočítanej predpokladanej dane. Preddavky sa neplatia, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur a rovnako v prvom zdaňovacom období. Na platenie preddavkov nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas ZO a podanie DDP.

 

Poskytnutie služobného automobilu zamestnancom na súkromný účel (metodický pokyn frsr):

 • 5 ods. 3 písm. a) – nepeňažným príjmom je suma vo výške 1 % mesačne (vstupuje do VZ pre ZP)
 • výpočet zo vstupnej ceny vozidla (daňová vstupná cena podľa § 25), u prenajatého vozidla obstarávacia cena u vlastníka; vrátane DPH
 • za každý začatý kalendárny mesiac poskytnutia auta, zdaňujeme jeden automobil, pri súbehu drahší
 • odporúčaná písomná forma (poskytnutie auta) – dôkaz pre správcu dane
 • zdaňuje sa aj v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov na spotrebované PHL do výšky 80 % preukázateľných nákupov bez vedenia knihy jázd – preukázanie súkromného použitia týmto nie je dotknuté, PHL na súkromné jazdy nie sú obsiahnuté v paušále
 • od 1. 1. 2014 zmena v zohľadnení amortizácie vozidla 12,5 % ročne, nepeňažný príjem vzniká 8 rokov od účtovného (chápania) zaradenia automobilu do užívania (do 31. 12. 2013 bez obmedzenia); amortizácia sa zohľadňuje k prvému dňu zdaňovacieho obdobia, nepeňažný príjem sa vypočíta zo zníženej vstupnej ceny aj na autá už poskytnuté pred novelou (§ 52za/1).

Príklad 1:

rok

OC auta
s DPH

12,5%
€c nadol

1%
€c nadol

1 2012

9 999,00

1 249,87

99,99

mesačne
2 2013

9 999,00

1 249,87

99,99

mesačne
3 2014

7 499,26

1 249,87

74,99

mesačne
4 2015

6 249,39

1 249,87

62,49

mesačne
5 2016

4 999,52

1 249,87

49,99

mesačne
6 2017

3 749,65

1 249,87

37,49

mesačne
7 2018

2 499,78

1 249,87

24,99

mesačne
8 2019

1 249,91

1 249,87

12,49

mesačne

 

Prechodné ustanovenie § 52za/1 upravuje uplatnenie postupu prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca za január 2014. Týka sa to nových ale aj starších automobilov (viď príklad 1)

DPH pri poskytnutí služobného automobilu zamestnancom na súkromné účely (informácia drsr pre platiteľov DPH).

 

Preradenie automobilu (podnikanie x súkromné využitie a naopak)

 • 24 ods. 5 – pri preradení z osobného užívania do podnikania pokračuje podnikateľ v odpisovaní automobilu ako v ďalších rokoch
 • vstupná cena pri preradení sa určí podľa § 25 ods. 1 písm. d)
  • do 31. 12. 2015 účtovné východisko = reprodukčná OC, daňové východisko = OC resp. závisí od spôsobu obstarania a za roky nevyužívania automobilu sa odpisy neuplatnia
  • od 1. 1. 2016 účtovné hľadisko = zrušenie reprodukčnej OC, uplatnenie reálnej hodnoty; daňové východisko = OC resp. závisí od spôsobu obstarania a za roky nevyužívania automobilu sa odpisy neuplatnia
 • 24 ods. 4 – pri odpisovaní automobilu sčasti používaného na podnikanie, sa do výdavkov zahrnie pomerná časť odpisov
 • 24 ods. 8 – pri odpisovaní majetku sa do výdavkov zahrnie ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t).
 • po vyradení automobilu z podnikania:
  • bolo možné uplatňovať na auto základnú náhradu do 31. 12. 2014
  • nie je možné uplatňovať na auto základnú náhradu od 1. 1. 2015
  • pri predaji ide o tzv. “ostatný” príjem podľa § 8 ZDP

 

Čo je to zaradenie do obchodného majetku?

 • deň zaradenia automobilu do obchodného majetku (podnikania) = deň jeho zavedenia do účtovníctva alebo evidencie podľa § 6 ods. 11
 • automobil v obchodnom majetku môže mať:
  • právnická osoba
  • fyzická osoba s akýmkoľvek druhom príjmu t. j. podľa § 6/1-4 ZDP
 • účtovné sústavy sú rovnocenné, v podvojnom účtovníctve hlavná kniha, v jednoduchom účtovníctve pomocná kniha dlhodobého majetku
 • zavedenie do evidencie hmotného majetku u fyzickej osoby je s odvolávkou na § 2/m ZDP
 • deň vyradenia automobilu z obchodného majetku upravuje § 9/5 ZDP = deň v ktorom daňovník poslednýkrát o automobile účtoval, alebo ho uviedol v evidencii podľa § 6/11 ZDP
 • nevyžaduje sa zápis v evidenčných dokladoch MV
 • odpis pri preradení automobilu zo súkromného majetku do podnikania kopíruje algoritmus výpočtu ročných odpisov, vrátane pomerného uplatnenia v závislosti od počtu mesiacov v prvom roku

Príklad 2 a 3:

Odpisový plán automobilu pri preradení z osobného užívania do podnikania
Rok

Účtovný odpis (ÚO)

Daňový odpis (DO)

účtovná

ZC

daňová

ZC

Rozdiel ÚOxDO

(mes.)

v eur

sadzba

v eur

2014

7

0,00

1/4

1 641,00

0,00

11 252,00

0,00

2015

12

0,00

1/4

2 813,00

0,00

8 439,00

0,00

2016

12

0,00

1/4

2 813,00

0,00

5 626,00

0,00

2017

12

0,00

1/4

2 813,00

0,00

2 813,00

0,00

2018

5

0,00

1/4

1 172,00

0,00

1 641,00

0,00

Spolu:

48

0,00

 kontrola

11 252,00

0,00

OC

2014

11 252,00

Škoda Fabia, kúpa júl 2014. Zaradenie máj 2015. Odpis 2014 je uvedený ilustratívne (neuplatní sa).
Odpisový plán automobilu pri preradení z osobného užívania do podnikania
Rok

Účtovný odpis (ÚO)

Daňový odpis (DO)

účtovná

ZC

daňová

ZC

Rozdiel ÚOxDO

(mes.)

v eur

sadzba

v eur

2013

7

0,00

1/4

0,00

0,00

11 252,00

0,00

2014

12

0,00

1/4

0,00

0,00

11 252,00

0,00

2015

12

0,00

1/4

0,00

0,00

11 252,00

0,00

2016

12

0,00

1/4

2 813,00

0,00

8 439,00

0,00

2017

5

0,00

1/4

1 172,00

0,00

7 267,00

0,00

Spolu:

48

0,00

 spolu DO

3 985,00

0,00

OC 2016

11 252,00

Škoda Fabia, kúpa júl 2013. Zaradenie september 2016.

Pri predaji auta v rámci ostatných príjmov podľa § 8 sa do výdavkov môže uplatniť zostatková cena.

Príklad 4:

Škoda Fabia z príkladu 3 predaná v roku 2017 po vyradení automobilu z obchodného majetku v mesiaci január.

Riešenie 4:

§ 4/5 ZDP Príjem z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a ktoré daňovník využíval len sčasti na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ich daňovník prenajímal len sčasti, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c), sa zahrnie do základu dane len v tom pomere, v akom daňovník tento majetok využíval na uvedené činnosti.

2813/11252=0,25 x príjem z predaja (vypočítame pomer, v akom bol majetok používaný na podnikanie a v rovnakom pomere zahrnieme do základu dane príjem).

Zásady týkajúce sa preraďovania automobilu zo súkromného majetku do podnikania:

 • rovnaký postup uplatní:
  • fyzická osoba § 24/5 preradenie z osobného užívania do podnikania
  • právnická osoba § 24/5 nezriadená za účelom podnikania pri zahájení používania automobilu na zdaňovanú činnosť (inak pomerné krátenie odpisov v závislosti od pomeru v akom sa používa na zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť § 24/4 )
 • rovnomerný a zrýchlený odpis boli rovnocenné do konca roka 2014 s tým, že uplatnenie zrýchleného odpisu bolo v tomto prípade pre daňovníka nevýhodné
 • zmena v uplatnení zrýchleného odpisu od 1. 1. 2015, pre OS 1 nie je možné použiť
 • na daňové účely platí spravidla ocenenie pôvodnou OC (alebo v závislosti od spôsobu obstarania auta darom – reálna hodnota, výhrou – cena oznámená usporiadateľom súťaže, dedičstvom –  suma uvedená v osvedčení o dedičstve)
 • účtovné hľadisko = ROC do 31.12.2015
 • účtovné hľadisko = reálna hodnota od 1. 1. 2016 § 27/1/d/2) (trhová cena, znalecký posudok)
 • zaradenie do používania v piatom roku je bez nároku na daňový odpis; často sa však využíva možnosť uplatnenia výdavkov súvisiacich s jeho prevádzkou, poistné, daň z MV; vzniká povinnosť sledovania časového testu v prípade predaja podľa § 9/1/c) ZDP
 • vyradenie automobilu z obchodného majetku nie je bezprostredne spojené so vznikom zdaniteľného príjmu (ten vzniká následne pri jeho predaji do piatich rokov)

 

 • DPH § 54 úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku je bezprostredne spojená s vyradením automobilu z obchodného majetku:
  • platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol automobil zmení účel jeho použitia,
  • investičný majetok = hnuteľná vec ktorej OC bez dane je 3 319,39 eura a viac a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok
  • zmena účelu použitia = pri automobile odpočítal daň a prestal ho používať na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane (z koeficientu 1 na koeficient 0)
  • obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia hnuteľného majetku je päť kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom bol nadobudnutý
  • úprava sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (hospodárskeho roka), v ktorom sa menil účel použitia majetku
  • vzorec podľa prílohy č. 1
  • na účely výpočtu úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku sa daň, ktorú platiteľ nemôže odpočítať, považuje za odpočítanie dane vo výške 0

 

DV   x   (A   –   B)

DD   =   –––––––   x   R

5   alebo   20

 

DPH z OC   x   (uplatnený odpočet   –   nový odpočet)

úprava   =   ––––––––––––––––––––––––––––  x   počet rokov

5   alebo   20

DD – výsledok    úpravy    odpočítanej    dane (+), (-)

DV – daň    vzťahujúca    sa    na   obstarávaciu    cenu   investičného majetku   alebo   vlastné   náklady   investičného   majetku,

A – koeficient na začiatku (1 – plný odpočet, 0 – bez odpočítania)

B – koeficient po skončení kalendárneho/hospodárskeho    roka,   v   ktorom   platiteľ   zmenil   účel   použitia

R – počet   kalendárnych   rokov,    ktoré   zostávajú   do    skončenia obdobia   na    úpravu   odpočítania   dane    vrátane   roka,   v    ktorom   došlo k   zmene   účelu

 

Príklad 5:

Obstarávacia cena auta 21 000 bez DPH, 4 200 DPH, spolu 25 200 eur. Daň odpočítaná v roku 2014.

Preradenie do osobného užívania v marci 2016. Úprava odpočítanej dane v decembri 2016 (kalendárny rok).

Výpočet: [4 200 x (1 – 0)] : 5 x 3 = 2 520 eur

 1. rok 2014
 2. rok 2015
 3. rok 2016
 4. rok 2017
 5. rok 2018

Úprava odpočítanej dane sa premietne v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2016.

 

Príklad 6:

Preradenie do osobného užívania v júni 2018. Úprava odpočítanej dane v decembri 2018 (kalendárny rok).

Výpočet: [4 200 x (1 – 0)] : 5 x 1 = 840 eur

 

Vybrané ustanovenia ZDP v súvislosti s automobilom:

 • ustanovenie § 4/5 hovorí o zahrnutí príjmu fyzickej osoby z hnuteľných a nehnuteľných vecí, zahrnutých do obchodného majetku a využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť vrátane prenájmu do základu dane len sčasti v pomere, v akom daňovník majetok využíval na uvedené činnosti; napr. predaj automobilu súbežne využívaného na služobné aj súkromné účely, ktorý nie je od dane oslobodený podľa § 9/1/c). Do základu dane vstupuje príjem z predaja v takom pomere, v akom bol využívaný na výkon činnosti
 • ustanovenie § 6/16 upravuje majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve súvisiaci so zdaniteľnými príjmami oboch manželov. V prípade využívania spoločného automobilu oboma manželmi zahrnie tento do obchodného majetku jeden z manželov a príjem a výdavky si rozdelia v pomere, v akom ho využívajú/využívali pri svojej činnosti
 • ustanovenie § 8/1/c) zatrieďuje príjmy z predaja hnuteľných vecí vrátane automobilu do ostatných príjmov; týka sa to automobilu vyradeného z obchodného majetku, ktorý nie je vzhľadom na časový test od dane oslobodený podľa § 9/1/c); zatriedenie príjmu je významné z pohľadu povinností týkajúcich sa SP a ZP
 • ustanovenie § 8/2 sa týka čiastkového základu dane ostatných príjmov  – príjmy mínus preukázateľne vynaložené výdavky:
  • 8/5/c) je výdavkom daňová zostatková automobilu, ktorý bol v obchodnom majetku
  • 8/5/a) kúpna cena preukázateľne zaplatená, výdavky na technické zhodnotenie
  • výdavky na opravu a údržbu, výdavky súvisiace s predajom napr. sprostredkovateľská provízia autobazáru
  • max do výšky zdaniteľného príjmu; hodnota vlastnej práce nie je výdavkom § 8/6
 • ustanovenie § 9/1/c) sa týka oslobodenia príjmu – platí časový test piatich rokov od vyradenia. Podľa odseku 5 je dňom vyradenia majetku deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6/11. Rozhodujúcimi sú kroky realizované v účtovníctve a evidencii (registrácia auta na IČO alebo dátum narodenia nie je relevantná)

 

Príklad 7:

Podnikateľ automobil zahrnutý do obchodného majetku príležitostne využíval aj súkromne. Viedol si evidenciu a zistil:

10 %-né súkromné využitie v 1. roku, daňový odpis ¼ vstupnej ceny mínus 10 %

15 %-né súkromné využitie v 2. roku, daňový odpis ¼ vstupnej ceny mínus 15 %

20 %-né súkromné využitie v 3. roku, daňový odpis ¼ vstupnej ceny mínus 20 %

10 %-né súkromné využitie v 4. roku, daňový odpis ¼ vstupnej ceny mínus 10 %

Podnikateľ krátil daňové výdavky týkajúce sa automobilu v pomere, v akom sa viazali na jeho súkromné využitie. Predaj na začiatku 5. roku. Zostatková cena automobilu je nula, predajná cena automobilu je 5 000 €. Ide o neplatiteľa DPH. Aký bude postup pri zdanení príjmu z predaja auta?

Odpoveď 7:

Zo zadania vyplýva, že podnikateľ počas doby používania automobilu z dôvodu súkromného využitia deklaroval 13,75 %-né súkromné využitie, ktoré vypočítame nasledovne:

 

rok súkromne obstarávacia cena uplatnený rovnomerný DO § 27 krátenie odpisu
1. 10% 14 937,26 € 3 735,00 € 373,43 €
2. 15% 14 937,26 € 3 735,00 € 560,15 €
3. 20% 14 937,26 € 3 735,00 € 746,86 €
4. 10% 14 937,26 € 3 732,26 € 373,43 €
14 937,26 € 2 053,87 €
Podiel: 13,7500%

Pri predaji automobilu bude zdaniteľným príjmom podnikateľa 4 312,50 € (5 000 – 13,75% t. j. 5 000 – 687,50 = 4 312,50). Presný algoritmus výpočtu pomeru zákon neupravuje.

Príklad 8:

Manželia si kúpili automobil pred zahájením podnikateľskej činnosti a po čase ho začali používať výlučne na podnikanie. Zaradili ho do obchodného majetku a využívali v pomere 30 % manželka, 70 % manžel. Uplatňovali zrýchlené odpisy 2013, 2014. Ako budú postupovať pri predaji automobilu v 4. roku jeho využívania 2016 v prípade predajnej ceny 5 650 €?

Odpoveď 8:

Uplatnenie daňových výdavkov a zdaniteľných príjmov by bolo nasledujúce:

 

rok vstupná cena daňový výdavok – odpis 30 % manželka daňový výdavok – odpis 70 % manžel uplatnený DO   spolu
1. 18 057,49 € 1 354,50 € 3 160,50 € 4 515,00 €
2. 18 057,49 € 2 031,60 € 4 740,40 € 6 772,00 €
3. 18 057,49 € 1 354,50 € 3 160,50 € 4 515,00 €
výdavok spolu 4 740,60 € 11 061,40 € 15 802,00 €
príjem v 4. roku: 1 695,00 € 3 955,00 € 5 650,00 €

Do daňových výdavkov môžu obaja manželia zahrnúť aj DZC automobilu vo výške 2 255,49 €     (18 057,49 – 15 802 = 2 255,49) z toho 70 % uplatní manžel (1 578,84 €) a 30 % manželka (676,65 €).

Príklad 9:

Rodinná pekáreň vedená na živnosť fyzickej osoby obstarala v roku 1 dodávkový automobil  kategórie N1 na rozvoz pečiva. Daňovo ho odpisovala rovnomerne v roku 1, 2, 3 a 4. Z dôvodu finančných problémov bola nútená činnosť v piatom roku ukončiť a živnosť zrušiť. Automobil bol vyradený z podnikania pri ukončení činnosti a v šiestom roku predaný za 6 800 €. Akým spôsobom bude fyzická osoba postupovať pri zdanení príjmu z predaja automobilu?

Odpoveď 9:

 • podľa ustanovenia § 8/1/c) ZDP ide o ostatný príjem
 • nie je možné uplatniť oslobodenie podľa § 9/1/c) – od vyradenia neuplynulo 5 rokov (časový test)
 • výdavok sa určí podľa § 8/5/c) a bude ním daňová zostatková cena podľa § 25/3 (nula); podľa § 26/1 je dodávkový automobil v klasifikácii 29.10.4 – motorové vozidlá na prepravu nákladu a odpisuje sa v prvej odpisovej skupine 4 roky
 • do čiastkového základu dane podľa § 8 vstúpi inkasovaný príjem z predaja vo výške 6 800 € neznížený o výdavky

Príklad 10:

Skorší predaj. Predpokladajme obstaranie auta v roku 1, vyradenie z obchodného majetku v roku 2 a jeho predaj v roku 3, pričom:

 1. vstupná cena auta je 17 000 €
 2. ročný daňový odpis v 1. roku bol 4 250 €
 3. daňová zostatková cena v roku 2 aj v roku 3 je 17 000 mínus 4 250 = 12 750 €
 4. predajná cena auta 7 500 €

V prípade, že situácia pri predaji bude taká, že zostatková cena podľa § 25/3 (vstupná cena mínus uplatnené daňové odpisy) je vyššia ako dohodnutá predajná cena auta, na stratu z predaja sa podľa § 8/2 neprihliada a fyzická osoba môže v daňových výdavkoch uplatniť čiastku do výšky dosiahnutých príjmov. Čiastkový základ dane bude nula. Daňové výdavky premietnuté v daňovom priznaní budú rovnaké ako výška zdaniteľného príjmu t.j. 7 500 €.

 

Limity platné od 1. 1. 2015

17/34 ZDP Obmedzujú sa daňové odpisy z osobných automobilov (kód KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Vykázaný základ dane sa testuje voči úhrnu uplatnených daňových odpisov z týchto áut. Ak je základ dane nižší ako úhrn daňových odpisov, zvýši sa o rozdiel odpisov z obstarávacej ceny a limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Ak je základ dane vyšší, úprava sa nevykoná. Úprava sa netýka lacnejších automobilov.

Príklad 11:

Aplikácia § 17/34
Rok ZD Odpis z OC                     (60 000/4) Odpis z limitovanej VC (48 000/4) Úprava § 17/34 ak ZD < 12 000
2015 11 000 6 250
(5 mesiacov)
5 000
(5 mesiacov)
1 250
2016 13 000 15 000 12 000 neupravujeme
2017 10 000 15 000 12 000 3 000
2018 14 000 15 000 12 000 neupravujeme
2019 9 000 8 750
(7 mesiacov)
7 000
(7 mesiacov)
1 750
6 000
 • týka sa fyzickej osoby aj právnickej osoby
 • úprava základu dane podľa § 17/34 u FO sa vykonáva cez položky upravujúce ZD riadok 41, 63 daňového priznania FO „B“
 • úprava základu dane podľa § 17/34 u PO sa vykonáva na riadku 302 daňového priznania PO
 • úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci (operatívny prenájom) + § 19/3/a (odpisy do výšky príjmov z nájomného)
 • ak je jedno auto testujeme na ZD 12 000 eur, ak sú dve autá na ZD 24 000 eur, ak sú tri autá na ZD 36 000 eur atď.

 

17/35 ZDP Obmedzuje sa nájomné z operatívneho prenájmu z osobných automobilov (kód KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Pri tomto obmedzení sa testuje vykázaný základ dane voči násobku počtu áut a limitovaného nájomného vo výške 14 400 eur za jedno auto (napr. 3 x 14 400). Ak je základ dane nižší ako úhrn limitovaného nájomného, zvýši sa o rozdiel medzi skutočným a limitovaným nájomným. Ak je základ dane vyšší ako úhrn uplatneného nájomného z týchto áut, úprava základu dane sa nevykoná. Ak je nájomná zmluva uzatvorená v priebehu roka, limitované nájomné sa kráti pomerne počtu mesiacov trvania nájomného vzťahu.

Príklad 12 a 13:

Aplikácia § 17/35
Rok ZD Uplatnené nájomné Limitované nájomné Ak ZD < 14 400
2015 3 500 18 600 14 400 4 200
2016 15 000 18 600 14 400 neupravujem
2017 9 000 18 600 14 400 4 200
2018 14 000 18 600 14 400 4 200
12 600
Rok ZD Uplatnené nájomné Limitované nájomné Ak ZD < 14 400
2015 8 000 7 750
(5 mesiacov)
6 000
(5 mesiacov)
neupravujem
2016 15 000 18 600 14 400 neupravujem
2017 9 000 18 600 14 400 4 200
2018 14 000 18 600 14 400 4 200
2019 10 000 10 850
(7 mesiacov)
8 400
(7 mesiacov)
neupravujem
10 850
 • týka sa fyzickej osoby aj právnickej osoby
 • úprava základu dane podľa § 17/35 u FO sa vykonáva cez položky upravujúce ZD riadok 41, 63 daňového priznania „B“
 • úprava základu dane podľa § 17/35 u PO sa vykonáva na riadku 302 daňového priznania
 • ak je jedno auto s obstarávacou cenou 48 000 eur a viac testujeme na ZD 14 400 eur, ak sú dve autá na ZD 28 800 eur, ak sú tri autá na ZD 43 200 eur atď.
 • v prípade lacnejších automobilov sa testovanie nevykoná

 

19/3/a ZDP Pri operatívnom prenájme hmotného majetku môže prenajímateľ uplatniť do daňových nákladov odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov z prenájmu konkrétneho majetku posudzovaného samostatne prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Príklad 14:

Aplikácia § 19/3/a
Rok DO z OC 60 000 Príjem z prenájmu Uplatnený DO Neuplatnený DO
2015 15 000 13 200 13 200 1 800
2016 15 000 13 200 13 200 1 800
2017 15 000 13 200 13 200 1 800
2018 15 000 13 200 13 200 1 800
2019 0 13 200 7 200 –          7 200
0
 • týka sa fyzickej osoby aj právnickej osoby
 • neuplatnené nájomné počas doby odpisovania automobilu vo vlastníctve prenajímateľa z dôvodu nižšieho nájomného je možné uplatniť po uplynutí doby odpisovania (opäť do výšky príjmov z prenájmu)
 • neuplatnený odpis 7 200 možno uplatniť v roku 2019 (príklad 14)

Uplatňovanie výdavkov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (možné použiť ako východisko): https://podpora.financnasprava.sk/219393-Odpisovanie-majetku-poskytnut%C3%A9ho-na-pren%C3%A1jom-od-112015

Príklad č. 15:

Daňovník FO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva alebo s daňovou evidenciou odpisuje automobil v 1. OS. Vstupná cena 15 000 eur. Ročný odpis 3 750 eur. Dohodnuté ročné nájomné 4 000 eur. Nájomca v roku 2016 nájomné nezaplatí a v roku 2017 zaplatí nájomné za dva roky vo výške 8 000 eur za rok 2016 aj 2017. Aký odpis uplatní prenajímateľ v roku 2016?

Riešenie 15:

Ak nájomca uhradí nájomné za rok 2016 v roku 2017, v zdaňovacom období roku 2016 postupuje prenajímateľ takto:

 • ak podal daňové priznanie a nájomné neprijal do tohto termínu, odpisy v daňových výdavkoch neuplatní,
 • odpisy v daňových výdavkoch uplatní po prijatí úhrady a to formou opravného alebo dodatočného daňového priznania za rok 2016 (v závislosti od toho, kedy nájomné za rok zinkasuje),
 • netýka sa to právnickej osoby resp. subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, kde sa výnos zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom 311/602 bez ohľadu na jeho inkaso.

 

19/3/b Pri predaji osobného automobilu KP 29.10.2 je daňovým nákladom daňová zostatková cena len do výšky výnosov z predaja konkrétneho majetku posudzovaného samostatne (§ 19/3/b/1). Prihliada sa pritom na DZC. Daňovou zostatkovou cenou je rozdiel medzi vstupnou cenou majetku a celkovou výškou daňových odpisov; pri limitovaných odpisoch sa na účely výpočtu zostatkovej ceny použijú nelimitované ročné odpisy (§ 25/3).

 Príklad č. 17:

Aplikácia § 25/3 pri uplatnení postupu podľa § 17/34
Rok ZD DO Limitovaný DO Úprava § 17/34 ak ZD < 12 000
2015 3 500 15 000 12 000 3 000
2016 13 000 15 000 12 000 0
2017 10 000 0 0 0
3 000
 • automobil prevyšujúci limitovanú vstupnú cenu (úprava základu dane podľa § 17/34)
 • predaj auta v roku 2017
 • zostatková cena = 60 000 – 30 000 = 30 000 (NIE 60 000 – 27 000 = 33 000)
 • ak je dohodnutá kúpna cena > 30 000 potom ZC = daňový výdavok
 • ak je dohodnutá kúpna cena < 30 000 potom je daňovým výdavkom ZC do výšky príjmov z predaja

 

Príklad č. 18:

Aplikácia § 19/2/t

Rok ZD Skutočne uplatnený DO z OC  § 19/2/t
(66 000/4)x80%
Odpis z limitovanej VC (48 000/4) Úprava § 17/34 ak ZD < 12 000
2015 3 500 13 200 12 000 upravujeme
(13200 – 12000)
2016 13 000 13 200 12 000 neupravujeme
2017 10 000 13 200 12 000 upravujeme
(13200 – 12000)
2018 14 000 13 200 12 000 neupravujeme

 

 

Autor článku

 • Ing. Jana Ácsová
 • Bc. Ing. Jana Acsová
  Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Pridaj komentár