Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Znenie účinné: od 01.09.2005 do 31.10.2009 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 317/2009 Z. z.

41/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.10.2009
41
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 26. januára 1996
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

§1 Účel vyhlášky
Účelom tejto vyhlášky je ustanoviť
a)
podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov1) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, cirkevných a súkromných škôl, štátnych, cirkevných, obecných a súkromných školských zariadení,
b)
organizáciu, obsah a spôsob vykonávania kvalifikačných skúšok pedagogických zamestnancov.
§2 Odborná a pedagogická spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole a odborná prax.
(2)
Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu2).
(3)
Absolvovaním štúdia v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy získavajú pedagogickí zamestnanci odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Absolvovaním štúdia v neučiteľských študijných odboroch získajú pedagogickí zamestnanci len odbornú spôsobilosť. Pedagogickú spôsobilosť si doplnia v doplňujúcom pedagogickom štúdiu, u majstrov odbornej výchovy aj v bakalárskom študijnom programe.2a)
(4)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogických zamestnancov môže vykonávať aj zamestnanec, ktorý má odbornú spôsobilosť, ale nezískal požadovanú pedagogickú spôsobilosť. Na získanie pedagogickej spôsobilosti je potrebné začať najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca doplňujúce pedagogické štúdium a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru ho úspešne skončiť.
(5)
Na účely výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach je potrebné, aby pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v týchto školách a zariadeniach začal rozširujúce štúdium3) a najneskôr v siedmom roku od vzniku pracovného pomeru ho úspešne skončil.
§3 Pedagogická prax a odborná prax
(1)
Pedagogickou praxou sa rozumie priama výchovno-vzdelávacia činnosť v základných školách, špeciálnych školách, stredných školách, špeciálnych stredných školách, špeciálnych výchovných zariadeniach, v základných umeleckých školách, v školských zariadeniach a na vysokých školách.
(2)
Odbornou praxou sa na účely tejto vyhlášky rozumie práca vykonávaná v príslušnom odbore po dovŕšení osemnásteho roku veku pedagogického zamestnanca.
§4 Požiadavky vzdelania
(1)
Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.4) Na vyučovanie v základných umeleckých školách je splnením požiadavky stupňa a odboru vzdelania aj skončenie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa5) alebo vyššie odborné vzdelanie. Na vyučovanie v 1.–4. ročníku základných škôl sa za splnenie požiadavky vzdelania považuje aj absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961.
(2)
Na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách a školských zariadeniach a na odborný výcvik je splnením požiadavky vzdelania aj skončenie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(3)
Požiadavky na stupeň a odbor vzdelania jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. U učiteľa je súčasťou odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu.6)
(4)
Absolvovaním vysokoškolského štúdia sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj absolvovanie kratších foriem vysokoškolského štúdia do roku 1985 uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
(5)
Požiadavky na stupeň a odbor vzdelania učiteľov a vychovávateľov špeciálnych škôl7) a špeciálnych výchovných zariadení8) uvedené v prílohe tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v špeciálnych triedach materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
(6)
Podmienkou odbornej a pedagogickej spôsobilosti vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému patrí príplatok za riadenie,9) je absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa XV. časti prílohy tejto vyhlášky, najmenej päť rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania.10)
§5 Skúška zo slovenského jazyka
(1)
Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie v škole s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, môže pôsobiť v škole s vyučovacím jazykom slovenským, ak preukáže znalosť slovenského jazyka dokladom o zložení skúšky, ktorú pre absolventov vysokých škôl organizujú a zabezpečujú pedagogické fakulty, filozofické fakulty a fakulty humanitného zamerania a pre absolventov stredných škôl stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie alebo pedagogické a kultúrne akadémie a metodicko-pedagogické centrá v Slovenskej republike.11)
(2)
Obsah, rozsah a podmienky skúšky zo slovenského jazyka určujú fakulty, stredné pedagogické školy a metodicko-pedagogické centrá na úrovni potrebnej na vyučovanie aprobačných predmetov alebo študijného odboru.
(3)
Požiadavka preukázania znalosti slovenského jazyka sa nevzťahuje na učiteľa cudzieho jazyka v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole a na zahraničného lektora, ktorý pôsobí v základnej škole alebo v strednej škole.

DRUHÁ ČASŤ | KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

§6 Organizácia kvalifikačných skúšok
(1)
Kvalifikačné skúšky organizujú, vykonávajú a ukončujú metodicko-pedagogické centrá a Štátny pedagogický ústav riadené ministerstvom a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov štátnej správy,12) ktoré zriaďujú školy a vysoké školy.
(2)
Kvalifikačné skúšky sa členia na
a)
I. kvalifikačnú skúšku pedagogických zamestnancov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
b)
II. kvalifikačnú skúšku pedagogických zamestnancov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej desať rokov pedagogickej praxe a absolvovali I. kvalifikačnú skúšku alebo im bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1.
§7 Obsah kvalifikačnej skúšky
(1)
Obsah I. kvalifikačnej skúšky je zameraný na schopnosť uplatnenia tvorivých pedagogických skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov výchovy a vyučovania.
(2)
Obsah II. kvalifikačnej skúšky je zameraný na riešenie odborno-metodických problémov výchovy a vyučovania alebo na metodiku riadenia s návrhom významných inovácií uskutočňovaných pedagogickými zamestnancami v procese výchovy a vzdelávania a v procese riadenia.
§8 Vykonávanie a ukončenie kvalifikačných skúšok
(1)
Kvalifikačné skúšky sa vykonávajú a ukončujú pred päťčlennou komisiou v jeden deň obhajobou písomnej záverečnej práce a ústnou skúškou z oblasti študijného odboru alebo aprobačného predmetu pedagogického zamestnanca, alebo z oblasti riadenia, podľa výberu pedagogického zamestnanca. Členov komisie vymenúva na návrh riaditeľov vzdelávacích organizácií podľa § 6 ods. 1 ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriaďuje školy, alebo dekan fakulty pripravujúcej učiteľov.
(2)
Tematické okruhy písomných záverečných prác a ústnych skúšok vypracované metodicko-pedagogickými centrami, Štátnym pedagogickým ústavom, vzdelávacími organizáciami iných ústredných orgánov štátnej správy12) a vysokými školami schvaľuje ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy12), ktorý zriaďuje školy, alebo dekan príslušnej fakulty.
(3)
Po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky získa pedagogický zamestnanec osvedčenie o zvýšení odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Absolvovaním tejto skúšky splní pedagogický zamestnanec podmienku zaradenia do platovej triedy ustanovenej osobitným predpisom.13)
(4)
Po absolvovaní II. kvalifikačnej skúšky získa pedagogický zamestnanec osvedčenie o zvýšení odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky zamestnávateľ zohľadní v osobnom príplatku pedagogického zamestnanca.
(5)
Ak pedagogický zamestnanec kvalifikačnú skúšku nevykonal úspešne, skúšobná komisia mu povolí jej zopakovanie, najskôr však o tri mesiace od neúspešného vykonania skúšky.
§9 Uznanie náhrady kvalifikačnej skúšky
(1)
Po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva
a)
získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b)
absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,
c)
absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
d)
absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,
e)
absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
f)
umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
g)
autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
h)
absolvovanie rigoróznej skúšky14),
i)
umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.
(2)
Po desiatich rokoch pedagogickej praxe a po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo po uznaní náhrady I. kvalifikačnej skúšky podľa odseku 1 sa ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky uznáva
získanie vedeckej hodnosti alebo vedecko-akademickej hodnosti, alebo umelecko-akademickej hodnosti alebo akademicko-vedeckého titulu z vednej oblasti pedagogiky, psychológie, z aprobačného predmetu alebo z iného univerzitného odboru, alebo z odboru technických, ekonomických a poľnohospodárskych vied alebo získanie akademického titulu v študijných odboroch podľa osobitného predpisu.14a)
Spoločné a záverečné ustanovenia
§10
(1)
V období uvedenom v § 2 ods. 4 a 5 sa odbor a stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca hodnotí tak, ako keby v plnej miere spĺňal požiadavky uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
V prípade dlhodobej práceneschopnosti, materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky, výkonu základnej vojenskej a civilnej služby alebo neprijatia uchádzača na doplňujúce pedagogické štúdium v stanovenom termíne môže zamestnávateľ lehotu skončenia štúdia podľa § 2 ods. 4 a 5 predĺžiť najviac o dva roky.
(3)
V závažných prípadoch ohrozenia plynulosti výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách môže zamestnávateľ znížiť požiadavku výučby aprobačných predmetov alebo študijného odboru pedagogického zamestnanca podľa § 4 ods. 3 na jednu tretinu týždennej miery jeho vyučovacej povinnosti.
(4)
Podmienka výučby aprobačných predmetov v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu sa nevzťahuje na učiteľov špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím.16)
(5)
Pedagogický zamestnanec, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky už vykonáva funkciu vedúceho pedagogického zamestnanca, sa prihlási na I. kvalifikačnú skúšku do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Po jej vykonaní je potrebné, aby sa do dvoch mesiacov prihlásil na prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov.
(6)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.
(7)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v príslušnom neučiteľskom študijnom odbore a doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor, sa uznáva na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách aj absolvovanie odbornej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.
(8)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doktorandského štúdia podľa predpisov účinných pred 1. septembrom 2005.
(9)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa uznáva na vyučovanie cudzieho jazyka na stredných školách aj absolvovanie základnej štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, ktorú nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.
(10)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa uznáva na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov alebo odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách aj preukázanie jazykovej spôsobilosti predložením vysvedčenia o vykonaní skúšky najmenej na úrovni skúšky podľa osobitného predpisu16a) z jazyka na škole iného štátu, ktorého je príslušný jazyk štátnym jazykom, alebo z jazyka na škole iného štátu, z ktorého vykonal skúšku najmenej na úrovni skúšky podľa osobitného predpisu.16a)
§10a
(1)
Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedagogický zamestnanec, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 2 ods. 4, ak začne doplňujúce štúdium do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do 31. decembra 2007.
(2)
Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedagogický zamestnanec špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky neabsolvoval rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa § 2 ods. 5, ak začne rozširujúce štúdium do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do 31. decembra 2010.
(3)
Na posúdenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti sa ustanovenia odsekov 1 a 2 uplatnia prvýkrát za mesiac apríl 2002.
§11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
§12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Eva Slavkovská v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z.
I.
UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy
2.
študijný odbor pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
4.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
5.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy
6.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
7.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
8.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
9.
študijný odbor predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
10.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo študijný odbor pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii so študijným odborom učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010
4.
záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
5.
maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
6.
záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
7.
študijný odbor vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
8.
2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole zakončené skúškou spôsobilosti
9.
skúška spôsobilosti pre materské školy
10.
záverečná skúška z 2-ročného študijného kurzu pre vybrané nekvalifikované učiteľky materských škôl
11.
maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
12.
záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národných škôl (roky 1951 – 1961)
13.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
14.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
II.
UČITELIA 1. – 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
2.
záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
3.
štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
4.
záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
5.
záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte
6.
len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (pozri III. a V. časť)
7.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2010 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
8.
len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
9.
len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa
10.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
11.
len na vyučovanie predmetu hudobná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
12.
len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov v špecializáciách hudobná výchova alebo výtvarná výchova
III.
UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. – 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. – 9. ročník)
3.
len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. – 9. ročník
2.
záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. - 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
3.
štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. – 9. ročník)
4.
štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy
5.
len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom
6.
doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)
7.
záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
8.
len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom
9.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
10.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného alebo príbuzného odboru neučiteľské univerzitné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium
11.
len na vyučovanie predmetov filozofia, občianska výchova, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova
12.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2010 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
13.
len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
14.
len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
15.
len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (zložky technické práce a pestovateľské práce) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
16.
len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský a smer trénerský (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
17.
len na vyučovanie predmetov hudobná, telesná a výtvarná výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. – 9. ročník základnej školy
18.
len na vyučovanie predmetov práca s počítačom, technická výchova, estetická výchova, výtvarné spracovanie materiálu, ekologická výchova, starostlivosť o zdravie, údržba motorových vozidiel, spoločenská výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
19.
len na vyučovanie chémie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
20.
len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
21.
len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
22.
len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
23.
len na vyučovanie predmetu hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky
24.
len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov v špecializáciách hudobná výchova alebo výtvarná výchova
25.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
26.
len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
27.
len na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis a chémia aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo pôdohospodárskeho zamerania skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov
28.
len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa
29.
len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis
30.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
31.
len na vyučovanie predmetu práca s počítačom vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
IV.
UČITELIA ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5. – 12. (pozri III. a V. časť)
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného alebo príbuzného študijného odboru požadované na vyučovanie odborných umeleckých predmetov (pozri VI. časť písmeno G)
3.
len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
4.
vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom
5.
len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1.
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – študijný odbor hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
2.
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – študijný odbor tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
3.
na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj úplné stredné vzdelanie a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
4.
na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika
Vyššie odborné vzdelanie
1.
štúdium konzervatória ukončené absolutóriom
2.
na vyučovanie na základných umeleckých školách záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)
3.
vyššie odborné vzdelanie získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku
4.
na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva) končiacich sa absolutóriom
5.
na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
6.
pre tanečný odbor v základných umeleckých školách úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky
7.
na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej Vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965
8.
len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva
V.
UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
3.
len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte
4.
na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni vykonaná do 1. septembra 2010
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej alebo štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)
2.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného univerzitného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
len na vyučovanie predmetu ekológia, základy ekológie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – študijný odbor biológia, geografia, chémia a biochémia a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom biológia alebo geografia
4.
len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonomika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogických centrách
5.
len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor filozofia a príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska náuka
6.
len na vyučovanie predmetov psychológia a sociológia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
7.
doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979 -301 v znení úpravy MŠ SSR č.16784/1979-301)
8.
len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
9.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2010 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách alebo na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie odbornej alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
10.
len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
11.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
12.
len na vyučovanie predmetov informatika a výpočtová technika a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, ekonomického alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
13.
na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova s I. alebo II. kvalifikačnou triedou trénera-cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie
14.
len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor telesná výchova a šport, smer učiteľský a smer trénerský (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
15.
na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie a spoločenskovedných odborov v stredných poľnohospodárskych technických školách, v stredných lesníckych technických školách, stredných odborných lesníckych školách a v stredných odborných poľnohospodárskych a lesníckych učilištiach aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/64, úprava MŠ SSR 2051/1974-2/3)
16.
na vyučovanie výtvarnej výchovy aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu
17.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
18.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s predmetom pre 5. – 12. ročník a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
19.
len na vyučovanie predmetu estetická výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium estetickej výchovy v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
20.
len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa
21.
na vyučovanie v 1. – 4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy, aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník
22.
len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky
23.
na vyučovanie predmetu etická výchova alebo obsahu etická výchova v inom predmete na stredných zdravotníckych školách len učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogických centrách
24.
len na vyučovanie predmetu pedagogika – študijný odbor pedagogika (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
VI.
UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
A.
TECHNICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijné odbory učiteľstvo technických predmetov (elektrotechnických, chemickotechnologických, strojárskych, materiálovo-technologických, hutníckych, stavebných)
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – študijné odbory elektrotechnickej, chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo-technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory mechanizačnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov
2.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)
3.
učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/69-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/70-VŠ, smerníc MŠ SSR č. Š 1259/71, MŠ SSR č. Š 2681/73, zošit 11 – 12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12 – 13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21 – 22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)
B.
POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
študijný odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych a lesníckych predmetov
3.
študijný odbor učiteľstvo pôdohospodárskych predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre)
4.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych
3.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)
4.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte
C.
VETERINÁRNE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
D.
FARMACEUTICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor farmaceutické vedy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
2.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
E.
ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor lekárske vedy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
2.
študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a najmenej dvojročná odborná prax
3.
študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
4.
študijný odbor rehabilitácia alebo študijný odbor fyzioterapia, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
5.
študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
6.
študijný odbor urgentná zdravotná starostlivosť, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax
7.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole doplnené najmenej dvojročnou odbornou praxou
F.
EKONOMICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
3.
na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, poľnohospodárskeho alebo univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave
3.
štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách
4.
na vyučovanie predmetu technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave
5.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov – odborov obchod a služby (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)
6.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných ekonomických predmetov
7.
na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru - odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru - odbory technológia spracovania poľnohospodárskych produktov, biotechnológia, zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
8.
na vyučovanie predmetu hospodárska geografia aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom
9.
na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom matematika
10.
len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonómia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogických centrách
11.
len na vyučovanie predmetu úvod do sveta práce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium úvod do sveta práce v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
G.
UMELECKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z metodiky hlavného odboru
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
len na vyučovanie teoretických predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník s aprobačným predmetom hudobná výchova
2.
len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a vo výtvarnom odbore vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, príslušné aprobačné predmety
4.
len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník – príslušný aprobačný predmet
5.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na bývalých školách postavených na úroveň súčasným umeleckým vysokým školám
6.
pre základné umelecké školy aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
7.
v hudobno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení – príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
8.
len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória na strednej pedagogickej škole, absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
9.
len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
H.
OSTATNÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
na vyučovanie predmetu výpočtová technika, základy automatizácie, informatika a programovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, technického, poľnohospodárskeho a ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výpočtová technika, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
2.
na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výtvarná výchova
3.
na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie, zameranie bábkarstvo a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
na vyučovanie odborných predmetov základy botaniky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných učilištiach aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. - 9. ročník alebo pre stredné školy s aprobačným predmetom prírodopis alebo biológia, alebo základy poľnohospodárskej výroby alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru - odbory záhradníctvo, všeobecné poľnohospodárstvo, ochrana rastlín, fytotechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
na vyučovanie predmetu technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor veterinárne lekárstvo - hygiena potravín alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru - študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru - odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru - študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, biotechnológia, technológia spracovania poľnohospodárskych produktov a doplňujúce pedagogické štúdium
6.
na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
7.
na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu – zodpovedajúce aprobačné predmety
8.
na vyučovanie predmetu hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
9.
na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Technickej univerzity (Slovenskej technickej univerzity), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre), vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie
10.
na vyučovanie predmetu sociálna práca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor sociálna práca alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor psychológia alebo špeciálna pedagogika doplnené špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodicko-pedagogických centrách
11.
na vyučovanie predmetu športová príprava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský a smer trénerský alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium
12.
na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
13.
na vyučovanie odborného predmetu zdravoveda vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor lekárske vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo somatológiou, alebo študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy
14.
na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách
15.
na vyučovanie predmetov právneho charakteru aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnické a doplňujúce pedagogické štúdium
16.
na vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore vychovávateľstvo – opatrovateľstvo a v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo absolvovanie študijných odborov vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
17.
na vyučovanie predmetu pedagogika a predškolská pedagogika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor pedagogika alebo predškolská pedagogika
18.
na vyučovanie predmetov manažment a marketing vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
19.
na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
20.
na vyučovanie predmetu odborná prax neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného (príbuzného) študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium nadväzujúce na získaný študijný odbor
CH.
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium, na špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte
VII.
MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vyučenie v odbore a úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program pre majstrov odbornej výchovy na pedagogickej fakulte
Úplné stredné odborné vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých školách technických, alebo úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra 2010 špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia; v špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte alebo do 1. septembra 2010 špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky realizované v metodicko-pedagogických centrách pre majstrov odbornej výchovy na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
VIII.
UČITELIA ŠPECIÁLNYCH MATERSKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri I. časť)
3.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
4.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
5.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
6.
študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
7.
študijný odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a študijný odbor logopédia
4.
študijný odbor liečebná pedagogika
5.
študijný odbor pedagogika – psychológia (učiteľský smer) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
7.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelanie učiteľov národných škôl doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
skúška spôsobilosti pre bývalé školy I. stupňa (národné, obecné) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
7.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
IX.
UČITELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL
ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. – 4. ROČNÍK
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť a individuálne logopedické cvičenia v špeciálnych základných školách študijný odbor logopédia pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5. – 9. ROČNÍK
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s aprobačným predmetom
4.
na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v 5. – 9. ročníku základnej školy pre sluchovo postihnutých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie – študijný odbor logopédia, na vyučovanie predmetu individuálna tyflopedická starostlivosť v 5. – 9. ročníku základnej školy pre slabozrakých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky zrakovo postihnutých – tyflopédie
5.
na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť a individuálne logopedické cvičenia v špeciálnych základných školách študijný odbor logopédia
ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
na vyučovanie predmetu individuálna logopedická starostlivosť štátna záverečná skúška z logopédie alebo študijný odbor logopédia
2.
študijný odbor pedagogika mentálne postihnutých
3.
pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a triedy s individuálnym vzdelávacím programom študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
4.
pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a triedy s individuálnym vzdelávacím programom študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
ŠPECIÁLNE STREDNÉ ŠKOLY (STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA, GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
požadované formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)
ODBORNÉ UČILIŠTIA
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
požadované formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
X.
VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
4.
študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
5.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
6.
študijný odbor špeciálna pedagogika
7.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
8.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1.
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte
2.
úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo
4.
záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov
5.
záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach
6.
záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole
7.
úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských zariadení v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
8.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
9.
absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
10.
študijný odbor pre učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
11.
úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole
DOMOVY MLÁDEŽE
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
4.
študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
5.
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)
6.
študijný odbor liečebná alebo špeciálna pedagogika
7.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
8.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
študijný odbor liečebná pedagogika
4.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
5.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
6.
študijný odbor špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo
4.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov absolvované v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010
6.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU, ŠKOLSKÉ STREDISKÁ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI, ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)
4.
študijný odbor pedagogika alebo pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť)
2.
študijný odbor liečebná pedagogika alebo pedagogika emocionálne a sociálne narušených
3.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
4.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
5.
študijný odbor pedagogika – psychológia (učiteľský smer)
6.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
7.
študijný odbor špeciálna pedagogika
8.
len pre oblasť spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
9.
len pre oblasť prírodných vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické štúdium
10.
len pre oblasť techniky vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
11.
len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru (neučiteľské) – študijný odbor vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
12.
len pre oblasť umenia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – študijný odbor architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1.
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – študijný odbor pedagogika voľného času na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte
2.
len pre oblasť spoločenských vied úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
3.
úplné stredné vzdelanie a trojročný bakalársky študijný program – študijný odbor vychovávateľstvo detí a mládeže
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
len pre oblasť umenia úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky formy úplného stredného vzdelania v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
úplné stredné odborné vzdelanie príslušného odboru v oblasti spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu, turistiky a umenia a doplňujúce pedagogické štúdium
6.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
XI.
VYCHOVÁVATELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL A ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉ KLUBY PRI ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH, INTERNÁTNE ŠPECIÁLNE ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
4.
študijný odbor liečebná pedagogika
5.
študijný odbor sociálna práca
6.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
4.
študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
študijný odbor psychológia alebo školská alebo mimoškolská pedagogika – pedagogika voľného času (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
7.
študijný odbor logopédia len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
8.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
9.
študijný odbor špeciálna pedagogika
10.
študijný odbor vychovávateľstvo absolvované do roku 1986
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
Vyššie odborné vzdelanie
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo
3.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodicko-pedagogických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2010
5.
študijný odbor vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
ZARIADENIA VÝCHOVNEJ PREVENCIE
CENTRUM VÝCHOVNEJ A PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE, LIEČEBNO-VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM, DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
2.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
študijný odbor učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
7.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika
8.
študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času
9.
študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom
10.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
11.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
12.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
13.
študijný odbor sociálna pedagogika na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
14.
študijný odbor sociálna práca
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
5.
študijný odbor špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Vyššie odborné vzdelanie
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodicko-pedagogických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2010
5.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
ZARIADENIA NÁHRADNEJ VÝCHOVY
REEDUKAČNÉ DETSKÉ DOMOVY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4.
študijný odbor liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer alebo liečebná pedagogika
5.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených
6.
študijný odbor sociálna práca
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
4.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
študijný odbor špeciálna pedagogika
6.
študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
7.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Vyššie odborné vzdelanie
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte
4.
úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodicko-pedagogických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2010
5.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
XII.
VYCHOVÁVATELIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A V ZARIADENIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
ako vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
ako vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa zamerané na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
Úplné stredné odborné vzdelanie
ako úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
Poznámka: V detskom domove rodinného typu, v ktorom pôsobia manželia - vychovávatelia sa požadované vzdelanie vzťahuje len na jedného z manželov.
XIII.
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ZARIADENÍ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť) a päť rokov odbornej praxe
2.
študijný odbor liečebná pedagogika a päť rokov odbornej praxe
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť) a päť rokov odbornej praxe
4.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. časť) a päť rokov odbornej praxe
5.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy (pozri VIII. časť) a päť rokov odbornej praxe
6.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (pozri XI. časť) a päť rokov odbornej praxe
7.
študijný odbor telesná výchova pre zdravotne oslabených a päť rokov odbornej praxe
8.
študijný odbor telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a päť rokov odbornej praxe
9.
študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a päť rokov odbornej praxe
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.
študijný odbor logopédia a päť rokov odbornej praxe
2.
študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených a päť rokov odbornej praxe
3.
študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a päť rokov odbornej praxe
4.
študijný odbor špeciálna pedagogika
XIV.
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ZABEZPEČUJÚCI VZDELÁVANIE V ZARIADENIACH PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru – aprobačného predmetu požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia (pozri I. – XII. časť), sedem rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania10)
XV.
VEDÚCI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Požadované vzdelanie:
pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení sociálnych služieb len vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia, pre riaditeľov základných umeleckých škôl aj vyššie odborné vzdelanie, pre riaditeľov materských škôl aj úplné stredné odborné vzdelanie, pre hlavných majstrov odbornej výchovy aj úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore a najmenej trojročná odborná prax alebo úplné stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej päťročná odborná prax
1)
§ 50 ods. 1 a § 51 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.
2a)
§ 52 a 110 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
4)
§ 53 a § 110 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 52 a § 110 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
7)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
9)
§ 8 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z.
11)
§ 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 53 až 57 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
14a)
§ 54 a § 110 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 29 ods. 3 a 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách.