Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Znenie účinné: od 01.01.2014 do 16.06.2016 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 423/2015 Z. z.

540/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 16.06.2016
540
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky a predpoklady na výkon auditu,
b)
postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností a asistentov audítora,
c)
dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „dohľad“),
d)
pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora audítorov“),
e)
zriadenie a pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“).
§2 Základné pojmy
(1)
Audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.1)
(2)
Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie úrad a má oprávnenie na vykonávanie auditu (ďalej len „licencia“) s výnimkou audítora podľa § 6.
(3)
Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie úrad a má licenciu s výnimkou audítorskej spoločnosti podľa § 6, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(4)
Asistent audítora je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov audítora, ktorý vedie komora audítorov.
(5)
Euroaudítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“).
(6)
Audítorská spoločnosť členského štátu je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(7)
Audítor z tretej krajiny je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom štáte ako členskom štáte.
(8)
Audítorská spoločnosť z tretej krajiny je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom štáte ako členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(9)
Audítor konsolidovaného celku2) je audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva audit konsolidovanej účtovnej závierky a audit súladu konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.3)
(10)
Sieť je zoskupenie audítorov a audítorských spoločností zamerané na spoluprácu, ku ktorému patrí audítor alebo audítorská spoločnosť,
a)
ktoré je jednoznačne zamerané na podieľanie sa na zisku alebo nákladoch alebo
b)
má spoluvlastníctvo, kontrolu alebo riadenie, spoločné zásady a postupy kontroly kvality, spoločnú podnikateľskú stratégiu, používa spoločnú obchodnú značku alebo významnú časť odborných zdrojov.
(11)
Pridružená spoločnosť audítorskej spoločnosti je spoločnosť bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je prepojená s audítorskou spoločnosťou prostredníctvom spoločného vlastníctva, kontroly alebo riadenia.
(12)
Kľúčový audítorský partner je audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho auditu, ktorý je prvotne zodpovedný za vykonanie auditu v mene audítorskej spoločnosti alebo na úrovni konsolidovaného celku alebo na úrovni významných dcérskych účtovných jednotiek.4) Kľúčovým audítorským partnerom je aj audítor, ktorý podpisuje správu audítora.
(13)
Dohliadaným subjektom je
a)
audítor a audítorská spoločnosť,
b)
audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorí sú zaregistrovaní podľa § 6,
c)
komora audítorov.
(14)
Subjektom verejného záujmu je účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, Národná banka Slovenska, banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, Železnice Slovenskej republiky a obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.5) Subjektom verejného záujmu je aj účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,5a) obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak sa rozhodnú zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.6)
(15)
Uisťovacími a súvisiacimi audítorskými službami je poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku (ďalej len „medzinárodné audítorské štandardy“). Uisťovacie a súvisiace audítorské služby môže poskytovať audítor a audítorská spoločnosť. Na uisťovacie a súvisiace audítorské služby sa § 31 vzťahuje primerane.
(16)
Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC).

DRUHÁ ČASŤ | AUDÍTOR, AUDÍTORSKÁ SPOLOČNOSŤ A ASISTENT AUDÍTORA

§3 Podmienky a predpoklady výkonu auditu
(1)
Podmienkou na výkon auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu (ďalej len „certifikát“), ktoré vydá úrad fyzickej osobe za predpokladu, že
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e)
sa zúčastňovala sústavného vzdelávania asistentov audítora,
f)
predložila úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo,
g)
zložila audítorskú skúšku podľa § 14.
(2)
Fyzická osoba počas odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) je povinná absolvovať aspoň trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť auditu v rozsahu minimálne 3 000 hodín, z toho dve tretiny u audítora alebo v audítorskej spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname audítorov alebo zozname audítorských spoločností (ďalej len „príslušný zoznam“), u euroaudítora alebo v audítorskej spoločnosti iného členského štátu.
(3)
Doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac šesť rokov vrátane prerušenia vykonávania praxe podľa § 12 ods. 6.
(4)
Praktickú odbornú prípravu asistent audítora vykonáva pod vedením školiteľa, ktorý
a)
vykonáva činnosť audítora ako hlavnú činnosť počas celého roka,
b)
má aspoň tri roky praxe v profesii audítora,
c)
má dobrú povesť,
d)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 44 ods. 1 a sankcie podľa § 60,
e)
má splnené záväzky voči komore audítorov.
(5)
Certifikát vydá úrad aj euroaudítorovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), ak
a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 15.
(6)
Na základe vzájomnosti môže úrad umožniť audítorovi z tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) výkon auditu podľa tohto zákona, ak
a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v tretej krajine,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorými dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 15.
(7)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až f), odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia byť splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúšku alebo na skúšku spôsobilosti.
(8)
Fyzická osoba má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
je bezúhonná,
b)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za seba a svojich zamestnancov, čo preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením, nie starším ako tri mesiace miestne príslušného daňového úradu a správcu dane, ktorým je obec,
d)
neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7) čo preukazuje potvrdením príslušného inšpektorátu práce,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(10)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,9) nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov a tretích krajín takéto doklady nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza potvrdením vydaným príslušným orgánom dohľadu.
(11)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.10)
(12)
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá do rúk predsedu rady úradu sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy, svedomito a zodpovedne plniť svoje povinnosti audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom auditu a budem sa riadiť etickým kódexom audítora.“
§4 Podmienky zápisu do zoznamu audítorov
(1)
Úrad zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)
má certifikát podľa § 3 ods. 1, 5 alebo 6,
b)
zložil sľub,
c)
nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynula lehota ustanovená v § 11 ods. 8,
d)
zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorov.
(2)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorov audítora, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 11 ods. 8, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu audítorov z dôvodu podľa § 11 ods. 3 písm. d), e) alebo h).
§5 Podmienky zápisu do zoznamu audítorských spoločností
(1)
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti právnickú osobu,
a)
v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom, ktorí spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a 2, alebo audítorským spoločnostiam, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán iného členského štátu,
b)
v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú audítormi, ktorí spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a 2 a sú zapísaní v zozname audítorov, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán iného členského štátu; ak má táto audítorská spoločnosť dvoch členov štatutárneho orgánu, musí byť audítorom zapísaným v zozname audítorov aspoň jeden z nich,
c)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
d)
v ktorej fyzické osoby, ktoré vykonávajú audit v mene audítorskej spoločnosti a sú zapísané v zozname audítorov vedenom úradom alebo príslušným orgánom iného členského štátu, spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a 2,
e)
ktorá má dobrú povesť.
(2)
Audítorská spoločnosť má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
člen štatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutočnosť preukazuje výpisom z registra trestov,9) nie starším ako tri mesiace,
b)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za svojich zamestnancov, čo preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu a správcu dane, ktorým je obec, nie starším ako tri mesiace,
d)
neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7) čo preukazuje potvrdením príslušného inšpektorátu práce,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Právnická osoba predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, stanovy, ak ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra, ak ku dňu predloženia žiadosti je do obchodného registra zapísaná, alebo návrh na zápis údajov do obchodného registra; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
(4)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.
(5)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 11 ods. 9, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa § 11 ods. 3 písm. e) alebo h).
(6)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je audítor, ktorý bol členom riadiaceho orgánu audítorskej spoločnosti vyčiarknutej zo zoznamu audítorských spoločností podľa § 11 ods. 3 písm. e) alebo h).
(7)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorov podľa § 11 ods. 3 písm. d), e) alebo h).
§5a
(1)
Úrad po prijatí žiadosti podľa § 5 ods. 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.10a) Žiadosť podľa § 5 ods. 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta10b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí úradu žiadosť so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to najneskôr v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.10c)
(2)
Žiadosti podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 8 a 9 možno podať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ktoré doručí úradu najneskôr v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.10b)
§6 Registrácia audítorov z tretej krajiny a audítorských spoločností z tretej krajiny
(1)
Úrad zaregistruje do príslušného zoznamu aj audítora z tretej krajiny a audítorskú spoločnosť z tretej krajiny, ak
a)
predložia správu audítora týkajúcu sa účtovnej závierky účtovnej jednotky registrovanej mimo územia členských krajín, ktorej prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu11) v Slovenskej republike s výnimkou prípadov, keď je účtovná jednotka výhradným emitentom dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, ktorých menovitá hodnota je najmenej 50 000 eur na jeden cenný papier alebo v prípade dlhových cenných papierov vydaných v inej mene sa v deň vydania rovná ich hodnota najmenej 50 000 eur na jeden cenný papier; správa audítora týkajúca sa účtovnej závierky, vydaná audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny, ktorí nie sú registrovaní v príslušnom zozname, nemá v Slovenskej republike právne účinky,
b)
spĺňajú podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2 alebo § 5 ods. 1,
c)
väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2,
d)
audítor z tretej krajiny vykonávajúci audit v mene audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 19,
e)
audit v účtovnej jednotke podľa písmena a) bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov a v súlade s § 19 a § 21 ods. 7,
f)
zverejnili na svojej internetovej stránke správu o transparentnosti, ktorá obsahuje rovnocenné informácie ako správa o transparentnosti podľa § 24 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(2)
Úrad nezaregistruje do príslušného zoznamu audítora z tretej krajiny alebo audítorskú spoločnosť z tretej krajiny, ak nepreukážu, že každoročne zverejňujú na svojej internetovej stránke správu o transparentnosti podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Údaje, ktoré poskytuje audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny podľa odseku 1, podpisuje audítor alebo štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti. Ak sa tieto informácie poskytujú elektronicky, musí sa použiť elektronický podpis.12)
(4)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť úradu zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 1.
(5)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú previerke zabezpečenia kvality auditu podľa § 31, ak systém previerok zabezpečenia kvality auditu v tejto krajine je uznaný Európskou komisiou za rovnocenný a v predchádzajúcich troch rokoch bola u tohto audítora alebo audítorskej spoločnosti vykonaná previerka zabezpečenia kvality príslušným orgánom tretej krajiny alebo iného členského štátu.
(6)
Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú dohľadu podľa § 32 a sankciám podľa § 60, ak sú začlenení do systému dohľadu a disciplinárnej zodpovednosti v tretej krajine a ak tento systém je Európskou komisiou uznaný za rovnocenný.
§7 Licencia
(1)
Úrad vydá audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorov.
(2)
Úrad vydá audítorskej spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských spoločností.
(3)
Dňom zápisu do zoznamu audítorov je audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie „certifikovaný audítor“ a skratku „CA“.
§8 Pozastavenie licencie
(1)
Úrad pozastaví licenciu audítorovi a audítorskej spoločnosti
a)
na základe ich vlastnej žiadosti,
b)
ak vykonávali audit v rozpore s vydanou licenciou alebo týmto zákonom,
c)
ak nesplnili povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 25 ods. 4 do doby jej uzavretia, alebo ak o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu neinformovali úrad do doby splnenia tejto povinnosti,
d)
ak proti nim bolo začaté konanie o obmedzení alebo pozbavení právnej spôsobilosti k právnym úkonom, do doby právoplatného ukončenia konania,
e)
ak proti ním bolo začaté trestné konanie pre úmyselný trestný čin, do doby právoplatného ukončenia konania, alebo
f)
ak im bola uložená sankcia podľa § 60 ods. 1 písm. c), a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(2)
Pozastavenie licencie zaznamená úrad v príslušnom zozname bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o niektorej skutočnosti podľa odseku 1 dozvedel. O zázname úrad písomne vyrozumie bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, od jeho vykonania toho, koho sa záznam týka.
(3)
Pozastavenie licencie zaniká uplynutím časového obdobia, na ktoré bola licencia pozastavená.
(4)
Po pozastavení licencie sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní uložiť licencie na úrade bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. Úrad vráti audítorovi licenciu po preukázaní splnenia podmienok podľa odseku 8 alebo 9. Úrad vráti audítorskej spoločnosti licenciu, ak preukáže odstránenie dôvodu, pre ktorý jej bola licencia pozastavená.
(5)
V období pozastavenia licencie
a)
audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit,
b)
nezaniká členstvo audítora a audítorskej spoločnosti v komore audítorov,
c)
nie je dotknutá povinnosť audítora a audítorskej spoločnosti platiť príspevky komore audítorov,
d)
nie je dotknutá povinnosť audítora sústavného vzdelávania podľa § 29,
e)
nie je dotknutá povinnosť audítora a audítorskej spoločnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 30,
f)
nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť audítora a audítorskej spoločnosti podľa § 44,
g)
audítor a audítorská spoločnosť podliehajú sankciám podľa § 60.
(6)
Ak je audítorovi alebo audítorskej spoločnosti pozastavená licencia podľa odseku 1 písm. b) až f) v inom členskom štáte alebo tretej krajine, pozastaví mu úrad licenciu vydanú podľa § 7 bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tom dozvedel.
(7)
O pozastavení licencie podľa odseku 1 a o zániku tohto pozastavenia úrad informuje príslušný orgán iného členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej je audítorovi alebo audítorskej spoločnosti vydaná licencia.
(8)
Ak je licencia pozastavená na obdobie dlhšie ako tri roky, je audítor povinný s výnimkou podľa odseku 9 podrobiť sa preskúšaniu, ktoré vykonáva úrad na základe písomnej žiadosti audítora. Preskúšanie sa vykonáva v písomnej forme. Audítor, ktorý pri preskúšaní neuspel, ho môže na základe písomnej žiadosti opakovať. Pri preskúšaní sa opakuje len tá časť, pri ktorej bol audítor neúspešný. Ak audítor neabsolvuje preskúšanie v najbližšom nasledujúcom termíne úspešne, opakuje ho v plnom rozsahu.
(9)
Preskúšaniu sa nemusí podrobiť audítor, ktorý má pozastavenú licenciu na základe vlastnej žiadosti, ak preukáže, že sa počas pozastavenia licencie zúčastňoval sústavného vzdelávania podľa § 29 ods. 6.
(10)
Za preskúšanie a jeho opakovanie platí audítor úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§9 Zoznam audítorov
(1)
Zoznam audítorov je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o audítoroch. Do zoznamu možno nazrieť v sídle úradu alebo na internetovej stránke úradu.
(2)
Zoznam audítorov obsahuje
a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory audítorov,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt audítora,
d)
miesto podnikania, ak audítor vykonáva audit vo svojom mene a na vlastný účet,
e)
dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti a dátum vydania certifikátu a jeho číslo,
f)
dátum preskúšania podľa § 8 ods. 8 a jeho výsledok,
g)
dátum zápisu do zoznamu audítorov a číslo licencie,
h)
zoznam všetkých certifikátov a licencií vydaných audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine vrátane ich čísla a názvu orgánu, ktorým boli vydané,
i)
identifikačné číslo a internetovú adresu audítorskej spoločnosti, v ktorej je audítor spoločníkom, štatutárnym orgánom, zamestnancom, alebo s ktorou je prepojený iným spôsobom,
j)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
k)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44 a sankcie podľa § 60.
(3)
Do zoznamu audítorov úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po tom čo sa o tom dozvedel.
(4)
Úrad v zozname audítorov osobitne vyznačí audítorov z tretích krajín zaregistrovaných podľa § 6, ktorí nie sú oprávnení vykonávať audit podľa tohto zákona.
(5)
Údaje v zozname audítorov sa vedú v štátnom jazyku.
§10 Zoznam audítorských spoločností
(1)
Zoznam audítorských spoločností je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o audítorských spoločnostiach. Do zoznamu možno nazrieť v sídle úradu alebo na internetovej stránke úradu.
(2)
Zoznam audítorských spoločností obsahuje
a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory audítorov,
c)
obchodné meno, sídlo, internetovú adresu, identifikačné číslo a kontaktnú osobu audítorskej spoločnosti,
d)
právnu formu audítorskej spoločnosti,
e)
adresu každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte,
f)
dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností a číslo licencie,
g)
zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine vrátane ich čísla a názvu orgánu, ktorým boli vydané,
h)
členstvo audítorskej spoločnosti v sieti a zoznam všetkých subjektov začlenených do siete a pridružených spoločností audítorských spoločností a ich sídlo alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie prístupné verejnosti,
i)
mená, priezviská a trvalý pobyt audítorov, ktorí sú zamestnancami audítorskej spoločnosti, sú jej spoločníkmi alebo sú s ňou prepojení iným spôsobom, vrátane čísla ich certifikátu a licencie,
j)
mená, priezviská, trvalý pobyt, obchodné meno a sídlo všetkých vlastníkov a akcionárov audítorskej spoločnosti,
k)
mená, priezviská a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu audítorskej spoločnosti,
l)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie, dátum vrátenia licencie a
m)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44 a sankcie podľa § 60.
(3)
Do zoznamu audítorských spoločností úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po tom ako sa o tom dozvedel.
(4)
Úrad v zozname audítorských spoločností osobitne vyznačí audítorské spoločnosti z tretích krajín zaregistrované podľa § 6, ktoré nie sú oprávnené vykonávať audit podľa tohto zákona.
(5)
Údaje v zozname audítorských spoločností sa vedú v štátnom jazyku.
§11 Zánik licencie a vyčiarknutie z príslušného zoznamu
(1)
Licencia zaniká dňom, ku ktorému boli audítor alebo audítorská spoločnosť vyčiarknutí z príslušného zoznamu.
(2)
Úrad vyčiarkne z príslušného zoznamu toho,
a)
kto zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
kto bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d)
komu bola uložená sankcia podľa § 60 ods. 1 písm. d), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto sankcie,
e)
na majetok koho bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,
f)
kto podal úradu písomnú žiadosť o vyčiarknutie z príslušného zoznamu s úradne osvedčeným podpisom, najneskôr uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vyčiarknutie z príslušného zoznamu doručená úradu,
g)
komu bol uložený trest zákazu činnosti13) spočívajúci v zákaze výkonu auditu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol tento trest uložený,
h)
kto je v likvidácii, ku dňu vstupu do likvidácie.
(3)
Úrad ďalej vyčiarkne z príslušného zoznamu
a)
audítorskú spoločnosť, ktorá bola zrušená bez likvidácie podľa osobitného predpisu;14) to neplatí v prípade zmeny právnej formy audítorskej spoločnosti,
b)
audítorskú spoločnosť, ktorá prestala spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 1, ak do šiestich mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 5 ods. 1,
c)
audítora, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa § 19 ods. 2 a 3, ak do šiestich mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 19 ods. 2 a 3,
d)
audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku dňu právoplatnosti rozsudku,
e)
toho, kto zneužil informácie získané v súvislosti s výkonom auditu,
f)
audítora, ak mu bola pozastavená licencia a neabsolvoval úspešne preskúšanie podľa § 8 ods. 8,
g)
audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjektoch verejného záujmu, ak nepreukážu, že každoročne zverejňujú na svojej internetovej stránke správu o transparentnosti podľa § 24,
h)
audítora alebo audítorskú spoločnosť, ak je spochybnená ich dobrá povesť a neodstránia tieto pochybnosti do šiestich mesiacov,
i)
audítora, ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c).
(4)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí audítora alebo audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu aj vtedy, ak
a)
neodstránili v určenej lehote nedostatky, pre ktoré im bola pozastavená licencia podľa § 60,
b)
vykonávali audit v období pozastavenia licencie,
c)
im bola zrušená licencia v inom členskom štáte alebo tretej krajine pre disciplinárne previnenie.
(5)
Vyčiarknutie z príslušného zoznamu zaznamená úrad v príslušnom zozname bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa rozhodnutie o vyčiarknutí z príslušného zoznamu stalo právoplatným.
(6)
O zázname podľa odseku 5 úrad písomne vyrozumie bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jeho vykonania toho, koho sa záznam týka. Zároveň o vyčiarknutí z príslušného zoznamu a o dôvodoch vyčiarknutia informuje príslušné orgány v iných členských štátoch a v tretích krajinách, v ktorých je audítorovi alebo audítorskej spoločnosti vydaná licencia.
(7)
Po vyčiarknutí z príslušného zoznamu sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní odovzdať licencie úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa vyrozumenia. Audítor je povinný odovzdať úradu aj certifikát.
(8)
Audítor, s výnimkou audítora podľa odseku 3 písm. d), e) alebo h), môže byť znova zapísaný do zoznamu audítorov na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok podľa § 3 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia audítora zo zoznamu audítorov.
(9)
Audítorská spoločnosť, s výnimkou audítorskej spoločnosti podľa odseku 3 písm. e) alebo h), môže byť znova zapísaná do zoznamu audítorských spoločností na základe písomnej žiadosti, po splnení podmienok podľa § 5 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia audítorskej spoločnosti zo zoznamu audítorských spoločností.
§12 Zoznam asistentov audítora
(1)
Komora audítorov zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov audítora každú fyzickú osobu s výnimkou fyzickej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. d) a e), ak
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
spĺňa podmienku uplynutia troch rokov od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa § 44 ods. 1 písm. c),
e)
úspešne absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou komorou audítorov.
(2)
Rozsah a obsah vstupného testu, podrobnosti o podávaní žiadosti o vykonanie vstupného testu, výšku poplatku, spôsob hodnotenia vstupného testu a neúčasti na vstupnom teste určí komora audítorov.
(3)
Komora audítorov vykoná zápis do zoznamu asistentov audítora bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po splnení podmienok podľa odseku 1.
(4)
Komora audítorov vydá asistentovi audítora potvrdenie o jeho zápise do zoznamu asistentov audítora.
(5)
Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania správy audítora podľa § 23.
(6)
Asistent audítora má právo písomne požiadať komoru audítorov o prerušenie praktickej odbornej prípravy asistenta audítora až na tri roky.
(7)
Zoznam asistentov audítora obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta audítora,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta audítora,
c)
dátum uskutočnenia vstupného testu,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt školiteľa podľa § 3 ods. 4,
e)
zápis o povolení prerušenia praktickej odbornej prípravy asistenta audítora,
f)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44.
(8)
Do zoznamu asistentov audítora komora audítorov zapíše bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tom dozvedela, každú zmenu alebo zánik zapisovaných údajov. Asistent audítora je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť komore audítorov zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
(9)
Údaje uvedené v zozname asistentov audítora sú verejne prístupné v sídle komory audítorov alebo na jej internetovej stránke.
(10)
Asistent audítora, s výnimkou asistenta audítora podľa § 13 ods. 1 písm. d) a e) môže byť znova zapísaný do zoznamu asistentov audítora na základe písomnej žiadosti, po splnení podmienok podľa odseku 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa vyčiarknutia asistenta audítora zo zoznamu asistentov audítora.
§13 Vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora
(1)
Komora audítorov vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítora toho, kto
a)
zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu,
e)
zneužil informácie súvisiace s výkonom auditu získané pri vykonávaní praktickej odbornej prípravy asistenta audítora,
f)
má uložené disciplinárne opatrenie podľa § 44, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto opatrenia,
g)
neplatí príspevky alebo iné peňažné úhrady určené komorou audítorov viac ako jeden rok,
h)
nevykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta audítora viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
i)
písomne požiada komoru audítorov o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora,
j)
bol zapísaný do zoznamu audítorov, ku dňu zápisu do zoznamu audítorov.
(2)
Po vyčiarknutí zo zoznamu asistentov audítora je asistent audítora povinný odovzdať komore audítorov bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, potvrdenie o zápise do zoznamu asistentov audítora.
§14 Audítorská skúška
(1)
Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilosť na výkon auditu, overuje sa odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Audítorská skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača. Audítorská skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou úradu.
(2)
Audítorská skúška je zameraná na
a)
ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu,
b)
účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva,
c)
zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
d)
medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré sú prijaté podľa osobitného predpisu,15)
e)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku,
f)
informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone auditu,
g)
audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa auditu, audítorov a audítorských spoločností,
h)
Etický kódex audítora,
(3)
Audítorská skúška má písomnú formu.
(4)
Audítorská skúška pozostáva z viacerých čiastkových skúšok z oblastí podľa odseku 2.
(5)
O priebehu audítorskej skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
meno a priezvisko predsedu skúšobnej komisie, meno a priezvisko skúšanej osoby,
b)
miesto a čas konania audítorskej skúšky,
c)
skúšobné otázky,
d)
rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku audítorskej skúšky; v prípade nezloženia audítorskej skúšky uvedie dôvody jej nezloženia.
(6)
Uchádzač, ktorý pri audítorskej skúške neuspel, môže na základe písomnej žiadosti audítorskú skúšku opakovať v najbližšom nasledujúcom termíne. Uchádzač opakuje len tú časť audítorskej skúšky, pri ktorej neuspel. Ak uchádzač nezloží audítorskú skúšku najneskôr do dvoch rokov, opakuje ju v plnom rozsahu.
(7)
Za audítorskú skúšku a jej opakovanie platí uchádzač úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§15 Skúška spôsobilosti
(1)
Skúška spôsobilosti je zameraná na overenie odborných vedomostí potrebných na výkon auditu euroaudítorov a audítorov z tretej krajiny, ak preukážu, že sú oprávnení vykonávať audit v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Skúška spôsobilosti sa vykonáva na základe písomnej žiadosti uchádzača. Skúška spôsobilosti má písomnú formu a vykonáva sa pred skúšobnou komisiou úradu v štátnom jazyku alebo jazyku, ktorý určí úrad.
(2)
Skúška spôsobilosti je zameraná na
a)
účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu v Slovenskej republike,
b)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné právne odvetvia v rozsahu potrebnom na výkon auditu v Slovenskej republike.
(3)
O priebehu skúšky spôsobilosti skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
mená a priezviská skúšobnej komisie úradu, meno a priezvisko skúšanej osoby,
b)
miesto a čas konania skúšky spôsobilosti,
c)
skúšobné otázky,
d)
rozhodnutie skúšobnej komisie úradu o výsledku skúšky spôsobilosti; v prípade nezloženia skúšky spôsobilosti uvedie dôvody jej nezloženia.
(4)
Uchádzač, ktorý pri skúške spôsobilosti neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku spôsobilosti opakovať. Uchádzač opakuje len tú časť skúšky spôsobilosti, pri ktorej neuspel. Ak uchádzač nezloží skúšku spôsobilosti v najbližšom nasledujúcom termíne určenom úradom, opakuje skúšku spôsobilosti v plnom rozsahu.
(5)
Za skúšku spôsobilosti a jej opakovanie platí euroaudítor alebo audítor z tretej krajiny úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku.
§16 Skúšobný poriadok
(1)
Podrobnosti o rozsahu a obsahu audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o podávaní žiadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o vydávaní certifikátu a výšku poplatkov, počet členov skúšobnej komisie, ako aj postup pri neúčasti na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaní ustanoví skúšobný poriadok.
(2)
Skúšobný poriadok ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§17 Skúšobná komisia úradu
Predsedu a členov skúšobnej komisie úradu vymenúva a odvoláva rada úradu. Skúšobnú komisiu úradu tvoria audítori a ďalší odborníci teórie a praxe navrhnutí komorou audítorov, úradom alebo ministerstvom. Predseda skúšobnej komisie úradu je vždy zamestnancom úradu. Podpredsedom skúšobnej komisie úradu je vždy prezident komory audítorov. Funkčné obdobie skúšobnej komisie úradu je trojročné. Počet členov skúšobnej komisie úradu je ustanovený v skúšobnom poriadku.

TRETIA ČASŤ | VÝKON AUDITU

§18 Medzinárodné audítorské štandardy
(1)
Audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich na výkon auditu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Pri výkone auditu sa môžu použiť dodatočné postupy auditu alebo dodatočné požiadavky k medzinárodným audítorským štandardom, len ak to vyplýva z osobitného predpisu. Nepoužiť niektoré medzinárodné audítorské štandardy alebo výnimočne vyňať ich určité časti s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky je možné, len ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(3)
Vyňatie určitej časti medzinárodných audítorských štandardov, uplatnenie odlišného vnútroštátneho postupu a jeho dôvody je úrad povinný oznámiť členským štátom a Európskej komisii minimálne šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu podľa odseku 2. Ak dôvody na vyňatie určitej časti medzinárodných audítorských štandardov existovali v čase ich prijatia, je úrad povinný oznámiť najneskôr do troch mesiacov po prijatí príslušného medzinárodného audítorského štandardu členským štátom a Európskej komisii odlišný vnútroštátny postup.
§19 Nezávislosť
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone auditu nestranní a nezávislí od účtovnej jednotky,16) v ktorej vykonávajú audit. Ak audítor vykonáva audit v mene audítorskej spoločnosti, nesmú vlastníci, spoločníci, akcionári, členovia štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov tejto audítorskej spoločnosti alebo jej pridruženej spoločnosti zasahovať do výkonu auditu.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit v účtovnej jednotke, ak sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch a ak nie sú od nej nezávislí; prekážkou výkonu auditu v overovanom období je najmä
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vzťah k účtovnej jednotke alebo iný osobný záujem s výnimkou uvedenou v odseku 6,
b)
pracovnoprávny vzťah audítora k účtovnej jednotke,
c)
členstvo v štatutárnych orgánoch, riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch účtovnej jednotky,
d)
ak audítor je blízkou osobou17) osobám, ktoré majú k účtovnej jednotke vzťah uvedený v písmenách a) až c),
e)
výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo núteného správcu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu,18)
f)
ak účtovná jednotka nezaplatila za vykonaný audit dlhšie ako jeden rok,
g)
poskytovanie znaleckých služieb účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu,19)
h)
vzťah podľa písmen a) až g), i) a j) medzi sieťou a účtovnou jednotkou vrátane poskytovania neaudítorských služieb podľa § 21 ods. 4, z ktorého by tretia strana mohla dôjsť k záveru, že nezávislosť audítora alebo audítorskej spoločnosti je spochybnená,
i)
vypracovanie podkladov a informácií potrebných na rozhodnutie o uzavretí zmluvy súvisiacej s predajom, zlúčením alebo splynutím účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu20) v predchádzajúcich dvoch účtovných obdobiach,
j)
iné prekážky v rozpore s Etickým kódexom audítora.
(3)
Prekážkou nezávislosti audítora, audítorskej spoločnosti a siete je okrem prekážok podľa odseku 2 aj vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, v ktorej audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajú audit.
(4)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonať opatrenia na zníženie ohrozenia ovplyvňujúceho ich nezávislosť. Audítor alebo audítorská spoločnosť nesmú vykonať audit, ak významnosť tohto ohrozenia v porovnaní s uplatňovanými opatreniami je taká, že spôsobí spochybnenie ich nezávislosti.
(5)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní zdokumentovať v audítorskej dokumentácii všetky významné skutočnosti ohrozujúce ich nezávislosť, ako aj opatrenia prijaté na zníženie tohto ohrozenia.
(6)
Prekážkou výkonu auditu nie je audit účtovnej závierky úradu alebo komory audítorov vykonaný audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
§20 Audítorská dokumentácia
(1)
O priebehu výkonu auditu vedú audítor a audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa medzinárodných audítorských štandardov. Súčasťou audítorskej dokumentácie je aj zmluva, na základe ktorej je vykonávaný audit (ďalej len „zmluva o audite“), plán a program auditu, správa audítora, individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa a ďalšie doklady dokumentujúce priebeh výkonu auditu.
(2)
Právo nazerať do audítorskej dokumentácie majú len osoby oprávnené vykonávať dohľad podľa osobitných predpisov,21) dohľad z poverenia úradu alebo previerku zabezpečenia kvality auditu z poverenia komory audítorov, súd a tiež orgány činné v trestnom konaní, ak sa trestné konanie týka audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(3)
Audítorská dokumentácia, správy a informácie, ktoré sú jej súčasťou, sú vlastníctvom audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak sa v zmluve o audite s účtovnou jednotkou nedohodlo inak. Audítorskú dokumentáciu alebo informáciu, ktorá je súčasťou audítorskej dokumentácie, nie je možné preniesť na inú osobu bez súhlasu účtovnej jednotky alebo jej právneho nástupcu s výnimkou odseku 4.
(4)
Audítorská dokumentácia môže byť poskytnutá do iného členského štátu alebo tretej krajiny na základe písomnej žiadosti orgánov dohľadu iného členského štátu alebo tretej krajiny len prostredníctvom úradu s výnimkou podľa § 22 ods. 3. Táto audítorská dokumentácia sa poskytne bez zbytočného odkladu a pri dodržaní povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 30.
(5)
Audítorská dokumentácia sa uchováva desať rokov odo dňa skončenia auditu.
(6)
Audítor a audítorská spoločnosť nie sú oprávnení nariaďovať zmeny a opravy údajov vykazovaných účtovnou jednotkou.
(7)
Audítor má právo, aby mu účtovná jednotka poskytla požadované doklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon auditu v ním požadovanej forme. Povinnosť poskytovať audítorovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o účtovnej jednotke, ktorej sa výkon auditu týka, majú s jej súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia tejto účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora. Audítor je oprávnený so súhlasom účtovnej jednotky požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o správu22) obsahujúcu informácie vedené o účtovnej jednotke v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(8)
Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
§21
(1)
Audítor vykonáva audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene a na jeho účet.
(2)
Audítor môže zamestnávať iného audítora, len ak sám nemá uzavretý pracovnoprávny vzťah, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
(3)
Pri výkone auditu je audítor povinný overiť okrem skutočností podľa § 2 ods. 1 aj ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný predpis.23)
(4)
Audítor a audítorská spoločnosť môžu poskytovať aj neaudítorské služby, ktorými sa rozumejú najmä služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky účtovnej jednotky alebo objednávateľa podľa odseku 6.
(5)
Audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú audit za odplatu na základe zmluvy o audite, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Zmluva o audite sa uzavrie vždy, ak bol audítor určený žrebom podľa osobitného predpisu,24) pričom odplata za audit nesmie neodôvodnene prevyšovať bežne uplatňovanú odplatu tohto audítora za audit v porovnateľných účtovných jednotkách. Audítor a audítorská spoločnosť majú nárok aj na úhradu výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s výkonom auditu.
(6)
Audítor a audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu o audite, aj s iným objednávateľom, ako je účtovná jednotka, v ktorej bude vykonaný audit, ak s tým účtovná jednotka súhlasí. Súhlas účtovnej jednotky sa nevyžaduje, ak by to bolo v rozpore s osobitným predpisom.25)
(7)
Odplata za audit nesmie byť žiadnym spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo určená
a)
poskytovaním neaudítorských služieb alebo
b)
ďalšími skutočnosťami, ktoré ohrozujú nezávislosť, nestrannosť alebo kvalitu výkonu auditu.
§22 Audítor konsolidovaného celku
(1)
Audítor konsolidovaného celku nesie plnú zodpovednosť za správu audítora konsolidovaného celku.
(2)
Audítor konsolidovaného celku je povinný vykonať previerku auditu vykonaného audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, euroaudítorom alebo audítorskou spoločnosťou iného členského štátu a audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny na účely auditu konsolidovaného celku. O tejto previerke je audítor konsolidovaného celku povinný viesť audítorskú dokumentáciu a uchovávať ju podľa § 20 ods. 5. Audítorská dokumentácia musí byť vedená tak, aby komora audítorov a úrad mohli preveriť prácu audítora konsolidovaného celku.
(3)
Ak v niektorých účtovných jednotkách v rámci konsolidovaného celku vykonáva audit audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorá nemá uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou republikou podľa § 33, je audítor konsolidovaného celku povinný zabezpečiť predloženie audítorskej dokumentácie od audítora z tretej krajiny alebo audítorskej spoločnosti z tretej krajiny a na požiadanie ju predložiť úradu. Na tento účel je audítor konsolidovaného celku povinný ponechať si kópiu audítorskej dokumentácie. S audítorom z tretej krajiny alebo s audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny sa môže dohodnúť aj na neobmedzenom prístupe k audítorskej dokumentácii. Ak právne prekážky alebo iné prekážky zabránia doručeniu audítorskej dokumentácie audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoločnosťou z tretej krajiny audítorovi konsolidovaného celku, musí audítor konsolidovaného celku uchovať všetky dôkazy o tom, že vykonal všetky potrebné kroky na získanie prístupu k audítorskej dokumentácii.
§23 Správa audítora
(1)
Výsledkom auditu je audítorom vypracovaná správa audítora. Audítor je povinný pri vyhotovení správy audítora vychádzať zo všetkých skutočností, ktoré zistil, pričom každú zistenú skutočnosť hodnotí jednotlivo a zároveň v ich vzájomnej súvislosti; audítor nesmie zamlčať žiadnu zistenú skutočnosť, ktorá môže mať podstatný vplyv na závery správy audítora o priebehu a výsledkoch výkonu auditu.
(2)
Správa audítora musí obsahovať
a)
úvod, v ktorom audítor vymedzí účtovnú závierku, ktorá je predmetom auditu, s uvedením
1.
názvu účtovnej jednotky,
2.
dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a účtovného obdobia, ktorého sa účtovná závierka týka,
b)
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu, ktoré obsahuje použité medzinárodné audítorské štandardy, podľa ktorých sa audit vykonal,
c)
názor, ktorým audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade s osobitným predpisom26) alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi, pričom názor audítora môže byť
1.
nepodmienený, ak podľa audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade s osobitným predpisom,26)
2.
podmienený, ak existuje nesúhlas audítora s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými zásadami a metódami ich aplikácie a spôsobom uvedenia údajov v účtovnej závierke alebo podľa audítora došlo k obmedzeniu rozsahu auditu tak, že audítor nemohol získať dostatočné a vhodné dôkazy na výkon auditu, pričom nesúhlas s riadiacim orgánom alebo obmedzenie rozsahu auditu sú významné, avšak nie až do tej miery, aby sa musel vyjadriť názor podľa tretieho bodu alebo štvrtého bodu,
3.
záporný, ak je podľa audítora vplyv nesúhlasu s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými zásadami a metódami ich aplikácie a spôsobom uvedenia údajov v účtovnej závierke taký významný, že názor podľa druhého bodu by bol nepostačujúci,
4.
odmietavý, ak podľa audítora došlo k takému významnému obmedzeniu rozsahu auditu, že audítor nemohol získať dostatočné a vhodné dôkazy na výkon auditu a z toho dôvodu nie je schopný vyjadriť názor na účtovnú závierku a názor podľa druhého bodu by bol nepostačujúci,
d)
popis významných skutočností, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke a ktoré audítor považuje za potrebné zdôrazniť, najmä dodržanie zásady nepretržitého pokračovania v činnosti a ďalšie významné neistoty, ktorých vyriešenie závisí od budúcich udalostí a ktoré môžu mať vplyv na účtovnú závierku.
(3)
Správu audítora je audítor povinný vypracovať písomne a uviesť v nej svoje meno, priezvisko, číslo licencie, dátum ukončenia auditu a podpis. V mene audítorskej spoločnosti podpisuje správu audítora audítor, ktorý audit vykonal, pričom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo licencie, obchodný názov, sídlo a číslo licencie audítorskej spoločnosti, dátum ukončenia auditu a podpis.
(4)
Údaje o audítorovi podľa odseku 3 výnimočne nemusia byť sprístupnené verejnosti, ak by ich zverejnenie mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek osoby. Túto skutočnosť musí audítor odôvodniť a oznámiť úradu.
(5)
Dodatok správy audítora tvorí názor audítora na to, či údaje vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou účtovnej jednotky, v ktorej sa vykonáva audit.
§24 Správa o transparentnosti
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní zverejniť na svojej internetovej stránke do troch mesiacov po skončení účtovného obdobia správu o transparentnosti, ktorá obsahuje aspoň tieto údaje:
a)
informáciu o právnej forme a vlastníkoch audítorskej spoločnosti,
b)
popis siete, organizačnú a právnu štruktúru siete, ak sú začlenení do siete,
c)
popis svojej štruktúry riadenia,
d)
popis svojho vnútorného systému zabezpečenia kvality a vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti jeho fungovania,
e)
dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu podľa § 31,
f)
zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom období vykonali audit, ak by toto zverejnenie mohlo bezprostredne alebo závažne ohroziť bezpečnosť akejkoľvek osoby; tento zoznam sa v správe o transparentnosti nezverejní,
g)
vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora a audítorskej spoločnosti, ktorým sa zároveň potvrdzuje, že bola vykonaná vnútorná previerka dodržiavania nezávislosti,
h)
vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor a audítorská spoločnosť uplatňujú v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov,
i)
finančné informácie preukazujúce význam audítora a audítorskej spoločnosti, napríklad celkové tržby v členení na tržby za audit, tržby za uisťovacie a súvisiace audítorské služby a tržby za neaudítorské služby, pričom ak sa jednotlivé položky v kategórii neaudítorských služieb navzájom zásadne odlišujú, je potrebné túto kategóriu rozčleniť na ďalšie kategórie,
j)
informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri odmeňovaní partnerov.
(2)
Správu o transparentnosti podpisuje audítor alebo člen štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti. Ak sa správa o transparentnosti poskytuje elektronicky, musí sa použiť elektronický podpis.
Povinnosti audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta audítora
§25
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonávať audit s odbornou starostlivosťou a nestranne.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní dodržiavať medzinárodné audítorské štandardy, vnútorné predpisy vydané úradom, komorou audítorov a Etický kódex audítora.
(3)
Audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu27) spôsobenú pri výkone auditu v subjektoch verejného záujmu do výšky 20-násobku poplatku za výkon auditu a v ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku poplatku za výkon auditu.
(4)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu. Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy, písomne informovať úrad.
(5)
Audítor nie je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak vykonáva audit v mene audítorskej spoločnosti a poistenie audítorskej spoločnosti túto zodpovednosť pokrýva, alebo ak má pozastavenú licenciu. Audítorská spoločnosť nie je povinná uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak má pozastavenú licenciu.
§26
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní každoročne
a)
potvrdiť výboru pre audit28) svoju nezávislosť od subjektu verejného záujmu, v ktorom budú vykonávať audit,
b)
oznámiť výboru pre audit, aké neaudítorské služby poskytli subjektu verejného záujmu,
c)
prerokovať s výborom pre audit ohrozenie podľa § 19 ods. 2 a 3 a opatrenia vykonávané na zníženie ohrozenia.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť oznamujú výboru pre audit28) hlavné závery vyplývajúce z auditu, najmä o významných nedostatkoch vo vnútornej kontrole účtovnej jednotky vo vzťahu k procesu zostavovania účtovnej závierky.
(3)
Audítor alebo kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon auditu v subjekte verejného záujmu môže vykonávať audit v tom istom subjekte verejného záujmu najviac päť po sebe idúcich rokov odo dňa jeho vymenovania. Audit môže v tomto subjekte verejného záujmu opätovne vykonať až po uplynutí minimálne dvoch rokov od posledného auditu.
(4)
Audítor alebo kľúčový audítorský partner nesmie prijať riadiacu funkciu v účtovnej jednotke, v ktorej vykonával audit, pred uplynutím dvoch rokov od jeho odstúpenia z výkonu auditu v tejto účtovnej jednotke.
§27
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu informovať príslušný orgán, ktorý je pre účtovnú jednotku orgánom dohľadu podľa osobitných predpisov,29) ak v účtovnej jednotke
a)
došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich podmienky jej činnosti,
b)
existujú skutočnosti majúce zásadne negatívny vplyv na jej hospodárenie,
c)
je ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania jej činnosti,
d)
existujú skutočnosti, na základe ktorých môžu audítor a audítorská spoločnosť odmietnuť vyjadriť názor alebo vyjadriť záporný názor na účtovnú závierku.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť skutočnosti podľa odseku 1 tomu, kto má s touto účtovnou jednotkou úzke väzby.30)
(3)
Ak zistí audítor alebo audítorská spoločnosť pri výkone auditu v účtovnej jednotke skutočnosti uvedené v odseku 1 alebo skutočnosti, o ktorých sa predpokladá, že môžu naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu hospodárskeho, trestného činu korupcie alebo trestného činu proti majetku, sú povinní bez zbytočného odkladu písomne informovať orgány činné v trestnom konaní,31) štatutárny orgán a dozorný orgán účtovnej jednotky, obecné zastupiteľstvo, ak je účtovnou jednotkou obec a zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak účtovnou jednotkou je vyšší územný celok a výbor pre audit, ak je zriadený.
§28
(1)
Údaje, ktoré poskytuje audítor a audítorská spoločnosť úradu podľa § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2, podpisuje audítor alebo štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti. Ak tieto informácie poskytujú elektronicky, musí sa použiť elektronický podpis.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť úradu zmenu alebo zánik údajov zapisovaných do príslušného zoznamu.
(3)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania alebo odstúpenia, písomne oznámiť úradu svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania auditu. Svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania auditu sú povinní oznámiť aj Národnej banke Slovenska, ak vykonávajú audit v účtovnej jednotke, nad ktorou Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu.21) Zároveň sú povinní poskytnúť úradu primerané vysvetlenie dôvodov svojho odvolania alebo odstúpenia.
(4)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť úradu najneskôr do troch mesiacov po skončení účtovného obdobia zoznam účtovných jednotiek, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom období vykonali audit.
(5)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne do 15 dní oznámiť úradu vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu audítora, ktorého zamestnávajú.
(6)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vytvárať asistentovi audítora také podmienky, ktoré mu umožnia riadnu prípravu na výkon audítorskej profesie. Asistentovi audítora musí byť umožnená najmä účasť na sústavnom vzdelávaní, riadnej príprave na audítorskú skúšku, ako aj účasť na nej.
(7)
Školiteľ podľa § 3 ods. 4 je povinný vypracovať asistentovi audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti na výkone auditu a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával.
§29 Sústavné vzdelávanie
(1)
Sústavné vzdelávanie je priebežné získavanie, obnovovanie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností v súlade s rozvojom audítorskej profesie, po celý čas jej vykonávania.
(2)
Audítor a asistent audítora sú povinní zúčastniť sa sústavného vzdelávania, ktoré zabezpečuje komora audítorov. Do určeného rozsahu sústavného vzdelávania sa môže so súhlasom komory audítorov uznať i účasť audítora a asistenta audítora na iných formách vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s programom sústavného vzdelávania zabezpečovaného komorou audítorov, najmä na prednáškach a seminároch organizovaných vzdelávacími inštitúciami, odborne spriaznenými stavovskými organizáciami, audítorskými spoločnosťami alebo vysokými školami.
(3)
Do určeného rozsahu sústavného vzdelávania sa môže so súhlasom komory audítorov uznať audítorovi aj jeho samostatná aktívna lektorská činnosť v odboroch spojených s audítorskou profesiou, pričom rovnakú tému je možné do sústavného vzdelávania započítať len raz.
(4)
Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania audítora a asistenta audítora určí komora audítorov. Kontrolu plnenia podmienok sústavného vzdelávania vykonáva komora audítorov.
(5)
Audítor je povinný absolvovať počas trojročného cyklu minimálne 120 hodín vzdelávacích aktivít, pričom každý rok je povinný absolvovať najmenej 20 hodín. Asistent audítora je povinný absolvovať počas trojročného cyklu minimálne 200 hodín vzdelávacích aktivít, pričom každý rok je povinný absolvovať najmenej 35 hodín.
(6)
Audítor, ktorý mal pozastavenú licenciu, je povinný pri opätovnom zápise do zoznamu audítorov preukázať udržiavanie odbornej spôsobilosti v období, počas ktorého audítorskú profesiu nevykonával, v rozsahu 1,5-násobku hodín ročného sústavného vzdelávania.
(7)
Ak sa audítor alebo asistent audítora na sústavnom vzdelávaní nezúčastňuje, komisia pre sústavné vzdelávanie komory audítorov zašle podnet disciplinárnej komisii komory audítorov na disciplinárne konanie.
(8)
Ak sa audítor na sústavnom vzdelávaní nezúčastňuje ani napriek uloženému disciplinárnemu opatreniu disciplinárnou komisiou komory audítorov, komisia pre sústavné vzdelávanie komory audítorov zašle podnet úradu na uloženie sankcií podľa § 60.
§30 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní, ak tento zákon neustanovuje inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom auditu; táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu auditu, počas pozastavenia licencie, ako aj po vyčiarknutí z príslušného zoznamu.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na asistentov audítora, na všetkých spoločníkov audítorskej spoločnosti, na ich zamestnancov, členov rady úradu, členov dozorného výboru úradu, členov výborov úradu, zamestnancov úradu a komory audítorov, nepraktizujúce osoby a ostatné osoby, ktoré sa o skutočnostiach súvisiacich s dohľadom dozvedeli. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu ich funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzťahu s audítorom, audítorskou spoločnosťou, komorou audítorov alebo úradom.
(3)
Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 môže úrad alebo účtovná jednotka, v ktorej je audit vykonávaný, alebo jej právny nástupca.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť alebo o prekazenie spáchania trestného činu.
(5)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nepovažuje poskytnutie informácií Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.32) Osoby, ktoré poskytli informácie, sú o tejto skutočnosti, ako aj o skutočnosti získavania informácií preverujúcich podozrenie z prania špinavých peňazí, legalizácie alebo financovania terorizmu povinné zachovať mlčanlivosť. Tejto povinnosti ich môže pozbaviť Slovenská informačná služba na účely konania pred štátnym orgánom na žiadosť tohto orgánu.
(6)
Ak bol audítor nahradený iným audítorom alebo audítorská spoločnosť inou audítorskou spoločnosťou, sú pôvodný audítor alebo pôvodná audítorská spoločnosť povinní poskytnúť prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcim sa účtovnej jednotky, v ktorej sa vykonáva audit, nastupujúcemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti.
(7)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní poskytnúť informáciu o účtovnej jednotke v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.33) Poskytnutie takejto informácie sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť; v dôsledku poskytnutia týchto informácií nevzniká audítorovi ani audítorskej spoločnosti zodpovednosť voči účtovnej jednotke.
(8)
Informácie, ktoré získa úrad od príslušných orgánov dohľadu iného členského štátu alebo z tretej krajiny, sa môžu využiť len na účely dohľadu.

ŠTVRTÁ ČASŤ | PREVIERKA ZABEZPEČENIA KVALITY AUDITU, VÝKON DOHĽADU A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

§31 Previerka zabezpečenia kvality auditu
(1)
Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora audítorov prostredníctvom kontrolórov menovaných komorou audítorov. Systém previerok zabezpečenia kvality auditu podlieha dohľadu, ktorý vykonáva úrad.
(2)
Systém previerok zabezpečenia kvality auditu je nezávislý od preverovaných audítorov a audítorských spoločností a financovanie previerky zabezpečenia kvality auditu musí byť bez neprimeraného vplyvu audítorov a audítorských spoločností.
(3)
Za kontrolóra môže byť vybratá len fyzická osoba, ktorá
a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má minimálne päť rokov praxe v oblasti výkonu auditu a zostavovania účtovnej závierky,
e)
absolvovala školenie zamerané na previerku zabezpečenia kvality auditu organizované komorou audítorov.
(4)
Kontrolór musí byť vybratý tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov medzi ním a preverovaným audítorom a audítorskou spoločnosťou.
(5)
Previerka zabezpečenia kvality auditu sa musí vykonať aspoň
a)
raz za tri roky pri audite vykonávanom v účtovnej jednotke, ktorá je subjektom verejného záujmu,
b)
raz za šesť rokov pri audite vykonávanom v ostatných účtovných jednotkách.
(6)
Pri previerke zabezpečenia kvality auditu je kontrolór povinný prostredníctvom vybraných zložiek audítorskej dokumentácie posúdiť
a)
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov, ustanovení tohto zákona a Etického kódexu audítora,
b)
požiadavky na nezávislosť audítora,
c)
množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov, najmä množstvo a kvalitu personálneho zabezpečenia auditu, počet hodín na audite,
d)
primeranosť výšky poplatkov za audit,
e)
vnútorný systém previerky kvality audítorskej spoločnosti.
(7)
Výsledkom previerky zabezpečenia kvality auditu je správa, ktorá obsahuje hlavné závery previerky zabezpečenia kvality auditu, odporúčania a primerané lehoty na odstránenie nedostatkov. Kontrolór je povinný zaslať túto správu dozornej rade komory audítorov.
(8)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní preukázať dozornej rade komory audítorov splnenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Ak audítor a audítorská spoločnosť nepostupujú podľa odporúčaní uvedených v správe podľa odseku 7, predseda dozornej rady komory audítorov zašle podnet disciplinárnej komisii komory audítorov na disciplinárne konanie.
(9)
Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality auditu za predchádzajúci kalendárny rok predloží komora audítorov úradu najneskôr do 31. marca a zverejní ho na svojej internetovej stránke najneskôr do 30. apríla bežného roka. Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality auditu zverejní úrad na svojej internetovej stránke bez zbytočného odkladu, najneskôr do 31. mája bežného roka.
(10)
Podrobnosti o previerkach zabezpečenia kvality auditu upraví komora audítorov vo svojich vnútorných predpisoch, ktoré predloží úradu do 30 kalendárnych dní od ich vydania. Vnútorné predpisy obsahujú
a)
zásady previerky zabezpečenia kvality auditu,
b)
pravidlá pre výber kontrolórov,
c)
plán previerky zabezpečenia kvality auditu na kalendárny rok.
§32 Dohľad
(1)
Dohľad nad dohliadanými subjektmi vykonáva úrad prešetrovaním prostredníctvom nepraktizujúcich osôb a audítorov (ďalej len „osoba vykonávajúca dohľad“), pričom počet nepraktizujúcich osôb pri výkone dohľadu musí byť vyšší ako počet audítorov.
(2)
Dohľad je nezávislý od akéhokoľvek neprimeraného vplyvu audítorov a audítorských spoločností.
(3)
Systém dohľadu schválený v iných členských štátoch sa považuje za rovnocenný s dohľadom v Slovenskej republike.
(4)
Nepraktizujúcou osobou je fyzická osoba, ktorá najmenej tri roky pred svojím vymenovaním do orgánov úradu nevykonávala audit, nemala hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti, nebola členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu audítorskej spoločnosti a nebola v zamestnaneckom ani inom blízkom vzťahu s audítorskou spoločnosťou. Nepraktizujúcou osobou môže byť zamestnanec úradu, člen orgánu úradu alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad na zmluvnom základe s úradom, má poverenie na výkon dohľadu a koná v mene úradu. Nepraktizujúca osoba musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a aspoň tri roky praxe v oblasti výkonu auditu.
(5)
Pri dohľade osoba vykonávajúca dohľad zisťuje a vyhodnocuje skutočnosti o dohliadaných subjektoch a ich činnosti, a to u dohliadaného subjektu, ale aj na mieste, kde to účel dohľadu vyžaduje. Dohľad sa vykonáva v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona.
(6)
Pred začatím vykonávania dohľadu úrad doručí dohliadanému subjektu písomné oznámenie o jeho začatí. Toto oznámenie musí obsahovať miesto výkonu dohľadu, deň začatia dohľadu, predmet dohľadu, dohliadané obdobie, plánovanú dobu trvania dohľadu, meno a priezvisko osoby vykonávajúcej dohľad, odtlačok pečiatky úradu, podpis oprávneného zamestnanca úradu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie.
(7)
Úrad je oprávnený začať dohľad aj bez oznámenia podľa odseku 6, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené.
(8)
Osoba vykonávajúca dohľad je vylúčená z dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu dohľadu, dohliadanému subjektu alebo jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti. Úrad je povinný zabezpečiť riadne pokračovanie a dokončenie dohľadu.
(9)
Osoba vykonávajúca dohľad, o ktorej nezaujatosti sú pochybnosti, môže do vydania rozhodnutia o jej nezaujatosti vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.
(10)
Osoba vykonávajúca dohľad, dohliadaný subjekt a ďalšie osoby zúčastnené na dohľade sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť generálnemu riaditeľovi úradu skutočnosti uvedené v odseku 8. O tomto oznámení rozhodne úrad najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.
(11)
O vylúčení z dohľadu osoby vykonávajúcej dohľad rozhodne oprávnený zamestnanec úradu, ktorý môže rozhodnúť o vylúčení aj z vlastného podnetu.
(12)
Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad právo
a)
na predloženie služobného preukazu a písomného poverenia na dohľad,
b)
predkladať v priebehu dohľadu dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
c)
vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri dohľade, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť, aby v protokole o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“) boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,
d)
zúčastniť sa na rokovaniach s ďalšími osobami zúčastnenými na konaní, napríklad znalcami, svedkami,
e)
zúčastniť sa na prerokovaní protokolu.
(13)
Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad tieto povinnosti:
a)
umožniť osobe vykonávajúcej dohľad výkon dohľadu,
b)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na dohľad,
c)
umožniť vstup na pozemky, do sídla a prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu a umožniť rokovanie so svojimi zamestnancami,
d)
poskytovať informácie, doklady a iné písomnosti v písomnej forme alebo v technickej forme, prípadne ich úradne osvedčené preklady, ak je dokumentácia v cudzom jazyku, ako aj vysvetlenia a stanoviská k nim,
e)
zapožičať doklady mimo sídla alebo prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu alebo poskytnúť výpisy, prípadne kópie týchto dokladov.
(14)
Prevzatie dokladov podľa odseku 13 písm. e) potvrdí svojím podpisom osoba vykonávajúca dohľad pri ich prevzatí.
(15)
O výsledku zistenia z dohľadu vyhotoví osoba vykonávajúca dohľad protokol, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak dohliadaným subjektom je fyzická osoba, a obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak dohliadaným subjektom je právnická osoba,
b)
meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených pri dohľade,
c)
miesto výkonu dohľadu, deň začatia a dobu trvania dohľadu,
d)
predmet dohľadu a dohliadané obdobie,
e)
preukázané zistenia,
f)
lehotu na vyjadrenie sa k protokolu,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
dátum prerokovania protokolu,
i)
meno, priezvisko a vlastnoručný podpis osoby vykonávajúcej dohľad,
j)
vlastnoručný podpis dohliadaného subjektu alebo ním povereného zástupcu.
(16)
Protokol sa podpisuje po jeho prerokovaní. Odmietnutie podpisu dohliadaným subjektom osoba vykonávajúca dohľad v protokole zaznamená spolu s dôvodom odmietnutia, ak je jej známy. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdá osoba vykonávajúca dohľad dohliadanému subjektu. Ak dohliadaný subjekt odmietne protokol podpísať alebo ho prevziať alebo sa sám alebo ním poverený zástupca nezúčastní na prerokovaní protokolu, považuje sa za deň prerokovania a doručenia protokolu deň, ktorý je určený vo výzve na prerokovanie tohto protokolu.
(17)
Dohľad je ukončený dňom prerokovania protokolu s dohliadaným subjektom.
(18)
Úrad uchováva protokol po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa ukončil dohľad.
(19)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, dohliadané subjekty a subjekty verejného záujmu sú povinní oznamovať úradu údaje potrebné na dohľad. Ak majú listiny, ktoré môžu byť dôkazovým prostriedkom pri dohľade, sú povinní na výzvu úradu listiny vydať alebo zapožičať, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.34)
§33 Medzinárodná spolupráca pri dohľade
(1)
Úrad zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách. Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu o prešetrenie činnosti audítora alebo audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte alebo požiadať o účasť svojich zamestnancov na prešetrovaní činnosti audítora alebo audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte. Prešetrovanie podlieha dohľadu toho členského štátu, na území ktorého sa vykonáva.
(2)
Pri dohľade konsolidovanej účtovnej závierky sa nemôžu uplatniť dodatočné požiadavky týkajúce sa zapísania do príslušného zoznamu, previerky zabezpečenia kvality auditu, medzinárodných audítorských štandardov, etiky a nezávislosti audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú audit v dcérskej účtovnej jednotke založenej v inom členskom štáte.
(3)
Ak sú na regulovanom trhu v Slovenskej republike obchodované cenné papiere účtovnej jednotky, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, nemôžu sa v Slovenskej republike uplatniť dodatočné požiadavky týkajúce sa zapísania do príslušného zoznamu, previerky zabezpečenia kvality auditu, medzinárodných audítorských štandardov, etiky a nezávislosti audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú audit v tejto účtovnej jednotke.
(4)
Úrad na požiadanie poskytne informácie príslušným orgánom dohľadu v iných členských štátoch získané v súvislosti s dohľadom. Ak úrad žiadosti o poskytnutie informácií nemôže vyhovieť, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť žiadateľovi s uvedením dôvodov. Tieto informácie môžu byť použité v rozsahu podľa tohto zákona a v rámci správneho konania alebo súdneho konania súvisiaceho s výkonom auditu.
(5)
Poskytnutie informácie alebo prešetrovanie podľa odseku 1 môže byť odmietnuté z dôvodu, že
a)
poskytnutá informácia alebo prešetrovanie by mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky,
b)
boli začaté súdne konania v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti tým istým audítorom a audítorským spoločnostiam pred príslušnými orgánmi Slovenskej republiky,
c)
bolo právoplatne rozhodnuté vo vzťahu k rovnakej činnosti a proti rovnakým audítorom alebo audítorským spoločnostiam príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.
(6)
Ak úrad má preukázateľné informácie, že sa na území iného členského štátu vykonáva alebo vykonávala činnosť, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo Etickým kódexom audítora, informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu iného členského štátu.
(7)
Ak úrad získa informáciu podľa odseku 6, je povinný vykonať opatrenia a informovať o nich príslušný orgán dohľadu iného členského štátu.
(8)
Úrad môže na základe žiadosti príslušných orgánov dohľadu z tretích krajín poskytnúť audítorskú dokumentáciu, ak
a)
účtovná jednotka, v ktorej sa vykonáva audit, vydala cenné papiere v tretej krajine alebo je súčasťou konsolidovaného celku a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v tretej krajine,
b)
príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny spĺňa požiadavku rovnocennosti výkonu dohľadu s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, pričom splnenie požiadavky rovnocennosti sa považuje za primerané, ak o tom rozhodne Európska komisia,
c)
existuje dohoda o vzájomnej spolupráci medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu v tretej krajine, ktorá obsahuje aj ustanovenia o vzájomnej výmene audítorskej dokumentácie,
d)
je zabezpečená ochrana osobných údajov a použitie získaných informácií len na účely dohľadu.
(9)
Dohoda o vzájomnej spolupráci podľa odseku 8 písm. c) musí obsahovať
a)
požiadavku odôvodnenia žiadosti,
b)
ustanovenie, že zamestnanci príslušného orgánu dohľadu z tretej krajiny musia podliehať povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
c)
ustanovenie, že príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny môže použiť audítorskú dokumentáciu len na účely dohľadu, zabezpečenia kvality auditu a prešetrovania,
d)
možnosť odmietnuť poskytnutie audítorskej dokumentácie, ak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu suverenity, bezpečnosti alebo verejného poriadku iných členských štátov alebo ak sa už začali konania v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti tým istým osobám pred príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

PIATA ČASŤ | KOMORA AUDÍTOROV

§34
(1)
Komora audítorov je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v príslušnom zozname.
(2)
Komora audítorov je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
(3)
Komora audítorov môže na plnenie svojich úloh vytvoriť územné sekcie. Podrobnosti o vytváraní územných sekcií upraví vnútorný predpis komory audítorov.
§35 Úlohy komory audítorov
Komora audítorov plní najmä tieto úlohy:
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov a asistentov audítora,
b)
poskytuje členom komory audítorov a asistentom audítora metodické usmernenia v oblasti auditu, účtovníctva, etiky a medzinárodných účtovných štandardov,
c)
dbá na riadny výkon auditu a vysokú profesionálnu úroveň audítorov a asistentov audítora,
d)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory audítorov a asistentov audítora v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
e)
vydáva potvrdenie o členstve v komore audítorov a jeho zániku a potvrdenie o zaplatení členského príspevku,
f)
vydáva po schválení zhromaždením štatút komory, vnútorné predpisy komory audítorov a kontroluje ich dodržiavanie,
g)
určuje žrebom audítora na výkon auditu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu24) s výnimkou audítora, ktorý je zamestnancom audítora alebo audítorskej spoločnosti; ak u určeného audítora existuje prekážka výkonu auditu podľa § 19, žrebovanie sa opakuje,
h)
vykonáva previerku zabezpečenia kvality auditu podľa § 31,
i)
zabezpečuje a kontroluje sústavné vzdelávanie audítorov a asistentov audítora,
j)
vedie disciplinárne konania a ukladá disciplinárne opatrenia,
k)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť audítorov,
l)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,35)
m)
spolupracuje s úradom pri dohľade,
n)
ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis komory audítorov.
§36 Členstvo v komore audítorov
(1)
Členstvo v komore audítorov vzniká zápisom do súpisu audítorov alebo do súpisu audítorských spoločností.
(2)
Členstvo v komore audítorov je povinné pre všetkých audítorov a audítorské spoločnosti. Zápisom do zoznamu asistentov audítora komory audítorov nevzniká asistentovi audítora členstvo v komore audítorov.
(3)
Členstvo v komore audítorov zaniká vyčiarknutím audítora alebo audítorskej spoločnosti zo súpisu audítorov alebo audítorských spoločností. O zániku členstva vydá komora audítorov potvrdenie.
§37 Práva a povinnosti audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta audítora vo vzťahu ku komore audítorov
(1)
Audítor a audítorská spoločnosť má právo voliť do orgánov komory audítorov. Audítor má právo byť volený do orgánov komory audítorov.
(2)
Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní
a)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory audítorov a dodržiavať ich,
b)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa týkajú audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s výkonom auditu,
c)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore audítorov,
d)
plniť uznesenia orgánov komory audítorov.
(3)
Asistent audítora je povinný
a)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory audítorov a dodržiavať ich,
b)
oznamovať akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby v súvislosti s prípravou na audítorskú profesiu,
c)
plniť uznesenia orgánov komory audítorov.
(4)
Audítor, audítorská spoločnosť a asistent audítora sú povinní platiť komore audítorov príspevky a iné peňažné úhrady určené vnútornými predpismi komory audítorov.
§38 Orgány komory audítorov a ich právomoci
(1)
Orgánmi komory audítorov sú
a)
zhromaždenie,
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Funkčné obdobie členov orgánov komory audítorov je štvorročné, ak tento zákon neustanovuje inak. Funkčné obdobie začína plynúť odo dňa schválenia zhromaždením. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena orgánu komory audítorov opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(3)
Členovia orgánov komory audítorov sú povinní pred nástupom do funkcie, najneskôr do 31. januára bežného roka, preukázať splnenie podmienky dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10 za predchádzajúci kalendárny rok. Členovia orgánov komory audítorov sú povinní každoročne oznámiť zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10.
(4)
Funkcie v orgánoch komory audítorov sú čestné. Za ich výkon audítorom patrí náhrada cestovných výdavkov a hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách upraví štatút komory audítorov.
(5)
Podrobnosti o voľbách členov do orgánov komory audítorov upraví komora audítorov volebným poriadkom.
(6)
Podrobnosti o organizácii komory audítorov, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a jednotlivých komisií upraví štatút komory audítorov.
(7)
Funkcia prezidentovi komory audítorov a členovi orgánov komory audítorov zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomnej žiadosti komore audítorov,
c)
stratou dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
vylúčením z komory audítorov,
e)
odvolaním,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Komora audítorov v súlade s týmto zákonom vydáva vnútorné predpisy komory audítorov. Súčasťou vnútorných predpisov komory audítorov sú aj podrobnosti o zriadení komisie pre sústavné vzdelávanie, komisie pre zabezpečenie kvality auditu a ďalších komisií, ktoré môže komora audítorov zriadiť na zabezpečenie svojej činnosti.
(9)
Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory audítorov je navzájom nezlučiteľné.
§39 Zhromaždenie
(1)
Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory audítorov. Zhromaždenie tvoria audítori a audítorské spoločnosti, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vrátane audítorov a audítorských spoločností, ktorým bola pozastavená licencia podľa § 8.
(2)
Zhromaždenie zvoláva prezídium spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov komory audítorov, prezídium je povinné ho zvolať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti komore audítorov.
(3)
Zhromaždenie
a)
volí a odvoláva prezidenta komory audítorov,
b)
volí a odvoláva členov orgánov komory audítorov,
c)
schvaľuje štatút komory audítorov a jeho zmeny,
d)
schvaľuje vnútorné predpisy komory audítorov a ich zmeny, najmä volebný poriadok, disciplinárny poriadok, rokovací poriadok, zásady previerky zabezpečenia kvality auditu, zásady sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora, zásady hospodárenia,
e)
schvaľuje výšku zápisného, členských príspevkov, poplatkov za vstupné testy a úhrad za služby poskytované komorou audítorov,
f)
schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku komory audítorov.
§40 Prezídium
(1)
Prezídium tvorí prezident a členovia prezídia. Prezídium je výkonným orgánom komory audítorov v období medzi dvomi zhromaždeniami a je viazané uzneseniami zhromaždenia. Prezídium plní uznesenia zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju činnosť.
(2)
Počet členov prezídia za každú územnú sekciu musí zodpovedať pomeru členov komory audítorov v územnej sekcii k celkovému počtu členov komory audítorov, pričom každá územná sekcia musí byť zastúpená najmenej jedným členom.
(3)
Prezident zastupuje komoru audítorov navonok, koná v jej mene vo všetkých veciach a riadi zamestnancov komory audítorov.
(4)
Prezídium
a)
zvoláva zhromaždenie a pripravuje podklady na jeho rokovanie,
b)
zodpovedá za publikačnú, dokumentačnú a študijnú činnosť v rámci audítorskej profesie,
c)
zabezpečuje audítorom a asistentom audítora metodické usmernenia podľa § 35 písm. b),
d)
zriaďuje komisiu pre sústavné vzdelávanie a komisiu pre zabezpečenie kvality auditu a ďalšie výkonné a pomocné orgány na zabezpečenie činností uložených komore audítorov týmto zákonom,
e)
zabezpečuje zahraničné aktivity komory audítorov v súvislosti s jej členstvom v medzinárodných inštitúciách,
f)
zabezpečuje účasť členov komory audítorov na aktivitách, kde sa vyžaduje účasť audítorov,
g)
predkladá zhromaždeniu na schválenie dokumenty podľa § 39 ods. 3 písm. c) až f),
h)
rozhoduje o odvolaniach podľa § 44 ods. 12.
(5)
Prezídium zvoláva prezident komory audítorov podľa potreby.
§41 Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom komory audítorov.
(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje činnosť orgánov komory audítorov,
b)
kontroluje hospodárenie komory audítorov,
c)
preskúmava a vybavuje sťažnosti,
d)
kontroluje plnenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov v určenej lehote podľa § 31 ods. 8,
e)
zasiela podnety podľa § 31 ods. 8 na disciplinárne konanie,
f)
zasiela podnety na disciplinárne konanie, ak audítor a audítorská spoločnosť a asistent audítora neplatia zápisné, členské príspevky, poplatky za vstupné testy alebo iné peňažné úhrady alebo ak audítor, audítorská spoločnosť alebo asistent audítora porušili vnútorné predpisy komory audítorov,
g)
kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 38 ods. 3,
h)
zvoláva mimoriadne zhromaždenie, ak to vyplýva zo štatútu komory audítorov.
§42 Komisia pre sústavné vzdelávanie
Komisia pre sústavné vzdelávanie
a)
vypracúva zásady a plán sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora,
b)
zabezpečuje sústavné vzdelávanie audítorov a asistentov audítora,
c)
kontroluje plnenie podmienok sústavného vzdelávania podľa § 29,
d)
zasiela podnety podľa § 29 ods. 7 na disciplinárne konanie,
e)
zasiela podnety podľa § 29 ods. 8 na konanie podľa § 60.
§43 Komisia pre zabezpečenie kvality auditu
(1)
Komisia pre zabezpečenie kvality auditu vypracúva
a)
zásady previerky zabezpečenia kvality auditu,
b)
pravidlá pre výber kontrolórov,
c)
plán previerky zabezpečenia kvality na kalendárny rok.
(2)
Komisia pre zabezpečenie kvality auditu zabezpečuje previerku zabezpečenia kvality auditu podľa § 31 prostredníctvom kontrolórov.
§44 Disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie
(1)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom audítora alebo vnútornými predpismi komory audítorov (ďalej len „porušenie disciplíny“) uloží disciplinárna komisia audítorovi, audítorskej spoločnosti alebo asistentovi audítora (ďalej len „disciplinárne obvinený“) tieto disciplinárne opatrenia:
a)
písomné napomenutie za nesplnenie povinností ustanovených v
1.
§ 24, § 27, § 28 ods. 6 a 7, § 29, § 31 ods. 8 a § 37 ods. 2, ak ide o audítora a audítorskú spoločnosť,
2.
§ 12 ods. 8, § 29, § 37 ods. 3 a 4, ak ide o asistenta audítora,
3.
§ 38 ods. 3, ak ide o člena orgánu komory audítorov,
b)
pokutu do 100 000 Sk, ak ide o audítora, a do 500 000 Sk, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie povinností ustanovených v
2.
§ 24, § 27, § 28 ods. 6 a 7, § 29, § 31 ods. 8 a § 37 ods. 2, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,
c)
vyčiarknutie asistenta audítora zo zoznamu asistentov audítora za porušenie povinností ustanovených v
2.
§ 12 ods. 8, § 29, § 37 ods. 3 a 4, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej.
(2)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Výnosy z pokút podľa odseku 1 písm. b) sú príjmom komory audítorov.
(4)
Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na závažnosť, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(5)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok schválený úradom.
(6)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh
a)
predsedu dozornej rady podľa § 41 ods. 2 písm. e) a f),
b)
predsedu komisie pre sústavné vzdelávanie podľa § 42 písm. d).
(7)
Návrh na začatie disciplinárneho konania sa môže podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa porušenie disciplíny zistilo, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(8)
Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia návrhu.
(9)
Účastník disciplinárneho konania má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú predmetom disciplinárneho konania. Má právo obhajovať sa a navrhovať dôkazy, ktoré by mali byť v disciplinárnom konaní predložené.
(10)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o porušení disciplíny obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný zodpovedným za porušenie disciplíny, sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť komore audítorov paušálne trovy disciplinárneho konania vo výške mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom36) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje disciplinárne obvinenému do vlastných rúk.
(11)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, ktorým bolo disciplinárne obvinenému uložené disciplinárne opatrenie, môže disciplinárne obvinený, predseda dozornej rady alebo predseda komisie pre sústavné vzdelávanie podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.
(12)
O odvolaní rozhoduje prezídium. Prezídium preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení, zruší alebo zruší a vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Prezídium vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia návrhu. Disciplinárna komisia je právnym názorom prezídia viazaná.
(13)
Proti rozhodnutiu prezídia o odvolaní sa nemožno odvolať.
(14)
Zákonnosť právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu.37)
(15)
Ak sa zistí u audítora a audítorskej spoločnosti porušenie takej povinnosti, za porušenie ktorej už bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b), disciplinárna komisia dá podnet úradu na uloženie sankcií podľa § 60.
(16)
Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) nemožno uložiť, ak bola audítorovi a audítorskej spoločnosti za to isté porušenie povinnosti už uložená sankcia úradom.
§45 Hospodárenie komory audítorov
(1)
Komora audítorov hospodári so svojím majetkom. Príjmami komory audítorov sú zápisné, členské príspevky, poplatky za vstupné testy, peňažné úhrady, príjmy za služby, ktoré komora audítorov poskytuje, dary, výnosy z pokút a iné príjmy.
(2)
Komora audítorov uhrádza zo svojich príjmov výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja auditu.
(3)
Komora audítorov vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.26) Účtovnú závierku komory audítorov overujú aspoň dvaja audítori, ktorí nie sú členmi prezídia alebo dozornej rady. Týchto audítorov na návrh komory audítorov schvaľuje úrad. Komora audítorov ukladá správu audítora do neverejnej časti registra účtovných závierok.37a) Náklady auditu hradí komora audítorov.

ŠIESTA ČASŤ | ÚRAD

§46 Zriadenie úradu
Úrad sa zriaďuje ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu podľa tohto zákona. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava.
§47 Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
zabezpečuje audítorské skúšky (§ 14),
b)
zabezpečuje skúšky spôsobilosti (§ 15),
c)
zabezpečuje preskúšanie (§ 8 ods. 8),
d)
vydáva certifikáty (§ 3),
e)
vydáva licencie (§ 7), pozastavuje licencie (§ 8) a odoberá licencie (§ 11),
f)
zapisuje audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
g)
registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny,
h)
poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie (§ 33) do iného členského štátu alebo tretej krajiny podľa § 20 ods. 4.
(2)
Úrad vykonáva dohľad tým, že dohliada na
a)
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
b)
dodržiavanie Etického kódexu audítora,
c)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
d)
systém previerok zabezpečenia kvality auditu,
e)
sústavné vzdelávanie,
f)
disciplinárne konania vedené komorou audítorov.
(3)
Úrad vykonáva dohľad aj tým, že ukladá sankcie podľa § 60.
(4)
Úrad vykonáva aj tieto činnosti:
a)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
b)
zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
c)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie a zabezpečuje ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
d)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a auditu,
e)
koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s právnymi predpismi a zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,38)
g)
priebežne informuje komoru audítorov o návrhoch a zmenách podľa písmena a) až e),
h)
ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
(5)
Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri výkone dohľadu.
§48
(1)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok správu o činnosti úradu.
(2)
Úrad je povinný uložiť výročnú správu26) do verejnej časti registra účtovných závierok37a) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
Organizácia a riadenie úradu
§49 Orgány úradu
(1)
Orgánmi úradu sú
a)
rada,
b)
generálny riaditeľ,
c)
dozorný výbor,
d)
výbory, a to
1.
výbor pre medzinárodné účtovné štandardy,
2.
výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku,
3.
výbor pre zabezpečenie kvality auditu,
4.
výbor pre prešetrovanie a sankcie.
(2)
Za člena rady, s výnimkou generálneho riaditeľa, a člena výboru úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba s odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti účtovníctva alebo auditu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá spĺňa podmienku dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10. Členovia orgánov úradu sú povinní pred nástupom do funkcie, najneskôr do 31. januára bežného roka, preukázať splnenie podmienky dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10 za predchádzajúci kalendárny rok. Členovia orgánov úradu sú povinní každoročne oznámiť zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10. Za odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii. Pri funkcii generálneho riaditeľa sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a päť rokov praxe v riadiacej funkcii. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10. Predseda výboru pre prešetrovanie a sankcie musí byť osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa právnického zamerania.
(3)
Za členov rady, s výnimkou generálneho riaditeľa, navrhuje dvoch členov ministerstvo a po jednom členovi Národná banka Slovenska, Burza cenných papierov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a komora audítorov.
(4)
Členovia orgánov úradu sú povinní konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem alebo záujem inštitúcie, ktorá ho do funkcie navrhla, pred verejným záujmom. Výkon funkcie v orgánoch úradu je na pracovnoprávne účely výkonom verejnej funkcie,39) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno.
(5)
Členovia orgánov úradu, s výnimkou generálneho riaditeľa, majú nárok na úhradu skutočne vynaložených výdavkov a na úhradu náhrad za stratu času v súvislosti s výkonom ich funkcie v orgánoch úradu. Podrobnosti o úhradách skutočne vynaložených výdavkov a úhradách náhrad za stratu času upraví štatút úradu.
(6)
Nadpolovičná väčšina členov rady, dozorného výboru, členov výboru pre zabezpečenie kvality auditu a výboru pre prešetrovanie a sankcie musí byť nepraktizujúcimi osobami.
§50 Rada
(1)
Rada je najvyšším orgánom úradu.
(2)
Rada
a)
schvaľuje stratégiu činnosti úradu,
b)
schvaľuje ročný plán činnosti úradu,
c)
prerokúva rozpočet úradu a jeho čerpanie a predkladá ho dozornému výboru,
d)
prijíma opatrenia na základe zistení dozorného výboru podľa § 54 ods. 5 a 6,
e)
vymenúva a odvoláva členov jednotlivých výborov úradu,
f)
navrhuje generálneho riaditeľa podľa § 53 ods. 2,
g)
schvaľuje zásady činnosti jednotlivých výborov úradu a správy o ich činnosti,
h)
schvaľuje správu o činnosti podľa § 48 písm. a) a predkladá ju vláde,
i)
schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a overenie súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou úradu,
j)
schvaľuje účtovnú závierku úradu a po overení súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou úradu audítorom ju predkladá vláde,
k)
schvaľuje štatút úradu, organizačný poriadok úradu a iné vnútorné predpisy úradu,
l)
schvaľuje rokovací poriadok rady a jednotlivých výborov,
m)
vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej komisie úradu (§ 17),
n)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru pre prešetrovanie a sankcie,
o)
schvaľuje dohody o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi úradom a príslušnými orgánmi dohľadu v členských štátoch a tretích krajinách,
p)
koordinuje a riadi vzťahy úradu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
§51 Zloženie rady
(1)
Rada má sedem členov. Členmi rady sú
a)
predseda rady,
b)
podpredseda rady,
c)
generálny riaditeľ,
d)
ďalší členovia rady.
(2)
Členov rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh subjektov podľa § 49 ods. 3. Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b), c) a d), nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
(3)
Členstvo v rade je čestné a bezodplatné s výnimkou generálneho riaditeľa. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady je súčasne členom niektorého výboru úradu.
(4)
Funkčné obdobie člena rady je päťročné s výnimkou generálneho riaditeľa. Člena rady možno vymenovať opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Funkcia člena rady zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena rady, a to dňom jej doručenia predsedovi rady, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 6,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Minister odvolá člena rady na návrh subjektov podľa § 49 ods. 3, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
neplní svoje povinnosti člena rady.
§52 Rokovanie rady
(1)
Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady. Predseda rady je povinný tiež zvolať rokovanie rady na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek člena rady, a to do siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak predseda rady túto povinnosť nesplní, rokovanie rady zvolá bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, podpredseda rady.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. Každý člen má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím rady bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici z rokovania.
(3)
Činnosť rady riadi predseda rady. Predseda rady podpisuje uznesenia rady. Predsedu rady počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady.
(4)
Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa môžu zúčastniť ďalšie osoby, ktoré na rokovanie prizve rada.
(5)
Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica zo zasadnutia rady sa zverejňuje na internetovej stránke úradu do piatich dní odo dňa skončenia rokovania rady tak, aby neboli dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.34)
(6)
Podrobnosti o rokovaní rady upravuje rokovací poriadok schválený radou.
§53 Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa úradu, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady, dozorného výboru alebo výborov úradu.
(2)
Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu rady. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie generálneho riaditeľa, vzniká mu pracovný pomer k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je štvorročné a opätovne ho možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom orgáne, dozornom orgáne alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, s podnikaním a s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie generálneho riaditeľa.
(5)
Ak generálny riaditeľ v čase jeho vymenovania do funkcie vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou generálneho riaditeľa, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k skončeniu každej takej funkcie alebo činnosti a je povinný bez zbytočného odkladu skončiť každú takú funkciu alebo činnosť a najneskôr do jedného mesiaca po svojom vymenovaní písomne oznámiť ministrovi, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcie generálneho riaditeľa s inými funkciami alebo činnosťami podľa odseku 4.
(6)
Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.
(7)
Generálny riaditeľ
a)
zastupuje úrad navonok, koná v jeho mene vo všetkých veciach,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva a auditu,
c)
zabezpečuje vypracovanie stratégie úradu, ročného plánu činnosti úradu, správu o činnosti úradu podľa § 48 písm. a), rozpočtu úradu a vyhodnotenie jeho plnenia,
d)
predkladá rade na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu úradu,
e)
riadi správu úradu.
§54 Dozorný výbor
(1)
Dozorný výbor je kontrolným orgánom úradu.
(2)
Dozorný výbor má troch členov. Členmi dozorného výboru sú
a)
predseda,
b)
ďalší členovia.
(3)
Dozorný výbor
a)
kontroluje hospodárenie úradu,
b)
schvaľuje rozpočet úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 49 ods. 2,
d)
navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie úradu,
e)
schvaľuje rokovací poriadok dozorného výboru.
(4)
Na dozorný výbor sa primerane vzťahujú ustanovenia § 51 ods. 2 až 4.
(5)
Členovia dozorného výboru sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia úradu a požadovať potrebné vysvetlenia od členov rady a zamestnancov úradu.
(6)
Ak dozorný výbor pri svojej činnosti zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti úradu, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zistenia, o tom informuje radu.
(7)
Rokovania dozorného výboru sa konajú najmenej raz za polrok.
(8)
Podrobnosti o rokovaní dozorného výboru upravuje jeho rokovací poriadok schválený dozorným výborom.
(9)
Funkcia člena dozorného výboru zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na jeho písomnú žiadosť, a to dňom jej doručenia ministrovi, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 10,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Návrh na odvolanie člena dozorného výboru predkladá ministrovi jeho predseda, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
o to predsedu dozorného výboru písomne požiada subjekt, ktorý ho do tejto funkcie navrhol,
f)
neplní povinnosti člena dozorného výboru.
§55 Výbory
(1)
Členmi výborov sú
a)
predseda výboru,
b)
tajomník výboru,
c)
ďalší členovia výboru.
(2)
Výbory musia mať nepárny počet členov. Počet členov jednotlivých výborov určuje štatút úradu. Členov jednotlivých výborov vymenúva a odvoláva rada na základe návrhu podľa § 49 ods. 3.
(3)
Výbory zasadajú najmenej jedenkrát do mesiaca. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda výboru, v jeho neprítomnosti tajomník výboru. Na rokovania výboru sa vzťahujú ustanovenia § 52 ods. 5 a 6 rovnako. Generálny riaditeľ sa môže zúčastňovať na rokovaniach výborov.
(4)
Výbory rokujú na základe rokovacích poriadkov schválených radou.
(5)
Predseda výboru predkladá štvrťročne rade na schválenie správu o činnosti výboru.
(6)
Na členov výborov úradu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 51 ods. 3 až 6.
§56 Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy
Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy
a)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov a aplikačných smerníc,
b)
zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
c)
poskytuje poradenstvo pri aplikácii medzinárodných účtovných štandardov s ohľadom na špecifiká Slovenskej republiky,
d)
spolupracuje s ministerstvom, stavovskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti daní a účtovníctva.
§57 Výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku
Výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku
a)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora,
b)
zabezpečuje dostupnosť prekladov medzinárodných audítorských štandardov v štátnom jazyku,
c)
spolupracuje s ministerstvom, stavovskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti účtovníctva, auditu a daní.
§58 Výbor pre zabezpečenie kvality auditu
Výbor pre zabezpečenie kvality auditu
a)
dohliada na
1.
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
2.
dodržiavanie Etického kódexu audítora,
3.
dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
4.
previerku zabezpečenia kvality auditu,
b)
zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty,
c)
vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad,
d)
dohliada na sústavné vzdelávanie,
e)
posudzuje oznámenia subjektov verejného záujmu a oznámenia audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní alebo odstúpení audítora alebo audítorskej spoločnosti počas vykonávania auditu,
f)
informuje bez zbytočného odkladu o závažných zisteniach výbor pre prešetrovanie a sankcie a dáva podnety na začatie konania podľa § 60.
§59 Výbor pre prešetrovanie a sankcie
(1)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie
a)
môže preveriť postup disciplinárneho konania vedeného komorou audítorov,
b)
na základe závažných zistení podľa § 58 písm. f) začne konanie podľa § 60,
c)
ukladá sankcie audítorom, audítorským spoločnostiam a komore audítorov podľa § 60,
d)
prešetruje podnety zaslané podľa § 29 ods. 8 a § 44 ods. 15 disciplinárnou komisiou komory audítorov a ukladá sankcie podľa § 60,
e)
rozhoduje o pozbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 ods. 3.
(2)
Dvaja členovia výboru pre prešetrovanie a sankcie musia byť audítormi zapísanými v zozname audítorov.
§60 Sankcie
(1)
Ak úrad zistí pri výkone dohľadu podľa § 47 ods. 2 písm. a) až e) nedostatky alebo ak dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15, uloží tieto sankcie:
a)
písomné napomenutie za neplnenie povinností ustanovených v § 8 ods. 4, § 11 ods. 7, § 21, § 24, § 27, § 28 ods. 1 až 5, ak ide o audítora a audítorskú spoločnosť,
b)
pokutu do 500 000 Sk, ak ide o audítora, a do 1 000 000 Sk, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie povinností ustanovených
2.
v § 6, § 8 ods. 4, § 11 ods. 7, § 21, § 24, § 27, § 28 ods. 1 až 5, ak aj napriek písomnému napomenutiu naďalej neplnili tieto povinnosti,
3.
ak úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15,
c)
pozastavenie licencie audítorovi a audítorskej spoločnosti, ak
1.
uloženie sankcií podľa písmena a) alebo písmena b) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,
2.
úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15,
d)
vyčiarknutie audítora a audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu za neplnenie povinností,
1.
ak uloženie sankcií podľa písmena b) alebo písmena c) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,
2.
ak úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15.
(2)
Ak úrad zistí pri výkone dohľadu závažné nedostatky v činnosti komory audítorov pri dodržiavaní ustanovení tohto zákona, uloží komore audítorov pokutu za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 1 až 4, 7 až 10, § 13 ods. 1, § 31 ods. 3 až 7 a 9 a 10, § 38 ods. 8 a § 40 ods. 2, § 44 ods. 4 až 8, 10, 12 a 15 a § 67 ods. 7, 10 a 12 do 1 000 000 Sk.
(3)
Sankciu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu nemožno uložiť, ak bolo audítorovi a audítorskej spoločnosti za to isté porušenie povinnosti už uložené disciplinárne opatrenie komorou audítorov.
(4)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
Výnosy z pokút podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 sú príjmom úradu.
(6)
Výbor pri ukladaní sankcie prihliada najmä na závažnosť, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(7)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie rozhoduje o uložení sankcie v konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu výboru pre prešetrovanie a sankcie alebo predsedu výboru pre zabezpečenie kvality auditu.
(8)
Konanie o uložení sankcie podľa odseku 1 možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Výbor pre prešetrovanie a sankcie vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov.
(10)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť úradu paušálne trovy konania vo výške mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom36) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje do vlastných rúk.
(11)
Proti rozhodnutiu výboru pre prešetrovanie a sankcie môže účastník konania do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Odvolanie sa podáva výboru pre prešetrovanie a sankcie a má odkladný účinok.
(12)
O odvolaní rozhoduje rada. Rada preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení, zruší alebo zruší a vráti vec výboru pre prešetrovanie a sankcie na nové konanie a rozhodnutie. Výbor pre prešetrovanie a sankcie je právnym názorom rady viazaný.
(13)
Na konanie, ak tento zákon neustanovuje inak, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.40)
§61 Hospodárenie úradu
(1)
Úrad hospodári so svojím majetkom. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia.
(2)
Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť.
(3)
Úrad nesmie prijímať a poskytovať úvery a pôžičky, uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, vydávať cenné papiere, akceptovať ani prijímať zmenky.
(4)
Finančné prostriedky úradu sa môžu používať len na určené účely a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie činnosti úradu.
§62 Rozpočet úradu
(1)
Úrad zostavuje rozpočet výnosov a nákladov na príslušný rozpočtový rok. V rozpočte úradu sa osobitne rozpočtujú náklady na činnosť rady, správy úradu, dozorného výboru a jednotlivých výborov.
(2)
Rozpočet úradu na nasledujúci rok schvaľuje dozorný výbor spravidla do 31. októbra bežného roka. Ak nie je rozpočet úradu na nasledujúci kalendárny rok schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári úrad v období od 1. januára nasledujúceho roka, až do schválenia rozpočtu úradu, podľa rozpočtového provizória, ktorým je rozpočet úradu schválený dozorným výborom na predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Schválený rozpočet úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po schválení, zverejňuje na svojej internetovej stránke.
(4)
O rozdelení výsledku hospodárenia úradu rozhoduje rada. Ak sa skončí účtovné obdobie so ziskom, je zdrojom financovania úradu v nasledujúcom účtovnom období.
(5)
Úrad vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.26) Účtovnú závierku a súlad výročnej správy úradu s účtovnou závierkou overujú dvaja audítori, ktorí nie sú členmi orgánov úradu a sú vyžrebovaní komorou audítorov. Výročnú správu úradu po schválení radou a prerokovaní vládou zverejňuje úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po prerokovaní vládou, na svojej internetovej stránke.
(6)
Výročná správa okrem povinných náležitostí41) obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov a efektívneho a účinného použitia zdrojov.
§63 Príjmy úradu
(1)
Príjmami úradu sú
a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte,
b)
ročné príspevky,
c)
výnosy z pokút (§ 60),
d)
náhrady za trovy konania (§ 60),
e)
úrok z omeškania (§ 65),
f)
poplatky za skúšky (§ 14, 15) a preskúšanie (§ 8 ods. 10),
g)
poplatky za úkony na úrade.
(2)
Úrad je zapojený na štátny rozpočet príspevkom podľa odseku 1 písm. a) prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. V príslušnom rozpočtovom roku sa príspevok podľa odseku 1 písm. a) čerpá nezávisle od čerpania príjmov podľa odseku 1 písm. b) až g).
§64 Ročný príspevok
(1)
Ročný príspevok úradu platia subjekty verejného záujmu. Ročný príspevok sa platí podľa prílohy č. 2.
(2)
Ročný príspevok sa uhrádza úradu jednorazovo do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia na účet úradu, ktorý úrad zverejní na svojej internetovej stránke.
(3)
Subjekt verejného záujmu, ktorého účtovné obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú časť ročného príspevku.
(4)
Subjekt verejného záujmu, ktorý vznikne v priebehu kalendárneho roka, použije na výpočet ročného príspevku základné imanie, trvale poskytnuté finančné prostriedky alebo zložené a vinkulované finančné prostriedky ku dňu jeho vzniku.
§65
Ak úhrady ustanovené týmto zákonom neboli zaplatené riadne a včas, audítor, audítorská spoločnosť, komora audítorov alebo subjekt verejného záujmu je povinný úradu zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§66
(1)
Na zamestnancov úradu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.39)
(2)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu o postavení a pôsobnosti komory audítorov a úradu podľa tohto zákona.
(3)
Do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o rovnocennosti systému zabezpečenia kvality auditu a dohľadu v tretích krajinách úrad vyhodnotí rovnocennosť podľa § 6 ods. 1 písm. e). Pri hodnotení môže úrad vychádzať z hodnotenia rovnocennosti iných členských štátov.
(4)
Úrad oznámi Európskej komisii hodnotenie rovnocennosti systému zabezpečenia kvality auditu a dohľadu v tretích krajinách vrátane pravidiel, podľa ktorých bola rovnocennosť uznaná.
(5)
Dodatočné požiadavky na audit podľa § 18 ods. 2 je možné uplatniť do 29. júna 2010.
(6)
Vnútroštátne audítorské štandardy je možné uplatňovať do doby, kým Európska komisia neprijme medzinárodné audítorské štandardy upravujúce rovnakú oblasť.
§67
(1)
Audítori zapísaní v zozname audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v zozname audítorských spoločností, ktoré viedla Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona, sa považujú za audítorov a audítorské spoločnosti podľa tohto zákona.
(2)
Licencia vydaná podľa doterajšieho zákona sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona.
(3)
Audítori zapísaní do zoznamu audítorov, ktorý viedla Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona, sú oprávnení používať označenie certifikovaný audítor a skratku „CA“ odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Asistenti audítora zapísaní v zozname asistentov audítora, ktorý viedla Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona, sa považujú za asistentov audítora podľa tohto zákona.
(5)
Rozsah praxe asistenta audítora podľa doterajšieho zákona sa započíta do rozsahu praktickej odbornej prípravy asistenta audítora podľa § 3 ods. 2.
(6)
Počet hodín vzdelávania audítorov a asistentov audítora vykonávaného Slovenskou komorou audítorov podľa doterajšieho zákona sa započítava do rozsahu sústavného vzdelávania podľa tohto zákona.
(7)
Komora audítorov predloží úradu vyhlásenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu do troch mesiacov od vzniku úradu za audítorov a audítorské spoločnosti poistené prostredníctvom nej.
(8)
Audítori a audítorské spoločnosti predložia úradu vyhlásenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu do troch mesiacov od vzniku úradu, ak nie sú poistení podľa odseku 7.
(9)
Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona sa považuje za komoru audítorov podľa tohto zákona.
(10)
Komora audítorov odovzdá úradu zoznam audítorov a zoznam audítorských spoločností spolu s pozastavenými licenciami do troch mesiacov odo dňa vzniku úradu, pričom zoznam audítorov a zoznam audítorských spoločností podľa doterajšieho zákona sú záväzné až do ich odovzdania úradu.
(11)
Disciplinárne konania začaté Slovenskou komorou audítorov pred 1. januárom 2008 dokončí komora audítorov podľa doterajších predpisov.
(12)
Úspešne vykonané čiastkové skúšky podľa doterajšieho predpisu sa považujú za čiastkové skúšky vykonané podľa tohto zákona.
(13)
Dve tretiny členov orgánov Slovenskej komory audítorov podľa doterajšieho zákona, ktorí boli vo funkcii dve funkčné obdobia nasledujúce po sebe pred 1. januárom 2008, nemôžu byť zvolení do orgánov komory audítorov na najbližšom zhromaždení zvolanom po 1. januári 2008. Ostatní členovia orgánov Slovenskej komory audítorov podľa doterajšieho zákona, ktorí vo funkcii zostanú, môžu byť zvolení do orgánov komory audítorov na najbližšom valnom zhromaždení zvolanom po 1. januári 2008 najviac na dva roky.
(14)
Lehota podľa § 26 ods. 3 ustanovená pre audítora a kľúčového audítorského partnera, ktorý bol vymenovaný pred 1. januárom 2008, sa započítava odo dňa jeho vymenovania.
(15)
Úrad zabezpečí plnú funkčnosť zoznamu audítorov podľa § 9 a zoznamu audítorských spoločností podľa § 10 najneskôr do 29. júna 2009.
(16)
V prvom funkčnom období zvoláva prvé zasadnutie rady generálny riaditeľ. Na prvom zasadnutí rady je rada schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na tomto zasadnutí rada v tajnom hlasovaní zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
(17)
Generálneho riaditeľa pri zriadení úradu podľa tohto zákona vymenuje minister.
(18)
Audit, ktorý sa začal vykonávať pred 1. januárom 2008, sa dokončí podľa doterajšieho zákona.
§67a
Na výkon činnosti audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu audítorov, rozhodovanie o zápise do zoznamu audítorov a výkon dozoru nad audítormi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,42) ak tento zákon neustanovuje inak.
§68
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§69
Zrušuje sa zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Čl. II

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. a zákona č. 198/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 6 písm. a) sa nad slovo „audítorom“ umiestňuje odkaz 22c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c)
§ 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 18 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
3.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka je povinná informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odvolaní alebo odstúpení audítora alebo audítorskej spoločnosti v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu viedli.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 2 ods. 1 a § 21 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
6.
V § 22 odsek 11 znie:
„(11)
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ak niektorá jej dcérska účtovná jednotka emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru; ustanovenie odseku 10 sa v takomto prípade pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky nepoužije. Na materskú účtovnú jednotku, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou a emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, sa odsek 8 nevzťahuje.“.
7.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účtovná jednotka je povinná na žiadosť audítora poskytnúť účtovné záznamy vo forme požadovanej audítorom, ak účtovné záznamy v takejto požadovanej forme vedie.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 540/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberá právny akt:
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157/87, 9. 6. 2006).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003).
Príloha č. 2 k zákonu č. 540/2007 Z. z.
ROČNÝ PRÍSPEVOK
Základom pre výpočet ročného príspevku je údaj zo stĺpca 2 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie.
a)  Národná banka Slovenska  40 000 Sk
 
b)  Banka  0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk
 
c)  Pobočka zahraničnej banky  0,01 % z výšky trvale poskytnutých finančných prostriedkov,
 najviac však 100 000 Sk
 
d)  Exportno-importná banka Slovenskej republiky  0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk
 
e)  Správcovská spoločnosť  0,01 % z výšky základného imania, najviac však 100 000 Sk
 
f)  Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti  20 000 Sk
 
g)  Poisťovňa a zaisťovňa  0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk
 
h)  Pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne    0,01 % z výšky zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov, 
 najviac však 100 000 Sk
 
i)  Dôchodková správcovská spoločnosť
 a Doplnková dôchodková spoločnosť
 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 100 000 Sk
 
 
j)  Burza cenných papierov  20 000 Sk
 
k)  Centrálny depozitár cenných papierov  20 000 Sk
 
l)  Železnice Slovenskej republiky  0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk
 
m)  Obchodné spoločnosti neuvedené v písmenách a) až l), 
 ak postupujú podľa osobitného predpisu5)
 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk
 
 
n)  Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou,
 ak postupuje podľa osobitného predpisu6)
 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 20 000 Sk
 
 
o)  Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
 ktorý nie je bankou, ak postupuje podľa osobitného predpisu6)
 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 10 000 Sk
 
 
1)
§ 19 a 22 ods. 12 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
3)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
5)
§ 17a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
5a)
§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 17a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
10c)
§ 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
12)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 69 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 32; Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.
16)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
18)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
20)
§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
23)
Napríklad § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 76 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
26)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
29)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 7 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z., § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
31)
Napríklad § 5 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 445/2002 Z. z.
32)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
33)
Napríklad § 40 a § 47 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
34)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
41)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.