Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2022 do 31.12.2022 Neplatné znenie pre dnes
Porovnanie zmien počas roka:
215/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 31.12.2022
215
ZÁKON
zo 4. mája 2021
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len „podpora“) na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
časom skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa,
b)
obmedzením činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
c)
vonkajším faktorom faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia,1) výnimočný stav alebo núdzový stav,2) mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci; za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia,
d)
mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda Slovenskej republiky na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body,
e)
zamestnancom fyzická osoba, ktorá je
1.
v pracovnom pomere,3)
2.
v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,4)
f)
pracovným vzťahom pracovný pomer alebo právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
g)
zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom na účely sociálneho poistenia,5)
h)
časťou zamestnávateľa organizačná zložka alebo prevádzkareň.
§3 Podmienky poskytnutia podpory
(1)
Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý
a)
je v čase skrátenej práce,
b)
odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,6) ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
c)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
d)
1.
uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov7) alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo
2.
súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce8) s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a
e)
požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.
(2)
Podmienka ustanovená v odseku 1 písm. b) sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou.9)
§4 Žiadosť o poskytnutie podpory
(1)
Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „poskytovateľ podpory“) na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(2)
Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa, a to:
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
b)
názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností10) a miesto jej vykonávania,
c)
uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
d)
začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
e)
počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
f)
počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
g)
údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to:
1.
meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,11)
2.
deň vzniku pracovného vzťahu,
3.
ustanovený týždenný pracovný čas,
4.
počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
5.
počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
6.
sumu priemerného hodinového zárobku,
7.
požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
h)
celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
i)
číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky12) alebo vedeného v Štátnej pokladnici.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je dohoda alebo súhlas podľa § 3 ods. 1 písm. d).
(4)
K žiadosti o poskytnutie podpory zamestnávateľ pripojí doklady preukazujúce skutočnosť uvedenú v odseku 2 písm. c).
§5 Suma podpory
(1)
Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku13) zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.
(2)
Podpora v sume podľa odseku 1 sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca,
a)
ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
b)
ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
c)
ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba14) alebo výpovedná lehota,15)
d)
ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
e)
na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.16)
§6 Výplata podpory
(1)
Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu17) na samostatný účet poskytovateľa podpory.
(2)
Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.
§7 Obdobie poskytovania podpory
(1)
Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(2)
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením odchylne od odseku 1 ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.
§8 Povinnosť zamestnávateľa
Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.
§9 Vrátenie podpory
(1)
Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory zamestnávateľovi
a)
odňal alebo znížil podporu alebo
b)
uložil povinnosť vrátiť podporu.
(2)
Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu.
§10 Pôsobnosť poskytovateľa podpory
(1)
Poskytovateľ podpory
a)
rozhoduje
1.
o podpore,
2.
o odňatí podpory,
3.
o znížení podpory,
4.
o povinnosti vrátiť podporu,
b)
podáva žiadosť Sociálnej poisťovni o postúpenie finančných prostriedkov na výplatu podpory, o ktorej poskytnutí rozhodol podľa písmena a) prvého bodu, nasledujúci pracovný deň po vydaní rozhodnutia,
c)
vypláca podporu,
d)
sústreďuje na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici príjmy postúpené Sociálnou poisťovňou a realizuje z tohto účtu výdavky na podporu,
e)
postupuje Sociálnej poisťovni finančné prostriedky zodpovedajúce vrátenej podpore alebo jej časti podľa § 9,
f)
kontroluje plnenie povinnosti podľa § 8.
(2)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) vykonáva pôsobnosť podľa odseku 1 v prípade podpory, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť.
(3)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) vykonáva pôsobnosť podľa odseku 1, ak ju nevykonáva úrad podľa odseku 2. Na konanie v prvom stupni je v mene ústredia príslušná konať komisia. Komisia má sedem členov. Členmi komisie sú traja zástupcovia ústredia, dvaja zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky a dvaja zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Predsedom komisie je generálny riaditeľ ústredia. Predseda komisie vymenúva a odvoláva členov komisie. Členov komisie, ktorí sú zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh príslušného ministra. Podrobnosti o členstve v komisii a o spôsobe rokovania komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá ústredie.
(4)
Poskytovateľ podpory rozhodne
a)
o odňatí podpory, ak bola poskytnutá neoprávnene, a o znížení podpory, ak bola poskytnutá vo vyššej sume ako patrila,
b)
o povinnosti vrátiť podporu poskytnutú na pracovné miesto, v prípade ktorého zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa § 8.
(5)
Poskytovateľ podpory môže rozhodnúť
a)
o odňatí alebo znížení podpory do dvoch rokov odo dňa jej neoprávneného poskytnutia alebo poskytnutia vo vyššej sume ako patrila,
b)
o povinnosti vrátiť podporu do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti podľa § 8.
(6)
Poskytovateľ podpory spracúva údaje vrátane osobných údajov podľa § 4 ods. 2 a 3 vo svojom informačnom systéme.
(7)
Úrad poskytuje ústrediu osobné údaje spracúvané podľa odseku 6 na účel plnenia oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu18) v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto povinnosti.
§11 Konanie
(1)
Na konanie podľa § 10 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak ide o pôsobnosť úradu podľa § 10 ods. 2, na konanie je miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode
a)
sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
b)
má zamestnávateľ sídlo, ak je právnickou osobou, alebo miesto trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou, ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných obvodoch viacerých úradov.
(3)
Poskytovateľ podpory rozhodne o podpore do desiatich dní od začatia konania.
(4)
Rozhodnutie o podpore, ktorým sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, sa vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytne podpora.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o podpore nemá odkladný účinok.
(6)
Ak nerozhodne poskytovateľ podpory, ktorý odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní proti rozhodnutiu o podpore, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu do desiatich dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.
(7)
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o podpore do desiatich dní odo dňa doručenia odvolania odvolaciemu orgánu.
§12 Prechodné ustanovenia
(1)
Do obdobia trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa započítava aj obdobie od vzniku právneho vzťahu fyzickej osoby na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu4) uzatvorenej pred 1. januárom 2022, ak toto obdobie alebo jeho časť spadá do obdobia 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.
(2)
Ústredie poskytne v roku 2022 a v roku 2023 podporu v úhrne najviac v sume 20 miliónov eur v kalendárnom roku. Vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť o navýšení sumy podľa prvej vety.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 131 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
náhradu mzdy podľa § 142 ods. 5 alebo jej časť, na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
2.
V § 142 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu (ďalej len „podpora v čase skrátenej práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku; ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 250b ods. 6 o sume náhrady mzdy sa neuplatnia. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 alebo § 250b ods. 6.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
3.
Za § 142 sa vkladá § 142a, ktorý znie:
§142a
(1)
O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi
a)
zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo
b)
zamestnávateľom a zamestnancom; ak nedošlo k dohode s viacerými zamestnancami, ide o jeden spor.
(2)
Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rieši rozhodca,
a)
na ktorom sa strany sporu dohodnú, ak ide o spor podľa odseku 1 písm. a), alebo
b)
ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu, ak sa strany sporu podľa odseku 1 písm. a) na osobe rozhodcu nedohodnú alebo ak ide o spor podľa odseku 1 písm. b) a ak rozhodca súhlasí s prijatím riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.
(3)
Rozhodca informuje o prijatí riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce
a)
strany sporu podľa odseku 1 písm. a),
b)
zamestnávateľa, ak ide o spor podľa odseku 1 písm. b); zamestnávateľ je povinný o prijatí riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rozhodcom informovať zamestnanca.
(4)
Strany sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce sú povinné rozhodcovi poskytnúť potrebnú súčinnosť; ak ide o spor podľa odseku 1 písm. b), zamestnávateľ je povinný predložiť rozhodcovi stanovisko zamestnanca.
(5)
Rozhodca posúdi opodstatnenosť dôvodov zamestnávateľa na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce a opodstatnenosť nesúhlasu zástupcov zamestnancov alebo zamestnanca.
(6)
Rozhodca do desiatich dní od prijatia riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce oznámi
a)
stranám sporu podľa odseku 1 písm. a), či súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce,
b)
zamestnávateľovi, ak ide o spor podľa odseku 1 písm. b), či súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom; zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnancovi.
(7)
Súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce nahrádza dohodu podľa § 142 ods. 5.
(8)
Rozhodcovi patrí za riešenie sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce odmena, na ktorej sa rozhodca dohodne so zamestnávateľom. Ak sa rozhodca nedohodne so zamestnávateľom na odmene, rozhodcovi patrí odmena 600 eur. Odmenu rozhodcu uhrádza zamestnávateľ.“.
4.
V § 250b ods. 6 sa slová „ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 142 ods. 4 a 5 tým nie sú dotknuté“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z. a zákona č. 130/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b sa vypúšťajú.
2.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 11 ods. 1 sa slová „štatistickým úradom“ nahrádzajú slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“)“.
5.
V § 20 ods. 2 poslednej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
6.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
7.
V § 67 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo je fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d)“.
9.
V § 67 odsek 5 znie:
„(5)
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku tohto dôchodkového poistenia.“.
10.
V § 67 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 84 odsek 5 znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa § 138 ods. 8, dosiahnutých za obdobie od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140.“.
13.
V § 112 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
14.
V § 122 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
15.
V § 123 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa za slovo „nezamestnanosti,“ vkladajú slová „poistnom na financovanie podpory v čase skrátenej práce69ba) (ďalej len „poistné na financovanie podpory“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69ba znie:
69ba) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „zástupcu ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
17.
§ 128 vrátane nadpisu znie:
§128 Platitelia poistného na sociálne poistenie
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, platí poistné
a)
na nemocenské poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
b)
na starobné poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
5.
štát,
6.
Sociálna poisťovňa,
c)
na invalidné poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
5.
štát,
d)
na úrazové poistenie zamestnávateľ,
e)
na garančné poistenie zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený,
f)
na poistenie v nezamestnanosti
1.
zamestnanec, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
2.
zamestnávateľ, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
3.
dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti,
g)
na financovanie podpory zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
h)
do rezervného fondu solidarity
1.
zamestnávateľ,
2.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
3.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
4.
štát.
(2)
Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) až e), g) až i) a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské.
(3)
Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.
(4)
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej a druhej vety.
(5)
Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platené štátom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií.“.
20.
Nadpis § 129 znie: „Určenie sumy poistného na sociálne poistenie“.
21.
V § 129 ods. 1 sa za slovo „nezamestnanosti“ vkladá čiarka a slová „suma poistného na financovanie podpory“.
22.
V § 129 ods. 2 sa za slovo „nezamestnanosti“ vkladá čiarka a slová „poistného na financovanie podpory“.
23.
V § 131 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
24.
V § 136 písmeno b) znie:
„b)
zamestnávateľa, ktorý
1.
platí poistné na financovanie podpory, 0,5 % z vymeriavacieho základu,
2.
neplatí poistné na financovanie podpory, 1 % z vymeriavacieho základu,“.
25.
Za § 136 sa vkladá § 136a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§136a Sadzba poistného na financovanie podpory
Sadzba poistného na financovanie podpory je pre zamestnávateľa 0,5 % z vymeriavacieho základu.“.
26.
V § 138 odseky 6 až 9 znejú:
„(6)
Vymeriavací základ v úhrne je v kalendárnom roku mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, ak odseky 9 a 10 neustanovujú inak.
(7)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca.
(8)
Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa odseku 7 sa na platenie poistného na úrazové poistenie a poistného na garančné poistenie zahŕňa aj
a)
príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento príjem nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje,
b)
podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
(9)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory a poistného do rezervného fondu solidarity za každého jeho zamestnanca je v kalendárnom roku mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí toto poistné.“.
28.
V § 138 ods. 12 sa slová „5 až 7,“ nahrádzajú slovami „5, 6 a“.
30.
V § 139 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. b)“.
33.
V § 139a, § 139b ods. 1 a 2 a § 139c sa slová „6, 8“ nahrádzajú slovom „6“.
36.
V § 139b sa vypúšťa odsek 3.
37.
V § 140 ods. 5 sa slová „platiť poistenie“ nahrádzajú slovami „platiť poistné“.
38.
V § 140 ods. 6 sa slová „nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity“ nahrádzajú slovami „nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity“.
39.
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý znie:
§140a
Vláda môže nariadením vlády ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce69ba) z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti,70) nemá povinnosť platiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v rozsahu ustanovenom nariadením vlády.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) § 2 písm. d) zákona č. 215/2021 Z. z.“.
40.
V § 141 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
41.
V § 142 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
43.
V § 143 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta, slová „ods. 8 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8“ a slová „139b ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „139b“.
45.
V § 166 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce69ba)“.
46.
V § 166 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
z poistného na financovanie podpory,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
47.
V § 166 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom na financovanie podpory,“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
48.
V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory“ a slová „poistenie a na poistnom na poistenie v nezamestnanosti“ sa nahrádzajú slovami „poistenie, na poistnom na poistenie v nezamestnanosti, na poistnom na financovanie podpory“.
50.
V § 194 ods. 2 sa slová „poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, pokuty“ nahrádzajú slovami „poistné, o pokute“.
51.
V § 226 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
postúpiť
1.
príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do desiatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov, ak osobitný predpis100b) neustanovuje inak, alebo postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich uhradenia zo základného fondu garančného poistenia, ak osobitný predpis100b) neustanovuje inak, a postúpiť penále podľa § 241a na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od uhradenia tohto penále zo správneho fondu,
2.
finančné prostriedky, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce,69ba) na jeho samostatný účet do troch dní od doručenia žiadosti,“.
53.
V § 231 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „štvrtej“ nahrádza slovom „tretej“.
54.
V § 231 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa slovo „tretej“ nahrádza slovom „druhej“.
55.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú šiesty bod až deviaty bod.
57.
V § 231 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slovo „nezamestnanosti“ vkladá čiarka a slová „financovanie podpory“.
59.
V § 233 sa odsek 12 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
oznámiť v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje súvisiace s poskytovaním podpory v čase skrátenej práce,69ba) ktorými sú najmä:
1.
identifikačné údaje zamestnávateľa,
2.
meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,
3.
priemerný hodinový zárobok zamestnanca,
4.
počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci a obdobie v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, a to v členení na jednotlivých zamestnancov,
5.
obdobie v kalendárnom mesiaci, za ktoré sa zamestnávateľovi poskytla podpora v čase skrátenej práce, a to v členení na jednotlivých zamestnancov,
6.
deň doručenia žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.“.
60.
V poznámke pod čiarou k odkazu 102aa sa citácia „Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 241a ods. 1 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „prvého bodu“.
62.
V § 246 ods. 1 sa slová „nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia“.
63.
Za § 293fo sa vkladajú § 293fp a 293fq, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fp znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
§293fp
(1)
Na posudzovanie
a)
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021, ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 31. decembri 2021 a ktorej je príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu v januári 2022, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2021,
b)
dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2021, ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer skončil pred 1. januárom 2022 a ktorej je príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 31. decembri 2021, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2021 je súčet pomernej časti príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaného na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2022, pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za príslušný kalendárny mesiac; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 v znení účinnom do 31. decembra 2021 platia rovnako.
(3)
Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2021 a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021, ak jej je po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2022, príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 31. decembri 2021 a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2021, sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
(4)
Zamestnávateľ je povinný
a)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021 a jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 31. decembri 2021, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, do 2. februára 2022,
b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a odhlásiť z tohto registra zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v
1.
§ 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021, jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 31. decembri 2021 a tento pomer skončí pred 1. februárom 2022, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, do 2. februára 2022,
2.
§ 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2021, ak jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer skončil pred 1. januárom 2022 a je jej príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 31. decembri 2021, najneskôr v deň splatnosti poistného podľa odseku 3.
(5)
Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021.
§293fq
Ak fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2021 vznikne nárok na úrazovú dávku po 31. decembri 2021 z dôvodu vzniku pracovného úrazu alebo zistenia choroby z povolania pred 1. januárom 2022, denný vymeriavací základ na určenie sumy tejto úrazovej dávky sa určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

Čl. IV

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
2.
V § 4 sa slová „podľa osobitného predpisu4)“ nahrádzajú slovami „alebo izolácia4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 2 ods. 1 písm. m) a n) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 8 ods. 4 až 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a)“.
4.
V § 8 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.
5.
Za § 13b sa dopĺňa § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§13c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ak fyzickej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2021 vznikol nárok na náhradu príjmu do 31. decembra 2021 a obdobie prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti trvá aj po tomto dni, nárok na náhradu príjmu zostáva zachovaný a denný vymeriavací základ na určenie sumy tejto náhrady príjmu sa aj po 31. decembri 2021 určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom af), ktoré znie:
„af)
podpora v čase skrátenej práce.59jj)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59jj znie:
59jj) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
podpora v čase skrátenej práce.59jj)“.

Čl. VI

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 50k sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 sa vypúšťa.
2.
V § 56a ods. 1 sa slová „§ 50j, § 50k alebo § 51a“ nahrádzajú slovami „§ 50j alebo § 51a“.
3.
V § 65b a § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „§ 50k,“.
4.
Za § 72ar sa vkladá § 72as, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72as Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Pri poskytovaní príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 31. decembra 2021, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2022, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021. Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 31. decembra 2021, ktorá bola podaná pred 1. januárom 2022, vybaví úrad podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

Čl. VII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 150/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 7 písm. m) sa vypúšťa piaty bod.
Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44b sa vypúšťa.
2.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa písmeno v).
Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno v).
Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa a 47aaa sa vypúšťajú.
3.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v), ak má táto osoba v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 vyšší ako 15-násobok životného minima47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (ďalej len „15-násobok životného minima“) alebo ak má pomernú časť vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) vyššiu, ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v).“.
4.
V § 12 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,“.
5.
V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,“.
6.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 13 ods. 6 sa slová „štatistickým úradom“ nahrádzajú slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
8.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu50b) z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti,50c) nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky. Ak sú v dôsledku rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti,50c) v priebehu kalendárneho roka príjmy podľa prognózy Výboru pre daňové prognózy nižšie ako sa predpokladalo, celková platba za poistencov štátu podľa odseku 13 sa navýši o predpokladaný výpadok príjmov najneskôr od 1. októbra kalendárneho roka. Ak sú v priebehu kalendárneho roka príjmy podľa prognózy Výboru pre daňové prognózy vyššie ako sa predpokladalo, celá táto suma sa musí použiť na výdavky na zdravotnú starostlivosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50b a 50c znejú:
50b) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50c) § 2 písm. d) zákona č. 215/2021 Z. z.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 13a ods. 1 sa za slovom „položku“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v)“.
11.
V § 17a odsek 1 znie:
„(1)
Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len „pohľadávka“).“.
12.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „l), r) a v)“ nahrádzajú slovami „l) a r)“.
13.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená l) až n).
14.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. a) až i) a k) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i) a k) až n)“.
15.
V § 29b ods. 9 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „v)“.
16.
V § 29b ods. 12 sa slová „šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho bodu“.
17.
V § 29b sa vypúšťa odsek 19.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 21.
18.
V § 29b ods. 21 sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa citácia „§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.“.
20.
V § 38ew ods. 6 sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.
21.
Za § 38ex sa vkladá § 38ey, ktorý vrátane nadpisu znie:
§38ey Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát na základe podmienky určenej v § 11 ods. 7 písm. m) piateho bodu v znení účinnom do 31. decembra 2021 a ktorá tieto podmienky spĺňa bez prerušenia aj po 31. decembri 2021, sa naďalej považuje za osobu, za ktorú platí poistné štát.“.

Čl. VIII

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 148/2020 Z. z., zákona č. 323/2020 Z. z. a zákona č. 351/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu19a) sa za ustanovený týždenný pracovný čas športovca považuje rozdiel medzi číslom 168 a počtom hodín nepretržitého odpočinku podľa odsekov 3 a 4.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 44 ods. 14 sa za slovo „športovca“ vkladajú slová „alebo športovej organizácie“ a slovo „zamestnanca.22)“ sa nahrádza slovami „zamestnanca alebo o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.22)“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa za slová „§ 141a,“ vkladajú slová „§ 142 ods. 5, § 142a,“.

Čl. IX

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. IV sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I, čl. II, čl. III bodov 1, 2, 4 až 7, 9 až 11, 13 až 17, 20 až 26, 28, 30, 33, 36 až 41, 43, 45 až 48, 50, 51, 53 až 55, 57 a 59 až 63, čl. IV až čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a čl. III bodov 3, 8, 12, 18, 19, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 42, 44, 49, 52, 56 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 142a Zákonníka práce.
9)
§ 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.
11)
§ 226 ods. 1 písm. n) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.
17)
§ 226 ods. 1 písm. f) druhý bod zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 233 ods. 12 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 215/2021 Z. z.