Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 2024

528/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023
528
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet zákona
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie1a) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc“) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie2) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora“) pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu2a) a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „ochrana finančných záujmov“).
a)
postavenie a právomoc
1.
vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
2.
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
3.
samosprávnych krajov,
b)
práva a povinnosti
1.
prijímateľa,3)
2.
žiadateľa; žiadateľom je na účely tohto zákona osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci alebo podpory do uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“) s riadiacim orgánom alebo do rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1, alebo do rozhodnutia orgánu podľa osobitného predpisu,4)
3.
partnera; partnerom je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika je partnerom prijímateľ okrem vedúceho prijímateľa,5)
4.
inej osoby,
c)
konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
d)
kontrolu projektu.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)
je projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou, alebo na základe rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1,
b)
sú systémom riadenia a kontroly postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci a podpory a ktorý zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a systém vládneho auditu,6)
c)
je systémom riadenia proces koordinácie činnosti riadiacich orgánov pri poskytovaní pomoci,
d)
je systémom finančného riadenia súhrn činností, ktorými sú plánovanie, rozpočtovanie, používanie pomoci a podpory, účtovanie, výkazníctvo, vykonanie platby prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci a podpory,
e)
je oprávnenosťou súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci a podpory určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“), v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam“) alebo v písomnom vyzvaní,
f)
sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 na realizáciu projektu,
g)
je platbou finančný prevod časti príspevku,
h)
je cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt,
i)
sú spolupracujúcimi orgánmi auditujúce orgány podľa osobitného predpisu7) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ktoré vykonávajú úlohy podľa osobitného predpisu8) pod vedením orgánu auditu,
j)
je kontrolou projektu súhrn činností riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu8a) a podľa tohto zákona,
k)
je kontrolovaným subjektom prijímateľ, partner a iná osoba podľa § 1 písm. b),
l)
je pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe riadiaceho orgánu na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe riadiacim orgánom zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 zo strany prijímateľa alebo partnera.
§3 Fondy Európskej únie
(1)
Na účely tohto zákona sa fondmi Európskej únie rozumejú Európsky fond regionálneho rozvoja,9) Európsky sociálny fond,10) Kohézny fond,11) Európsky fond pre rybné hospodárstvo,12) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka13) a Európsky poľnohospodársky záručný fond.14)
(2)
Pri poskytovaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu a prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa postupuje podľa druhej časti tohto zákona.
(3)
Pri poskytovaní prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa postupuje podľa tretej časti tohto zákona.
§4 Vláda
Vláda
a)
zabezpečuje koordináciu riadenia a kontroly pomoci a podpory tým, že určuje
1.
riadiaci orgán15) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,16)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom17) (ďalej len „sprostredkovateľský orgán“),
3.
platobnú jednotku okrem platobnej agentúry ustanovenej osobitným predpisom,18)
b)
schvaľuje
1.
Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „referenčný rámec“) pred zaslaním Európskej komisii19) a jeho zmeny,
2.
Národný strategický plán rozvoja vidieka pred zaslaním Európskej komisii20) a jeho zmeny,
3.
Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo pred zaslaním Európskej komisii21) a jeho zmeny,
4.
operačný program22) a program rozvoja vidieka23) pred zaslaním Európskej komisii,
5.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti zabezpečenia pomoci a podpory.
§5 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
(1)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov koordinuje ochranu finančných záujmov vykonávanú subjektmi verejnej správy25) a spolupracuje s nimi. Na plnenie týchto úloh
a)
usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach26) od subjektov verejnej správy,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov.
(3)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.27) Na plnenie týchto úloh
a)
poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,28)
b)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov,29)
c)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní a použití pomoci alebo podpory.
(4)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov plní úlohy styčného miesta podľa osobitého predpisu.29a)
(5)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je pri plnení úloh29b) podľa tohto zákona oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.

DRUHÁ ČASŤ | PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU, KOHÉZNEHO FONDU A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov

§6 Centrálny koordinačný orgán
(1)
Centrálny koordinačný orgán je ústredný orgán štátnej správy určený v referenčnom rámci.
(2)
Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou referenčného rámca a operačných programov v referenčnom rámci
a)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia,
b)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému; to neplatí pre operačný program Interact,
c)
zabezpečuje publicitu a informovanosť o referenčnom rámci a o operačnom programe,
d)
monitoruje a hodnotí výsledky pri dosahovaní cieľov v referenčnom rámci,
e)
vydáva vzor zmluvy,
f)
zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky a proces vyjednávaní k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti vrátane prípravy legislatívnych a strategických dokumentov na zabezpečenie implementácie politiky súdržnosti v Slovenskej republike,
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.
§7 Riadiaci orgán
(1)
Riadiaci orgán je ústredný orgán štátnej správy určený vládou na realizáciu operačného programu okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom.30)
(2)
Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Riadiaci orgán splnomocní vládou určený sprostredkovateľský orgán vykonávaním úloh.
(4)
Zodpovednosť riadiaceho orgánu za plnenie úloh vykonávaných sprostredkovateľským orgánom nie je ustanovením odseku 3 dotknutá.
(5)
Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.32) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút.
(6)
Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky32a) v postupe prijímateľa a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
(7)
Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera a osôb, ktoré majú k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§8 Sprostredkovateľský orgán
(1)
Sprostredkovateľský orgán je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie úloh riadiaceho orgánu určených v splnomocnení riadiaceho orgánu.
(2)
Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade so splnomocnením. Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za plnenie týchto úloh.
(3)
Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v rozsahu určenom v splnomocnení.
(4)
Ak je v splnomocnení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,32b) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám, alebo sa dať zastúpiť zástupcom.
(5)
Ak v súvislosti s plnením úloh sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie podľa § 27a, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 27a ods. 7.
§9 Certifikačný orgán
(1)
Certifikačný orgán je ministerstvo podľa osobitného predpisu.33)
(2)
Certifikačný orgán okrem úloh podľa osobitného predpisu34)
a)
vykonáva certifikáciu a certifikačné overovanie,
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,
c)
usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania realizácie pomoci a podpory a vysporiadania finančných vzťahov,
d)
prijíma prostriedky Európskej únie35) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
e)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu36) a na účet prijímateľa operačného programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca,37)
f)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.
(3)
Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky32a) v postupe riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácii pomoci a podpory.
§10 Orgán auditu
(1)
Orgán auditu je ministerstvo podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Orgán auditu okrem úloh podľa osobitného predpisu39)
a)
koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,8)
b)
vykonáva dohľad40) nad činnosťou spolupracujúcich orgánov,
c)
riadi vypracovanie plánu auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,
d)
plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3)
Orgán auditu pri plnení úloh podľa odseku 2 postupuje podľa osobitného predpisu.41)
(4)
Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu ochrany finančných záujmov, prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§11 Platobná jednotka
(1)
Platobná jednotka je ústredný orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku prijímateľovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

Druhý oddiel

Procesné ustanovenia

§12 Všeobecné ustanovenia
(1)
Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní o žiadosti. Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, pomoc a podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán riadiaceho orgánu; zmluva so žiadateľom podľa § 15 sa v tomto prípade neuzatvára.
(2)
Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny nárok.
(3)
Pomoc a podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, ak v § 14 ods. 9 nie je uvedené inak.
(4)
Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) spôsob výpočtu a výšku týchto výdavkov určí riadiaci orgán vo výzve alebo písomnom vyzvaní.
(5)
Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)
(6)
Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.41c)
(7)
Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§13 Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
e)
maximálna výška pomoci a podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy,
i)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)
Výzva obsahuje podmienky poskytnutia pomoci a podpory, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a realizácii projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
g)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
oprávnenosť cieľovej skupiny,
i)
spôsob financovania,
j)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory.
(4)
Prílohami výzvy sú najmä
a)
formulár žiadosti,
b)
návrh zmluvy,
c)
príručka pre žiadateľa.
(5)
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť riadiacemu orgánu odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak riadiaci orgán neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí. Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej riadiacim orgánom vo výzve.
(6)
Riadiaci orgán je do uzavretia výzvy oprávnený výzvu meniť okrem podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3 písm. a), b), c), e), g), h) a i).
(7)
Riadiaci orgán výzvu zruší, ak sa zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), e), g), h) a i). Žiadosť podanú do termínu zrušenia výzvy riadiaci orgán vráti žiadateľovi.
(8)
Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. d), f) a j). Doba pozastavenia výzvy sa do lehoty na predkladanie žiadostí nepočíta. Žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti riadiaci orgán informuje žiadateľa.
(9)
Riadiaci orgán koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3, platných ku dňu uzavretia výzvy.
(10)
Ak po zverejnení výzvy dôjde k zmene formálnych náležitostí uvedených v odseku 2, riadiaci orgán bezodkladne zverejní informáciu o tejto zmene a jej zdôvodnenie na svojom webovom sídle.
(11)
Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 10.
(12)
Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
§14 Konanie o žiadosti
(1)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu podľa § 13 ods. 5.
(2)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti
a)
zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory určené vo výzve,
b)
preverí súlad dokumentov predložených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3)
Riadiaci orgán zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upravia štatút a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje riadiaci orgán.
(4)
Riadiaci orgán rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti.
(5)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky riadiaceho orgánu, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje najmä výšku schválenej pomoci alebo podpory,
f)
odôvodnenie,
g)
práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory na základe rozhodnutia podľa § 12 ods. 1,
h)
poučenie o tom, že nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti,
i)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(6)
Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak žiadateľ a riadiaci orgán nie je tá istá osoba. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nechválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia výberových kritérií. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť odôvodnená a podaná riadiacemu orgánu, ktorý rozhodnutie o neschválení žiadosti vydal, do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti nespĺňa podmienky ustanovené týmto odsekom, riadiaci orgán žiadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné.
(7)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu. Ak sa toto rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Ak nie je splnená podmienka podľa tohto odseku, štatutárny orgán riadiaceho orgánu žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety len do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy žiadateľovi, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti, a do šiestich mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(9)
Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti, pričom je viazaný poradím projektov určeným podľa odsekov 1 až 4. Ustanovenie § 13 ods. 9 týmto nie je dotknuté.
(10)
Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 5. Poučenie obsahuje údaj, že rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia je konečné.
(11)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 12 ods.1.
(12)
Riadiaci orgán rozhodnutím zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu. Rozhodnutie o zastavení konania sa iba vyznačí v spise.
(13)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia riadiaci orgán aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa.
(14)
Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.
(15)
Na veľké projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 a 11.
(16)
Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 a 11, ak tento zákon neustanovuje inak.
(17)
Na projekty operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3, 7 a 8.
(18)
Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné správnym súdom.46a)
§15 Zmluva
(1)
Pomoc a podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Riadiaci orgán zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená v konaní podľa § 14. V návrhu na uzavretie zmluvy riadiaci orgán určí žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením prejavu riadiacemu orgánu o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy od žiadateľa.
(3)
Podmienky uvedené v § 14 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
(4)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory.
(5)
Na veľké projekty sa ustanovenia odsekov 2 a 3 nevzťahujú.

Tretí oddiel

Osobitné procesné ustanovenia

§16 Národné projekty
(1)
Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom.
(2)
Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu národných projektov, ktorý vedie riadiaci orgán.
(3)
Národným projektom je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie pomoci; tieto aktivity a činnosti vykonáva osoba podľa osobitného predpisu47) alebo osoba určená štatutárnym orgánom riadiaceho orgánu. Národným projektom je aj súhrn aktivít a činností, ktoré slúžia na overenie predpokladov realizácie národného projektu.
(4)
Písomné vyzvanie obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú:
a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c)
lehota na predloženie žiadosti,
d)
ďalšie formálne náležitosti.
(5)
Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú:
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na realizácii národného projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie národného projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie národného projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie národného projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie národného projektu,
g)
kritériá pre výber národných projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
spôsob financovania,
i)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v odseku 5.
(7)
Podmienky poskytnutia pomoci uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§18 Veľké projekty
(1)
Konanie o žiadosti na veľké projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov.
(3)
Zoznam veľkých projektov, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje riadiaci orgán vládu.
(4)
Súčasťou žiadosti je žiadosť o potvrdenie pomoci.48)
(5)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)
Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s informáciami podľa osobitného predpisu49) Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(7)
Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení pomoci alebo nepotvrdení pomoci.
(8)
Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.
(9)
Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci;50a) ustanovenie odseku 7 tým nie je dotknuté.
(10)
Podmienky uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§19 Veľké projekty operačného programu Životné prostredie
(1)
Konanie o žiadosti na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie.
(3)
Zoznam veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje riadiaci orgán vládu.
(4)
Pred predložením žiadosti predkladá žiadateľ na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Po schválení projektového zámeru je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov.
(5)
Projektový zámer predkladá žiadateľ riadiacemu orgánu pre operačný program Životné prostredie na základe oznamu; na oznam sa vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 2 až 5 primerane.
(6)
Na konanie o projektovom zámere sa vzťahujú ustanovenia § 14 okrem ods. 6 až 11 primerane. Výrok rozhodnutia o schválení projektového zámeru neobsahuje výšku schválenej pomoci.
(7)
Po schválení projektového zámeru a jeho zaradení do zoznamu veľkých projektov žiadateľ predkladá riadiacemu orgánu na posúdenie žiadosť spolu so žiadosťou o potvrdenie pomoci.48)
(8)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname a preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi.46)
(9)
Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(10)
Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.
(11)
Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.
(12)
Podmienky na poskytnutie pomoci určené v ozname a súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi podľa odseku 8 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§20 Technická pomoc
(1)
Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom.
(2)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v písomnom vyzvaní; na písomné vyzvanie sa vzťahuje § 16 ods. 5 rovnako.
§21 Osobitné ustanovenia pre operačný program Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika
(1)
Riadiaci orgán je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti monitorovacím výborom.51) Ak bola žiadosť posúdená v rozpore s § 14 ods. 2, riadiaci orgán vráti žiadosť monitorovaciemu výboru na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením žiadosti monitorovacím výborom je riadiaci orgán viazaný.
(2)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, štatutárny orgán riadiaceho orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru rozhodnutie zmení, inak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(3)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti a na základe posúdenia monitorovacieho výboru vydať rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti najneskôr do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy, a ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, do dvoch mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti. Na preskúmanie tohto rozhodnutia sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 2.
(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.
§22 Osobitné ustanovenia pre operačný program Interact
(1)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných štátov určené na financovanie operačného programu Interact52) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikačným orgánom na účet prijímateľa.
(2)
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určených na financovanie operačného programu Interact podľa odseku 1 sú príjmom prijímateľa.
(3)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných štátov určené na financovanie operačného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií.
(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.
(5)
Pomoc z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí pomoci z operačného programu Interact, ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní pomoci z operačného programu Interact.
(6)
Na poskytovanie pomoci z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia § 4, § 7 ods. 1, 3 a 4, § 8, 11, § 12 ods. 1 a 4, § 13 až 15, § 30 a 33, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa pomoc z operačného programu Interact poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti vydanom v konaní o žiadosti; na toto konanie sa ustanovenia § 14 ods. 1, 4, 5 a 11
vzťahujú rovnako a ustanovenie § 14 ods. 2 sa vzťahuje primerane.
§23 Osobitné ustanovenie pre nástroje finančného inžinierstva
(1)
Na poskytovanie pomoci prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva53) sa nevzťahujú ustanovenia § 12 ods. 1 a 4, § 13 až 15, 28 a 30.
(2)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a SZRB Asset Management, a. s. sú oprávnenými prijímateľmi pre priamy finančný príspevok vo forme dotácie podľa osobitného predpisu.53)
(3)
Prijímateľ používa finančné prostriedky vrátené späť z nástroja finančného inžinierstva v súlade s cieľmi a účelom zmluvy o holdingovom fonde aj po skončení obdobia ustanoveného osobitným predpisom.53a)

Štvrtý oddiel

Spoločné ustanovenia k poskytovaniu pomoci a podpory

§24 Finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci a podpory
(1)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 27 až 28a a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha.
(2)
Ak bol počas realizácie a v piatich rokoch od ukončenia projektu vytvorený príjem,56) prijímateľ je povinný vrátiť príspevok vo výške príjmu z projektu podľa osobitného predpisu57) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1; pomerná časť príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie je príjmom štátneho rozpočtu. Ak bol predpokladaný príjem z projektu zohľadnený pri poskytovaní príspevku, prijímateľ je povinný vrátiť príspevok podľa prvej vety, len ak je vytvorený príjem vyšší, ako bol predpokladaný príjem.
(3)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)
(4)
Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky štátu oprávnený zriadiť záložné právo na majetok prijímateľa podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka okrem majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.58) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,54) finančná oprava podľa § 27 alebo sa neuplatňuje postup podľa § 27a. Na zabezpečenie pohľadávky riadiaceho orgánu je riadiaci orgán oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.
(5)
Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na príslušný orgán59) spoločne s pohľadávkou podľa § 28b ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva oznámi príslušný orgán,59) ktorý záložné právo podľa odseku 4 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny eviduje. O zániku pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia je príslušný orgán59) povinný bez zbytočného odkladu informovať riadiaci orgán.
(6)
Zmluvnú pokutu a záložné právo podľa odseku 4 okrem záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny uplatňuje a vymáha riadiaci orgán.
(7)
Riadiaci orgán poskytuje prostredníctvom platobnej jednotky prijímateľovi z výdavkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu60) prostriedky z fondov Európskej únie, okrem prostriedkov operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca,61) pričom tieto prostriedky sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.62)
§24a Rozdelenie výťažku z predaja zálohu
(1)
Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, predá záloh, na ktorom je zriadené záložné právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu,59) je povinný previesť výťažok zo zálohu vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi riadiacim orgánom a subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, riadiacemu orgánu; riadiaci orgán sústreďuje tento výťažok zo zálohu na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov. Finančné prostriedky vedené na účte cudzích prostriedkov podľa prvej vety nepodliehajú konkurzu a reštrukturalizácii podľa osobitného predpisu.62a)
(2)
Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 1 riadiacim orgánom a sankcia uložená právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) je
a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a rozsahu,
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení sankcie riadiaci orgán
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške jeho nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi,
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,62b) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,
3.
prevedie na účet prijímateľa alebo do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, a pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu boli uspokojené v plnej výške,
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok sankcie vymáha príslušný orgán59) podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 1 riadiacim orgánom alebo ak príslušný orgán59) v tejto lehote ukončí správne konanie bez uloženia sankcie, riadiaci orgán vráti finančné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške jeho nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prijatých riadiacim orgánom podľa odseku 1 alebo, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená v plnej výške, použije riadiaci orgán na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prevedie
a)
na účet prijímateľa alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa.
(4)
Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 2 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný písomne informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt a príslušný orgán59) sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa odsekov 1 až 3.
(6)
Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 2 a 3.
§24b Kontrola projektu
(1)
Kontrolu projektu vykonáva riadiaci orgán. Riadiaci orgán môže poveriť výkonom kontroly projektu právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon tejto kontroly; tým nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 3.
(2)
Kontrolou projektu riadiaci orgán overuje
a)
plnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory,
b)
súlad platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi,62d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia a uzatvorenými zmluvami podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka,
c)
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory.
§24c Administratívna kontrola
Administratívna kontrola8a) je kontrola vykonávaná riadiacim orgánom, ktorý overuje doklady a iné písomnosti predložené kontrolovaným subjektom.
Základné pravidlá vykonávania administratívnej kontroly
§24d
(1)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov alebo kópií dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov súvisiacich s výkonom administratívnej kontroly,
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených administratívnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej riadiacim orgánom.
(2)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly povinní
a)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, ak dôjde k ich odobratiu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci riadiaci orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej kontroly,
b)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so závermi administratívnej kontroly.
(3)
Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. a) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný subjekt povinný predkladať na základe zmluvy aj bez osobitného vyžiadania.
(4)
Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú vzťah k predmetu administratívnej kontroly,
b)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c)
poskytnúť informácie o predmete administratívnej kontroly,
d)
poskytnúť súčinnosť pri vykonaní administratívnej kontroly,
e)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,
f)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak riadiaci orgán vyžadoval podľa odseku 1 písm. b) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.
§24e
(1)
Z administratívnej kontroly vypracuje riadiaci orgán záznam, ktorý obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý administratívnu kontrolu vykonal,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali,
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
miesto a čas vykonania administratívnej kontroly,
e)
závery administratívnej kontroly a opis zistených nedostatkov,
f)
zoznam dokladov a iných písomnosti vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly,
g)
dátum vyhotovenia záznamu,
h)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali.
(2)
Ak sa na základe záverov administratívnej kontroly má začať konanie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,42) riadiaci orgán vyžaduje od kontrolovaného subjektu v lehote určenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly; k záznamu sa priložia doklady a iné písomnosti vzťahujúce sa k predmetu administratívnej kontroly.
§24f Kontrola na mieste
(1)
Kontrolu na mieste8a) sú oprávnení vykonávať zamestnanci riadiaceho orgánu a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie kontroly na mieste vydaného určeným vedúcim zamestnancom riadiaceho orgánu.
(2)
Na vykonanie kontroly na mieste môže riadiaci orgán prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly na mieste. Účasť prizvaných osôb na kontrole na mieste sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
Základné pravidlá vykonávania kontroly na mieste
§24g
(1)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu alebo vstupovať do obydlia, ktoré kontrolovaný subjekt používa na vykonávanie hospodárskej činnosti, ak je to nevyhnutné na výkon kontroly na mieste,
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou na mieste,
d)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou na mieste, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej riadiacim orgánom.
(2)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia kontroly na mieste; ak by oznámením o začatí kontroly na mieste mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly na mieste, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí kontroly na mieste,
b)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,
c)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci riadiaci orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly na mieste,
d)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou a vyžiadať od neho v lehote určenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom uvedeným v správe,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v správe a zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku k správe,
f)
písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu,
g)
doručiť správu kontrolovanému subjektu.
(3)
Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný subjekt povinný predkladať na základe zmluvy aj bez osobitného vyžiadania.
(4)
Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.
§24h
(1)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a)
vyžadovať od zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvanej osoby preukázanie skutočností podľa § 24g ods. 2 písm. b),
b)
vyžadovať od riadiaceho orgánu a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov a ostatných informácií potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
písomne sa vyjadriť k zisteným nedostatkom uvedeným v správe v lehote určenej riadiacim orgánom; ak sa kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom uvedeným v správe nevyjadrí alebo nevznesie námietky, považujú sa zistené nedostatky uvedené v správe za akceptované,
d)
vyžadovať od riadiaceho orgánu odovzdanie správy.
(2)
Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní
a)
vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b)
oboznámiť pri začatí kontroly na mieste riadiaci orgán a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
c)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú vzťah k predmetu kontroly na mieste,
d)
umožniť riadiacemu orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok, alebo vstup do obydlia, ktoré kontrolovaný subjekt používa na vykonávanie hospodárskej činnosti,
e)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
f)
poskytnúť informácie o predmete kontroly na mieste,
g)
poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly na mieste,
h)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,
i)
predložiť riadiacemu orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou na mieste a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu,62f)
j)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, ak riadiaci orgán vyžadoval podľa § 24g ods. 1 písm. d) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.
§24i
(1)
O kontrolných zisteniach kontroly na mieste riadiaci orgán vypracuje správu.
(2)
Správa obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali,
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
predmet kontroly na mieste,
e)
miesto a čas vykonania kontroly na mieste,
f)
závery kontroly na mieste, opis zistených nedostatkov, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich zistené nedostatky,
g)
zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste,
h)
zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly na mieste,
i)
dátum vyhotovenia správy,
j)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb,
k)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom.
(3)
Ak sa na základe kontroly na mieste má začať konanie podľa osobitného predpisu, k správe sa priložia doklady a iné písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly na mieste.
(4)
Ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe kontrolovaný subjekt písomne podal v lehote určenej riadiacim orgánom opodstatnené námietky, alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe, riadiaci orgán vypracuje dodatok k správe. Dodatok k správe je súčasťou správy.
(5)
Na náležitosti dodatku k správe sa primerane vzťahuje odsek 2.
(6)
Kontrola na mieste je skončená doručením správy. Ak sa vypracúva dodatok k správe, kontrola na mieste je skončená doručením dodatku k správe.
§24j
(1)
Ustanovenia § 24b ods. 2, § 24c až 24f, § 24g ods. 1 a 2, § 24h a § 24i ods. 1 až 5 sa vzťahujú na právnickú osobu podľa § 24b ods. 1 rovnako.
(2)
Kontrolu projektu v kontrolovanom subjekte, ktorým je Slovenská informačná služba, vykonáva riadiaci orgán za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.62g)
§25 Certifikácia a certifikačné overovanie
(1)
Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť a oprávnenosť výdavkov a efektívnosť systému riadenia a kontroly pri realizácii pomoci a podpory.
(2)
Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácií pomoci a podpory.
(3)
Na účely certifikačného overovania riadiaci orgán a platobná jednotka
a)
umožnia vykonávanie certifikačného overovania a poskytnú na jeho vykonávanie súčinnosť,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol, vládneho auditu, auditu podľa osobitného predpisu63) alebo informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
§26 Ochrana finančných záujmov
(1)
Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.65)
(2)
Riadiaci orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán a prijímateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(4)
Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(5)
Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, riadiacemu orgánu a prijímateľovi.
(6)
Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu orgánu, platobnej jednotke a certifikačnému orgánu.
(7)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu príslušného operačného programu.
(8)
Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre orgány príslušné pre operačný program, ktorých sa nezrovnalosť týka, a pre prijímateľa, ktorého sa nezrovnalosť týka.
(9)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo riadiacemu orgánu podľa odsekov 3 až 6 ak prijímateľ, partner, riadiaci orgán, štatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo riadiaceho orgánu je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(10)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)
kód nezrovnalosti podľa informačného monitorovacieho systému,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania,
h)
popis stavu riešenia nezrovnalosti.
(11)
Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3 a 6 a príslušný orgán vydávajúci rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(12)
Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel riadiaci orgán s prijímateľom dohodu o splátkach podľa § 28a alebo
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(13)
Pri sprístupňovaní správy o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 12 sa postupuje podľa osobitného predpisu.65ab)
(14)
Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne. V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.65a)
(15)
Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak ide o nezrovnalosť podľa osobitného predpisu.65b)
(16)
Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.
§27 Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu66) môže vykonať riadiaci orgán, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného programu.
(2)
Finančná oprava sa vykoná na ťarchu subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil.
(3)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 27a, 28 a 28a.
§27a Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
(1)
Ak riadiaci orgán na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky; ak iný orgán ako riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a riadiaci orgán s týmto zistením nesúhlasí, riadiaci orgán podá podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(2)
Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, riadiaci orgán podá podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(3)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66a) riadiaci orgán podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5, ak
a)
bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66b) alebo
b)
bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a za ktoré sa neukladá pokuta podľa písmena a).
(4)
Ak bola na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66b) alebo ak bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a za ktoré sa neukladá pokuta podľa odseku 3 písm. a), a ak riadiaci orgán nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky podľa odseku 1, riadiaci orgán prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, riadiaci orgán podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(5)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(6)
Správny orgán v konaní podľa odseku 5 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, ak
a)
zákazka, ktorej sa konanie podľa odseku 5 týka, už bola predmetom kontroly podľa osobitného predpisu66a) a
b)
v protokole podľa osobitného predpisu,66c) ktorý sa vzťahuje k tejto kontrole, nebolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo bol k tejto kontrole vydaný záznam podľa osobitného predpisu.66e)
(7)
Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť podľa odseku 5, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 5 je
a)
riadiaci orgán alebo
b)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 5.
(8)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia informovať riadiaci orgán o prerokovanom protokole,66c) ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania,66a) a o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne uložila pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66a)
(9)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54)
(10)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a 4 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 28 ods. 4; ustanovenia odsekov 2, 3, 5 a 9 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatnia v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.
§28 Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti alebo vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak
a)
má riadiaci orgán pohľadávku z príspevku alebo jeho časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z príspevku alebo jeho časti voči riadiacemu orgánu,
b)
so vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti súhlasí riadiaci orgán po schválení certifikačným orgánom,
c)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
d)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, v ktorom navrhne vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne riadiaci orgán podľa odseku 4; suma schválená v žiadosti o platbu riadiacim orgánom musí byť vyššia alebo rovnaká ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov.
(3)
Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak súčasne sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať
a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, alebo
c)
nezrovnalosť okrem nezrovnalosti, ktorá je porušením finančnej disciplíny, a o ktorej sa začalo konanie o uložení odvodu, pokuty alebo penále podľa osobitného predpisu.67)
(4)
Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa odseku 2 písm. d) nesúhlasí, je povinný to oznámiť riadiacemu orgánu do troch dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(6)
Na vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia § 358 až 364 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(8)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 4 riadiaci orgán alebo ho riadiaci orgán prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach podľa § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje podľa § 27a ods. 2 alebo ods. 4, riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68) Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 28a a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezačne.
(9)
Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 22 ods. 3 neustanovuje inak.
(10)
Osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a bol jej uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný mimorozpočtový účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.
(11)
Ak príslušný orgán vydávajúci rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.68c) Suma úroku z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.
(12)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva certifikačný orgán pred ukončením operačného programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do najbližšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.
§28a Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)
Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 27a alebo § 28 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Riadiaci orgán nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa odseku 4.
(2)
Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným; riadiaci orgán je oprávnený žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky bez ohľadu na splatnosť nasledujúcich splátok.
(3)
Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa § 27a ods. 1 a 4, § 28 ods. 8 alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 27a ods. 5.
(5)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
(6)
Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, riadiaci orgán neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania;68aa) ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,68b) riadiaci orgán účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.
(7)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, riadiaci orgán na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.68d)
(8)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,62b) riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)
(9)
Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti štátnej pomoci.
(10)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
(11)
Poskytovateľ postupom podľa odsekov 1 až 10 môže uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako prijímateľom, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vrátiť bezdôvodné obohatenie, alebo ide o osobu, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou68da) alebo ovládanou osobou68db) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa; plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi. Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa.
§28b Osobitné ustanovenia k správe pohľadávok
(1)
Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je riadiaci orgán, je povinný najmä
a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z príspevku a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky z príspevku,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z príspevku v informačnom monitorovacom systéme.
(2)
Správcom pohľadávky z príspevku je riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 27a ods. 5 alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.68h) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol.
(3)
O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie neschválených certifikačným orgánom účtuje príslušná platobná jednotka;68e) o pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.68e) O pohľadávke z rozhodnutia voči osobe, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak Európska komisia do jedného roka odo dňa predloženia výkazu podľa osobitného predpisu68f) neuplatní postup podľa osobitného predpisu a pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúca sa prostriedkov Európskej únie bude zaplatená z rozpočtu Európskej únie, správca, ktorým je príslušný orgán, môže za podmienok podľa osobitného predpisu68g) rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia.
(5)
Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak
a)
z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vydať bezdôvodné obohatenie, alebo
b)
ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou68da) alebo ovládanou osobou68db) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.
§29 Účtovníctvo certifikačného orgánu a platobnej jednotky
(1)
Certifikačný orgán a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie.
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.70)
§30 Účtovníctvo prijímateľa a partnera
(1)
Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,71) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme77) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách76a) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu76b) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
(3)
Prijímateľ a partner uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu podľa osobitných predpisov.70)
(4)
Ak má prijímateľ alebo partner sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania pomoci podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú.
§31 Informačný monitorovací systém
(1)
Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu pomoci a podpory a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov.78)
(2)
Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a príslušný orgán vydávajúci rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.
(3)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačnom systéme Európskej komisie, v informačných monitorovacích systémoch členských štátov Európskej únie a v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskej únie.
§32 Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie
(1)
Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. Tento informačný systém obsahuje údaje súvisiace s finančným riadením operačného programu.
(2)
Certifikačný orgán a platobná jednotka evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskej únie. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.
§33 Zverejňovanie
(1)
Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy alebo odo dňa vydania rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci,
b)
názov projektu,
c)
opis projektu,
d)
výšku schválenej pomoci,
e)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3,
f)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o schválení žiadosti inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
(2)
Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o neschválení žiadosti tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorej nebola schválená pomoc a podpora s uvedením informácie o dôvodoch jej neschválenia,
b)
názov projektu,
c)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti došlo z dôvodu nesplnenia výberových kritérií,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti došlo z dôvodu nesplnenia hodnotiacich kritérií,
e)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o neschválení žiadosti inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
(3)
Na zverejňovanie pri poskytovaní podpory sa vzťahuje osobitný predpis.79)

TRETIA ČASŤ | PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

§34 Orgán finančného riadenia
(1)
Orgánom finančného riadenia na účely tohto zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(2)
Orgán finančného riadenia
a)
koordinuje systém finančného riadenia,
b)
zabezpečuje prevádzku informačného systému ministerstva pôdohospodárstva v oblasti účtovníctva a finančného riadenia,
c)
prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,
d)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty Pôdohospodárskej platobnej agentúry18) (ďalej len „platobná agentúra“),
e)
pozastavuje poskytovanie podpory, ak zistí nedostatky v postupe platobnej agentúry a prijímateľa pri poskytovaní podpory.

Prvý oddiel

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie projektových podpôr

§35 Všeobecné ustanovenia
(1)
Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní o žiadosti; na účely tejto časti zákona sa žiadosťou rozumie žiadosť na získanie podpory podľa osobitného predpisu.80)
(2)
Na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu80) nie je právny nárok.
(3)
Na konanie podľa § 37 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(4)
Podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.
(5)
Na projekty technickej pomoci sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.
§36 Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu, a pre prístup Leader miestnej akčnej skupine80a) na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán môže prijímaním žiadosti poveriť platobnú agentúru alebo miestnu akčnú skupinu. Na základe súhlasu riadiaceho orgánu platobná agentúra vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle. Pre prístup Leader vypracováva výzvu príslušná miestna akčná skupina, pričom riadiaci orgán túto výzvu neschvaľuje. Miestna akčná skupina vyhlási výzvu zverejnením na webovom sídle príslušnej miestnej akčnej skupiny.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov orgánu alebo miestnej akčnej skupiny, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje orgánu alebo miestnej akčnej skupiny podľa písmena a) a spôsob komunikácie s ním,
e)
maximálna výška podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy.
(3)
Výzva na predkladanie žiadostí obsahuje podmienky poskytnutia podpory, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť činností realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre posúdenie projektov a ich váhu,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia podpory.
(4)
Prílohou výzvy sú najmä
a)
formulár žiadosti,
b)
príručka alebo usmernenie pre žiadateľa.
(5)
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine podľa miesta realizácie projektu odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy. Platobná agentúra môže na základe súhlasu riadiaceho orgánu určiť inú lehotu na predkladanie žiadostí, ako je uvedená vo výzve. Príslušná miestna akčná skupina môže na základe predchádzajúceho písomného súhlasu platobnej agentúry určiť inú lehotu na predkladanie žiadostí, ako je uvedená vo výzve.
(6)
Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu je do uzavretia výzvy oprávnená meniť alebo zrušiť výzvu, ktorú vyhlásila. Zmenu alebo zrušenie výzvy platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosti podané do termínu zrušenia výzvy platobná agentúra vráti žiadateľovi, ak riadiaci orgán nerozhodne inak. Pre prístup Leader je príslušná miestna akčná skupina po súhlase platobnej agentúry do uzavretia výzvy oprávnená meniť alebo zrušiť výzvu, ktorú vyhlásila. Zmenu alebo zrušenie výzvy príslušná miestna akčná skupina zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosti podané do termínu zrušenia výzvy príslušná miestna akčná skupina vráti žiadateľovi, ak platobná agentúra nerozhodne inak.
(7)
Pri zmene výzvy platobná agentúra a pri prístupe Leader príslušná miestna akčná skupina, upraví dátum uzavretia výzvy alebo uvedie skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie. Žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti platobná agentúra a pri prístupe Leader príslušná miestna akčná skupina, informuje žiadateľa.
(8)
Platobná agentúra alebo miestna akčná skupina koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia podpory uvedených v odseku 3, platných ku dňu uzavretia výzvy.
(9)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8.
§37 Konanie o žiadosti
(1)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine podľa § 36 ods. 1.
(2)
Platobná agentúra alebo miestna akčná skupina v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia podpory určené vo výzve a preveruje súlad dokumentov predložených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3)
Po posúdení žiadosti podľa odseku 2 miestna akčná skupina postúpi žiadosť platobnej agentúre na ďalšie konanie o žiadosti.
(4)
Platobná agentúra zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií pre posúdenie projektov. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upravia štatút a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje štatutárny orgán platobnej agentúry.
(5)
Platobná agentúra rozhodne o schválení žiadosti alebo o neschválení žiadosti.
(6)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje
a)
označenie platobnej agentúry, ktorá rozhodnutie vydala,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky platobnej agentúry, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje schválenú výšku podpory, ak ide o prístup Leader, výrok o schválení žiadosti obsahuje aj udelenie štatútu miestnej akčnej skupine,
f)
odôvodnenie,
g)
poučenie o tom, že rozhodnutie o schválení žiadosti je konečné,
h)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(7)
Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia kritérií pre posúdenie projektov. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť odôvodnená a podaná platobnej agentúre, ktorá rozhodnutie o neschválení vydala, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti nespĺňa podmienky ustanovené týmto odsekom, platobná agentúra žiadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné.
(8)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje riadiaci orgán. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore s kritériami pre posúdenie projektov, riadiaci orgán rozhodnutie zmení, inak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(9)
Štatutárny orgán platobnej agentúry môže z vlastného podnetu alebo na podnet riadiaceho orgánu, alebo orgánu finančného riadenia preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti a vydať rozhodnutie o preskúmaní najneskôr do uzavretia zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti sa môže začať najneskôr do jedného roka odo dňa vydania rozhodnutia vydaného podľa odseku 4.
(10)
Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán platobnej agentúry môže na podnet riadiaceho orgánu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia podpory podľa § 36 ods. 3, štatutárny orgán platobnej agentúry vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti. Štatutárny orgán platobnej agentúry môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti, pričom je viazaný poradím projektov určeným podľa odsekov 1 až 5. Ustanovenie § 36 ods. 8 týmto nie je dotknuté.
(11)
Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 5. Poučenie obsahuje údaj, že rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o žiadosti je konečné.
(12)
Štatutárny orgán platobnej agentúry a riadiaci orgán pri preskúmaní rozhodnutia podľa odsekov 6 až 9 môžu zriadiť komisie. Zloženie, úlohy a spôsob rokovania komisií upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riadiaci orgán.
(13)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia platobná agentúra aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa.
(14)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 12.
(15)
Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)
§38 Zmluva
(1)
Podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Platobná agentúra uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola žiadosť schválená podľa § 37.
(3)
Podmienky uvedené v § 37 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je platobná agentúra oprávnená od zmluvy odstúpiť.
(4)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a platobnej agentúry pri realizácii podpory.
(5)
Prijímateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve.
(6)
Platobná agentúra a žiadateľ alebo prijímateľ sa môžu pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1 alebo počas jej platnosti a účinnosti dohodnúť na znížení schválenej výšky podpory uvedenej v rozhodnutí o schválení žiadosti.
(7)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

Druhý oddiel

Spoločné ustanovenia k poskytovaniu podpory

§39 Certifikácia účtov
(1)
Certifikáciou účtov sa rozumie činnosť certifikačného orgánu81) zameraná na preskúmanie postupov a potvrdenie správnosti, úplnosti a oprávnenosti účtovnej závierky platobnej agentúry.
(2)
Riadiaci orgán a platobná agentúra
a)
umožnia výkon certifikácie,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie správy.82)
(3)
Orgán finančného riadenia je oprávnený na účely finančného riadenia oboznamovať sa so skutočnosťami zistenými certifikačným orgánom.
§40 Ochrana finančných záujmov
(1)
Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.65)
(2)
Riadiaci orgán, orgán finančného riadenia, platobná agentúra, certifikačný orgán a prijímateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku prijať bezodkladne nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán alebo orgán finančného riadenia z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti platobnej agentúre. Ak platobná agentúra z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti.
(4)
Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne. V súhrnnom prehľade sa uvádzajú nezrovnalosti v súlade s osobitným predpisom.82a)
(5)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odseku 4, ak je prijímateľ podozrivý zo spáchanie trestného činu.
(6)
Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak ide o nezrovnalosť podľa osobitného predpisu.82b)
(7)
Za riešenie nezrovnalostí zodpovedá platobná agentúra.
§41 Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu83) môže vykonať riadiaci orgán alebo platobná agentúra na základe rozhodnutia o poskytovaní podpory4) alebo na základe zmluvy. Finančnú opravu je možné vykonať pred ukončením programu.84)
(2)
Finančná oprava sa vykoná na ťarchu toho, kto nezrovnalosť spôsobil.
(3)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 42.
§42 Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti alebo vrátením podpory alebo jej časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak
a)
má platobná agentúra pohľadávku z podpory alebo jej časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z podpory alebo jej časti voči platobnej agentúre,
b)
prijímateľ požiada platobnú agentúru o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí platobná agentúra, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne platobná agentúra.
(3)
Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z podpory alebo jej časti.
(4)
Vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(5)
Na vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti sa vzťahuje § 358 až 364 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Na započítanie pohľadávky z podpory alebo jej časti sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.85)
(6)
Ak platobná agentúra zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť podporu alebo jej časť, a nedôjde k vzájomnému započítaniu pohľadávok z podpory alebo jej časti, vyzve prijímateľa na vrátenie podpory alebo jej časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry86) a prostriedky štátneho rozpočtu vráti podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti podporu alebo jej časť na základe výzvy, platobná agentúra postupuje podľa osobitného predpisu.87)
§43 Účtovníctvo orgánu finančného riadenia a platobnej agentúry
(1)
Orgán finančného riadenia a platobná agentúra účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) a týkajú sa poskytovania podpory prijímateľovi prostredníctvom informačných systémov.88)
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa poskytovaných podpôr sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)
§44 Účtovníctvo prijímateľa
(1)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,71) účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v členení podľa jednotlivých druhov podpôr
a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme77) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy v technickej forme.77) Túto povinnosť má prijímateľ po dobu, keď je povinný viesť alebo uchovávať účtovné záznamy.
(3)
Prijímateľ uchováva účtovnú a inú dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania podpory podľa osobitných predpisov.89)
(4)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,71) okrem prijímateľa podpory podľa osobitného predpisu,90) vedie evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa poskytnutej podpory v účtovných knihách76a) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu76b) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

ŠTVRTÁ ČASŤ | SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§45 Zaujatosť
(1)
Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o žiadosti, je z tohto konania vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(2)
Osoba, o ktorej nezaujatosti je možné mať pochybnosť, je najmä
a)
žiadateľ alebo partner,
b)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu partnera,
d)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo partnerom,
e)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
f)
osoba, ktorá je v inom zmluvnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
g)
osoba, ktorá je osobou blízkou osobe91) uvedenej v písmenách a) až f).
(3)
Na projekty technickej pomoci, iné projekty, pri ktorých je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, a projekty, pri ktorých je žiadateľom osoba, ktorá je zároveň sprostredkovateľským orgánom, sa nevzťahujú ustanovenia odseku 2.
(4)
Pri projektoch, kde je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, je osoba, ktorá sa podieľa na konaní o žiadosti, nezávislá od osoby konajúcej v mene žiadateľa. Ak možno mať o tejto skutočnosti pochybnosť, postupuje sa podľa odsekov 5 až 9.
(5)
Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne riadiacemu orgánu.
(6)
Zaujatá osoba sa na konaní podľa odseku 1 ďalej nezúčastňuje.
(7)
Ak sa iná osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, oznámi to riadiacemu orgánu.
(8)
O vylúčení osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, rozhoduje riadiaci orgán aj bez návrhu.
(9)
Na konanie o zaujatosti sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§45a Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)
Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym nástupcom pôvodne určeného riadiaceho orgánu pre daný operačný program v celom rozsahu. Účinnosť určenia nového riadiaceho orgánu vyplýva z rozhodnutia podľa § 4.
(2)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 uzavretej medzi pôvodne určeným riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom pre daný operačný program prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny.
(3)
Právne účinky výziev, vyzvaní, rozhodnutí alebo iných úkonov vydaných alebo vykonaných pôvodným riadiacim orgánom pri riadení operačného programu zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(4)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 15 patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Práva a povinnosti z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a prijímateľom alebo medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a treťou osobou alebo z iných právnych úkonov v súvislosti so zmluvou podľa § 15 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 15, iných zmlúv podľa predchádzajúcej vety alebo iných úkonov vykonaných riadiacim orgánom pri poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(5)
Práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 12 ods. 1 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Podmienka podľa § 12 ods. 1 sa vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu, ktoré je vydané pred určením nového riadiaceho orgánu, považuje za zachovanú aj vtedy, ak v dôsledku určenia nového riadiaceho orgánu prestane byť poskytovateľ a prijímateľ tou istou osobou.
(6)
Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Povinnosti týkajúce sa zisťovania a riešenia nezrovnalostí a výkonu nápravných opatrení prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Majetok štátu, ktorý mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií riadiaceho orgánu, prechádza účinnosťou určenia do správy novourčeného riadiaceho orgánu.
(7)
Výkon kontroly projektu podľa tohto zákona, výkon finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,12) vybavovanie sťažností podľa osobitného predpisu93) alebo iné procesy začaté riadiacim orgánom, ktoré neboli ukončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu, dokončuje novourčený riadiaci orgán.
(8)
Ak dôjde postupom podľa § 4 spolu so zmenou určenia riadiaceho orgánu aj k zmene určenia platobnej jednotky, novourčená platobná jednotka je právnym nástupcom pôvodne určenej platobnej jednotky v celom rozsahu pôsobnosti platobnej jednotky podľa tohto zákona odo dňa účinnosti jej určenia.
(9)
Ak osobitný predpis94) neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon pôsobnosti riadiaceho orgánu, predchádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novo určený riadiaci orgán.
§46 Prechodné ustanovenie
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. decembra 2008 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. decembra 2008 zostávajú zachované. Konania o poskytnutí pomoci a podpory začaté a neukončené schválením alebo neschválením žiadosti pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
§46a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. marca 2010 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. marca 2010 zostávajú zachované.
(3)
Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2010 sa dokončia podľa tohto zákona.
(4)
Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa použije aj na dohody o splátkach vzťahujúce sa na pohľadávky vzniknuté pri poskytovaní pomoci a podpory v programovom období 2004 až 2006 uzatvárané od 1. apríla 2010.
(5)
Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa vzťahuje aj na pohľadávky vzniknuté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2010, pričom právne účinky úkonov vykonaných pred 1. aprílom 2010 zostávajú zachované.
§46aa Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011
Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 v znení účinnom od 1. mája 2011 sa vzťahujú na správy o zistených nezrovnalostiach týkajúce sa programového obdobia 2004 až 2006 a programového obdobia 2007 až 2013 vypracované do 30. apríla 2011 a sprístupňované na základe žiadostí podaných od 1. mája 2011.
§46ab Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 29. februára 2012 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 29. februára 2012 zostávajú zachované.
(3)
Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 29. februára 2012 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.
(4)
Údaje o zmluvách a rozhodnutiach podľa § 33 ods. 1 a 2, ktoré boli urobené do 29. februára 2012, zverejní riadiaci orgán do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
§46ac Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri verejných obstarávaniach vyhlásených do 31. decembra 2009
(1)
Pre verejné obstarávania vyhlásené do 31. decembra 2009 sa použije postup podľa odsekov 2 až 7, ak sa ich kontrola skončí prerokovaním protokolu92) po 31. marci 2012.
(2)
Ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.
(3)
Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 2, riadiaci orgán oznámi podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(4)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66a) uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, riadiaci orgán rozhodne o vrátení sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 2.
(5)
Ak bolo na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak riadiaci orgán nepostupoval podľa odsekov 2 až 4, riadiaci orgán môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.
(6)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 5, riadiaci orgán rozhodne o vrátení sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 5.
(7)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia informovať riadiaci orgán o prerokovanom protokole,66c) ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania66a) a o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne uložila pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66a)
(8)
Na konanie podľa odsekov 4 a 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42)
(9)
Vrátený príspevok alebo jeho časť je príjmom štátneho rozpočtu, okrem prostriedkov Európskej únie, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.
§46ad Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012
Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 právoplatne neukončené do 31. marca 2012 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. apríla 2012 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a v znení účinnom od 1. apríla 2012, ak je to pre prijímateľa priaznivejšie.
§46ae Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2014
Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 a § 46ac ods. 4 a 6 právoplatne neukončené do 31. októbra 2014 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. novembra 2014 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom od 1. novembra 2014.
§46af Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 a § 28b ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť od 1. januára 2015.
§46ag Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Konanie začaté podľa § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom do 31. mája 2017 a právoplatne neukončené do 31. mája 2017 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. júna 2017 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a v znení účinnom od 1. júna 2017.

Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov

§46ah Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
(1)
Poskytovateľ môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich dovolaní (ďalej len „krízová situácia“) na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 28a a dohodnúť v nej
a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)
Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa,
a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou odložiť najviac o dva roky tak, aby celková doba splátok vrátane tohto odkladu nepresiahla päť rokov,
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môže v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac troch rokov.
(3)
K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. Dobu, o ktorú sa dohoda predĺži v rámci maximálnej doby podľa odseku 2, navrhne prijímateľ v písomnej žiadosti; ak tak neurobí, poskytovateľ ho vyzve na doplnenie žiadosti a určí mu na to primeranú lehotu.
(4)
Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku plynutia lehoty prvej splátky podľa pôvodnej dohody o splátkach alebo začiatku plynutia odkladu plnenia podľa pôvodnej dohody o odklade plnenia uzatvorenej pred vyhlásením krízovej situácie.
(5)
Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, poskytovateľ a prijímateľ môžu uzavrieť novú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia za podmienok podľa odsekov 2 a 3; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(6)
Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu omeškania prijímateľa s plnením pôvodnej dohody.
(7)
Ustanovenia § 28a ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.
§46ai Zmena zmluvy v čase krízovej situácie
(1)
Zmluvu podľa § 15 možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu alebo odoslaním prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 31.
(2)
Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa odseku 1, od zmluvy odstúpiť.
(3)
Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu65ab) pre každú zmluvu dňom zverejnenia zmeny zmluvy orgánmi podľa odseku 1.
§46aj Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie
Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.
§46ak Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2023
Konanie začaté podľa § 27a ods. 5, § 46ac ods. 4 alebo § 46ac ods. 6 v znení účinnom do 31. augusta 2023 a právoplatne neukončené do 31. augusta 2023 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. septembra 2023.
§46b Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§47 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 528/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).
1)
Čl. 58 až 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30. 12. 2006).
Čl. 57 až 61 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
Čl. 9 a 32 až 35 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení.
1a)
Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
2)
§ 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
2a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 3 písm. l) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
Čl. 2 písm. h) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
5)
Čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
6)
§ 35a až 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
8)
Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006, čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
8a)
Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.
9)
Nariadenie (ES) č. 1080/2006.
10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
11)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 5. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
12)
Nariadenie (ES) č. 1198/2006.
13)
Nariadenie (ES) č. 1290/2005.
Nariadenie (ES) č. 1698/2005.
14)
Nariadenie (ES) č. 1290/2005.
15)
Čl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
17)
Čl. 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
18)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z.
19)
Čl. 27 a 28 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
20)
Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
21)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
22)
Čl. 2 ods. 1 a čl. 32 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 3 písm. g) a čl. 17 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
23)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
24)
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23.12. 1995) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1233/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. ES L 279, 23.10. 2007).
25)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
26)
Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
27)
Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, EURATOM z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
28)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 292, 15. 11. 1996).
29)
Čl. 3 až 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15. 12. 2006).
Čl. 27 až 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
Čl. 54 až 63 nariadenia (ES) č. 498/2007.
29a)
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).
29b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.
30)
31)
Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
32)
Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
32a)
Napríklad čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
33)
§ 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
35)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
36)
§ 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
37)
Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
38)
§ 3 písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
39)
Čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
40)
Čl. 23, prílohy V a XII k nariadeniu (ES) č. 1828/2006.
41)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41a)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1080/2006 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1081/2006 v platnom znení.
41b)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41c)
§ 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
44)
Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
45)
Čl. 39 až 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
46)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
Prílohy č. XXI a XXII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
49)
Čl. 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
50)
Čl. 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
50a)
Čl. 78 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
51)
Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 19 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
52)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
53)
Čl. 44 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
53a)
Čl. 78 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 152 a 153 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
54)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
§ 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia (ES) č. 1341/2008.
57)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006.
58)
§ 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
59)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
60)
§ 8 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
62)
§ 7 zákona č. 523/2004 Z. z.
62a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
62d)
Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1198/2006, nariadenie (ES) č. 1698/2005 v platnom znení, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62e)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
62f)
Napríklad Zákonník práce.
62g)
Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
63)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 72 nariadenia (ES) č. 1083/2006, nariadenie (ES) č. 2988/1995.
64)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
65)
Nariadenie (ES) č. 1828/2006.
Nariadenie (ES) č. 1848/2006.
Nariadenie (ES) č. 498/2007.
65a)
Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 55, 57 a 63 nariadenia (ES) 498/2007 v platnom znení.
65aa)
Čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 68 ods. 3 nariadenia (ES) č. 498/2007 v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1249/2010.
65ab)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
65b)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.
66)
Čl. 98 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 96 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
66a)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66b)
§ 149 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66c)
§ 146c zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66d)
§ 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
68)
68a)
§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
68b)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68c)
Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
68d)
Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68da)
§ 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.
68db)
§ 66a ods. 1 Obchodného zákonníka.
68e)
Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
68f)
Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
68g)
§ 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68h)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 87 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
71)
72)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
73)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
76b)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
Čl. 60 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 40 a príloha č. III nariadenia (ES) č. 1828/2006.
Čl. 65 nariadenia (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007).
79)
80a)
Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
Čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
81)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
82)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 885/2006.
82a)
Čl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) č. 1848/2006.
82b)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1848/2006.
83)
Čl. 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
84)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
85)
§ 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86)
§ 9 zákona č. 543/2007 Z. z.
87)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
Zákon č. 543/2007 Z. z.
88)
§ 10 zákona č. 543/2007 Z. z.
89)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).
90)
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
Čl. 42 až 47 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
92)
§ 146c ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
93)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
94)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.