§ 79 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Tento článok je komentárom k §79 zákona 740/2002 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Podľa názvu tejto účtovej skupiny by sa dalo predpokladať, …

Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu §25 postupov účtovania

Základné imanie upravuje Obchodný zákonník pre obchodné spoločnosti a družstvo. Podľa §58 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov predstavuje základné imanie spoločnosti peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. …