Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

Predpis bol zrušený predpisom 473/2005 Z. z.

379/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.12.2005
379
ZÁKON
z 3. decembra 1997
o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
Vymedzenie základných pojmov
§2
(1)
Súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len „bezpečnostná služba“) sa rozumie strážna služba [§ 3 písm. a)] a detektívna služba [§ 3 písm. b)], ak sa vykonávajú ako podnikanie.1)
(2)
Podobnou činnosťou sa rozumie
a)
vlastná ochrana [§ 3 písm. c)],
b)
technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) [§ 3 písm. d)].
§3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
strážnou službou
1.
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom,
2.
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
3.
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
4.
ochrana majetku pri preprave,
5.
ochrana prepravy majetku a osoby,
6.
ochrana osoby,
7.
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia,
8.
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby,
9.
vypracúvanie plánu ochrany,
10.
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode,
11.
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode,
b)
detektívnou službou
1.
hľadanie osoby,
2.
hľadanie majetku,
3.
zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
4.
získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
5.
získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
6.
vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo,
7.
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode,
8.
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
c)
vlastnou ochranou
1.
činnosť uvedená v písmene a) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu,
2.
činnosť uvedená v písmene b) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu a vykonáva sa na verejne prístupnom mieste,
ak nejde o činnosť štátneho orgánu, Národnej banky Slovenska, Armády Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zborov alebo služieb zriadených zákonom, alebo o činnosť orgánu územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy,
d)
technickou službou
1.
vývoj,
2.
výroba,
3.
predaj,
4.
projektovanie,
5.
montáž,
6.
údržba,
7.
revízia alebo
8.
opravy
zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, ak sa činnosti uvedené v prvom až ôsmom bode vykonávajú ako podnikanie; technickou službou nie sú činnosti uvedené v prvom až ôsmom bode týkajúce sa mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov,
e)
vecným bezpečnostným prostriedkom vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo na zastavenie prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla, alebo na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia,
f)
fyzickou ochranou priamy výkon činností uvedených v písmene a) prvom až siedmom bode osobou prítomnou na mieste, kde tieto činnosti má vykonávať, ako aj činnosť ustanovená v písmene a) ôsmom bode a priame riadenie týchto činností,
g)
iným technickým prostriedkom stroj alebo prístroj, ktoré sa používajú na plnenie úloh fyzickej ochrany alebo pátrania,
h)
pátraním bezprostredný výkon činností uvedených v písmene b) v prvom až šiestom bode, ako aj priame riadenie tohto výkonu.
i)
zabezpečovacím systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo fyzickej sily,
j)
poplachovým systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, alebo v chránenom mieste, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál,
k)
ozbrojeným zborom alebo ozbrojeným bezpečnostným zborom zbor, o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že zbor je ozbrojený zbor alebo ozbrojený bezpečnostný zbor; na účely tohto zákona má rovnaké postavenie aj Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad a Vojenská polícia,
l)
bezpečnostnou praxou prax, ktorej prevažná časť spočíva v činnostiach uvedených v písmene f) alebo h), riadenie a kontrola týchto činností, odborná príprava osôb na tieto činnosti,
m)
vzdelaním v odbore bezpečnostné služby aj vzdelanie získané štúdiom v policajnej škole na území Slovenskej republiky a do 31. decembra 1992 aj v policajnej škole na území Českej republiky alebo odborná príprava získaná v kurzoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v kurzoch obecnej polície, ak trvala najmenej tri mesiace; za vzdelanie v odbore bezpečnostné služby sa nepovažuje jazykové vzdelávanie a pedagogické vzdelávanie na uvedených školách,
n)
potvrdením o praxi také potvrdenie, v ktorom je uvedené, odkedy a dokedy a v akej funkcii osoba vykonávala uvedenú prax; na potvrdení musí byť uvedené, kto potvrdenie vydal, spisová značka a číslo písomnosti, pod ktorým bolo potvrdenie vydané, podpisová doložka s menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá potvrdenie podpísala, a odtlačok pečiatky toho, kto potvrdenie vydal,
o)
dokladom o vzdelaní doklad o absolvovaní kurzu, ktorý bol vydaný po absolvovaní odbornej prípravy uvedenej v písmene m), vysvedčenie o absolvovaní štúdia alebo diplom o absolvovaní vysokoškolškého štúdia,
p)
sídlom aj miesto, kde sú uložené písomnosti týkajúce sa konania o udelenie licencie alebo evidencie a iné písomnosti, ktoré sa majú viesť v súvislosti s prevádzkovaním bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany fyzickej osoby,
r)
verejne prístupným miestom každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.

DRUHÁ ČASŤ | BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

Prvá hlava
OPRÁVNENIE NA PREVÁDZKOVANIE BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
§4 Všeobecné ustanovenia
(1)
Bezpečnostnú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa udelila licencia (ďalej len „prevádzkovateľ“).
(2)
O udelení licencie rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)
Udelená licencia je neprevoditeľná.
(4)
Licencia je verejná listina.
§5 Vznik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu ako podnikanie (ďalej len „oprávnenie podnikať“) vzniká dňom, ktorým rozhodnutie o udelení licencie nadobudne právoplatnosť.
(2)
Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra,2) vzniká oprávnenie podnikať najskôr dňom zápisu do tohto registra. Ak nie je podaný návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, alebo ak sa tomuto návrhu nevyhovie, táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie a licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu bez zbytočného odkladu. Ak nie je osoba zapísaná v obchodnom registri, krajské riaditeľstvo udelí licenciu na základe žiadosti zakladateľa, inej osoby alebo orgánu oprávneného podať návrh na zápis do obchodného registra.3)
§6 Podmienky udelenia licencie fyzickej osobe
Krajské riaditeľstvo môže udeliť licenciu fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak
a)
dosiahla vek 21 rokov,
b)
má spôsobilosť na právne úkony,
c)
je bezúhonná,
d)
je spoľahlivá,
e)
je zdravotne spôsobilá,
f)
má požadovanú odbornú spôsobilosť,
g)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; u štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie ohlásený pobyt na území Slovenskej republiky.3a)
§7 Podmienky udelenia licencie právnickej osobe
(1)
Krajské riaditeľstvo môže udeliť licenciu právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá [§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. g)], ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, a
a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 6,
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 20 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 6 písm. c) a d),
c)
z jej obchodného mena nemôže vyplynúť, že plní úlohy verejnej správy.
(2)
U zahraničnej právnickej osoby, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku, musí podmienky ustanovené v § 6 spĺňať osoba, ktorá je oprávnená konať v jej mene ako vedúci organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.
§8 Bezúhonnosť
Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podieľnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti,
ak sa na osoby uvedené v písmenách a), b) a c) nehľadí, ako by neboli odsúdené alebo
d)
komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s predmetom podnikania alebo ktorá je obsahom pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona do skončenia jeho výkonu.
§9 Spoľahlivosť
(1)
Spoľahlivosť sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti.
(2)
Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
b)
bola v posledných dvoch rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov4) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva,
c)
bola právoplatne odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 8 písm. a) až c) a od času, odkedy sa na ňu hľadí, akoby nebola odsúdená, neuplynuli tri roky,
d)
bola trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c) a trestné stíhanie bolo právoplatne zastavené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynuli tri roky,
e)
bola trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c) a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby,
f)
je trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c),
g)
z iných dôvodov, so zreteľom na skutočnosti uvedené v odseku 1 neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činností podľa tohto zákona dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.
§9a Posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru (ďalej len „polícia"), a ak výsledky posúdenia spoľahlivosti osoby podľa § 9 ods. 2 písm. g) neumožňujú vysloviť jednoznačný záver o jej spoľahlivosti, vyžiada si aj stanovisko osobitnej komisie. Osobitná komisia môže zaujať stanovisko k spoľahlivosti osoby aj bez žiadosti. Stanoviskom osobitnej komisie je ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo viazané.
(2)
Osobitnú komisiu podľa odseku 1 zriaďuje minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister"). Členovia komisie musia byť oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.4a)
(3)
Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže na posúdenie bezúhonnosti alebo spoľahlivosti požiadať o vyjadrenie aj iný štátny orgán5) alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval; títo sú povinní žiadosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva o vyjadrenie vyhovieť v lehote 14 dní od jej doručenia.
§10 Odborná a zdravotná spôsobilosť osoby na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)
Odborne spôsobilou na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je osoba, ktorá má vzdelanie ustanovené týmto zákonom a úspešne vykonala skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) podľa § 32 ods. 1.
(2)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby spĺňa osoba, ktorá má aspoň úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(3)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby spĺňa osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo v odbore bezpečnostné služby.
(4)
Nedostatok vysokoškolského vzdelania uvedeného v odseku 3 možno osobe, ktorej bol na základe absolvovania obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia v odbore právo alebo bezpečnostné služby vydaný diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a priznaný titul „bakalár“ alebo osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v inom odbore ako právo alebo bezpečnostné služby, ak tieto osoby vykonávali prax v odbore právo alebo bezpečnostnú prax najmenej desať rokov a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov, nahradiť vykonaním kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom. Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky podáva osoba písomne ministerstvu. V žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky osoba uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. K žiadosti pripojí osvedčený odpis dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o vykonávaní praxe v odbore právo alebo bezpečnostnej praxe a doklad o zaplatení paušálnej sumy nákladov na vykonanie skúšky.
(5)
Skúšobná komisia je trojčlenná. Skladá sa zo zástupcov ministerstva, polície a vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium v odbore bezpečnostné služby. Predsedom komisie je vždy zástupca ministerstva. O priebehu kvalifikačnej skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Ministerstvo je povinné protokol uschovávať 20 rokov. Kvalifikačnú skúšku možno opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného roka. O úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky vydá ministerstvo uchádzačovi osvedčenie.
(6)
Náklady na kvalifikačnú skúšku hradí uchádzač. Paušálnu výšku nákladov, podrobnosti o úhrade týchto nákladov, o obsahu a priebehu kvalifikačnej skúšky a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Činnosť v skúšobnej komisii sa považuje za iné úkony vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.6)
(8)
Zdravotnú spôsobilosť fyzickej osoby na udelenie licencie zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.
(9)
Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba s udelenou licenciou trpí chorobou alebo stavom, ktorý vylučuje alebo obmedzuje jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to ministerstvu.
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie
§11
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť“) uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
b)
obchodné meno a sídlo, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
predmet podnikania podľa § 3 a miesto podnikania,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
čas skončenia podnikania, ak zamýšľa podnikať na určitý čas,
f)
prehľad svojich iných podnikateľských činností.
(2)
Fyzická osoba k žiadosti pripojí
a)
odpis registra trestov7) nie starší ako tri mesiace,
b)
doklady preukazujúce jej odbornú spôsobilosť,
c)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti,
d)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
e)
výpis z obchodného registra, ak je v ňom osoba zapísaná a výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra, prípadne iný doklad o oprávnení podnikať na preukázanie prehľadu podnikateľských činností,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
g)
čestné vyhlásenie, že jej správny orgán neuložil zákaz činnosti týkajúci sa predmetu podnikania a že nebola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b),
h)
čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom oprávnenia podnikať alebo že skončí podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu, keď rozhodnutie o udelení licencie podľa tohto zákona nadobudne právoplatnosť,
i)
označenie orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
§12
(1)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, prípadne sídlo organizačnej zložky (§ 7 ods. 2),
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene, prípadne rovnaké údaje o zodpovednom zástupcovi zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet podnikania vymedzený podľa § 3,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
čas skončenia podnikania, ak zamýšľa podnikať na určitý čas,
g)
prehľad svojich iných podnikateľských činností.
(2)
Právnická osoba k žiadosti pripojí
a)
doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) až c), g) a h) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), a doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b),
b)
zmluvu alebo listinu o zriadení alebo založení právnickej osoby s osvedčením o pravosti podpisov; u osôb zapísaných v obchodnom registri aj výpis z obchodného registra, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
c)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom iného oprávnenia podnikať alebo že skončí podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu, keď rozhodnutie o udelení licencie nadobudne právoplatnosť.
§13
(1)
Žiadosť sa predkladá krajskému riaditeľstvu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby, prípadne sídla jej organizačnej zložky (§ 7 ods. 2).
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba k žiadosti pripojí opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, prípadne nášiviek, odznaku alebo iného zvláštneho vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní služieb.
(3)
Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby pri podaní žiadosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť.
§14
Vzor žiadosti a požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Konanie a rozhodovanie o udelení licencie
§15
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní od začatia konania po vyjadrení ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti (§ 76). Túto lehotu môže vo zvlášť zložitých prípadoch predĺžiť riaditeľ krajského riaditeľstva, najviac však o 60 dní.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný začať vykonávať povolenú činnosť do jedného roka od vzniku oprávnenia podnikať.
§16
(1)
Ak krajské riaditeľstvo zistí, že podaná žiadosť nemá ustanovené náležitosti alebo že údaje, ktoré obsahuje, sú neúplné alebo nepresné, vyzve žiadateľa v lehote do 30 dní od podania žiadosti na odstránenie nedostatkov a konanie preruší. Zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže riaditeľ krajského riaditeľstva na podnet žiadateľa lehotu opakovane predĺžiť. Ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, krajské riaditeľstvo konanie zastaví. O tomto následku musí byť žiadateľ vopred poučený.
(2)
Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie, či žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené v § 6 alebo v § 7, môže si krajské riaditeľstvo vyžiadať na doplnenie žiadosti aj podklady iné ako podklady uvedené v § 11 ods. 2 alebo v § 12 ods. 2. Krajské riaditeľstvo pritom postupuje podľa odseku 1.
(3)
Krajské riaditeľstvo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie vydá licenciu, ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej uvedenú činnosť. Krajské riaditeľstvo vydá tiež novú licenciu do 15 dní od oznámenia zmien podľa § 18, ak sa tieto zmeny týkajú údajov uvedených v licencii, alebo do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 19. Vzory licencií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§17 Podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)
V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoviť podmienky týkajúce sa najmä
a)
predmetu alebo rozsahu podnikania,
b)
množstva vecných bezpečnostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov alebo výstroja pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania,
c)
obmedzenia času platnosti licencie,
d)
počtu zamestnancov.
(2)
Pri ochrane objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, musia byť splnené osobitné podmienky. Sú to najmä
a)
povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť odbornú prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany z praktického výcviku zásahov proti páchateľom, právnych a taktických aspektov pri vykonávaní zákroku v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci,
b)
povinnosť viesť o odbornej príprave podľa písmena a) dokumentáciu v rozsahu uvedenom v § 78a ods. 2,
c)
preverenie spoľahlivosti osoby podľa § 9, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany, ministerstvom na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa, ku ktorej pripojí odpis registra trestov predkladaný uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom podľa § 28 ods. 1 písm. a); po posúdení spoľahlivosti ministerstvo vráti odpis registra trestov prevádzkovateľovi,
d)
prax osoby vo výkone fyzickej ochrany v dĺžke najmenej tri roky,
e)
výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom prevádzkovateľovi najmenej raz za dva roky.
Pri výkone fyzickej ochrany na týchto objektoch sa nevzťahuje ustanovenie § 31.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý závažným spôsobom alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ak porušuje podmienky ustanovené v rozhodnutiach ministerstva alebo krajského riaditeľstva pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, nemôže vykonávať ochranu objektov uvedených v odseku 2, ak bol v posledných troch rokoch za porušenie ustanovení tohto zákona postihnutý.
(4)
Zoznam objektov podľa odseku 2 je uvedený v prílohe zákona.
§18 Oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť a doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov, ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 krajské riaditeľstvo potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení podnikať (§ 19), alebo pozastaví výkon oprávnenia podnikať (§ 20), alebo odníme licenciu (§ 22).
§19 Zmeny v oprávnení podnikať
Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene v oprávnení podnikať, ak sa zmeny týkajú predmetu podnikania a rozsahu podnikania; to platí aj na dodatočné ustanovenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 17.
§20 Pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať
(1)
Výkon oprávnenia podnikať sa pozastavuje rozhodnutím krajského riaditeľstva,
a)
ak prestane ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne vedúci organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), spĺňať podmienky ustanovené v § 6, najdlhšie na šesť mesiacov od času, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
b)
ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 6 písm. b) a e) až g),
c)
na žiadosť prevádzkovateľa,
d)
v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti; rozhodnutie, ktoré musí obsahovať odôvodnenie naliehavosti, možno doručiť aj verejnou vyhláškou tak, že písomné vyhotovenie rozhodnutia sa vyvesí na päť dní na úradnú tabuľu obecného úradu príslušného podľa sídla prevádzkovateľa s tým, že posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia,
e)
ak výkon činnosti nie je v súlade s týmto zákonom,
f)
ak zamestnanec prevádzkovateľa prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti,
g)
ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c).
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení oprávnenia podnikať nemá odkladný účinok.
(3)
Vo výkone oprávnenia podnikať možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa oprávnenie podnikať pozastavilo, pominuli.
§21 Zánik oprávnenia podnikať
Oprávnenie podnikať zaniká
a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
uplynutím času, ak bola licencia udelená na určitý čas,
d)
rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 22.
§22 Odňatie licencie
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie, ak
a)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 6 a nejde o prípad uvedený v § 20 ods. 1 písm. b) a g),
b)
uplynula lehota ustanovená v § 20 ods. 1 písm. a) alebo ak sa výkon oprávnenia podnikať pozastavil podľa § 20 ods. 1 písm. b), d) alebo e) a v lehote šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať sa nesplnili podmienky ustanovené v tomto zákone,
c)
prevádzkovateľ licenciu odovzdá,
d)
prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do jedného roka od vzniku oprávnenia podnikať alebo takúto činnosť nevykonáva aspoň jeden rok,
e)
prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti dlhšie ako tri mesiace po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať podľa § 20 ods. 1 písm. f),
f)
právnická osoba prestala byť spoľahlivá [§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. g)] alebo prestala spĺňať podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 písm. b) a c).
(2)
Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí licencie v prípade, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak porušuje podmienky ustanovené v jeho rozhodnutiach alebo v rozhodnutiach alebo opatreniach urobených pri výkone štátneho dozoru. Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o trvalom odňatí licencie, ak prevádzkovateľ opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak porušuje podmienky ustanovené v jeho rozhodnutiach alebo v rozhodnutiach alebo opatreniach urobených pri výkone štátneho dozoru.
(3)
Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí udelenej licencie aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani po doručení opakovanej výzvy licenciu do 30 dní neprevezme.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí licencie nemá odkladný účinok.
(5)
Ak sa licencia odňala podľa odseku 2, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie. Právnickej osobe možno ďalšiu licenciu udeliť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby, alebo po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie právnickej osobe, v ktorej bola fyzická osoba štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby a táto fyzická osoba má byť štatutárnym orgánom právnickej osoby, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.
§23 Povinnosti po zmene v oprávnení podnikať, po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo po zániku oprávnenia podnikať
(1)
Prevádzkovateľ, ktorého výkon oprávnenia podnikať sa pozastavil, je povinný zabezpečiť, aby sa neporušovali ustanovenia tohto zákona.
(2)
Po zániku oprávnenia podnikať je osoba, ktorá spravuje majetok používaný pri podnikaní, povinná zaistiť ochranu všetkých vecných bezpečnostných prostriedkov, iných technických prostriedkov, ako aj dokladov súvisiacich s poskytovaním bezpečnostnej služby tak, aby sa nemohli zneužiť na úkor práv a slobôd inej osoby.
(3)
V prípade, ak je to potrebné vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti v rozhodnutí o odňatí licencie krajské riaditeľstvo ustanoví podmienky týkajúce sa spôsobu ukončenia podnikateľskej činnosti, najmä nakladania s vecami uvedenými v odseku 2.
(4)
Ak sa pri zmene v oprávnení podnikať vydá nová licencia, prevádzkovateľ je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu najneskôr pri preberaní novej licencie. Pri pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo zániku oprávnenia podnikať prevádzkovateľ, alebo pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby likvidátor sú povinní do 15 dní od pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať alebo zániku oprávnenia podnikať vrátiť licenciu krajskému riaditeľstvu, ktoré ju vydalo. O vrátení licencie krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu vrátil.
§24 Súčinnosť
Odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie, ako aj právoplatného rozhodnutia o zmene oprávnenia podnikať alebo právoplatného rozhodnutia o odňatí licencie zašle krajské riaditeľstvo orgánu vykonávajúcemu správu dane registrovému súdu podľa sídla právnickej osoby a orgánu štátnej štatistiky do 15 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, krajské riaditeľstvo zašle odpis v tej istej lehote aj orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
Druhá hlava
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
§25 Výlučnosť oprávnenia podnikať
(1)
Prevádzkovateľ nemôže byť držiteľom iného oprávnenia podnikať, okrem oprávnenia prevádzkovať činnosť ustanovenú v § 2 ods. 2 písm. b) a prípadu ustanoveného v § 46.
(2)
Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu alebo ktorá je členom štatutárneho orgánu právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu, nesmie byť držiteľom iného oprávnenia podnikať okrem oprávnenia prevádzkovať činnosť ustanovenú v § 2 ods. 2 písm. b) a prípadu ustanoveného v § 46 a ani štatutárnym orgánom inej právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu inej právnickej osoby okrem tej, ktorá prevádzkuje činnosti ustanovené v § 2 ods. 2 písm. b) a prípadu ustanoveného v § 46.
§25a Prekážky prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)
Bezpečnostnú službu nemôže prevádzkovať fyzická osoba, právnická osoba alebo právnická osoba s najmenej 20 % majetkovým podielom fyzickej osoby, na ktorých majetok bol skončený konkurz, počas troch rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.7a)
(2)
Ak prevádzkovateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať bezpečnostnú službu najskôr po piatich rokoch od úplného vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenom čase navrhlo vyhlásenie konkurzu a návrh sa zamietol pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania.7b)
(4)
Na prekážku podľa odsekov 1 až 3 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu spáchaného treťou osobou.
§26 Vzťah strážnej služby a detektívnej služby
Prevádzkovateľ nemôže uzatvárať zmluvu o poskytovaní detektívnej služby v prípade, keď pátranie smeruje proti osobe, ktorej poskytuje strážnu službu. Ak po uzavretí zmluvy vyjde najavo, že pátranie smeruje proti osobe, ktorej sa poskytuje strážna služba, nesmie sa v pátraní pokračovať; osobe, ktorá službu objednala, je v takomto prípade prevádzkovateľ povinný oznámiť, že v pátraní nemožno pokračovať pre možný konflikt záujmov. Rovnako nesmie uzatvárať zmluvu o poskytovaní strážnej služby s osobou, proti ktorej smeruje pátranie pri poskytovaní detektívnej služby.
Zamestnanci
§27
(1)
Prevádzkovateľ môže zamestnať len osobu, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v sídle, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, uschovávať písomnosti ustanovené v § 28 ods. 1 a 2, § 28a ods. 3 a v § 33 ods. 1, a to počas trvania pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu a počas najmenej piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu. Po uplynutí piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu písomnosti na požiadanie vráti tomu, kto ich predložil, alebo ich prevádzkovateľ škartuje.
(3)
Podmienky ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na zamestnanie osoby, ktorá sa vzhľadom na svoje pracovné zaradenie nezúčastňuje na poskytovaní bezpečnostnej služby a ktorá nepríde do styku s informáciami týkajúcimi sa tejto činnosti alebo s informáciami získanými pri jej výkone.
§28
(1)
Bezúhonnosť uchádzača o zamestnanie a zamestnanca posudzuje prevádzkovateľ podľa § 8. Na posudzovanie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec povinný
a)
predložiť prevádzkovateľovi odpis registra trestov, nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že mu správny orgán neuložil zákaz činnosti za priestupok, ktorého skutková podstata súvisí s obsahom pracovného pomeru alebo obdobného pracovoprávneho vzťahu, prípadne rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bol trest zákazu činnosti za priestupok uložený,
b)
neodkladne hlásiť prevádzkovateľovi zmenu skutočností rozhodujúcich na posudzovanie bezúhonnosti.
(2)
Spoľahlivosť uchádzača o zamestnanie a zamestnanca posudzuje prevádzkovateľ podľa § 9 ods. 1 a 2 na základe všetkých skutočností, ktoré o nich zistí. Na posudzovanie spoľahlivosti je uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec povinný
a)
predložiť prevádzkovateľovi čestné vyhlásenie o tom, že nebol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b), a že nie je u neho iná prekážka ustanovená v § 9 ods. 2, pre ktorú by nespĺňal podmienku spoľahlivosti,
b)
hlásiť prevádzkovateľovi skutočnosť, že bol uznaný vinným zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b).
§28a Spoločné ustanovenia k bezúhonnosti a spoľahlivosti
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).
(3)
Zamestnanec je povinný predložiť prevádzkovateľovi raz za dva roky doklady uvedené v § 28 ods. 1 a 2.
Poverenie osoby výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania
§29
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poveriť len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 20 rokov a je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná (§ 8),
c)
je spoľahlivá (§ 9),
d)
je odborne spôsobilá,
e)
je zdravotne spôsobilá.
§30
Výkon fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.
§31
V rámci odbornej prípravy sa môže na výkone fyzickej ochrany alebo pátrania zúčatňovať aj osoba, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 29 písm. d) počas najviac troch mesiacov. Jej účasť na výkone fyzickej ochrany alebo pátrania sa musí organizovať podľa vopred vypracovaného písomného plánu prípravy a musí byť pod stálym dohľadom odborne spôsobilej osoby.
§32 Odborná spôsobilosť na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
(1)
Odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri poskytovaní bezpečnostných služieb overuje skúškou skúšobná komisia zložená z troch skúšobných komisárov menovaných ministrom. Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý má skončené vysokoškolské vzdelanie v odbore bezpečnostné služby alebo v inom odbore, ak vykonával bezpečnostnú prax najmenej počas desiatich rokov. Členmi skúšobnej komisie sú zástupcovia polície.
(2)
Skúšku odbornej spôsobilosti nemusí vykonať osoba, ktorá úspešne absolvovala požadované vzdelanie v odbore bezpečnostné služby a bezpečnostnú prax vo výkone ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov vykonávala najmenej desať rokov, čas od skončenia jej činnosti v týchto zboroch nie je dlhší ako päť rokov; tieto skutočnosti osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o bezpečnostnej praxi.
(3)
Na skúšku sa môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu u držiteľa licencie s predmetom podnikania podľa § 3 písm. a) jedenásteho bodu alebo § 3 písm. b) ôsmeho bodu, ktorý je na vykonávanie odbornej prípravy tohto druhu akreditovaný (ďalej len „akreditovaná osoba“).
(4)
Fyzická osoba sa prihlasuje na skúšku na ministerstve prostredníctvom akreditovanej osoby, spravidla tej, u ktorej absolvovala odbornú prípravu. Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky, ak je na skúšku prihlásených najmenej 12 osôb. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti, a to aj vtedy, ak je prihlásených menej ako 12 osôb.
(5)
Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku. Súčasťou skúšky je písomný test a ústna skúška. O priebehu skúšky vypracuje skúšobná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci skúšobní komisári. Zápisnicu o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 15 rokov. Fyzická osoba, ktorá nevykoná úspešne skúšku, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí troch mesiacov.
(6)
Fyzickej osobe, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá podľa odseku 2 skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz odbornej spôsobilosti, ktorého platnosť je desať rokov. Na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7c) O nesplnení podmienok na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ustanovených v tomto zákone a o nevydaní preukazu odbornej spôsobilosti ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je pri plnení pracovných úloh povinná mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe.
(7)
Preukaz odbornej spôsobilosti je verejná listina.
(8)
Za preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý bol stratený, odcudzený alebo poškodený alebo za preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý stratil platnosť z dôvodov zmeny údajov v ňom zapísaných, vydá ministerstvo na základe žiadosti a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie preukaz odbornej spôsobilosti. Preukaz odbornej spôsobilosti platí do času, v ktorom mala skončiť platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý bol stratený, poškodený, odcudzený alebo ktorý stratil platnosť z dôvodov zmeny údajov v ňom zapísaných. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť uplynutím času platnosti v ňom uvedenej, postupuje sa, akoby osoba nemala vydaný doteraz žiadny preukaz odbornej spôsobilosti. Osoba však nemusí v týchto prípadoch absolvovať odbornú prípravu.
(9)
Osoba, ktorá sa prihlásila na skúšku odbornej spôsobilosti, uhradí správny poplatok.
(10)
Podrobnosti o menovaní skúšobných komisárov, zložení a činnosti skúšobnej komisie, prihláške na skúšku, obsahu a priebehu skúšky a opravnej skúšky odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, odbornej príprave a vzor preukazu odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§33 Zdravotná spôsobilosť na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
(1)
Zdravotnú spôsobilosť osoby na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.8)
(2)
Opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti sa vykonáva vždy po dvoch rokoch, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená kratšia lehota. Povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia orgánu dozoru [§ 68 ods. 1 písm. b) druhý bod] nie je dotknutá.
(3)
Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to ministerstvu.
§34 Identifikačné preukazy a rovnošaty
(1)
Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania identifikačný preukaz, ktorý musí obsahovať
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
označenie, či ide o strážnu službu alebo detektívnu službu,
c)
číslo licencie,
d)
meno a priezvisko, titul,
e)
fotografiu držiteľa identifikačného preukazu,
f)
číslo preukazu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.
(2)
Identifikačný preukaz je prevádzkovateľ povinný evidovať.
(3)
Rovnošaty používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata musí byť označená tak, aby bolo zrejmé, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu.
(4)
Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy je neprípustné.
(5)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri plnení úloh podľa tohto zákona na inom ako verejne prístupnom mieste a osoba poverená výkonom pátrania pri plnení úloh podľa tohto zákona musí mať identifikačný preukaz pri sebe. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania predloží na požiadanie identifikačný preukaz orgánu dozoru alebo príslušníkovi polície s preukazom odbornej spôsobilosti.
(6)
Vzor identifikačného preukazu, znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
§35
(1)
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou len v prípade, v ktorom to umožňuje osobitný zákon a za podmienok v ňom ustanovených.9) Prevádzkovateľ osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie poverovať plnením úloh, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom. Iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom.
(2)
V súvislosti s činnosťou podľa odseku 1 je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania rovnako povinná
a)
poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,
b)
ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej každý prípad takejto činnosti, ako aj každé iné závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnými službami.
§36
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že sa na ňom spáchal trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej alebo prevádzkovej nehode (havárii) alebo k pracovnému úrazu, ako aj na mieste inej mimoriadnej udalosti, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie.
§37
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie pri plnení úloh podľa tohto zákona používať nijaký spôsob maskovania tváre.
§38
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky.
§39 Povinnosti mlčanlivosti
(1)
Pri vykonávaní fyzickej ochrany alebo pátrania prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou.
(2)
Prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb, s výnimkou prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá poskytnutie služby objednala a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa inej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá i po zániku oprávnenia podnikať alebo po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.
(3)
Oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa osobitných predpisov10) nie je dotknutá.
§40 Písomnosti
(1)
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia.
(2)
Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie.
(3)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4)
K písomnostiam uvedeným v odseku 3 a k ostatným písomnostiam, ktoré obsahujú údaje o osobách alebo o ich prejavoch alebo prejavy osôb, má prístup iba
a)
ministerstvo pri výkone dozoru,
b)
krajské riaditeľstvo pri výkone kontroly,
c)
iné orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.11)
(5)
Podrobnosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Správa o činnosti bezpečnostných služieb
§41
(1)
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára každého roka podať ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby v uplynulom kalendárnom roku, ktorá musí mať obsah a náležitosti ustanovené v § 42.
(2)
Povinnosť predkladať správu podľa odseku 1 má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť skončil v priebehu hodnoteného obdobia.
§42
(1)
Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať
a)
označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a sídlo, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b)
štatistické údaje,
c)
opisnú časť,
d)
dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.
(2)
V štatistických údajoch sa uvedie
a)
počet zamestnancov
1.
spolu,
2.
vykonávajúcich fyzickú ochranu,
3.
vykonávajúcich pátranie,
4.
plniacich úlohy so strelnou zbraňou,
b)
počet zamestnancov, ktorí plnia úlohy bezpečnostnej služby aj napriek tomu, že nie sú zamestnancami bezpečnostnej služby
1.
spolu,
2.
vykonávajúcich fyzickú ochranu,
3.
vykonávajúcich pátranie,
4.
plniacich úlohy so strelnou zbraňou,
c)
počet zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby
1.
uzavretých,
2.
skončených,
d)
počet prípadov použitia strelnej zbrane,
e)
počet prípadov, pri ktorých došlo k
1.
usmrteniu osoby, proti ktorej sa vykonával úkon,
2.
zraneniu osoby, proti ktorej sa vykonával úkon,
3.
usmrteniu nezúčastnenej osoby,
4.
zraneniu nezúčastnenej osoby,
f)
počet prípadov obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine,
g)
počet zamestnancov bezpečnostnej služby pri výkone služby, ktorí boli pri výkone služby
1.
usmrtení,
2.
zranení,
h)
počet zistených
1.
trestných činov,
2.
priestupkov,
zamestnancami bezpečnostnej služby pri výkone služby,
i)
počet spáchaných
1.
trestných činov,
2.
priestupkov,
zamestnancami bezpečnostnej služby pri výkone služby,
j)
akreditované osoby, pri ktorých sa uvedie
1.
počet kurzov odbornej prípravy,
2.
počet osôb, ktoré sa zúčastnili odbornej prípravy,
3.
počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti
3a.
spolu,
3b.
počet osôb, ktoré nevyhoveli,
3c.
počet osôb, ktoré sa zúčastnili prvej opravnej skúšky,
3d.
počet osôb, ktoré sa zúčastnili druhej opravnej skúšky,
4.
počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej osoby,
5.
počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej akreditovanej osoby.
(3)
Údaje uvedené v odseku 2 písm. a) a b) sa uvedú v členení
a)
stav k 1. januáru kalendárneho roka alebo ku dňu začatia činnosti bezpečnostnej služby, ak začala prevádzkovať činnosť k inému dňu,
b)
stav k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu,
c)
najnižší stav zamestnancov v hodnotenom období,
d)
najvyšší stav zamestnancov v hodnotenom období,
e)
počet osôb, ktoré k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu, sú držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti,
f)
počet osôb, ktoré k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu, neboli držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti.
(4)
Údaje uvedené v odseku 2 písm. c) až i) sa uvedú v členení
a)
strážna služba,
b)
detektívna služba.
(5)
V opisnej časti sa opíšu prípady uvedené v odseku 2 písm. d) až i) okrem priestupkov tak, aby bolo zrejmé, kto vykonal úkon, použil zbraň, spôsobil zranenie, spôsobil škodu, aká je výška spôsobenej škody, dĺžka pracovnej neschopnosti, kto obmedzil osobnú slobodu, zistil priestupok, trestný čin, spáchal priestupok, trestný čin, ktorému útvaru Policajného zboru, prípadne inému útvaru polície alebo inému orgánu bola vec hlásená, osoba odovzdaná.
(6)
Za zranenie sa na účely správy o činnosti bezpečnostnej služby považuje zranenie, ktoré si vyžiadalo alebo je predpoklad, že by si vyžiadalo pracovnú neschopnosť.
(7)
Štatistické údaje podľa odseku 2 sa vedú na výkaze. Vzor výkazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§43 Obmedzenie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti
Zamestnanec ani prevádzkovateľ nesmie byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s obcou alebo s dobrovoľnými zväzmi obcí, ak ich pracovná náplň je podobná ako je predmet činnosti bezpečnostnej služby a zamestnanec nesmie podnikať v rovnakom predmete činnosti ako prevádzkovateľ.
Tretia hlava
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
§44 Povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný
a)
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z podmienok ustanovených rozhodnutiami, prípadne opatreniami ministerstva, krajského riaditeľstva alebo orgánov dozoru,
b)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
c)
viesť evidenciu používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov,
d)
viesť evidenciu služieb podľa jednotlivých chránených objektov,
e)
viesť evidenciu prípadov uvedených v písmene f),
f)
oznámiť miestne príslušnému útvaru polície neodkladne všetky prípady činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorých sa použila strelná zbraň, alebo pri ktorých došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby,
g)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo likvidátor pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia podnikať odovzdať krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 44 ods. 1 písm. b) až e) a inšpekčnú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto evidencie odovzdal.
(3)
Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný presvedčiť sa, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany; na tento účel je oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovateľ strážnej služby povinný na požiadanie preukázať orgánu štátneho dozoru alebo kontroly.
(4)
Prevádzkovateľ strážnej služby pri ochrane osoby nesmie poskytovať podporu a ochranu konaniu, ktorým ochraňovaná osoba porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(5)
Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých zamestnancov. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby,12) zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do takéhoto objektu a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru polície.
(6)
Podrobnosti o vedení evidencií uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§45 Obmedzenie činnosti strážnej služby
(1)
Používanie vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami13) nie je dovolené.
(2)
Strážnu službu je zakázané poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá na násilné ovplyvňovanie politických sporov, kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ako aj na akékoľvek potláčanie práv a slobôd občanov.
(3)
Ochranu osoby možno vykonávať len s jej výslovným súhlasom. Ustanovenia osobitných predpisov o obmedzení alebo zbavení spôsobilosti na právne úkony nie sú týmto dotknuté.14)
§46 Výnimka zo zákazu podnikania
Prevádzkovateľ strážnej služby podľa § 3 písm. a) štvrtého bodu môže byť držiteľom oprávnenia na podnikanie v cestnej doprave, ak je výkon tohto oprávnenia obmedzený na vykonávanie prepravy s ochranou. Prevádzkovateľ strážnej služby podľa § 3 písm. a) štvrtého bodu môže byť aj držiteľom súhlasu Národnej banky Slovenska na spracovanie bankoviek a mincí,14a) ak sa vykonáva ako súčasť prepravy s ochranou.
Štvrtá hlava
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY
§47 Povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný
a)
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z podmienok ustanovených rozhodnutiami, prípadne opatreniami ministerstva, krajského riaditeľstva alebo orgánov dozoru,
b)
dbať pri prevádzkovaní detektívnej služby na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania,
d)
viesť samostatnú evidenciu používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov,
e)
viesť evidenciu prípadov uvedených v písmene f),
f)
oznámiť miestne príslušnému útvaru polície neodkladne všetky prípady činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone pátrania, pri ktorých sa použila strelná zbraň, alebo pri ktorých došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby.
g)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Prevádzkovateľ detektívnej služby alebo likvidátor pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia podnikať odovzdať krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 47 ods. 1 písm. c) až e) a inšpekčnú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto evidencie odovzdal.
(3)
Podrobnosti o vedení evidencií uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§48 Obmedzenie činnosti detektívnej služby
(1)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie prijímať objednávka alebo plniť úloha zameraná na pátranie po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.
(2)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie prijímať objednávka alebo plniť úloha zameraná na pátranie po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, s výnimkou prípadov, keď ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva, a objednávku objednal jeden z manželov, alebo o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.
§49 Záverečná správa o objednávke
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný pri každej objednávke spracovať písomnú záverečnú správu o plnení objednávky. Jej originál je povinný odovzdať objednávateľovi a kópiu uschovávať najmenej päť rokov od jej odovzdania.
(2)
Záverečná správa o objednávke sa považuje za písomnosť podľa § 40 ods. 4.
§50 Zaobchádzanie so zistenými skutočnosťami
Prevádzkovateľ detektívnej služby môže skutočnosti zistené v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe, ktorá poskytnutie služby objednala, alebo osobe ňou určenej. Obdobne je povinný zaobchádzať aj s materiálom získaným v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby. Ustanovenia § 40 ods. 1 až 4 a oznamovacia povinnosť podľa osobitného zákona15) nie sú týmto ustanovením dotknuté.

TRETIA ČASŤ | PODOBNÉ ČINNOSTI

Prvá hlava
VLASTNÁ OCHRANA
§51 Všeobecné ustanovenia
(1)
Vlastnú ochranu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa licencia udelila.
(2)
O udelení licencie rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
§52 Udelenie licencie
Krajské riaditeľstvo rozhodne o udelení licencie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá požiada o jej udelenie, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, a ak počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a prípadné vybavenie vlastnej ochrany vecnými bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám ochrany. Na vznik oprávnenia prevádzkovať vlastnú ochranu sa primerane použijú ustanovenia § 5.
§53 Náležitosti žiadosti o udelenie licencie
(1)
Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby, ktorá zamýšľa vykonávať vlastnú ochranu,
b)
popis činnosti vlastnej ochrany vymedzenú podľa § 3 písm. a) a b),
c)
zoznam chránených objektov alebo osôb a ich adresy,
d)
počet osôb poverených výkonom vlastnej ochrany na úseku
1.
strážnej činnosti,
2.
detektívnej činnosti,
e)
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri vykonávaní vlastnej ochrany,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(2)
Ak sa má vlastná ochrana vykonávať na verejne prístupnom mieste v rovnošate, pripojí žiadateľ k žiadosti o licenciu opis a farebné vyobrazenie používaných rovnošiat, poprípade nášiviek, odznakov alebo iných zvláštnych označení. Podrobnosti o farebnom vyobrazení rovnošaty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§54 Rozhodovanie o udelení licencie a o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu
O žiadosti o udelenie licencie a o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu rozhodne krajské riaditeľstvo do 60 dní od začatia konania. Ustanovenia § 15 a 16 sa použijú primerane.
§55 Podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany
V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoviť podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany, a to v rozsahu ustanovenom v § 17.
§56 Oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ vlastnej ochrany je povinný oznámiť a doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov, ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 krajské riaditeľstvo potvrdí prevádzkovateľovi vlastnej ochrany oznámenie zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení na vlastnú ochranu, alebo pozastaví výkon na vlastnú ochranu, alebo odníme licenciu na vlastnú ochranu.
§57 Zmeny oprávnenia na vlastnú ochranu, pozastavenie výkonu na vlastnú ochranu, zánik oprávnenia na vlastnú ochranu a odňatie licencie na vlastnú ochranu
(1)
Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu, ak sa zmeny týkajú predmetu vlastnej ochrany alebo jej rozsahu; to platí aj na dodatočné ustanovenie podmienok alebo na zmenu podmienok prevádzkovania vlastnej ochrany (§ 55).
(2)
Ustanovenia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať podľa § 20 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2 a 3, o zániku oprávnenia podnikať podľa § 21, o odňatí licencie podľa § 22 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 až 5, o povinnostiach po zmene v oprávnení podnikať, po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, po zániku oprávnenia podnikať alebo po odňatí licencie podľa § 23 platia rovnako na prevádzkovanie vlastnej ochrany.
§58 Povinnosti pri prevádzkovaní vlastnej ochrany
Povinnosti ustanovené v § 27 až 31, § 34 až 39, § 43 až 45, § 47 a 48 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa vlastnej ochrany.
§59 Spôsobilosť na výkon vlastnej ochrany
(1)
Na overovanie odbornej spôsobilosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri vykonávaní vlastnej ochrany, platí ustanovenie § 32.
(2)
Na overovanie zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri vykonávaní vlastnej ochrany, platí ustanovenie § 33.
§60 Výsada
Ustanovenia § 51 až 59 sa nepoužijú na diplomatické misie alebo konzulárne misie.
Druhá hlava
TECHNICKÁ SLUŽBA
§61 Oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby
Technickú službu možno prevádzkovať na základe živnostenského oprávnenia.16)
§62 Stanovisko k vydaniu koncesnej listiny
(1)
Príslušný živnostenský úrad môže vydať koncesnú listinu len na základe súhlasného vyjadrenia ministerstva.17)
(2)
Ministerstvo vydá súhlasné vyjadrenie podľa odseku 1, ak žiadateľ o vydanie koncesie a jeho zodpovedný zástupca, ktorého je povinný podľa osobitného zákona ustanoviť,18) je osoba spoľahlivá podľa § 9 tohto zákona; živnostenský úrad so žiadosťou o vyjadrenie predloží aj žiadosť o vydanie koncesnej listiny. V stanovisku môže ministerstvo z dôvodu záujmu ochrany života, zdravia, majetkových práv alebo iných práv osôb, ako aj záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti, určiť podmienky prevádzkovania živnosti.
(3)
Postup ustanovený podľa odseku 2 sa musí dodržať pri každej zmene v osobe zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak sa zmenia okolnosti, na ktorých základe sa vydalo súhlasné vyjadrenie, môže ministerstvo ustanovené podmienky dodatočne zmeniť. Zmena týchto podmienok je dôvodom na zmenu právoplatného rozhodnutia, ktorým sa vydala koncesná listina.
(5)
Ak podnikateľ alebo jeho povinne ustanovený zodpovedný zástupca prestane spĺňať podmienku spoľahlivosti, alebo ak závažným spôsobom alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo zo zákona o živnostenskom podnikaní16) alebo podmienky ustanovené v rozhodnutí ministerstva alebo v rozhodnutí orgánu dozoru, ministerstvo svoje súhlasné vyjadrenie zruší. Zrušenie svojho súhlasného vyjadrenia ministerstvo zašle neodkladne živnostenskému úradu. Živnostenský úrad je v takomto prípade povinný do dvoch mesiacov od doručenia vydať rozhodnutie, ktorým zruší živnostenské oprávnenie.
(6)
Žiadateľ v žiadosti o koncesnú listinu uvedie rozsah technickej služby podľa § 3 písm. d). K žiadosti pripojí zoznam ustanovených zodpovedných zástupcov a odpisy registra trestov týchto osôb nie staršie ako tri mesiace; ak je žiadateľom fyzická osoba, pripojí tiež odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace.
§63 Povinnosti pri prevádzkovaní technickej služby
(1)
Prevádzkovateľ technickej služby je povinný vykonávať činnosť súvisiacu s prevádzkovaním technickej služby v súlade s týmto zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Povinnosti ustanovené v § 27, 28 a 39 sa vzťahujú aj na prevádzkovanie technickej služby.

ŠTVRTÁ ČASŤ | OPRÁVNENIA, ŠTÁTNY DOZOR, SANKCIE A OCHRANNÉ OPATRENIA

§64 Oprávnenia
(1)
Osoby pri výkone bezpečnostnej služby alebo podobnej činnosti sú oprávnené
a)
nosiť a držať zbraň za podmienok ustanovených osobitným predpisom,19)
b)
použiť zbraň alebo iný vecný bezpečnostný prostriedok za podmienok ustanovených osobitným predpisom.20)
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, ak je to potrebné na zistenie totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zaistenie dôkazov podľa osobitných predpisov.12)
(2)
Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnené
a)
presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do objektu alebo na strážené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom alebo osobou a tieto mu odobrať,
b)
zakázať vstup do stráženého objektu alebo na strážené miesto nepovolaným osobám,
c)
zakázať vstup do stráženého objektu alebo na strážené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do stráženého objektu alebo na strážené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
d)
viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do stráženého objektu alebo zo stráženého objektu alebo stráženého miesta. Na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti,
e)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do stráženého objektu alebo zo stráženého objektu alebo stráženého miesta.
f)
v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do stráženého objektu alebo na strážené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe zo stráženého objektu alebo zo stráženého miesta,
g)
presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do stráženého objektu alebo na strážené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiace s chránenou osobou alebo so stráženým objektom, alebo so stráženým miestom.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do stráženého objektu alebo na strážené miesto vstupujú za služobným účelom.
Štátny dozor
§65
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva ministerstvo.
(2)
Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým osobám alebo právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva krajské riaditeľstvo.
(3)
Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnený vykonávať každý príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“).
(4)
Ministerstvo pri výkone štátneho dozoru (ďalej len „orgán dozoru“), krajské riaditeľstvo alebo policajt pri výkone kontroly je oprávnený zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
(5)
O nedostatkoch zistených pri kontrole policajt písomne vyrozumie krajské riaditeľstvo podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, alebo podľa sídla právnickej osoby. O nedostatkoch zistených v súvislosti s prevádzkovaním technickej služby policajt vyrozumie ministerstvo.
(6)
Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa vzťahujú na príslušníka Vojenskej polície v chránených objektoch alebo v chránených miestach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(7)
Štátny dozor a kontrolu podľa odsekov 1 a 2 v prípadoch podľa § 17 ods. 2 vykonáva ministerstvo a krajské riaditeľstvo spravidla v súčinnosti s orgánmi, ktoré vykonávajú štátny odborný dozor podľa osobitného zákona.21)
(8)
Na zabezpečenie výkonu štátneho dozoru a kontroly sa zriaďuje úrad v pôsobnosti ministerstva.
§66
Orgán dozoru pri výkone štátneho dozoru alebo krajské riaditeľstvo pri výkone kontroly sa riadia ustanoveniami osobitného zákona o kontrole v štátnej správe,23) ak tento zákon neustanovuje inak; každý je povinný orgánu dozoru alebo krajskému riaditeľstvu poskytnúť potrebnú súčinnosť a umožniť im vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly.
§67
(1)
Zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt pri výkone kontroly môže
a)
ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania preukaz odbornej spôsobilosti v prípade, ak zistí opakované alebo hrubé nedostatky v jej činnosti, alebo ak zistí, že táto osoba nemôže riadne plniť úlohy preto, lebo je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Táto osoba môže potom vykonať len úkony súvisiace s odovzdaním služby,
c)
vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru.
(2)
O zadržaní preukazu odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vydá zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru, alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt potvrdenie a vec predloží neodkladne orgánu dozoru na rozhodnutie podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu.
(3)
Na ukladanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Proti uloženým opatreniam podľa odseku 1 písm. a) môže prevádzkovateľ podať do dvoch dní písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán dozoru do piatich dní od podania námietok rozhodnutím v správnom konaní.
§68
(1)
Orgán dozoru je oprávnený
a)
ukladať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
rozhodovať
1.
o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti v prípade, keď bol zadržaný alebo v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o úrovni výkonu fyzickej ochrany alebo pátrania alebo osoba prestala byť bezúhonná (§ 8) alebo spoľahlivá (§ 9),
2.
o tom, že osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sú povinné opätovne sa podrobiť posúdeniu ich zdravotnej spôsobilosti, ak má o ich zdravotnom stave dôvodné pochybnosti.
(2)
Ak sa preukaz odbornej spôsobilosti odňal podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu, možno nový preukaz odbornej spôsobilosti vydať najskôr po uplynutí piatich rokov a až po preskúšaní odbornej spôsobilosti. Pri preskúšaní odbornej spôsobilosti sa postupuje podľa § 32 s tým, že absolvovanie odbornej prípravy nie je nevyhnutné. Nový preukaz odbornej spôsobilosti však platí iba do času, v ktorom mala skončiť platnosť odňatého preukazu odbornej spôsobilosti.
Sankcie a ochranné opatrenia
§69
(1)
Tomu, kto neoprávnene prevádzkuje bezpečnostnú službu, môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk. Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže popri pokute uložiť aj zákaz činnosti, prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
(2)
Právnickej osobe, ktorá neoprávnene prevádzkuje vlastnú ochranu alebo fyzickej osobe, ktorá neoprávnene prevádzkuje vlastnú ochranu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť pokutu až do 500 000 Sk. Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže popri pokute uložiť aj zákaz činnosti, prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
§70
Prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi technickej služby, právnickej osobe, ktorá prevádzkuje vlastnú ochranu, ako aj fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje vlastnú ochranu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe pokutu až do 500 000 Sk. Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže popri pokute uložiť aj prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
§71
Tomu, kto nesplní povinnosť vrátiť rozhodnutie o udelení licencie alebo licenciu podľa § 5 ods. 2 alebo podľa § 23 ods. 4, alebo vrátiť rozhodnutie o udelení akreditácie podľa § 78 ods. 5 písm. a), alebo odovzdať evidencie podľa § 44 ods. 2, § 47 ods. 2 a § 78 ods. 5 písm. b), môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť pokutu až do 100 000 Sk.
§72
(1)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 69 až 71 ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo vychádza z povahy protiprávneho konania, charakteru a rozsahu jeho následkov a prihliadne na prípadné opakované porušenie právnej povinnosti alebo na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(2)
Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi správneho deliktu podľa § 69 až 71 a ak ide o vec, ktorá sa použila na spáchanie správneho deliktu, správnym deliktom sa získala alebo sa nadobudla za vec získanú správnym deliktom.
(3)
Ak sa neuložilo prepadnutie veci uvedené v odseku 2, možno rozhodnúť, že táto vec bude zhabaná, ak vec
a)
patrí páchateľovi, ktorého nemožno stíhať za správny delikt, alebo
b)
nepatrí páchateľovi správneho deliktu, alebo mu nepatrí výlučne, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
(4)
Prepadnutie veci nemožno uložiť alebo zhabanie veci nemožno vysloviť, ak je hodnota veci v nápadnom nepomere k povahe správneho deliktu.
(5)
Pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci možno uložiť a zhabanie veci možno vysloviť najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia právnej povinnosti. Zákaz činnosti možno uložiť najviac na päť rokov.
(6)
Účastníkom konania pri prejednávaní správnych deliktov je aj vlastník veci, ktorá sa má zhabať, a to v časti konania týkajúceho sa zhabania veci.
(7)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých alebo zhabaných vecí sa stáva štát.
§73 Priestupky na úseku bezpečnostných služieb a podobných činností
(1)
Priestupku na úseku bezpečnostných služieb a podobných činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
neoprávnene vykonáva vlastnú ochranu, ak nejde o iný správny delikt uvedený v § 69 ods. 2,
b)
sa pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania na základe tohto zákona vydáva za policajta alebo za inú osobu, ktorá plní úlohy verejnej správy alebo samosprávy,
c)
poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo na základe tohto zákona, ak nejde o iný správny delikt uvedený v § 70.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu až do 100 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu až do 50 000 Sk a ak bol spáchaný fyzickou osobou, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), alebo osobou prevádzkujúcou vlastnú ochranu, pokutu až do 100 000 Sk. Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) možno uložiť tiež zákaz činnosti do päť rokov.
§74
(1)
Správne delikty a priestupky prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva alebo mu boli oznámené, alebo krajské riaditeľstvo, ak boli zistené činnosťou krajského riaditeľstva alebo mu boli oznámené.
(2)
Zamestnanci alebo príslušníci orgánu dozoru môžu pri výkone štátneho dozoru alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt pri výkone kontroly môže podľa tohto zákona ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky podľa § 73 ods. 1 písm. c).
(3)
Na priestupky podľa § 73 a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25)
§75
Pokutu vyberá a vymáha26) ten orgán, ktorý ju uložil.

PIATA ČASŤ | SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§76 Záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
(1)
Pri rozhodovaní so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti vychádza ministerstvo a krajské riaditeľstvo z vývoja bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike alebo na častiach jej územia a z pravdepodobného vplyvu činností, ktorých sa rozhodnutie týka, na túto situáciu.
(2)
V odôvodnení rozhodnutia vydaného so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti musia byť podrobne uvedené skutočnosti, z ktorých tento záujem v danom prípade vyplýva.
§77 Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,7c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Účastníkom konania o udelenie licencie podľa tohto zákona je len žiadateľ; účastníkom konania o zmene oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu, o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu a o odňatí licencie je iba držiteľ oprávnenia.
Akreditácia
§78
(1)
Odbornú prípravu na skúšku podľa § 32 je povinná zabezpečiť akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo žiadateľovi, ktorý je oprávnený na výkon činnosti uvedenej v § 3 písm. a) v jedenástom bode alebo činnosti uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom bode, ak preukáže, že je schopný zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy.
(2)
O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania.
(3)
Akreditovaná osoba nemôže vykonávať činnosť, na ktorú jej bola udelená akreditácia počas pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať.
(4)
Akreditácia zaniká
a)
smrťou akreditovanej osoby,
b)
zrušením akreditovanej právnickej osoby,
c)
odňatím akreditácie.
(5)
Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba
a)
nezabezpečuje riadnu úroveň odbornej prípravy,
b)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo na jeho základe,
c)
prestala byť oprávnená na výkon činnosti uvedenej v § 3 písm. a) v jedenástom bode alebo činnosti uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom bode,
d)
nezačala vykonávať odbornú prípravu do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie alebo odbornú prípravu nevykonáva aspoň jeden rok,
e)
o to požiada.
(6)
Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odňatá, je povinná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie
a)
vrátiť rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu,
b)
odovzdať evidencie vedené podľa § 78a ods. 2 ministerstvu.
(7)
Tomu, komu bola akreditácia odňatá, možno novú akreditáciu udeliť najskôr po piatich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie.
(8)
Podrobnosti o žiadosti o akreditáciu, o jej prílohách a akreditačnom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§78a
(1)
Akreditovaná osoba je povinná ministerstvu doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu. V zozname uvedie, kedy sa odborná príprava začne a v ktorých dňoch a hodinách sa bude vykonávať.
(2)
O priebehu odbornej prípravy je akreditovaná osoba povinná viesť evidenciu. V evidencii vedie
a)
zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu,
b)
dátum a čas, kedy sa jednotlivé predmety prednášali,
c)
kto jednotlivé predmety prednášal,
d)
kto sa zúčastnil na prednáške.
Údaje uvedené v písmene a) je akreditovaná osoba povinná vyznačiť pred začatím odbornej prípravy. Údaje uvedené v písmenách b) až d) je osoba vykonávajúca odbornú prípravu povinná vyznačiť pred začatím každej hodiny odbornej prípravy. Za správnosť vyznačenia údajov je zodpovedná akreditovaná osoba.
§79 Evidencie vedené ministerstvom
(1)
Ministerstvo vedie evidencie
a)
prevádzkovateľov strážnej služby,
b)
prevádzkovateľov detektívnej služby,
c)
prevádzkovateľov vlastnej ochrany,
d)
žiadateľov o vydanie licencie, ktorým sa licencia nevydala,
e)
prevádzkovateľov technickej služby,
f)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa udelila akreditácia podľa § 78 ods. 1,
g)
fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 6 alebo § 59 ods. 1, prípadne u ktorých došlo k odňatiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
h)
údajov zo správ o činnosti bezpečnostných služieb (§ 42).
(2)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) obsahujú
a)
náležitosti žiadosti o licenciu fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
podmienky ustanovené krajským riaditeľstvom alebo ministerstvom podľa § 17 alebo § 55,
c)
zmeny údajov uvedených v písmenách a) a b),
d)
záznamy o výsledkoch štátneho dozoru vrátane uložených sankcií a evidenciu sťažností,
e)
údaje o pozastavení, zániku alebo odňatí oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu.
(3)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. d) obsahujú náležitosti žiadosti o udelenie licencie a rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.
(4)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. e) obsahujú
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo osoby, ktorá prevádzkuje technické služby,
b)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet a miesto podnikania,
d)
miesto prevádzkárne a ďalších prevádzkární, ak sú zriadené,
e)
živnostenský úrad, ktorý vydal koncesnú listinu,
f)
odpis koncesnej listiny,
g)
stanovisko ministerstva,
h)
rozhodnutia vydané podľa § 62 ods. 4.
(5)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. f) obsahujú
a)
údaje uvedené v odseku 4 písm. a) a b),
b)
rozsah akreditácie,
c)
rozhodnutie o udelení akreditácie.
(6)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. g) obsahujú
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
b)
dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti,
c)
číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
d)
dôvod odobratia preukazu odbornej spôsobilosti.
(7)
Krajské riaditeľstvo vedie evidencie uvedené v odseku 1 písm. a) až d) v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje z týchto evidencií neodkladne poskytne ministerstvu.
(8)
Údaje z evidencií vedených podľa odseku 1 a 7 možno poskytnúť osobe, ktorá osvedčí právny záujem. Žiadosť sa podáva písomne.
(9)
Ochrana osobných údajov vedených v evidenciách podľa odseku 1 a 7 je ustanovená osobitným zákonom.28)
§79a
Žiadosti podávané podľa tohto zákona musia byť vyhotovené čitateľne, písacím strojom, počítačom alebo tlačou.
Prechodné ustanovenia
§80
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, možno činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou podľa tohto zákona, prevádzkovať na základe oprávnenia vydaného podľa doterajších predpisov najviac šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; uplynutím tejto lehoty oprávnenie vydané na základe doterajších predpisov zaniká.
(2)
Osoba oprávnená podľa doterajších predpisov na prevádzkovanie činnosti, ktorá je bezpečnostnou službou podľa tohto zákona, a ktorá mieni vo svojej činnosti pokračovať, je povinná do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o udelenie licencie podľa § 4.
(3)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 do dvoch mesiacov od začatia konania. V prevádzkovaní činnosti možno na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 pokračovať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(4)
Ak žiadosť podanú osobou uvedenou v odseku 2 po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona krajské riaditeľstvo zamietne rozhodnutím, táto osoba môže podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(5)
Ak sa osobe uvedenej v odseku 2 licencia neudelí, môže v prevádzkovaní činnosti pokračovať na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 najdlhšie šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Táto osoba môže podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(6)
Na účely ustanovenia podmienok prevádzkovania bezpečnostnej služby, zmenu, pozastavenie výkonu, zániku a odňatia oprávnenia na jej prevádzkovanie sa doterajšie živnostenské oprávnenie považuje za oprávnenie podnikať podľa tohto zákona.
(7)
Ak sa zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby neuzavrela pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona písomne a na jej základe sa má poskytovať plnenie aj po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, treba ju v tejto lehote písomne upraviť podľa tohto zákona, inak uplynutím uvedenej lehoty zmluva stratí platnosť.
(8)
Ak nemožno v plnení zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby pokračovať vzhľadom na § 25, táto zmluva sa musí zrušiť do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak uplynutím uvedenej lehoty zmluva stratí platnosť.
§81
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, možno činnosť, ktorá je technickou službou podľa tohto zákona, prevádzkovať najviac šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; ak sa nevydá súhlasné vyjadrenie podľa § 62, uplynutím tejto lehoty živnostenské oprávnenie vydané na základe doterajších predpisov stratí platnosť.
(2)
Osoba oprávnená na prevádzkovanie činnosti podľa doterajších predpisov, ktorá je technickou službou podľa tohto zákona, a ktorá mieni vo svojej činnosti pokračovať, je povinná do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať ministerstvo o vydanie stanoviska podľa § 62. Ministerstvo vydá stanovisko k podanej žiadosti podľa odseku 2 do dvoch mesiacov od jej podania. Náležitosti žiadosti o stanovisko sú rovnaké ako náležitosti žiadosti o koncesiu.29)
(3)
Žiadosť o stanovisko podanú osobou uvedenou v odseku 2 po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ministerstvo zamietne rozhodnutím. Táto osoba môže po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie stanoviska požiadať o vydanie ďalšej koncesie.29)
(4)
Ak sa osobe uvedenej v odseku 2 nevydá súhlasné vyjadrenie ministerstva, môže v prevádzkovaní činnosti pokračovať na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 najdlhšie šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Táto osoba môže po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie stanoviska požiadať o vydanie ďalšej koncesie.29)
§82
(1)
Osoba vykonávajúca činnosť, ktorá je vlastnou ochranou podľa tohto zákona, je povinná požiadať o udelenie licencie podľa § 52 do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; inak je povinná vykonávanie tejto činnosti v tejto lehote skončiť.
(2)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti podanej podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od začatia konania. Ak sa tejto osobe licencia neudelí, môže túto činnosť vykonávať len do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva o jej žiadosti.
§83
(1)
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poverovať osoba bez overenia odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby najdlhšie jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona a pri prevádzkovaní vlastnej ochrany najdlhšie dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Namiesto odňatia preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu možno osobe, ktorá vykonáva fyzickú ochranu alebo pátranie bez overenia jej odbornej spôsobilosti, zakázať túto činnosť do overenia jej odbornej spôsobilosti.
(2)
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poverovať osoba bez posúdenia zdravotnej spôsobilosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany najdlhšie jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§84
Prevádzkovateľ a prevádzkovateľ vlastnej ochrany je povinný zosúladiť pracovný pomer alebo iný obdobný pracovnoprávny vzťah s požiadavkami tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§85
Prevádzkovateľ činnosti uvedenej v § 80 ods. 2 je povinný skončiť podnikanie, ktoré tento zákon nepripúšťa (§ 25), do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva o udelení licencie.
§86
(1)
Správa o činnosti bezpečnostnej služby sa prvýkrát predkladá za rok 1998.
(2)
V správe o činnosti bezpečnostnej služby predkladanej za rok 1998 sa uvedú údaje o zmluvách odporujúcich ustanoveniu § 43.
(3)
V správe o činnosti bezpečnostnej služby predkladanej za roky 1998 až 1999 sa uvedie počet osôb, ktoré sú poverované výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, aj napriek tomu, že nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti.
§87
Zmluvy medzi zamestnancami alebo prevádzkovateľmi a obcami alebo dobrovoľnými zväzmi obcí, ktoré odporujú ustanoveniu § 43, sa musia zrušiť do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak uplynutím tejto lehoty strácajú platnosť.
§87a
(1)
Prevádzkovateľ, ktorému bola udelená licencia do 31. decembra 2001, je povinný upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) do 31. marca 2002.
(2)
Prevádzkovateľ podľa odseku 1, ktorý je fyzickou osobou, je povinný doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu, doklad podľa § 11 ods. 2 písm. c) do 31. marca 2002.
(3)
Prevádzkovateľ podľa odseku 1, ktorý je právnickou osobou, je povinný do 31. marca 2002 doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu,
a)
doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),
b)
doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b).
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá je od 1. januára 2002 vlastnou ochranou, je povinná upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 51 až 60 do 31. decembra 2002.
§87b
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorému bola udelená licencia do 31. augusta 2002, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace do 31. júla 2004.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou a ktorému bola udelená licencia do 31. augusta 2002, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 2 písm. a) do 31. júla 2004.
(3)
Zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý bol u prevádzkovateľa zamestnaný pred 31. augustom 2002, je povinný predložiť zamestnávateľovi odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace do 31. júla 2004.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa pripája písmeno u), ktoré znie:
„u)
prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb.23e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:
„23e)
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).“.
2.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 313 – Stavebníctvo vypúšťa odbor „Zriaďovanie poplašných zariadení“ vrátane textu v stĺpcoch 2 až 5.
3.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné vypúšťajú odbory „Služby súkromných detektívov“ a „Podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb“ vrátane textu v stĺpcoch 2 až 5.
4.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné dopĺňa tento text:
v stĺpci l „Poskytovanie technických služieb na ochra-
nu majetku a osôb",
v stĺpci 2 „odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22
živnostenského zákona",
v stĺpci 3 „spoľahlivosť a bezúhonnosť všetkých za-
mestnancov",
v stĺpci 4 „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
v stĺpci 5 „zákon č. 379 / 1997 Z. z. o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb a po-
dobných činností, o zmene a doplnení záko-
na, č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách).".

Čl. IV

Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 440/2001 Z. z.
Zoznam strategických objektov
a) Chemko, a. s., Strážske, okr. Michalovce,
b) Letisko M. R. Štefánika Bratislava, š. p.,
c) Letisko Košice,
d) Letisko Piešťany, š. p.,
e) Letisko Poprad,
f) Letisko Sliač,
g) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreň Jaslovské Bohunice, okr. Trnava,
h) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreň Mochovce, okr. Levice,
i) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., vyraďovanie jadrových zariadení, Mochovce, okr. Levice,
j) Slovnaft Benzinol, a. s., Kľačany, okr. Hlohovec,
k) Slovnaft Benzinol, a. s., Horný Hričov, okr. Žilina,
l) Slovnaft Benzinol, a. s., Hronský Beňadik, okr. Žarnovica,
m) Slovnaft Benzinol, a. s., Stožok, okr. Detva,
n) Vodné dielo Gabčíkovo ako celok, t. j. komplexne všetky jeho vodohospodárske objekty – stupeň Gabčíkovo, stupeň Čunovo, hrádze, odberný objekt; v objektoch nie je zaradená energetická časť vodného diela,
o) Závody ťažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava,
p) Závody všeobecného strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava.
3a)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
6)
§ 124 Zákonníka práce.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
7a)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 5 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7c)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8)
§ 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
10)
Napríklad § 168 Trestného zákona, § 97 Trestného poriadku, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
14a)
§ 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
16)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
17)
§ 52 zákona č. 455/1991 Zb.
18)
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.
20)
§ 13 a 14 Trestného zákona.§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb.
21)
Napríklad zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
26)
§ 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
28)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
29)
§ 50 zákona č. 455/1991 Zb.