DPH pri prevode nehnuteľného majetku – odplatná povaha plnenia

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. sú predmetom dane plnenia uskutočnené zdaniteľnou osobou za protihodnotu, to znamená, že dani podliehajú odplatné plnenia. Protihodnota, teda odplata za plnenie, však neznamená len prijatie finančných prostriedkov za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

 

Základným znakom plnenia, ktoré je predmetom dane, je odplatnosť, čo znamená, že plnenie je uskutočnené za protihodnotu. Pojem protihodnota nie je v zákone o DPH osobitne definovaný, ale treba ňou rozumieť peňažné aj nepeňažné plnenie v prospech osoby, ktorá dodala tovar resp. poskytla službu, napr. protihodnotou môže byť aj iná hmotná vec, činnosť alebo nejaká majetková hodnota.

Výnimku z podmienky odplatnosti predstavujú pri dodaní tovaru (hnuteľnej a nehnuteľnej veci) osobitné prípady

  • bezodplatných dodaní tovaru, ktoré sú u zdaniteľnej osoby predmetom dane na základe osobitných ustanovení, konkrétne §8 ods.3  zákona o DPH, a
  • premiestnenie vlastného majetku z tuzemska do iného členského štátu, ktoré je predmetom dane na základe  §8 ods.4 zákona o DPH.

 

Prípadom posúdenia odplatnosti plnenia, konkrétne prevodu nehnuteľnosti, sa Súdny dvor Európskej únie …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.