Opravné položky a odpis pohľadávok 2023 – daňové hľadisko

Základným princípom, ktorý platí aj v prípade opravných položiek je skutočnosť, že daňovým výdavkom je výdavok, ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka a je preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov následne upravuje v § 20 daňovú uznateľnosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam. § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov definuje, že daňovým výdavkom je tvorba opravnej položky podľa § 20 zákona. § 20 ods. 2 definuje, Opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f) za podmienok ustanovených týmto zákonom, sú opravné položky viažuce sa na pohľadávky z obchodného styku k

  • a) nepremlčaným pohľadávkam (odsek 14) – Od 1.1.2020 nepremlčaním sa rozumie aspoň jeden deň nepremlčania v zdaňovacom období (§ 20 ods.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.