Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní 2002

Znenie účinné: od 01.04.2002 do 01.04.2002 Neplatné znenie pre dnes
Porovnanie zmien počas roka:
111/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 01.04.2002
111
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. januára 2002,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (ďalej len „zákon") nariaďuje:
§1
(1)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe, ktorý tvorí prílohu č. 1, a
b)
katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe, ktorý tvorí prílohu č. 2.
(2)
Na účely automatizovaného spracovania sa jednotlivé pracovné činnosti označujú číselným kódom podľa štruktúry číslovania pracovných činností. Štruktúra číslovania pracovných činností
a)
pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce vo verejnej službe je uvedená v prílohe č. 1,
b)
pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe je uvedená v prílohe č. 2.
(3)
Pracovné činnosti s prevahou duševnej práce vo verejnej službe sa označujú osemmiestnym číselným kódom, ktorý v prvom dvojčísle vyjadruje rezort, prípadne odvetvie alebo skupinu odvetví, v druhom dvojčísle platovú triedu, v piatom čísle kvalifikačný predpoklad vzdelania, v šiestom čísle orientačnú dĺžku odbornej praxe a v poslednom dvojčísle poradové číslo jednotlivých pracovných činností.
(4)
Pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe sa označujú deväťmiestnym číselným kódom, ktorý v prvom dvojčísle vyjadruje rezort, prípadne odvetvie alebo skupinu odvetví, v druhom dvojčísle platovú triedu, v piatom čísle kvalifikačný predpoklad vzdelania, v dvojčísle na šiestom a siedmom mieste okruh pracovných činností a v poslednom dvojčísle poradové číslo jednotlivých pracovných činností.
(5)
V prípade postupu podľa § 16 ods. 5 zákona sa ako poradové číslo pracovnej činnosti použije číslo 99.
§2
(1)
Žiadosť o doplnenie katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe alebo katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe ustanoveného podľa § 1 alebo rezortného katalógu pracovných činností ustanoveného podľa § 46 ods. 4 zákona predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a)
zamestnávateľ podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
zriaďovateľ zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú verejnú službu, okrem zamestnávateľa podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) zákona a zriaďovateľ zamestnávateľa podľa § 1 ods. 1 písm. j) zákona,
c)
zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú verejnú službu podľa § 1 ods. 1 písm. d) až i) zákona, a zamestnávateľ podľa § 1 ods. 1 písm. j) zákona, ktorý nemá zriaďovateľa.
(2)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je analytický list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3.
§3
Žiadateľ vyplní analytický list podľa predtlače, pričom opíše navrhovanú činnosť podľa
a)
odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitné kvalifikačné predpoklady, odborná prax,
b)
zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky vlastnej činnosti a zložitosť pracovných vzťahov,
c)
zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody, a
d)
záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.
§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 111/2002 Z. z.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE VO VEREJNEJ SLUŽBE
Prehľad
01. Spoločné pracovné činnosti ....................................................... 1157
02. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci .............................................. 1162
03. Doprava, pošta a telekomunikácie .................................................. 1163
04. Financie ...................................................................... 1168
05. Geodézia, kartografia a kataster .................................................... 1169
06. Hospodárstvo .................................................................. 1172
07. Informatika .................................................................... 1173
08. Justícia ...................................................................... 1175
09. Kontrola ...................................................................... 1176
10. Kultúra ...................................................................... 1176
11. Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo ............................................. 1185
12. Obrana ...................................................................... 1187
13. Pôdohospodárstvo ............................................................... 1191
14. Práca a sociálne veci ............................................................ 1195
15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) ............................................. 1198
16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie ................................. 1202
17. Školstvo a telovýchova .......................................................... 1208
18. Veda, technika, výskum, vývoj ..................................................... 1216
19. Vnútro - Archívnictvo ............................................................ 1219
20. Vnútro - Všeobecná správa ....................................................... 1220
21. Zdravotníctvo .................................................................. 1222
22. Životné prostredie ............................................................... 1231
&nbsp Štruktúra číslovania pracovných činností ............................................ 1235

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
03.2.1. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.
03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
04 Zabezpečovanie činnosti podateľne, registratúry organizačného útvaru alebo registratúrneho strediska.
05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
06 Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.
07 Manipulácia so správnymi poplatkami spojená s hmotnou zodpovednosťou.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
04.4.1. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.
02 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti).
03 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
04 Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.
05 Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne, správy registratúry organizačného útvaru alebo registratúrneho strediska zamestnávateľa.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca na druhom stupni riadenia, kontrola plnenia úloh.
02 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
03 Čiastková práca na úseku ekonomiky práce.
04 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
05 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv).
06 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
02 Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).
03 Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.
04 Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti).
05 Príprava a asistencia pri psychodiagnostických vyšetreniach uchádzačov o zamestnanie.
06 Zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
07 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov.
08 Samostatné organizovanie a zabezpečovanie činnosti prekladateľskej agentúry.
09 Rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni zamestnávateľa.
10 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku oslobodzovania občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu službu na úrovni zamestnávateľa.
11 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva.
12 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov a vyhotovovanie protokolu.
13 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
14 Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.
15 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
16 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržbe verejnej zelene).
17 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii predstaviteľa štátnej moci (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov).
02 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (napr. posudzovanie nároku na dovolenku, práca nadčas, podklady pre mzdovú učtáreň).
03 Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).
04 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
05 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.
06 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. prezi-dent-hlava štátu, predseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník Organizácie Spojených národov) vo vybraných účelových zariadeniach.
07 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
08 Spracúvanie návrhov opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie na úrovni zamestnávateľa.
09 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku personálneho naplnenia funkcií týkajúcej sa brannej pohotovosti štátu, hospodárskej mobilizácie alebo inej krízovej situácie.
10 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností zamestnancom po získaní osvedčenia.1)
11 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
12 Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby.
13 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. vo výrobe, v opravárstve, v službách).
14 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
03 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
04 Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.3)
05 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.1)
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosti o zamestnancov.
03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania dospelých.
04 Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.
05 Metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa.
06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy).
02 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa.
03 Písomné preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
04 Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.
05 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).
06 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07 Metodické usmerňovanie a kontrola registratúrnych stredísk pre priamo riadených zamestnávateľov.
08 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.3)
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov).
02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
03 Vstupné a doplnkové psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o zamestnanie.
04 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.
05 Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán alebo na rozhodovanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.
06 Lektorská a školiaca činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí na účel vydania osvedčenia.
07 Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.
09 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti.
10 Zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu.
11 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu.
12 Samostatné zabezpečovanie opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.
13 Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb.
14 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
15 Obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa zákona o koncesnom obstarávaní.
16 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení na celoštátnej úrovni.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
03 Tvorba koncepcií a projektov vzdelávania (napr. pre zamestnancov štátnej služby alebo pre zamestnancov verejnej služby v rámci rezortu).
04 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
05 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
06 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov.
07 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav.
08 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technickoprevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom.
09 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu.
10 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.
11 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.3)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a vedecko-technický rozvoj.
03 Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch.
04 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblasti správy štátneho fondu.
05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti duchovenských služieb a koordinovanie účasti cirkví a náboženských spoločností na duchovenskej starostlivosti vrátane vykonávania duchovenských činností.
06 Vypracúvanie priorít rozvojových programov verejných investícií v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.
07 Koncepčná a metodická činnosť v investičnej výstavbe v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.
08 Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.3)
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie).
02 Tvorba medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov, vypracúvanie právnych expertíz a právnych riešení na celoštátnej úrovni alebo s väzbou na zahraničie.
02. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti,5) alebo v oblasti hygieny práce na úrovni zamestnávateľa.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti5) u zamestnávateľa.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Inšpekčná činnosť vo vymedzenej oblasti technických zariadení.
02 Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti.5)
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Inšpekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Inšpekčná činnosť v celej skupine technických zariadení alebo na súboroch technických zariadení vrátane vedenia inšpekčnej skupiny vo vymedzenej oblasti technických zariadení.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie inšpekčnej činnosti na technických zariadeniach.
03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich na palube lietadla vrátane poskytovania služieb cestujúcim, zabezpečovanie dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov na palube lietadla vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
02 Odborné služby prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.
03 Zabezpečovanie a organizovanie objektívnej kontroly leteckých akcií a ich vyhodnocovanie.
04 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v určenom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania údajov ako súčasti geografického informačného systému.
05 Spracúvanie údajov pre potreby dopravnoinžinierskej analýzy a modelovania vrátane zhromažďovania a prípravy údajovej základne.
06 Spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatná odborná práca na úseku prevádzky a služieb pri vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku (napr. zabezpečovanie technologických postupov a inštrukcií obchodno-prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru).
02 Organizovanie ekologicko-ornitologického prieskumu letiska.
03 Zabezpečovanie služieb operatívneho charakteru pri riadení prevádzky letiska poskytovaných leteckým dopravcom.
04 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov z cenových kalkulácií cestného hospodárstva.
05 Meračská práca pri vytyčovaní stavebných objektov a pri kontrolných meraniach dodržiavania priestorovej polohy objektov v procese prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb.
06 Zabezpečovanie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.
07 Zabezpečovanie podkladov na majetkovoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby.
08 Príprava analytických podkladov pre hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Organizovanie leteckej agendy, spracúvanie prevádzkových a výcvikových programov pre palubných sprievodcov, organizovanie výcvikových programov, stanovovanie a skúšanie palubných sprievodcov podľa platných výcvikových noriem vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
02 Organizovanie činností kolektívu palubných sprievodcov, spracúvanie predletových informácií, poskytovanie informácií palubným sprievodcom vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
03 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení na letisku zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov leteckej techniky vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
05 Koordinovanie činností prevádzkových služieb na letisku.
06 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode strediska.
07 Zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkovoprávnej) na investičnú činnosť v etape prípravy stavieb pozemných komunikácií.
08 Samostatná odborná práca pri spracúvaní majetkovoprávnej dokumentácie stavieb pozemných komunikácií.
09 Organizovanie činností pri zabezpečovaní údržby vymedzeného úseku pozemných komunikácií vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
10 Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.
11 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných prác ochrany letiska zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zabezpečovanie leteckej prevádzky na letisku v stanovenom rozsahu.
02 Komplexné zabezpečovanie odborných prác pri obchodnom vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.
03 Zabezpečovanie dispečerských prác medzi dodávateľom a odberateľom služieb a tovaru v rámci poskytovania handlingových služieb leteckým dopravcom.
04 Koordinovanie a zabezpečovanie skladovania leteckých pohonných látok.
05 Koordinovanie a zabezpečovanie práce pri plnení lietadiel leteckými pohonnými látkami.
06 Zabezpečovanie odbornej práce v oblasti marketingu a propagácie letísk.
07 Organizovanie a koordinovanie činností pri zabezpečovaní technickej obsluhy lietadiel.
08 Samostatná odborná práca v oblasti kontroly a cenotvorby v procese prípravy a realizácie stavieb pre potreby stavieb cestného hospodárstva.
09 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska.
10 Operatívne riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska v určenej časti (napr. časť diaľnice, tunel).
11 Tvorba dlhodobých plánov vo vymedzenej oblasti (napr. životné prostredie, zimná údržba) prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
12 Samostatná odborná práca v oblasti majetkovej správy pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov v určenom úseku.
13 Analytická činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.
14 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti zaradenia, zmeny zatriedenia, prečíslovania a vyradenia pozemných komunikácií z cestnej siete na celoštátnej úrovni.
15 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti posudzovania pozemných komunikácií z hľadiska územnoplánovacej a projektovej dokumentácie v rozsahu okresnej pôsobnosti.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v celom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania dát.
02 Organizovanie a zabezpečovanie odborných prác letiskovej ochrany letiska v Bratislave zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)
03 Organizovanie činností pozemnej leteckej prevádzky na letisku.
04 Koordinovanie a organizovanie úloh majetkovej správy a údržby diaľnic v obvode strediska vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb.
02 Navrhovanie spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie služieb leteckej dopravy.
03 Spracúvanie technologických postupov v oblasti energetického dispečingu technickej prevádzky letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v danej oblasti (napr. kraj, diaľničný úsek).
05 Operačné riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.
06 Spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia dopravnej stavby a majetkovoprávnej dokumentácie v digitálnej forme.
07 Navrhovanie postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov pre potreby cestného hospodárstva.
08 Preberanie a správa majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na určenom úseku pozemnej komunikácie.
09 Tvorba dlhodobých plánov činností prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Samostatná údržba, oprava, kontrola a skúška lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
02 Tvorba metodiky zabezpečovania ochrany letísk zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)
03 Koordinovanie a metodické usmerňovanie dispečerského riadenia na letisku.
04 Navigačná príprava letu.
05 Organizovanie plemenitby a chovu sokolovitých dravcov vrátane ich výcviku na účely ochrany letiska.
06 Investičná činnosť v etape predinvestičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.
07 Investičná činnosť v etape investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.
08 Investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.
09 Technický dozor na objektoch pozemných komunikácií.
10 Spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.
11 Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.
12 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
13 Vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja.
14 Vypracúvanie návrhov optimalizácie cestnej dopravy z hľadiska dopravného inžinierstva.
15 Koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovania vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni.
16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.
17 Vypracúvanie individuálnych postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov s účasťou zahraničných finančných inštitúcií a fondov pre potreby cestného hospodárstva.
18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.
19 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
20 Koordinovanie a komplexné usmerňovanie činností letiskovej prevádzky.
21 Analýza vzniku nehôd a tvorba opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy v rámci regiónu.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie vykonávania údržby lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
02 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
03 Geodetická a kartografická práca v procese projektovej prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb a vyvolaných investícií vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
04 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
05 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape investičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
06 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu realizácie väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
07 Technický dozor na stavbách pozemných komunikácií.
08 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnania.
09 Tvorba celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva a cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému, systémové práce v centrálnych bázach dát celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva.
10 Koordinovanie a usmerňovanie činností v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.
11 Koncepčná činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.
12 Analytická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.
13 Koordinačná činnosť v oblasti spracúvania návrhov rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni.
14 Analytická činnosť v oblasti opráv a diagnostiky vrátane vykonávania hlavných a mimoriadnych prehliadok pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
15 Koordinačná činnosť v oblasti spravovania majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.
17 Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti dopravy na celoštátnej úrovni.
18 Analytická, metodická a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni spojená s použitím pôžičiek a grantov z medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií zabezpečujúcich rôzne formy finančnej pomoci.
19 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.
20 Metodická činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Komplexné zabezpečovanie a vyhodnocovanie technických podmienok letu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
02 Komplexné zabezpečovanie leteckej navigácie na prípravu a vykonanie letu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
03 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti spravovania majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.
04 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska v Bratislave alebo letiska v Košiciach vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie geodetických a kartografických prác cestných stavieb a vyvolaných investícií na celoštátnej úrovni vrátane zodpovednosti za dodržiavanie priestorového uloženia stavieb vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
06 Koncepčná príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií a diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na celoštátnej úrovni.
07 Koordinovanie investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
08 Koordinovanie investičnej činnosti v etape investičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
09 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu realizácie komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
10 Koordinovanie špecializovaných a tvorivých dopravnoinžinierskych prác v oblasti cestnej dopravy.
11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.
12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti koncepcie a rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.
13 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.
14 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.
15 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti postupov majetkovoprávnej prípravy stavieb z legislatívneho hľadiska na celoštátnej úrovni.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Riadenie lietadla s celkovou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
02 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letísk na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
03 Koncepčná a systémová práca pri riešení úloh v oblasti investičnej činnosti na pozemných komunikáciách na celoštátnej úrovni a s väzbami na zahraničie.
14. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
14.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Riadenie dopravného lietadla s celkovou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)
04. FINANCIE
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkovoprávnej oblasti.
02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku do vlastníctva štátu.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Vymáhanie pohľadávok štátu v reštitučnej alebo majetkovoprávnej oblasti v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.
02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku do vlastníctva štátu v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti na celoštátnej úrovni.
05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Kartografická práca v grafickej a číselnej forme spojená s generalizáciou jednotlivých prvkov obsahu mapy podľa príslušných technických predpisov platných pre mapy veľkých, stredných a malých mierok.
02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach a pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.
03 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Meračská práca v teréne v rámci meračskej skupiny pri tvorbe a obnove geodetických informácií katastra nehnuteľností.
02 Spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností a príprava podkladov na poskytovanie geodetických a kartografických informácií, zber a automatizované spracúvanie údajov pre geografický informačný systém v rastrovom a vektorovom stave.
03 Samostatné vypracúvanie jednotlivých častí štátneho tematického mapového diela.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Odborná práca na úseku prípravy, kontroly a dokumentácie podkladov na tvorbu a vydávanie štátnych mapových diel, na tvorbu základnej bázy údajov jednotlivých ucelených častí automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel.
03 Distribúcia máp, publikácií, technických predpisov, údajov základných a podrobných bodových polí, údajov základnej bázy geografických informačných systémov a poskytovanie informácií o uvedených dielach a údajoch.
04 Zber a spracúvanie informácií na tvorbu, obnovu a údržbu máp veľkých, stredných a malých mierok štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme.
05 Geodetická práca pri tvorbe a aktualizácii štátnych mapových diel a odborná činnosť na úseku spravovania katastra nehnuteľností.
06 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel.
07 Kartografická práca pri tvorbe štátnych tematických mapových diel v grafickej a digitálnej forme.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Obnova a aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.
02 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Práca v geodetických základoch, určovanie základných vlícovacích bodov na blokovú analytickú aerotrianguláciu vrátane práce na tvorbe a obnove štátnych mapových diel.
02 Fotogrametrické vyhodnocovanie meračských snímok, spracúvanie mapových originálov štátnych mapových diel, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností, a základnej bázy geografického informačného systému.
03 Práca pri revízii údajov na štátnych mapových dielach, štandardizácia geografického názvoslovia a základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a informačného systému geodetických bodových polí.
04 Štandardizácia geografického názvoslovia pre potreby štátnych tematických mapových diel a geografických informačných systémov pri revízii údajov štátnych tematických mapových diel.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná odborná práca v teréne v katastri nehnuteľností vyžadujúca ovládanie predchádzajúcich evidencií (pozemková kniha, pozemkový kataster, evidencia nehnuteľností).
02 Samostatné vykonávanie meračských prác v štátnych geodetických sieťach v rámci meračskej skupiny v teréne.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Geodetická práca v štátnych geodetických sieťach, podrobných bodových poliach alebo pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych mapových diel v teréne.
02 Určovanie základnej bázy geografického informačného systému, matematicko-kartografických prvkov a podrobného technologického postupu tvorby, obnovy a údržby základného štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.
03 Správa a aktualizácia fondu geografických názvov podľa výsledkov štandardizácie geografického názvoslovia na účely štátnych mapových diel, ostatných kartografických diel a geografických informačných systémov.
04 Určovanie obsahovej náplne a podrobných technologických postupov tvorby, obnovy a údržby štátnych tematických mapových diel v grafickej alebo číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Určovanie bodových polí metódou blokovej aerotriangulácie a fotogrametrická analýza leteckých meračských snímok na tvorbu priestorovej objektovo orientovanej databázy a na obnovu štátnych mapových diel v grafickej a číselnej forme vrátane kontroly.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku tvorby, vydávania, dokumentácie a rozširovania štátnych mapových diel, vydávanie dokumentovaných operátov alebo poskytovanie údajov z priestorových databáz automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra oprávneným záujemcom na tvorbu a obnovu kartografických diel a tvorbu geografických informačných systémov.
02 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác pri tvorbe, obnove a údržbe štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti v súlade s platnými technickými predpismi.
03 Geodetická práca pri správe, budovaní a obnove geodetických základov so stanovením vhodného postupu riešenia s cieľom dosiahnuť požadované parametre.
04 Štandardizácia geografického názvoslovia a unifikácia geografických názvov v štátnych mapových dielach, ostatných kartografických dielach, geografických informačných systémoch a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni Organizácie Spojených národov v oblasti geografického názvoslovia.
05 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác na účel tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Zabezpečovanie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu, tvorbu integrovanej katastrálnej mapy a pri revízii údajov v katastrálnych operátoch.
02 Zabezpečovanie odbornej práce na úseku centrálneho spracúvania popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností, poskytovanie geodetických a kartografických informácií, automatizované spracúvanie údajov základnej bázy geografického informačného systému alebo informačného systému geodetických bodových polí.
03 Projektová práca pri tvorbe celoštátnej bázy dát automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spravovanie údajov katastra nehnuteľností na celoštátnej úrovni, automatizované spravovanie údajov základnej bázy geografického informačného systému v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu celého územia štátu.
04 Organizovanie a vykonávanie meračských prác v celoštátnych geodetických základoch, tvorba bázy dát celoštátneho a medzinárodného významu vrátane rozhodovania o určení polohy geodetických bodov a o voľbe postupu ich merania.
05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác na účel tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných špecializovaných prác a spolupráca na medzirezortnej a medzinárodnej úrovni pri tvorbe, obnove a údržbe štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme alebo základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a pri tvorbe geodetických základov.
02 Spracúvanie projektov leteckého meračského snímkovania, koordinovanie a rozhodovanie o využití fotogrametrických metód pri tvorbe a analýze údajov na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a štátne mapové diela vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
03 Špecializovaná práca v štátnych geodetických sieťach, v štátnych mapových dielach a bázach celoštátneho významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
04 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie špeciálnych činností pri tvorbe, správe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy alebo štátne tematické mapové diela v grafickej a číselnej forme na medzinárodnej úrovni.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných činností na úseku centrálneho spracúvania vlastníckych vzťahov a údajov o geometrickom a polohovom určení nehnuteľností, automatizované spracúvanie údajov základnej bázy geografických informačných systémov v číselnom a grafickom tvare na medzinárodnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
02 Koncepčná a tvorivá práca v štátnych geodetických sieťach, v štátnych mapových dielach a bázach dát celoštátneho a medzinárodného významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
06. HOSPODÁRSTVO
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorba podkladov pre zameranie propagácie cestovného ruchu.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Sprostredkúvanie obchodných kontaktov v danom teritóriu vrátane informačnej činnosti o spracúvaných komoditách v zahraničí a vypracúvanie obchodnej stratégie pre vysielajúce firmy.
02 Expertízne a znalecké ohodnocovanie hmotného majetku a nehmotného majetku, práv hospodárskych subjektov na transformačné a ďalšie účely.
03 Konzultačná a poradenská činnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby pri zavádzaní systémov kvality (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
04 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinačná, metodická a konzultačno-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, ekonomických analýz a privatizačných projektov.
02 Spracúvanie koncepcie zavádzania systému kvality pre právnické osoby alebo fyzické osoby (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby nových a osobitne zložitých postupov znaleckých posudkov transformácie hospodárskych subjektov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.10)
02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu.
07. INFORMATIKA
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
04.4.1. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Príprava vstupných údajov pre hromadné spracovanie dát.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Zabezpečovanie prevádzky zariadení informačných systémov.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Vytváranie používateľských aplikácií na základe vopred pripravených algoritmov.
02 Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná tvorba používateľských softvérových aplikácií.
02 Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.
03 Diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí.
04 Komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému zamestnávateľa.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Realizácia odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných zo špecializovaných zdrojov informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch.
02 Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch.
03 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
04 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
05 Preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov.
06 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Tvorba používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr a sietí alebo zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácií web aplikácií.
02 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu WAN.
03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
04 Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií.
05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe informačných systémov.
06 Koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového vybavenia s celoštátnou pôsobnosťou.
07 Koordinovanie komplexov špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na multidisciplinárne informačné zdroje vedecko-technických, ekonomických alebo iných informácií a globálne sieťové prostredie.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient-server.
02 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe sieťových operačných systémov.
03 Koordinovanie projektov zložitých počítačových sietí typu WAN s prepojením na medzinárodnú úroveň.
04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou.
05 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri projektovaní zložitých informačných systémov častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.
08. JUSTÍCIA
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Komplexné vykonávanie práce registratúry súdu.
02 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov Zbierky zákonov alebo Obchodného vestníka pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní grafického spracúvania textu Zbierky zákonov alebo Obchodného vestníka.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Komplexné zabezpečovanie technickej úrovne vydávania Zbierky zákonov alebo Obchodného vestníka.
09. KONTROLA
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Vnútorná kontrolná činnosť v určenom rozsahu.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania.
10. KULTÚRA
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
04.4.1. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
02 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.
03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu.
02 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim pri skúškach a pri predstaveniach.
03 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu (napr. verifikácia a adjustácia knižničného fondu).
04 Astronomické pozorovanie špeciálnymi zariadeniami (napr. ďalekohľad, spektrograf, fotometer, koronograf).
05 Sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových podmienkach.
02 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového umeleckého diela v slovenskom alebo v cudzojazyčnom prevedení.
03 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení).
04 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
05 Samostatné zabezpečovanie priebehu regionálnych astronomických podujatí.
06 Vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
07 Sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka.
08 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné fondy alebo mobiliárne fondy.
09 Spravovanie depozitárneho priestoru, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
10 Vyhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií a fotodokumentácie zbierkových predmetov pod odborným vedením.
11 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
12 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránke.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky.
02 Zabezpečovanie kostýmovej výpravy a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.
03 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v účelových rekreačných zariadeniach.
04 Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
05 Čiastková práca na tvorbe programov astronomickej činnosti vrátane vykonávania odborných astronomických pozorovaní.
06 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
07 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do dvoch a viacerých cudzích jazykov.
08 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.
09 Samostatné spravovanie depozitárnych priestorov, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
10 Samostatné vyhotovovanie fotodokumentácie zbierkových predmetov, hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, terénne a laboratórne vyhotovovanie fotografií, využitie videotechniky a výpočtovej techniky.
11 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
12 Zabezpečovanie technickej úrovne vydávanej publikácie celoštátneho významu.
13 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, s grafmi, s tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
14 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia na vyhotovovanie filmov a tlačových podkladov s použitím profesionálneho programového vybavenia.
15 Zabezpečovanie distribúcie periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja trhu a vyhľadávania nových odbytových možností.
16 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení, určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania.
07.6.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.
02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium a interpretáciu hudobných diel, hudobnodramatických diel alebo baletných diel.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
02 Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní.
03 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii so zložitou štruktúrou zbierok a rozsiahlym viacodborovým zbierkovým fondom, vedenie dokumentácie z odbornej ochrany a pohybu zbierok.
04 Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).
05 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov.
06 Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkových predmetov, spravovanie a starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcií a umeleckých fotografií na prezentáciu a propagačné účely kultúrnych zariadení.
08 Röntgenovanie, snímkovanie a prieskum zbierkových predmetov, reprodukovanie a vyhodnocovanie röntgenových snímok.
09 Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov.
10 Koordinovanie prevádzky historických lesných úvraťových železníc so zreteľom na zachovanie a prezentáciu ich historických, technických a funkčných hodnôt vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.11)
08.6.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.
02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu.
03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.
04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke.
05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.
06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.
07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického diela, baletného diela alebo tanečného diela.
08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela.
09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.
10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach.
02 Odborné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v rámci určenej koncepcie.
03 Strih a výroba audiovizuálnych programov.
04 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane kontroly dodržiavania výrobného postupu.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná tvorba programov astronomickej činnosti, spracúvanie a vyhodnocovanie získaných astronomických pozorovaní.
02 Snímanie a zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti audiovizuálnych programov.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.
02 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni vykonávaná korepetítorom.
03 Tvorba umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru so zodpovednosťou za umeleckú a technickú zvukovú úroveň.
04 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach alebo v osvetových zariadeniach s dosahom na región.
05 Individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami (napr. občania so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím) vyžadujúca špeciálne vedomosti a zručnosti a zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice pre túto užívateľskú verejnosť.
06 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie záznamov pre národnú bibliografiu a súborný katalóg, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
07 Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
08 Samostatné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.
09 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
10 Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, odborný prieskum stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.
11 Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu alebo v galérii.
12 Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav.
13 Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
14 Reštaurovanie vymedzených častí umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky alebo dizajnu vrátane odborného prieskumu, spracúvanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.
15 Samostatné spracovanie a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.
16 Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond, vykonávanie pamiatkového dohľadu nad úpravou a obnovou pamiatok.
17 Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť.
18 Samostatné zabezpečovanie technickej úrovne a grafickej úrovne vydávaných publikácií alebo notografická príprava hudobného textu do tlače.
19 Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení.
02 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava textu.
03 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.
04 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
05 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa (napr. baletným majstrom, tanečným majstrom).
06 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.
07 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej kultúry alebo hlasovej kultúry.
08 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni.
09 Tvorba umelecko-akustickej zložky umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.
10 Tvorba a realizácia plánov činnosti umeleckej prevádzky, repertoárových a študijných plánov vrátane organizačného zabezpečovania zájazdov umeleckého telesa doma i v zahraničí.
11 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí (napr. hudobné festivaly, divadelné festivaly) s nadregionálnom dosahom.
12 Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) s nadregionálnym dosahom.
13 Tvorba akvizičného programu, výber relevantných dokumentov do knižničného fondu so zreteľom na jeho profiláciu a vývoj používateľských potrieb vrátane zahraničnej akvizície.
14 Medziknižničná informačná služba na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
15 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odborovej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.
16 Tvorba a koordinovanie odborných programov astronomickej činnosti celoštátneho dosahu.
17 Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom.
18 Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.
19 Analýza, vyhodnocovanie informácií a metodické usmerňovanie v určenej odbornej múzejnej činnosti.
20 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
21 Komplexné vykonávanie odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov, určovanie konzervátorských postupov, tvorba faksimile a replík.
22 Samostatné spracúvanie systému odborného uloženia zbierok, určovanie depozitárneho režimu v múzeu alebo v galérii.
23 Tvorba štúdie technického a technologického riešenia výstav.
24 Tvorba výtvarnej štúdie a návrhov priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
25 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo historickej knižnej väzby vrátane vykonávania odborného prieskumu a interpretácie dosiahnutých výsledkov.
26 Analýza, teoretické spracúvanie a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.
27 Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
28 Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
29 Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vyhodnocovania výsledkov technologických prieskumov.
30 Spracúvanie dramaturgických plánov a vyhľadávanie námetov pre tvorbu scenárov audiovizuálnych programov.
31 Réžia audiovizuálnych programov, zodpovednosť za ich umeleckú, odbornú, výtvarnú a technickú stránku.
32 Tvorivé riešenie výtvarnej a obrazovej stránky filmov a audiovizuálnych programov vrátane ich realizácie.
33 Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činností pri určovaní a dodržiavaní technológie tlače.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel.
02 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných diel alebo dramatických diel vrátane ich realizácie v spolupráci s autorom a režisérom.
03 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.
04 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel v pôsobnosti krajských alebo regionálnych kultúrnych inštitúcií.
05 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie pódiových pásiem a iných celovečerných kultúrnych vystúpení po choreografickej stránke.
06 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.
07 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).
08 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
09 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.
10 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel prezentovaných na najvyššej umeleckej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
11 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.
12 Tvorivá interpretácia rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel na najvyššej umeleckej úrovni, celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
13 Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni.
14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) z celoštátnej úrovne.
15 Tvorba špeciálnych liečebných programov, výchovných programov a relaxačných programov a projektov v rôznych umeleckých disciplínach (napr. hudobné, dramatické, hudobnodramatické, výtvarné) vrátane ich naštudovania so zdravotne postihnutými občanmi.
16 Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.
17 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických knižničných fondov vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť klasických jazykov.
18 Vykonávanie komplexného prieskumu, analýz, hodnotenia a interpretácie odborných informácií z knižničných fondov a informačných fondov pre potreby napr. vedy, výskumu, výroby alebo vedecko-pedagogickej činnosti.
19 Modifikácia medzinárodných noriem a aplikácia štátnych noriem na podmienky odbornej knižnično-informačnej činnosti na úrovni vedeckých alebo akademických knižníc.
20 Teoretické určovanie zásad spracúvania a sprístupňovania výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblasti astronómie.
21 Tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
22 Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore celoštátneho významu.
23 Koordinovanie a metodické usmerňovanie múzejnej dokumentácie, odborných múzejných činností a systému sústavy múzeí a galérií.
24 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.
25 Komplexné riešenie a usmerňovanie systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkového fondu v múzeu alebo v galérii.
26 Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, diel úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo knižných artefaktov s tvorivou aplikáciou výsledkov analytických činností v odbore pamiatkovej starostlivosti.
27 Tvorba koncepcie spracúvania, vyhodnocovania a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.
28 Tvorba zásad obnovy hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok na základe výskumu.
29 Štátny dozor v oblasti pamiatkovej starostlivosti vrátane inšpekčnej, kontrolnej a preventívnej činnosti.
30 Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo dotvorenia chýbajúcich častí umelecko-historických objektov, architektonických objektov alebo archeologických objektov osobitým spôsobom.
31 Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.
32 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.
33 Komplexné zabezpečovanie prevádzky redakcie, sumarizácia podkladov na vydanie a na zasadania redakčnej rady.
34 Komplexné zabezpečovanie obsahového, technického a výtvarného riešenia vydávaných publikácií alebo odbornej notografickej prípravy.
35 Tvorivá realizácia a stvárňovanie filmov a audiovizuálnych programov.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela alebo umeleckého programu.
02 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných diel alebo tanečných diel.
03 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
04 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie.
05 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
06 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
07 Tvorba koncepcie a projektov náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej prezentácie.
08 Tvorba koncepcie, projektov a prognóz rozvoja osvetovej činnosti (kultúrnej činnosti a vzdelávacej činnosti) z celoštátnej úrovne.
09 Tvorivé spracúvanie literárneho diela, dramatického diela, filmového diela, hudobného diela, hudobno-dramatického diela alebo výtvarného diela do elektronickej podoby vrátane tvorby nových umeleckých programov na digitálnych nosičoch.
10 Koordinovanie a metodické usmerňovanie tvorby a funkcií národných knižničných a informačných systémov, prieskum celoštátneho informačného fondu vrátane kontroly prác zaoberajúcich sa problematikou odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho významu.
11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni.
12 Tvorba koncepcie rozvoja múzejníctva alebo galerijníctva, výskum, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore medzinárodného významu.
13 Tvorba koncepcie a metodiky všeobecného systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov v múzeách alebo v galériách.
14 Koordinovanie a určovanie metód a metodiky reštaurovania vrátane vykonávania najnáročnejších reštau-rátorských prác.
15 Koordinovanie a metodické usmerňovanie systému evidencie a informatiky na úseku kultúrnych pamiatok v rámci štátneho informačného systému vrátane publikovania v počítačových sieťach.
16 Tvorba metodiky prieskumu pamiatkového fondu historických sídlisk a súborov pamiatok, spracúvanie koncepcií, koordinovanie a kontrola odborných prác zaoberajúcich sa problematikou pamiatkovej starostlivosti v regionálnom aj nadregionálnom rozsahu vrátane medzinárodnej spolupráce v rámci ochrany kultúrneho dedičstva.
17 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a kontrola vykonávania štátneho dozoru v oblasti pamiatkovej starostlivosti na celoštátnej úrovni.
18 Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových výskumov.
19 Určovanie technologických postupov sanačných, konzervátorských a reštaurátorských prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vykonávania odbornej metodickej činnosti v tejto oblasti.
20 Tvorivé riešenie a koordinovanie špecializovaných a koncepčných úloh v oblasti dizajnu s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti.
21 Tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela s dosahom na prezentáciu na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni.
02 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni.
03 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a na medzinárodnej úrovni.
04 Koordinovanie a spracúvanie koncepčných a rozvojových materiálov a projektov vrátane vývojových prác s dosahom na celý odbor činnosti knihovníctva, bibliografie a informatiky, usmerňovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho a medzinárodného významu na úrovni ústredných knižníc.
05 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti vykonávaná zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)
06 Tvorivé riešenie vývojových trendov a prognóz v oblasti múzejníctva, galerijníctva a rozvoja muzeologickej teórie.
07 Špeciálne reštaurátorské a výskumné práce na dielach osobitného významu, vysokej historickej a kultúrnej hodnoty.
08 Tvorivé riešenie súhrnných koncepcií, prognóz a programov ochrany v oblasti pamiatkového fondu.
09 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov a koordinovanie úloh štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o kultúrne pamiatky.
10 Tvorba metodiky technologických návrhov reštaurovania, sanácie a konzervovania pamiatkových objektov s využívaním výsledkov vlastných výskumov a ich aplikácia v oblasti pamiatkovej starostlivosti.
11. NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Technická práca pri skúšaní, overovaní alebo kalibrácii meradiel pod odborným vedením.
02 Technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov pod odborným vedením.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Odborná technická práca pri etalonáži príslušnej veličiny (napr. kalibrácia, overovanie meradiel) vrátane podielu na rozvoji meracích metód vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
02 Odborná technická práca vo vymedzenej oblasti skúšania výrobkov.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatná odborná technická práca pri zabezpečovaní jednotnosti a potrebnej presnosti meradiel a merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
02 Samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti skúšania výrobkov.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovaných laboratóriách.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Zabezpečovanie technickej normalizačnej činnosti vo vymedzenej oblasti.
02 Kalibrácia a oprava zložitých meradiel a zariadení vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Zabezpečovanie nových skúšobných postupov a metód na skúšanie výrobkov.
04 Vykonávanie činnosti posudzovania zhody.
05 Kalibrácia etalónov a zložitých meradiel a meracích zariadení v danej oblasti merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácii v celom vymedzenom rozsahu.
02 Metrologický dozor vrátane spracúvania metodík kalibrácie a opráv na celoštátnej úrovni vykonávaný zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Určovanie technologických postupov na kalibráciu a opravy meradiel a meracej techniky vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie výrobkov.
05 Tvorba systému posudzovania zhody vrátane kontroly jeho uplatňovania.
06 Technické osvedčovanie stavebných výrobkov.
07 Vykonávanie auditu systémov kvality.
08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie meradiel a meracích zariadení vo vymedzenej oblasti merania vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Tvorba koncepcie v oblasti technických noriem vo väzbe na medzinárodnú a európsku normalizáciu na celoštátnej úrovni.
02 Tvorba koncepcie systému posudzovania zhody alebo schvaľovania typov určených meradiel vrátane rozhodovania v procese posudzovania zhody alebo schvaľovania typov meradiel vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh v oblasti auditu systémov kvality.
12. OBRANA
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
03.2.1. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Zabezpečovanie prevádzky výcvikových zariadení (napr. trenažér) na prípravu a odborný výcvik špecialistov.
02 Vypracúvanie detailov, výkresov a zostáv podľa pokynov.
03 Zabezpečovanie agendy ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach, vedenie ich evidencie, stanovovanie výšky a výber nájomného a určených poplatkov.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné vypracúvanie jednoduchých častí projektu alebo jednoduchých častí výkresovej dokumentácie výrobnej alebo opravárenskej činnosti.
02 Samostatné spracúvanie technických noriem a podkladov pre normatívy, tvorba číselníkov a katalógov materiálu a techniky a ich aktualizácia.
03 Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, príprava podkladov pre rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenia v oblasti ponúk zlepšovacích návrhov.
04 Vyhodnocovanie policajno-bezpečnostnej situácie vo vymedzenej oblasti.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Určovanie rozsahu a technológie opráv špeciálnych strojov a mechanizačných prostriedkov vrátane zabezpečovania a vykonávania vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.
02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov s celoarmádnou pôsobnosťou a ich kontrola.
03 Zabezpečovanie prevádzky vojenskej vlečky.
04 Vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom, muníciou alebo technickými prostriedkami v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
05 Samostatná odborná práca na úseku telekomunikačnej siete ozbrojených zložiek.
06 Samostatná odborná práca na úseku frekvenčného spektra a bezpečnosti spojenia.
07 Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania technológií podľa preberacieho plánu, posudzovanie chýb a odchýlok od technologickej dokumentácie a konštrukčnej dokumentácie vrátane vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.
08 Príprava podkladov na rozhodovanie o pridelení bytu alebo o výmene bytu v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Laboratórna kontrola kvalitatívnych parametrov vstupných látok na výrobu odmorovacích látok, dezaktivačných látok a dezinfekčných látok, overovanie kvality výrobkov alebo pohonných látok a mazív vykonávaná zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.14)
02 Zabezpečovanie prevádzky strelnice vrátane zabezpečovania prevádzky elektrických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
03 Organizovanie a vykonávanie praktickej výučby a výcviku obsluhy motorových mechanizačných prostriedkov po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.15)
04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov pridelenej vojenskej leteckej techniky a zariadení letky.
05 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri výrobe funkčných vzorov, laboratórnych vzorov a prototypov alebo pri výrobe a opravách zariadení špeciálneho určenia (napr. optoelektronické zariadenia) u zamestnávateľa výskumu a vývoja.
06 Zabezpečovanie a vykonávanie prác spojených s výskumom, vývojom, výrobou a skúšaním výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov vrátane ich evidencie, uskladňovania, skladovania a ničenia zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)
07 Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s jednoduchou konštrukciou a technológiou vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Kontrolná a revízna činnosť nad pyrotechnickými prácami a vykonávanie skúšok munície, prachov, trhavín a muničných elementov vrátane vyhľadávania a ničenia munície zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.17)
02 Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovanej stavby.
03 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
04 Samostatná odborná práca pri prevádzkových skúškach a opravách automatizovaných systémov letectva a protivzdušnej obrany.
05 Určovanie technologických postupov a zabezpečovanie opravárenskej činnosti špeciálnej výzbroje a techniky.
06 Plánovanie skúšobnej činnosti ústavu, zabezpečovanie a posudzovanie programových požiadaviek na skúšky špeciálnej vojenskej techniky vrátane koordinovania skúšok s vyžadujúcimi subjektmi.
07 Určovanie technologických postupov pri výrobe súčastí zariadení špeciálnej techniky.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Projektovanie bežných stavieb a objektov pre potreby výstavby stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
02 Koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, diagnostických zariadeniach a skúšobných stendoch, kontrola dodržiavania zložitých a špeciálnych techník a technológií na úsekoch výroby, montáže a skúšok.
03 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v príslušnej oblasti energetiky (elektrina, plyn, teplo).
04 Vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami a vojenskou technikou pri výrobe a jej využívaní zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)
05 Zisťovanie príčin vzniku požiarov a analýza príčin vzniku požiarov vrátane spracúvania odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach na území viacerých krajov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)
06 Organizovanie a zabezpečovanie systému vlasteneckej výchovy a etickej výchovy vo vojenskom útvare alebo vojenskom zariadení.
07 Zabezpečovanie prevádzky digitálnej telekomunikačnej siete vo vymedzenom územnom celku.
08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja armády vo vymedzenej oblasti s celoarmádnou pôsobnosťou z úrovne generálneho štábu.
09 Určovanie technologických postupov geodetických a kartografických prác pri topografickom mapovaní a činnostiach s ním spojených.
10 Inštruktorská činnosť na leteckých trenažéroch vrátane prípravy metodiky lietania.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Výcvik špecialistov na boj zblízka v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
02 Vytváranie konfigurácií digitálnych telekomunikačných systémov na úrovni rezortu ozbrojených zložiek.
03 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, implementovaní a údržbe automatizovaných systémov velenia letectva v pôsobnosti vzdušných síl.
04 Projektovanie zložitých a rozsiahlych investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
05 Kryptologicko-technická práca, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov, systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií vrátane kontrolnej činnosti v rezorte.
06 Zložitá odborná práca v metodickej a kontrolnej oblasti pri zabezpečovaní šifrovej služby a bezpečnosti komunikačného prostredia v rezorte.
07 Vypracúvanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie špecifických problémov v technickej oblasti v rámci konania o prihláškach vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti svetovému stavu techniky na základe analýzy plnenia zákonných patentovoprávnych kritérií.
08 Inšpekčná a kontrolná činnosť v investičnej výstavbe v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra vrátane jej plánovania, usmerňovania a vyhodnocovania vykonávaná zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
09 Štátny odborný dozor v oblasti energetiky vrátane koordinovania a zabezpečovania štátnych programov v oblasti energetiky.
10 Štátny požiarny dozor v oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb, kontroly zabezpečovania požiarnej ochrany vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)
11 Tvorba a koordinovanie systému vedeckých informácií a odborných informácií z oblasti vojenstva a bezpečnostnej politiky štátu.
12 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti s celoarmádnou pôsobnosťou z úrovne generálneho štábu.
13 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti bytovej politiky v pôsobnosti ozbrojených zložiek.
14 Metodické usmerňovanie a vykonávanie výcviku pyrotechnikov všetkých ozbrojených zložiek vrátane určovania technologických postupov pyrotechnických prác zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.17)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vo veterinárnej ošetrovni vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.18)
02 Koordinovanie a kontrola veterinárneho zabezpečenia vo vymedzenom územnom celku vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.18)
03 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.19)
04 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok pri projektovaní, výrobe a užívaní vyhradených technických zariadení a špeciálnej vojenskej techniky vrátane vykonávania úradných skúšok technických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.19)
05 Koncepčné riešenie projektov veľmi zložitých stavieb a technologických celkov vrátane koordinovania činností jednotlivých častí projektu vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.7)
06 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe armády na úrovni generálneho štábu.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Veterinárny dozor a zabezpečovanie dodržiavania príslušných veterinárno-hygienických požiadaviek a zásad a zoohygienických požiadaviek pri chove a výžive zvierat na celoštátnej úrovni vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.18)
02 Koncepčná a metodická činnosť zdravotníckej služby v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa.20)
03 Koordinovanie celoštátnych systémov pri tvorbe a spracovaní úprav a noriem na podmienky Európskej únie v oblasti zabezpečenia obrany štátu a pri právnom zabezpečovaní plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu na celoštátnej úrovni.
13. PÔDOHOSPODÁRSTVO
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Odborná rutinná práca v teréne s pokusníckou technikou a so špeciálnymi prístrojmi (napr. pedologické sondy) podľa metodických postupov merania vrátane odberu vzoriek.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom, prerezávaním a narezávaním vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.18)
02 Odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych registračných skúšok pesticídov.
03 Rutinná laboratórna práca pri analýzach odobratých vzoriek (napr. základné mikrobiologické, sérologické, virologické, patologické, parazitologické, hematologické, chemické, biochemické, toxikologické).
04 Príprava podkladov na vykonávanie certifikácie a posudzovania zhody vrátane laboratórnych a technických meraní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení.
05 Zber podkladov a informácií na tvorbu lesných hospodárskych plánov, zisťovanie stavu lesa a jeho priestorového rozdelenia, číselné a grafické spracúvanie výsledkov pod vedením vedúceho.
06 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v chove, výcviku a plemenitbe koní v národnom parku.
07 Odborná lesnícka práca v teréne súvisiaca s plnením predpisov lesného hospodárskeho plánu vrátane zabezpečovania technologickej nadväznosti pracovných procesov v národnom parku.
08 Spracúvanie výkresov a konštrukčných podkladov výstavných expozícií alebo investičnej výstavby podľa rámcových dispozícií a náčrtov.
09 Zakladanie a vyhodnocovanie pokusov na sledovanie a kontrolu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek biologického materiálu (napr. potravín, surovín živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz) vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.18)
02 Odborná laboratórna práca pri analýzach vzoriek podľa predpísaných metód (napr. mikrobiologické, hematologické, chemické, biochemické, toxikologické).
03 Určovanie technologických postupov a koordinovanie prác manuálnych zamestnancov vo vymedzenom úseku činností pri príprave a realizácii výstavných akcií.
04 Samostatné spracúvanie kalkulácií na základe projektovej dokumentácie výstavníckeho alebo investičného charakteru.
05 Kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat vrátane ich označovania a registrácie v pridelenom plemenárskom obvode vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.21)
06 Zisťovanie a spracúvanie informácií o stave lesa na tvorbu a obnovu lesných hospodárskych plánov, priestorové rozdelenie lesa, meranie lesného detailu a na jeho číselné a grafické spracúvanie.
07 Samostatná odborná lesnícka práca v teréne pri zabezpečovaní pestovných, ťažobných alebo ochranárskych prác v národnom parku.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Záchranárska práca pri úrazoch v horskom teréne.
02 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v lesných prevádzkových jednotkách so zložitými pracovnými procesmi a následnými väzbami v drevárskej výrobe alebo pri výrobe sadeníc v škôlkárskych zariadeniach v národnom parku.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Samostatná odborná laboratórna práca s náročnou úpravou vzoriek biologického materiálu (napr. príprava vzoriek na určenie rezíduí pesticídov alebo polychlórovaných bifenylov, N-nitrozamínov, biotoxínov, geneticky modifikovaných organizmov alebo pri kalibrácii a validácii laboratórnych metód).
02 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu a obnovu dlhodobého lesného hospodárskeho plánu.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Sledovanie a kontrola zdravotného stavu lesov a výskytu škodlivých činiteľov vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zložitá odborná práca pri laboratórnom vyšetrení odobratých vzoriek (napr. mikrobiologické, chemické, toxikologické, virologické vyšetrenia).
02 Odborná špecializovaná práca pri vykonávaní chemických analýz s použitím metód spektrografických, chromatografických, voltamperometrických, polarografických, elektroforetických, polymerázových reťazových reakcií, nukleárnomagnetickej rezonancie, izotopových stanovení a pod.
03 Samostatná odborná práca pri tvorbe lesných hospodárskych plánov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesa.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Samostatná odborná práca pri vykonávaní mikrobiologických analýz (napr. bakteriológia, sérológia, virológia).
02 Samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a vyhodnocovaní odobratých vzoriek biologického materiálu (napr. mikrobiologické, virologické, rádiodiagnostické, epizootologické, toxikologické, molekulovo genetických analýz, izotopových meraní) vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.18)
03 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení vrátane posudzovania zhody a skúšania.
04 Samostatné spracúvanie projektovej dokumentácie výstavných expozícií alebo investičnej výstavby.
05 Metodicko-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov na vidieku.
06 Samostatná analytická, hodnotiaca a rozhodovacia činnosť pri tvorbe lesných hospodárskych plánov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesa vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.22)
07 Samostatná odborná práca na úseku ochrany prírody pri vykonávaní lesníckych a ochranárskych činností v teréne so zameraním na uplatnenie zásad integrovanej ochrany prírody v národnom parku vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.23)
08 Zabezpečovanie účelovej lesníckej práce a ochrany prírody pri diferencovanom obhospodarovaní lesov v národnom parku vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
09 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu.
10 Odborná rastlinolekárska starostlivosť v lesoch vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.
11 Koordinovanie kontroly úžitkovosti a dedičnosti hospodárskych zvierat vrátane ich označovania a registrácie v rámci regiónu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.21)
12 Analýza a vyhodnocovanie informačného systému trhu s drevom a ostatnými produktmi lesa v tuzemsku a v zahraničí.
13 Samostatná odborná práca súvisiaca s vykonávaním kontroly v mieste predkladania projektov u žiadateľa v rámci programu podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva (napr. SAPARD).
14 Prieskumná a analytická činnosť v oblasti pozemkového fondu pri nakladaní s pôdou a spravovaní nehnuteľností vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.
15 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku vymáhania pohľadávok pozemkového fondu vrátane metodického usmerňovania regionálnych pracovísk.
16 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti organizovania agropotravinárskeho trhu.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení biologického materiálu alebo pri laboratórnej diagnostike nákaz vrátane prípravy laboratórnych diagnostických preparátov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.18)
02 Tvorba metodík v oblasti kontroly kvality a obsahu zložiek mlieka vrátane koordinovania laboratórnych prác.
03 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych a znaleckých posudkov podľa medzinárodných kritérií OECD pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj vidieka.
04 Tvorba a komplexné spracúvanie lesných hospodárskych plánov, projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesa vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.22)
05 Spracúvanie projektov účelových lesníckych a ochranárskych činností (napr. pestovná, ťažobná) v národnom parku vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.23)
06 Metodické usmerňovanie a koordinovanie systému lesníckej ochranárskej služby.
07 Koordinovanie a metodické usmerňovanie semenárskej kontroly v lesnom hospodárstve (napr. kontrola zberu, technológie spracúvania a skladovania semien, sadeníc a plodov lesných drevín) vrátane schvaľovania semenných zdrojov lesných drevín.
08 Kontrolná a audítorská činnosť zameraná na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov európskeho spoločenstva v rámci programu zameraného na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka (napr. SAPARD).
09 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní systémov certifikačných akreditovaných laboratórií (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
10 Rozhodovacia a koordinačná činnosť pri posudzovaní zhody a skúšaní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov a lesníckych strojov a zariadení vrátane vydávania rozhodnutí.
11 Metodické usmerňovanie v oblasti kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti hospodárskych zvierat vrátane ich označovania a registrácie z úrovne regiónu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.21)
12 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesníckych komoditách pri zohľadnení väzieb na informačnú banku a informačné systémy v lesnom hospodárstve a na medzinárodné informačné systémy.
13 Odborná činnosť spojená s certifikáciou, posudzovaním zhody a skúšaním domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych alebo tabakových výrobkov vrátane vydávania rozhodnutí.
14 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu na organizovanie agropotravinárskeho trhu.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike vrátane spracúvania špeciálnych laboratórnych diagnostických preparátov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.18)
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie veľtrhov s medzinárodnou účasťou (napr. Agrokomplex, Strojársky veľtrh, Autosalón).
03 Metodické usmerňovanie v oblasti plemenárstva hospodárskych zvierat (napr. kontrola úžitkovosti, kontrola dedičnosti, označovanie a registrácia) na celoštátnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.21)
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti určovania paternity (overovanie pôvodu hospodárskych zvierat) konvenčnými sérologickými metódami alebo pomocou DNA.
05 Tvorba programov a projektov stratégií rozvoja vidieka pre vstup do Európskej únie.
06 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh súvisiacich s dielami hospodárskej úpravy lesov vo väzbe na uplatňovanie lesníckej politiky, tvorba a komplexné spracúvanie lesných hospodárskych plánov na celoštátnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.22)
07 Koordinačná činnosť na jednotlivých úsekoch účelovej lesníckej činnosti (napr. starostlivosť o les) a ochrany prírody s celospoločenským významom v národnom parku vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
08 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane vedenia kontrolných akcií, spracúvanie programu kontroly a výberu podnikateľských subjektov na vykonanie kontroly použitia prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
09 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti auditu všetkých činností súvisiacich s poskytovaním dotácií na rozvoj vidieka a poľnohospodárstva z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu v subjekte na celoštátnej úrovni (napr. SAPARD).
10 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti implementácie prístupového programu Európskej únie na vstup do Európskej únie a štrukturálnych fondov (napr. SAPARD).
11 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti toku finančných prostriedkov z príspevkov Európskej únie a štátneho rozpočtu v prístupovom programe na vstup do Európskej únie a štrukturálnych fondov (napr. SAPARD).
12 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vymáhania pohľadávok vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
13 Metodická a analytická činnosť vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
14 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri certifikácii, posudzovaní zhody a skúšaní domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych výrobkov alebo tabakových výrobkov na celoštátnej úrovni.
15 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblastiach organizovania agropotravinárskeho trhu.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Koordinovanie a usmerňovanie veterinárnej biomedicíny pri riešení medzinárodných projektov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.18)
02 Tvorivé riešenie koncepcií medzinárodných veľtrhov.
03 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti plemenárstva hospodárskych zvierat (kontrola úžitkovosti, kontrola dedičnosti, označovanie a registrácia) na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.21)
04 Koncepčné a tvorivé riešenie hospodárskej úpravy lesa pri uplatňovaní stratégie a koncepcie rozvoja lesného hospodárstva v súlade s medzinárodnými dohovormi a aktivitami v oblasti lesníctva vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.22)
05 Koncepčná a metodická činnosť na úseku starostlivosti o lesy, pri zabezpečovaní ochrany prírody a životného prostredia v súlade s medzinárodnými dohovormi, s aplikáciou na podmienky národného parku vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
06 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení úloh pozemkového fondu v oblasti nakladania s pôdou a spravovania nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
14. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej predstavivosti v rámci poradne pre voľbu povolania.
02 Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov a poskytovania úkonov nahrádzajúcich samooobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Výchova a starostlivosť o deti v rodinách na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti vo vlastnom rodinnom prostredí mimo detského domova poskytovaná profesionálnym náhradným rodičom.
02 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.
03 Sociálno-poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Výchova a starostlivosť o deti vyžadujúce zvýšenú výchovnú starostlivosť v rodinách na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti vo vlastnom rodinnom prostredí mimo detského domova poskytovaná profesionálnym náhradným rodičom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou určenou osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb.
03 Koordinovanie a vykonávanie špecializovaných terapeutických a sociálnych opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
04 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
05 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
06 Zabezpečovanie sociálnoprávnej agendy občanov v zariadeniach sociálnych služieb vrátane poskytovania sociálnoprávnej služby vykonávanej zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.26)
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Sociálna práca v zariadení sociálnych služieb (napr. vydávanie rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, o skončení poskytovania služieb v zariadení sociálnych služieb a o úhradách za poskytnutú starostlivosť v nich) vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.26)
02 Poskytovanie sociálnoprávneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Sociálne diagnostikovanie klientov pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb a počas jeho pobytu v zariadení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.26)
02 Liečebno-výchovná starostlivosť o deti so zmyslovým, telesným, mentálnym postihnutím, so špecifickými poruchami učenia, s narušeným psychosociálnym vývinom alebo v ich kombinácii v rodinách na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti vo vlastnom rodinnom prostredí mimo detského domova poskytovaná profesionálnym náhradným rodičom, ktorý je psychológom alebo zamestnancom po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
03 Vypracúvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti orientovanej na individuálnu a skupinovú prácu s duševne postihnutými alebo inak postihnutými občanmi v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané zamestnancom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou určenou osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
04 Poradenská, preventívna a resocializačná činnosť v oblasti drogových závislostí, týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo šikanovania detí i dospelých osôb.
05 Poskytovanie pomoci pri riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských a rodinných vzťahoch i v širšom sociálnopracovnom prostredí prostredníctvom poradenských a psychoterapeutických postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom a so skupinou.
06 Rozpracúvanie jednotlivých vzdelávacích a tréningových aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni (napr. semináre, sympóziá, konferencie).
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Psychologicko-preventívna starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, individuálne a skupinové psychologické vyšetrenie vrátane poradenskej činnosti.
02 Psychologická práca na poradenskom úseku, diagnostické vyšetrenie v zariadeniach sociálnych služieb.
03 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb vrátane metodického usmerňovania zamestnancov vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.26)
04 Poskytovanie pomoci diagnosticky najzávažnejšej skupine klientov prostredníctvom špeciálnych terapeutických techník a poradensko-psychologických postupov v situácii osobnostného alebo sociálneho postihu klienta.
05 Tvorba a realizácia poradenských, preventívnych alebo resocializačných programov v oblasti drogových závislostí, týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo šikanovania detí i dospelých osôb.
06 Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb.
07 Vypracúvanie koncepcií a zámerov vzdelávacích aktivít na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni, koordinovanie aktivít so zahraničnými inštitúciami.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb v záujme vytvorenia biopsychosociálnej integrity telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa.20)
02 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti rodinnej politiky.
03 Koordinovanie a usmerňovanie poradensko-psychologických činností územných pracovísk na základe analýzy sociálnej situácie, sledovanie primeranosti metodologických postupov, príprava, overovanie a sprístupňovanie nových metodík, zabezpečovanie profesionálnej pomoci a supervízie.
15. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
03.2.1. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
04.4.1. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Vykonávanie hliadkovej služby pod dohľadom.
02 Vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).
03 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.
04 Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Spracúvanie, vedenie a spresňovanie dokumentácie civilnej ochrany na úrovni obce.
02 Správa poplatkov na úrovni obce.
03 Samostatné vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb.
04 Dohľad na úseku ochrany spotrebiteľa a príprava podkladov na rozhodovanie.
05 Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).
06 Kontrola stavu zabezpečenia požiarnej ochrany a stavu technických prostriedkov požiarnej ochrany právnických osôb a fyzických osôb na úrovni obce.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)
02 Odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni obce.
03 Zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce.
04 Samostatné zabezpečovanie správy miestnych daní (napr. daň z nehnuteľnosti).
05 Sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-právnej služby v rámci obce.
06 Zabezpečovanie výzbrojných a výstrojných súčiastok obecnej polície vrátane vedenia príslušnej evidencie vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.28)
07 Čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja obce (napr. príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác).
08 Čiastková odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby so služobným psom alebo na služobnom koni obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)
02 Dozor nad hliadkovou službou a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávaný obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)
03 Príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní sociálnej služby vrátane služieb v zariadení, ktoré spravuje obec (napr. krízové stredisko, resocializačné zariadenie, domov pre osamelého rodiča, útulok).
04 Samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obce v oblasti informačného systému civilnej ochrany alebo individuálnej ochrany obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení alebo operačného systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému.
05 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie odborných kontrolných a inšpekčných činností vo vymedzenej oblasti pamiatkovej starostlivosti.
06 Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. pri správe detských jaslí, klubov dôchodcov, sociálnych zariadení, kultúrnych zariadení, športových zariadení).
07 Samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu.
08 Tvorba protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni obce.
09 Vypracúvanie analýz a hodnotenie rozvoja obce podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, energetika, trh práce, zdravotníctvo, kultúra, demografia).
10 Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti a osvedčovania listín v obci vykonávané zamestnancom po vykonaní skúšky.29)
11 Vykonávanie odbornej činnosti alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce alebo vyššieho územného celku.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatná odborná príprava rozhodnutí v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu (napr. príprava rozhodnutí na prevádzkovanie mestskej hromadnej autobusovej dopravy) vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.30)
02 Spracúvanie podkladov na rozhodovanie a vedenie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách na úrovni vyššieho územného celku vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.30)
03 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť u zamestnávateľa riadeného samosprávou.
04 Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.
05 Organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy požiarneho družstva na požiarnej stanici, príprava a vykonávanie taktických a previerkových cvičení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.5)
06 Organizovanie činnosti požiarneho družstva pri rozsiahlejších požiaroch a zložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.5)
07 Samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku na určovanie správnych postupov na záchranu osôb, zdolávanie požiarov a mimoriadnych udalostí v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.5)
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni vyššieho územného celku.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (napr. bytová politika, výstavba miest alebo obcí).
02 Usmerňovanie a vykonávanie záchranných prác vrátane odborných služieb pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach v zásahovom obvode mesta Bratislavy vykonávané hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
03 Zabezpečovanie zložitých odborných technicko-opravárenských prác a servisu špeciálnej techniky a technických prostriedkov požiarnej ochrany na zdolávanie požiarov a mimoriadnych udalostí v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce.
02 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni obce a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.31)
03 Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce.
04 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.
05 Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.
06 Rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. daň z nehnuteľnosti).
07 Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni obce.
08 Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia (napr. cestovný ruch, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni obce.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov.
02 Vydávanie exekučných príkazov na predaj hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí a vykonávanie všetkých úkonov s tým súvisiacich.
03 Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s dražbou pri predaji hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí.
04 Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.
05 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni obce alebo samostatné vykonávanie dozoru v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.30)
06 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.31)
07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí na úrovni obce.
08 Analytická činnosť na operatívno-technickom úseku na určovanie správnych postupov na záchranu osôb, zdolávanie požiarov a mimoriadnych udalostí v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
09 Odborná špecializovaná práca v oblasti požiarneho dozoru alebo odborných služieb v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.
02 Koordinovanie činnosti mestskej polície mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)
03 Koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy.
04 Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.
05 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.
06 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.
07 Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku.
08 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni vyššieho územného celku.
09 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti v cestnej doprave na úrovni vyššieho územného celku.
10 Metodická činnosť na úseku odbornej prípravy a výcviku hasičskej jednotky pri špecializovaných činnostiach so zameraním na zásahovú a záchrannú činnosť vrátane overovania nových taktických postupov v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
11 Koncepčné a metodické usmerňovanie vykonávania služby, odborných služieb a organizačných útvarov v rámci Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávané hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
12 Organizovanie a usmerňovanie síl a prostriedkov pri likvidácii zložitých požiarov alebo mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm, pri nasadení viacerých hasičských jednotiek v obvode hasenia vykonávané hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.
02 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.
03 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.
04 Koordinovanie činnosti mestskej polície na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)
05 Koordinovanie činností požiarnej ochrany na úrovni mesta Bratislavy vykonávané hasičom po získaní odbornej spôsobilosti.5)
06 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja vyššieho územného celku.
07 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri vykonávaní verejnej správy a pri rozvoji a plnení úloh štátnej dopravnej politiky vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.
16. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, TRH PRÁCE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
03.2.1. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Práca s dávkovými spismi podľa daných postupov a prevádzkových režimov na vymedzenom úseku manipulácie.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
04.4.1. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zabezpečovanie agendy súvisiacej so zánikom alebo s uvoľňovaním výplaty dávok dôchodkového zabezpečenia.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Likvidácia individuálnych výplat dávok dôchodkového zabezpečenia podľa určených pracovných postupov.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Vyhodnocovanie dôb zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia.
02 Registrácia subjektov zdravotného poistenia alebo odvádzateľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
03 Príjem, evidovanie a spracúvanie prihlášok, odhlášok alebo mesačných výkazov poistencov alebo platiteľov v oblasti sociálneho zabezpečenia, alebo odvádzateľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
04 Likvidácia individuálnych výplat dávok dôchodkového zabezpečenia v oblasti zahraničnej agendy alebo agendy osobitných druhov poukazov.
05 Likvidácia individuálnych výplat dávok dôchodkového zabezpečenia v oblasti exekučnej agendy.
06 Kontrola v likvidačnej časti pri výplatách dávok dôchodkového zabezpečenia.
07 Zabezpečovanie doplnkového poistenia, zmluvného poistenia a pripoistenia v zdravotnej poisťovni.
08 Organizačná práca marketingu zdravotnej poisťovne.
09 Overovanie správnosti údajov o výkonoch za poskytnuté zdravotnícke služby poistencom zdravotnej poisťovne vrátane ich spracovania.
10 Odborné spracúvanie podkladov súvisiacich s uplatňovaním náhrad nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo vyplatených dávok sociálneho zabezpečenia v dôsledku protiprávneho konania tretej osoby.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Výpočet dávok dôchodkového zabezpečenia na vymedzenom úseku.
02 Kontrola na úseku vyhodnocovania dôb zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia.
03 Analytická činnosť na úseku registrov subjektov zdravotného poistenia alebo odvádzateľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
04 Kontrola platieb poistného alebo príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu z dokladov.
05 Kontrola v likvidačnej časti na úseku individuálnych výplat dávok dôchodkového zabezpečenia v oblasti zahraničnej agendy alebo agendy osobitných druhov poukazov.
06 Kontrola v likvidačnej časti na úseku individuálnych výplat dávok dôchodkového zabezpečenia v oblasti exekučnej agendy.
07 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov k cenovým kalkuláciám v zdravotnej poisťovni.
08 Analýza výkonov za poskytnuté zdravotnícke služby poistencom zdravotnej poisťovne.
09 Rozhodovacia činnosť v oblasti posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia v prvom stupni správneho konania.
10 Poskytovanie základných informácií o službách úradu práce, o právach a povinnostiach nezamestnaných občanov, prijímanie žiadostí o sprostredkovanie zamestnania a ich evidencia.
11 Sprostredkovateľská činnosť pri umiestňovaní evidovaných nezamestnaných občanov a občanov hľadajúcich zamestnanie, príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania.
12 Rozhodovanie o podpore v nezamestnanosti na prvom stupni správneho konania vrátane odbornej činnosti na úseku vyplácania podpory v nezamestnanosti.
13 Zabezpečovanie agendy v oblasti uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
14 Zabezpečovanie agendy súvisiacej s územnou a medzinárodnou mobilitou práce pri poskytovaní služieb zamestnanosti z úrovne príslušného úradu práce.
15 Vyhľadávanie voľných pracovných miest, poskytovanie informácií zamestnávateľom o situácii na trhu práce v regióne.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Metodická činnosť v likvidačnej časti v oblasti dôchodkového zabezpečenia.
02 Rozhodovacia činnosť v oblasti výberu poistného alebo nemocenského poistenia na druhom stupni správneho konania.
03 Analytická činnosť v oblasti registra, výberu alebo vymáhania poistného na zdravotné poistenie, alebo príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu na celoštátnej úrovni.
04 Kontrola poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzenej oblasti (napr. domáca ošetrovateľská starostlivosť, prírodné liečebné kúpele, výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky).
05 Zabezpečovanie marketingovej činnosti zdravotnej poisťovne.
06 Kontrola u platiteľov poistného alebo odvádzateľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
07 Rozhodovacia, metodická a kontrolná činnosť v oblasti posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia na druhom stupni správneho konania.
08 Odborná činnosť súvisiaca s uplatňovaním náhrad nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo vyplatených dávok sociálneho zabezpečenia v dôsledku protiprávneho konania tretej osoby.
09 Odborné spracúvanie podkladov, rozhodovanie a vykonávanie odborných činností súvisiacich s poskytovaním dávok a peňažných náhrad z garančného fondu na regionálnej úrovni.
10 Sprostredkovateľsko-poradenská činnosť pre evidovaných nezamestnaných, ich kontaktovanie so zamestnávateľmi a rozhodovacia činnosť na prvom stupni správneho konania.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Metodické usmerňovanie poistencov, platiteľov, poskytovateľov alebo odvádzateľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
02 Posudzovanie a rozhodovanie o nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia a o jej výplate podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
03 Registrovanie platiteľov alebo odvádzateľov vrátane poradenstva v oblasti nemocenského poistenia alebo dôchodkového zabezpečenia.
04 Kalkulovanie nákladov skupín tovarov a výkonov uhrádzaných z prostriedkov zdravotného poistenia.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Rozhodovacia činnosť v osobitných prípadoch (napr. mimoriadne odvolacie konanie vo veciach odvodu poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút) v oblasti výberu poistného alebo nemocenského poistenia na druhom stupni správneho konania.
02 Vystavovanie platobných výmerov, exekučných príkazov alebo zabezpečovanie vymáhania pohľadávok.
03 Schvaľovanie rozhodnutí o dávkach dôchodkového zabezpečenia a o ich výplate podľa predpisov o sociálnom zabezpečení a správneho poriadku.
04 Posudzovanie a rozhodovanie o nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia a na jej výplatu podľa medzištátnych zmlúv o sociálnom zabezpečení.
05 Koordinačná činnosť marketingu zdravotnej poisťovne.
06 Špeciálna činnosť súvisiaca s uplatňovaním náhrad nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo vyplatených dávok sociálneho zabezpečenia v dôsledku protiprávneho konania tretej osoby.
07 Podporovanie zamestnávania občanov formou uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce z úrovne príslušného úradu práce.
08 Zabezpečovanie rekvalifikácie evidovaných nezamestnaných a zamestnaneckej rekvalifikácie v záujme zladenia potrieb trhu práce.
09 Koordinovanie a organizovanie odborných činností pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb alebo pri rozhodovaní o podpore v nezamestnanosti na prvom stupni správneho konania.
10 Poskytovanie odborného poradenstva v informačno-poradenských strediskách alebo poradenských služieb na voľbu povolania, výber zamestnania, výber zamestnanca a na rekvalifikáciu.
11 Prieskum trhu práce na regionálnej úrovni na účely získavania voľných pracovných miest.
12 Rozhodovanie o povinnosti zaplatiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti a penále na prvom stupni správneho konania.
13 Povoľovanie vykonávania práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Konzultačná a poradenská činnosť vo vymedzenej oblasti registra, výberu, vymáhania poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút alebo príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
02 Vykonávanie odborných prác na celoštátnej úrovni v oblasti zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Aprobačná činnosť v oblasti výberu poistného alebo nemocenského poistenia na druhom stupni správneho konania.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Metodické usmerňovanie činností vo vymedzenej oblasti poistných vzťahov (napr. vznik poistného vzťahu, výška poistného, vymeriavací základ, kontrolná činnosť) z celoštátnej úrovne Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce.
02 Metodická činnosť v oblasti doplnkového poistenia, zmluvného poistenia a pripoistenia.
03 Tvorba metodiky v oblasti výberu alebo vymáhania poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút.
04 Schvaľovanie rozhodnutí o dávke dôchodkového zabezpečenia a jej výplate podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, podľa správneho poriadku a podľa medzištátnych zmlúv o sociálnom zabezpečení.
05 Tvorba a určovanie postupov v oblasti nemocenského poistenia alebo štátnych sociálnych dávok.
06 Koordinačná a kontrolná činnosť na prvom stupni správneho konania v oblasti sociálneho zabezpečenia.
07 Tvorba koncepcie, analýza a vyhodnocovanie činnosti registratúrneho strediska Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce na celoštátnej úrovni vrátane ich organizačných jednotiek.
08 Presadzovanie stratégie zdravotnej poisťovne pri výkone práv akcionára.
09 Analýza nákladovej efektívnosti poskytnutých zdravotníckych služieb poistencom a vyhodnotenie ich vývoja.
10 Kalkulovanie individuálnych cien tovarov a služieb uhrádzaných z prostriedkov zdravotného poistenia.
11 Vykonávanie komplexnej kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonných orgánov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce.
12 Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti zamestnanosti na regionálnej úrovni vrátane rozhodovania o opravných prostriedkoch.
13 Koordinovanie a usmerňovanie činností sprostredkovateľsko-poradenských služieb vrátane vyhodnocovania výsledkov činností súvisiacich s poskytovaním služieb zamestnanosti.
14 Analýza stavu a vývoja situácie na trhu práce, tvorba a koordinovanie realizácie regionálnych programov podpory a oživenia zamestnanosti.
15 Poskytovanie odborného poradenstva klientom úradu práce a ich vzdelávanie a výcvik na regionálnej úrovni.
16 Rozhodovanie o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, na prvom stupni správneho konania.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Analytická a metodická činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia.
02 Špecializovaná právna poradenská činnosť v oblasti výberu alebo vymáhania poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút.
03 Špecializovaná právna poradenská činnosť v oblasti výkonu nemocenského poistenia alebo štátnych sociálnych dávok.
04 Rozhodovacia činnosť na druhom stupni správneho konania v oblasti sociálneho zabezpečenia.
05 Analytická a metodická činnosť v marketingu zdravotnej poisťovne na celoštátnej úrovni.
06 Prerozdeľovanie poistného z výberu poistného medzi zdravotnými poisťovňami.
07 Tvorba metodických postupov pre činnosť zdravotnej poisťovne v oblasti výkonov zdravotníckych služieb.
08 Analytická a metodická činnosť v oblasti kalkulovania cien tovarov a služieb uhrádzaných z prostriedkov zdravotného poistenia.
09 Analytická a metodická činnosť v oblasti farmako-ekonomiky v zdravotnej poisťovni na celoštátnej úrovni.
10 Koordinovanie, usmerňovanie a organizovanie komplexnej kontrolnej činnosti nižších výkonných orgánov z úrovne Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce.
11 Poskytovanie psychologického poradenstva pri posudzovaní osobnostných predpokladov, schopností a zručností na výber zamestnania, voľbu povolania evidovaným nezamestnaným, občanom ohrozeným stratou zamestnania, budúcim absolventom škôl a na výber zamestnanca pre zamestnávateľa.
12 Koordinovanie uplatňovania aktívnej politiky trhu práce a klientskych služieb zamestnanosti a tvorba regionálnych programov na podporu zamestnanosti, analýz o vývoji situácie na trhu práce v regióne (kraji).
13 Poskytovanie odborného poradenstva pre skupiny znevýhodnené na trhu práce a ohrozené stratou zamestnania a realizácia aktivít klubu práce.
14 Metodická činnosť na úseku správneho konania v oblasti zamestnanosti z celoštátnej úrovne.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Koncepčné a systémové riešenie doplnkového poistenia, zmluvného poistenia a pripoistenia.
02 Tvorivé a koncepčné riešenie najzložitejších úloh v oblasti vykonávania sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia alebo politiky trhu práce pri modelovaní a reengineeringu pracovných procesov.
03 Tvorivé a koncepčné riešenie najzložitejších úloh v oblasti spracovania výsledkov modelovania a reengineeringu pracovných procesov vo vzťahu k informačnej podpore vykonávania sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia alebo politiky trhu práce.
04 Koncepčná a metodická činnosť v rozhodovacej oblasti sociálneho zabezpečenia.
05 Tvorba koncepcie registra, výberu, vymáhania poistného alebo príspevku na poistné v nezamestnanosti a do garančného fondu.
06 Tvorba medzinárodných dokumentov v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia alebo politiky trhu práce v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy.
07 Tvorba koncepcie sociálneho zabezpečenia.
08 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu, tvorba marketingovej stratégie zdravotnej poisťovne na celoštátnej úrovni.
09 Modelovanie vývoja rozsahu a štruktúry poskytovania zdravotníckych služieb pre poistencov zdravotnej poisťovne.
10 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti tvorby a aplikácie liekovej politiky v zdravotnej poisťovni na celoštátnej úrovni.
11 Kontrolná a revízna činnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa.20)
12 Kontrolná a revízna činnosť poskytovania liekov alebo zdravotníckych pomôcok vykonávaná lekárnikom po získaní špecializácie prvého stupňa.20)
13 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v oblasti zdravotného poistenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
14 Metodická a analytická činnosť revízneho lekárnika v oblasti zdravotného poistenia vykonávaná lekárnikom po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
15 Metodická a analytická činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
16 Posudková činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
17 Lekárska posudková činnosť na účely zamestnanosti, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na účely sprostredkovania vhodného zamestnania evidovaným nezamestnaným vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
18 Navrhovanie priorít politiky trhu práce na celoštátnej úrovni.
19 Tvorba koncepčných, analytických a metodických materiálov v oblasti rekvalifikácie v nadväznosti na aktuálne spoločenské potreby a trendy na celoštátnej úrovni.
20 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti regionálneho rozvoja zamestnanosti na celoštátnej úrovni.
21 Koncepčná, metodická a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce.
22 Koordinovanie a metodické usmerňovanie nižších výkonných orgánov zo strany Národného úradu práce s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri aplikácii zákona o zamestnanosti a s ním súvisiacich predpisov na celoštátnej úrovni.
23 Koordinovanie a metodické usmerňovanie nižších výkonných orgánov s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri aplikácii zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia na celoštátnej úrovni.
24 Tvorba koncepčných, metodických, analytických a koordinačných materiálov na úrovni Národného úradu práce v oblasti realizácie poradenskej činnosti.
25 Tvorba koncepčných, metodických, analytických a koordinačných materiálov rozvoja služieb zamestnanosti v oblasti vzdelávania dospelých na celoštátnej úrovni.
26 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti medzinárodnej mobility pracovnej sily na celoštátnej úrovni.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Spracovanie štruktúry integrovaného informačného systému a tvorba zásad jeho realizácie v súlade so schválenou architektúrou integrovaného informačného systému Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce na celoštátnej úrovni.
02 Tvorba dlhodobých stratégií a koncepcií rozvoja a systémovej integrácie osobitných informačných systémov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo Národného úradu práce na celoštátnej úrovni a koordinovanie ich realizácie.
03 Tvorba koncepcie rozvoja a strategické plánovanie činnosti zdravotnej poisťovne na celoštátnej úrovni.
04 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v oblasti zdravotného poistenia vykonávaná zamestnancom po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
05 Koncepčná činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
06 Tvorba dlhodobých stratégií a medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností systému sociálneho zabezpečenia.
07 Tvorba medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností v oblasti právnych vzťahov z medzinárodných zmlúv v systémoch sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia alebo trhu práce.
08 Tvorba dlhodobých stratégií politiky trhu práce, medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností systému služieb zamestnanosti.
17. ŠKOLSTVO A TELOVÝCHOVA
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
03.2.1. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach vrátane špeciálnych škôl alebo v špeciálnych výcvikových strediskách, v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb, zabezpečovanie dozoru v noci a pri sebaobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej výchovy detí, mládeže alebo dospelých občanov, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnych školách a školských zariadeniach vrátane špeciálnych škôl, v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby poslucháčov vysokej školy alebo žiakov strednej školy.
02 Organizačné zabezpečovanie študijnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy.
03 Zabezpečovanie agendy pre vedeckovýskumnú činnosť a vedecký rast fakulty alebo vysokej školy.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických výchovných a vzdelávacích metód vykonávaná učiteľom materskej školy.
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom školského zariadenia, športového strediska mládeže, zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo zariadenia sociálnych služieb v čase mimo vyučovania, rozvíjajúca záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže, systematicky doplňujúca školskú výučbu.
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom v zariadeniach pre zrakovo postihnutých dospelých v čase mimo vyučovania.
04 Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.
05 Samostatná odborná technická práca vrátane demonštrácie vybraných experimentov pre potreby pedagogického procesu na vysokej škole.
06 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu so zaradením v širšom národnom reprezentačnom družstve.
07 Odborná metodická a trénerska činnosť, vypracúvanie programov telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov, špecialistov ozbrojených síl alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.
08 Zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6 Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť a individuálne orientovaná práca s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej materskej školy, zameraná na tvorbu spoločenského poznania, mravného vedomia vrátane prosociálneho správania, rozvoj reči, tvorivých schopností a pracovných zručností po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na sociálno-emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných zručností a návykov a prípravu dieťaťa na školu, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy s deťmi predškolského veku s využitím individuálneho prístupu po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
03 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
04 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí a žiakov, formujúca ich vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť v čase mimo vyučovania, práca s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenenými do štandardného vzdelávania, systematicky doplňujúca ich školskú výučbu, ktorú vykonáva vychovávateľ školy alebo školského zariadenia, alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
05 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie alebo u dospelých na pracovné uplatnenie, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, združenej strednej škole, odbornom učilišti, praktickej škole, učilišti, stredisku odbornej praxe, stredisku praktického vyučovania alebo výcvikovom stredisku po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
06 Odborná práca pri zabezpečovaní študijnej a sociálnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy, sledovanie a overovanie získaných kreditov vrátane prípravy rozhodnutí.
07 Odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu zamestnancov fakulty alebo vysokej školy.
08 Odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.
08.6.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom základnej umeleckej školy zameraná na rozvoj schopností a zručností žiakov a rozširovanie vedomostí a návykov žiakov v prípravnom štúdiu a na prvom a druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých v základnej umeleckej škole.
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť spojená s tvorivou prácou orientovanou na žiaka vrátane aktívnej účasti na všetkých umeleckých výkonoch žiaka v základnej umeleckej škole alebo na konzervatóriu.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských a prírodných vied v školskom zariadení, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v športovom stredisku mládeže, ktorú vykonáva vychovávateľ s bakalárskym vzdelaním po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času v školskom zariadení, v športovom stredisku mládeže alebo špeciálnom výchovnom zariadení vykonávaná vychovávateľom do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní činnosti a prípravy športového družstva.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.5.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zameraná na rozvíjanie ich tvorivých schopností a zručností v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj a upevňovanie odborných praktických zručností a návykov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím zložitých kompenzačných technológií, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole, učilišti, odbornom učilišti, praktickej škole, stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania, v oblasti využívania voľného času, spoločenských a prírodných vied, na prácu s deťmi a žiakmi s postihnutím, ktorí sú začlenení do štandardného vzdelávania v škole, v školskom zariadení, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v športovom stredisku mládeže, ktorú vykonáva vychovávateľ s bakalárskym vzdelaním po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, združenej strednej škole, odbornom učilišti, učilišti, praktickej škole, stredisku praktického vyučovania alebo stredisku odbornej praxe po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva učiteľ základnej umeleckej školy, zameraná na posudzovanie talentu žiakov, rozvoj ich schopností, zručností a návykov a osvojovanie si vedomostí, ako aj na rozvoj umeleckej tvorivosti a odborná práca v príslušnom umeleckom odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom a druhom stupni a v štúdiu pre dospelých v základnej umeleckej škole po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
04 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na tvorivosť žiakov, rozvoj ich zručností a návykov spojený s tvorivou a aktívnou účasťou na všetkých ich umeleckých výkonoch v základnej umeleckej škole alebo na konzervatóriu.
05 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.
06 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva a vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy reprezentantov zaradených do širšieho kádra národného reprezentačného družstva.
07 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu s umiestnením sa v prvej tretine štartového poľa na majstrovstvách sveta juniorov alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo v prvej tretine štartového poľa svetového pohára juniorov alebo európskeho pohára juniorov.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických diagnostických, výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane spracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školy, školského zariadenia alebo zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov detí s využitím výchovných a vzdelávacích metód, ktorú vykonáva učiteľ základnej školy alebo strednej školy do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
04 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou s narušeným psycho-sociálnym vývinom zameraná na rozširovanie a prehlbovanie ich vedomostí, zručností a návykov, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej školy alebo zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
05 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na zotavenie a upevnenie zdravia a fyzickej zdatnosti detí a žiakov v škole v prírode, ktorú vykonáva pedagogický zamestnanec po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
06 Samostatné vypracúvanie analýzy učebných osnov a metód výučby vrátane poradenskej činnosti pri stanovení nových učebných odborov a učebných osnov.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v odboroch praktickej prípravy na povolanie so zreteľom na ich druh a stupeň postihnutia, orientovaná na podmienky praxe, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole, učilišti, odbornom učilišti, praktickej škole, v stredisku odbornej praxe, stredisku praktického vyučovania alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v bakalárskych študijných odboroch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej materskej školy, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím špecifických diagnostických, výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov, tvorivých schopností a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických diagnostických, výchovných, vzdelávacích a kontrolných metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj detí predškolského veku, na formovanie vedomostí, zručností, návykov a tvorivých schopností vrátane spolupráce pri tvorbe variabilných metodických postupov v pedagogickej práci s deťmi predškolského veku s využitím špecifických diagnostických, variabilných výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy po splnení podmienok podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu. 25)
04 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti spoločenských a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školského zariadenia, športového strediska mládeže, vychovávateľ pre deti alebo dospelých občanov v zariadeniach sociálnych služieb po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
05 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školy alebo školského zariadenia, alebo zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
06 Výchovno-vzdelávacia činnosť individuálne orientovaná na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami systematicky doplňujúca školskú výučbu, zameraná na rozvíjanie ich tvorivých schopností a zručností, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
07 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov detí alebo mládeže s využitím špecifických diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód, ktorú vykonáva učiteľ základnej školy alebo strednej školy po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
08 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na zisťovanie úrovne talentu, schopností a zručností žiakov, na rozvoj ich tvorivosti, na rozširovanie ich vedomostí, zručností a návykov, odborná práca v príslušnom umeleckom odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom a druhom stupni a v štúdiu pre dospelých na základnej umeleckej škole, ktorú vykonáva učiteľ základnej umeleckej školy po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
09 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odborných vedomostí v praxi, na nadobúdanie zručností a návykov žiakov stredných odborných škôl s využitím špičkovej techniky a najnovších poznatkov, ktorú vykonáva zamestnanec školského hospodárstva.
10 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie a upevňovanie odborných vedomostí, zručností a návykov žiakov v náročných odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na tvorivé aplikácie pri riešení konkrétnych zložitých úloh v podmienkach praxe, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, združenej strednej škole, odbornom učilišti, učilišti, praktickej škole, stredisku praktického vyučovania alebo stredisku odbornej praxe po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
11 Výchovno-vzdelávacia činnosť vrátane tvorivej a koordinačnej práce orientovanej na žiaka, spojená s aktívnou účasťou na všetkých umeleckých výkonoch žiaka v základnej umeleckej škole alebo na konzervatóriu, ktorú vykonáva korepetítor po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
12 Výchovno-vzdelávacia a koordinačná činnosť s rozsiahlymi vonkajšími väzbami zameraná na zotavenie a upevnenie zdravia a fyzickej zdatnosti detí a žiakov v škole v prírode, ktorú vykonáva pedagogický zamestnanec po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
13 Analýza metód výučby a príprava podkladov na tvorbu nových metodík učebných postupov pre stredné odborné školy.
14 Koordinovanie a samostatná odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu fakulty alebo vysokej školy.
15 Koordinovanie a organizačné zabezpečovanie študijného procesu študentov fakulty alebo vysokej školy.
16 Koordinovanie a metodické usmerňovanie pracovísk fakulty alebo vysokej školy v rámci agendy medzinárodných vzťahov.
17 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva, vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy a samotná príprava reprezentantov SR (účastníkov majstrovstiev sveta, olympijských hier alebo majstrovstiev Európy).
18 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu s umiestnením sa v prvej tretine štartového poľa na majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách, do desiateho miesta na majstrovstvách Európy, do tretieho miesta na majstrovstvách sveta juniorov alebo majstrovstvách Európy juniorov.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a tvorivých schopností a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím špecifických diagnostických, výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej materskej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na rozvíjanie ich vedomostí, zručností, návykov a tvorivých schopností vrátane samostatného vypracúvania metodických postupov pedagogickej práce s deťmi predškolského veku s využitím špecifických diagnostických, variabilných výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti spoločenských a prírodných vied vrátane spracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo samostatná výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školy, školského zariadenia, športového strediska mládeže alebo vychovávateľ pre deti alebo dospelých občanov v zariadeniach sociálnych služieb po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
04 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
05 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraná na rozširovanie a prehlbovanie ich vedomostí, zručností a návykov s využitím špeciálnych výchovných a vzdelávacích metód, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej školy po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
06 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rekvalifikáciu a rehabilitáciu zrakovo postihnutých, telesne postihnutých alebo inak zdravotne postihnutých dospelých, ktorú vykonáva učiteľ po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
07 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických diagnostických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód, ktorú vykonáva učiteľ základnej školy alebo strednej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
08 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie a upevňovanie odborných vedomostí, zručností a návykov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v odboroch praktickej prípravy so zreteľom na ich postihnutie podľa odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, orientovaná na podmienky praxe, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole, učilišti, odbornom učilišti, praktickej škole, stredisku odbornej praxe, stredisku praktického vyučovania alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
09 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na upevňovanie odborných praktických zručností a návykov žiakov v náročných odboroch praktickej prípravy s využitím zložitých odborných technológií, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, združenej strednej škole, učilišti, praktickej škole, stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
10 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na diagnostikovanie úrovne talentu, schopností a zručností žiakov, na rozvoj ich tvorivosti, rozširovanie vedomostí, zručností a návykov, spojená s odbornou a metodickou prácou v príslušnom umeleckom odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom a druhom stupni a v štúdiu pre dospelých na základnej umeleckej škole, ktorú vykonáva učiteľ základnej umeleckej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
11 Výchovno-vzdelávacia činnosť spojená s tvorivou koordinačnou a metodickou prácou orientovanou na žiaka vrátane aktívnej účasti na všetkých jeho umeleckých výkonoch v základnej umeleckej škole alebo na konzervatóriu, ktorú vykonáva korepetítor po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
12 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na zabezpečovanie praktického vyučovania a záujmovej odbornej činnosti žiakov stredných odborných škôl vrátane koordinovania a usmerňovania odborných činností s rozsiahlymi vonkajšími väzbami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorú vykonáva zamestnanec školského hospodárstva po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
13 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu stredného odborného učilišťa vrátane jeho jednotlivých súčastí.
14 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu fakulty.
15 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných odboroch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.
16 Výskumná a pedagogická činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác na vzdelávacie aktivity a vedenie cvičení v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných odboroch, podieľanie sa na výskumnej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.
17 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných odboroch, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, podieľanie sa na výskumnej vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.
18 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov zaradených v strediskách vrcholového športu, v športových školách alebo v športových triedach s umiestnením do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie európskeho rekordu.
19 Vykonávanie športových činností v strediskách vrcholového športu s umiestnením sa do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie európskeho rekordu.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti, spojená s poradenskou činnosťou, diagnostikovaním a využitím špeciálnych výchovných metód, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
02 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím špeciálnych diagnostických, výchovných, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód so zodpovednosťou za dosiahnuté výsledky práce, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej školy alebo učiteľ v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rekvalifikáciu a rehabilitáciu zrakovo postihnutých, telesne postihnutých alebo inak zdravotne postihnutých dospelých, ktorú vykonáva učiteľ po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
04 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj a upevňovanie odborných praktických zručností a návykov žiakov v náročných odboroch praktickej prípravy, individuálne orientovaná na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím zložitých kompenzačných a odborných technológií a s aktívnym vstupom do procesu diagnostiky a reedukácie žiaka alebo občana s postihnutím, ktorú vykonáva majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole, učilišti, odbornom učilišti, praktickej škole, stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
05 Samostatná odborná činnosť zahrnujúca liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená so špeciálnopedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej poradne, pedagogicko-psychologickej poradne, diagnostického centra, špeciálneho výchovného zariadenia alebo špeciálnej školy, určenie preventívnych a diagnostických postupov jednotlivých prípadov.
06 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na celoštátnej úrovni, ktorú vykonáva zamestnanec po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)
07 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pre stredné odborné školy vrátane tvorby vzdelávacích projektov, ktorú vykonáva zamestnanec po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)
08 Koncepčná a analytická činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.
09 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných odboroch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)
10 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov v strediskách vrcholového športu s umiestnením do tretieho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, vybojovanie prvého miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie svetového rekordu.
11 Vykonávanie športových činností v strediskách vrcholového športu s umiestnením sa do tretieho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, vybojovanie prvého miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie svetového rekordu.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom odbore, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, výskumná alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)
14. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
14.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrnujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie vzťahov s ostatnými študijnými odbormi, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej a do vedeckej výchovy, vedenie prednášok a utváranie podmienok na interdisciplinárne formy práce, formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky alebo umenia, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)
18. VEDA, TECHNIKA, VÝSKUM, VÝVOJ
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Odborná rutinná práca s experimentálnou technikou a špeciálnymi prístrojmi podľa vopred zadaných metodických postupov a pokynov vrátane vedenia prvotných záznamov.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.
02 Odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.
03 Odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.
04 Samostatné vypracúvanie čiastkových podkladov na vyhodnocovanie vednej politiky a priorít vedy v rámci agend vedúceho funkcionára Slovenskej akadémie vied.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.
02 Samostatná odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.
03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.
04 Samostatná odborná technická práca, spracúvanie technickej dokumentácie a výsledkov meraní v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Riešenie čiastkových problémov úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky.
02 Koordinačná činnosť v oblasti vedeckej výchovy alebo posudzovanie plnenia kritérií na priznanie vedeckej kvalifikácie v Slovenskej akadémii vied.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky.
02 Analytická a syntetická práca pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu vykonávané zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)
02 Koordinovanie výskumných a vývojových projektov, ktoré majú zásadný význam pre hospodársky a spoločenský rozvoj.
03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni najvyšších orgánov Slovenskej akadémie vied.
04 Koncepčná a analytická činnosť v príslušnej vednej oblasti Slovenskej akadémie vied.
05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy, techniky, výskumu alebo vývoja na celoštátnej úrovni.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rast vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu vykonávané zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti12) a po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)
02 Tvorba koncepcií a koordinovanie projektov medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov Európskej únie a iných medzinárodných organizácií zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti12) a po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)
03 Tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy v nadväznosti na integráciu vedeckých programov Európskej únie a Vedeckého výboru NATO.
14. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
14.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky a vytvoriť nové hypotézy a teórie na rozvoj daného vedného odboru vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu alebo riešiteľského tímu pre medzinárodné programy a projekty zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti12) a po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)
02 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou jeho výsledkov s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rozmach vrátane vypracúvania návrhov náročných integrovaných alebo medzinárodných projektov s cieľom dosiahnuť nové technické alebo technologické riešenia spoločensky závažných problémov v praxi zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti12) a po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)
19. VNÚTRO - ARCHÍVNICTVO
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Vedenie a doplňovanie evidencie archívnych fondov a zbierok podľa pokynov, vykonávanie odborných technických prác archívu.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Vedenie odbornej dokumentácie archívu, spracúvanie novodobých archívnych fondov a príprava archívnych dokumentov na študijné účely.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov s jednoduchou štruktúrou, vedenie odbornej dokumentácie prírastkov archívu a bádateľne archívu.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok archívu a zabezpečovanie odbornej činnosti bádateľne archívu.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok so zložitejšou štruktúrou a jazykovo nenáročných starších archívnych fondov a zbierok, usmerňovanie bádateľne archívu.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Spracúvanie a sprístupňovanie starších archívnych fondov a zbierok so zložitou štruktúrou, ktoré vyžaduje osobitné jazykové znalosti.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Riešenie koncepčných úloh archívu na úseku spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Určovanie teoretických zásad spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov, sprístupňovania diplomaticky a paleograficky mimoriadne náročných fondov a zbierok.
20. VNÚTRO - VŠEOBECNÁ SPRÁVA
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Zabezpečovanie telekomunikačnej prevádzky v stálych, osobitných, mestských a medzinárodných telekomunikačných sieťach v osobitnom režime ozbrojených zložiek.
02 Zabezpečovanie preventívnych rehabilitácií príslušníkov ozbrojených zložiek formou vykonávania prác.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná príprava, výchova a výcvik šteniat a mladých služobných psov vrátane zabezpečovania chovu.
02 Vymáhanie peňažných pohľadávok za neuhradené pokuty uložené v blokovom konaní.
03 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na rozhodovanie o zdravotnej spôsobilosti policajtov alebo profesionálnych vojakov vykonávať štátnu službu, o kúpeľnej starostlivosti a preventívno-liečebnej starostlivosti vykonávaná v rámci činnosti lekárskej komisie.
04 Likvidácia škôd vzniknutých na služobných motorových vozidlách v rezorte ministerstva vnútra.
05 Zabezpečovanie tuzemských rekreácií ozbrojených zložiek.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Organizovanie a zabezpečovanie výcviku psovodov a psov a ich využitia v útvare.
02 Samostatné odborné úkony pri príprave a ošetrovaní zvierat vo veterinárnej ošetrovni, vo výcvikovom stredisku alebo v chovnej stanici.
03 Vedenie expertízneho protokolu vzoriek a stôp z miesta trestného činu.
04 Udržiavanie stálej pripravenosti chráneného pracoviska civilnej ochrany na úrovni okresu alebo kraja vykonávané zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.33)
05 Revízia prevádzky, údržby a opráv technických zariadení informačného systému civilnej ochrany v kraji vykonávaná zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.33)
06 Zabezpečovanie civilnej ochrany materiálom a technikou civilnej ochrany podľa stanovených noriem a limitov v kraji vykonávané zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.33)
07 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku rozhodovacieho procesu priznávania dávok sociálneho zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Technická práca na úseku linkového a rádiového spojenia vrátane technického servisu telekomunikačných zariadení a systémov v rezorte ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.32)
02 Odborná príprava vodičov služobných vozidiel a špeciálny výcvik vodičov služobných vozidiel v rezorte ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vykonávaná zamestnancom po získaní inštruktorského oprávnenia.34)
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Zabezpečovanie zahraničných rekreácií pre priamo riadených zamestnávateľov ozbrojených zložiek.
02 Samostatné zabezpečovanie a riešenie prípadov v rozhodovacom procese priznávania dávok sociálneho zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Navrhovanie postupov a opatrení na úseku spracúvania dávok sociálneho zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Komplexné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie kynologickej služby vrátane vykonávania kontroly na útvaroch.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Komplexné zabezpečovanie vykonávania sociálneho zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vrátane rozhodovacej činnosti.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie psychodiagnostickej činnosti v ozbrojených zložkách.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie vykonávania sociálneho zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Tvorba koncepcie a programov dlhodobého rozvoja systému psychologickej služby v ozbrojených zložkách.
21. ZDRAVOTNÍCTVO
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Základné hematologické, imunologické a hemokoagulačné laboratórne vyšetrenia, odber vzoriek krvi na špeciálne hematologické vyšetrenia, základné vyšetrenia hodnôt krvných zložiek vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
02 Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liečivých prípravkov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave liečiv v šaržiach, spolupráca pri zabezpečovaní, uchovávaní, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok vykonávaná farmaceutickým laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
03 Podiel na vykonávaní štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti hygieny a epidemiológie vrátane meraní, odberu vzoriek a ukladaní blokových pokút vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po overení odbornej spôsobilosti.20)
04 Základné histologické a cytologické techniky pri príprave a spracúvaní bioptického alebo nekroptického materiálu vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
05 Základné laboratórne vyšetrenia v odbore lekárskej mikrobiológie vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
06 Základná rádiodiagnostická skiagrafia a asistencia pri zložitejších skiaskopických vyšetreniach s kontrastnými látkami alebo zložitejších rádiodiagnostických vyšetreniach vykonávaná rádiologickým asistentom po overení odbornej spôsobilosti.20)
07 Základné laboratórne vyšetrenia, príprava biologického materiálu, jeho testovanie a analyzovanie v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
08 Ošetrovateľská a hygienická starostlivosť o pacientov na lôžkových oddeleniach, asistencia lekárovi a sestre špecialistke pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávaná sestrou po overení odbornej spôsobilosti.20)
09 Individuálna a skupinová liečebná rehabilitácia, zácvik používania ortopedických a protetických pomôcok alebo prístrojov a fyzikálna terapia vykonávaná rehabilitačným asistentom po overení odbornej spôsobilosti.20)
10 Asistencia pri zabezpečovaní liečebnej výživy pre pacientov v lôžkových zdravotníckych zariadeniach a pri kontrole prípravy a výdaja stravy vykonávaná asistentom výživy po overení odbornej spôsobilosti.20)
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód na úseku klinickej biochémie vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt, špeciálne odbery biologického materiálu a jeho predanalytické spracúvanie vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
02 Základné funkčné rádionuklidové a gamagrafické vyšetrenia, asistencia pri ožarovaní pacientov na kobaltových ožarovačoch a prístrojoch na povrchovú a hĺbkovú terapiu na oddelení nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávané rádiologickým asistentom po overení odbornej spôsobilosti.20)
03 Odborná ošetrovateľská starostlivosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná sestrou po získaní dlhodobej prípravy.20)
04 Komplexná hygienická a ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkových nemocničných oddeleniach vrátane asistencie lekárovi vykonávaná sestrou po overení odbornej spôsobilosti.20)
05 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v ambulancii na špeciálnych úsekoch činnosti (napr. funkčná diagnostika, EEG, EKG, audiometria) vykonávaná sestrou po získaní dlhodobej prípravy.20)
06 Ošetrovanie chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život pod vedením lekára alebo zdravotníckeho záchranára špecialistu vykonávané zdravotníckym záchranárom po overení odbornej spôsobilosti.20)
07 Imunologické, sérologické a virologické vyšetrenia vrátane diferencovania náterov krvných a ostatných telesných tekutín vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
08 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku tkanivového bankovníctva vrátane predanalytického spracúvania vzoriek vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
09 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore lekárskej alebo klinickej mikrobiológie vykonávané zdravotným laborantom po overení odbornej spôsobilosti.20)
10 Samostatné odborné práce pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v lôžkových nemocničných oddeleniach, odborný dohľad nad prípravou a výdajom stravy pri tabletovom systéme vykonávané asistentom výživy po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
11 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou po získaní dlhodobej prípravy.20)
12 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
07.6.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Merania a odbery vzoriek pri sledovaní faktorov životného a pracovného prostredia, vzoriek na expozičné testy a odbery biologického materiálu vrátane prípravy podkladov na vydávanie nápravných opatrení vykonávané diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore klinickej mikrobiológie, na zabezpečenie bakteriologickej, virologickej, imunologickej, mykologickej alebo parazitologickej diagnostiky vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
02 Chemicko-analytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej kontrole liekov a skúšok zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
03 Odborná spolupráca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liečiv alebo zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych potrieb, pomôcok, lekárenského doplnkového sortimentu a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vykonávaná farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
04 Samostatný štátny zdravotný dozor, zisťovanie rizík vplývajúcich na zdravie ľudí, návrh opatrení na ochranu a podporu zdravia vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
05 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri manipulácii s rádioaktívnym odpadom vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
06 Hematologické a imunohematologické laboratórne vyšetrenia, diferencovanie patologických krvných obrazov, kostných drení a uzlín vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
07 Samostatné chemické a fyzikálne analýzy s cieľom detekcie rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia v štátnom zdravotnom ústave vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
08 Imunologické alebo infektologické laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a protilátok vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
09 Špecializované biochemické alebo toxikologické laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, funkčné vyšetrenia obličiek, pečene, glycidového a lypidového metabolizmu, vyšetrenia enzýmov a vnútorného prostredia vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
10 Špecializovaná laboratórna práca, diagnostické alebo rádioizotopové vyšetrenia v odbore nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávané rádiologickým asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
11 Odborná laboratórna práca na niektorom z úsekov histológie, histochémie, cytológie alebo imunohistochémie vykonávaná zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
12 Špecializované skiagrafické vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia na lokalizáciu cudzích telies vrátane asistencie pri náročných kontrastných vyšetreniach vykonávané rádiologickým asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
13 Cytogenetické, genealogické a antropogenetické vyšetrenia vrátane vykonávania špeciálnych farbiacich metód v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotným laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
14 Odborné liečebné rehabilitačné úkony na úseku fyzikálnej terapie, ergoterapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávané rehabilitačným asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
15 Zabezpečovanie liečebnej výživy a stravovania zo stránky dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej v lôžkovom zdravotníckom zariadení vrátane vypracúvania vhodných receptúr jedál a informačných pokynov na ich prípravu vykonávané asistentom výživy po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
16 Zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci chorým vrátane poskytovania základných a zložitejších zdravotno-sociálnych služieb vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdov a iných právnických osôb a fyzických osôb vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
17 Samostatná odborná práca na špecializovanom poliklinickom oddelení pre liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb vykonávaná kalmetizačnou alebo dispenzárnou sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
18 Samostatná odborná práca v rozhodovaní a posudzovaní dôležitosti a urgentnosti ohlásených stavov na poskytnutie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym záchranárom na dispečingu po získaní špecializácie v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť.20)
19 Príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane kontroly efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho zariadenia vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v centrálnej sterilizácii.20)
20 Odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť.20)
21 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri ošetrovaní starých, dlhodobo chorých a multimorbídnych pacientov na geriatrickom lôžkovom oddelení vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
22 Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej, kognitívnej a behaviorálnej terapii na lôžkovom oddelení psychiatrie alebo v centrách liečby drogových závislostí vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
23 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacienta vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
24 Samostatná ošetrovateľská práca na lôžkových oddeleniach pre fyziologických alebo patologických novorodencov alebo na nedonoseneckých oddeleniach vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
25 Asistencia lekárovi pri endoskopických vyšetreniach vrátane špecializovaných prác pri odberoch materiálov na bakteriologické, cytologické alebo histologické vyšetrenia vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
26 Odborná ošetrovateľská starostlivosť vrátane zvýšenej hygienickej starostlivosti o pacientov po aplikácii rádioaktívnych žiaričov na lôžkových oddeleniach nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávaná sestrou po overení odbornej spôsobilosti.20)
08.6.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní komplexného ošetrovateľského procesu a vykonávanie odborných ošetrovateľských prác na detskom lôžkovom oddelení diplomovanou detskou sestrou.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.5.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatná odborná práca na jednotkách intenzívnej starostlivosti spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta na jeho celkový telesný a duševný stav s použitím zložitých zdravotníckych prístrojov a nástrojov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť.20)
02 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym alebo chronickým postihnutím funkcie obličiek alebo s akútnymi intoxikáciami na dialyzačnom oddelení vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
03 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na základe individuálnych potrieb pacientov a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára v lôžkových nemocničných oddeleniach vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
04 Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym záchranárom po získaní špecializácie v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť.20)
05 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny zameraná na liečbu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
09.6.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Hormonálne, imunochemické, toxikologické, hematologické alebo imunohematologické vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom.
02 Samostatné odborné spracúvanie bioptického a nekroptického materiálu a vykonávanie imunohistochemických, imunoenzýmohistologických, histochemických alebo elektromikroskopických laboratórnych vyšetrení vrátane cytologického skríningu v odbore patológia alebo súdne lekárstvo vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom.
03 Samostatné vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, zber, príprava a spracúvanie vzoriek slúžiacich na analyzovanie zdravia obyvateľstva vrátane prípravy návrhu opatrení, sankcií a blokových pokút vykonávané diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie.
04 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom.
05 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na úseku starostlivosti o psychiatrických pacientov alebo pacientov drogovo závislých, monitorovanie vitálnych funkcií pacienta pred liečebným zákrokom, počas zákroku a po ňom so zameraním na mechanizmy osobnosti a na techniky zvládania stresu vrátane asistencie pri náročných terapeutických výkonoch lekára a psychoterapeuta vykonávaná diplomovanou psychiatrickou sestrou.
06 Samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo všetkých oblastiach sekundárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaná diplomovanou pôrodnou asistentkou.
07 Samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri náročných operačných výkonoch vykonávaná diplomovanou operačnou sestrou.
09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná odborná ošetrovateľská práca sestry na lôžkovom oddelení vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov.
02 Koordinovanie a kontrola laboratórnych vyšetrení podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Príprava a realizácia epidemiologických štúdií, hodnotenie faktorov pracovného prostredia a životného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.20)
02 Odborné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód vrátane spracúvania základných analytických hodnotení na oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.20)
03 Základná diagnostická činnosť v laboratóriu lekárskej genetiky vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.20)
04 Asistencia pri komplexnom zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná psychológom po overení odbornej spôsobilosti.20)
05 Terapeuticko-výchovná pomoc pri integrácii, reedukácii a resocializácii jedinca do spoločnosti vykonávaná liečebným pedagógom po overení odbornej spôsobilosti.20)
06 Farmaceutické laboratórne činnosti spojené s hodnotením kvality liekov alebo liečiv a liečivých prípravkov vykonávané farmaceutom po overení odbornej spôsobilosti.20)
07 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom po nástupnej praxi pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.
08 Štátny zdravotný a potravinový dozor, zisťovanie a spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam vykonávané lekárom pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.
09 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a spracúvanie základných analytických hodnotení vykonávané iným odborným zamestnancom v zdravotníctve do overenia odbornej spôsobilosti.20)
10 Odborná práca pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého a stredného stupňa alebo asistencia pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ťažkého stupňa vykonávaná logopédom po overení odbornej spôsobilosti.20)
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo kliniky vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Pitvanie a základné vyšetrovanie nekroptického alebo bioptického materiálu predpísanými histologickými alebo histochemickými technikami vykonávané lekárom pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.
02 Odborná laboratórna práca spojená s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane overovania liekopisných metód a postupov vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
03 Samostatná odborná práca v lekárni pri výdaji liekov na lekársky predpis a zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz s odbornou informáciou pacientovi a poradenskou činnosťou o užívaní lieku vykonávaná farmaceutom po úspešnom absolvovaní prvého roku špecializačnej prípravy prvého stupňa.20)
04 Registrácia liečiv a certifikácia zdravotníckych pomôcok a sledovanie nežiaducich účinkov liečiv vrátane metrologického overovania prístrojov a určených meradiel vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
05 Teoretická a praktická príprava vrátane praktickej výučby zdravotníckych zamestnancov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania vykonávaná lektorom po získaní pedagogickej spôsobilosti.35)
06 Samostatné vykonávanie základných diagnostických a liečebných výkonov alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch a úkonoch vykonávaná lekárom počas špecializačnej prípravy prvého stupňa.
07 Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, zabezpečovanie koordinovania kontroly, vypracúvanie analýz a hodnotení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Samostatná odborná špecializovaná práca súvisiaca s edukáciou, reedukáciou, rehabilitáciou a resocializáciou porúch reči, hlasu a sluchu vykonávaná klinickým logopédom po získaní špecializácie v príslušnom úseku činnosti.20)
02 Práca klinického psychológa pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny a psychológie zdravia, komplexné zabezpečovanie úloh v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti o psychicky chorých po získaní špecializácie v príslušnom úseku činnosti.20)
03 Samostatná odborná práca v príslušnom odbore hygieny, epidemiológie, mikrobiológie alebo preventívneho pracovného lekárstva vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom úseku činnosti.20)
04 Odborná špecializovaná laboratórna činnosť spojená s chemicko-toxikologickými, histochemickými, mikrobiologickými alebo inými vyšetreniami biologického materiálu vykonávaná na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom úseku činnosti.20)
05 Liečebno-pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci zrakovo, sluchovo, telesne alebo mentálne postihnutým pacientom a duševne chorým pri integrácii, reedukácii a resocializácii vykonávané liečebným pedagógom po získaní špeciálnej prípravy špecializácie v odbore liečebná pedagogika.20)
06 Samostatná odborná práca na úseku lekárskej mikrobiológie vrátane prípravy podkladov na rozhodovací proces vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
07 Odborné sterilizačné a iné dekontaminačné postupy v rámci prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz v oddelení centrálnej sterilizácie vykonávané lekárom, farmaceutom alebo iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)
08 Štátny zdravotný a potravinový dozor vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie orgánov v oblasti ochrany zdravia (napr. navrhovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb) vykonávaný lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
09 Inšpekčná činnosť na úseku farmaceutickej kontroly riadenia kvality výroby a distribúcie liekov, zdravotníckych pomôcok a kontroly lekární vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Príprava liečiv a liečivých prípravkov na žiadanky z jednotlivých oddelení nemocnice s poliklinikou podľa liekopisných technologických operácií vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
02 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vykonávané asistentom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore20) a po udelení vedecko-akademickej hodnosti.12)
03 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom oddelení alebo v odbornej ambulancii v neoperačných odboroch vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
04 Celková alebo lokálna anestézia pri operačných zákrokoch vrátane kanylácie centrálnej venóznej sústavy a artériového systému vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
05 Diagnostická činnosť vrátane vykonávania pitiev a podielu na príprave a spracúvaní posudkov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa z patológie.20)
06 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom nemocničnom oddelení v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
07 Samostatná odborná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii operačných odborov vrátane operačných zákrokov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom operačnom odbore.20)
08 Diagnostické vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód a ich vyhodnocovanie na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vykonávané lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
09 Rádioterapeutické alebo rádioizotopové výkony a náročné ožarovacie postupy vykonávané lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
10 Špecializovaná odborná činnosť v lekárni vrátane poskytovania poradenskej a metodickej činnosti odborným zdravotníckym zamestnancom vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
11 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
12 Samostatné preventívno-liečebné a diagnostické úkony v odbornej stomatologickej ambulancii vykonávané lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa v príslušnom odbore.20)
13 Mikroskopické analýzy cytogenetických preparátov vrátane stanovovania cytogenetickej diagnózy na základe zostavených karyotypov vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie z lekárskej genetiky.20)
14 Metodické usmerňovanie, kontrola a vypracúvanie expertných posudkov v rámci oblastných laboratórií humánnych liekov alebo veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
15 Koordinovanie odborných činností v oblastných laboratóriách pri chemicko-analytickej a farmaceutickej kontrole humánnych liekov alebo veterinárnych liekov, farmaceutických látok a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
16 Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.20)
17 Koordinovanie štátneho zdravotného dozoru v rozsahu pôsobnosti štátneho zdravotného ústavu na úseku plnenia programov ochrany a podpory zdravia vo vymedzenom spádovom území vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky z nemocničných oddelení a kliník, konzultačná a informačná činnosť o liekoch a liečivách, spolupráca pri klinickom skúšaní liekov vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
02 Odborná špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná práca na lôžkovom neoperačnom oddelení vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
03 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných pre odborné vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve, oponovanie záverečných špecializačných atestácií a seminárnych prác lekárov a farmaceutov v Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny vykonávaná odborným asistentom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)
04 Štátny zdravotný a potravinový dozor, zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou a spôsobom života vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
05 Súdnolekárske a súdne pitvy, spracúvanie posudkov a konziliárna činnosť vykonávané lekárom po získaní nadstavbovej špecializácie zo súdneho lekárstva.20)
06 Štátny zdravotný dozor na úseku lekárskej bakteriológie, virológie, parazitológie, mykológie, antiinfekčnej imunológie, mikrobiológie životného prostredia a biológie životného prostredia vrátane tvorby podkladov na rozhodnutia vykonávaný lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
07 Štátny zdravotný dozor pri zisťovaní úrovne výskytu rádioaktivity vo výrobných prevádzkach, v pobytových priestoroch budov, baniach, vo vode, pôde a ovzduší a pri manipulácii s rádioaktívnym odpadom vykonávaný lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
08 Diagnostická činnosť na základe biochemických, imunochemických a toxikologických laboratórnych vyšetrení vrátane biochemických vyšetrení pomocou rádioizotopov a konziliárna služba vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa z klinickej biochémie.20)
09 Prevencia, diagnostika a terapia chorôb krvi a krvotvorby, využívanie krvi, krvotvorných buniek a orgánov na preventívne, diagnostické a liečebné účely, výskum fyziológie a patológie krvi, krvotvorných buniek a orgánov v úzkej spolupráci so všetkými odvetviami klinickej medicíny vykonávané lekárom po získaní nadstavbovej špecializácie z hematológie a transfuziológie.20)
10 Špecializované vyšetrenia pomocou diagnostického zobrazenia na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách podľa predpísaných metód vykonávané lekárom po získaní druhej špecializácie v príslušnom odbore alebo po získaní prvej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)
11 Celková anestézia pri operačných zákrokoch u pacientov so zložitými komplikujúcimi ochoreniami a sprievodnými javmi vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)
12 Špecializované diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosť na lôžkových oddeleniach v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom operačnom odbore alebo špecializácie druhého stupňa v príslušnom operačnom odbore.20)
13 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom v špecializovaných ambulanciách lôžkových zdravotníckych zariadení po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom operačnom odbore alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom operačnom odbore.20)
14 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a intenzívnych zákrokov v odborných ambulanciách neoperačných odborov po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)
15 Špecializované rádioterapeutické vyšetrenia alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných objemov, radiačnej techniky a celkovej tumóznej dávky vrátane konziliárnej činnosti na rádioterapeutických pracoviskách vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
16 Štátna inšpekcia, dozor a kontrola v oblasti štandardizácie, farmaceutickej a zdravotníckej výroby vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
17 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri dodržiavaní zásad štátnej liekovej politiky v nadväznosti na medzinárodné dohody a záväzky vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
18 Tvorba návrhu koncepcie štátnej liekovej politiky, koordinovanie systému liekovej politiky so systémami štátov Európskej únie a ostatnými štátmi sveta vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie druhého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)
14. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
14.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom operačnom odbore alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom operačnom odbore20) výlučne v špecializovaných ambulanciách kliník lôžkových zdravotníckych zariadení v operačných odboroch alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti.
02 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v odbore urgentná medicína, neodkladná prednemocničná starostlivosť v terénnych podmienkach vykonávaná lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa z urgentnej medicíny alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z urgentnej medicíny.20)
03 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej výučby poskytovanej zdravotníckym zamestnancom pripravujúcim sa na kvalifikačné atestácie na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny zamestnancom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)
04 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich príslušnému trendu rozvoja lekárskych vied, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu na klinických pracoviskách, teoretická a praktická výučba zamestnancov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)
05 Náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa a nadstavbovej špecializácie v príslušnom operačnom odbore20) výlučne na klinikách lôžkových zdravotníckych zariadení v operačných odboroch alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti.
06 Intenzívna preventívno-liečebná starostlivosť na lôžkovom anesteziologicko-resuscitačnom oddelení alebo poskytovanie odborných zákrokov a výkonov výlučne na jednotkách intenzívnej starostlivosti kliník alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa v príslušnom odbore.20)
07 Vyšetrovanie a diagnostika nekroptického alebo bioptického materiálu histologickými alebo cytologickými a imunohistochemickými technikami vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa z patológie alebo špecializácie prvého stupňa z patológie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)
22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Odborná technická práca súvisiaca s meraním a pozorovaním meteorologických prvkov a iných parametrov stavu atmosféry vrátane ich kódovania, kontroly a vysielania do zberného centra, prípadne priamo užívateľom.
02 Čiastková odborná technická práca podľa rámcových pokynov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vrátane práce v databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch.
03 Vedenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane poskytovania informácií z tejto oblasti.
04 Monitorovacia a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti území národných parkov alebo chránených krajinných oblastí vrátane spoluúčasti na vykonávaní asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní vôd.
02 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní ovzdušia.
03 Meranie a pozorovanie meteorologických prvkov atmosféry, obsluha zložitých letiskových systémov, prípadne informačného a varovného systému pri jadrových elektrárňach vrátane šírenia kódových a nekódových správ, informácií, čiastočnej údržby systémov a brífingu pre civilnú leteckú dopravu.
04 Príjem, distribúcia a spracúvanie meteorologických, klimatologických a fenologických údajov vrátane lokalizácie porúch zariadení a prenosových ciest.
05 Environmentálna výchova v náučných lokalitách v sprístupnených jaskyniach.
06 Odborná technická práca na úseku územného plánovania, práca v grafických, databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch s grafickými výstupmi.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Spracúvanie a hodnotenie údajov o kvalite ovzdušia vrátane kontroly monitorovacích staníc.
02 Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti územného plánovania a stavebného poriadku (napr. urbanizované prostredie, prírodné prostredie, infraštruktúra, informácie o území, informácie o výstavbe).
03 Zabezpečovanie práce technologických liniek pri zbere, kontrole, archivácii a spracúvaní režimových a operatívnych hydrologických informácií.
04 Spracúvanie, kontrola a oprava meteorologických údajov získaných dištančnými metódami pre potreby výstražnej služby.
05 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, pri spracúvaní prvotných geologických údajov nevyhnutných na tvorbu geologických máp a podkladov na analýzu geologickej stavby územia a jeho surovinovej prognózy.
06 Udržiavanie a obnova základného stáda ohrozených zvierat alebo cudzokrajných zvierat, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat vrátane poradenskej činnosti a zabezpečovania prevádzky vymedzených pracovísk.
08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti území národných parkov alebo chránených krajinných oblastí vrátane zabezpečovania asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.
08.7.1. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni obce.
02 Zabezpečovanie správy hmotného majetku sprístupnenej jaskyne vrátane usmerňovania ochranárskeho dozoru v podzemí.
03 Prieskumná a analytická činnosť v osobitne chránených častiach prírody.
04 Samostatné spracúvanie návrhových hydrologických veličín vrátane spracúvania základných hydrologických údajov a informácií.
05 Samostatná odborná práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. samostatná príprava posudkov, expertíz a štúdií).
06 Spracúvanie meteorologických alebo klimatologických údajov vrátane poskytovania operatívnych alebo režimových informácií.
07 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických objektov a zhotovovanie prvotnej geologickej dokumentácie pod vedením vedúceho pracovného kolektívu.
09. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:
01 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, hodnotenie prvotnej geologickej dokumentácie a analýzy geologickej stavby územia a hodnotenie surovinových zdrojov.
02 Analýza vodnatosti a ďalších hydrologických režimov a návrhových charakteristík s využitím softvérového vybavenia pre potreby hydrológie, štatistiky a hromadného spracúvania údajov.
03 Spracúvanie analýz a syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na regionálnej úrovni (napr. národné parky, chránené krajinné oblasti).
04 Samostatné zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírodného prostredia (napr. smogové varovné a regulačné systémy, systém včasného varovania radiačnej nehody, monitorovanie emisií, monitorovanie imisií, monitorovanie rádioaktivity).
05 Analýza meteorologických alebo klimatologických informácií vrátane vydávania predpovedí počasia a výstrah na nebezpečné poveternostné javy alebo klimatické zmeny.
06 Monitorovanie a projektovanie jednotlivých zložiek prírodného prostredia na povrchu a v podzemí.
07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce bakalárske vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Samostatná analytická, rozhodovacia, kontrolná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírodného prostredia vo vymedzenej oblasti územia národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti.
10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:
01 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorologického zabezpečovania vrátane prípravy meteorologických predpovedných a výstražných informácií pre leteckú dopravu.
02 Geologická práca pri projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní ich výsledkov spojených s geologickým mapovaním územia, zostavovanie základných geologických máp a hodnotenie prognózovaných zdrojov nerastných surovín.
03 Spracúvanie metodických postupov v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja.
04 Metodické usmerňovanie realizácie štandardizačných postupov pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane monitorovania a hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.
05 Koordinovanie komplexného zabezpečovania činností náučných lokalít sprístupnených jaskýň vrátane vypracúvania programov ich rozvoja.
06 Rozhodovacia činnosť v oblasti hydrologických a vodohospodárskych informácií na celoštátnej úrovni.
07 Metodická činnosť pri riešení špecifických úloh v oblasti monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni (napr. hodnotenie antropogénnych zásahov, navrhovanie opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie, usmerňovanie speleoklimatického a hydrologického monitorovania v jaskyniach).
08 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorológie a klimatológie pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva a majetku pred následkami prírodných katastrof a priemyselných havárií.
09 Expertná a posudková činnosť v oblasti techniky a technológie nakladania s odpadmi vrátane hodnotenia vplyvu odpadov na životné prostredie.
10 Expertná a posudková činnosť v oblasti chemickej bezpečnosti z aspektu ochrany a tvorby životného prostredia.
11 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:
01 Zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie.
02 Koordinovanie meteorologickej služby s právnickými osobami alebo fyzickými osobami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní leteckej dopravy, metodické vedenie leteckej meteorologickej služby na celoštátnej úrovni a v nadväznosti na medzinárodnú spoluprácu.
03 Koordinovanie odborných hydrologických a vodohospodárskych prác, systémových a vývojových prác v oblasti bilancovania vôd a hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu, vypracúvanie smerníc a predpisov pre prevádzku pozorovacích hydrologických sietí, spracúvanie a analýza informácií pre medzinárodnú výmenu hydrologických informácií.
04 Tvorba koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja územia vykonávaná na celoštátnej úrovni.
05 Tvorba návrhov koncepcií a koordinovanie riešenia úloh pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.
06 Vypracúvanie prognóz na riešenie problematiky ochrany prírody a krajiny v chránených územiach.
07 Koordinovanie a usmerňovanie monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni a spolupráca na medzinárodnej úrovni.
08 Tvorba metodík v oblasti meteorológie a klimatológie na účely predpovede počasia, výstrah alebo vývoja klimatického systému.
09 Projektovanie, geologické mapovanie a vyhodnocovanie výsledkov spojených s geologickým mapovaním a zostavovanie základných a účelových máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.36)
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:
01 Geologické mapovanie, zostavovanie základných máp nerastných surovín a prognóznych zdrojov, tematických máp a riešenie geologickej stavby územia vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.37)
02 Tvorba geologických koncepcií na regionálnej úrovni, rozvoj špecifických metodík spojený s geologickým mapovaním a zostavovaním základných a účelových geologických máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.36)
03 Tvorba koncepcií a riešenie projektov z oblasti chemickej bezpečnosti zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
04 Tvorba koncepcií a riešenie projektov na budovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva na celoštátnej úrovni.
05 Tvorba koncepcií rozvoja ochrany prírody a krajiny vrátane spolupráce v rámci medzinárodného systému ekologickej siete.
06 Koncepčná a koordinačná činnosť v meteorológii a klimatológii na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
07 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja územia republiky a zabezpečovanie územnoplánovacej činnosti na celoštátnej úrovni.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:
01 Tvorba geologických koncepcií celoštátneho významu, tvorba modelov geologického vývoja a metalogenetických modelov územia pre štátne koncepcie surovinovej politiky, zostavovanie celoštátnych geologických máp a spoluúčasť pri zostavovaní máp v rámci geologických systémov Európy vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.36)
02 Tvorba odborných štúdií a posudkov v oblasti hydrológie s nadväznosťami na vodné hospodárstvo s medzirezortným a medzinárodným dosahom vrátane spracúvania návrhov koncepcií rozvoja predmetných oblastí na celoštátnej úrovni a s medzinárodnými nadväznosťami.
03 Tvorba koncepcií a metodík, klasifikácia a modelovanie atmosférických procesov.
04 Spracúvanie stratégií, prognóz a koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
05 Spracúvanie stratégie, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym a medzinárodným dosahom.
Štruktúra číslovania pracovných činností
Vzdelanie:
1 - vzdelanie nie je ustanovené
2 - stredné vzdelanie
3 - neobsadené
4 - úplné stredné vzdelanie
5 - úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom
6 - vyššie odborné vzdelanie
7 - bakalárske vzdelanie
8 - vysokoškolské vzdelanie (okrem bakalárskeho vzdelania)
Orientačná dĺžka odbornej praxe:
1 - dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená
2 - do 1 roka (vrátane)
3 - viac ako 1 rok
4 - viac ako 3 roky
5 - viac ako 6 rokov
6 - viac ako 9 rokov
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 111/2002 Z. z.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE VO VEREJNEJ SLUŽBE
Prehľad
01. Spoločné pracovné činnosti ....................................................... 1238
03. Doprava, pošta a telekomunikácie .................................................. 1248
05. Geodézia, kartografia a kataster .................................................... 1253
10. Kultúra ....................................................................... 1254
12. Obrana ....................................................................... 1258
13. Pôdohospodárstvo ............................................................... 1260
14. Práca a sociálne veci ............................................................. 1265
15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) ............................................. 1266
17. Školstvo a telovýchova ........................................................... 1275
19. Vnútro - Archívnictvo ............................................................ 1276
21. Zdravotníctvo .................................................................. 1276
22. Životné prostredie ............................................................... 1278
&nbsp Štruktúra číslovania pracovných činností ............................................ 1280

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI
01. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
01.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel; vydávanie kľúčov.
02 Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.
03 Uvádzačská práca, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov.
04 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovací stroj, kopírovací stroj, drvič papiera).
01.1.03. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
01.1.04. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:
01 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení; čistenie okien (bez ich rozobrania), interiérov, exteriérov; výmena záclon alebo závesov.
02 Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
03 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelového zariadenia (napr. ubytovňa, rekreačné zariadenie) vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napr. žehlenie obleku, čistenie obuvi).
04 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.
05 Pomocná práca pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.
06 Jednoduchá práca v práčovni.
07 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabávaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.
01.1.05. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu manipulácie:
01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie záznamov (písomností) a zásielok vnútri u zamestnávateľa.
02 Evidovanie korešpondencie v registratúrnych denníkoch, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače u zamestnávateľa.
03 Najjednoduchšia pomocná práca podľa presných pokynov (napr. výdaj kníh, športových potrieb).
04 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
05 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.
01.1.07. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a udržbárskych prác:
01 Obsluha osobného výťahu vrátane poskytovania informácií; obsluha nákladného výťahu s prípadnou manipuláciou s nákladom.
02 Jednoduchá pomocná práca na vlečke, v sklade, v údržbárskej dielni, v opravárenskej dielni alebo v garáži.
03 Základná ručná zámočnícka práca (napr. zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo v ohýbačke).
04 Základná zámočnícka práca (napr. zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).
05 Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.
02 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.
03 Zhotovovanie a dopĺňanie zoznamov inventára a sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.
04 Vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútorných pravidiel zamestnávateľa, ukladanie a vyraďovanie bežných písomných materiálov.
05 Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.
06 Vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb.
07 Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.
08 Stráženie objektu so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
02.1.02. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným znášacím zariadením.
02 Pomocná práca v tlačiarni.
03 Príprava filmov na vyvolávanie, označovanie a spájanie filmov do pásov, obsluha zariadenia na hromadné vyvolávanie farebných filmov, diapozitívov a pozitívov; pozitívne retušovanie čiernobielych amatérskych zväčšenín; kopírovanie alebo zväčšovanie čiernobielych fotografií z negatívov.
02.1.03. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
02 Ručné vaľkanie chleba a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, hviezdičky, ozdobovanie koláčov, príprava lístkového cesta).
03 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.
04 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
05 Obsluha v jedálni účelového zariadenia.
02.1.04. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:
01 Domovnícka práca vrátane drobnej údržby (napr. výmena žiarovky), dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
02 Starostlivosť o zverené izby v účelovom zariadení a o ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane hmotnej zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.
03 Pomocná recepčná práca v účelovom zariadení bez oddelenej činnosti vrátnice (napr. vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.
04 Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybného mechanizmu.
05 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
06 Upratovanie po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.
07 Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
08 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch chemickými prostriedkami.
09 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach vrátane vyberania poplatkov za služby a odvodu tržieb.
10 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.
11 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
12 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.
13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.
14 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov a brady.
02.1.05. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu manipulácie:
01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie zásielok v spolupráci s poskytovateľmi transportných služieb spojené s hmotnou zodpovednosťou.
02 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
03 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
04 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.
05 Zabezpečovanie kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.
02.1.06. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu laboratórnej práce:
01 Pomocná práca pri príprave biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých roztokov; mechanická práca pri príprave pôd.
02.1.07. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Obsluha reverzačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory kotla.
02 Obsluha výmenníkovej stanice bez automatickej regulácie alebo redukčnej stanice diaľkového vykurovania.
03 Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipulácie s tuhým odpadom.
04 Obsluha jednoduchého strojového zariadenia (napr. sušička, odstredivka, odmasťovacie zariadenie).
05 Pomocná práca pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.
06 Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
07 Pomocná práca v autodielni.
08 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.
09 Jednoduchá kováčska práca (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).
10 Jednoduchá ručná zámočnícka práca (napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).
11 Jednoduchá zámočnícka práca (napr. vŕtanie, brúsenie a zhotovovanie jednoduchej súčiastky).
12 Jednoduchá klampiarska práca v dielňach (napr. ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).
13 Jednoduchá stolárska práca (napr. pripravovanie lignátu, sololitu a pod. na rámy, priskrutkovanie drobného kovania).
14 Údržba lesoparku alebo ihriska vrátane údržby a starostlivosti o náradie.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných a výstavných fondov, verejného priestoru alebo kultúrneho zariadenia s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
03.2.02. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Príprava tlačovej formy, nastavenie stroja, jednofarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.
02 Údržba a bežná oprava ofsetového hárkového, xerografického a diazografického stroja s pripojeným znášacím zariadením.
03 Odborná práca pri fotografovaní čiernobielych fotografií, exteriérové fotografovanie, vyhotovovanie fotokópií z mikrofilmov a vyvolávanie negatívov.
04 Fotografovanie čiernobielych informatívnych materiálov a dokumentačných fondov; zhotovenie fotokópií z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.
05 Odborná práca pri vyvolávaní farebných filmov, kopírovaní, zväčšovaní alebo zmenšovaní fotografií a diapozitívov a pri príprave vývojok, ustaľovačov a iných chemikálií na spracúvanie farebných a inverzných filmov a kópií v automatoch.
03.2.03. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov; obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
02 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
03 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.
04 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
05 Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru v predajni, vyberanie poplatkov alebo vystavenie potrebného dokladu pre pokladnicu.
03.2.04. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:
01 Domovnícka práca vrátane údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych uzáverov), drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu.
02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyberania poplatkov za poskytované služby.
03 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.
04 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).
05 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie toaliet, divadelných kostýmov, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských odevov vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie) aj na strojoch.
06 Určovanie pracovného postupu a odstraňovanie škvŕn z bielizne, textílií, odevov alebo z iných výrobkov ľahkou detážou.
03.2.05. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu manipulácie:
01 Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín, ich skladovanie, kompletizácia pre odberateľa, obsluha skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej techniky, inventarizácia.
02 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.
03 Expedícia hotových výrobkov a zásielok.
04 Montáž a demontáž výstav a expozícií vrátane nakladania a vykladania exponátov a výstavného systému pri prevoze a dovoze výstav pri zvýšenom riziku poškodenia exponátov.
03.2.06. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu laboratórnej práce:
01 Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť, pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre laboratórne zvieratá.
02 Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu zvierat.
03 Príprava pomôcok na laboratórne práce (napr. biologický materiál, kultivačné pôdy, jednoduché roztoky).
04 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok, chemických postrekov a vlastnej aplikácie chemických insekticídov; postreky alebo práškovanie v závislosti od charakteru a rozsahu zamorených priestorov; kladenie nástrah na hubenie hlodavcov.
05 Identifikácia a odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností podľa platných noriem, príprava analytických a referenčných vzoriek; príprava štandardných roztokov na analytické určovanie, kalibrácia vrátane presného určenia konštánt látok.
06 Príprava analytických a referenčných vzoriek vrátane sterilizácie laboratórneho skla a náradia pri náročných technológiách (napr. preukazovanie stopových prvkov v tkanivových kultúrach).
03.2.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov áut a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napr. zaplavenie karburátora alebo zapaľovania vodou).
02 Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpeľných a rehabilitačných zariadení s bazénom, s vaňovými a sprchovými boxmi a ďalšími procedúrami (napr. výmenníkové, čerpacie a filtračné zariadenie s prípadnou úpravou vody).
03 Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla do 5,8 MW, alebo nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom, alebo viac kotlov s prepočítaným výkonom do 8 t/h.
04 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo s automatizovaným meraním alebo s reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
05 Obsluha výmenníkovej stanice s tepelným výkonom do 80 MW vrátane strojového príslušenstva (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, prípadne redukčná stanica).
06 Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch (napr. kontrola a výmena vreckových filtrov, čistenie rovnosmerných plôch výmenníkov ionizačných jednotiek).
07 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.
08 Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
09 Výmena olejov a výplach motorov, prevodoviek a rozvodoviek, ošetrenie a výmena vložiek čističov oleja a vzduchu; premazávanie vozidiel podľa mazacieho plánu, premazanie pier a drobné opravy.
10 Demontáž a montáž palivového vedenia, ventilátorov, regulátorov vstrekovacieho čerpadla a pod., montáž hlavných skupín a celková montáž vozidla vrátane preskúšania, demontáž, oprava a montáž dopravného čerpadla alebo jednostupňového karburátora, oprava prevodovky, prídavnej prevodovky, dynama, elektrického čerpadla, spúšťača.
11 Striekanie vrchnej farby na veľkých alebo členitých plochách bez nárokov na vzhľad povrchu.
12 Prehliadka a oprava akumulátorových batérií v rozsahu medzi jednotlivými prehliadkami alebo ich bežná oprava.
13 Obsluha, údržba a bežná oprava lyžiarskeho vleku.
14 Obsluha a údržba potrubnej pošty.
15 Obsluha spaľovacieho zariadenia na špecifický odpad.
16 Základná údržbárska práca (napr. oprava elektromechanickej kontrolnej pokladnice, jednoduchého reprografického stroja).
17 Kováčska práca (napr. strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).
18 Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Ozbrojená ochrana a sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.
02 Ochrana významného zariadenia (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum), pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície.
03 Zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb.
04 Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.
04.2.02. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Zhotovovanie farebných snímok, mikrofilmov, mikrofišov a ich kópií.
02 Vyvolávanie, zosilňovanie alebo zoslabovanie negatívov na farebnú fotografiu vrátane prípravy vyvolávacích roztokov a vykonávanie negatívnej retuše; duplikovanie mikrofilmov a mikrofišov na diazoduplikačné filmy so čpavkovým vyvolávaním, kopírovanie na halogenidostrieborné filmy.
03 Ručné kopírovanie, zväčšovanie alebo zmenšovanie z historických alebo umeleckých zbierkových negatívov stredných formátov s použitím zvláštnych techník retuše.
04 Zhotovovanie montáží pre jednofarebnú a dvojfarebnú ofsetovú tlač.
05 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.
06 Ručné zhotovovanie knižných dosiek a jednoduchej knižnej väzby.
07 Jednoduchá knihárska práca pri obnove knižných fondov.
04.2.03. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.
02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.
03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
05 Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
06 Výroba pekárskych výrobkov vrátane expedície podľa objednávok.
07 Obsluha skupiny veľkokapacitných a programovo riadených kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie pokrmov v centrálnej kuchyni alebo vo vývarovni vrátane určenia technologického postupu a kontroly hotových výrobkov.
08 Zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania, samostatného predaja, vystavovania a aranžovania v predajni, príprava podkladov na fakturáciu, inkaso alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.
09 Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
04.2.04. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:
01 Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v účelovom zariadení; vedenie príručného skladu.
02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných hotelových služieb, inkaso valút, vedenie predpísanej evidencie.
04.2.05. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu manipulácie:
01 Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a sledovanie podmienok uskladnenia.
04.2.06. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu laboratórnej práce:
01 Bežná laboratórna práca pri vykonávaní základných chromatografických analýz.
04.2.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky alebo stredných kúpeľných zariadení s bežnými vodoliečebnými procedúrami (napr. horúci vzduch, para, sauna), obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice; úprava a rozbory vody.
02 Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, z chladiacich a z mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predohrievačov ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
03 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 60 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW.
04 Technické zabezpečovanie chodu strojového zariadenia na výrobu ľadu vrátane opravy a bežnej údržby s prípadnou obsluhou agregátov núdzového osvetlenia.
05 Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
06 Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia (napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia nemocnice, liečebného zariadenia, školy, školského zariadenia, kina, divadla, reprezentačných miestností).
07 Zabezpečovanie chodu a oprava elektrických strojov a zariadení (napr. šijací stroj, pletací stroj).
08 Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel (napr. chladiaca sústava, palivový systém, brzdový systém, podvozkové skupiny, riadenie, elektrosústava), kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
09 Leštenie karosérií osobných automobilov po konečnom nástreku; konečné striekanie rovných plôch karosérií automobilov alebo autobusov vrátane tmelenia, brúsenia a čistenia zvarovaných častí.
10 Zhotovovanie alebo výmena poškodenej zvarovanej časti karosérie alebo kostry automobilu vrátane vyrovnávania (napr. dvere, podlaha, blatník, strecha), zhotovovanie dielcov z materiálov všetkých druhov a ich montáž do špeciálnych a účelových vozidiel bez zmeny technickej spôsobilosti, oprava a výmena častí výfukového systému, oprava poškodených plastových častí motora vozidla lepením.
11 Špecializovaná zámočnícka práca (napr. oprava nosných oceľových konštrukcií) vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov.
12 Údržba a oprava spojovacích rozvodov (napr. hlásky), rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov (napr. panel rozhlasovej ústredne, telefónnej ústredne, zosilňovacej stanice).
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Ozbrojená ochrana návštevníkov a ich majetku pri hromadných podujatiach; ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.
02 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.
03 Ozbrojená ochrana a stráženie dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.
04 Základný výcvik a ošetrovanie psov v chovateľskej stanici zaoberajúcej sa veľkochovom psov až po ich odovzdanie do priameho výkonu.
05.3.02. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná obojstranná tlač na maloformátovom stroji.
02 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre ofsetovú tlač.
03 Individuálne a špecializované fotografovanie.
04 Špecializované fotografovanie, zhotovovanie mikrofilmov a mikrofišov vzácnych knižných publikácií evidovaných ako kultúrne pamiatky na čiernobiely i farebný materiál.
05 Snímanie na mikrografických krokových aj súradnicových kamerách s ručnou voľbou expozície alebo s automatickým riadením expozície.
06 Ručné kopírovanie a zväčšovanie z historických zbierkových negatívov väčšieho formátu s využitím špeciálnych prístrojov a s použitím zvláštnych fotografických techník a retuše a konečná úprava výsledkov na bádateľské, zbierkové, výstavné a publikačné účely.
07 Príprava predlôh na zhotovovanie výťažkov na skenovanie a montáž farebných výťažkov (diapozitívov).
08 Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže a rezačskej práce.
09 Samostatné zabezpečovanie reprografickej práce pomocou výpočtovej techniky a kopírovacích strojov vrátane zabezpečovania ich údržby a opráv.
05.3.03. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.
02 Zhotovovanie zložitých a výtvarne náročných cukrárskych výrobkov podľa individuálnych požiadaviek alebo podľa vlastných návrhov.
03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít pre osobitné akcie, prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.
04 Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov pri zahraničných návštevách (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom zariadení, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia najzložitejších objednávok s poradenskou službou.
05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb.
06 Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie reklamácií a objednávok.
05.3.05. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu manipulácie:
01 Vedenie skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v účelovom zariadení.
02 Skladovanie a ošetrovanie špeciálnych druhov materiálov v skladoch osobitného určenia, vedenie ich evidencie.
05.3.06. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu laboratórnej práce:
01 Analýza neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (napr. preparačná metóda, špeciálny rozbor rafinérskych výrobkov).
05.3.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Zabezpečovanie chemickotechnologických procesov na čistiarni odpadových vôd, meranie prietokov, koncentrácie látkového znečistenia privádzaných a vypúšťaných vôd, práca s chemikáliami.
02 Zabezpečovanie prevádzky chemickej úpravovne vody, odoberanie vzoriek, vykonávanie rozborov a skúšok vrátane ich vyhodnocovania.
03 Zabezpečovanie prevádzky strojového zariadenia veľkého kúpeľného zariadenia alebo rehabilitačného zariadenia s viacerými bazénmi a špeciálnymi vodnými zariadeniami alebo s vodoliečebnými zariadeniami.
04 Oprava a údržba elektrických zariadení alebo strojových zariadení (napr. oprava ofsetového tlačiarenského alebo knihárskeho stroja a zariadenia, oprava parného kotla od 20 do 160 t/h, oprava a nastavenie kamery na záznam zvuku, oprava všetkých druhov premietacích zariadení v kinách).
05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 180 MW.
06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom od 150 do 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).
07 Obsluha parného alebo elektrického napájacieho agregátu s menovitým hmotnostným prietokom nad 208 kg/s (cca 750 t/h) a tlakom nad 5 MPa.
08 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných alebo z teplovodných kotlových jednotiek s výkonom cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.
09 Montáž, oprava a revízia osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 500 kg a rýchlosťou 0,7 m/s, riadených magnetickými snímačmi.
10 Celková oprava, výmena a nastavenie skupín a systémov vozidiel (motor, prevodovka, spojka), podvozkových skupín (náprava), riadenia, brzdovej sústavy, elektrosústavy, záručná prehliadka vozidiel s použitím diagnostiky.
11 Príprava karosérie a častí karosérie pred striekaním, konečné striekanie členitých plôch autobusov alebo automobilov mimo linky vrátane opráv (napr. dodržiavanie farebných odtieňov na všetkých plochách).
12 Výmena alebo oprava značne deformovanej karosérie ručne alebo hydraulickým zariadením a plameňom vrátane výmeny čelného skla lepením alebo opravy poškodených častí autoskiel.
13 Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie.
14 Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín (napr. zapisovač, regulátor, snímač, prenosové zariadenie).
15 Zabezpečovanie, obsluha a údržba chodu transformačnej stanice.
16 Obsluha a oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej energie, dieselagregátov s výkonom nad 200 kVA.
17 Revízia alebo skúšanie prenosných elektrických spotrebičov.
18 Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie (napr. zváranie tlakových nádob, oceľových konštrukcií).
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Ozbrojená ochrana osôb pri hromadných podujatiach.
02 Zabezpečovanie ozbrojenej ochrannej služby v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní, horľavín alebo jedov.
03 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok na diplomatické misie do zahraničia vrátane príjmu, evidencie a dopravy diplomatických zásielok.
06.4.02. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre tlač bez použitia kolíčkového spôsobu.
02 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, viacfarebná obojstranná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji.
03 Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky.
04 Zhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií, ktoré zobrazujú na jednej fotografii niekoľko fáz, polôh a stavov fotografovaného subjektu.
05 Zhotovovanie viacfarebných poltónových a autotypických výťažkov s použitím všetkých druhov korekčných masiek a s využitím rôznych grafických programov.
06 Špeciálna knihárska práca (napr. ručné zhotovovanie koženej väzby unikátnych kníh).
07 Reštaurovanie historickej knižnej väzby.
06.4.03. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Zabezpečovanie prevádzky v prevádzkových jednotkách a vybavovanie reklamácií a objednávok vrátane kontrolnej činnosti.
02 Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia, akcia s medzinárodnou účasťou).
06.4.07. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Individuálna remeselná kusová výroba vrátane renovácie súčiastok, náhradných dielcov alebo špeciálnych prípravkov bez určených technologických postupov a výkresovej dokumentácie pomocou špeciálnych obrábacích strojov.
02 Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického príslušenstva vozidiel.
03 Oprava ťažko havarovaných motorových vozidiel vrátane vyrovnania tak, aby sa dodržali základné body geometrie vozidiel stanovené výrobcom, prestavba motorových vozidiel na špeciálne účely po schválení zmeny technickej spôsobilosti.
04 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava poloautomatizovaných a automatizovaných klimatizačných zariadení pre veľmi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW, turbokompresorov, chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.
05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 180 MW.
06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom nad 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).
07 Oprava, údržba a nastavenie zložitej meracej techniky a regulačnej techniky (napr. pri riadení technologického procesu úpravy vody) vrátane uvedenia do chodu.
08 Oprava, údržba a príprava špeciálnych technických prostriedkov na zabezpečovanie výcviku a vyučovacieho procesu (napr. špeciálny výcvikový trenažér).
09 Vykonávanie pravidelných emisných kontrol vozidiel so zážihovými benzínovými motormi.
10 Zisťovanie a hodnotenie technického stavu cestných vozidiel; najzložitejšie merania a hodnotenie technického stavu vozidiel na ich ďalšiu spôsobilosť.
11 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na cyklistické preteky podľa stanovených kritérií.
12 Oprava zložitých automatických zariadení reprografickej techniky schopnej automaticky spracúvať komplexnú technológiu tlače.
13 Montáž, opravy, zapájanie, údržba, kontrola, revízia a nastavovanie alebo demontáž špeciálnych výťahov s pamäťovým riadením a logickými obvodmi alebo výťahových systémov Simplex, Duplex, Triplex a vyšších sústav s pamäťovými a logickými obvodmi, s nosnosťou nad 500 kg a rýchlosťou 1,4 m/s.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.
07.4.02. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu polygrafie:
01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, náročná obojstranná viacfarebná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji vyžadujúca presné dodržanie farieb podľa originálu.
02 Vypracúvanie návrhov a samostatné zhotovovanie umelecky vysoko náročných knihárskych výrobkov zdobených napr. vypaľovaním, morením, intarziou.
07.4.03. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu stravovania:
01 Organizovanie práce zamestnancov pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom účelovom zariadení pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných receptúr, technologických postupov a kalkulácií (napr. špecialít šéfkuchára) a pri výrobe jedál podľa špeciálnych požiadaviek cudzích národov alebo pri osobitných príležitostiach.
07.4.07. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Zabezpečovanie montáže vysokotlakových systémov ústredného vykurovania so skúškami, vyregulovanie a uvedenie systému do prevádzky.
02 Kontrola a oprava najzložitejších typov vozidiel s využitím diagnostických a elektronických zariadení, oprava, diagnostika a výmena elektronických riadiacich jednotiek a palubných počítačov.
03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Doručovanie súdnych zásielok.
02 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
03 Zavesovanie (odpútavanie) bremien na žeriav rôznymi spôsobmi vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazačov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.
02.1.30. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu spojov:
01 Obsluha pobočkových telefónnych ústrední, ďalekopisov a telefaxov; obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov zvolávacích zariadení a vyrozumievacích zariadení a pod.
02 Oprava krokového voliča automatickej telefónnej ústredne (napr. výmena dotykových ramien, skúšanie voličov na prerušenie, výmena káblov).
03 Zabezpečenie technickej prevádzky reléových pobočkových ústrední typu ÚSR 1/4, ÚSR 1/6 a ÚRS 1/10.
04 Skúška jednotlivých častí automatických telefónnych a ďalekopisných ústrední voličových systémov, lokalizácia chybného zariadenia alebo chybných voličov a ich vypojenie z prevádzky.
05 Meranie elektrických parametrov jednotlivých diskrétnych súčiastok.
06 Montáž snímačov signalizačných a zabezpečovacích zariadení.
07 Základná odborná práca pri opravách mechanických podskupín ďalekopisného stroja.
08 Prípravná práca na výrobu, montáž alebo opravy rádiokomunikačných zariadení (napr. príprava jednotlivých častí anténových jednotiek a anténových zariadení).
09 Prelaďovanie krátkovlnných vysielačov do výkonu 60 kW podľa kmitočtového plánu.
10 Prípravná práca na montáž a opravy káblov, zalievanie káblových súborov vrátane prípravy zalievacej hmoty.
11 Montáž výstroja na ležiacich stožiaroch, montáž izolátorov na napájačových a odporových vedeniach, príprava dĺžok vodičov a lán na výrobu anténových systémov, kotiev a bleskozvodných zariadení.
12 Príprava a výroba čiastkových konštrukcií anténových stožiarov vrátane anténových držiakov.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Vedenie cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla.
02 Vedenie, obsluha a údržba ľahkých traťových mechanizmov (napr. motorový vozík, koľajový zdvihák typu MAMUT a PRM).
03 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.
04 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napr. so zahrnovacou radlicou, so žeriavovým hákom, s klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.
05 Vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom (napr. BPHO, DPHO, Multicar) a malých traktorov s rýchlosťou do 15 km/h aj pri jazde na verejných komunikáciách vrátane manipulácie s bremenami.
06 Odborná práca pri opravách zariadení koľajových tratí a dohľad nad správnym stavom koľajových spodkov a zvrškov, oprava výšky a smeru koľají a výhybiek, výmena koľajových polí, koľají a výhybiek, pochôdzka na pridelených úsekoch tratí, hlásenie porúch a pod.
07 Odborná práca pri zabezpečovaní jazdy a posunu vlakov vrátane obsluhy ručne a miestne prestavovaných výhybiek, prevádzkové ošetrovanie výhybiek a zisťovanie voľnosti vlakovej cesty.
08 Obsluha a údržba dieselových motorov poháňajúcich jednotlivé agregáty vrátane kontroly mastenia a chladenia (napr. kormidelnícke zariadenie), ich údržba, čistenie a výmena olejových filtrov.
09 Údržba cestného telesa a objektov na cestnom telese bez používania malej strojovej mechanizácie (napr. ručné odkopávky, prekopávky, zárezy, oprava zvodidiel).
10 Viazanie nepravidelných telies pri montáži spravidla v súčinnosti viacerých zdvíhacích zariadení (napr. teleso turbíny, mostná konštrukcia, lokomotíva pri nehode).
11 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdný statický zhutňovací valec so šírkou behúňa do 2 m, stroj na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatové rýpadlo do 2 m3 obsahu lopaty).
03.2.30. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu spojov:
01 Pravidelná funkčná skúška spojovacích ciest zariadení voličových telefónnych a ďalekopisných ústrední, samostatné odstraňovanie nepravidelnosti v prevádzke.
02 Montáž alebo prevádzková údržba staničných akumulátorových batérií.
03 Výmena modulov elektrických zariadení s digitálnym riadiacim systémom, ktorých chyba je priamo indikovaná diagnostikou systému (napr. ústredňa typu ÚE 10 - ÚE 200. Alcatel - Austria 5200 BCM).
04 Zhotovovanie systémových prepojovacích káblov vrátane zapojenia konektorov alebo zhotovovanie zložitej drôtovej formy bez ukladacieho predpisu.
05 Montáž stojanových konštrukcií a roštov podľa projektovej dokumentácie.
06 Kontrola a nastavovanie úrovne signálov na prenosových zariadeniach bez komplexného vyhodnocovania zistených hodnôt.
07 Základné nastavenie ďalekopisného stroja podľa predpisu výrobcu.
08 Zostavenie a montáž rozvodnej dosky ďalekopisného stroja.
09 Spolupráca pri mechanickom zastavovaní anténových jednotiek, koaxiálnych deličov, smerových väzieb, impedančných transformátorov pre vysielacie zariadenia.
10 Montáž alebo oprava časti vodného alebo vzduchového chladenia vysielačov, osadzovanie držiakov na anténové jednotky, koaxiálne deliče a napájače.
11 Zriaďovanie oznamovacích vedení a signalizačných rozvodov v priemyselných a bytových objektoch so zapojením telefónnej stanice.
12 Zabezpečovanie technickej prevádzky nadzemných telekomunikačných vedení vrátane výzbroje.
13 Odpancierovanie káblových koncov, príprava káblových koncov na meranie.
14 Montáž alebo oprava zvodov a viac ako štvordrôtových napájačov s konštantnou impedanciou a mechanických anténových prepínačov.
15 Spolupráca pri úpravách anténových systémov a nosičov vrátane výmeny kotiev, impregnácie kotevných lán a výmeny závesných lán antén.
16 Obsluha oblastných telefónnych ústrední, ďalekopisov a telefaxov, obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov, zvolávacích a vyrozumievacích zariadení a pod. určených na medzištátny styk pri dodržiavaní zásad civilnej a vojenskej medzinárodnej komunikácie a zabezpečujúcich prechod na poľnú spojovaciu sústavu.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča (napr. FORD TRANSIT, RENAULT MASTER) alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg.
02 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na vlečkách.
03 Vedenie motorového vozňa alebo súpravy mestskej koľajovej dopravy.
04 Obsluha a samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky strojového zariadenia a elektrického zariadenia plavidiel vrátane údržby a opravy lodného zariadenia.
05 Samostatná odborná práca pri údržbe, oprave a montáži koľajových tratí a ich zariadení, pochôdzka pridelených úsekov troj- a viackoľajových tratí, oprava výšky a smeru koľají s bezpodvalovým upevnením koľajníc, montáž výhybiek na drevených podvaloch a pod.
06 Zabezpečovanie pohybu vlaku horskej lesnej železnice podľa prepravného a cestovného poriadku a prevádzkových a bezpečnostných pomerov na trati.
07 Odborná práca pri zabezpečovaní posunu železničných vozňov pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.
08 Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich v prepravných priestoroch, kontrola stavu vlakovej súpravy, kontrola dokladov o zaplatení cestovného, obsluha a kontrola osvetlenia a pod.
09 Odborná práca pri údržbe a oprave vozňového parku a zabezpečovanie spôsobilosti vozňového parku v súlade s prevádzkovým poriadkom.
10 Vedenie, obsluha a bežná údržba strojových súprav na pretláčanie potrubia pod komunikáciami a objektmi.
11 Odborná práca pri údržbe cestného telesa a objektov na cestnom telese s obsluhou strojových zariadení a malej mechanizácie (napr. frézovanie povrchu vozovky, zhutňovanie povrchu vozovky).
12 Kladenie liatych asfaltových a asfaltobetónových dlažieb (s prípadnými stužujúcimi vložkami z pletiva) ručným nanášaním, vypracúvaním a zhutňovaním povrchu na chodníkoch, vozovkách alebo v halách.
13 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad
- baranidiel a vyťahovačov,
- dózerov, skrejprov a grejdrov s výkonom motora do 132 kW,
- betonární s poloautomatickým ovládaním,
- čerpacích súprav na dopravu a ukladanie betónových zmesí a mált s výkonom do 25 m3 za hodinu,
- strojových súprav na pretláčanie potrubia pod komunikáciami a objektmi,
- lopatových rýpadiel nad 2 m3 obsahu lopaty.
14 Vedenie a obsluha kozových žeriavov pri montáži viacposchodových budov, vežových žeriavov s nosnosťou do 80 t alebo mostových žeriavov s nosnosťou nad 50 t.
15 Obsluha autožeriavov s nosnosťou nad 3 t do 8 t na háku pri premiestňovaní bremien.
04.2.30. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu spojov:
01 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a skúšok na ucelenej časti telefónnych alebo ďalekopisných ústrední na vymedzenom čiastkovom úseku vrátane údržby príslušných poloautomatických skúšobných zariadení.
02 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky reléových a hľadačových pobočkových ústrední typu ÚSR 2/9/2, ÚSR 3/15/3 a ÚSH.
03 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky komplexov ochranných a signalizačných zariadení so skupinovými skriňami, napájačmi a kódovými hlásičmi.
04 Výmena chybných modulov elektrických zariadení identifikovaných pomocou diagnostického zariadenia vrátane prekladu kódu (napr. EPEX).
05 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky prenosových multiplexných zariadení.
06 Dielenská oprava elektromechanických ďalekopisných strojov vrátane prídavných zariadení.
07 Zostavovanie vysielacích anténových jednotiek, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vrátane elektrického zapojenia.
08 Montáž koaxiálnych napájačov, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vysielacích anténových systémov, frekvenčne modulovaných VKV vysielačov, dehydrátorov a umelých záťaží nahradzujúcich anténové systémy.
09 Zriaďovanie vonkajšieho prípojného vedenia účastníckej stanice (samonosným káblom alebo vodičom) a montáž účastníckeho zariadenia.
10 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych telefónnych zariadení (vonkajšie sady, podvojné prípojky, skupinové prípojky, sekretárske reléové zariadenia, telefónne prístroje).
11 Montáž a oprava kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.
12 Montáž alebo oprava vysielacích anténových zariadení typu Rhombus. L-anténa, ŠUS-anténa.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie nad dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg, špeciálnych motorových vozidiel a techniky na údržbu ciest a vnútorných komunikácií v extrémnych vysokohorských podmienkach alebo techniky na údržbu ciest, miestnych a účelových komunikácií v zimných podmienkach; vedenie, údržba a obsluha ťažkej ženijnej alebo vyslobodzovacej techniky.
02 Obsluha, údržba a oprava ťažkých mechanizmov na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74, ZŠ 72).
03 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na posune.
04 Zabezpečovanie pracovného režimu strojov, prevádzková údržba strojov, montážna práca, oprava strojového zariadenia a obsluha elektrozariadenia.
05 Zložitá odborná práca pri posune so železničnými vozňami pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.
06 Zložitá odborná práca pri komplexnej technickej kontrole železničných vozňov vrátane stanovovania technológie opráv a skúšok bŕzd vlakov.
07 Oprava a údržba nosných častí mostných objektov (napr. osadzovanie a výmena ložísk a dilatačných zariadení, napínanie oceľových lán prepiatych dielcov a monolitických konštrukcií).
08 Špeciálne rozbory rafinérskych výrobkov, skúšanie olejov na hypoidných skúšobných strojoch, stanovovanie oktánového čísla motorových palív, rozbory leteckých palív (termická stabilita, modifikovaný separačný index, lumiometrické číslo).
09 Oprava náročných špeciálnych mechanizmov leteckej dopravy vyžadujúcich zvláštne oprávnenia (napr. štartovací agregát, odmrazovač, pozemný zdroj).
10 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad
- dózerov, skrejprov, grejdrov s výkonom motora nad 132 kW,
- plnoautomatizovaných miešarní zmesí so sústavami dopravy, skladovania, triedenia a dávkovania materiálu,
- stavebných vežových (šplhacích) žeriavov s nosnosťou nad 80 t.
05.3.30. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu spojov:
01 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky, vykonávanie funkčných skúšok a nastavovanie parametrov diaľkových volieb.
02 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych alebo ďalekopisných ústrední voličových systémov.
03 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s krížovými spínačmi typu ATZ 64, CA 102 a Uk 10.
04 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky napájačov s automatickou reguláciou.
05 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky prenosových linkových traktov (napr. KNK 12) vrátane diagnostických systémov.
06 Montáž alebo zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou do 1 200 Bd (modem ZDP 1200).
07 Vedenie prác v traťových, sieťových a účastníckych rozvádzačoch pri presmerovaní účastníckych vedení alebo okruhov v miestnej telefónnej sieti za prevádzky.
08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych koncových zariadení s elektronickými prvkami (napr. AWS, AWS 8/3, MPM-90, RSS 77, záznamové telefónne zariadenia).
09 Montáž alebo oprava kapacitne vyrovnávaných telekomunikačných káblov.
10 Vedenie montáže alebo opráv kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.
11 Montáž alebo oprava anténových systémov typu discon, kvadrant, unipol, anténových systémových systémov, VKV vysielačov vrátane napájačov.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Náročné technické meranie telekomunikačných zariadení, spracúvanie čiastkových podkladov vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.
02 Samostatné zabezpečovanie obsluhy a údržby plavidla (osobná motorová loď).
03 Samostatné zabezpečovanie obsluhy, technickej prevádzky, montážnych prác a opráv strojového a elektrického zariadenia lode vrátane elektronavigačných prístrojov.
04 Vykonávanie špecializovanej práce súvisiacej s pozemnou obsluhou lietadiel vrátane obsluhy technických prostriedkov slúžiacich na obsluhu lietadla na vybavovacej ploche, ktoré sa nezaznamenávajú do palubnej dokumentácie.
05 Usmerňovanie pohybu lietadiel na pohybových a pristávacích dráhach podľa pokynov letiskovej riadiacej veže.
06 Práca spojená s biologickou ochranou letísk, zabezpečovanie bezpečnosti leteckej plochy v oblasti ochrany lietadiel pred kolíziou so živočíchmi.
07 Vedenie a organizovanie práce
- zariadení na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74),
- strojov na zhutňovanie štrkového lôžka (napr. ZŠ 72, KZ 1000, MZF),
- vyťahovákov podvalov (napr. SVP 60, SVP 74),
- motorových vozíkov (napr. MUV 69, MUV 80, MUV 90).
08 Obsluha, údržba a oprava
- automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí (napr. strojová podbíjačka radu 07, 08 a typu BEAWER 400 a BEAWER 400.1),
- ťažkých traťových strojov na rekonštrukciu železničných tratí (napr. PKP 25/20).
09 Vedenie, obsluha a údržba
- hnacích vozidiel stavebnej a stavebnomontážnej činnosti na železnici,
- špecializovaných súprav.
10 Vedenie, obsluha a bežná údržba ťažobných strojov na zvláštne zemné práce (napr. zakladanie, pilotáž).
11 Odborná práca pri oprave, revízii a údržbe energetických zariadení na letiskových plochách (napr. záblesková sústava, optická dátová sieť).
12 Oprava a nastavovanie technických zariadení určených na snímanie a vyhodnocovanie stavu pozemných komunikácií s ohľadom na poveternostné podmienky (napr. Boschung).
13 Vedenie a obsluha špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. Numela, Barin).
06.4.30. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu spojov:
01 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych alebo ďalekopisných ústrední s elektronickými prvkami (napr. PK, UK 11, UK 112, CA 1002, AKD, AXB-conc 1000) vrátane diagnostických zariadení.
02 Vedenie montáže, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a nastavovanie parametrov diaľkových volieb s elektronickými prvkami (napr. DVE).
03 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky elektronických zariadení s kódovou alebo priamou diagnostikou vrátane programovania podľa požiadaviek zákazníka (napr. EPEX, UE 200).
04 Zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovej siete.
05 Uvedenie do prevádzky a vykonávanie opráv elektronických ďalekopisných strojov.
06 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou nad 1 200 Bd.
07 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky faksimilných zariadení na prenos novinových stránok.
08 Uvedenie do prevádzky a zabezpečovanie technickej prevádzky telefaxových zariadení.
09 Vedenie montáže alebo opráv technologických zariadení vysielačov s výkonom nižším ako 5 kW a súboru VKV vysielačov s výkonom nižším ako 1 kW vrátane združovača.
10 Montáž alebo oprava koaxiálnych alebo optických telekomunikačných káblov.
11 Vedenie montáže alebo opráv zložitých anténových systémov (napr. antén synfázových, logaritmicko--periodických, anténových sústav, VKV vysielačov, anténových systémov rádioreléových trás).
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Vedenie, oprava a údržba špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie (napr. odmrazovacie zariadenie lietadla, odfukovacie zariadenie na sneh pomocou reaktívneho motora, ťahač lietadla, plniace zariadenia pohonných látok lietadla).
02 Kontrola a oprava vybranej leteckej techniky a príprava strojov na lietanie po vykonaní predpísaných prác.
03 Vedenie a organizovanie práce
- ťažkých traťových strojov (napr. PKP 25/20) na rekonštrukciu tratí (trhanie a kladenie koľajových polí),
- automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí vrátane úpravy nivelety a smeru koľaje (napr. automatické strojové podbíjačky radu 07, 08, 09 a typu BEAWER 400.1, MATISA B-241 s rádiovým zariadením).
04 Kontrola, diagnostikovanie a oprava elektronických riadiacich jednotiek, hydraulických a mechanických jednotiek špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. mostná plošina Numela, Barin).
07.4.30. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu spojov:
01 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych telefónnych ústrední a telekomunikačných zariadení riadených mikroprocesorom a pulzovo kódovou moduláciou vrátane údržby periférnych zariadení; lokalizácia a odstraňovanie porúch nezistiteľných diagnostikou systému (napr. XE 10, AXE, Schrank Multidat 10000, EWSD, SEL systém 12 B).
02 Diagnostika, lokalizácia porúch a oprava modulov digitálnych telekomunikačných zariadení v servisnom stredisku.
03 Vedenie montáže, oživovanie a zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych zariadení na prenos dát vrátane diagnostickej techniky.
04 Servisná oprava elektronických častí digitálnych telekomunikačných zariadení alebo zariadení s mikroprocesorovými prvkami.
05 Vedenie montáže alebo opráv koaxiálnych optických telekomunikačných káblov.
06 Vedenie montáže alebo opráv najzložitejších anténových systémov (napr. ARPO, viacposchodových synfáznych antén, viacposchodových vysielacích televíznych a VKV rozhlasových antén vrátane napájačov).
05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
01. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
01.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Jednoduchá pomocná práca pri geodetických meraniach v teréne.
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01 Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Najjednoduchšia geodetická, kartografická a reprodukčná práca (napr. pomocná práca pri meraní a jeho zabezpečení, stabilizácia meračských značiek) podľa pokynov.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Jednoduchá geodetická alebo kartografická práca (napr. adjustácia meračských zápisníkov, meračských náčrtov) podľa pokynov nadriadeného.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Zhotovovanie digitálnych kópií zo starých dokumentačných fondov mapových a písomných operátov katastra nehnuteľností; zhotovovanie jednofarebných poltónových alebo sieťových negatívov a diapozitívov z jednoduchej predlohy pre ofsetovú farebnú tlač.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Ručné spracúvanie vydavateľských originálov máp vrátane generalizácie polohopisu a výškopisu, transformácia máp z iného kartografického zobrazenia a ručná oprava chýb v jednotlivých tlačových podkladoch.
02 Najnáročnejšia oprava, zoraďovanie a nastavovanie elektronických geodetických prístrojov, špeciálnej výpočtovej techniky a zobrazovacej techniky; oprava, nastavovanie a zoraďovanie prístrojov pozemnej a leteckej fotogrametrie.
10. KULTÚRA
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.20. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Zhotovovanie a upravovanie povrchu jednotlivých častí modelov z dreva, z plexiskla, z novoduru a pod. na konečnú farebnú úpravu modelov, drobné povrchové úpravy pri oprave modelov.
02.1.21. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.
02.1.22. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Zhotovovanie dratiev a vylepovanie vnútra obuvi.
02 Spracúvanie vlasovej suroviny pre vlásenkársku výrobu vrátane samostatnej prípravy farbiacich kúpeľov.
03 Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia na scéne.
04 Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodísk, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie; obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazisko, prepadliská).
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.20. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov.
02 Zhotovovanie detailov podľa čiastkových výkresov na statických modeloch, zhotovovanie jednoduchej terénnej úpravy modelov; zhotovenie detailov pre architektonické a urbanistické statické modely.
03.2.21. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s ohľadom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla, rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí; obsluha tvarovacích a reportážnych svetlometov.
02 Príprava a obsluha pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových kópií.
03.2.22. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Našívanie zvrškov a oprava scénickej obuvi a krojovej obuvi.
02 Drobná oprava poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení, ich pranie, žehlenie a balenie; spolupráca pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekanie do jednoduchších druhov scénických kostýmov.
03 Zhotovovanie základných prvkov scénických kostýmov.
04 Pútkovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasenie a lepenie vláseniek a fúzov.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.20. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Zhotovovanie jednoduchých výrobkov úžitkového umenia, ornamentálnych i figurálnych intarzií, morenie domácich drevín so zachovaním kresby vrátane konečnej povrchovej úpravy.
02 Zhotovovanie umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov moderného a historického charakteru z kovov pri realizácii umeleckých prvkov vo výstavnej a v interiérovej tvorbe všetkých druhov.
03 Odlievanie častí modelov z plastických látok (napr. dentakryl, epoxidové živice), kompletizácia ich zostáv a podzostáv do celku podľa výkresov; zložitá terénna úprava modelov.
04 Zhotovovanie menších plastických modelov, rôznych plastík a odliatkov (divadelné rekvizity) alebo prvkov výzdoby scénických dekorácií z najrôznejších materiálov.
04.2.21. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia vrátane riadiaceho pultu v hľadisku, premietanie špeciálnymi technológiami.
02 Samostatné zabezpečovanie, uskladňovanie a označovanie, vedenie a expedovanie filmov podľa požiadaviek a vnútorných predpisov zamestnávateľa.
04.2.22. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Technické zabezpečovanie funkcie rekvizít (napr. strelné zbrane), vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára.
02 Zhotovovanie spodkov a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.
03 Zhotovovanie častí scénických kostýmov alebo krojov, úpravy scénických kostýmov alebo krojov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov alebo krojov a obliekanie účinkujúcich sólistov do náročných druhov kostýmov alebo krojov.
04 Zhotovovanie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia; jednoduchšia charakterová maskérska práca spojená s úpravou účesov účinkujúcich umelcov.
05 Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami), odborná oprava zložitých scénických dekoračných prvkov.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.20. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Čalúnenie nábytku materiálmi individuálnych tvarov a vzorov podľa návrhov výtvarníka alebo podľa vlastných návrhov bez deľby práce, s výtvarným riešením priestoru; usmerňovanie a organizovanie dekoratérskej práce; zhotovovanie a oprava všetkých druhov čalúneného slohového nábytku; zhotovovanie viacstupňových opôn.
02 Zhotovovanie individuálnych scénických doplnkov z dreva prevažne ručne; zhotovovanie umelecko-remeselných stolárskych výrobkov interiérového a exteriérového charakteru.
03 Zhotovovanie formy na odlievanie častí modelov z epoxidových živíc a dentakrylu; zhotovovanie a zostavenie funkčných modelov; zhotovovanie a zostavovanie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto, priehradná hrádza).
04 Zhotovovanie veľkoplošných nástenných malieb, patinovanie štukových ornamentov, maliarske napodobňovanie rôznych druhov materiálov, kreslenie veľmi zložitých znakov s použitím figurálnych a ornamentálnych motívov podľa predlohy výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.
05 Zhotovovanie základných výtvarne menej náročných scénických konštrukcií podľa výkresovej dokumentácie; zhotovovanie a zostavovanie zložitých tvarových dielov výstavných vitrín, expozícií stálych výstav.
05.3.21. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Obsluha a nastavovanie pracovných charakteristík reprodukčného zariadenia, realizácia elektroakustickej zložky inscenácie na scéne i za scénou, technické zabezpečovanie nahrávania a zhrávania podľa scenára.
05.3.22. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Zhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí.
02 Individuálna ručná výroba tanečnej obuvi, baletnej obuvi alebo krojovej obuvi vrátane jej opravy, farbenia a striekania.
03 Zhotovovanie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov alebo masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných materiálov aj umelých materiálov; charakterová maskérska práca s použitím plastickej modelácie.
04 Zhotovovanie návrhu a strihu historických alebo modelových klobúkov, doplnkov a ozdôb s náročným aranžovaním pre potreby divadelných inscenácií.
05 Organizovanie stavby členitých javiskových celkov, ich úprav, premien a demontáží na javiskách so zložitou modernou javiskovou technológiou.
06 Tvorba bábok a ich pohybového mechanizmu podľa návrhu výtvarníka a predstáv režiséra vrátane úprav bábok pre rôzne scény a na rôzne účely.
05.3.23. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu výstavníctva:
01 Montáž technického zariadenia, výstavníckych prvkov, výroba výstavníckych prvkov a inštalovanie exponátov.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.20. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Samostatné zhotovovanie najnáročnejších umelecko-remeselných čalúnnických výrobkov zložitých slohov podľa výtvarných návrhov.
02 Zhotovovanie nábytku podľa návrhu vrátane prípravy materiálu; zhotovovanie intarzií výtvarne náročných a zložitých slohových častí scénických dekorácií.
03 Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít.
04 Zhotovovanie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.
05 Zhotovovanie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.
06 Zhotovovanie a montáž technicky a výtvarne najnáročnejších funkčných modelov na vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné strojnotechnologické modely).
07 Zhotovovanie slohových malieb vrátane samostatného doplnenia daného námetu; sondáže vrstiev malieb, určenie chemických a fyzikálnych vlastností použitých materiálov; vytváranie scénických malieb všetkých druhov.
08 Zhotovovanie modelov a plastík všetkých druhov z rôznych materiálov a povrchových úprav podľa návrhu výtvarníka pre scénografickú výrobu; snímanie masiek alebo častí tváre živých modelov.
06.4.21. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov.
02 Nastavovanie a obsluha zariadenia na tvorbu zvukov elektronickou cestou, usmerňovanie prevádzky súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení na magnetický záznam a reprodukciu zvuku.
03 Zabezpečovanie dokumentačného spracúvania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečovanie vstupov pre výpočtový systém.
04 Vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach (napr. pri scénických výpravách).
06.4.22. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Zhotovovanie náročných scénických kostýmov alebo krojov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových alebo krojových prvkov.
02 Samostatné zhotovovanie strihov jednotlivých kostýmových častí a dobovej bielizne.
03 Zhotovovanie náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka bez deľby práce podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.
04 Samostatné technologické navrhovanie a komplexné zhotovovanie individuálnych masiek alebo vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy; snímanie masiek hercov.
05 Technické zabezpečovanie, úprava, údržba a príprava koncertného pódia, rozmiestňovanie ťažkých hudobných nástrojov, notových pultov a notového materiálu na koncertných pódiách.
06 Samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe.
06.4.23. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu výstavníctva:
01 Realizácia technickej časti výstav, výroba náročných výstavníckych prvkov, montáž zložitého technického zariadenia a inštalácia exponátov.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.20. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu umelecko-remeselnej výroby:
01 Vytváranie najnáročnejších malieb všetkých druhov figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície so zachovaním autorského rukopisu s výtvarným doriešením pri mnohonásobnom zväčšení rôznymi technológiami na rôznych materiáloch.
02 Modelovanie figurálnych alebo architektonických plastík v priestorovom riešení; zhotovovanie sôch v životnej alebo nadživotnej veľkosti podľa návrhov výtvarníka, s navrhovaním vlastnej technológie spracúvania.
03 Reštaurovanie historicky cenných diel s mechanickou a chemickou úpravou kovu, dreva, textilu, skla a papiera podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti.
04 Vytváranie najnáročnejších veľkoplošných kompozícií gobelínov, dekoračných závesov, opôn a pod. z rôznych materiálov s vlastným dotváraním alebo podľa vlastných návrhov.
05 Zhotovovanie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv a drevených zostáv architektúry monumentálneho poňatia v kombinácii s rôznymi druhmi materiálov.
06 Zhotovovanie tepanej i kovanej figurálnej plastiky podľa návrhu výtvarníka alebo vlastného návrhu.
07 Zhotovovanie najnáročnejších umelecko-rezbárskych výrobkov, rezbovanie figúr a reliéfov z dreva podľa umeleckých návrhov výtvarníka.
07.4.21. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu manipulácie v kultúre:
01 Zostavovanie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén na reguláciu osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov vrátane opráv regulátorov.
02 Spracúvanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonávanie nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov.
07.4.22. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu divadelníctva:
01 Samostatné zhotovovanie strihov najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov vrátane spracúvania s použitím kombinácií rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.
02 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v odievaní.
03 Samostatné vypracúvanie návrhov a zhotovovanie vzorov najnáročnejších modelov scénickej obuvi a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s použitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technológií bez deľby práce podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.
07.3.23. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu výstavníctva:
01 Samostatná realizácia technickej časti výstavy, výroba špeciálnych výstavníckych prvkov, montáž technologicky zložitého výstavníckeho zariadenia, inštalácia exponátov.
12. OBRANA
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Gravírovanie rôznych znakov na doskovitých a skriňovitých polotovaroch do rôznych materiálov vrátane upnutia obrobku a šablón a nastavovania stroja.
02 Obsluha lisov na termoplasty a gumy vrátane montáže foriem, ich nastavovania na stroji, kontroly kvality a bežnej údržby stroja.
03 Základná odborná práca pri ručnej obsluhe strojov a zariadení v laboračnej výrobe a pri laborácii skupín a podskupín výrobkov (napr. sušenie, váženie, dávkovanie a temperácia).
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Oprava optických častí menej zložitých optických prístrojov.
02 Rezanie optických polotovarov na poloautomatických strojoch s rovnobežnosťou a rovinnosťou 0,05/100.
03 Osadzovanie dosiek plošných spojov a hybridných integrovaných obvodov podľa výkresu.
04 Bežná odborná práca pri kontrole polotovarov, zostáv alebo výrobkov meraním na meracích zariadeniach, meranie rozmerov zložitých obrobkov zhotovených s presnosťou IT 4-5 alebo nedeštruktívne skúšanie jednoduchých výrobkov ultrazvukovými prístrojmi vrátane vypisovania skúšobného protokolu.
05 Príprava munície, raketových motorov, meracích prístrojov, hydraulických systémov, prípravkov a snímačov na balistické a na statické skúšky.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Zložitá individuálna remeselná práca pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa predlohy.
02 Oprava optických častí optických a optoelektronických prístrojov vrátane ich justáže (napr. ďalekohľad D6, D7, Di6, 6 x 30).
03 Zložitá odborná práca pri strojovom opracúvaní optických polotovarov vrátane dokončovacích operácií (napr. tvarovanie plôch, vŕtanie, jemné brúsenie, leštenie).
04 Pyrotechnická práca pri ničení výbušnín a munície známeho pôvodu a neznámeho pôvodu.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Individuálna remeselná práca so značným podielom tvorivej nápaditosti pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa zámeru riešiteľa.
02 Oprava zložitých elektrických, optoelektrických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. infraprístroj PPN-2, NSP-2, ďalekohľad PGO-7V, diely systémov riadenia paľby tanku T-55, T-72).
03 Vysokoodborná práca pri strojovom spracúvaní optických súčiastok vrátane dokončovacích operácií (napr. viacvrstvové naparovanie, rytie optických krížov, leštenie strechových hranolov).
04 Montáž a zapájanie veľmi zložitých elektronických zariadení a oživovanie zložitých elektronických zariadení (napr. elektronické a počítačové jednotky na snímanie fyzikálnych veličín, riadiace a výpočtové jednotky systémov na vedenie paľby hlavňových zbraní).
05 Elektrochemické pokovovanie súčiastok s 10 a viac tolerovanými rozmermi vrátane prípravy všetkých druhov kúpeľov na pokovovanie a fosfátovanie.
06 Kalenie a popúšťanie opracúvaných dielcov z ocele, z neželezných kovov a z ich zliatin náchylných na deformácie s požiadavkami na dodržiavanie pevnostných hodnôt.
07 Vedenie, obsluha, oprava a údržba špeciálnej vojenskej techniky a špeciálnych technických zariadení (napr. tank, obrnený transportér).
08 Celková oprava všetkých typov strelných zbraní vrátane zhotovovania súčastí všetkých druhov, povrchových úprav kovových častí a drevených častí zbrane a vykonávania funkčných skúšok a nastrelenia.
09 Skúšanie nových a vývojových zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Sústruženie povrchu niekoľkonásobne osadeného čela, diery a vnútorného vybrania, brúsenie čelných plôch prídavným zariadením na odliatku otočného stola s presnosťou IT 5 s požiadavkou dodržiavania predpísanej súososti a rovnobežnosti všetkých plôch na zvislom sústruhu.
02 Oprava veľmi zložitých elektronických, optoelektronických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. buzola PAB, PAB 2A, ďalekohľad AST, ASTi, systém riadenia paľby tanku T-55, TPD-K1 tanku T-72).
03 Brúsenie na rovinných brúskach a hrotových brúskach alebo na brúskach na diery s presnosťou IT 4-2 vrátane dodržiavania tolerancie tvaru a polohy.
04 Oprava, kompletovanie, nastavovanie najzložitejších elektrotechnických a elektronických zariadení (napr. systém riadenia paľby tanku) do špeciálnej vojenskej pásovej techniky a vojenskej kolesovej techniky.
05 Kontrolné meranie a identifikácia chýb na laboratórnych vzoroch, funkčných vzoroch a prototypoch špeciálnej vojenskej techniky pomocou počítačovo orientovaných systémov a zariadení (napr. digitálny osciloskop, sieťový tester).
13. PÔDOHOSPODÁRSTVO
01. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
01.1.10. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:
01 Jednoduchá ručná práca v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.
02 Jednoduchá a pomocná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napr. kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).
01.1.13. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu živočíšnej výroby:
01 Jednoduchá pomocná práca pri chove úžitkových zvierat.
01.1.15. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Montáž a demontáž výtlačného zavlažovacieho zariadenia v lesných škôlkach.
02 Zalievanie záhonov v škôlkach ručne s prinášaním vody vo vedrách; ošetrovanie obaľovaných sadeníc na záhonoch (napr. prihnojovanie, zavlažovanie, pletie).
03 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami; príprava substrátu, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.
04 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.
05 Zatieňovanie a odtieňovanie záhonov v lesných škôlkach tienidlami vrátane ich prenášania a ukladania; zazimovanie sadeníc v lesných škôlkach (napr. listovkou, rašelinou, pilinami).
06 Pozemné signalizovanie asanovaných plôch pri leteckom prášení.
07 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.
08 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.
09 Práca pri taxácii a pri vyznačovaní ťažieb dreva; práca v drobnej lesnej výrobe (napr. výroba čalúnnickej trávy, brezového a vŕbového prútia, ozdobnej čečiny, tienidiel).
10 Práca v prevádzke poľovníctva (napr. odchyt drobnej zveri, dezinfekcia poľovníckeho zariadenia).
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.10. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:
01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
02 Odborná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.
03 Práca s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
04 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a pod.
05 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.
02.1.13. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu živočíšnej výroby:
01 Pomocná práca pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.
02 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.
03 Jednoduchá práca pri obsluhe prístrojov vo všetkých oddeleniach veterinárnej diagnostiky.
02.1.14. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu rybného hospodárstva:
01 Príprava optimálneho rybničného prostredia na hospodársky chov sladkovodných rýb (hnojenie a meliorácia) s prevahou ručnej práce.
02 Sledovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl; výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie, dezinfekcia, prípadne dávkovanie kŕmnych zmesí vrátane nastavenia a údržby strojového vybavenia lode v rybnom hospodárstve.
02.1.15. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.
02 Ošetrovanie uskladnených semien a plodov lesných drevín (napr. prehadzovaním, triedením) podľa biologických požiadaviek jednotlivých druhov proti znehodnoteniu.
03 Predosevná príprava semien (napr. macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, skúška klíčivosti), sejba semien lesných drevín v lesných škôlkach.
04 Obsluha mechanickej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc lesných drevín.
05 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napr. hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).
06 Škôlkovanie sadeníc ručne.
07 Zber semien a plodov lesných drevín a krov na semenných plantážach zo zeme a zo zoťatých stromov; drvenie, vytĺkanie smrekových šišiek alebo jelšových šištíc.
08 Vyzdvihovanie, triedenie, úprava, zakladanie a uskladnenie, prípadne expedícia semenáčov a sadeníc schopných výsadby.
09 Okopávanie, kyprenie a pletie záhonov semenáčov a sadeníc v lesných škôlkach; okopávanie a kyprenie lesných kultúr.
10 Pristrihávka, prerezávka a výroba vianočných stromčekov ručne.
11 Ručná príprava pôdy a sadba sadeníc alebo sejba semien lesných drevín v nezaburinených a v ľahko až stredne rozpojiteľných pôdach.
12 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napr. vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).
13 Výroba a stavba oplotenia v lesných porastoch a oplotenia lesných škôlok vrátane prípravy materiálu.
14 Odchyt raticovej zveri.
15 Pálenie dreveného uhlia v milieroch a v retortách bez spracúvania plynných splodín.
16 Kopanie a udržiavanie protipožiarnych pásov, priekop, poľovných chodníkov, hraničných kopcov a pod.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.10. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:
01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.
03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a pod.
04 Výsev semien sejacím strojom (napr. kvetín, zeleniny).
03.2.11. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu rastlinnej výroby:
01 Poľnohospodárska práca pri zakladaní, ošetrovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa metodiky štátnych odrodových pokusov.
02 Dozor, obsluha a údržba mechanizačnej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc.
03 Rozmetávanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.
04 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 metrov.
05 Mechanizovaná práca v sadoch (bránenie medzi riadkami, dopravná práca).
06 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
03.2.12. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu vinárstva a vinohradníctva:
01 Sírenie hrozna a muštu siričitanom vrátane výpočtu dávok a prípravy roztokov.
02 Obsluha drvičov a odzrňovačov hrozien, regulácia rmutu do zásobníkov lisov v predpísanom čase, kontrola kvality drvenia a odzrňovania.
03.2.13. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu živočíšnej výroby:
01 Ošetrovanie výkrmného hovädzieho dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.
02 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.
03 Základná práca pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.
04 Rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.
05 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na pracovisko a späť.
06 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.
07 Samostatné ošetrovanie produkčných a chovných včelstiev.
08 Odchov matiek na úrovni registrovaných alebo úžitkových chovov včelstiev.
09 Manipulácia pri presune a zvoze kadáverov a konfiškátov na určené miesto; odchyt mäsožravých zvierat, preprava do veterinárneho strediska nákladným motorovým vozidlom do 3,5 tony.
03.2.14. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu rybného hospodárstva:
01 Oprava a údržba prevádzkových zariadení rybníkov, stavidiel výpustných zariadení, splavov, hrádzí.
03.2.15. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Lúštenie šišiek v diskontinuálnych komorových luštiarňach a dolúšťovacími bubnami alebo v kontinuálnych pásových luštiarňach vrátane regulácie luštiaceho procesu vo fáze predsušenia, sušenia a dolúšťovania pomocou diaľkovo ovládaného zariadenia.
02 Predčistenie semien na čistiacich strojoch, odkrídlovanie semien a čistenie semien ihličnanov na palcovej alebo kartáčovej odkrídlovačke.
03 Obsluha škôlkovacích a zalesňovacích strojov nesených na traktore.
04 Zostavovanie, obsluha a údržba veľkoplošných závlahových súprav všetkých druhov v lesných škôlkach vrátane regulácie závlahovej dávky a určovania smeru rozvodu hlavných a vedľajších závlahových liniek.
05 Ručná príprava pôdy a výsadba sadeníc lesných drevín v zaburinených pôdach a v ťažko a vo veľmi ťažko rozpojiteľných pôdach.
06 Výroba a stavba lesníckych, poľovníckych a lesoparkových účelových zariadení vrátane prípravy materiálu.
07 Odchov a ošetrovanie pernatej zveri vo veľkochovoch.
08 Spolupráca pri sústreďovaní dreva.
09 Samostatná manipulácia a druhovanie dreva v manipulačno-expedičnom sklade a odvoznom mieste vrátane rozvaľovania hromád, skracovania rezom, premiestňovania, navaľovania, ukladania, štiepania a pod.
10 Ručné spúšťanie dreva po svahu vrátane stavby a udržiavania šmykov.
11 Ručné odvetvovanie a odkôrňovanie predstínaných stromov.
12 Ochrana lesných kultúr a lesa chemickými prostriedkami (napr. náterom, postrekom) vrátane prípravy postrekov.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.10. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:
01 Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu odborníka.
02 Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane rozsádzania rastlín; ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, tepla a svetla.
03 Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov práce a spôsobu ošetrovania (napr. prihnojovanie, kosenie).
04 Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
04.2.11. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu rastlinnej výroby:
01 Sejba poľnohospodárskych plodín strojmi na presný výsev a univerzálnymi sejacími strojmi.
02 Oprava a nastavovanie poľnohospodárskych strojov a traktorov.
03 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom a posypom.
04 Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych kultúr vrátane určenia druhu prostriedku, dávky a času jeho aplikácie.
05 Sejba plodín strojom pre presný výsev, bezorbová sejba na stroji na výsev špeciálnych plodín.
06 Siatie plodín univerzálnymi sejacími strojmi so záberom 6 m a viac.
07 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom závesnými a samojazdnými postrekovačmi.
08 Selekcia a odber vrúbľov.
09 Vykonávanie všetkých druhov rezov ovocných drevín vrátane triedenia a klasifikácie vybraných alebo vykopaných drevín v škôlkach.
10 Mechanizovaná práca v sadoch (napr. pneumatický rez, striasacie zariadenie, chemická ochrana).
04.2.12. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu vinárstva a vinohradníctva:
01 Sceľovanie prírodných vín vrátane vyhodnocovania základných organoleptických vlastností (chuť, vzhľad, farba, vôňa).
02 Usmerňovanie procesu lisovania hrozna a ovocia na hydraulických lisoch vrátane regulácie tlaku v priebehu lisovania (predlisovanie a dolisovanie).
04.2.13. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu živočíšnej výroby:
01 Usmerňovanie rozmnožovacích, uznaných a oblastných chovov včiel.
02 Ošetrovanie koní vo výcviku, výcvik pod sedlom a v záprahu.
03 Ošetrovanie dojníc vrátane dojenia v maštaliach s nízkym a stredným stupňom mechanizácie.
04 Samostatné bežné ošetrovanie zvierat vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch.
05 Prípravná práca spojená s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat; pomocná práca veterinárneho charakteru a jednoduché laboratórne postupy.
06 Jednoduchá, fyzicky náročná práca vo veterinárnych zariadeniach.
07 Práca pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvlášť nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov a obťažujúceho hmyzu s určením postupu a podmienok aplikácie v spolupráci s orgánmi hygienickej služby a veterinárnej služby.
08 Úprava výsekového mäsa na kuchynské spracovanie vrátane jeho triedenia podľa druhov.
04.2.14. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu rybného hospodárstva:
01 Odborná práca pri výlove, záťahu, jadrení a brakovaní rýb.
02 Odchov plôdikov, násad a trhových rýb.
04.2.15. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Vyvetvovanie vysokých stromov vykonávané výstupom do korún.
02 Sústreďovanie dreva poťahom z lesných porastov.
03 Vedenie, obsluha a údržba mechanizačných prostriedkov v lesníckej a poľnohospodárskej činnosti v lesných porastoch, v lesných škôlkach a pod. alebo pri vykonávaní správy pozemných komunikácií (napr. traktor s prídavným zariadením, odvetvovací stroj, odkôrňovací stroj, čelný nakladač, jamkovač, rotačná sekačka, motorová píla, štiepkovací stroj a pod.).
04 Sústreďovanie dreva lanovými systémami vrátane ich montáže a demontáže.
05 Samostatné druhovanie dreva bez spolupráce s manipulačným majstrom (napr. na poloautomatickej manipulačnej linke).
06 Samostatné druhovanie prírezov a reziva bez spolupráce s majstrom pri rámovej píle, omietačke, skracovačke, rozmetacej píle a frézke.
07 Obsluha, oprava a údržba jednoduchších mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. rámová píla, omietačka, skracovačka, rozmetacia píla, frézka na výrobu tvarovaných profilov, nakladač Kramer).
08 Brúsenie pílových listov na rámovú pílu.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.11. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu rastlinnej výroby:
01 Vedenie, nastavenie a oprava kombinovaných zberačov na zber poľnohospodárskych plodín.
02 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových rezačiek na zber zelenej a zvädnutej krmoviny, suchej krmoviny a slamy.
03 Vedenie, obsluha a nastavenie kombinovaných zberačov na zber technických plodín, okopanín, zeleniny a pod.
04 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových strojov na zber zrnín, semien a okopanín vrátane adaptérov na zber kukurice.
05.3.12. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu vinárstva a vinohradníctva:
01 Úprava a ošetrovanie hroznových muštov v produkčných pivniciach (sledovanie priebehu kvasného procesu organolepticky, kontrola odkysľovania na kaloch, stáčanie vína z kalov a konzervácia vína komprimovaným kysličníkom siričitým).
02 Výroba dezertných vín z hroznových muštov, zo zostáv prírodných vín a z extraktu korenitých látok a liehových výluhov.
05.3.13. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu živočíšnej výroby:
01 Usmerňovanie procesu dojenia v kruhových, tandemových, rybinových a oválnych typoch a dojenie do potrubí dojárne vrátane biologickej kontroly mlieka a zdravotného stavu dojníc v produkčnej maštali.
02 Omračovanie a usmrcovanie dobytka, dokrmovaných teliat a koní vrátane výsekového spracúvania.
05.3.14. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu rybného hospodárstva:
01 Usmerňovanie výlovu rybníkov vrátane prípravy rybníkov na výlov.
05.3.15. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Obsluha, oprava alebo údržba mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. manipulačná a triediaca linka Baljer-Zembrod).
02 Trhanie šišiek, imela a imelovca, zber semien a vrúbľov s výstupom do korún stojacich stromov.
03 Ťažba dreva motorovou pílou vrátane odvetvovania s technologickou nadväznosťou na ďalšie práce ťažbovej výroby (napr. prúdová výroba v komplexnej čate).
04 Vedenie, obsluha a údržba špeciálnych strojov s výkonom motora nad 132 kW pri príprave pôdy na obnovu lesa, zakladanie škôlok a pod. vrátane mechanizovaného klčovania pňov v lesných terénoch.
05 Sústreďovanie dreva mechanizačnými prostriedkami (napr. traktor, navážacia súprava) vrátane mechanizovaného zhrňovania haluziny po ťažbe dreva.
06 Koordinovanie montáže, údržby, prevádzky a demontáže lanových systémov pri sústreďovaní dreva.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.12. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu vinárstva a vinohradníctva:
01 Usmerňovanie kontinuálnych biologicko-chemických a fyzikálnych procesov pri prekvasovaní prírodných vín v tlakových aparatúrach tankovej kolóny pri výrobe šumivého vína, šokovanie zostáv prírodných vín pasterizáciou a vymrazovaním, udržiavanie prietoku podľa ich akostných parametrov, zabezpečovanie rozmnožovania počtu kvasiniek, tepelných a tlakových vplyvov, kontinuálne dávkovanie tirážneho a expedičného likéru, filtrácia a podchladzovanie vyrobeného šumivého vína.
06.4.15. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:
01 Údržba a oprava elektroinštalácie nízkeho napätia a elektrických automatických systémov mechanizácie drevárskej výroby.
02 Vedenie, obsluha, údržba a oprava viacúčelových ťažbových strojov, procesorov a strojov na stínanie stromov.
14. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Opatrovateľská služba pre mobilných občanov v domácnosti, v domove s opatrovateľskou službou alebo v stanici osobnej hygieny pre občanov vyžadujúcich opatrovateľskú starostlivosť.
02 Čiastková starostlivosť o občanov ťažko sociálne prispôsobivých pod vedením sociálneho pracovníka.
03 Pomocná práca pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach a dodržiavanie denného režimu a bezpečnosti detí v jasliach.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva a pod.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Pestúnska starostlivosť o chorých, o občanov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou; vykonávanie základných sociálnych a zdravotníckych služieb v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov.
02 Pestúnska starostlivosť a pomocná práca pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach alebo v zariadení sociálnych služieb pre deti, dodržiavanie denného režimu a starostlivosť o bezpečnosť detí.
03 Fyzicky veľmi namáhavá opatrovateľská práca v domácnosti ťažko pohyblivých a nepohyblivých občanov (napr. prenášanie, kúpanie, osobná hygiena).
04 Rutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo u pacientov v odbornej zdravotníckej liečebni a ústave.
15. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)
01. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
01.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Protipožiarne hliadkovanie.
02 Kontrola a váženie vrátane evidencie a spolupráce pri vykladaní špeciálnych vozov na zber tuhého komunálneho odpadu.
03 Triedenie fliaš, črepov, plastických látok, vyextrahovaného textilu, vlasov, vriec a pod. individuálne alebo na páse vrátane prípadného vyklepávania.
01.1.07. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielcov na nastavených strojoch.
02 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.
03 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov podľa šablóny, bežná úprava a výzdoba výkladných skríň a pod. podľa schválených typových návrhov, upevňovanie pútačov a dopĺňanie inštalovaného tovaru pomôckami, technické opracúvanie rôznych materiálov pri výrobe jednotlivých prvkov na aranžovanie.
02 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.
03 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu, vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.
04 Ručné čistenie kanalizačných zariadení vrátane manipulácie, obsluha kalových polí v čistiarni odpadových vôd.
05 Manipulácia s nádobami, s popolnicami, s kontajnermi, plnými aj prázdnymi, pri odvoze tuhého komunálneho odpadu.
06 Čistenie a hrubá dezinfekcia nádob, popolníc, kontajnerov a zariadení na odvoz odpadkov, bežná údržba zdvíhacích mechanizmov a vykladacích mechanizmov.
07 Osádzanie, výmena alebo oprava nosných stĺpikov cestných dopravných značiek, montáž a demontáž značiek na stĺpy verejného osvetlenia alebo na iné účelové konštrukcie pozdĺž ciest a nad cestami vrátane úprav nosných konzol a pod. na ich uchytenie.
08 Značenie povrchu vozoviek striekacou pištoľou alebo nátermi formou deliacich čiar a značiek na vymedzenie jazdných pruhov, križovatiek, priechodov pre chodcov a pod. vrátane vymeriavania a čistenia povrchu a nástreku alebo náteru emulzie s uplatnením opatrenia obmedzujúceho alebo vylučujúceho cestnú premávku.
02.1.07. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osadzovaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapojenie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a pod.
02 Základná maliarska práca (napr. príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).
03 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel tmelom.
04 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.
05 Kladenie a oprava dlažieb a drevených klátikov; obrovnávanie svahov a dlažieb priekop.
06 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie použitie).
07 Izolatérska práca (napr. príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).
08 Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov; kladenie textilných podlahových krytín; prebrúsenie vlysových alebo parketových podláh.
09 Sklenárska práca (napr. zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.
10 Jednoduchá tesárska práca (napr. zhotovenie provizórneho oplotenia, murárske kozy, lešenárske podlahy, jednoduché debniace dielce).
11 Jednoduchá murárska alebo maliarska práca (napr. vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).
12 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napr. miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.
13 Jednoduchá kamenárska práca (napr. ručné štiepanie bridlicových dosiek), dlažbová a obkladová práca.
14 Jednoduchá betonárska práca (napr. miešanie zmesí, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).
15 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.
16 Bodové zváranie častí výstuže so zostavením podľa výkresu.
17 Základná elektromontážna práca (napr. osadzovanie konzol, odbočkových škatúľ, podperných a priechodných izolátorov, základových rámov a konštrukcií pod prístroje).
18 Základná frézarská práca na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.
19 Zhotovovanie tvarovo jednoduchých krytov z niekoľkých dielcov s hmotnosťou jednotlivých dielcov do 5 kg alebo z jedného kusa s hmotnosťou do 10 kg a nadstavcov; obsluha jednoúčelových strojov pri zhotovovaní dielcov a výrobkov z jemných plechov (napr. obsluha lemovacieho stroja).
20 Ohýbanie rúrok s priemerom do 30 mm v rozsahu 1 - 2 plošných ohybov vrátane rezania (ručne alebo strojovo) a plnenia rúrok pieskom.
21 Čiastková práca pri opravách priamočinných a regulačných prístrojov na získavanie informácií bez diaľkového prenosu (napr. manometer), ovládacích obvodov na riadenie elektrických servomotorov z miesta.
22 Základná odborná práca pri montáži meracích a regulačných zariadení (napr. montáž a zapájanie signalizačných svietidiel a transparentov, ovládacích tlačidiel).
23 Zhotovovanie a oprava doplnkov elektrických prívodov prenosných a bezpečnostných osvetlení vrátane ich zapojenia.
24 Odpojenie a vybratie elektromerov, ustanovenie a zapojenie nového elektromeru, preskúšanie jeho funkcie.
25 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.
26 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.
27 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie i rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo s prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov tabuľovými nožnicami na doraz.
28 Ručné brúsenie rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dielcov s dĺžkou do 400 mm na stojanových brúskach, prípadne kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.
29 Zostavovanie jednoduchých podskupín strojov a zariadení (napr. hadice palivového alebo olejového potrubia so skrutkovaním, narážanie guličkového ložiska).
30 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a pod. vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a pod.
31 Odporové zváranie na lisoch; vysokofrekvenčné spájkovanie.
32 Zváranie na tupo s kontrolou tesnosti alebo s deštrukčnou skúškou.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo typových návrhov podľa miestnych a časových požiadaviek.
02 Zhotovovanie rôznych šablón, matríc, foriem a pod. na výrobu pútačov vrátane úprav (napr. zmenšenie) pôvodného návrhu.
03 Prerokúvanie požiadaviek na priebeh obradu s pozostalými, obstarávanie pohrebných dokladov, zabezpečovanie kvetinovej výzdoby, spevákov, hudobníkov, rečníkov a organizovanie plynulého chodu pohrebu; kontrola jednotlivých častí pohrebu.
04 Aranžovanie vencov a kvetinovej výzdoby katafalku, preberanie kvetinových darov, opravovanie poškodených vencov, odstraňovanie výzdoby po obrade, obsluhovanie mechanického zariadenia katafalku, aranžovanie pohrebnej výzdoby v smútočných sieňach.
05 Usmerňovanie práce pri umiestňovaní a montáži dopravných značiek a značenie povrchu vozovky na usmerňovanie cestnej premávky podľa predpisov o umiestňovaní a údržbe cestných dopravných značiek vo vymedzenom priestore vrátane rozhodnutí o opatreniach prechodného obmedzenia alebo usmernenia pohybu cestných vozidiel.
06 Ručné čistenie kanalizačných sietí.
07 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.
08 Dozor nad sústredenou skládkou tuhého komunálneho odpadu a kontrola základných fyzikálnych, chemických a biologických odpadov, organizovanie plnenia skládky, planírovanie povrchu skládky.
03.2.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. zostavenie a montáž vykurovacích telies, montáž ručných čerpadiel krídlových dvojčinných, demontáž kotlov dodaných vcelku, potrubia a armatúr na ďalšiu montáž).
02 Oprava domácich vrtuľových alebo závitových pračiek bez vyhrievania s odstredivkami a čerpadlami.
03 Odpojenie, výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov bez elektrickej časti.
04 Bežná oprava mechanických šijacích strojov vrátane nastavenia.
05 Oprava, výmena dielcov a nastavovanie chodu bicyklov a detských vozidiel vrátane zvárania kovov a povrchových úprav.
06 Inštalácia, bežná oprava a preventívna údržba rotačných čerpadiel do tlaku 1 MPa a výkonu 100 l/min dodávaných vcelku na spoločnej základovej doske s pohonom alebo ručných čerpadiel krídlových dvojčinných 3/4„ - 5/4“ a pieskových so sacím košom.
07 Oprava elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť (napr. vysávač, mixér, žehlička, kuchynský robot).
08 Oprava zámkov a zatváracích zariadení vrátane zhotovovania kľúčov.
09 Montáž, nastavenie a oprava lyží alebo korčúľ vrátane ich brúsenia, vypletanie tenisových rakiet a pod.
10 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality v expedícii.
11 Montáž, demontáž a oprava vodovodných a kanalizačných prípojok zo všetkých materiálov.
12 Zhotovovanie, montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola alebo demontáž úchytiek, pružín, vodiacich líšt, svoriek, reťazí, mechanického zatvárania dverí, signálnych žiaroviek, elektromagnetických bŕzd, privolávačov alebo prepínačov, koncových vypínačov, spínačov závesov, tlačidlových skríň a obmedzovačov rýchlosti výťahov.
13 Montáž a zapájanie komplexnej bytovej elektroinštalácie, trojfázových spínačov, prepínačov a spúšťačov, vzduchových a olejových stýkačov nízkeho napätia.
14 Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných valčekovaním alebo jednoduchým šablónovaním vrátane škrabania a protiplesňového a dezinfekčného náteru stien.
15 Zhotovovanie dekoračných linkrúst jednofarebných alebo jednoduchých vzorov alebo bandážovanie rohov, trhlín a špár plátnom a spojovacou zmesou; lepenie tapiet na malých plochách (napr. sokle).
16 Natieranie a oprava náterov na rôznych podkladoch, strešných konštrukciách, mostoch, stožiaroch, halách a pod. bez plného tmelenia.
17 Hobľovanie reziva, prírezov, vlysov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích troj- alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.
18 Kladenie obalených drvín vozoviek a chodníkov.
19 Zatepľovanie stien izolačnými materiálmi; zhotovovanie a oprava izolácií proti zemnej vlhkosti; zhotovovanie a oprava jednovrstvových krytín ťažkými izolačnými pásmi.
20 Lepenie podlahových povlakov na schodiskách alebo s úpravou do tvarov a vzorov.
21 Rozoberanie krytín všetkých druhov s vytriedením, dočasné pokrývanie striech škridlicami.
22 Zasklievanie bežných konštrukcií rôznych druhov všetkými druhmi skla na stavbe; dvojité zasklievanie okien a dverí do profilovej gumy na stavbe.
23 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napr. odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).
24 Stolárska práca (napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek, krytov na stavbách).
25 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a pod.
26 Konštrukčná práca (napr. obkladanie stien a stropov doskami, zhotovovanie záklopov a podbíjanie z dosiek).
27 Debniaca práca (napr. debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek a obrubníkov).
28 Lešenárska práca (napr. stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do výšky 10 m a ohradení).
29 Vymurovanie priečok zo siporexu, zhotovovanie ochrannej izolačnej prímurovky; betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu.
30 Osadzovanie jednotlivých železobetónových dielcov, (napr. základných blokov, stĺpov, stožiarov, stropných nosníkov, prekladov).
31 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdných zhutňovacích statických valcov so šírkou behúňa do 2 m, strojov na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatových rýpadiel do 2 m3 obsahu lopaty).
32 Obsluha deliacich a rámových píl pri rezaní mäkkých kameňov kremičitým pieskom alebo liatinovou drvinou vrátane osadenia blokov kameňa.
33 Zhotovovanie betónových a terazzových výrobkov s nanášaním vrstiev terazza, tmelením a brúsením (napr. schodiskové stupne, obklady a parapety).
34 Zhotovovanie betónových a železobetónových výrobkov (napr. preklady, skruže, cestné vpuste a vstupné šachty).
35 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe do hmotnosti 60 kg na 1 m3 betónu.
36 Zostavovanie asynchrónnych elektromotorov s rotorom nakrátko do 5 kW.
37 Zisťovanie príčin chýb elektrickej inštalácie, oprava jednotlivých častí inštalácie vrátane výmeny vodičov v inštalačných rúrkach; zisťovanie príčin porúch podružných rozvádzačov prechodových skríň s prípadnou výmenou chybných častí.
38 Frézovanie zárezov matíc a viachranov na kľúče s použitím deliaceho prístroja.
39 Frézovanie s presnosťou IT 11 na frézkach s NC riadením.
40 Zhotovovanie tvarovo zložitejších krytov z plechov z niekoľkých častí s hmotnosťou jednotlivých častí nad 5 kg až do 50 kg vrátane zostehovania a vyrovnania po zváraní.
41 Zostavovanie závitových spojov s ručným rezaním závitov nad 2„ závitnicou alebo potrubia s prírubami vrátane uskutočňovania tlakových skúšok do 4 MPa.
42 Ohýbanie rúrok s priemerom nad 30 mm až do priemeru 75 mm v rozsahu 1 - 7 plošných ohybov alebo 1 - 6 priestorových ohybov.
43 Sústruženie osadeného povrchu, čiel a dier vrátane vnútorného zápichu klzného krúžku s presnosťou IT 10 na nastavenom revolverovom NC sústruhu; sústruženie čiel, povrchu, osadenia a hrán, vŕtanie priechodnej diery, rezanie závitu závitníkom a upichnutie zátky s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.
44 Vŕtanie a sústruženie dier ojnice s presnosťou IT 12 na vodorovnej vyvrtávačke.
45 Rovnanie dielcov, klinov, výstuh, dosiek, prírub, pásnic a pod. kladivom alebo lisom s dodržaním predpísanej tolerancie.
46 Ručné rezanie závitov, zaškrabávanie malých plôch do roviny alebo vzorkovanie plôch na dosiahnutie požadovaného vzhľadu.
47 Zostavovanie podskupín (napr. na hriadeľ a pero nalisovať koleso, zabrúsiť sedlo ventilu vrátane odskúšania tesnosti).
48 Zváranie potrubia, potrubných dielcov, armatúr, nádrží a nádob z ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách (okrem pevnej polohy zvarenca) s pracovným tlakom menším ako 0,6 MPa s požiadavkou vizuálnej kontroly.
49 Naváranie uhlíkových, legovaných a špeciálnych ocelí a ich zliatin bez kontroly akosti návarov.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Individuálne priestorové riešenie a samostatné stvárnenie zložitého aranžovania (napr. výstav), názorné vystihnutie ideového zámeru výberom a harmonickou kombináciou tovaru s prostriedkami názornej reklamy; ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálu.
02 Zhotovovanie individuálnych svadobných kytíc, slávnostných kvetinových vencov a kytíc.
03 Vybavovanie truhiel podľa objednávok, umývanie, holenie a obliekanie zosnulých do truhiel; čistenie a dezinfekcia priestorov áut a prenosných truhiel, letovanie vložiek a truhiel na prevoz, prenášanie zosnulých do pohrebných vozidiel, chladiacich zariadení, márnic, na patológiu a pod., stiahnutie katafalku, prípadne nosenie truhiel.
04 Preberanie zosnulých v truhlách, ukladanie truhiel do kobiek, vedenie evidenčných kníh a prevoz zosnulých; upravovanie zosnulých v truhlách pred identifikáciou pozostalými, pripevňovanie žiaruvzdorných čísel na truhly, kontrola totožnosti, prenášanie truhiel na katafalk, vydávanie truhiel s telami na spopolnenie, manipulácia s truhlami v chladiarenských priestoroch.
05 Upravovanie interiérov objektov na nasledujúci pohreb, presuny truhiel, čistenie, bielenie a dezinfekcia objektov, osadzovanie koľajníc, odčerpávanie vody, uzatváranie hrobu alebo hrobky, otváranie a zamurovávanie vchodu do hrobiek, exhumácia zotletých a nezotletých zostatkov na určené miesto, odnášanie a ukladanie truhiel do hrobu, odpratávanie starého hrobového príslušenstva, ukladanie urien s popolom zosnulých, vykonávanie vsypov alebo rozptylov, vedenie príslušnej evidencie zosnulých a hrobov.
06 Spopolňovanie zosnulých, obsluhovanie spaľovacích pecí vrátane hydraulických výťahov, odsávačov, kontrolných prístrojov na usmerňovanie a sledovanie spaľovacieho procesu.
07 Nastavovanie, údržba a vykonávanie bežných opráv v spaľovacích zariadeniach; čistenie a úprava popola, ukladanie popola do urien, vsyp alebo rozptyl popola, prípadne pietny akt vsypu alebo rozptylu popola.
04.2.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Oprava, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických strojov a zariadení (napr. vežové hodiny, stenové hodiny).
02 Montáž, nastavovanie, skúšanie vrátane odovzdávania nákladných výťahov s nosnosťou do 100 kg a s rýchlosťou do 0,5 m/s technickej kontrole.
03 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, účasť na revízii, nastavovanie alebo demontáž prevodoviek, výťahových strojov, kabín, protiváh, vlečných lán, navíjacích bubnov, elektromotorov, vlečných káblov, bezpečnostných uzáverov, stolových výťahov s nosnosťou do 1 000 kg, s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,36 m/s alebo skipových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.
04 Oprava poloautomatických domácich pračiek, odstrediviek a sušičiek vybavených čerpadlami, časovým ovládaním a bezpečnostným zariadením.
05 Oprava kotlov a armatúr prietokových ohrievačov všetkých značiek, ich vodných a plynových častí vrátane zabezpečovacieho ventilu, plynových a kombinovaných sporákov a pod.
06 Výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov s elektrickými regulačnými a zabezpečovacími prvkami.
07 Rekonštrukcia domáceho plynového spotrebiča na iný druh plynu (napr. výmena trysiek, horákov, nastavovania termostatu).
08 Oprava bicyklov (napr. oprava rámu zarovnaním a tvrdým pájkovaním).
09 Strojové čistenie kanalizačných sietí a zariadení vrátane údržby a opráv.
10 Montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv.
11 Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodných spojidiel vrátane izolácie zatečených škvŕn a opravy maľby.
12 Zhotovovanie dekoračných linkrúst zložitejších vzorov alebo z niekoľkých farieb, lepenie tapiet všetkých druhov na steny a na stropy, napodobňovanie bežných mramorov a kamenín maľbou, valčekovaním stien tapetovými valčekmi (napr. tapetový vzor presne na seba nadväzujúci, kombinácia tapetových valčekov).
13 Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
14 Frézovanie drevených prírezov, vlysov a plošného materiálu nad 40 mm2 odoberaného materiálu alebo frézovanie plných plôch a rámových zostáv po obvode (napr. deliaca stena, balkónový rám).
15 Kladenie dlažieb riadkových, krúžkových alebo diagonálnych; zhotovovanie dlažieb pri úpravách riečnych korýt z lomového kameňa; kladenie liatych asfaltobetónových dlažieb.
16 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel na nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 060310, zhotovovanie tlakových expanzných nádrží zváraním).
17 Tepelná izolácia potrubia a ohybov s povrchovou úpravou fóliami alebo plechom; zhotovenie izolácie asfaltovými tmelmi roztieraním za tepla a zažehlením vrchnej vrstvy.
18 Ručné navíjanie statorov trojfázových asynchrónnych elektromotorov s výkonom do 10 kW.
19 Kladenie a prekladanie vlysových, parketových a korkových podláh z dyhovaných dosiek v bežnom vyhotovení; zhotovovanie stierkových, liatych alebo striekaných podlahovín zo živice.
20 Zhotovovanie a oprava krytín na rôznych väzbách šikmých striech (nečlenité plochy); pokrývanie a oprava krytín tvarových štítov, atikového muriva, komínových hlavíc a pod.
21 Zasklievanie okien, stien a interiérov profilovým sklom.
22 Výroba, oprava a montáž tvarovo zložitých klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, strešné okno, nadstavec, prechodový kus z pozinkovaného plechu).
23 Osadzovanie výrobkov z tvrdého dreva alebo dyhovaného dreva, priečok bytových inštalačných jadier, dverí, okien a pod. s prípadnými úpravami na stavbách; montáž akustických zásten.
24 Zhotovovanie a montáž dverí, stien a brán s rozmermi viac ako 2 400 x 2 100 mm z profilov valcovaných a tenkostenných; zhotovovanie a montáž zámočníckych výrobkov (napr. otváracie okno, svetlík).
25 Konštrukčná práca (napr. zhotovenie trámových, fošňových stropov so zhotovením komínových výmen, vonkajšieho alebo vnútorného obloženia hobľovanými doskami, rozoberanie konštrukcií krovov tesársky viazaných).
26 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov).
27 Lešenárska práca (napr. stavba drevených lešení do výšky 10 m, rozoberanie všetkých druhov lešení s výškou nad 10 m, postavenie rúrkových lešení s výškou nad 10 m).
28 Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic, aj sklenených; zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok hladkých; zhotovovanie a oprava vnútorných dlažieb.
29 Betónovanie stavebných konštrukcií so zložitou a s hustou výstužou (do 90 kg/m3), nosných múrov, prievlakov, pilierov a ríms.
30 Osadzovanie panelov bytovej výstavby a občianskej výstavby do 8 podlaží.
31 Opracúvanie (napr. lemovanie, hrotovanie, zrnovanie) hrubých a čistých kamenných kvádrov bez použitia šablón.
32 Osadenie jednoduchých kamenárskych výrobkov; strojové brúsenie a leštenie kamenárskych výrobkov.
33 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe s hmotnosťou od 60 kg do 90 kg výstuže na 1 m3 betónu.
34 Zhotovovanie rovného potrubia s prírubami s priemerom nad 300 mm alebo hranatého potrubia nad 250 x 250 mm vrátane rozbočiek, kolien a pod.
35 Zhotovovanie segmentových potrubí, kovaných, rezaných a stáčaných prechodov mimoosových, profilových a hladkých s priemerom do 200 mm.
36 Frézovanie strojových súčastí na hotovo, s toleranciou IT 8-7, frézovanie tvaru nástrojov a šablón s prídavkom na brúsenie.
37 Frézovanie jednoduchých závitov na závitových frézach; hobľovanie rybinovej vložky (tvar s uhlom).
38 Sústruženie čela, čelného zápichu, povrchu a čela náboja, zrazenie hrán, vŕtanie a vysústruženie diery s presnosťou IT 11 a navrtávanie dier po obvode, čela náboja obežného lopatkového kolesa vrátane výmeny nástrojov a doladenia nastavenia na základne nastavenom viacvretenovom automatickom sústruhu s osadením viac ako 8 nástrojmi.
39 Rezanie kyslíkom na viachorákových strojoch s číslicovým riadením alebo na strojoch riadených fotobunkou podľa šablóny alebo s predohrevom.
40 Zváranie konštrukcií z plechu, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách bez predohrevu s požiadavkou kontroly zvaru röntgenom alebo ultrazvukom na trhliny alebo navrtávacou skúškou, alebo s predohrevom minimálne 150 stupňov C s vizuálnou kontrolou akosti zvaru.
41 Zváranie tenkostenných konštrukcií elektrickým oblúkom z plechov, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 do hrúbky plechov 3 mm s požiadavkou vizuálnej kontroly akosti zvarov.
42 Zhotovovanie zvarov s požiadavkou na pevnosť podľa noriem na výstuži alebo na výstužných dielcoch.
43 Zváranie elektrickým oblúkom pevnostných zvarov (napr. väzník, nosník), zváranie plameňom (napr. had na sálavé vykurovanie) a vyrovnávanie konštrukcií po zváraní.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Individuálne zhotovovanie reklamných pútačov najzložitejších tvarov (napr. figurálne, štylizované, pohybové, svetelné, ornamentálne, plošné a plastické) podľa vlastných návrhov rôznymi technikami tvarovania, modelovania, kreslenia a pod.
02 Samostatná realizácia námetov s textami, nápismi a pod., samostatná realizácia výtvarne vysoko- náročného aranžovania a dekorovania (napr. miestností, sál na trhové akcie, prehliadky) podľa vlastných návrhov.
05.3.07. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Koordinovanie montážnych, prevádzkových, údržbárskych a opravárskych prác na vodovodnom a na kanalizačnom potrubí a na vodohospodárskych objektoch vrátane zákrokovej služby.
02 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, revízia, nastavovanie alebo demontáž nákladných výťahov s nosnosťou nad 3 200 kg, obežných výťahov nad výšku 6. poschodia, rýchlovýťahov bez pamäťových a logických obvodov a pod.
03 Koordinovanie montážnych prác, odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených chýb na prevodovkách, výťahových strojoch, kabínach, protiváhach, vlečných lanách, navíjacích bubnoch, elektromotoroch, vlečných kábloch, bezpečnostných uzáveroch výťahov s nosnosťou do 1 000 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 5 000 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,25 m/s alebo skupinových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.
04 Samostatné zhotovovanie a montáž horákového telesa kotlov ústredného kúrenia nad 100 kW podľa výkresovej dokumentácie; zisťovanie porúch, opravy a nastavovanie agregátov plynového kúrenia a pod.
05 Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok (okrem rodinných domov), samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 060310 a pod.
06 Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb v divadlách, v kultúrnych domoch a pod. (napr. napodobňovaním architektonických prvkov a skulptúr plastickým linkovaním alebo dekoračných linkrúst s modelovaním znakov, písma, obrazcov).
07 Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.
08 Stolárska stavebná práca (napr. osádzanie veľkorozmerných a členitých okien a dverí z tvrdého dreva, prípadne okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a stropov podľa návrhov, prípadne z dyhovaného materiálu alebo drevených krivočiarych schodov).
09 Kladenie a oprava vejárových alebo ornamentálnych dlažieb podľa projektu; zakladanie dlažieb na križovatkách a klopených úsekoch ciest; zakladanie, vyváženie, kladenie a opravy ťažkých dlažieb.
10 Kladenie a oprava vlysových alebo parketových podláh v zložitých vzoroch alebo plochách tvarovo členených podľa predlôh alebo vlastného návrhu.
11 Zhotovovanie a oprava kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálov.
12 Zhotovovanie a oprava krytín zo škridiel, šablón, prírodnej bridlice a pod. a členitých striech s prienikmi.
13 Zasklievanie priečelných stien s plochou nad 4 m2; osadzovanie a zasklievanie celosklenených vstupných stien s dverami a s nadsvetlíkmi tvrdeným zrkadlovým sklom v objektoch reprezentatívneho charakteru.
14 Výroba, oprava a montáž tvarovo najzložitejších klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, krytina a ďalšie prvky) z medeného a hliníkového plechu.
15 Osadzovanie veľkorozmerných, členitých alebo slohových okien a dverí, zhotovovanie kazetového obloženia a pod.; montáž akustických obložení z dyhovaných a z leštených prvkov s akustickou účinnosťou s vysokou náročnosťou na funkčnú účinnosť a na presné remeselné spracúvanie.
16 Montáž podhľadov a stien (napr. systémov FEAL, SIDELVAR).
17 Konštrukčná práca (napr. zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií) podľa situačných a vykonávacích výkresov, zhotovovanie a osadzovanie krovov a nosníkov sedlových striech a pultových striech, zhotovovanie a osadzovanie drevených priamočiarych schodov a hobľovaných palubových podláh.
18 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií kruhových, zakrivených a preborených plôch, debnenie atík, ríms a zábradlí všetkých druhov).
19 Lešenárska práca (napr. stavby drevených lešení nad 10 m, postavenie mimoriadne náročných rúrkových konštrukcií, napr. veží) podľa projektov a statických výpočtov.
20 Vymurovanie muriva z kameňa vrátane jeho opracúvania, vymurovanie režného muriva a jednoduchých klenieb; zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceľovým hladidlom, štukových omietok a omietok šľachtených, škrabaných.
21 Zhotovovanie a oprava kamenárskych výrobkov (napr. klenbové kusy, schody kosé, oblúkové a vretenové).
22 Brúsenie a leštenie tvarovo náročných kamenárskych výrobkov s ručným dopracúvaním.
23 Zhotovovanie šablónových alebo profilových stavebných kamenárskych výrobkov s jednoduchými profilmi, s jemne zrnovanými plochami (napr. čistých soklov, rovných zábradlových kusov, profilovaných schodov).
24 Ukladanie výstuže podľa výkresov do debnenia na stavbe s hmotnosťou výstuže nad 90 kg na 1 m3 betónu.
25 Frézovanie na konvenčných kopírovacích frézkach s presnosťou IT 11-8.
26 Sústruženie povrchu, čela, čelného vybrania, diery a klinových drážok stupňovitej remenice s presnosťou IT 7 na hrotovom sústruhu.
27 Sústruženie vonkajšieho jednoduchého tvarového závitu v dĺžke do 500 mm.
28 Sústruženie vonkajšej guľovej plochy s presnosťou IT 9.
05.3.31. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie z okruhu požiarnej ochrany:
01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb pomocou technických prostriedkov a záchranárskych prostriedkov vrátane ich obsluhy (napr. izolačný dýchací prístroj, zásahový oblek) a zabezpečovanie potrebného spojenia predpísaným spôsobom pomocou telefónneho a rádiového spojenia počas zásahu i mimo neho.
02 Vedenie a obsluha požiarnych automobilov a inej špeciálnej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Usmerňovanie, riešenie a stvárnenie rozsiahleho, umelecky originálneho a výtvarne mimoriadne náročného aranžovania, dekorovania a výzdoby.
06.4.07. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Usmerňovanie odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených nedostatkov na nákladných výťahoch s nosnosťou nad 3 200 kg, na obežných výťahoch nad 6 poschodí, na rýchlovýťahoch a pod.
02 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. samostatná montáž a opravy rozvodov a zariadení v zložitých redukčných staniciach alebo v kotolniach s kombinovaným rozvodom inštalácií s vykonaním skúšok, s vyregulovaním a s uvedením zariadenia do činnosti, samostatná montáž kotolní, redukčných, akumulačných a výmenníkových staníc) vrátane preskúšania a uvedenia do činnosti.
03 Zhotovovanie a oprava krytín na strechách zvláštnych tvarov (napr. kužeľové, ihlanové, kupolové); zhotovovanie a oprava tvrdých krytín umeleckých a historických pamiatok vrátane výberu materiálu v spolupráci alebo podľa dispozícií pamiatkarov.
04 Zhotovovanie presného akustického systému podľa individuálnych architektonických návrhov rôzne tvarovaných plôch v divadlách, rozhlasových a televíznych štúdiách a pod.
05 Zhotovovanie a montáž veľkorozmerných ťažkých brán alebo brán s vchodovými dverami, výkladných skríň, vchodových dverí a portálov obložených hliníkom alebo inými neželeznými kovmi a pod.
06 Rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov muriva podľa výkresov v členitých základoch, vynášanie výšok, zhotovenie a kontrola väzieb muriva pri krížení a pod.
07 Zhotovovanie vonkajších obkladov priečelí mramorovými, travertínovými alebo leštenými kamennými doskami.
08 Výmena nosných stĺpov a pilierov s vymurovaním, s domurovaním a s rekonštrukciou profilovaných kamenných a tehlových prvkov.
09 Sanácia historických murovaných konštrukcií vyrovnaním vychýleného muriva, deformovaných klenieb a pod.
10 Zhotovovanie a oprava omietok šľachtených, škrabaných, farebne členitých, sadrových so štukatérskou úpravou, z umelého kameňa alebo z mramoru s rôznou povrchovou úpravou.
11 Zhotovovanie náročných stavebných výrobkov presne opracovaných, s čistými ostrými hranami (napr. profilované členité zábradlové kusy, rímsy, mnohosteny, ihlany), s ručným dopracúvaním a so zhotovením náročných povrchových úprav.
12 Elektroiskrové zhotovovanie dvoch a viac dier alebo tvarov s presnosťou IT 6.
13 Vŕtanie, vystruženie a sústruženie rôznych dier nožom do telesa s presnosťou IT 6 s požiadavkou dodržania predpísanej presnosti rozstupov dier na vodorovnej vyvrtávačke.
14 Sústruženie vnútornej guľovej plochy s presnosťou IT 9.
15 Usmerňovanie a vykonávanie prác podľa prevádzkového poriadku na vodovodných systémoch vrátane kontroly, montáže a uvádzania sietí do prevádzky.
06.4.31. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu požiarnej ochrany:
01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb v ochranných oblekoch, pomocou špeciálnej požiarnej techniky a vyslobodzovacej techniky (napr. výsuvný automobilový rebrík, evakuačné zariadenie a záchranárske zariadenie).
02 Vedenie, obsluha, oprava a údržba zásahovej požiarnej techniky, záchranárskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.07. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:
01 Vymurovanie a oprava veľmi zložitých tehlových a kamenných klenieb (napr. krížové, vejárové) na pamiatkovo chránených objektoch, zhotovovanie, oprava a dopĺňanie veľmi náročných omietok so zložitou ornamentálnou maltovou dekoráciou, viacfarebných sgrafít a omietok intarzií.
02 Výmena narušených častí kamenných konštrukčných prvkov so zabezpečením podopierajúcou konštrukciou pri obnove pamiatok (napr. častí samonosných schodísk, klenieb).
03 Elektroiskrové obrábanie vodiacej dosky (tvarové diery a tvary lícovať s príslušnými razníkmi) s presnosťou IT 5 vrátane nastavenia stroja s CNC systémom.
04 Sústruženie osemnásobne osadeného povrchu zápichov a dvojchodového modulového závitu závitovkového hriadeľa s presnosťou IT 5 na hrotovom sústruhu.
07.4.31. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie z okruhu požiarnej ochrany:
01 Najzložitejšia riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, záchranná práca, vyslobodzovacia práca a evakuačná práca s použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky, oživovacej techniky, detekčnej techniky a hasiacej techniky (napr. detektor plynov a pár, oživovacia technika); vykonávanie práce pod vodnou hladinou, vo výškach, nad voľnou hĺbkou a pod.
02 Špecializovaná technická práca a odborné služby požiarnej ochrany na mieste zásahu.
17. ŠKOLSTVO A TELOVÝCHOVA
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Bežná školnícka práca (napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobná údržbárska práca).
02 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov sauny, bazénu, klubu dôchodcov, ihriska, klziska a pod.
03 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku plavárne alebo kúpaliska; záchrana a poskytovanie prvej pomoci topiacim sa, kontrola teploty vody, vzduchu, čistoty bazénu a hygienického stavu vody.
04 Príprava rôznych kúpeľov, aplikácia procedúr, obsluha kúpeľných zariadení, fitnescentra, solária, sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary, vody a dozor nad bezpečnosťou prevádzky, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadení.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.
02 Dozor nad prevádzkou areálu fitnescentra, príprava cvičebných programov s využitím zvolených testov a goniometrie, kontrola počas cvičení, aplikácia špeciálneho cvičenia (napr. pri vertebrogénnych problémoch).
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Inštalovanie a technická obsluha simultánnej techniky pri organizovaní seminárov, obsluha audiovizuálnych a reprografických pomôcok vrátane bežnej údržby a vedenia príslušného kabinetu vo vzdelávacom zariadení.
19. VNÚTRO - ARCHÍVNICTVO
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Dislokačná, manipulačná a pomocná práca na všetkých úsekoch archívnej činnosti.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01 Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Pomocná práca náročná na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť na všetkých úsekoch archívnej činnosti (predarchívna starostlivosť, evidencia, spracúvanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov).
21. ZDRAVOTNÍCTVO
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Pomocná práca na nemocničných alebo poliklinických oddeleniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, na oddeleniach klinickej biochémie, hematológie, v hygienických a v mikrobiologických laboratóriách, v odborných liečebných ústavoch alebo v zariadeniach lekárenskej služby; sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých na odborné vyšetrenia.
02 Pomocná práca pri dezinfekcii a sterilizácii nástrojov, prístrojov, aparatúr a iného špeciálneho zdravotníckeho materiálu v zdravotníckych zariadeniach.
03 Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového materiálu, likvidácia zvyškov vyšetrovaného materiálu, prenášanie materiálu na vyšetrenie.
04 Obsluha kúpeľného zariadenia, solária alebo sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary a vody, zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadenia.
05 Pomocná práca v zubnom laboratóriu (napr. vylievanie odliatkov, leštenie zubných náhrad).
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní detí, občanov a chorých na nemocničných oddeleniach, vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyžadujúce fyzickú námahu.
02 Prevoz chorých so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia alebo na liečebné zákroky.
03 Aplikácia liečebných procedúr podľa postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym zamestnancom (napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove zábaly) vrátane osobnej starostlivosti a dozoru.
04 Aplikácia zábalov a masírovanie častí alebo celého tela ručne a s využitím rôznych masážnych pomôcok, prístrojov a zariadení.
05 Pomocná a obslužná práca v zdravotníckych zariadeniach spojená s prípravou operačného inštrumentária a pomôcok na sterilizáciu, zostavovanie súprav sterilných nástrojov pre oddelenia, výdaj sterilného materiálu, obsluha prístrojovej techniky na umývanie, pranie, sušenie a výrobu destilovanej vody.
06 Príprava pomôcok alebo špeciálneho zdravotníckeho materiálu v sadrovniach, asistencia lekárovi pri fixácii končatín a prevoz nepohyblivých pacientov na lôžkovú časť príslušného oddelenia.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale ležiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohľadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom alebo v zariadeniach sociálnych služieb.
02 Obslužná ošetrovateľská práca alebo opatrovateľská práca na oddeleniach pacientov s ťažkým psychickým postihnutím v psychiatrických liečebniach alebo na uzatvorených psychiatrických oddeleniach.
03 Prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov alebo občanov v zariadeniach sociálnych služieb; prevoz pacientov sanitnými motorovými vozidlami vrátane poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti.
04 Hygienická očista a pomoc pri úprave tiel zomrelých, odvoz zomrelých.
05 Prípravná práca spojená s pitvou a manipuláciou s telami zomrelých, ich obliekanie a úprava do rakvy.
06 Asistencia pri vykonávaní liečebnej telesnej výchovy, rehabilitačných zákrokoch a liečbe prácou (napr. polohovanie pacientov pri rehabilitačných zákrokoch, pri nácviku chôdze, pri liečbe prácou).
07 Spracúvanie dentálneho materiálu podľa pokynov ošetrujúceho lekára.
08 Jednoduchá práca v ortopedickej protetike na ortopedickoprotetických pomôckach pri ich zhotovovaní, oprave a úprave, základné pracovné postupy opracúvania kovov, plastov a iných materiálov používaných v ortopedickej protetike (napr. rezanie, brúsenie, strihanie, nitovanie, lepenie).
09 Zhotovovanie zložitých kopýt podľa deformácií nôh pre ortopedickú obuv a ich individuálna výroba podľa nákresov.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Laboratórna práca v pitevniach a zhotovovanie muzeálnych, výučbových nekroptických suchých a vlhkých preparátov, balzamovanie a špeciálna práca s mŕtvymi telami vrátane nástrekov.
02 Vyslobodzovacia práca pri havarijných situáciách a poskytovanie neodkladnej starostlivosti vrátane prevozu ranených alebo chorých z miesta havárie sanitnými motorovými vozidlami rýchlej zdravotníckej pomoci.
03 Klasická masáž, reflexná masáž alebo poskytovanie elektroliečby, svetloliečby a vodoliečby v zdravotníckych zariadeniach, v rehabilitačných ústavoch, v oddeleniach liečebnej telesnej výchovy, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
04 Navrhovanie konštrukcie a zhotovovanie dielcov protéz (napr. holenný diel stehennej protézy, na chodidlá a ruky), modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí.
05 Základná aj zložitejšia ortopedickoprotetická práca, zhotovovanie základných typov prístrojov, protéz a ortéz, rôzne druhy prác na ortopedickoprotetických pomôckach, oprava a úprava všetkých druhov pomôcok.
06 Zhotovovanie vzoriek a výkroj zvrškov bežnej ortopedickej obuvi, lepenie a šitie vzorov pre bežnú ortopédiu (napr. deformácie); zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi.
07 Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Oprava zubných náhrad, zhotovovanie snímateľných náhrad, zhotovovanie jednoduchých ortopedických platní a monoblokov, ich oprava bez použitia špeciálnych materiálov.
02 Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie ich vzoriek, výkroj zvrškov a zhotovovanie ortopedickej obuvi; individuálna výroba ortopedickej protetiky podľa merných podkladov.
03 Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov na končatiny, individuálna výroba podľa merných podkladov alebo sadrových negatívov, ručná práca v oblasti celej ortopedickej protetiky.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Zhotovovanie protézových náhrad všetkých tried (snímateľných aj fixných) z drahých a náhradných kovov a iných špeciálnych materiálov, zhotovovanie špeciálnych platní a aktivátorov; špeciálna ortodontická práca.
02 Zložitá ortopedickoprotetická práca a úprava liečebných pomôcok, zhotovovanie a redresné upravovanie prístrojov, protéz a ortéz, zložitá bandážna a obuvnícka práca, zhotovovanie zložitých liečebných pomôcok a ortéz axiálneho skeletu.
03 Oprava a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovovanie prototypov chirurgických nástrojov; testovanie dýchacieho prístroja pre klinické prostredie.
04 Oprava a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovania pre nemocnice.
22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
01. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
01.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Umývanie a asanácia laboratórneho skla a aparatúr, spojené s neutralizáciou kyselinového a alkalického odpadu pri používaní predpísaných prostriedkov.
02. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
02.1.01. Pracovné činnosti nevyžadujúce vzdelanie:
01 Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu.
02 Úprava turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.
03 Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.
03. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
03.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu (napr. príprava meracích sond a zariadení pri kartonážnych meraniach, ukladanie a zapájanie meracích prístrojov v geofyzikálnom prieskume).
02 Obsluha drviarne s pridruženým zariadením (napr. sústavou zásobníkov, podávačov, drvičov a dopravníkov) na drvenie prírodného kameniva a ílov.
03 Odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností, príprava analytických a referenčných vzoriek.
04. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
04.2.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
01 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie (nábrusy alebo leštené plochy na mikroskopické štúdium, výbrusy z kompaktných a homogénnych materiálov) zo vzoriek hornín, zemín a iných materiálov.
02 Odber vzoriek z vrtov a z povrchových prieskumných diel; odber vzoriek v podzemí.
03 Budovanie a údržba technických zariadení vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestoroch jaskýň vrátane opráv elektrickej inštalácie vo vlhkom prostredí.
04 Samostatná práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu pri kartonážnych meraniach.
05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:
01 Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň vrátane prípadného vykonávania strelmajstrovských prác; dokumentácia (základná) nových objavov a konzervácia objavených krasových javov.
02 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie z rozpadových a narušených hornín za použitia špecifických metód.
03 Samostatná odborná ošetrovateľská práca vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat; pomoc pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov; manipulácia so zvieratami; základná údržba expozícií zvierat vrátane vykonávania základných technických úprav.
06. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
06.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Príprava vzoriek separovaných minerálov a vzoriek špeciálneho určenia.
02 Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín vrátane prípravy a podávania najzložitejších diét a liekov podľa pokynov veterinárneho lekára, vyhľadávanie náhradného kŕmenia.
03 Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych alebo ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat; samostatná expedičná činnosť na prezentáciu zvierat návštevníkom; úprava životného prostredia v expozíciách podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat.
07. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
07.4.01. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Zabezpečovanie chodu zložitej technologickej linky, kontrola a nastavenie elektroniky systémov vrátane obsluhy špeciálnych zariadení metrológie a klimatológie.
02 Udržiavanie a obnova základného stáda ťažko chovateľných alebo nebezpečných druhov zvierat, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat; vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti; zabezpečovanie prevádzky zverených pracovísk
Štruktúra číslovania pracovných činností
Vzdelanie:
1 - vzdelanie nie je ustanovené
2 - stredné vzdelanie
3 - stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie
4 - úplné stredné vzdelanie
Okruh pracovných činností:
01 - pracovné činnosti bez členenia na vecné okruhy
02 - polygrafia a reprografia
03 - stravovanie
04 - ubytovacie služby, upratovanie, čistenie
05 - manipulačné činnosti
06 - laboratórne činnosti
07 - obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske činnosti
10 - záhradníctvo a ovocinárstvo
11 - rastlinná výroba
12 - vinohradníctvo a vinárstvo
13 - živočíšna výroba
14 - rybné hospodárstvo
15 - lesníctvo, drevárstvo a poľovníctvo
20 - umeleckoremeselná výroba
21 - manipulačné činnosti v kultúre
22 - divadelnícke činnosti
23 - výstavnícke činnosti
24 - publikačné a redakčné činnosti
30 - spoje
31 - požiarna ochrana
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 111/2002 Z. z.
1)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
3)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
6)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 575/2001 Z. z.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
10)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zákonov.
12)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
16)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.
17)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov.
18)
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 101/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov.
19)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
20)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
21)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
22)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
24)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi.
25)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
32)
Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1977 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
34)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov.
35)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.
36)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.