Dodatočné daňové priznanie a sankcie v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (zákon č. 67/2020 Z. z.)

 Pravidlá podania dodatočného daňového priznania

Pravidlá sú definované v §16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. V praxi môžu nastať dve skutočnosti:

  1. Daňovníkovi vznikne právo podať dodatočné daňové priznanie, teda koná vo svoj prospech a v minulosti priznal vyššiu daň alebo nižšiu daňovú stratu
  2. Vznikne povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a to:
  3. daň v daňovom priznaní k dani z príjmov má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená; rovnako daňový subjekt postupuje aj vtedy, ak zistí, že nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný,
  4. daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie,
  5. daňová strata v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Lehota na podanie dodatočného daňového priznania ak vzniká povinnosť podania je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaca, kedy za tieto skutočnosti zistili.

  • §12 zákona č. 67/2020 Z. z. definuje, že daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Pokuta a dodatočné daňové priznanie

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom v novej lehote sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta počíta do dňa začatia obdobia pandémie.

Príklad

Daňovník v marci 2020 zistil, že za rok 2017 (zdaňovacie obdobie) nesprávne vyčíslil daňovú povinnosť, ktorá mala byť vyššia o 2000 eur. Do kedy má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a zaplatiť rozdiel z daňového priznania? Ako bude ukladaná pokuta?

Riešenie:

Podľa §16 ZoSD lehota na podanie dodatočného daňového priznania je do konca apríla 2020. Lehota spadla do obdobia pandémie. V tomto prípade sa uplatní lehota podľa §12 zákona č. 67/2020 Z. z. a ak vláda rozhodla o ukončení pandémie v júli 2020, potom podanie dodatočného daňového priznania do konca augusta 2020 bude považovaná za splnenie si lehoty a sankcia sa neuloží. Pokuta podľa §155 ZoSD sa bude vyrubovať vo výške 3 % p.a., pričom za dni počas pandémie sa pokuta nevyrubí. To znamená, že správca dane bude počítať pokutu od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do dňa začatia pandémie. Ak by lehota za rok 2017 bola do 31.3.2018, tak pokuta vo výške 3 % p.a. sa bude počítať od 1.4.2018 do 15.3.2020, teda do dňa, ktorý predchádza vyhláseniu pandémie.

 

 

 

Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Pridaj komentár