Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2021

Znenie účinné: od 16.12.2021 do 30.12.2021 Neplatné znenie pre dnes
Porovnanie zmien počas roka:
215/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2021 do 30.12.2021
215
ZÁKON
zo 4. mája 2021
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IX

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. IV sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I, čl. II, čl. III bodov 1, 2, 4 až 7, 9 až 11, 13 až 17, 20 až 26, 28, 30, 33, 36 až 41, 43, 45 až 48, 50, 51, 53 až 55, 57 a 59 až 63, čl. IV až čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2022, a čl. III bodov 3, 8, 12, 18, 19, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 42, 44, 49, 52, 56 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 142a Zákonníka práce.
9)
§ 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.
11)
§ 226 ods. 1 písm. n) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.
17)
§ 226 ods. 1 písm. f) druhý bod zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 233 ods. 12 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 215/2021 Z. z.