Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

125/2022 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024
125
ZÁKON
z 24. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Ochranná lehota
a)
poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
b)
poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov,
c)
poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie; ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.“.
2.
V § 33 ods. 1 sa slová „chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia50)“ nahrádzajú slovami „chorobu, úraz alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti“.
3.
V § 34 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo izolácie“.
4.
V § 38 sa vypúšťajú slová „určeného lekárom“ a na konci sa pripája táto veta: „Za porušenie liečebného režimu na účely prvej vety sa považuje aj porušenie nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.“.
5.
V § 49 ods. 1 úvodnej vete sa slová „pred podaním žiadosti o materské“ nahrádzajú slovami „v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského,“.
6.
Doterajší text § 49a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Do obdobia 270 dní sa nezapočítava obdobie nemocenského poistenia, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie; to neplatí pre obdobie podľa § 140 ods. 1 a 2.“.
7.
V § 49a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 2“.
8.
§ 50 sa vypúšťa.
9.
V § 57 ods. 4 sa za slová „§ 49a“ vkladajú slová „ods. 1“.
10.
V § 60 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 ods. 2 prvej vety“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre obdobie podľa § 140 ods. 1 a 2 a § 255 ods. 1.“.
11.
V § 60 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 2“.
12.
V § 66 ods. 7 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 3“.
13.
§ 66a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Suma starobného dôchodku sa určí podľa § 66 alebo podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak starobný dôchodok je priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 1992 podľa predpisov Slovenskej republiky a československého obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9, ak ide o poistenca ktorý
a)
získal pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia,
b)
získal po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky a
c)
ku dňu vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky.
(7)
Ak poistencovi uvedenému v odseku 6 vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a
a)
vznikne nárok na jeho výplatu, suma starobného dôchodku sa určí podľa odsekov 1 až 5,
b)
nevznikne nárok na jeho výplatu, suma starobného dôchodku sa určí podľa § 66 .“.
14.
Doterajší text § 68a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Suma predčasného starobného dôchodku sa určí podľa § 68 so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 1992 podľa predpisov Slovenskej republiky a československého obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9, ak ide o poistenca, ktorý
a)
získal pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia,
b)
získal po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky a
c)
ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky.
(3)
Ak poistencovi uvedenému v odseku 2 vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a
a)
vznikne nárok na jeho výplatu, suma predčasného starobného dôchodku sa určí podľa odseku 1 a suma starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1 sa určí podľa § 66a ods. 1 až 5,
b)
nevznikne nárok na jeho výplatu, suma predčasného starobného dôchodku sa určí podľa § 68 a suma starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1 sa určí podľa § 66.“.
15.
V § 69a ods. 2 druhej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
16.
§ 73a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Suma invalidného dôchodku sa určí podľa § 73 alebo podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak je invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 1992 podľa predpisov Slovenskej republiky a československého obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9, ak ide o poistenca, ktorý
a)
získal pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia,
b)
získal po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky a
c)
ku dňu vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky.
(6)
Ak poistencovi uvedenému v odseku 5 vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a
a)
vznikne nárok na jeho výplatu, suma invalidného dôchodku sa určí podľa odsekov 1 až 4,
b)
nevznikne nárok na jeho výplatu, suma invalidného dôchodku sa určí podľa § 73.“.
17.
§ 80 sa vypúšťa.
18.
V § 82 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako 4 až 8.
19.
V § 84 odsek 5 znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur, sa určí ako podiel súčtu príjmov dosiahnutých z tejto dohody za obdobie od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 26 alebo obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné zamestnancom podľa § 140 ods. 1.“.
20.
V § 104 odsek 4 znie:
„(4)
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti,
a)
ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti,
b)
počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti; to neplatí pre obdobie podľa § 104a a § 140 ods. 1 a 2.“.
21.
V § 104 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 2“.
22.
V § 117 odsek 1 znie:
„(1)
Dávky, okrem dôchodkových dávok, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky67) určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva“) sa nemocenské a úrazový príplatok vypláca
a)
na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky67) oznámený podľa
1.
§ 227 ods. 2 písm. h) alebo
2.
§ 231 ods. 1 písm. o) bodu 1a., ak je poberateľ dávky zamestnancom a neuviedol číslo účtu podľa prvého bodu alebo adresu podľa písmena b); ak zamestnanec má najmenej dvoch zamestnávateľov, nemocenské a úrazový príplatok sa vypláca na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,67) ktorý bol oznámený najskôr,
b)
v hotovosti na adresu oznámenú podľa § 227 ods. 2 písm. h), ak o to poberateľ dávky požiada, alebo
c)
v hotovosti na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak Sociálna poisťovňa nemá informáciu o čísle účtu alebo adrese podľa písmena a) alebo písmena b).“.
23.
V 117 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
24.
V § 117 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.67) Na písomnú žiadosť poberateľa týchto dávok sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí; manžel (manželka) poberateľa dávky je povinný vrátiť splátky týchto dávok poukázané na tento účet po dni smrti poberateľa dávky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
25.
V § 117 odsek 4 znie:
„(4)
Poberateľovi dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty, ktorý nepožiada o iný spôsob poukazovania dávky, sa dávka poukazuje
a)
prostredníctvom hromadného poukazu zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom sa poberateľovi dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty celoročne poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
b)
na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) ak poberateľ dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty je členom rehole.“.
26.
V § 117 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
27.
§ 138 vrátane nadpisu znie:
§138 Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) a okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje. Vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku.
(2)
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nezníženého o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu, a koeficientu 1,486. Takto určený vymeriavací základ sa použije od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mala povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(3)
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,43) je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka.
(4)
Vymeriavací základ poistenca, ktorý je
a)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený, dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma,
b)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená suma,
c)
súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma.
(5)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(6)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a poistného na garančné poistenie je vymeriavací základ jeho zamestnanca neznížený o odvodovú odpočítateľnú položku.
(7)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v
a)
§ 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c) a d), je mesačne vo výške 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné,
b)
§ 15 ods. 1 písm. e), g) až i), je mesačne vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.
(8)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. f), je mesačne vo výške 1,25-násobku sumy vyplatenej úrazovej renty.
(9)
Minimálny mesačný vymeriavací základ je 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý
a)
povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné,
b)
sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca.
(10)
Maximálny mesačný vymeriavací základ v úhrne je 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné.
(11)
Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory a poistného do rezervného fondu solidarity za každého zamestnanca je 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ platí poistné. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie je neobmedzený.
(12)
Maximálny mesačný vymeriavací základ je 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý
a)
Sociálna poisťovňa platí poistné,
b)
sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca.
(13)
Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu vymeriavaciemu základu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. Ak zamestnanec je súčasne povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu zárobkovej činnosti. Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností; na poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z výkonu viacerých zárobkových činností prvá veta až tretia veta platia rovnako.
(14)
Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ na platenie poistného podľa odseku 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Ak nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ na platenie poistného podľa odsekov 2, 3, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Ak dobrovoľné poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ podľa odsekov 4, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Ak dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) a g) až i) trvalo len časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ na platenie poistného podľa odseku 7 sa upraví podľa počtu dní trvania dôchodkového poistenia. Ak dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f) trvalo len časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ na platenie poistného podľa odsekov 8 a 12 sa upraví podľa počtu dní trvania dôchodkového poistenia. Ak sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca len za časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ podľa odsekov 9 a 12 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(15)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
28.
V § 139a časť vety za bodkočiarkou znie: „§ 138 ods. 1, 5, 6, 10, 11, 13 až 15 platí rovnako.“.
29.
§ 139b, 139c a 140 vrátane nadpisu znejú:
§139b
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v
a)
§ 4 ods. 1, ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia, je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku,
b)
§ 4 ods. 2 písm. a), ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu počas trvania povinného dôchodkového poistenia, je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný na výplatu,
c)
§ 4 ods. 2 písm. a) a b), ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 plynúci z ním určenej dohody podľa § 227a zúčtovaný na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia, je rozdiel medzi súčtom vymeriavacieho základu nezníženého o odvodovú odpočítateľnú položku za kalendárny mesiac trvania tohto poistenia a vymeriavacieho základu zisteného z pomernej časti príjmu zúčtovaného na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku a odvodovou odpočítateľnou položkou.
(2)
Na odsek 1 sa § 138 ods. 1, 5, 6, 10, 11, 13 až 15 vzťahujú rovnako.
§139c
Ak z vykonaného dokazovania nie je možné určiť vymeriavací základ zamestnanca na predpísanie dlžných súm poistného, za vymeriavací základ zamestnanca sa považuje
a)
vymeriavací základ zistený z vymeriavacieho základu vykázaného zamestnávateľom za kalendárny mesiac
1.
predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ nevykázal vymeriavací základ,
2.
nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ nevykázal vymeriavací základ, ak nie je možné uplatniť postup podľa prvého bodu,
b)
vymeriavací základ, ktorým je za kalendárny mesiac
1.
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa predpisuje poistné, ak nie je možné uplatniť postup podľa písmena a),
2.
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa predpisuje poistné, ak nie je možné uplatniť postup podľa písmena a).
§140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné
(1)
Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti
a)
od jeho uznania za dočasne práceneschopného do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
c)
od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
d)
od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania,
e)
v období, počas ktorého má nárok na výplatu rehabilitačného alebo rekvalifikačného,
f)
v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.
(2)
Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od
a)
jej uznania za dočasne práceneschopnú do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
c)
prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
d)
prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.
(3)
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od vzniku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského do zániku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského.
(4)
Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
(5)
Vylúčenie povinnosti platiť poistné podľa odsekov 1 až 3 sa posudzuje osobitne vo vzťahu k
a)
zamestnancovi z každého právneho vzťahu, ktorý mu zakladá povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie alebo povinné poistenie v nezamestnanosti,
b)
povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe; to neplatí, ak ide o povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je súčasne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,
c)
dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti.“.
30.
V § 140 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo má nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50)“.
31.
V § 142 ods. 4 sa slová „dodatočného platobného výmeru vydaného“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní“, slovo „predložení“ sa nahrádza slovom „podaní“ a slová „dodatočného platobného výmeru“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane“.
32.
V § 142 odsek 6 znie:
„(6)
Poistné sa platí
a)
bezhotovostným prevodom alebo
b)
poštovou poukážkou.“.
33.
V § 145 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do
a)
60 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou,
b)
30 dní od doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.“.
34.
§ 145 vrátane nadpisu znie:
§145 Vrátenie poistného
(1)
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do
a)
60 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou, ak suma poistného zaplateného bez právneho dôvodu je v úhrne päť eur a viac,
b)
30 dní od doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.
(2)
Poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu do 30 dní od
a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou,
b)
doručenia písomnej žiadosti tohto poistenca.
(3)
Právo na vrátenie poistného sa premlčí uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba uvedená v odsekoch 1 a 2 pripísaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4)
Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, a poistné zaplatené bez právneho dôvodu v úhrne v sume nižšej ako päť eur sa použije na započítanie pohľadávky Sociálnej poisťovne voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo voči jej právnemu nástupcovi.“.
35.
V § 152a sa za slovo „platia“ vkladajú slová „§ 139c,“.
36.
V § 154 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva,“.
37.
V § 154 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
38.
V § 155 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
39.
V § 156 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potrebe a poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti,“.
40.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
88) § 4a ods. 2 písm. c) prvý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov.“.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aa znie:
92aa) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
42.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Sociálna poisťovňa poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých osôb údaje vrátane osobných údajov92aa) o nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení fyzických osôb v rozsahu údajov ustanovených podľa osobitného predpisu93adn) na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93adn znie:
93adn) § 3 ods. 1 písm. g) a príloha č. 1b zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.
43.
V § 172 odsek 5 znie:
„(5)
Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, o poistnom v sporných prípadoch, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) v sporných prípadoch, o pokute, o penále, o povinnosti vrátiť dávku alebo jej časť podľa § 236 alebo o povinnosti nahradiť neprávom vyplatenú sumu na dávke podľa § 237, o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty, penále a ostatných dlžných súm podľa § 237a.“.
44.
§ 180 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva na konanie o nemocenskom miestne príslušných viacero pobočiek, konanie uskutočňuje pobočka, v ktorej územnom obvode má poistenec trvalý pobyt. Ak poistenec nemá trvalý pobyt v územnom obvode ani jednej miestne príslušnej pobočky, konanie uskutočňuje miestne príslušná pobočka, ktorá vykonáva nemocenské poistenie poistenca najdlhšie.“.
45.
V § 184 ods. 5 sa slová „odsek 12 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 12 až 14 neustanovujú“.
46.
§ 184 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti sa považuje za žiadosť o nemocenské, ak
a)
poistenec je zamestnancom a dočasná pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako desať dní alebo ak počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie,
b)
poistenec nie je zamestnancom.
(14)
Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa považuje za žiadosť o úrazový príplatok, ak dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“.
47.
V § 185 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dávkové konanie o priznaní nemocenského na základe žiadosti podľa 184 ods. 13 písm. a) sa začína
a)
11-tym dňom od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
dňom nasledujúcim po zániku nemocenského poistenia zamestnanca, ak zaniklo počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
48.
V § 186 ods. 1 tretej vete a § 227 ods. 6 sa za slovo „dohodou“ vkladajú slová „alebo spôsobom“.
49.
V § 186 ods. 2 sa slová „ak o takom postupe uzatvorí so Sociálnou poisťovňou písomnú dohodu“ nahrádzajú slovami „na základe písomnej dohody so Sociálnou poisťovňou alebo spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou, ktorý zaručí zabezpečené využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne“.
50.
V § 194 ods. 1 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
51.
V § 194 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
v konaní o nároku na nemocenské a v konaní o nároku na úrazový príplatok pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva odpadol dôvod konania alebo
e)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav veci sa podstatne nezmenil.“.
52.
V § 195 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na žiadosť Sociálnej poisťovne sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
53.
V § 203 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sociálna poisťovňa môže účastníkovi konania, fyzickej osobe alebo právnickej osobe zúčastnenej na konaní, svedkovi alebo znalcovi uložiť, aby nahradili trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni alebo iným účastníkom konania ich zavinením.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
54.
V § 203 odsek 5 znie:
„(5)
Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza Sociálna poisťovňa; to neplatí v prípade štátneho orgánu a orgánu územnej samosprávy.“.
55.
V § 222 odsek 4 znie:
„(4)
Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi,
a)
ak zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo
b)
na základe rozhodnutia súdu, ktoré má vplyv na právoplatné rozhodnutie vydané v nedávkovom konaní.“.
56.
V § 226 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
postúpiť na
1.
bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1a.
príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ak osobitný predpis100b) neustanovuje inak, do
1aa.
desiatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr odo dňa splatnosti týchto príspevkov,
1ab.
piatich dní od uhradenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zo základného fondu garančného poistenia,
1b.
penále podľa § 241a do piatich dní od uhradenia penále podľa § 241a zo správneho fondu,
2.
samostatný účet príslušného orgánu finančné prostriedky, ktoré žiada na výplatu podpory v čase skrátenej práce,69ba) do troch dní od doručenia žiadosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100a sa vypúšťa.
57.
V § 226 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe
1.
vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na nemocenské poistenie, výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia,
2.
zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, a to do 20 dní od zániku povinného poistenia,
3.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
4.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,“.
58.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o)
sprístupniť poistencovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva elektronickými prostriedkami aktuálne informácie o priebehu konania o nároku na nemocenské a jeho výplatu, nároku na úrazový príplatok a jeho výplatu, vykonaní kontroly dodržiavania liečebného režimu a spôsobe poukázania nemocenského a úrazového príplatku,
p)
oznámiť zamestnávateľovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva
1.
elektronickými prostriedkami bezodkladne vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti a informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom,
2.
písomne
2a.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2b.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,“.
Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená q) až s).
59.
V § 226 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
sprístupniť
1.
poistencovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva elektronickými prostriedkami aktuálne informácie o priebehu konania o nároku na nemocenské a jeho výplatu, nároku na úrazový príplatok a jeho výplatu, vykonaní kontroly dodržiavania liečebného režimu a spôsobe poukázania nemocenského a úrazového príplatku,
2.
zamestnávateľovi informácie potrebné na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky jeho zamestnancom bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia alebo oznámenia o uplatnení práva podľa § 227a,“.
60.
V § 226 odsek 5 znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa určí spôsob sprístupnenia informácie podľa odseku 1 písm. a), n) a o).“.
61.
V § 226 ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „alebo z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku“.
62.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Sociálna poisťovňa je povinná Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznámiť porušenie liečebného režimu, ak bolo zistené počas nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.“.
63.
V § 227 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva a bezodkladne oznámiť Sociálnej poisťovni jej zmenu“.
64.
V § 227 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,100ca)
h)
oznámiť do troch dní od vzniku prvej dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) na ktorý sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok alebo adresu, na ktorú sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok a každú zmenu tohto čísla účtu alebo adresy do troch dní odo dňa tejto zmeny; splnenie tejto povinnosti sa nevyžaduje, ak má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa § 231 ods. 1 písm. o) bodu 1a. a mzda príjemcu dávky je vyplácaná na tento účet,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 100ca znie:
100ca) Napríklad zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 227 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
66.
V § 227 ods. 2 písm. i) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nie je zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva,“.
67.
V § 227a odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinný určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.“.
68.
V § 228 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva sa oznámenie prerušenia nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu podľa § 26 ods. 4 písm. a) nevyžaduje.“.
69.
V § 231 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú čiarka a slová „okrem prerušenia tohto poistenia z dôvodu podľa § 26 ods. 3 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva,“.
70.
V § 231 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak dočasná pracovná neschopnosť nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva a ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,“.
71.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
oznámiť pobočke do troch dní
1.
odo dňa oznámenia podľa § 226 ods. 1 písm. p) prvého bodu
1a.
číslo účtu zamestnanca v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) na ktoré vypláca zamestnancovi mzdu, alebo informáciu, že mzda sa vypláca v hotovosti,
1b.
posledný deň výkonu práce zamestnanca pred ospravedlnením neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak na základe dátumu predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti možno predpokladať, že zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské,
2.
odo dňa zániku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) dni, za ktoré zamestnancovi patrila táto náhrada, ak dočasná pracovná neschopnosť bola potvrdená z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“.
72.
V § 231 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca,
b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca do ôsmich dní od zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3 a zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol,
c)
oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca okrem prerušenia tohto poistenia z dôvodu podľa § 26 ods. 3 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva do ôsmich dní od tohto prerušenia; splnenie povinnosti podľa písmena b) sa nevyžaduje,
d)
oznámiť pobočke uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva zamestnancom podľa § 227a ods. 1 najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec splnil povinnosť podľa § 227a ods. 2,
e)
odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak dočasná pracovná neschopnosť nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva a ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
f)
predkladať pobočke
1.
výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, financovanie podpory a rezervný fond solidarity a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, s určením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni,
2.
opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ak zistí, že vo výkaze podľa prvého bodu uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe výkazu podľa prvého bodu,
g)
poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne bezplatne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom,
h)
oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
i)
predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného predpisu,101) najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia,
j)
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do
1.
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi,
2.
ôsmich dní
2a.
od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
2b.
odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,
k)
umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, vykonanie kontroly a nazeranie do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom,
l)
vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom,
m)
oznámiť pobočke zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny,
n)
oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel,
o)
oznámiť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne pri plnení povinnosti podľa písmena b), že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, ako aj každú zmenu týchto skutočností do ôsmich dní od tejto zmeny,
p)
oznámiť Sociálnej poisťovni súčasne s plnením povinností podľa písmen b) a f) údaje z evidencie analytických údajov zamestnanca evidovaných v čase oznámenia,
q)
oznámiť pobočke do troch dní
1.
odo dňa oznámenia podľa § 226 ods. 1 písm. p) prvého bodu
1a.
číslo účtu zamestnanca v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) na ktoré vypláca zamestnancovi mzdu, alebo informáciu, že mzda sa vypláca v hotovosti,
1b.
posledný deň výkonu práce zamestnanca pred ospravedlnením neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak na základe dátumu predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti možno predpokladať, že zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské,
2.
odo dňa zániku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) dni, za ktoré zamestnancovi patrila táto náhrada, ak dočasná pracovná neschopnosť bola potvrdená z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“.
73.
V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až n)“ nahrádzajú slovami „až o)“.
74.
V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až e), g), i), l) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), h), j), m) až q)“.
75.
V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) až e), g) až i), l) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až f), h) až j), m) až q)“.
76.
V § 233 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva“.
77.
V § 233 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „poistenca“ a na konci pripájajú tieto slová: „alebo v systéme elektronického zdravotníctva“.
78.
V § 233 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vyplynula z právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane alebo z dodatočného daňového priznania fyzickej osoby uvedenej v písmene a), a zmenu výšky zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane alebo od podania dodatočného daňového priznania správcovi dane.“.
79.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytuje Sociálnej poisťovni na účely overenia splnenia podmienok nároku na výplatu nemocenského údaje o dátume porušenia nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie, mene, priezvisku a rodnom čísle osoby, ktorá porušila nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu, a to do desiatich dní od zistenia porušenia.“.
80.
V § 240 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ktorá neodviedla poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedla v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále, ak odsek 2 neustanovuje inak, vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) do
a)
dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená
1.
poukázaním dlžnej sumy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici,
2.
zaplatením dlžnej sumy v hotovosti,
3.
zaplatením dlžnej sumy exekútorovi,
b)
dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka podľa § 149 ods. 8 alebo § 151, alebo
c)
dňa, v ktorom začala vykonávať kontrolu.“.
81.
V § 242 ods. 4 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.
82.
V § 243 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a len s ich súhlasom“.
83.
V § 243 ods. 2 písm. a) sa slovo „totožnosti“ nahrádza slovom „kontrolóra“.
84.
V § 243 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v potrebnom rozsahu oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a vyžiadať v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,“.
85.
V § 243 ods. 2 písm. e) sa slová „vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú slovami „kontrolovaný subjekt“.
86.
V § 243 ods. 2 písm. f) sa slová „zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu“ nahrádzajú slovami „kontrolovanému subjektu“.
87.
V § 243 ods. 2 písmená g) až i) znejú:
„g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovaným subjektom,
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
i)
odovzdať alebo zaslať protokol o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu kontrolovanému subjektu,“.
88.
V § 244 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom o výsledku kontroly písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam zamestnancov kontroly. K protokolu o výsledku kontroly kontrolovaný subjekt môže podať námietky do siedmich pracovných dní od oboznámenia sa s protokolom. Na vyjadrenia a námietky ku kontrolným zisteniam, ktoré boli predložené po lehote, sa neprihliada, ak bol o tom kontrolovaný subjekt poučený.“.
89.
V § 244 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci kontrolovaného subjektu a fyzické osoby dotknuté kontrolou sú povinné na požiadanie zamestnanca kontroly pri výkone kontroly preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.“.
90.
V § 244 odsek 3 znie:
„(3)
Kontrolovaný subjekt, ktorého sa kontrolné zistenia týkajú, je povinný na požiadanie zamestnancov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly, ak vedúci kontrolnej skupiny neurčí iný spôsob prerokovania protokolu.“.
91.
V § 245 odsek 1 znie:
„(1)
O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vypracovania protokolu, podpisy zamestnancov kontroly, podpis kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený, a dátum oboznámenia sa s protokolom. Súčasťou protokolu je vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia vrátane priebežného protokolu a čiastkového protokolu.“.
92.
V § 245 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, ak to vyžaduje osobitnosť alebo náročnosť preverovaného stavu“.
93.
V § 245 odsek 5 znie:
„(5)
O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia sa kontrolovaného subjektu s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť kontrolovanému subjektu v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich v určenej lehote vedúcemu zamestnancovi kontroly.“.
94.
V § 245 odsek 7 znie:
„(7)
Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu zamestnancami kontroly a jeho zaslaním alebo odovzdaním kontrolovanému subjektu. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť, zúčastniť sa na prerokovaní protokolu o kontrole, alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.“.
95.
V § 293ew sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Lehota podľa odseku 5, po ktorej je príjemca dávky povinný vrátiť dávku, uplynie najskôr posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mal zaplatiť poistné podľa odsekov 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
96.
V § 293ew ods. 7 a 8 sa slová „do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“ sa nahrádzajú slovami „v lehote podľa odsekov 5 a 6“.
97.
V § 293fec ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
98.
V § 293fed ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľovi nevzniká povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. c), ak ide o prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa prvej vety pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.“.
99.
V § 293fed ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Samostatne zárobkovo činnej osobe nevzniká povinnosť podľa prvej vety, ak ide o prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.“.
100.
Za § 293fr sa vkladajú § 293fs až 293fv, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
§293fs
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa k 31. máju 2022 nevyplácajú z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýšia podľa § 82 za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácali. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.
§293ft
Sociálna poisťovňa je povinná písomne oznámiť
a)
zamestnávateľovi
1.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,
b)
samostatne zárobkovo činnej osobe
1.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§293fu
(1)
Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca údaje podľa § 232a ods. 2 za obdobie od 1. januára 2023.
(2)
Ustanovenie § 293eg sa od 1. januára 2023 nepoužije.
§293fv
(1)
V roku 2023 je povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), g) až i), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti.
(2)
Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1
a)
vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 1,
b)
zaniká
1.
odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
2.
odo dňa odhlásenia sa z povinného dôchodkového poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.
(3)
Ak povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 zaniklo z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 opätovne vzniká odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 1.
(4)
Ak sa fyzická osoba uvedená v odseku 1 odhlásila z povinného dôchodkového poistenia, povinné dôchodkové poistenie z toho istého dôvodu jej vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa, v ktorom jej zaniklo povinné dôchodkové poistenie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(5)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1 je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
(6)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie, sa prihlasuje spôsobom podľa odseku 7.
(7)
Povinnosť podľa odseku 5 a prihlásenie sa podľa odseku 6 sa vykoná na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa; § 229 ods. 3 a 4 sa vzťahuje rovnako.
(8)
Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v odseku 1; § 131 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. c), § 132 písm. e), § 137 písm. d) a § 138 ods. 7 písm. b), ods. 14 štvrtá veta a siedma veta a ods. 15 sa vzťahujú rovnako.
(9)
Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
101.
V prílohe č. 3a štvrtom stĺpci a dvadsiatom druhom riadku sa slová „63r m“ nahrádzajú slovom „63r“.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z. a zákona č. 82/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 144 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.“.

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 478/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 48 ods. 3 písm. w) sa za slovo „úraz“ vkladá čiarka a slová „alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., a zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 127/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 69 ods. 3 písm. s) sa za slovo „lekárom“ vkladá čiarka a slová „ak nebola dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
2.
V § 69 ods. 3 písm. t) sa za slová „dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz“ vkladajú slová „alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.

Čl. V

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajt a profesionálny vojak dočasnú neschopnosť preukazujú vystaveným potvrdením dočasnej pracovnej neschopnosti na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou; to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
2.
V § 80 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu sa dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak preukazuje osobám uvedeným v odsekoch 4 a 5 občianskym preukazom alebo iným identifikačným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
3.
V § 80 ods. 7 a 8 úvodnej vete sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“.
4.
V § 80 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
5.
V § 80 ods. 10 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka“ vkladajú slová „alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
6.
V § 80 ods. 11 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“ a slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
7.
V § 83 ods. 3 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti,“ vkladajú slová „ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“ a za slová „trvaní dočasnej“ vkladá slovo „pracovnej“.
8.
V § 85 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
9.
V § 86 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
10.
V § 90 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovo „dočasnej“ vkladá slovo „pracovnej“ a vypúšťajú sa slová „na výkon služby“.
11.
V § 90 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
potvrdenie vzniku a ukončenia dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
12.
V § 113 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej neschopnosti, zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe a bezodkladne oznámiť služobnému úradu alebo služobnému orgánu zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas dočasnej neschopnosti,“.
13.
V § 113 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
oznámiť služobnému úradu, služobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia číslo účtu v banke, ak požaduje poukázať nemocenské na účet v banke,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
14.
V § 113 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
15.
V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová „o dočasnej“ nahrádzajú slovami „dočasnej pracovnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zaznamenávať dočasnú neschopnosť v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.

Čl. VI

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, za uplatnenie nároku na náhradu príjmu sa považuje oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca zamestnávateľovi.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slova „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.

Čl. VII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 5 sa za slovom „suma“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa povinné príspevky doplácajú“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 138 ods. 9 písm. b) a ods. 12 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 32 znejú:
30) § 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 140 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32) § 140 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 27 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. VIII

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z. a zákona č. 102/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo“, za slová „osoby pri poskytovaní“ sa vkladá slovo „všeobecnej“ a vypúšťa sa slovo „alebo“.
2.
V § 12a ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
3.
V § 12a sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhého alebo tretieho bodu.“.
4.
V § 12a odsek 3 znie:
„(3)
Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme,20ab) v ktorom vyznačí poistný vzťah vo vzťahu ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť a určí tejto osobe liečebný režim. Na požiadanie osoby vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.14a) Nesprávne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať.“.
5.
V § 12a odsek 6 znie:
„(6)
Príslušný ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta
a)
zistí, že dočasná pracovná neschopnosť trvá, v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti; lekár pri zmene predpokladaného dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti môže zmeniť predtým určenú chorobu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá vyžaduje pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo uviesť iný dôvod trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
rozhodne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie.“.
6.
V § 12a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia pracovnej neschopnosti osoba nedostaví na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim lekárom, ktorý určil dočasnú pracovnú neschopnosť, tento deň sa považuje za deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.
7.
V § 12a odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak to povaha choroby umožňuje, príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 1 môže povoliť dočasne práceneschopnej osobe vychádzky, ktoré časovo vymedzí. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 môže zmeniť čas vychádzok, alebo zo závažných dôvodov zrušiť vychádzky osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti.
(9)
Čas vychádzok osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 1 zaznamená, ak ich povolil, v elektronickom zázname, kde vyznačí aj miesto pobytu osoby počas dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
8.
V § 12a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 16.
9.
V § 12a odsek 10 znie:
„(10)
Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nový elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak nová dočasná pracovná neschopnosť začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti v predchádzajúcom elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti, ide o pokračovanie predchádzajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
10.
V § 12a ods. 15 sa vypúšťajú slová „spojená s hospitalizáciou“, slová „prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie“ sa nahrádzajú slovami „lekársku správu po ukončení poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ a slovo „prepúšťacej“ sa nahrádza slovom „lekárskej“.
11.
V § 12a ods. 16 sa slovo „prepúšťacej“ sa nahrádza slovom „lekárskej“.
12.
§ 12a sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo iným spôsobom podľa ustanovení tohto paragrafu elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti upravil a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive;14a) technickou príčinou je, ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém.“.
13.
V § 25 ods. 1 písm. h) sa slová „posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania38b) v celom rozsahu,“ nahrádzajú slovami „posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky a posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky na účely výberového, prijímacieho alebo prieskumného konania38b) v celom rozsahu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:
38b) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
Za § 49n sa vkladá § 49o, ktorý vrátane nadpisu znie:
§49o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Príslušný ošetrujúci lekár, ktorý posudzuje a rozhoduje o práceneschopnosti osoby, môže do 31. mája 2023 vystavovať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022.“.

Čl. IX

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 67/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 1 písm. ah) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,35aakaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aakaa znie:
35aakaa) § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 306/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 409/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14fa ods. 1 písm. a) sa slovo „lekára“ nahrádza slovami „dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenom na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, a ak je dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe vystaveným potvrdením o vytvorení elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti26ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ba znie:
26ba) § 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. i) a § 2 ods. 11 sa slová „písm. j) až z)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až o) a písm. s) až y)“.
2.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „a údajov z registra záznamov o narodení“ nahrádzajú slovami „a údajov podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g).“.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
register poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
z registrov Sociálnej poisťovne.15be)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15be znie:
15be) § 170 ods. 24 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.
5.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z registra poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti podľa odseku 1 písm. g), sú uvedené v prílohe č. 1b.“.
6.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmenom c), ktoré znie:
„c)
register dočasných pracovných neschopností v rozsahu ustanovenom v § 6a,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
7.
V § 5 ods. 6 písm. a), písm. b) druhom bode, písm. j) až o) a písm. u) a v) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
8.
V § 5 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „písm. a) a písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu a písm. c)“.
9.
V § 5 ods. 6 písm. b) treťom bode sa slová „písm. a) a písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu a písm. c)“.
10.
V § 5 ods. 6 písm. b) štvrtom bode sa slová „písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu a písm. c)“.
11.
V § 5 ods. 6 písm. l) sa za slovami „Hasičského a záchranného zboru“ vypúšťa odkaz 26 a vkladajú sa slová „lekárovi určenému Národným bezpečnostným úradom, ak ide o príslušníka Národného bezpečnostného úradu a uchádzača o prijatie do služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu na účely prijímacieho konania26).“.
12.
V § 5 ods. 6 písm. m) sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a posudkovému lekárovi Národného bezpečnostného úradu“.
13.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Register dočasných pracovných neschopností
(1)
Register dočasných pracovných neschopností obsahuje
a)
údaje o adrese vrátane čísla poschodia a čísla bytu, na ktorej sa osoba zdržiava počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a lekárovi, ktorý záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo jeho zmeny vytvoril podľa osobitného predpisu,29)
c)
dátum vystavenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
d)
kód choroby a dôvod dočasnej pracovnej neschopnosti vrátane údajov o požití alkoholu alebo inej návykovej látky, ak je dôvodom dočasnej pracovnej neschopnosti úraz osoby,
e)
dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
f)
dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
g)
dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
údaje o poistnom vzťahu, z ktorého osoba môže vzhľadom na chorobu vykonávať zárobkovú činnosť,
i)
údaje o zamestnávateľovi,
j)
údaje o povolených vychádzkach počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
k)
telefónne číslo osoby,
l)
údaj o stornovaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) až k) aktualizuje ošetrujúci lekár29) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 10 ods. 8 sa za slová „vyšší územný celok“ vkladá čiarka a slová „a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“ sa nahrádzajú slovami „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Národný bezpečnostný úrad“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. d) a ods. 11 a 12 a § 11a ods. 1 a 2 sa slová „písm. j) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až o) a písm. s) až y)“.
16.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
poskytuje elektronicky
1.
platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu,36e) ak ide o sociálne zabezpečenie policajtov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo,
2.
Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou,
3.
Sociálnej poisťovni údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo okrem údajov poskytovaných platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu36e) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.36f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:
36e) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36f) § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1b
k zákonu č. 153/2013 Z. z.
REGISTER POISTNÝCH VZŤAHOV FYZICKÝCH OSÔB NA ÚČELY POTVRDZOVANIA DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia pridelené Sociálnou poisťovňou, identifikátor fyzickej osoby, identifikačné číslo klienta v Sociálnej poisťovni, údaje o poistných vzťahoch fyzickej osoby v Sociálnej poisťovni v rozsahu variabilný symbol, IČO, DIČ, názov odvádzateľa poistného, identifikačné číslo právneho vzťahu, dátum vzniku poistného vzťahu, dátum zániku poistného vzťahu, typ poistného vzťahu, údaj o stornovaní poistných vzťahov a údaje o type platiteľa poistného podľa osobitného predpisu36e) v rozsahu kód typu platiteľa poistného, dátum vzniku platiteľa poistného a dátum zániku platiteľa poistného, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov.36f)
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne na posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
c)
Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktorým sa potvrdzuje dočasná pracovná neschopnosť na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, ministerstvo financií, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Lekári poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.29)“.
18.
V prílohe č. 2 prvom bode sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17.
Register dočasných pracovných neschopností podľa § 6a.“.
19.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. d) sa na konci pripája táto veta: „Potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.“.
20.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. e) sa na konci pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa, platiteľ poistného36e) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.“.

Čl. XII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa slová „§ 80 ods. 4 až 9“ nahrádza slovami „§ 80 ods. 5 až 11“.
2.
V § 16 ods. 9 písm. b) prvý bod znie:
„1.
adresu uvedenú na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanú v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 134 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
4.
V § 191 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu“.

Čl. XIII

Zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 466/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. I sa vypúšťajú body 6, 9 až 11, 15, 17, 18, 20 až 23, 27, 29, 30, 32 až 41, 43, 47 až 51, 54, 56, 58, 61 až 64, 66, 68, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 88 až 96, 103, 104, 107 až 113.
2.
Články II a III sa vypúšťajú.
3.
V čl. IV sa vypúšťajú body 3, 4, 6 až 8 a 10 až 15.
4.
Článok V sa vypúšťa.

Čl. XIV

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 119 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, alebo na adrese zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva133a) v elektronickej podobe a bezodkladne oznámiť služobnému úradu zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz; príslušník finančnej správy je povinný dodržiavať nariadené karanténne opatrenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133a znie:
133a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XV

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2021 Z. z. sa mení takto:
V čl. III sa vypúšťa bod 6.

Čl. XVI

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 426/2020 Z. z. sa mení takto:
V čl. I sa vypúšťajú body 9, 13 a 14.

Čl. XVII

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení takto:
V čl. X sa vypúšťajú body 17, 20, 24, 26, 31 a 33.

Čl. XVIII

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 480/2021 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení takto:
V čl. III sa vypúšťajú body 12, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 42, 52 a 56.

Čl. XIX

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 10, 15, 17, 18, 20, 22, 24 až 26, 30, 33, 36 až 41, 44 až 54, 57, 58, 60 až 64, 66, 68 až 71, 73, 76, 77, 79, 81 až 94, 97 až 99, § 293fs a § 293ft v bode 100, bodu 101 a čl. II až VI, čl. VIII bodov 4 až 14, čl. IX až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2022, čl. I bodov 7, 11 až 14, 16, 19, 21, 23, 27 až 29, 31, 34, 35, 43, 55, 56, 59, 65, 67, 72, 74, 75, 78, 80, § 293fu a § 293fv v bode 100 a čl. VII bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. VIII bodov 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.