Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

385/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023
385
ZÁKON
zo 16. októbra 2019
o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1
Tento zákon upravuje poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok“), ako štátnej sociálnej dávky.
§2
(1)
Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorý trval najmenej tri roky, skončil v dôsledku uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „oprávnená osoba“).
(2)
Oprávnenej osobe nevzniká nárok na kompenzačný príspevok, ak jej je priznaný
a)
osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,
b)
invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.
(3)
Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
§3
(1)
Kompenzačný príspevok je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas
a)
12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo
b)
24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(2)
Kompenzačný príspevok je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas
a)
36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo
b)
84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(3)
Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 1 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 17,5 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.
(4)
Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 2 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 23,33 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov.
(5)
Suma kompenzačného príspevku oprávnenej osoby, ktorej je priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), ktorej suma je nižšia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala nárok, ak by jej nebola priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), sa určí ako rozdiel medzi sumou kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala nárok, ak by jej nebola priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), a sumou priznanej dávky uvedenej v § 2 ods. 2 písm. b).
(6)
Sumy podľa odsekov 1 a 2 a koeficienty podľa odsekov 3 a 4 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Sumy a koeficienty upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. Sumy a koeficienty upravené podľa prvej a druhej vety ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.
(7)
Kompenzačný príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu. Kompenzačný príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.
§4
(1)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(3)
Výplata kompenzačného príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na kompenzačný príspevok.
(4)
Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,
a)
výplata kompenzačného príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku, a
b)
kompenzačný príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na kompenzačný príspevok za toto obdobie boli splnené.
(5)
Kompenzačný príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil,
a)
ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok,
b)
ak sa kompenzačný príspevok vyplácal neprávom alebo
c)
na žiadosť oprávnenej osoby.
(6)
Ak sa kompenzačný príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma kompenzačného príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil vo vyššej sume.
(7)
Oprávnená osoba je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodujúcich pre nárok na kompenzačný príspevok.
(8)
Ak sa kompenzačný príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, oprávnená osoba je povinná kompenzačný príspevok alebo jeho časť vrátiť.
(9)
Nárok na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa vyplatil.
(10)
Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.
§5
(1)
O kompenzačnom príspevku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konanie o kompenzačnom príspevku sa vzťahuje správny poriadok okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 správneho poriadku, ak odsek 5 neustanovuje inak.
(2)
Konanie o priznaní kompenzačného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú oprávnená osoba podáva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.
(3)
Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby, ak je pridelené, a skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok; žiadateľ nie je povinný preukazovať skutočnosti, ktoré sú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostupné z informačných systémov verejnej správy alebo ktoré sú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny známe z jeho úradnej činnosti. Oprávnená osoba je povinná k žiadosti priložiť výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru a potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky. Potvrdenie podľa druhej vety je zamestnávateľ povinný vydať oprávnenej osobe ku dňu skončenia pracovného pomeru.
(4)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účel poskytovania kompenzačného príspevku môže získavať bez súhlasu oprávnenej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty alebo o odňatí kompenzačného príspevku, o znížení kompenzačného príspevku alebo o povinnosti vrátiť kompenzačný príspevok alebo jeho časť nemá odkladný účinok.

Čl. II

Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona č. 311/2001 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z. a zákona č. 408/2015
Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 12.
3.
V § 6 ods. 3 sa za slovom „splatnosti“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4, aj dobu jeho poskytovania“.
4.
V § 6 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 382/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti35d) (ďalej len „kompenzačný príspevok“), ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až e), g) a h), nebol jej priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:
35d) Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 22 ods. 1 písm. c) a § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
3.
V § 22 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 4 a § 229 ods. 5 sa slová „písm. c) až e) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e), h) a i)“.
4.
V § 22 ods. 3 sa slová „písm. c) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), e) alebo písm. i)“.
5.
V § 128 ods. 5 a § 138 ods. 14 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.
7.
V § 233 ods. 12 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
fyzickej osobe, ktorej bol priznaný kompenzačný príspevok, deň vzniku a zániku nároku na kompenzačný príspevok.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. III bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.